Návod na použitie medometu
Hlavné časti zariadenia
1. plášť
2. vnútorná časť, otočný kôš
3. kôš na rámiky (samozvratný), rámikový diel
4. výtokový ventil
5. hnací motor
6. riadiaca elektronika motora
7. klinová remenica
8. bezpečnostný elektromagnetický spínač, snímač otvárania dverí
Uvedenie zariadenia do prevádzky
Po odstránení prepravného balenia skontrolujte, či sa v zariadení
nenachádzajú upevňovacie diely alebo kliny, ak takéto nájdete odstráňte
ich. Umiestnite zariadenie podľa možností na hladkú, rovnú plochu.
Stabilitu zariadenia počas prevádzky možno zvýšiť jeho prichytením
k podlahe (priskrutkovaním cez otvory na päte nôh) alebo umiestnením
gumených pásikov pod päty.
Skontrolujte, či sú skrutky na nohách zariadenia pevne dotiahnuté.
Ak niektorá nedrží dostatočne, zatiahnite ju.
3
.
2
.
8
v
6
.6
v
6
.
1
.
4
.
5
.
Upevnenie riadiacej elektroniky motora
Umiestnite riadiacu elektroniku motora na držiak vytvorený na jednej
nohe zariadenia. Zavesenie možno vyriešiť pomocou dvoch úchytiek
nachádzajúcich sa na krabici riadiacej elektroniky. Prevádzkový režim automatických ovládačov motora naprogramujte
podľa pokynov výrobcu pre daný typ medometu.
Kontrola klinového remeňa a zdroja napájania
Na spodnej časti zariadenia skontrolujte, či je klinová remenica stabilne upevnená na osi.
Ak nedrží pevne, nastavte ju pomocou skrutky nachádzajúcej sa na klinovej remenici.
Skontrolujte, či sú klinové remenice v jednej rovine a či je klinový remeň dostatočne
napnutý. Ak sa klinový remeň ešte nenachádza na remenici, nasaďte ho.
7
Pripojte zariadenie k vhodnému zdroju napájania (12V alebo 230V). V prípade 230V
.
pohonu zabezpečte v záujme osobnej ochrany ako aj ochrany zariadenia uzemnenie zdroja
napájania. Zapnite bezpečnostný spínač na elektrickej zástrčke. Spínač umožní spustenie
zariadenia s niekoľkosekundovým oneskorením.
Používajte výlučne zdroj napájania zodpovedajúci konštrukcii zariadenia. Nesprávne
použitie (prepätie, nízke napätie) môže poškodiť elektroniku! K 12V napájaniu elektroniky
odporúčame používať nami dodávanú nabíjačku akumulátora, ktorá generuje prúd vhodný pre elektroniku. Ak by ste
chceli používať vlastnú nabíjačku, odporúčame pripojiť našu elektroniku k akumulátoru a tento akumulátor nabiť vlastnou
nabíjačkou. Takto možno zabrániť poškodeniu elektroniky, ktoré môže nastať v dôsledku toho, že vlastná nabíjačka
akumulátora nedodáva vhodný prúd pre elektroniku.
Pre zabránenie poškodeniu pri preprave namontujte v prípade zariadení s ručným pohonom hnaciu páku opačne. Pred
uvedením zariadenia do prevádzky otočte túto páku po uvoľnení upevňovacej skrutky do správneho smeru a zafixujte ju.
Pracovný postup
Tangenciálny medomet
Tieto zariadenia slúžia na súčasné vytáčanie medu z 3 alebo 4 celých rámikov, resp. 6
alebo 8 polovičných rámikov. Rámiky zaveste na úchytky namontované na vnútornú
stenu mriežky a potom začnite vytáčanie. Spočiatku otáčajte rámiky pomaly (aby bolo
vytočené nejaké množstvo medu) a potom môžete otáčanie postupne zrýchľovať. Tieto
medomety dokážu v jednom cykle vytočiť med len z jednej strany rámikov. Po ukončení
zastavte zariadenie (v prípade zariadení s ručným pohonom otočením hnacej páky do
opačného smeru, tzv. protibrzdením), pretočte rámiky a vytočte med aj z druhej strany
rámikov.
Radiálny medomet
Na vnútornej otáčajúcej časti našich radiálnych medometov sa nachádzajú hore aj dole tzv.
úchytky pre rámiky. V smere osi sa nachádza aj ďalší vnútorný nosný prstenec. Rámiky sa
vkladajú tak, že do úchytiek na spodnom kruhu sa zasunie úchytka dlhej lišty rámikov a horná
lišta rámikov sa zasunie medzi úchytky na hornom kruhu. Vnútorný prstenec koša drží spodnú
časť rámika, na ktorom sa rámiková lišta umiestňuje taktiež medzi úchytky. Po vložení rámikov
zapnite vytáčanie. Rámiky najprv otáčajte pomaly, aby bolo vytočené nejaké množstvo medu, čím
sa rámik uľahčí a potom môžete vytáčanie postupne zrýchľovať.
Königin-Trade Kft, H-5900 Orosháza, Szentesi út. 31.
Tel: (+36) 68 410 666; www.konigin-trade.com, [email protected]
Samozvratný medomet
Do koša na rámiky samozvratných medometov vložte stabilne rámiky. Následne zatvorte
veko a spustite program. Počas prevádzkového cyklu zvoleného programu nie je potrebný
žiadny zásah, zariadenie môžete nechať samostatne pracovať a popritom môžete vykonávať
inú prácu. V štandardnom prípade zmenia samozvratné medomety smer otáčania trikrát.
V prvom smere sa bude zariadenie otáčať pri 70% rýchlosti otáčania nastavenej na
riadiacej elektronike preto, aby bolo z jednej strany rámikov šetrne vytočené určité
množstvo medu (uľahčenie rámikov). Po otočení smeru bude med úplne vytočený z druhej
strany rámika a tento proces už bude prebiehať pri automaticky nastavenej rýchlosti
otáčania. Po ďalšej zmene smeru otáčania bude znovu vytáčaný med z tej strany rámika,
ktorá bola vytáčaná ako prvá a to taktiež pri nastavenej rýchlosti otáčania. Nastavenú rýchlosť otáčania možno zmeniť aj
v priebehu prevádzkového cyklu zariadenia.
Existuje možnosť aj na to, aby namiesto troch zmien smeru otáčania zariadenie zmenilo smer len dvakrát. Spôsob
nastavenia nájdete v návode na použitie riadiacej elektroniky. Ukončenie programu signalizuje pípnutie.
Zariadenia s magnetickým bezpečnostným spínačom
Pri spustení prvého vytáčania krátko otvorte a potom zatvorte veko s magnetickým spínačom.
Dovtedy blikajúci rad LED svetiel riadiacej elektroniky prejde do pohotovostného režimu.
Zariadenie dokáže program vytáčania vybrať a spustiť len v tomto režime.
Funkcia magnetického spínača spočíva v tom, aby sa pri otvorení veka otáčanie automaticky
zastavilo. Keď sa počas činnosti otvorí veko, spínač preruší obvod a motor ihneď prejde do režimu
brzdenia. Dobu, počas ktorej sa otáčanie koša úplne zastaví, určuje rýchlosť otáčania pri otvorení
veka ako aj hmotnosť obsahu koša. Niekedy to môže trvať aj niekoľko sekúnd.
Čistenie a údržba zariadenia
K všeobecnému čisteniu sa nevyžaduje špeciálna príprava. Po vytečení medu možno zariadenie vyčistiť teplou vodou
vysokotlakovým čističom otvorením veka zariadenia. K ročnému čisteniu zariadenia je najprv potrebné veko zariadenia
odmontovať. Veko držia tri skrutky umiestnené na protiľahlých stranách. Po odstránení skrutiek treba odmontovať
klinovú remenicu, ktorá je na os pripevnená skrutkou. Následne možno kôš na vytáčanie medu spolu s osou vytiahnuť
z plášťa. Z ložiskového telesa na spodku zariadenia odstráňte pred čistením šikmé ložisko (číslo 7203 2RS alebo 6003
2RS). Jeho stav skontrolujte aspoň raz do roka, ideálne by však bolo vykonať kontrolu a mazanie pri každom čistení.
Nakoľko je toto ložisko vystavené vysokému zaťaženiu, oplatí sa ho vymeniť každé 2 roky. Po umytí utrite vnútornú časť
zariadenia mäkkou handričkou do sucha.
Odstraňovanie porúch
1. Nefunguje zmena smeru otáčania:
Podľa pokynov uvedených v návode na použitie riadiacej elektroniky skontrolujte, či je elektronika naozaj nastavená na 1.
samozvratný režim. Ak tomu tak nie je, nastavte tento režim.
2. Smer sa zmení, ale koše sa neobrátia
Vo vypnutom stave skontrolujte, či sú koše na rámiky úplne centrálne umiestnené v smere
osi. Ak sa pozriete do košov z hora, palica pod košom musí byť rovnobežne s košom na
rámiky. V prípade koša alebo košov, ktorých poloha je nesprávna, siahnite vedľa koša rukou
pod kôš. Skrutku, ktorá sa tam nachádza, opatrne natočte doprava alebo doľava - pričom
hornou časťou dlane tlačte kôš na rámiky opačným smerom - až kým sa kôš nedostane do
správnej polohy. Táto chyba môže byť dôsledkom odchýlok v rozmere rámikov, čo môže
spôsobiť prečnievanie dlhej lišty.
3. Riadiaca elektronika motora ani po otvorení a zatvorení veka nie je
v pohotovostnom režime (v prípade zariadení s bezpečnostným magnetickým
spínačom)
Odpojte dva káble magnetického spínača, ktoré sú pripojené k riadiacej jednotke. Ďalším
káblom spojte (skratujte) tieto dva prípojné diely riadiacej jednotky. Presvedčte sa, či zariadenie takto pracuje. Ak áno,
v tom prípade je problém s magnetickým spínačom a ak ani takto nefunguje, je potrebná výmena riadiacej elektroniky.
Kontaktujte prosím na našu firmu, aby sme Vám mohli zaslať náhradný diel.
4. Zariadenie rezonuje, trasie a tkanina klinového remeňa sa začína trhať
Tento problém sa vyskytuje vtedy, keď klinová remenica na motore a klinová remenica na osi nie sú v jednej rovine.
Skontrolujte ich uloženie a klinovú remenicu na osi nastavte do správnej polohy. Ak sa klinový remeň kvôli tejto chybe
opotreboval, odporúčame ho vymeniť.
Ak poruchu nedokážete sami odstrániť, obráťte sa na nás na uvedených kontaktoch. Budeme radi, ak sa podelíte o Vaše
skúsenosti v súvislosti s prevádzkovaním zariadení. Vaše pripomienky sú pre nás dôležité, ktoré sa snažíme zohľadňovať
počas výroby a vývoja produktov. Vytáčajte aj Vy s radosťou! Prajeme Vám úspešnú prácu!
Königin-Trade Kft, H-5900 Orosháza, Szentesi út. 31.
Tel: (+36) 68 410 666; www.konigin-trade.com, [email protected]
Download

Mézpergető használati útmutató