Návod
na obsluhu a inštaláciu
mobilných ohrievačov
POHODA LP 701
POHODA LP 701 F
Všetky plynové fľaše PROBUGAS majú tú najlepšiu starostlivosť o ich funkčnosť a bezpečnosť. Plníme ich v plniarni
s moderným technologickým zariadením. Po naplnení fľaše urobíme skúšku tesnosti a kontrolu správneho naplnenia.
Pravidelne robíme tlakové skúšky fliaš a fľaša, ktorá nevydrží predpísaný tlak je vyradená z obehu rovnako ako každá
čo len trochu poškodená fľaša. Ak na fľaši s klasickým ventilom chýba plastová matica či gumové tesnenie, doplníme
ich. Fľašu naplníme predpísaným množstvom plynu – bezpečných 85 % objemu fľaše, nie menej, ale ani nie viac, aby
pri zvýšení tlaku vo fľaši nedošlo k jej deštrukcii a následnému úniku plynu. To sú dôvody, prečo ...
VÝROBCA MOBILNÝCH OHRIEVAČOV POHODA
ODPORÚČA POUŽÍVAŤ PLYN VO FĽAŠIACH OD
SPOLOČNOSTI PROBUGAS
Plynové fľaše sú tlakové nádoby. Ich dôkladná kontrola, predpísané testy a dodržanie povoleného objemu náplne sú
z hľadiska bezpečnosti veľmi dôležité. Preto nie je dovolené plniť fľaše mimo oficiálnej plniarne, napr. na čerpacích
staniciach a podľa energetického zákona je zakázané, aby plynové fľaše plnil ktokoľvek iný ako ich vlastník, v tomto
prípade PROBUGAS. Dôvodov je viacero a nejde len o to, že na čerpacích staniciach LPG alebo inde mimo oficiálnych
plniarní nemajú ani oprávnenie ani technológiu spĺňajúcu požadované bezpečnostné normy na plnenie plynových fliaš.
Sú tu aj ďalšie závažné dôvody: v obehu by tak mohli zostať aj fľaše, ktoré nemajú platnú tlakovú skúšku, sú poškodené
alebo sú preplnené nad bezpečnostnú hranicu. To všetko sú veľmi nebezpečné praktiky.
PROBUGAS je registrovaná ochranná známka. Fólie PROBUGASU na ventiloch fliaš sú garanciou, že plynové
fľaše boli riadne skontrolované, otestované v súlade so zákonom a bezpečnostnými predpismi a naplnené
v plniarni plynu PROBUGAS.
Vážená klientka, vážený klient,
stali ste sa majiteľom mobilného ohrievača POHODA, ktorý je moderným vykurovacím zariadením, určeným na
vykurovanie kancelárií, dielní, pracovných miest vo výrobných halách, obytných priestorov, reštaurácií,
unimobuniek, predajných stánkov a na lokálne vykurovanie vonkajších priestorov.
Vysoká kvalita konštrukcie, úžitkové vlastnosti a spoľahlivá regulačná a zabezpečovacia technika mobilného
ohrievača ho stavia na úroveň produktov popredných svetových výrobcov. Mobilné ohrievače POHODA
vyhovujú technickým požiadavkám v zmysle smerníc Európskej únie (nariadení Vlády Slovenskej republiky).
Zhoda s technickými požiadavkami bola posúdená notifikovanou osobou 0359.
Prosíme Vás, aby ste pri prevádzke a obsluhe Vášho spotrebiča dodržiavali pokyny, uvedené v tomto návode.
Pozorne si ho prečítajte a uložte tak, aby ste ho v prípade potreby mali vždy poruke.
K našim službám, samozrejme, patrí aj bezplatné poradenstvo pri bezpečnom skladovaní a manipulácii
s plynovými fľašami, pri výbere typu a najvhodnejšieho spôsobu zapojenia spotrebičov aj výhodný prenájom
spojovacích zariadení a klietkových skladov na bezpečné uskladnenie fliaš. A pri tom všetkom nezaplatíte za
plyn o nič viac ako keď si ho kúpite v bežnej výdajnej sieti PROBUGASU!
PROBUGAS, a.s.
