Manuál pre snímače
DIGIGARD-85
(1.11)
Preklad: firma VARIANT Alfa s.r.o.
Topásová 54
040 11 Košice
tel.: 055/6432908
6/05
Topásová 54, 040 11 Košice, tel./fax: 055/6432908
Montáž
Odporúčaná montážna výška snímača je 2,1 m až 2,5 m. Pri tejto výške snímač
pokrýva priestor pri zemi od vzdialenosti 1,5 m do 11 m. Uhol záberu je 90o. Vonkajší kryt
snímača PARADOX DIGIGARD-85 je navrhnutý tak, že snímač môže byť použitý vo
vonkajšom prostredí.
Snímač je treba umiestniť tak, aby sa v jeho blízkosti nenachádzali zdroje rušenia,
ako priame slnko, lesklé plochy, pohybujúce sa autá.
So snímačom je potrebné manipulovať takým spôsobom, aby nedochádzalo
k dotykom so snímacími prvkami. Ak je treba, snímacie prvky je možné vyčistiť
bavlnenou handričkou a čistým liehom.
Snímač sa montuje na stenu tak, že sa do jeho zadného krytu vyvŕtajú otvory na
predznačených miestach.
Prispôsobenie polohy snímača montážnej výške
Snímač PARADOX DIGIGARD-85 je navrhnutý tak, aby
optimálne pracoval pri montážnej výške 2,1 m. Je ho však možné
nainštalovať vyššie alebo nižšie. Treba však zaručiť, aby bola po
nainštalovaní snímača poloha jeho dosky v kryte prispôsobená montážnej
výške za pomoci nastavenia polohy rysky voči ukazovateľu na kryte.
Potom je treba urobiť test chôdzou, čím sa skontroluje, či snímač pokrýva
priestor, ktorý má pokrývať.
Pri zatváraní snímača je potrebné zaistiť, aby predný kryt
tesne dosadol na zadný kryt bez štrbiny pozdĺž celého okraja, a to ešte
pred dotiahnutím skrutky. Bez toho kryt nebude plniť svoju úlohu
a do snímača môže preniknúť vlhkosť.
3,5
1,5
1,5 0
3
1,5 3,5 m
6
9
11 m
Pracovný režim snímača
Snímač PARADOX DIGIGARD-85 má dva režimy činnosti: buď pracuje v režime zbernicovom, alebo
v režime reléovom.
Reléový režim (prepínač 1 v polohe OFF): v tomto režime snímač pracuje ako snímač, ktorého výstup je
tvorený relé. Na snímači sa nevyužívajú svorky GRN a YEL. Vlastnosti snímača sa nastavujú za pomoci
prepínačov a potenciometra na doske snímača.
Zbernicový režim (prepínač 1 v polohe ON): v tomto režime snímač komunikuje s ústredňou priamo po
zbernici.
V zbernicovom režime sa snímač pripája priamo na zbernicu ústredne DIGIPLEX rovnako, ako všetky
ostatné moduly - svorky RED, BLK, GRN a YELL snímača sa pripájajú na rovnako označené svorky ústredne.
Výstupné relé zostáva aktívne aj v zbernicovom režime.
V zbernicovom režime je možné nastavenie snímača ovplyvňovať buď za pomoci prepínačov
a potenciometra, alebo prostredníctvom programovacieho režimu ústredne. Do programovania snímača
cez programovací režim ústredne sa vstupuje nasledujúcim postupom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na klávesnici ústredne stlačiť a podržať [0].
Vložiť montážny kód ústredne.
Vstúpiť do sekcie [953] pre ústredňu DIGIPLEX alebo [4003] pre ústredňu DIGIPLEX EVO a NE.
Vložiť sériové číslo snímača, ktoré sa nachádza na nálepke.
Vložiť 3-miestne číslo sekcie.
Vložiť potrebné údaje.
Snímač si drží v pamäti posledné vložené údaje, a to aj po vypnutí, bez ohľadu na to, či boli
vložené cez programovací režim, alebo zmenené prostredníctvom prepínačov a potenciometra.
2
Topásová 54, 040 11 Košice, tel./fax: 055/6432908
Režim Single/Dual
Táto vlastnosť určuje režim spracovania signálov.
Nastavenie do režimu Single je možné použiť, ak snímač pracuje v normálnom prostredí, v ktorom sa
nevyskytuje veľa rušivých podnetov.
Nastavenie do režimu Dual poskytuje vysokú ochranu proti falošným poplachom. Používa sa vtedy,
keď má snímač pracovať v náročnom prostredí.
Nastavenie diódy LED
Týmto nastavením sa zapína a vypína dióda snímača. Dióda sa rozsvieti na 5 sekúnd, ak snímač zachytí
signál, ktorý je dostatočný na vyvolanie poplachu. Dióda bliká, ak snímač zachytí signál, ktorý nezodpovedá
poplachovému signálu.
Zobrazenie pohybových signálov
Ak je táto vlastnosť zapnutá a snímač zachytí signál, ktorý svojimi charakteristikami zodpovedá
pohybovému signálu, ale je príliš slabý nato, aby vyvolal poplach, dióda raz blikne, čím dá najavo, že príslušný
impulz bol zaznamenaný do pamäti.
Rozlíšenie tampra
Ak je táto vlastnosť zapnutá a snímač zaznamená otvorenie tampra, snímač odošle po zbernici túto
informáciu na ústredňu. V reléovom režime nie je možné tamprový kontakt vyradiť z činnosti.
Nastavenie citlivosti snímača
Citlivosť snímača DIGIGARD-85 sa nastavuje v intervale od 0 do 10. Hodnota 0 znamená najnižšiu
citlivosť, hodnota 10 najvyššiu.
V závislosti na nastavení citlivosti sa mení doba, ktorá musí uplynúť medzi vlastným pohybom
a vyhlásením poplachu od 0,25 sekundy pre najvyššiu citlivosť po 2 sekundy pre najnižšiu citlivosť.
Nastavenie citlivosti v reléovom režime
Na otvorenom snímači je možné za pomoci skrutkovača otáčať jemne potenciometrom. Pohyb v smere
hodinových ručičiek zvyšuje citlivosť. Pohyb proti smeru hodinových ručičiek znižuje citlivosť.
Nastavenie citlivosti v zbernicovom režime
Citlivosť v zbernicovom režime sa nastavuje na sekcii [002] snímača za pomoci tlačidiel [▲] a [▼] na
hodnotu od 000 do 010.
Prezeranie nastavenia citlivosti
Po otvorení snímača jeho LED dióda blikne toľkokrát, aká hodnota citlivosti je nastavená. Ak je treba
citlivosť zvýšiť alebo znížiť, treba otočiť potenciometrom v príslušnom smere. Ak po otvorení LED dióda blikne
šesťkrát, citlivosť je nastavená na hodnotu 6.
Test chôdzou
Pri teplote 20oC, pri najnižšej citlivosti a režime Single by nemalo byť možné prekonať viac než 1 zónu
snímača, ktorá pozostáva z dvoch lúčov, v celej oblasti snímania chôdzou ani behom.
3
Topásová 54, 040 11 Košice, tel./fax: 055/6432908
Technické parametre
Senzor:
Geometria senzora:
Dosah:
Montážna výška:
Rozsah pracovných teplôt:
Napájacie napätie:
Spotreba:
Šošovka:
Poplachový výstup:
Tamprový kontakt:
Odolnosť voči RFI/EMI:
Detekčná rýchlosť:
2 x dvojitý duálny
pravouhlá
11 x 11 m
2,1 m až 2,5 m
-20oC až +50oC
9 až 16 V
30 mA
Fresnelova šošovka druhej generácie
relé, 100 mA/28 V, N.C. kontakt
kontakt 100 mA/28 V, N.C. kontakt
10V/m
0,2 až 3,5 m/s
Prehľad nastavení detektora
Vlastnosti:
Nastavenie:
Reléový režim (implicitne)
Zbernicový režim
Programovanie
v zbernicovom režime:
nie je možné prestaviť
nie je možné prestaviť
Nastavenie v reléovom
režime:
Prepínač 1: OFF
Prepínač 1: ON
Pracovný režim
Režim Single/Dual
Dual
Single (implicitne)
[001], voľba [1] je vypnutá
[001], voľba [1] je zapnutá
Prepínač 2: OFF
Prepínač 2: ON
Dióda LED
Vypnutá
Zapnutá (implicitne)
[001], voľba [2] je vypnutá
[001], voľba [2] je zapnutá
Prepínač 3: OFF
Prepínač 3: ON
Zobrazenie
Vypnuté
pohybových signálov Zapnuté (implicitne)
[001], voľba [3] je vypnutá
[001], voľba [3] je zapnutá
Prepínač 3: OFF
Prepínač 3: ON
Vyhodnocovanie
tampra
Vypnuté (implicitne)
Zapnuté
[001], voľba [5] je vypnutá
[001], voľba [5] je zapnutá
nie je možné vypnúť
Citlivosť
10
[002], hodnota 001 až 010
Potenciometrom na
hodnotu 001 až 010
A – poplachové relé
B – napájanie
C – svorky pre zbernicu
D – tamprový kontakt
4
Topásová 54, 040 11 Košice, tel./fax: 055/6432908
Tento výrobok bol vyvinutý a vyrobený nato, aby bol súčasťou elektronického zabezpečovacieho
systému. Montáž, prevádzku, pravidelné prehliadky a servis poplachových systémov narušenia upravuje
STN EN 50131-1.
Vzhľadom na použitie, zložitosť a charakter je výrobok určený na montáž odbornou firmou podľa
platných predpisov. Nesprávnou manipuláciou sa výrobok môže poškodiť. Na poruchy spôsobené nesprávnou
manipuláciou sa nevzťahuje záruka. Neodborná montáž, nesprávny rozsah zabezpečenia, nesprávne pripojenie,
nesprávne umiestnenie alebo nesprávne nastavenie môžu spôsobiť zníženie účinnosti zabezpečovacieho systému.
Neoprávnené zásahy do zabezpečovacieho systému môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo znefunkčnenie.
Užívateľ musí o zmenách v činnosti zabezpečovacieho systému čím skôr informovať montážnu firmu,
ktorá musí zabezpečiť odborný servisný zásah.
Po ukončení životnosti výrobku je potrebné odovzdať ho na recykláciu.
5
Download

Manuál pre snímače DIGIGARD-85