EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO
JUDr. Karel Urban, soudní exekutor
Minská 54, 616 00 Brno,
tel./fax. 545 215 006, 545 215 007, 545 215 008, 545 216 774, 545 243 330
www.exekutorurban.cz, e-mail: [email protected]
č.j. 97EX 14003/11-103
č.j. ex. soudu: 111 EXE 4201/2011-26
Dražební
vyhláška
JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město, Minská 54, 616 00 Brno, pověřený
provedením exekuce na základě usnesení Městského soudu v Brně ze dne 10.01.2012 č.j. 111 EXE 4201/2011-26, kterým
byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu Rozhodčí soud při Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky č.j. Rsp 1106/11 ze dne 23.09.2011, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
1/ BioVendor - Laboratorní medicína a.s., sídlem Tůmova 2265/60, Brno, PSČ: 616 00, IČ: 63471507
proti povinnému:
1/ Bulldevelop s.r.o., IČ: 27756718, sídlem Božetěchova 3003/133, Brno, PSČ: 612 00,
ve výši 33.924,- Kč s příslušenstvím
rozhodl
I.
o vydání dražebního roku
1.
Opětovné dražební jednání se koná dne 8.10.2014 v sídle soudního exekutora JUDr. Karla Urbana, Minská 54,
616 45 Brno, v 10:00 hod.
2.
Předmětem opětovné dražby jsou movité věci:
Položka
číslo
Počet
kusů
1.
1
2.
227
3.
3.
332
Seznam a popis věcí
Rozhodná
cena (Kč)
vč. DPH
Nejnižší
podání
Minimální
výše
příhozu
Nákladní automobil valníkový
MAN 8.163 LC, VN2
barva modrá
registrační značka BSH 00 33
VIN WMAL20ZZZ1Y066988
bez technického průkazu a klíčů
VOZIDLO JE DRAŽENO POUZE
JAKO SOUBOR NÁHRADNÍCH DÍLŮ
50.820,-Kč
16.940,-Kč
1.000,-Kč
SHERON Leather Cleaning
Vlhčené ubrousky na kůži
UBROUSKY JSOU DRAŽENY
SOUBOR VĚCÍ
16.480,-Kč
5.493,-Kč
200,-Kč
24.103,-Kč
8.034,-Kč
200,-Kč
SHERON Outside Plastic Cleaning
Vlhčené ubrousky na vnější plasty
UBROUSKY JSOU DRAŽENY
SOUBOR VĚCÍ
JAKO
JAKO
Jednotlivé položky budou draženy samostatně.
Dojde-li Vám tento dokument bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který
je platný i bez těchto náležitostí (ust. § 17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky - kancelářský řád). Dle ust. § 17b stav.
předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
4.
Nejnižší podání činí dle ust. § 329 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jednu třetinu rozhodné
ceny. Povinný je plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
ustanovení, rozhodná cena je proto uvedena jako cena včetně DPH 21% (viz. výše).
5.
Prohlídka dražených věcí se uskuteční pouze na základě předchozí domluvy se soudním exekutorem .
S ohledem na skutečnost, že dražená movitá věc zapsaná pod položkou č. 1 se nenachází v prostorách sídla
Exekutorského úřadu Brno-město, upozorňuje soudní exekutor, že se tato movitá věc nebude nacházet v době
dražby v sídle soudního exekutora.
6.
Cena věci zapsané pod položkou č. 1 byla určena dle znaleckého posudku č. 1 148-11/2014 vypracovaného dne
26.4.2014 znalcem Doc. Ing. Alešem Vémolou, Ph. D., se sídlem Optátova 874/46a, 637 00 Brno.
II.
Zaplacení jistoty se nevyžaduje. Dle §328b odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,
povinnost složit jistotu a její výši určuje soudní exekutor, převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci
nebo draženého souboru věcí po přepočítání na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou
národní bankou platného ke dni, který předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45 000 EUR.
III.
Zájemce o dražbu je povinen dostavit se do úřadu soudního exekutora a zaregistrovat se nejpozději půl
hodiny před zahájením dražebního jednání.
IV.
Soudní exekutor upozorňuje účastníky dražby, že vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší
podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního
právního předpisu (dále jen „limit“) ihned zaplatit. Neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní
platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu (§ 329 odst. 5, 6
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).
V.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci
anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví
na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci (§ 329 odst. 7 zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád).
VI.
Po přechodu vlastnického práva na vydražitele vydá soudní exekutor vydražiteli na základě jeho žádosti
potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu (§ 329a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád).
VII.
Soudní exekutor upozorňuje, že nenese odpovědnost za stav, funkčnost a kompletnost dražených věcí, věci se
draží tak, jak jsou.
P o u č e n í : Proti tomuto oznámení není odvolání přípustné (§ 328b o.s.ř. ve spojení s ust. § 201 o.s.ř.).
V Brně dne 22.8.2014
Mgr. Jaroslava Schafferová
exekutorská kandidátka
pověřená soudním exekutorem
Download

D r a ž e b n í v y h l á š k a