Dôležité upozornenia
© PROBUGAS, a. s., Miletičova 23, 829 81 Bratislava 25
•
Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na
obsluhu a inštaláciu.
2
•
•
•
•
•
•
Spotrebič nainštalujte a používajte v súlade
s platnými predpismi.
Spotrebiče nesmú byť používané v podzemných
priestoroch, ako sú pivnice, suterény a pod.,
pretože palivo – propán alebo propán-bután je
ťažšie než vzduch a klesá k zemi, čo sťažuje
vyvetranie priestorov s prívodom vzduchu zhora. V
takýchto priestoroch môžete spotrebič používať
výlučne vtedy, ak súčasne zabezpečíte nútené
vetranie a bezpečnostné signalizačné zariadenie.
Spotrebič na nesmie používať v obytných
miestnostiach výškových budov, suterénoch,
kúpeľniach alebo spálňach. Nespite pri zapnutom
spotrebiči!
Spotrebič používajte iba v dobre vetraných
priestoroch.
Spotrebič nepoužívajte bez ochranného krytu,
ktorý má zabrániť nebezpečenstvu požiaru alebo
zraneniam spôsobených popálením. Žiadna
z týchto častí nesmie byť odstránená.
SPOTREBIČ NIE JE ÚČINNE CHRÁNENÝ PRED
MALÝMI DEŤMI ANI PRED STARÝMI OSOBAMI.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevkladajte prsty alebo akýkoľvek iný materiál cez
predný panel do spotrebiča.
Na spotrebič nedávajte žiadne šaty ani iný
materiál. Okrem možného vzniku požiaru, tým
môžete ovplyvniť účinnosť spotrebiča.
Nepremiestňujte
spotrebič
z miestnosti
do
miestnosti, keď je v prevádzke.
Spotrebič musí byť zapojený na plynovú fľašu cez
vhodný regulátor tlaku plynu s výstupným tlakom
30mbar (3kPa).
Fľaše nevymieňajte v prítomnosti otvoreného
plameňa.
Ohrievače typu LP 701 F umožňujú pripojenie aj
na jednofázový elektrický prúd 230V / 50 Hz.
Pred začatím pravidelnej údržby a obhliadky
ohrievača odpojte ho od elektrickej siete a od fľaše
s plynom.
Údržbu a servis spotrebiča zverte autorizovanej
servisnej organizácii.
Zdrojom energie je skvapalnený vykurovací plyn
propán alebo propán-bután, naplnený v 10 kg fľaši
alebo elektrický prúd (platí pre model LP701F). Na
zabezpečenie bezporuchovej prevádzky infražiariča
výrobca doporučuje používať kvalitný plyn od
Probugasu. Ak neviete, kde sa dá takýto plyn kúpiť
zavolajte na INFOLINKU Probugasu 0800 17 00 17,
kde Vám radi poradíme.
Použitie
Mobilný
ohrievač
je
plynové (LP701) resp.
kombinovaný plynovo-elektrické (LP701F) ohrievacie
teleso, slúžiace na rýchle vyhrievanie miestnosti.
Pracuje na základe infračerveného žiarenia, t.j. efektu
slnečných lúčov, ktoré spôsobí, že sa priamo ohrievajú
samotné predmety umiestnené v priestore žiarenia a až
od nich sa potom zohrieva obklopujúci vzduch. Pre
človeka sediaceho v takto vyhrievanom priestore je
sálavé teplo, ktoré jeho telo čiastočne pohlcuje, veľmi
príjemné.
Prenosné ohrievače vyrába firma
CIHAZLARI SAN. Ltd. Sti., Turecko.
ESCELIK
ISI
Základné technické údaje infražiariča
POHODA LP 701
Nominálny tepelný výkon
Orientačná max. spotreba plynu
Kategória spotrebiča
Vstupný pretlak plynu (mbar)
Palivo
Zapaľovanie
Elektrický ohrev
Elektrické napätie
Maximálny výkon elektrického ohrevu
Hmotnosť bez fľaše
Regulátor
POHODA LP 701 F
4,2 kW
0,305 kg/h
I3B/P
30 mbar
Propán alebo propá-bután v 10 kg fľaši
piezoelektrické
nie
áno
230V/50Hz, 8,5 Hz
2 x 1000 W
13,5 kg
15 kg
výstupný pretlak: 30 mbar, prietok 1 kg/hod (napr. Novacomet
Europa 5)
Regulátor tlaku plynu je umiestnený v balení.
