UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA • FILOZOFICKÁ FAKULTA •
KATEDRA FILOZOFIE A DEJÍN FILOZOFIE • KOŠICE
Funkcie obraznosti v stredovekom novoplatonizme
The Function of Metaphor in Medieval Neoplatonism
4. – 5. 10. 2013 • Medzinárodná konferencia • International Conference
Program konferencie • Conference Programme
4. októbra 2013 – Piatok • Friday
9. 00 registrácia • registration
9. 30 otvorenie • opening
prof. PhDr. J. Gbúr, CSc. • dekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. V. Leško, CSc. • vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej
fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. PhDr. M. Mičaninová, CSc. • Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty
UPJŠ v Košiciach
1. sekcia: 10. 00 – 12. 00
Novoplatonizmus v stredovekej filozofii
Neoplatonism in Medieval Philosophy
Moderátor • Chair: Daniel Davies
10. 00 – 10. 30 Daniel Davies • University of Cambridge • United Kingdom
Some images in Isaac Abravanel´s argument for the world´s creation
Niektoré obrazy v polemike Izáka Abravanela k stvoreniu sveta
10. 30 – 11. 00 Tamás Visi • Filozofická fakulta • Univerzita Palackého Olomouc
Česká republika
Metaphysics in Metaphor
Metafyzika v metafore
11. 00 – 12. 30 John M. Dillon • Dublin • Ireland
Translatio and Antipharasis: Uses of Metaphorical Language in the De Divina
Praedestinatione of Johannes Scottus Eriugena
Preklad a antifráza: použitie metaforického jazyka v De divina praedestinatione
Johanna Scotta Eriugenu
Prestávka na obed • Lunch break
2. sekcia: 13. 00 – 15. 30
Moderátor • Chair: Pavel Milko
13. 00 – 13. 30 Pavol Labuda • Filozofická fakulta • Katolícka univerzita
Ružomberok • Slovenská republika
Nevysloviteľné Jedno a Plotinova kritická reflexia metafory
The ineffable One and Plotinus’s critical reflection on metaphor
13. 30 – 14. 00 Pavel Milko • Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovej •
Praha • Česká republika
Otázka novoplatónismu v Byzanci; μέθεξις v dějinách byzantského myšlení
Neoplatonism in Byzantium; μέθεξις in the history of Byzantine thought
14. 00 – 14. 30 Dominika A. Dufferová • Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity
Trnava • Slovenská republika
Šlomo ben Jehuda Ibn Gabirol a Suma teologická Tomáša Akvinského
Shlomo ben Yehuda Ibn Gabirol and Thomas Aquinas´ Summa Theologiae
14. 30 – 15. 00 akad. mal. Katarína Tekeľová Blažová •Košice • Slovenská
republika
Koruna kráľovstva vo výtvarnom umení
The Kingly Crown in creative art
17. 00 Recepcia • Reception
5. október 2013 • Sobota • Saturday
3. sekcia: 9. 00 – 11. 00
Funkcie metafory vo filozofii Šlomo ben Jehudu ibn Gabirola
The Function of Metaphor in the Philosophy of Shlomo ben Yehuda ibn Gabirol
Moderátor • Chair: Ivica Hajdučeková
9. 00 – 9. 30 David R. Slavitt • Boston • USA
Global metaphor in Ibn Gabirol
Globálna metafora u Ibn Gabirola
9. 30 – 10. 00 Mária Mičaninová • Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach •
Slovenská republika
Funkcie metafory vo filozofii Šlomo ben Jehudu ibn Gabirola
The Function of Metaphor in the Philosophy of Shlomo ben Yehuda ibn Gabirol
10. 00 – 10. 30 Ivica Hajdučeková • Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach •
Slovenská republika
Metodologické východiská literárnovednej analýzy metafory v Ibn Gabirolovom Fons
vitae
Methodological Starting Points of the Function of Metaphor in Ibn Gabirol’s Fons
Vitae
Prestávka • Cofee break
4. sekcia:
Problém prekladu metafory
Problems with translating metaphor
Moderátor • Chair: Ivica Hajdučeková
11. 30 – 12. 00 Kristína Bosáková • Filozofická fakulty UPJŠ Košice • Slovenská
republika
Hans-Georg Gadamer and José Ortega y Gasset on the translation of metaphor
Hans-Georg Gadamer a José Ortega y Gasset o preklade metafory
12. 00 – 12. 30 Anabela Katreničová • Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach •
Slovenská republika
Problém prekladu niektorých metafor z latinského textu Fons vitae do slovenčiny
Problem of translating some metaphors from the Latin text of Fons Vitae into the
Slovak language
Záver konferencie • Closing remarks
Projekt VEGA Ministerstva školstva Slovenskej republiky 1/0330/12
Funkcie obraznosti vo filozofii Šlomo ben Jehudu ibn Gabirola
a Šiháb al-Dín Jahju al-Suhrawardího
zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
Project VEGA Ministry of Education of The Slovak Republic 1/0330/12
The Function of Metaphor in the Philosophy of Shlomo ben Yehuda ibn Gabirol
and Shihab al-Din Yahya al-Suhrawardi
Head of the project: doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
Organizačný výbor konferencie • Conference commitee:
doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc. • Daniel Davies, PhD. •
PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika • Veľká zasadačka • Šrobárova 2 • Košice
Download

Program konferencie