Zneužívání
nerovných
podmínek
Podnikání v oboru včelařství považuji za velmi specifické a obtížné.
Jako hlavní problém vidím nízké realizační ceny.
Pokud se má včelí farma
rozvíjet, je nutno nevýhodu (nízkou realizační cenu) nahrazovat vysokým
pracovním
nasazením
včetně zapojení členů rodiny, často bez nároků na
mzdu. Přesto však námahy nelituji. Považuji obor
včelařství za smysluplný a
práci profesionálního včelaře za velmi zajímavou a
výjimečnou.
Když se podívám do budoucna, spatřuji problematiku oboru ve dvou sférách.
Co se týče chovu včel, považuji za největší problém
šíření varroázy a rezistenci na stávající léčiva.
Pokud jde o ekonomičnost
provozu včelích farem,
vidím jako problém nerovně nastavené podmínky.
„Zájmové
podnikání“
v oboru je bez živnostenského listu, daňové zátěže,
bez investic do certifikovaných provozů, bez nutnosti dodržovat pravidla.
Značná část menších včelařů toho využívá, přesněji
řečeno zneužívá. Tito chovatelé mají nižší provozní
a výrobní náklady než
profesionální včelaři. Mohou tedy prodávat med
levněji. Bohužel, právě tito
„zájmoví včelaři“ mají
určující vliv na cenu medu
pro konečného spotřebitele. Tento nevyhovující stav
(spolu s absencí dotačních
titulů pro profesionální
včelaře) brzdí rozvoj včelařství v naší zemi.
Za naději do budoucna
považuji silný a vlivný
Cech profesionálních včelařů. Proto jsem jeho členem.
Jan KUBEŠ
včelí farmář, Olomouc
E - ZPRAVODAJ
CECHU
ROK 2013
DUBEN
Předseda SZV Ľudovít Gál:
Prodej ze dvora by měl skončit
Předseda Slovenského zväzu
včelárov (SZV) Ing. Ľudovít Gál
vystoupil na nasavrckém semináři Cechu profesionálních včelařů. Jeho přednáška se týkala
zdraví včel, ostatně jako celý seminář.
Z předsedovy přednášky pro vás vybíráme:
DVA ASPEKTY
Pokud chce někdo včelařit, tak musí
naplnit dva důležité aspekty – první:
mít silná a zdravá včelstva, druhý: mít
dostatek medu. Jen několik výjimek
včelařů se nezajímá o ekonomický
efekt ze včelaření.
ZDRAVOTNÍ STAV VČELSTEV
Nemoci včel provázejí včelaření od
jeho počátku. Dnes je to hlavně kleštík
(Varroa destructor) a potom mor včelího plodu. Na Slovensku se snažíme o
komplexní řešení. Je nám jasné, že se
musíme naučit s nemocemi včel včelařit, jiné to už nebude. Výsledkem je
Národní eradikační program na
ochranu zdraví včel, který je realizován s využitím dotací. Provází jej samozřejmě řada problémů, ale určitě
představuje
cestu
ke
zlepšení.
Z dotačního titulu jsme zřídili mimo
jiné funkci asistenta veterináře. Asistent má hlavně pracovat v terénu. Ve
svém rajonu musí minimálně jednou
ročně navštívit každé včelstvo, o každém musí vědět. Je výhodou, že kontrolujeme i tříleté vzdělávání asistentů
a tady jsme hned zjistili chybu
Ing. Ľudovít Gál, předseda SZV na
semináři v Nasavrkách.
v systému. Ve vzdělávání chyběla praxe, výuka v terénu. To jsme už napravili.