Prevlečnou maticou sa pripája k ventilu fľaše. Udržuje
stály tlak plynu až do spotrebovania plynu z fľaše.
Regulátor je vo výrobnom závode presne nastavený
tak, aby reguloval tlak plynu na požadovanú hodnotu. Z
tohto dôvodu nepovolaná osoba nesmie zasahovať a
prestavovať ho.
Ovládacie tlačidlá umožňujú nastavenie výkonu
infražiariča. Výkon je regulovateľný na 1,63kW (min),
2,7kW (stredný výkon) a 4,2kW (max).
Bezpečnostná termopoistka uzavrie v prípade
náhodného
zhasnutia
zapaľovacieho
horáka
automaticky prívod plynu, čím odstaví infražiarič z
prevádzky.
Piezoelektrický zapaľovač slúži na zapaľovanie
zapaľovacieho horáka bez použitia otvoreného
plameňa. Stlačením tlačidla piezozapaľovača vznikne
vysoké
napätie
a
medzi
hrotom
elektródy
piezozapaľovača a horákom preskočí iskra potrebná na
zapálenie zapaľovacieho horáka.
Bezpečnostný analyzátor – oxistop ohrievač je
vybavený zariadením, ktoré uzavrie prívod plynu, ak vo
vyhrievanom priestore prekročí koncentrácia oxidu
uhličitého CO2 bezpečnú hranicu. Po vyvetraní je
možné spotrebič opäť uviesť do prevádzky.
Elektrická časť (len typ LP701F) je umiestnená
v hornej časti spotrebiča a pozostáva z elektrického
vykurovacieho telesa, ventilátora, elektrického rozvodu
a vypínačov pre ovládanie spotrebiča.
Zapaľovací horák slúži na zapálenie hlavného horáka
(3 keramické platničky).
3
UPOZORNENIE: Nepoužívajte súčasne plynový
a elektrický ohrev (platí pre model LP701F).
Vetranie
Váš spotrebič spotrebúva pri svojej činnosti kyslík
a preto je dôležité, aby počas jeho prevádzky bolo
zabezpečené dostatočné vetranie miestnosti, v ktorej je
spotrebič umiestnený. Toto zabezpečí odvod produktov
spaľovania a umožní prívod potrebného kyslíka na
horenie horákov. Dostatočné vetranie významne
znižuje možnosť vzniku kondenzácie pary.
Pri prevádzke ohrievača musí byť zabezpečená trvalá
ventilácia otvorom 25 cm2 na každý 1 kW tepelného
2
príkonu ohrievača, minimálne však 50 cm rovnomerne
rozdelených medzi hornú a spodnú úroveň priestoru.
Výkon spotrebiča / počet
výhrevných platničiek
1,6 kW / 1 ks
2,7 kW / 2 ks
4,2 kW / 3 ks
Prenosnými ohrievačmi doporučujeme vykurovať
miestnosti s minimálnym objemom, určeným na
základe menovitého tepelného príkonu, kedy na
3
každých 100W pripadá 1m priestoru miestnosti alebo
3
50W/m pre obytné miestnosti. V nijakom prípade sa
nesmie spotrebič používať v miestnosti, ktorej objem je
3
menší ako 15 m .
Nasledujúca tabuľka
ukazuje najmenšie veľkosti
miestností pre jednotlivé nastavenia výkonu spotrebiča
a stupňa
vetrania
miestnosti.
Vetranie
Veľkosť obytnej miestnosti
Nízky stupeň
2
50cm
2
70cm
2
105cm
3
40m – napr. 4x4x2,5m
3
70m – napr. 7x4x2,5m
3
105m – napr. 8,5x5x2,5m
Pokyn pre umiestnenie vykurovacieho telesa
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič sa nesmie používať v priestoroch
pod úrovňou terénu, v obytných miestnostiach
výškových budov, kúpeľniach alebo spálňach.
