TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová)
3. ročník
Týž.
Mes.
Štátny vzdelávací program
Tematický
celok
SEPTEMBER
Téma
Obsahový štandard
1 vyučovacia hodina týždenne, 33 vyučovacích hodín roč
Výkonový štandard
Učebnica
str.
konkretizácia témy
Oboznámenie sa
s obsahom učiva;
Samostatne primerane veku rozprávať o svojich
očakávaniach
2. Opakovanie Čo si pamätáme
Opakovanie učiva 2.
ročníka
Samostatne, primerane veku prezentovať
poznatky 2. ročníka.
Veci okolo
3.
nás
Vlastnosti látok
Veci a látky.
Prírodniny a ľudské
výtvory
Žiak vie vymenovať veci okolo, pozná pojem
prírodnina a ľudský výtvor a rozdiel medzi nimi,
10-11 Prečo sa veci líšia?
pozná znaky živých prírodnín - prijímanie
potravy, dýchanie, ...
Rastliny
Pagaštan konský
Časti stromu
Miazga
Žiak vie vymenovať časti stromu, vie, ktorá časť
je semeno a ako sa z neho vyvíja nová rastlina,
Prečo stromy
12-13
pozná pojem miazga a vie ho vysvetliť, vie na
plačú?
čo sa používa
Rastliny
Gaštan jedlý
Časti stromu
Plod
Žiak vie vymenovať časti stromu, vie, ktorá časť
je semeno a ako sa z neho vyvíja nová rastlina,
Prečo stromy
14-15
podľa pokynov urobí projekt a zapíše svoje
plačú?
pozorovania
Živé
2.
organizmy
Rastliny
Žiak pozná pojem nahosemenné rastliny, vie
Nahosemenné rastliny - vymenovať nahosemenné rastliny, vie tento
ihličnaté stromy
pojem vysvetliť, vie ako sa šíria semená
ihličnatých stromov v prírode
Živé
organizmy
Rastliny
Žiak pozná pojem krytosemenné rastliny, vie ho
Prečo máme
Krytosemenné rastliny vysvetliť, vie, ktoré rastliny patria medzi
18-19 stromy, ktoré majú
listnaté stromy
krytosemenné.
semená ukryté?
1. Úvod
4.
1.
OKTÓBER
ISCED1
3.
Živé
organizmy
Živé
organizmy
Úvodná hodina
8-9 Čo sme sa naučili
16-17
Prečo existujú
nahé semená?
OKT
Týž.
Mes.
4.
NOVEMBER
1.
2.
Veci okolo
nás
Tematický
celok
Veci okolo
nás
Veci okolo
nás
Veci okolo
3.
nás
Veci okolo
4
nás
Veci okolo
1.
nás
DECEMBER
Vlastnosti látok
Téma
Vlastnosti látok,
skupenstvá látok
Obsahový štandard
Žiak vie vysvetliť vzťah pojmov vec, látka, vie,
že látky majú svoje vlastnosti, vie rozlišovať
látky podľa vlastností
Výkonový štandard
20-21
Prečo je voda vo
fľaši a knihy nie?
Učebnica
str.
konkretizácia témy
22-23
Prečo je slon ťažký
a more veľké?
Meranie vlastností
látok - objem,
hmotnosť
Jednotka objemu,
hmotnosti
Žiak vie odmerať objem kvapaliny pomocou
odmerného valca, vie vymenovať jednotky
objemu - liter, mililiter; vie odmerať hmotnosť,
vie vymenovať jednotky hmotnosti - gram,
kilogram, vie porovnať hmotnosť
Vlastnosti látok
Meranie vlastností
látok - teplota (°C)
Žiak vie ako sa menia látky vplyvom teploty, vie
odmerať teplotu pomocou teplomeru, pozná
Prečo je zmrzlina
jednotku teploty (°C), pozná teplotu varu,
24-25
studená?
tuhnutia, vie vymenovať druhy teplomerov a
pozná princíp ich fungovania
Vlastnosti látok
Zmeny skupenstva
látok
Žiak pozná a vie vysvetliť vplyv teploty na
zmeny skupenstva látok, pozná skupenstvá
látok, pojem kondenzácia (skvapalňovanie),
vyparovanie, vie ich vysvetliť
Vesmír
Žiak vie, že zemeguľa rotuje okolo vlastnej osi,
Rotácia Zeme okolo
Prečo Slnko
čo spôsobuje striedanie dňa a noci, vie, že Zem
vlastnej osi, striedanie
28-29 vychádza a
sa otočí okolo vlastnej osi za 24 hodín, vie
dňa a noci
zapadá?
vysvetliť, prečo je cez deň svetlo a v noci tma
Vlastnosti látok
Vesmír
Technika a
Sily
2. technické
objavy
26-27
Prečo mláky
miznú?
Slnečná sústava
Žiak vie, že Zem je planéta a Slnko je hviezda a
vie vysvetliť rozdiel medzi nimi, vie, že Slnečná
Prečo je Zem
30-31
sústava má osem planét, ktoré obiehajú okolo
guľatá?