PRODUKCE MEDU
Teď ke druhé stránce včelaření – a tou
je med. Na Slovensku vždy vývoz medu převyšoval dovoz. Dnes už to je ale
naopak. Tak, jak stoupá spotřeba medu, dnes už dosahuje téměř jednoho
kilogramu na osobu a rok, musí se stále více medu dovážet. Slovenští včelaři
nejsou schopni poptávku pokrýt. To
byl také důvod toho, proč jsme odmítli
spolupráci s ČSV na společném programu propagace medu. Tento program je vlastně podporou řetězců a
tzv. baličů dovozových medů, kteří
naopak srážejí cenu medu. (Poznámka
(Pokračování na straně 2)
STRANA 2
VZDĚLÁVÁNÍ
(Pokračování ze strany 1)
E-zpravodaje cechu: stejná situace je i v ČR, ale u
nás se nenašel nikdo, kdo by naslouchal kritice
vyhazování peněz v oblasti propagace spotřeby
medu. Užitek z něj mají nejvíce reklamní agentury.)
INVESTICE DO PRODUKCE
NESE ZISK
Ve včelaření – hlavně v tom, které označujeme za
zájmové (hobby) – platí, že tento obor nepotřebuje skoro žádné investice, a tak vše, co ekonomicky přinese, jde do přímé spotřeby a nikoliv do
investic. Včelaři se nenaučili respektovat dávno
známý poznatek o tom, že investice do produkce
nese zisk.
Slovensko vykazuje průměr na včelstvo 14,5 kg
medu. Číslo vykazující průměr vychází statisticky
z neobjektivních údajů včelařů. Chovatelé lžou.
Činí tak ze dvou důvodů – 1) aby zatajili zisky,
protože produkují medu více, neboť včelařit umějí; 2) uváděné množství navyšují, protože mnohdy nedosáhnou na uváděný průměr, tak aby nevypadali jako hlupáci, protože včelařit skutečně
neumějí.
Obchodníci by od nás rádi brali kvalitní med, ale
včelaři ho neumějí vyprodukovat. Ten kvalitní
prodají ze dvora a který zbude, je neprodejný. A
teď jsme u dalšího problému – a tou je vzdělávání ve včelařství.
VZDĚLÁVÁNÍ
Domnívám se, že u vás není situace lepší, ale budu hovořit jen o našem vzdělávání.
Je na velmi nízké úrovni. Přednáší se podle metodik, jež už dávno naplatí, stejně tak jako množení včelstev rojením. Mnozí nepochopili, že
E - ZPRAVODAJ CECHU
dvouprostorový úl (plodiště a medník, pozn. Ezpravodaje cechu) již není možný způsob včelaření. Musíme si uvědomit, že se značně změnily
přírodní podmínky. Zemědělství je jiné, na polích
převládají řepky, hořčice, slunečnice a mnoho
jiných nektarodárných rostlin. Včelstva se situaci
přizpůsobují, tvoří je větší množství jedinců, a
tak jim malé prostory nestačí.
Nyní pracujeme na tom, abychom zcela předělali
celý systém vzdělávání. I u nás je hodně včelařů,
kteří moderní systémy zvládli, jejich výnosy jsou
nad 50 kg na včelstvo – a to je cesta, po níž musíme dále jít. Mimo jiné i proto, aby slovenský med
mohl být i v prodejních řetězcích. Zájem o něj
mají.
ZŘIZOVÁNÍ
ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV
Další cestou je zřizování odbytových družstev
včelařů. Prodej ze dvora není to nejlepší, mělo by
to skončit. Malá odbytová družstva by mohla zásobit malé kamenné obchody a možná i prodejní
řetězce. Musí přestat podbízivé ceny medů. Změnit se musí také kontrola kvality. Pokuty, které
dostávají falšovatelé medu, jsou směšné. To je ale
u vás v Česku stejné.
Tolik z obsahu přednášky Ľudovíta Gála.
Text a foto: Petr TÁBORSKÝ
Poznámka autora: V Nasavrkách vystoupil také
druhý host ze Slovenska – Tibor Jókay. Ten přítomné seznámil s činností své včelí farmy. Protože E-zpravodaji cechu slíbil zaslat kompletní
materiál o ní, seznámíme vás s obsahem jeho
přednášky později – v seriálu představujícím
včelí farmy.
ROK 2013
PŘEDSTAVUJEME
STRANA 3
Čtvrtá aktivita představuje vybavení nezbytného
zázemí pro výuku. Počítáno je s technikou pro
mikroskopickou učebnu s laboratoří, výukovou
včelnici a vybavení medárny pro střední včelařský
provoz. Technologie je volena s ohledem na začínající farmáře s počtem asi 150 včelstev.
HODNĚ PRÁCE
Realizační tým má nyní na začátku uskutečnění projektu hodně práce. Vše musí běžet podle sestaveného
harmonogramu a předepsaných instrukcí. Do zahájení výuky je třeba vypracovat metodiku a připravit zázemí v Blatné pro hladký rozjezd kurzu. Web projektu
bude spuštěn od 1. května na adrese www.vcelarPracovní společnost nástavkových včelařů CZ
farmar.cz. Je to první vlaštovka v komplexním pojetí
uspěla v Jihočeském kraji v oblasti dalšího vzděnové metodiky výuky, ale v PSNV-CZ nás prošlapáválávání. V rámci evropských fondů jí byl schválen ní nových cest baví.
projekt Včelař-farmář v Operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
ZÁJEM NEUSTÁLE STOUPÁ
V OPERAČNÍM PROGRAMU
Celý název projektu zní „Tvorba a pilotní ověření
vzdělávacího kurzu VČELAŘ-FARMÁŘ v rámci dalšího vzdělávání“. Projekt je určen pouze pro zájemce,
kteří se oborem živí nebo se v něm plánují realizovat.
Zájmové vzdělávání nelze v rámci tohoto programu
podpořit.
ČTYŘI HLAVNÍ AKTIVITY
Projekt má čtyři hlavní aktivity, které budeme průběžně realizovat v letech 2013 – 2014.
První aktivita zahrnuje tvorbu výukových a didaktických pomůcek, kde připravujeme nové učební
texty (metodiky), výuková videa, výukové postery
a další názorné prostředky. Protože projekt je orientován na pokročilé včelaře (budoucí včelí farmáře) učební texty budou zaměřeny (kromě klasických včelařských disciplín) také na sledování
kvality včelích produktů, vedení malého podniku,
marketing, vedení účetnictví apod.
Druhá aktivita je cílena na zkvalitnění lektorského
sboru PSNV-CZ, kteří výuku povedou. Praktický
trénink lektorských dovedností již proběhl letos
v březnu a podle ohlasů šlo o zdařilý a velmi užitečný počin. Na podzim plánujeme rozvíjet dovednosti v oblasti prezentace. Zaměříme se nejen
na tvorbu účinných prezentací v programu Microsoft PowerPoint, ale i na další techniky běžně využívané ve firemním prostředí, jež ve výuce (nejen)
včelařství zoufale chybí.
Třetí aktivita představuje samotný vzdělávací kurz
pro patnáct budoucích farmářů z Jihočeského
kraje. Regionální omezení pro zájemce je jasně
dané poskytovatelem dotace. Kurz proběhne od
letošního září do června následujícího roku a bude zaměřen nejen na teoretickou výuku, ale i na
praktická cvičení na včelnici, v laboratoři a provozu. Plánujeme exkurze do včelích farem v Česku i
zahraničí. Podpora kraje umožňuje absolvovat
kurz zdarma a účastníci si budou hradit pouze
cestovné a náklady na ubytování a stravování.
PSNV-CZ je mezi včelaři známá jako realizátor různých vzdělávacích akcí. Přestože má toto sdružení
pouze 600 členů, loni realizovalo téměř deset procent
všech včelařských vzdělávacích akcí v Česku. A to nepočítáme setkání v rámci jednotlivých ZO ČSV, na
nichž přednášeli naši lektoři.
V roce 2004 zorganizovala PSNV-CZ první Letní školu nástavkového včelaření. Víkendový formát praktického kurzu pro začínající a mírně pokročilé včelaře se
ujal a letos pořádáme již desátý ročník – a to hned na
sedmi místech po celé republice. Celoroční výuku odborně zajišťujeme na Moravské včelařské škole
v Hranicích a Jihočeské včelařské škole v Blatné, kde
se ji podařilo ve spolupráci se středním odborným
učilištěm akreditovat do učebního oboru včelař.
Zájem o vzdělávací akce PSNV-CZ neustále stoupá a
v posledních letech jsme začali hledat cesty, jak zkvalitnit výuku v oboru včelařství – jednak v oblasti cíleného rozvoje samotných lektorů a jednak v oblasti
metodických materiálů. Je třeba si uvědomit také to,
že od roku 1985 nevyšla u nás původní česká učebnice
včelařství; poslední výukové postery vznikly na začátku 60. let minulého století.
Ing. Petr TEXL, Radek KOBZA
manažeři projektu
STRANA 4
PŘEDSTAVUJEME
E - ZPRAVODAJ CECHU
Kubešův med z Nízkého Jeseníku
je známou regionální značkou
Naše rodinná včelí farma sídlí
v hanácké
metropoli
Olomouci,
v klidné městské části Neředín na ulici
Jožky Jabůrkové čp. 2. Lokalita je to
velmi dobře dostupná z centra města
tramvají nebo autem (s možností parkování).
Včelí farma sídlí v rodinném domě rodiny
Kubešových. Lze v něm zakoupit všechny
produkty i doplňkový sortiment. Provozní
prostory farmy se nacházejí v obci Štarnov
mezi Olomoucí a Šternberkem.
dinné včelí farmy. V začátcích mi pak značně
pomáhal František Kašpar, vynikající včelař
z Dolního Žlebu. V průběhu budování včelí
farmy mě podporovali rodiče, a to zejména
prodejem medu ze dvora.
Farmu jsem budoval s minimálním vstupním
kapitálem formou reinvestice z prodaného
medu. Největším problémem byl nedostatek
vhodných prostor, neboť náš rodinný dům na
okraji Olomouce rozvoj farmy neumožňoval.
Situaci jsem řešil pronájmy provozních prostor na různých místech. Včelstva jsem umís-
HISTORIE
Před jedenácti lety – v roce 2002 – se nám
narodila dvojčata Čenda a Vašek a k nim jsem
si zároveň od farmáře Jana Kolomého ze
Starého Města u Bruntálu pořídil prvních deset oddělků. Na Honzově farmě jsem v té době strávil několik dní. Nabíral jsem základní
praktické poznatky o chovu včel (nasazování
medníků, tvorba oddělků, vytáčení). Pobyt na
farmě mě nadchl. Po Honzově optimistickém
vysvětlení, že profesionální včelaření je
„vlastně úplně snadné“ jsem odjel se zámě- til v pohoří Nízký Jeseník v lokalitách nad
rem stát se profesionálním včelařem. Tím za- městem Šternberkem. Podmínky pro chov
čalo postupné budování celého provozu ro- umožňující produkci kvalitních druhových
medů byly dobré, ale problémem zůstávala
značná vzdálenost od bydliště a komplikovaná logistika.
Jednoznačnou výhodou farmy jsou odbytové
možnosti. Naprostou většinu produkce se
nám daří prodat přímo koncovému zákazníkovi. Za deset let se tak podařilo vybudovat
dobře známou regionální značku Kubešův
med z Nízkého Jeseníku.
STAVY VČELSTEV
V současné době chováme 300 kmenových
včelstev na rámkové míře 39 x 24 cm, převážnou měrou v uteplených styrodurových úlech.
Stanoviště jsou pevná, nekočujeme. Počet
ROK 2013
PŘEDSTAVUJEME
STRANA 5
Prodej oddělků je omezený, neustále se některá stanoviště nacházejí v ochranném pásvčelstev kopíruje odbytové možnosti a po- mu moru včelího plodu.
stupně se zvyšuje. V Nízkém Jeseníku jsme
našli několik velmi dobrých lokalit, kde se
SPOLUPRACOVNÍCI
vhodně kombinuje příhodné mikroklima a Včelařský provoz zajišťuji od počátku sám,
druhová pestrost lesů. V současné době zde následně s pomocí brigádníků (zejména z řad
máme devět stanovišť.
studentů). S některými jsem navázal dlouhodobou spolupráci. Trvá už několik let. Najít
DRUHOVÉ MEDY
šikovné spolupracovníky je obtížné, ale jejich
Zaměřujeme se na produkci rozmanitých na- účast považuji za klíčovou pro zajištění chodu
bídek druhových medů. V roce 2012 se poda- včelí farmy a jejího rychlého rozvoje.
řilo
díky
částečnému
profinancovaní
z dotačního titulu podporujícího zahájení činODBYT
nosti mladého zemědělce (čímž se do práce
na farmě aktivně zapojila i manželka) zakoupit a zrekonstruovat zděnou halu ve Štarnově. Do tohoto objektu jsme postupně přesunuli skladové a zpracovatelské činnosti.
Hala o ploše 420 m2 má část zpracovatelskou
a skladovou (s chlazeným skladem souší).
Zpracovatelskou část tvoří prostor na vytáčení medu, nožový odvíčkovací stroj se šnekovým lisem a dva zvratné medomety na šest a
osm plástů, což se však jeví jako nedostateč- Prodej ze dvora stále zajišťují převážně rodiče
né. Do budoucna je třeba zvýšit vytáčecí ka- a žena Eliška. Dbáme na to, aby bylo stále
pacitu, aby medomety odpovídaly výkonu od- otevřeno (i mimo provozní dobu od 8 do 20
víčkovacího stroje. V prostorách pro plnění h) a zákazník neodešel s nepořízenou (na našich webových stránkách jej proto nabádáme
k tomu, aby se nebál kdykoliv zazvonit).
Prodej produktů je po skončení včelařské sezony naší hlavní činností. Účastníme se farmářských trhů, různých prodejních akcí a jarmarků. Hodně času zabere i příprava a realizace vánočních trhů v Olomouci, kde také nabízíme vlastní medovinu.
(Pokračování ze strany 4)
DESETILETÍ
Za deset let se nám podařilo ujít velký kus
cesty. Vybudování včelí farmy stálo hodně sil
medu se nachází teplovzdušná termokomora, a času, na úkor všech koníčků a zálib. Přesto
nádrž na homogenizaci na 900 kg medu a zu- však nelituji. Považuji obor včelařství za
bová
plnička
spotřebitelského
balení smysluplný a práci profesionálního včelaře za
s rotačním talířem.
velmi zajímavou a výjimečnou.
Vnitřní prostory haly (včetně sociálního zázeText a foto: Jan KUBEŠ
mí) jsou již dokončeny. Celý provoz je koncizakladatel
rodinné včelí farmy
pován tak, aby mohl být certifikován. Do budoucna nás čeká ještě úprava vnější fasády,
Kontakt: 603 784 133, [email protected]
oplocení areálu a výsadba zeleně.
Web: www.kubesuvmed.cz
STRANA 6
Z PRAXE PROFIFARMY
E - ZPRAVODAJ CECHU
Profesionální včelí farma
Cesta k budování moderního podniku (3)
Včelařit začínáme s vědomím, že z toho  Sklad medu musí být čistý, chladný a suchý
vzejde užitek. Tudíž chceme chovat včely
s potřebnou manipulační technikou. Ve skladu
racionálně. Chceme od včelstev za práci a
medu je nutno počítat s minimálně 30provložený kapitál určitou odměnu.
centní rezervou potřebného prostoru na manipulaci a třídění druhů medu. Sudy s medem je
Je to asi hlavní motivace, která posunuje obor
doporučováno – s ohledem na úsporu místa –
včelařství kupředu; motivace, jež nás nutí
skladovat ve dvou i více řadách na sobě. Sak vytváření včelstev s vlastnostmi zaručujícími
mozřejmě tomu musí odpovídat únosnost
uskutečnění našich představ o chovu včel a jeho
podlahy (stropu).
prospěšnosti. Jestliže je taková motivace u zá-  Sklad souší je klimatizovaný, souše se sklajmových včelařů hnací silou, pak u profesionáldují za pomocí chladírenské techniky při tepních chovatelů je ještě navíc životní nutností.
lotách do 12 °C a relativní vzdušné vlhkosti do
Takový přístup se dá uplatňovat na potřebné
55 procent. I zde platí potřeba rezervního proúrovni jen tehdy, pokud máme z čeho vycházet –
storu pro manipulaci. K manipulaci se velmi
a jsme opět u mnohokrát opakované pravdy: je
dobře hodí paletovací vozík.
nutno vést záznamy z dění ve včelstvech. „Není  Sklady pomocného materiálu nemají
každé včelstvo povahově stejné a výkonnost je
zvláštní nároky. Postačí ochrana před povětrvlastností dědičnou,“ prohlásil klasik Quido Sklenostními vlivy a dobrá rovná betonová podlanar.
ha, po níž se dobře jezdí s paletovacím vozíkem. Pro úsporu místa jsou výhodné pevné a
PROVOZNÍ PROSTORY
dobře únosné regály, které se dají zakládat i
S motivací ženoucí nás vpřed souvisí vytváření
vysokozdvižným vozíkem. Platí také pravidlo o
zázemí včelí farmy. Jistě jste si všimli, že
tom, že čím je sklad vyšší, tím se do něho více
v tabulce nákladů na předním místě figurují provejde (při bezpečném způsobu skladovávozní prostory. Ano, včelí farma má vysoké nároní).Všechny skladovací prostory by měly mít
ky na zázemí – a to značnou měrou rozhoduje
rampu v odpovídající výšce, ze které se poo celkové prosperitě provozu, odvíjí se od něj i
třebný materiál snadno nakládá a skládá. Podélka návratnosti investic. Většina chovatelů potravinářský provoz (včelí farma jím je)
stupuje systémem postupného investování. Výs vyspělým skladovým hospodářstvím se neohodu mají majitelé hospodářských usedlostí.
bejde bez vysokozdvižného vozíku. NejvhodCo vše by mělo tvořit zázemí včelí farmy?
nější je elektrický (nevytváří zplodiny).
SKLADY
CO JE ZAPOTŘEBÍ SKLADOVAT
Potřeba mít skladovací prostory a jejich velikost
NA JEDNO VČELSTVO
vycházejí z počtu chovaných včelstev anebo před-  2 rezervní nástavky při používání vyšších
pokládaného počtu včelstev v budoucnosti.
rámkových měr, při nižších měrách i více. Do
Skladování probíhá ve skladech medu, souší a
tohoto počtu jsou zahrnuty nástavky medníkopomocného materiálu.
vé, manipulační a krmné;
 1 plemenáč + ostatní chovné úlky;
 cca 10 rezervních souší, ty se skladují
v rezervních nástavcích či boxech;
 krmivo pro včely, množství 25 kg cukru či
jiná krmiva, která se skladují v různých obalech, ale vždy musí odpovídat potřebě chovaných včelstev, chovu matek a oddělků (včetně
rezerv);
 ostatní pomocný materiál (mateří mřížka,
1 kg mezistěn a jiné drobné pomůcky) nemá
větší nároky na skladování;
Sklady na včelí farmě Kubešových.
ROK 2013
PŘEDSTAVUJEME
STRANA 7
stupně mechanizace a manipulace.
 z produkce pak musíme počítat s uskladněním asi 100 kg medu/včelstvo. Je nutno
STANOVIŠTĚ
uvažovat s rekordním výnosem a potřebnými Stanoviště hrají ve velkovčelaření důležitou roli
rezervami u včelích farem, jež zpracovávají Je dobré vědět, že mít je na dobrých snůškových
med do tržní sítě;
místech ve vlastnictví je velkým plusem pro hos místnost, kde se pyl zpracovává, čistí a podaření včelí farmy.
suší je nutností pro včelí farmy produkující
Text a foto: Jan KOLOMÝ
pyl. Ty musejí mít k dispozici také velikostně
odpovídající mrazicí box, v němž se pyl uchovává;
 manipulační sklad na přípravu, čištění
a skladování včelího vosku v rozsahu cca
20 m2/celá farma. Produkce kvalitního vosku
je důležitou součástí činnosti úspěšné farmy,
pohybuje se okolo 1 kg vosku na včelstvo.
K tomu, aby byl vosk získáván kvalitně za vysoké výtěžnosti, je zapotřebí speciálního zařízení;
 prostory pro vytáčení a zpracování medu; potřeba těchto prostor vychází z velikosti
včelí farmy, zvolené technologie, dosaženého Budování včelí farmy je nekonečná práce.
Necháme včely nadále ohrožovat?
Zatímco čeští včelaři vedou žabomyší války o funkcionářský vliv a o to, kdo je pro
včely a jejich život rozhodující, v Evropské
unii se řeší důležité věci.
V této souvislosti se nabízí otázka: To za sebe necháme tyto záležitosti řešit amatéry politiky? Odpověď jistě zní: Ne! Proto se zapojme do řešení evropských záležitostí my – včelařští praktici a odborníci.
O CO JDE?
Na úrovni Evropské unie proběhne 26. dubna
(případně 2. května) hlasování o omezení používání
neurotoxických pesticidních látek ze skupiny neonikotinoidů v zemědělské výrobě. Hlasovat se bude na
jednání Odvolacího výboru Evropské komise
(Generální ředitelství DG SANCO).
Za Česko bude přítomen zástupce ministerstva zemědělství a bude hlasovat v součinnosti se Stálým
zastoupením ČR při Evropské unii.
Evropská komise navrhuje, aby se na dobu
dvou let zakázalo používání insekticidů obsahujících účinné látky imidacloprid, klothianidin a thiamethoxam – a to jak při ošetřování
hlavních zemědělských plodin navštěvovaných včelami, tak i pro jiné účely, včetně zájmových aktivit
jako jsou zahrádkářství či pěstování ovoce. (Výjimka
by se vztahovala na možnost použití těchto pesticidů při pěstování cukrové řepy a ozimých obilnin, ve
sklenících a v ovocných sadech při postřiku na list
po odkvetení stromů tak, aby se omezil vliv na včely
a jiný hmyz.) Dočasný zákaz by měl platit od července 2013 a po dva roky by měl pokračovat další
výzkum. V současné době se těchto pesticidů nejvíce
využívá při moření osiva (tudíž pesticidy jsou vpravovány přímo do půdy).
Pro českou včelařskou veřejnost (a nejen pro ni)
připravila Evropská komise shrnutí důvodů toho,
proč tento postup prosazuje (česká strana hlasovala
proti návrhu na zákaz).
1. Vážné riziko pro environmentální bezpečnost v EU. Evropský úřad pro bezpečnost potravin
EFSA poskytuje Evropské komisi vědecká stanoviska týkající se bezpečnosti používání pesticidů ve
výrobě potravin. Úřad v nedávno publikovaném vědeckém stanovisku došel k závěru, že tři látky ze
skupiny neonikotinoidů představují vážné riziko pro
environmentální bezpečnost v EU. Závěry úřadu
EFSA se zakládají se na nezávislých vědeckých datech.
2. Vyváženost návrhu. Na základě vědeckého
stanoviska úřadu EFSA vypracovala Evropská komise návrh opatření k odstranění rizik, které neonikotinoidy představují pro environmentální bezpečnost, opylování zemědělsky významných plodin a v
konečném důsledku zásobování obyvatelstva bezpečnými potravinami. Návrh odborníků Evropské
komise není extrémní, je vyvážený a odpovídá pro(Pokračování na straně 8)
Cech
profesionálních
včelařů
ČSV
občanské sdružení
Adresa:
Československé armády 184
435 11 Lom u Mostu
Telefon:
476 74 47 93
Mobil:
602 43 43 44
E-mail:
[email protected]
www.apiscech.cz
Víte, že...
V nejstarších
dobách
byl český med
vyměňován
za sůl,
a to o stejné
hmotnosti (váze).
Kronikář Kosmas
uvádí v roce 1123,
že medu lesního
bylo toho roku
pramálo, ale medu
polního hojně. Následujícího roku
byl však nedostatek medu velký.
Korektury a grafika:
Mgr. Petr Prokeš
STRANA 8
LEGISLATIVA
E-ZPRAVODAJ CECHU
finanční újmě ve výši 17 miliard
eur v průběhu pěti let a ke ztrátě
50 tisíc pracovních míst.) Jejich argumenty jsou součástí dobře připravené
zastrašující kampaně. Ve skutečnosti
existují příklady ze zemí, v nichž neonikotinoidy byly již dříve zakázány u některých plodin a kde porosty neošetřené
pesticidy poskytly stejné výnosy jako
porosty totožné plodiny ošetřené neonikotinoidy (např. kukuřice v Itálii, prezentace Dr. Furlana na http://beelife.eu/en/doc/449/). O tom, jak se v
Bruselu i jinde nyní výrobci pesticidů
snaží ze všech sil lobbovat za své zájmy a
3. Existují efektivní zemědělské trhy zjistíte na webových stránkách
postupy, které umožňují pěstovat http://corporateeurope.orgpublications/
ošetřované plodiny bez nutnosti pesticides-against-pollinators
použití neonikotinoidů. Výroba zemědělských plodin, jež jsou dnes pěsto- 5. Úřad EFSA jasně poukázal na
vány za použití insekticidů, byla možná i újmy, které neonikotinoidy způsov dobách minulých bez podobného ošet- bují opylujícímu hmyzu. Jsou stejření. Výrobci pesticidních látek nicméně né jako v případě pesticidů. Přesto
zahájili velkou jednostrannou mediální zatím nikdo vědecky a nezávisle nezhodkampaň, na jejímž základě se zemědělci notil vliv, který neonikotinoidy mohou
mohou cítit bezmocnými, jestliže chtějí mít na zdraví nás (lidí) nebo jiných necídosáhnout potřebných výnosů bez inkri- lových organismů (jako jsou ptáci).
minovaných insekticidních látek. Příklady prakticky použitelných alternativ při V žádném případě nechceme rozpoutat
ochraně rostlin vůči škůdcům lze nalézt válku mezi včelaři a ostatními zemědělna webových stránkách, které se snaží ci. Jsme na jedné lodi, vzájemně se pofarmářům nabídnout podporu při jejich třebujeme, chceme jen jednat – a to je
rozhodování:
http://bee-life.eu/en/ v zájmu všech.
Ing. Stanislav JAŠ
dossier/576/.
(za využití materiálů
4. Argumenty představené výrobci
Evropské včelařské koordinace)
pesticidů na Humboldtově fóru v
jimi sponzorované práci nejsou Poznámka: Na www.apiscech.cz najdete
vědecky podloženy. (Výrobci pesti- oficiální písemné dokumenty doplňující
cidů tvrdí, že by zákazem došlo k obsah tohoto článku.
(Pokračování ze strany 7)
sazení principu předběžné opatrnosti v
praxi. Musíme si uvědomit, že toxicita
těchto neonikotinoidních látek je až
7000krát vyšší než v minulosti nechvalně známý pesticid DDT. Musíme si uvědomit i to, že tyto pesticidy vykazují vysokou míru setrvání v životním prostředí (měsíce až roky) a že jde o látky rozpustné ve vodě, mohou být vyplaveny do
zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo a
hospodářská zvířata. Z tohoto pohledu
je dvouroční zákaz a další výzkum více
než opodstatněný.
Inženýr Stanislav Jaš při přednášce v Mostě.
Foto: Petr TÁBORSKÝ
Download

Zpravodaj 4