Minimálna bezpečná vzdialenosť od zadnej
a bočných stien spotrebiča je 20 cm.
Spotrebič neumiestňujte do blízkosti nábytku
a iných horľavých materiálov. Neumiestňujte
spotrebič do blízkosti záclon alebo tak, aby ich
prípadný prievan zavial na vykurovacie teleso.
Spotrebič vždy otočte smerom do stredu miestnosti.
Priestor pred spotrebičom musí byť voľný.
Vzdialenosť medzi čelom spotrebiča a stenou,
závesmi,
nábytkom
alebo
iným
horľavým
materiálom musí byť minimálne 1,5 m
V blízkosti spotrebiča neskladujte ani nepoužívajte
horľavé materiály a tekutiny.
Významnú pozornosť treba spotrebiču venovať
v prípade, ak je umiestený na povrchu, na ktorom
•
•
•
•
Vysoký stupeň
2
50cm
2
70cm
2
105cm
by sa mohol otočiť v dôsledku nárazu detí, psa
alebo pod.
Medzi vaším spotrebičom a iným zdrojom tepla
ponechajte vzdialenosť min. 1 meter.
Odevy a šatstvo nikdy neodkladajte na spotrebič.
I keď samotné teleso je zdanlivo chladné,
vykurovacie panely majú vysokú teplotu a tak hrozí
vznik požiaru.
Neprenášajte spotrebič z miestnosti do miestnosti,
keď je v prevádzke.
Zabráňte, aby sa počas prevádzky ohrievača do
jeho tesnej blízkosti dostali malé deti.
Dôležité upozornenia k fľašiam
•
•
•
Pred inštaláciou fľaše do ohrievača a jeho prvým
uvedením do prevádzky sa dokonale oboznámte
s návodom na obsluhu.
S fľašou zaobchádzajte opatrne. Uistite sa, že
ventil fľaše nie je poškodený. Poškodený ventil
môže spôsobiť únik plynu.
Fľaše v spotrebiči používajte v stojatej polohe.
V každej inej polohe môže dôjsť k poškodeniu
spotrebiča a tým k ohrozeniu vášho zdravia alebo
zdravia vašich najbližších.
•
•
•
Neodpájajte regulátor tlaku, kým je ventil na fľaši
otvorený.
Nevystavujte fľašu extrémnym teplotám.
V miestnosti, v ktorej spotrebič používate, nesmú
byť uložené žiadne ďalšie plynové fľaše.
Pripojenie fľaše k spotrebiču
•
•
•
Pred inštaláciou fľaše do ohrievača a jeho prvým
uvedením do prevádzky sa dokonale zoznámte s
návodom na použitie.
Inštaláciu fľaše do prenosného vyhrievacieho telesa
robí poučený spotrebiteľ. Inštalácia fľaše a obsluha
spotrebiča je jednoduchá a zvládne ju prakticky
každý.
Skontrolujte, či hadica nie je poškodená alebo či
neskončila
jej
životnosť.
Gumová
hadica,
nainštalovaná výrobcom v spotrebiči, je vyrobená
z materiálu odolného voči propánu resp. propánbutánu. Z tohto dôvodu ju nenahrádzajte inou,
neschválenou príslušnou skúšobňou.
•
•
•
•
4
Pred pripojením fľaše skontrolujte, či je koliesko
ventilu v uzavretej polohe, a to otočením kolieska v
smere hodinových ručičiek.
Skontrolujte či sa v okolí nenachádzajú zdroje
možného vzplanutia: otvorený oheň, zapnuté
elektrické spotrebiče, a pod.
Odskrutkujte plastovú maticu chrániacu závit ventilu
pri preprave fľaše. Pozor, matica má ľavý závit!!!!
Smer
odskrutkovania
a zaskrutkovania
je
znázornený šípkami na čele matice.
Skontrolujte stav tesnenia v prevlečnej matici na
regulátore. Ak je tesnenie poškodené, pretlačené
•
•
•
alebo z iných dôvodov nezaručuje 100% tesnosť,
• Propán-bután má charakteristický zápach. Ak ho
vymeňte ho za nové.
zacítite, ihneď uzavrite ventil fľaše. Podľa odstavca
Prevlečnú maticu na regulátore tlaku plynu napojte
Únik plynu zistite presné miesto úniku.
na bočnú prípojku ventilu fľaše a dotiahnite
• Miesto úniku plynu nikdy nehľadajte otvoreným
vidlicovým kľúčom číslo 27 (pozor ľavý závit!).
plameňom!
Otočením ručného ovládacieho kolieska ventilu
• Fľašu premiestnite do vykurovacieho telesa
v smere proti pohybu hodinových ručičiek otvorte
a zaistite zadné dvierka.
ventil fľaše, čím dôjde k vpusteniu plynu do
spotrebiča.
Penotvorným roztokom (napr. mydlová voda)
skontrolujte tesnosť jednotlivých spojov. Na
netesnom spoji sa vytvárajú bublinky.
PRI PRIPÁJANÍ FĽAŠE K SPOTREBIČU NIKDY NEFAJČITE!
Únik plynu
Ak zacítite typický zápach propán-butánu alebo ak
máte podozrenie, že uniká plyn, ihneď uzavrite ventil
fľaše. Skontrolujte, či sa v blízkosti nevyskytujú zápalné
zdroje, resp. otvorený oheň, ak áno, ihneď ich vypnite
alebo uhaste a miestnosť dôkladne vyvetrajte.
Najprv sa snažte čuchom zistiť miesto úniku plynu.
Ak týmto spôsobom nezistíte únik plynu, urobte
kontrolu tesnosti penotvorným roztokom (napr.
mydlovou vodou), a to pri otvorenom ventile
mieste úniku sa budú tvoriť bubliny.
Pokiaľ nie je únik v spoji, ventil fľaše
regulátora, odstránenie úniku zverte
organizácii, ktorá je oprávnená vykonávať
údržbu plynových spotrebičov.
fľaše. Na
- matica
odbornej
opravy a
Ako vymeniť fľašu
Skôr, ako pristúpite k výmene fľaše, presvedčite sa:
• či vyhrievacie teleso celkom zhaslo, a to vrátane
• či sa v okolí nenachádzajú zdroje možného
udržiavacieho plamienka.
vzplanutia - otvorený oheň, zapnuté elektrické
spotrebiče, a pod.,
• či je uzavretý ventil plynovej fľaše,
PRI VÝMENE FĽAŠE NIKDY NEFAJČITE!
Postup pri výmene fľaše
5. Na bočnú prípojku ventilu odpojenej fľaše
naskrutkujte ochrannú maticu.
NIKDY NEODPÁJAJTE REGULÁTOR OD FĽAŠE,
KEĎ JE VENTIL FĽAŠE OTVORENÝ!
6. Pripojte fľašu podľa odstavca Pripojenie fľaše.
7. Pri každej výmene fľaše penotvorným roztokom skontrolujte
spoj ventil fľaše - regulátor.
1. Uzavretím ventilu fľaše vypnite spotrebič.
2. Počkajte, kým vyhrievacie panely a plamienok
zapaľovacieho horáka úplne nezhasnú.
3. Otvorte zadné dvierka spotrebiča a vyberte fľašu z
infražiariča.
4. Vidlicovým kľúčom č. 27 odskrutkujte prevlečnú
maticu regulátora (pozor ľavý závit!).
Uvedenie plynovej časti spotrebiča do prevádzky
Po pripojení fľaše je ohrievač pripravený k uvedeniu do
prevádzky.
1. Cez otvor nad zadnými dvierkami otvorte ventil
fľaše.
2. Ovládací gombík sa nachádza na spotrebiči
vpravo hore. Otvorte záklopku.
3. Prepnite ovládací gombík do polohy minimálneho
výkonu spotrebiča (symbol START‫)٭‬. Stlačte
ovládací gombík až zacítite odpor a držte stlačený.
Bez uvolnenia tohoto gombíka stláčajte gombík
piezozapalovača, čím preskočí iskra a následne sa
zapáli
zapaľovací
horák
v dolnej
časti
spaľovacieho priestoru.
4. Ovládací gombík podržte stlačený ešte ďalších cca
15 - 20 sekúnd a uvoľnite.
5. Ak horák zhasne alebo ak sa Vám ho nepodarí
zapáliť, opakujte od bodu 2 a držte ovládací
gombík stlačený dlhšie. Otočte ovládací gombík
proti smeru hodinových ručičiek do polohy
minimálneho výkonu SMALL FLAME‫٭‬, čím sa
zapáli prostredná vyhrievacia platňa. Iný výkon
spotrebiča
nastavíte ovládacím
gombíkom.
Stredný výkon ohrievača a zapálenie dvoch platní
6.
nastavíte miernym stlačením ovládacieho gombíka
a jeho otočením do polohy MEDIUM FLAME‫٭ ٭‬.
Maximálny výkon ohrievača a zapálenie všetkých
troch platní nastavíte miernym stlačením
ovládacieho gombíka a jeho otočením do polohy
LARGE FLAME‫٭ ٭ ٭‬.
Keď zapaľujete spotrebič po prvýkrát alebo po
dlhej dobe, zapnite ho na otvorenom priestranstve
(napr. v záhrade, na balkóne). Ubezpečte sa, že
ventilačné mriežky nie sú zanesené prachom
alebo inou nečistotou. Po 15 minútach spotrebič
preneste do vnútra.
Upozornenie: Nikdy nedržte ovládací gombík stlačený
viac než 40 sekúnd. Môžete spôsobiť únik plynu.
Pri zmene polohy ovládacieho gombíku sa uistite, že
gombík je bezpečne vo svojej polohe. Preto skúste
otočiť ovládací gombík bez zatlačenia. Nemal by sa
otáčať.
Keď zapaľujete spotrebič po prvýkrát alebo po dlhej
dobe od posledného použitia, zapnite ho na otvorenom
priestranstve (napr. v záhrade, na balkóne). Ubezpečte
5
sa, že ventilačné mriežky nie sú zanesené prachom
alebo inou nečistotou. Po 15 minútach spotrebič
preneste do vnútra.
Vypnutie plynovej časti spotrebiča
Spotrebič sa vypína uzatvorením ovládacieho kolieska
ventilu fľaše otáčaním v smere hodinových ručičiek.
Možno sa Vám bude zdať odstavenie spotrebiča
nepraktické. Avšak verte tomu, že je to najbezpečnejší
spôsob odstavenia Vášho spotrebiča z prevádzky.
Po vypnutí vyhrievacie teleso NEZAPÍNAJTE skôr ako
po
piatich
minútach.
Pripojenie spotrebiča na elektrickú sieť (len typ LP701F)
•
•
Spotrebič je určený na napätie 230V, 50 Hz.
Prv, než zapojíte spotrebič do elektrickej siete,
overte si, či napätie elektrickej siete súhlasí
s napätím na štítku spotrebiča.
•
Spotrebič pripojte len do zásuvky, ktorá je zapojená
podľa príslušných predpisov a technických noriem.
Uvedenie elektrickej časti spotrebiča do prevádzky (len typ LP701F)
•
•
•
•
Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
Zapnutím spínača s obrázkom ventilátora sa
rozsvieti červená kontrolka a rozkrúti sa
ventilátor.
Ak prepnete spínač „I“, zapnete elektrický ohrev na
minimálny výkon 1,0 kW.
Ak prepnete aj spínač „II“, zapnete elektrický ohrev
na maximálny výkon 2,0 kW.
Poznámka: Prepínač elektrického ohrevu je vybavený
mechanickou poistkou. V prípade, že budete chcieť
zapnúť priamo elektrický ohrev, prepínač ventilátora sa
zapne automaticky.
Nevypínajte prepínač ventilátora, ak držíte prepínač
elektrického ohrevu zapnutý.
Vypnutie elektrickej časti spotrebiča (len typ LP701F)
Prepnutím spínačov vypnite elektrický ohrev (najprv
spínač „II“ a potom spínač „I“). Pred vypnutím
ventilátora nechajte elektrické vykurovacie teleso
prevetrávať min. 60 sekúnd.
