NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBE TERASOVÝCH DOSIEK SILVA, NATUR, STEP, PROFI A EMO 138x23mm Záruka na terasové dosky sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté zlou montážou a nedodržaním tohto montážneho návodu. Dodržiavanie tohto návodu je dôležité pre uznanie záruky. POZOR!! Terasové dosky 138x23mm sú vytvorené pre vonkajšie využitie. Nesmú byť použité ako nosná konštrukcia. Výrobca neodporúča farbiť, olejovať, ani lakovať. Kapacita zaťaženie (dynamické okamžité zaťaženie) je 450kg/m2 rovnomerne rozložené na povrchu. Pred začatím montáže si prečítajte kompletný návod na montáž terasových dosiek s detailným zameraním na sekciu vzdialenosti medzi jednotlivými terasovými doskami a nosičmi (vzperami). Náradie/ Nástroje
Počas montáže sa používa rovnaké náradie ako pri práci s drevom (t.j. vŕtačka, píla, brúska ...) Príprava podkladu
Terasové dosky musia byť inštalované na podklad so spádom 10 mm na každý meter a v rovnakom smere ako nosič na dĺžku, aby bol zaistený odtok vody. Najvyšším bodom by mal byť dom. Terasové dosky môžu byť inštalované na rovný povrch v spáde (betónová podlaha) alebo na plastové podstavce. Môžu byť tiež inštalované na zhutnený podklad iný ako betón, v tomto prípade musia byť nosiče podoprené betónovými podperami, aby sa zabránilo klesanie do podkladu. Montáž nosičov
Z dôvodu dokonalej cirkulácie vzduchu nesmú byť terasové dosky inštalovaná priamo na podklad / povrch, ale na dodávané nosiče alebo na drevené nosiče (tlakovo impregnované drevo alebo exotické drevo) o minimálnej šírke a výške 50 mm. Nosiče (50 x 50 mm) nie sú konštrukčné dielce, musia ležať na rovnom podklade (ako je betónová podlaha) na celom svojom povrchu. Nosiče nesmú permanentne stáť vo vode a nesmú byť položené priamo na izoláciu. Nosiče by nemali byť rezané pozdĺžne na šírku alebo na výšku môžu byť rezané len na dĺžku. Pre montáž na nosiče z dreva musí byť použité tlakovo impregnované alebo exotické drevo. Nosiče musia byť inštalované v určitej vzdialenosti Odporúčané vzdialenosti sú : Uhol medzi terasovým doskami a
nosičmi
90°
45°
30°
Maximálna vzdialenosť od stredu do
stredu
40 cm
20 cm
10 cm
Nosiče Woodplastic (alebo drevo) nesmú byť priamo zapustené do betónu. Nosiče Woodplastic nesmú byť kotvené priamo k podkladu (do zeme) alebo medzi sebou a taktiež nesmú byť lepené. Minimálna medzera medzi koncami nosičov na dĺžku by mala byť 10 mm a medzi koncom nosiča a stenou musí byť vynechaná medzera 15 mm, aby bolo umožnené dostatočné odvodnenie a možnosť rozpínania (pozri obrázok). Woodplastic Aktualizováno 24.1.2012
1
Príklad montáže
V prípade nerovnosti podlahy môžete na dorovnanie výšky použiť pevnú podložku (napr. z PVC). Tieto podložky by mali byť rozložené každých 30 cm na dĺžku nosiča (maximálna vzdialenosť), pretože nosič nie je konštrukčný dielec. Nepoužívajte nosiče ako podložku na vyrovnanie výškového rozdielu. Konce každej terasovej dosky musia byť podoprené nosičom a ukotvené k nosiču, aby sme zaistili rozloženie síl spôsobených váhovým zaťažením na terasových doskách (presah dosiek nie je povolený). Pre kotvenie štyroch terasových dosiek dohromady odporúčame použitie dvojitého klipu. Odporúčame tiež používanie nosičov, ktoré sú o trochu dlhšie ako terasové dosky a zarezať ich listovú pílou. Vďaka tomuto riešeniu nie je potrebné použiť žiadne oceľové kotvenie. Vzdialenosti medzi terasovými doskami