Slnka v rôznej vzdialenosti
Účinky sily v našom
živote
Žiak vie vysvetliť účinky sily v našom živote na
rôznych príkladoch, vie ako človek využíva sily
na uľahčenie života
32-33
Prečo sa lopta
kotúľa?
DECEMBER
Týž.
Mes.
Technika a
Sily
3. technické
objavy
Tematický
celok
Účinky sily v našom
živote - trenie
Téma
Obsahový štandard
Žiak vie vysvetliť čo je trenie a kde všade sa
trenie využíva, vie skúmať trenie dvoch matePrečo je ľad
riálov a zisťovať, ktoré materiály zvyšujú a ktoré 34-35
šmykľavý?
znižujú trenie, vie vymenovať kde je potrebné
trenie zvyšovať a kde znižovať
Výkonový štandard
JANUÁR
Žiak vie vymenovať predmety, kde sa ozubené
Technika a
Ozubené súkolesie kolesá využívajú (bicykel, ručný mixér, ručná
Technika okolo nás
využitie ozubených
vŕtačka, vodný a veterný mlyn, hodinky) a vie
1. technické
Jednoduché stroje
objavy
kolies v bežnom živote vysvetliť, ako sa tam princíp ozubených kolies
využíva
Technika a
Technika okolo nás Elektrická energia, jej
2. technické
Jednoduché stroje využitie, bezpečnosť
objavy
str.
36-37
konkretizácia témy
Prečo má bicykel
pedále?
Žiak vie vysvetliť význam elektrickej energie, vie
zostrojiť jednoduchý elektrický obvod, pozná
Prečo žiarovka
38-39
zásady bezpečnosti pri práci so zariadeniami
svieti?
využívajúcimi elektrickú energiu
Živé
organizmy
Človek ako súčasť
prírody
Žiak vie ako vznikne a ako a kde sa vyvíja
Rozmnožovanie,
dieťa, pozná a vie vysvetliť pojmy maternica,
cicavý reflex, materské
cyklus života, materské mlieko, cicavý reflex,
mlieko - ďalšie cicavce
cicavec, pozná aj iné cicavce okrem človeka
Živé
1.
organizmy
Človek ako súčasť
prírody
Zmysly, zmyslové
vnemy
Žiak vie, že svet okolo vnímame zmyslami, vie
ich vymenovať, vie vysvetliť pojem zmyslové
vnemy
42-43
Prečo vidíme,
cítime, počujeme?
Zmysly - hmat, zrak;
zmyslové orgány
Žiak vie vysvetliť funkciu kože pre ľudský
organizmus ako aj jej funkciu ako hmatového
orgánu, vie, na čo človeku slúži zrak, vie že
orgán zraku je oko, vie jednoducho vysvetliť
jeho funkciu
44-45
Prečo potrebujeme
zmysly?
3.
2.
FEBRUÁR
Učebnica
Živé
organizmy
Človek ako súčasť
prírody
Prečo sa
40-41 podobáme na
opicu?
FEBRUÁR
3.
Týž.
Mes.
4.
MAREC
1.
Živé
organizmy
Tematický
celok
Živé
organizmy
Človek ako súčasť
prírody
Človek ako súčasť
prírody
Žiak pozná pojem nervová sústava, vie z čoho
Nervová sústava sa skladá, pozná funkciu mozgu, vie, ako riadi
mozog, miecha a nervy ľudské telo a že je potrebné ho precvičovať a
ako
Téma
Človek ako súčasť
prírody
2. Opakovanie Čo sme sa naučili
3.
Živé
organizmy
Živočíchy
Obsahový štandard
Výkonový štandard
46-47
Prečo potrebujeme
zmysly?
Prečo si učením
48-49 precvičujeme
mozog?
Učebnica
str.
konkretizácia témy
Srdce, cievy, krv
Žiak vie, že srdce je tvorené svalom, je duté a
má funkciu pumpy na krv, ktorá prúdi v cievach,
vie, kde sa v tele nachádza, aké je veľké, aký
Prečo počujeme
50-51
má tvar, pozná jeho dôležitosť pre život človeka,
tlkot srdca?
vie, že srdcový sval nie je možné ovládať vôľou,
ale možno ho vytrénovať, aby bol silný a zdravý
Opakovanie a
utvrdzovanie učiva
Vie samostatne primerane veku prezentovať
nadobudnuté poznatky a zručnosti o činnosti a
skladbe ľudského tela
52-53 Čo sme sa naučili
Stavovce
Žiak pozná pojem stavovce a vie ho vysvetliť,
vie, že znakom stavovcov je kostra, vie
vymenovať príklady, vie, ako vyzerá kostra
jednotlivých skupín živočíchov (ryby, vtáky,
obojživelníky, človek, ...)
Prečo majú
54-55 niektoré živočíchy
kostru?