Zhasnutie červenej kontrolky signalizuje
ventilátora.
Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Skladovanie
Ak spotrebič nepoužívate, musí byť zakrytý
a uskladnený najlepšie v pôvodnom obale na suchom
a bezprašnom mieste.
Údržba
Nedovoľte nekvalifikovanej osobe zasahovať do Vášho
spotrebiča. Spotrebiče sú na vysokej úrovni nielen
z hľadiska kvality, ale aj čo do bezpečnosti používania.
Akýkoľvek zásah do spotrebiča alebo nastavovanie
nekvalifikovanou osobou môže znížiť jeho bezpečnosť
a spoľahlivosť.
Pred uskladnením spotrebiča odpojte plynovú fľašu.
Fľašu uskladnite podľa pokynov dodávateľa plynu.
Ako všetky iné zariadenia, aj váš spotrebič potrebuje
údržbu a čistenie. Zabezpečte, aby vyhrievacie
platničky neboli zaprášené. Prach z vyhrievacích
platničiek povysávajte a z ostatných miest poutierajte
mäkkou a suchou handrou. Nikdy nepoužívajte
chemické čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby sa
voda nedostala do horákov alebo oblasti zapaľovacieho
horáka. Spotrebič pred použitím do sucha vytrite.
Pravidelne kontrolujte stav pripojovacej hadice a
keramických vyhrievacích platní, či nie sú poškodené
a skrutky, či nie sú uvoľnené.
vypnutie
Spotrebič by mal byť prekontrolovaný odborným
pracovníkom aspoň raz za dva roky.
Okrem
bezpečnostného hľadiska vplýva dobrá údržba aj na
výkon spotrebiča a ekonomické spaľovanie plynu.
Prípadnú údržbu a opravy robia servisné strediská
PROBUGASu.
Funkčné poruchy, ktoré môže odstrániť užívateľ sám
Prejav poruchy
Spotrebič sa nedá zapnúť
Príčina
Zatvorený ventil na fľaši
Nedostatočne odvzdušnený rozvod
plynu v spotrebiči
Spotrebovaná náplň fľaše
Prievan
Spotrebič zhasína
Prítomnosť CO2 v miestnosti
6
Spôsob odstránenia poruchy
Otvorte ventil
Opätovne zatlačte tlačidlo prívodu plynu a
pridržte 15 sekúnd
Vymeňte fľašu
Premiestnite spotrebič
Skontrolujte vstupný pretlak plynu
Vyvetrajte miestnosť
Nedostatočný plameň
Nedostatočný tlak plynu
Uvoľnené spoje
Príliš vysoký tlak plynu
Zle nasadený horák
Nedostatočný tlak plynu
Zauzlená, prekrútená hadica
Skontrolujte typ regulátora
Skontrolujte spoje na únik plynu a utesnite
Skontrolujte typ regulátora
Skontrolujte nasadenie horáka
Skontrolujte typ regulátora a vymeňte fľašu za
novú
Narovnajte hadicu, prípadne vymeňte
Odstraňovanie ostatných porúch zverte poverenému a oprávnenému autorizovanému servisu spotrebičov.
Neváhajte a reklamáciu uplatnite v predajni, v ktorej ste
vyhrievacie teleso zakúpili alebo v záručnej opravovni
PROBUGASu. Pri reklamácii je potrebné vždy predložiť
doklad o kúpe. Bez predloženia dokladu o kúpe je
reklamácia neplatná.
Reklamácie
Na Vami zakúpený infražiarič poskytuje výrobca záruku
v trvaní 24 mesiacov od zakúpenia.
Ak sa v záručnej lehote vyskytne akákoľvek funkčná
alebo iná závada, nikdy ju neodstraňujte sami.
Záručná opravovňa
PROBUGAS, a.s., predajňa spotrebičov, Lieskovská cesta 3, 820 14 Bratislava 214,
tel.: 02/45 24 13 05, e-mail: [email protected]
www.probugas.sk
informácie o ponuke produktov a služieb: 0800 17 00 17
objednávky plynu vo fľašiach: [email protected]
7
Download

Mobilný ohrievač POHODA