Vaša pohoda
úsporne
PODLAHOVÉ - STROPNÉ - STENOVÉ v y k u r o v a n i e / c h l a d e n i e
Ÿ
rýchle reakčné časy pri nábehu vykurovania a pri chladnutí
Ÿ
pružnejšia odozva regulácie vďaka lepšiemu odovzdávaniu tepla
Ÿ
vysoká úspora energie a prevádzkových nákladov
Ÿ
možnosť kombinácie s ľubovoľným zdrojom tepla
Ÿ
zvýšenie vykurovacej plochy pre odovzdávanie tepla o 30% oproti
štandardným systémom
Ÿ
úspora objemu poteru podlahového vykurovania
Ÿ
pyramídové termoplechy zväčšujú „povrch potrubia"
vykurovania o cca. 280%
Ÿ
možnosť aplikácie ľubovoľnej podlahovej krytiny
Ÿ
suchý systém vhodný aj pre masívne drevené podlahy hrúbky
20-24 mm pri hrúbke samotného vykurovania len 23 mm
Ÿ
citeľná tepelná pohoda a zdravšie prostredie pri nízkych teplotách média
Ÿ
možnosť vykurovania a chladenia jedným systémom
Ÿ
výhodná cena
Ÿ
patentovo chránené riešenie
Ÿ
individuálny prístup k riešeniu vášho vykurovania
Ÿ
priama technická podpora každého projektu výrobcom systému
PYD Thermosysteme
www.pyd.sk
[email protected]
Vaša pohoda
úsporne
Zníženie teploty vykurovacej vody plošným vykurovaním
Klasické podlahové vykurovanie je postavené na odovzdávaní tepla cez povrch potrubia,
ktoré je zaliate vo vrstve zmesi, či už na báze cementu, alebo anhydritových poterov. Tieto
systémy sa vyznačujú (a to najmä pri nižších teplotách vykurovacej vody) nehomogénnou
kresbou povrchových teplôt podláh (obr.1). Toto je možné čiastočne kompenzovať
aplikáciou menších rozstupov potrubí (100 alebo 150 mm), to má však za následok vyššiu
spotrebu potrubí, vyššie tlakové straty okruhov, popr. väčší počet okruhov podlahového
vykurovania. Pri aplikácii systému PYD Thermosysteme je využívaný patentovaný
hliníkový termoplech, ktorý je vylisovaný do dôsledne vymysleného termoplechu s
pyramídovými výstupkami (obr.2). Pri unifikovanom rozstupe potrubia 280 mm dochádza
primárne k horizontálnemu vedeniu tepla hliníkovým termoplechom, ktorý následne
svojou celou plochu zabezpečuje ohrev poteru, ktorý je nad ním. Tým dosahujeme oveľa
homogénnejšie povrchové teploty, ale zároveň touto významne zväčšenou odovzdávacou
plochou tepla dokážeme výrazne znížiť teplotu privádzanej vykurovacej vody. Vďaka
špeciálnemu tvaru termoplechov je objem poteru menší, než pri klasickom podlahovom
vykurovaní, čiže aj to prispieva k rýchlejším reakčným časom vykurovania. Výhodou je nie
len značná úspora potrubia, ale aj menší počet vykurovacích okruhov vďaka nižším
tlakovým stratám. Okrem spomenutých výhod je dôležité povedať, že vďaka vysokému
tepelnému výkonu podlahového vykurovania PYD Thermosysteme môžeme znížiť teplotu
vykurovacej vody a tým je systém priamo predurčený na kombináciu so zdrojmi
využívajúcimi tzv. obnoviteľné zdroje energie, predovšetkým tepelnými čerpadlami.
Najmä pri dnes často používaných typoch tepelných čerpadiel vzduch/voda je veľmi dôležité
obr. 1: nehomógenna teplota podlahy
obr. 2: rovnomerné šírenie tepla termoplechmi
obr. 3: aplikácia termoplechov v suchej skladbe
dodržiavať požiadavku čo najnižšej teploty vykurovacej vody. Ale nie len technické hľadisko je dôležité. Nižšie povrchové teploty podlahy, pri
splnení požiadavky na tepelný výkon, majú veľmi priaznivý efekt na prirodzené a zdravšie vnútorné prostredie, nakoľko rozdiel medzi
teplotou vzduchu a povrchovou teplotou podlahy je veľmi malý. K citeľnému odovzdávaniu tepla dochádza už pri teplotách vykurovacej vody
25°C. Systém zabezpečuje optimálne a rovnomerné odovzdávanie tepla do akumulačnej vrstvy poteru. Tvar termoplechov vytvára veľkú
účinnú odovzdávaciu plochu tepla a zároveň pod pyramídkami vznikajú prázdne vzduchové vankúšiky. Tento systém je ale veľmi výhodne
použiteľný aj pri suchom podlahovom vykurovaní a to najmä s využitím masívnych drevených podláh v hrúbkach až okolo 22 mm (obr.3).
Celková hrúbka systému pri suchej aplikácii je len 23 mm a je využiteľná v rovnakej skladbe aj na stenové a stropné vykurovanie. Vrchnou
vrstvou je potom drevený obklad, alebo napr. sádrokartón, ktorý je v konečnej úprave opatrený maľbou, alebo aj vrchnou stierkou.
Konštrukčne jednoduchý a skladbou prvkov nenáročný systém je možné využívať aj na chladenie priestorov v letnom období.
S ú č a sť o u sy sté m u s ú v š e t k y p o t re b n é p r v k y p re ko m p l e t n ú i n šta l á c i u j e d n o t l i v ýc h t y p o v v y ku ro va n i a .
Ukážky
z praktickej
aplikácie systému
vykurovania
PYDThermosysteme
Výhradné obchodné zastúpenie pre SR:
H-AC Projekt s.r.o., Mengusovská 4, 040 01 Košice
Mobil: 0948 506 425 [email protected] www.pyd.sk
Download

Leták 2012 - H