Minimálna medzera medzi terasovými doskami 5 mm na šírku je nutná pre zabezpečenie priestoru na rozpínanie materiálu v závislosti na zmene teploty a počasia (topenie snehu a ľadu). Ďalej je potrebná medzera 8mm medzi terasovými doskami. Ak je terasa tmavej farby montovaná pri vyššej teplote (nad 25 ° C) a ak na ňu pri montáži svieti priame slnko odporúčame zmenšiť medzeru medzi terasovými doskami o 3mm. Nefixujte terasové dosky dlhšie viac ako 4 metre a používajte podložky dodávané s klipmi pre zabezpečenie rozstupu na šírku i dĺžku. Musíte tiež dodržať medzeru 15 mm medzi koncom terasovej dosky a nosičom (dĺžka alebo šírka) a múrom. Skontrolujte sa tromi podložkami s hrúbkou 5 mm dodávanými s inštalačnými klipy. Nevkladajte čokoľvek do drážok terasových dosiek pre ich spojenie na dĺžku alebo šírku. Woodplastic Aktualizováno 24.1.2012
2
Montáž terasových dosiek Schéma montáže s dvojitým klipom Schéma montáže so štandardným klipom 8 mm
8
Príklad vzhľadu terasy
Namiesto inštalácie dlhých terasových dosiek môžete skúsiť rôzne vzory, ako je dlažba alebo jedna terasová doska kolmo nadväzujúce na ďalšie. Výsledok je vizuálne atraktívnejšie. Spotreba materiálu na montáž 1m2 Pri vzdialenosti medzi terasovými doskami 5 mm a 40 cm vzdialenosti medzi nosičmi je spotreba materiálu na montáž 1m2: 7 bežných metrov terasových dosiek o rozmere 138x23 3 bežné metre nosičov (v prípade použitia štandardných klipov je spotreba nosičov väčšia, než pri použití dvojitých klipov) 18 až 20 klipov vrátane nerezových skrutiek v závislosti od tvaru terasy Montáž terasových dosiek a ich pripevnenie
Viditeľný povrch terasových dosiek bol okefovaný tak, aby bol protišmykový. Neokefovaný povrch nesmie byť použitý ako povrch úžitkový. Odporúčame 3 typy upevňovacích systémov s tromi viditeľnými efektmi pre jednoduchosť a urýchlenie montáže. •
Musíte používať podložky, aby bola zaistená 5 mm vzdialenosť na šírku a 8 mm vzdialenosť na dĺžku medzi jednotlivými doskami. •
Lepenie je zakázané. •
Je odporúčané používať nerezové skrutky. •
Doťahovať skrutky s citom, nepreťahovať. •
Neskrutkovať skrutky bližšie než 3 centimetre od konca dosky. Woodplastic Aktualizováno 24.1.2012
3
1 ‐ Skrytá oceľová spona ‐ klip: jednoduchá montáž pomocou týchto troch typov skrytých spôn ‐ klipov. Tieto spony / klipy sú dodávané spoločne so skrutkami. Tieto spony / klipy sú presne namerané na vzdialenosť medzi doskami na šírku. Neprispôsobujte spony / klipy tak, aby ste redukovali vzdialenosti. Naše spony sú navrhnuté presne pre naše terasové dosky. Nepoužívajte iné skryté spony / klipy od iných dodávateľov. Štandardná
spona/klip
Štartovacia a
ukončovacia
spona/klip
Dvojitý klip
Inštalácia spony/klipu je podobná ako u štandardnej spony/klipu. Doska je umiestnená a spona zasunutá v drážke. Pred inštaláciou dvojitého klipu zbrúste vystúpené okraje na hornej strane nosiča tak, aby klip dosadol celou plochou na nosič a bol v rovnakej výške ako štandardný klip. Tento typ spony sa používa na pripevnenie 4 Akonáhle je spona na pozícii, zaskrutkujte skrutku do dosiek nastavenia vzdialenosti na šírku a dĺžku. nosiča. Prvá a posledná doska je pripevnené týmto klipom. Doska môže byť k nosiču aj priskrutkovaná. Zasuniete ďalšie terasové doska a skontrolujete si vzdialenosť medzi doskami podložkou. 2 – Nerezový plech ( neviditeľná fixácia)
3 ‐ Skrutky Vyberte si vzdialenosť medzi terasovými doskami od 5 do 8 mm. Otvory musíte predvŕtať väčšie, než sú skrutky. Predvŕtanie musí byť kužeľovité, aby boli skrutky presne zapustené do povrchu dosky. V prípade vzdialenosti 20‐50 mm od hrany dosky je nutné predvŕtať otvory pre skrutky pomocou vrtáku 3,5 mm, bez ohľadu na použitú skrutku. V prípade kotvenia viac než 50 mm od hrany dosky nie je pri použití špeciálnych kompozitných skrutiek nutné predvŕtavať otvory, avšak pri použití skrutiek VBA 5*50 je nutné predvŕtať 3,5 mm otvory. Minimálna vzdialenosť od kraja dosky je 20mm. Zásadou je kotviť dve skrutky na každom krížení nosiča a dosky. Pozor: vždy musí byť umožnená rozťažnosť materiálu Vzdialenosť je 5 mm. Woodplastic Aktualizováno 24.1.2012
4
Dokončenie montáže
Pred konečnou úpravou, kedy boli nainštalované všetky dosky, nakreslíme kriedou čiaru cez previsnuté okraje dosiek a použijeme kotúčovú pílu a zarovnáme presahy dosiek, tolerancia dosiek na dĺžku je + / ‐ 1 cm. Druhá konečná úprava je zakončenie profilmi (rohy a ukončovacie lišty), ktoré sú priskrutkované k terasovým doskám alebo k nosičom 50 mm dlhými nerezovými skrutkami. Musí byť dodržiavaná medzera medzi doskami a profilmi minimálne 5 mm po celej dĺžke. Nepribíjajte. Predvŕtanie je požadované. Skrutka musí byť použitá každých 40 cm. Ukončovacia hrana : dĺžka terasových dosiek
Ukončovacia hrana : šířka terasových
Roh
dosiek
V akomkoľvek smere priskrutkujte roh
Hranu
skrutkujte na nosič. Ponechajte 5mm
na terasové dosky.
medzeru
medzi hranou a koncami terasových
Priskrutkujte
hranu
na
terasovú
dosku.
dosiek.
Predvŕtaná diera o priemere 3,5 mm
Technické detaily
•
•
•
•
•
Pre terasy ovplyvňované poveternostnými vplyvmi plánujte jednu alebo dve kontroly stavu a následne čistenie. V prípade montáže veka/poklopu použite konštrukčný materiál ako je oceľ, drevo. Nepoužívajte nosiče ani terasové dosky, minimálny priestor medzi doskami a materiálom na poklop musí byť 1 cm. Nepripevňujte priamo na terasové dosky poštové schránky, svetlá, bazénové zastrešenie. Inštalácia musí byť riešená iným spôsobom. Prosím konzultujte s naším technikom. Nezabudnite na dodržiavanie medzier okolo predmetov zabudovaných do terasových dosiek, ako sú svetlá, schránky. Pri montáži zastrešenia bazénov nesmie byť systém zastrešenia montovaný na terasové dosky. Je nutné ho ukotviť cez dosky na pevný podklad tak, aby nedošlo pri vetre k vytrhnutiu. Údržba
•
•
•
•
•
•
•
•
Terasové dosky vyžadujú minimálnu údržbu. Odporúčame ich umyť raz ročne (na jar) mydlovou vodou. Udržujte priestor medzi doskami čistý, aby bolo zabezpečené účelné odvodnenie. Pre bežné umývanie používajte šetrný čistič a vodu. Ak sa na povrchu terasových dosiek objaví pleseň, očistite povrch prípravkom obsahujúcim bielidlo. Pre odstránenie mastných olejových škvŕn použite okamžite odmasťovač, ak bude nutné použite strednozrnný brúsny papier a piesok v smere vlákien. Bežné mastné škvrny zmiznú po niekoľkých týždňoch vystavených UV žiareniu. Nepoužívajte prípravky na základe rozpúšťadiel. Nešpiňte terasové dosky škvrnami od oleja, farieb atď. V prípade poškrabania a rýh povrch terasových dosiek jednoducho vykefujte. Môžu sa objaviť vlhké škvrny, ktoré sa objavujú na miestach s rôznou vlhkosťou, tieto škvrny zmiznú pôsobením UV žiarenia, môžete ich tiež opláchnuť vodou a nechať prirodzene vyschnúť. Vodné škvrny
U čiastočne zastrešených terás sa môžu v prechodovej oblasti medzi zastrešením a nekrytou plochou vytvárať vodné škvrny. Dažďová voda tečie po povrchu až k zastrešeniu a neskôr uschne. Čiastočky prachu sa tak krátko navlhčia, následne uschnú a zostanú ležať na ploche. Na nechránenej ploche, ktorá je neustále vystavovaná slnku a dažďu, je tento efekt skôr nepatrný a podmienený okolnosťami v mieste inštalácie. Kvalita nie je týmto znížená, a preto nevzniká dôvod k reklamácii. Vodné škvrny sa spravidla odstraňujú čistou vodou a bežnými čistiacimi prostriedkami. Tento efekt sa v priebehu času zmenšuje, nemožno mu však úplne zabrániť. Woodplastic Aktualizováno 24.1.2012
5
Skladovanie a manipulácia
Terasové dosky by mali byť uložené na rovnom a vetranom povrchu a správne podložené. Nekefovaný povrch musí byť viditeľný, aby sme zabránili zmene farby na povrchu. Varovanie pri manipulácii s terasovými doskami ‐ musí sa brať do úvahy, že tieto dosky sú ťažšie ako klasické drevené dosky. TAKTO NIE!
Nezapúšťajte nosiče do betónu
Dodržujte medzeru 5 mm medzi doskami na šírku a 15 mm
medzeru medzi koncami dosiek a stenou
Nelepte terasové dosky
Dodržujte10mm vzdialenosť medzi koncami nosičov
Nevkladajte nič do drážok medzi doskami
Záruka na terasové dosky: Záruka 25 rokov sa vzťahuje na všetky dosky Silva a EMO a nosiče SILVADEC v rozsahu proti drevokazným hubám, hnilobe a hmyzu za bežných podmienok. Táto záruka znamená, že vymeníme poškodené produkty. Všetky práce a náklady s tým spojené sú vyňaté zo záruky. Pre všetky ostatné prípady platí štandardná záruka 24 mesiacov. Ak sa už produkt nebude vyrábať, bude vymenený za podobný. V rámci tejto záruky nie je možné nárokovať žiadne ďalšie finančné alebo iné odškodnenie. Túto záruku nemožno uplatniť na produkty, ktoré neboli nainštalované v súlade s montážnym návodom dodávaným s materiálom. Záruka sa nevzťahuje na stálofarebnosť. Výrobky majú UV ochranu. Farebný účinok ‐ dosky obsahujú 60% drevených vlákien, preto sú nepatrné odchýlky vo farbe a odtieni žiaduce a podčiarkujú tak prirodzený vzhľad dreva. Tieto odchýlky nepredstavujú žiadny dôvod k reklamácii. Z tohto dôvodu je nutné, aby sa dosky pred pokládkou premiešali. Farebný účinok produktu sa ešte trochu zmení a svoju konečnú a prirodzenú farbu získa po 2‐3 mesiacoch v závislosti na slnečnom žiarení. Pred začatím stavby sa zoznámte s miestnymi stavebnými predpismi. viac informácií na: www.woodplastic.sk [email protected] Woodplastic Aktualizováno 24.1.2012
6
Download

NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBE TERASOVÝCH