56-57
Prečo existujú
cicavce?
58-59
Prečo vtáky vedia
lietať?
Živé
1.
organizmy
Živočíchy
Cicavce
Žiak pozná pojem cicavce a vie ho vysvetliť,
pozná typický znak cicavcov (živia sa
materským mliekom) ako aj ďalšie znaky a vie
vymenovať zástupcov tejto živočíšnej skupiny
Živé
organizmy
Živočíchy
Vtáky
Žiak pozná pojem vtáky a vie ho vysvetliť,
pozná typické znaky vtákov (krídla, perie) a vie
vymenovať zástupcov tejto živočíšnej skupiny
2.
APRÍL
Živé
organizmy
Žiak vie vysvetliť, ako funguje ucho ako
zmyslový orgán, vie vysvetliť, ako funguje chuť
a čuch, aký majú význam pri spoznávaní
prostredia, vie, že orgánom chuti je jazyk a
čuchu nos
Zmysly - sluch, čuch;
zmyslové orgány;
dôležitosť zmyslov v
živote človeka
APRÍL
Živé
3.
organizmy
Týž.
Mes.
Živé
4.
organizmy
1.
Živé
organizmy
Živočíchy
Téma
Živočíchy
Plazy - znaky
Obsahový štandard
Žiak pozná pojem plazy a vie ho vysvetliť,
pozná typický znak plazov (nestála telesná
teplota) a vie vymenovať zástupcov tejto
živočíšnej skupiny
Výkonový štandard
Plazy - ďalšie znaky,
jedovaté plazy, 1.
pomoc
Žiak pozná aj ďalšie typické znaky plazov, vie,
že niektoré hady sú jedovaté, pozná 1. pomoc
pri uštipnutí hadom
62-63
Prečo had v chlade
nezamrzne?
Učebnica
str.
konkretizácia témy
64-65
Prečo had v chlade
nezamrzne?
Živé
organizmy
Živočíchy
Obojživelníky - znaky
3.
Živé
organizmy
Živošíchy
Ryby a drsnokožce znaky
Žiak pozná pojem ryby, vie vymenovať
zástupcov tejto živočíšnej skupiny, pozná a vie
vymenovať typické znaky rýb
Živé
organizmy
Spoločenstvo základ života v
prírode
Žiak pozná pojem prírodné spoločenstvá, vie ich
vymenovať, vie vymenovať a pozná dôležitosť
Prečo u nás nie je
Prírodné spoločenstvá
70-71
základných podmienok pre život, pozná potrebu
púšť?
ich ochrany
Živé
organizmy
Spoločenstvo základ života v
prírode
Vodné spoločenstvo
Živé
2.
organizmy
Spoločenstvo základ života v
prírode
Prečo medvede
Žiak pozná pojem kultúrne spoločenstvo, vie, že
Kultúrne spoločenstvo
74-75 nemajú rady
je vytvorené človekom a ako
parky?
MÁJ
2.
Žiak pozná pojem obojživelník, vie ho vysvetliť a
Prečo žaba môže
vie vymenovať zástupcov tejto živočíšnej
66-67 žiť vo vode aj na
skupiny, pozná aj typické znaky obojživelníkov a
súši?
vie popísať spôsob ich vývinu
4.
1.
JÚN
Tematický
celok
Živočíchy
Žiak, vie, že nie všetky vtáky vedia lietať, pozná
Znaky vtákov, lietavé a aj ďalšie znaky tejto skupiny, vie vymenovať aj
Prečo vtáky vedia
60-61
nelietavé vtáky
nelietavých zástupcov skupiny, pozná spôsob
lietať?
ich rozmnožovania (vývoj vo vajíčku)
Žiak pozná pojem vodné spoločenstvo, vie čo
ho tvorí, pozná rôzne vodné spoločenstvá
(rybník, oceán) a rozdiely medzi nimi, pozná
potrebu chrániť ho
68-69
72-73
Prečo žralok nie je
typická ryba?
Prečo ryby
nelietajú?
JÚN
Živé
3.
organizmy
Spoločenstvo základ života v
prírode
Les
Žiak pozná pojem spoločenstvo lesa, vie, čo ho
Prečo sú lesy
tvorí, pozná jeho dôležitosť pre život, a potrebu 76-77
pľúcami planéty?
chrániť ho
4. Opakovanie
Opakovanie a
utvrdzovanie
Opakovanie a
utvrdzovanie učiva
Vie samostatne primerane veku prezentovať
nadobudnuté poznatky a zručnosti
78-79 Čo sme sa naučili
EDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová)
1 vyučovacia hodina týždenne, 33 vyučovacích hodín ročne
Prierezové témy
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Prierezové témy
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Prierezové témy
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Prierezové témy
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova a tradičná
ľudová kultúra
Prierezové témy
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova a tradičná
ľudová kultúra
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova a tradič.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova a tradič.
ľudová kultúra
Download

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová)