QuantiFERON®-TB Gold (QFT®) ELISA
Príbalový leták
2 × 96 (kat. č. 0594-0201)
20 × 96 (kat. č. 0594-0501)
Test IFN-γ v celej krvi s meraním reakcií na peptidové
antigény ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)
Na diagnostické použitie in-vitro
0594-0201, 0594-0501
Cellestis, a QIAGEN Company
Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre
1341 Dandenong Road, Chadstone, Victoria, 3148 Austrália
Tel.: (Austrália) +613 9840 9800
QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden, NEMECKO
1075115SK Ver. 01
www.QuantiFERON.com
www.QuantiFERON.com
Obsah
1.
Účel použitia
4
2.
Súhrnné informácie o teste a jeho objasnenie
4
Princípy analýzy
5
Čas potrebný na vykonanie analýzy
5
Súčasti a skladovanie
6
Požadované materiály, ktoré sa nedodávajú
7
Skladovanie a manipulácia
8
Varovania a preventívne opatrenia
8
Na diagnostické použitie in-vitro
8
Varovania
8
Preventívne opatrenia
9
3.
4.
5.
Odber vzoriek a manipulácia s nimi
10
6.
Pokyny na použitie
12
Fáza 1 – inkubácia krvi a odber plazmy
12
Fáza 2 – analýza ELISA ľudského IFN-γ
13
Výpočty a interpretácia testu
17
Generovanie krivky štandardu
17
Kontrola kvality testu
17
8.
Obmedzenia
19
9.
Charakteristiky účinnosti
20
Klinické štúdie
20
7.
10. Technické informácie
22
Neurčité výsledky
22
Zrazené plazmové vzorky
22
Sprievodca riešením problémov
23
11. Použitá literatúra
25
12. Technický servis
27
13. Skrátený postup testu
28
Fáza 1 – inkubácia krvi
28
Fáza 2 – analýza ELISA IFN-γ
28
Významné zmeny
30
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
3
1.
Účel použitia
QuantiFERON-TB Gold (QFT®) je in-vitro diagnostický test, v rámci ktorého sa používa zmes
peptidov simulujúcich proteíny ESAT-6, CFP-10, a TB7.7(p4) na stimuláciu buniek v heparinizovanej celej krvi. Detekcia interferónu-γ (IFN-γ) pomocou enzymatickej imunosorbenčnej
analýzy (ELISA) sa používa na identifikáciu in-vitro reakcií na tie peptidové antigény, ktoré
súvisia s infekciou Mycobacterium tuberculosis.
QFT je nepriamy test infekcie M. tuberculosis (vrátane súvisiaceho ochorenia) a tento test sa
používa spolu s hodnotením rizika, rádiografiou a ďalšími zdravotníckymi a diagnostickými
hodnoteniami.
2.
Súhrnné informácie o teste a jeho objasnenie
Tuberkulóza je nákazlivá choroba, ktorú spôsobujú komplexné organizmy M. tuberculosis
(M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum) a ktorá sa typicky šíri na nových hostiteľov prostredníctvom vzduchom prenášaných kvapôčkových jadier od pacientov s respiračnou tuberkulózou.
Ochorenie u nových pacientov sa môže prejaviť v rozsahu týždňov až mesiacov, stav väčšiny
infikovaných jednotlivcov však ostáva dobrý. Latentná infekcia tuberkulózy (LTBI), t. j. nenákazlivý
asymptomatický stav, u niektorých pretrváva, a u takýchto jednotlivcov sa samotné ochorenie
môže rozvinúť až o niekoľko mesiacov alebo rokov. Hlavným účelom diagnostiky LTBI je zváženie
možnosti zdravotníckej liečby na zabránenie ochoreniu tuberkulózou. Až donedávna bol jedinou
dostupnou metódou na diagnostiku LTBI tuberkulínový kožný test (TST). Kožná reakcia na tuberkulín sa vyvinie do 2 až 10 týždňov po infikovaní. Niektorí infikovaní jednotlivci vrátane osôb s rôznymi stavmi potláčajúcimi imunitné funkcie a osôb bez takýchto stavov však nereagovali na tuberkulín. Naopak – niektorí jednotlivci bez predpokladu infekcie M. tuberculosis vykazovali citlivosť na
tuberkulín a súčasne vykazovali pozitívne výsledky TST po vakcinácii bacilom Calmette-Guérin
(BCG), mykobakterickú infekciu (inú než komplex M. tuberculosis) alebo neurčité iné faktory.
LTBI je nevyhnutné odlíšiť od samotného tuberkulózneho ochorenia, t. j. stavu, ktorý obvykle zasahuje pľúca a dolný dýchací trakt (zasiahnuté však môžu byť aj ďalšie orgány). Na diagnostiku
tuberkulózneho ochorenia sa využívajú poznatky anamnézy, ako aj fyzické, rádiologické, histologické a mykobakteriologické nálezy.
QFT je test bunkami sprostredkovaných imunitných (CMI) reakcií na peptidové antigény, ktoré
simulujú mykobakteriálne proteíny. Tieto proteíny (ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)) sa nenachádzajú
v žiadnych reťazcoch BCG a nenachádzajú sa vo väčšine netuberkulóznych baktérií okrem
M. kansasii, M. szulgai a M. marinum.(1) Jednotlivci infikovaní komplexnými organizmami M. tuberculosis spravidla majú v krvi lymfocyty, ktoré rozpoznávajú tieto a iné mykobakteriálne antigény.
Proces rozpoznávania zahŕňa generovanie a vylučovanie cytokínu IFN-γ. Základ tohto testu tvorí
detekcia a následná kvantifikácia IFN-γ.
Antigény používané v rámci QFT sú zmesou peptidov simulujúcich proteíny ESAT-6, CFP-10
a TB7.7(p4). Na základe mnohých štúdií sa zistilo, že tieto peptidové antigény simulujú reakcie
IFN-γ v bunkách T u jednotlivcov infikovaných baktériou M. tuberculosis – to však vo všeobecnosti
neplatí u neinfikovaných osôb alebo u osôb s vakcináciou BCG bez samotného ochorenia alebo
rizika LTBI.(1–32) Zdravotnícka liečba alebo stavy, ktoré zhoršujú funkcie imunitného systému,
však môžu potenciálne obmedzovať reakcie na IFN-γ. Pacienti s niektorými inými mykobakteriálnymi infekciami taktiež môžu reagovať na ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4), pretože gény kódujúce
tieto proteíny sa nachádzajú v kmeňoch M. kansasii, M. szulgai a M. marinum.(1, 23) Test QFT
slúži aj na testovanie LTBI a predstavuje užitočnú pomôcku na diagnostiku komplexnej infekcie
M. tuberculosis u chorých pacientov. Pozitívny výsledok predstavuje určitý dôkaz diagnostiky
tuberkulózneho ochorenia, pozitívne výsledky však môžu byť spôsobené aj infekciami v dôsledku
iných mykobaktérií (napr. M. kansasii). Na potvrdenie alebo vylúčenie tuberkulózneho ochorenia
sa vyžadujú ďalšie zdravotnícke a diagnostické hodnotenia.
4
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
Princípy analýzy
Systém QFT využíva špecializované skúmavky na odber krvi, ktoré sa používajú na odber celej
krvi. Inkubácia krvi sa vykonáva v skúmavkách po dobu 16 až 24 hodín. Po ukončení inkubácie sa
odoberie plazma a plazma sa testuje na prítomnosť IFN-γ vytvoreného ako reakcia na peptidové
antigény.
Test QFT sa vykonáva v dvoch etapách. Najskôr sa odoberie celá krv do každej zo skúmaviek
QFT na odber krvi (ide o skúmavku s nulovou kontrolou, skúmavku s antigénom TB a mitogénovú
skúmavku).
Mitogénovú skúmavku je v rámci testu QFT možné použiť ako pozitívnu kontrolu. To môže byť
užitočné najmä v prípadoch, kedy nastanú pochybnosti týkajúce sa stavu imunitného systému
jednotlivca. Mitogénová skúmavka môže slúžiť aj ako kontrola správnej manipulácie s krvou
a inkubácie.
Skúmavky je potrebné inkubovať pri teplote 37 °C čo najskôr (najneskôr však do 16 hodín od
odberu). Po uplynutí inkubačnej doby 16 až 24 hodín sa skúmavky odstredia, plazma sa odoberie
a pomocou testu ELISA sa odmeria množstvo IFN-γ (IU/ml).
Test sa pouvažuje za pozitívny vzhľadom na reakciu IFN-γ vtedy, keď sú výsledky z antigénovej
skúmavky TB výrazne vyššie, než je hodnota nulovej kontroly IFN-γ v IU/ml. Plazmová vzorka
(ak sa používa) z mitogénovej skúmavky slúži ako kontrola pozitívnej reakcie na IFN-γ pre každú
testovanú vzorku. Slabá reakcia na mitogén (< 0,5 IU/ml) indikuje neurčitý výsledok v prípade,
ak krvná vzorka taktiež vykazuje negatívnu reakciu na antigény TB. K takémuto správaniu môže
dochádzať v prípade nedostatočného počtu lymfocytov, zníženej aktivity lymfocytov v dôsledku
nesprávnej manipulácie so vzorkami, nesprávneho plnenia/miešania mitogénovej skúmavky alebo
neschopnosti lymfocytov pacienta generovať IFN-γ. Nulová vzorka sa v krvných vzorkách upravuje
vzhľadom na pozadie, vplyv heterofilných protilátok alebo nešpecifický IFN-γ. Podiel IFN-γ v skúmavke s nulovou kontrolou sa odčíta od podielu IFN-γ v antigénovej skúmavke TB a v mitogénovej
skúmavke (ak sa používa).
Čas potrebný na vykonanie analýzy
Odhad času potrebného na vykonanie analýzy QFT je uvedený nižšie – súčasťou týchto informácií
je aj čas potrebný na testovanie viacerých vzoriek v dávkach:
Inkubácia krvných skúmaviek pri teplote 37 °C:
16 až 24 hodín
ELISA:
Približne 3 hodiny/jedna doštička ELISA
(28 až 44 jednotlivých vzoriek)
Práca < 1 hod.
Pre každú ďalšiu doštičku pridajte 10 až 15 minút
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
5
3.
Súčasti a skladovanie
Blood Collection Tubes (Skúmavky na odber krvi)* 300 skúmaviek 200 skúmaviek 100 skúmaviek
Katalógové číslo
Počet príprav
T0590-0301
0590-0201
T0593-0201
100
100
100
QuantiFERON Nil Tube
(Skúmavka s nulovou kontrolou QuantiFERON)
(sivé viečko, biely prstenec)
100 skúmaviek 100 skúmaviek
QuantiFERON TB Antigen Tube
(Antigénová skúmavka QuantiFERON TB)
(červené viečko, biely prstenec)
100 skúmaviek 100 skúmaviek
QuantiFERON Mitogen Tube (Mitogénová skúmavka)
(purpurové viečko, biely prstenec)
100 skúmaviek
Príbalový leták k skúmavkám QFT na odber krvi
High Altitude (HA) Blood Collection Tubes
(Skúmavky na odber krvi vo veľkej nadmorskej
výške (HA))
(na použitie vo výške od 1 020 do 1 875 m)*
Katalógové číslo
1
100 skúmaviek
1
300 skúmaviek 100 skúmaviek 100 skúmaviek
T0590-0505
0590-0501
QuantiFERON HA Nil Tube
(Skúmavka s nulovou kontrolou QuantiFERON HA)
(sivé viečko, žltý prstenec)
100 skúmaviek 100 skúmaviek
QuantiFERON HA TB Antigen Tube
(Antigénová skúmavka QuantiFERON HA TB)
(červené viečko, žltý prstenec)
100 skúmaviek 100 skúmaviek
QuantiFERON HA Mitogen Tube
(Mitogénová skúmavka QuantiFERON HA)
(purpurové viečko, žltý prstenec)
100 skúmaviek
Príbalový leták k skúmavkám QFT na odber krvi
1
1
T0593-0501
100 skúmaviek
1
1
* Všetky konfigurácie produktu nemusia byť dostupné v každej krajine. Ďalšie informácie o možnosti
objednania jednotlivých konfigurácií nájdete na stránke starostlivosti o zákazníkov spoločnosti QIAGEN
(podrobné informácie nájdete na lokalite www.qiagen.com).
6
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
Súčasti testu ELISA
Súprava ELISA
s 2 doštičkami
Referenčná
laboratórna súprava
0594-0201
0594-0501
Mikrotitračné prúžky (12 × 8 kalíškov) s myšacou
antihumánnou monoklonálnou protilátkou IFN-γ
2 súpravy
s 12 mikrotitračnými
prúžkami
s 8 kalíškami
20 súprav
s 12 mikrotitračnými
prúžkami
s 8 kalíškami
Human IFN-γ Standard, lyophilized (Ľudský štandard
IFN-γ, lyofylizovaný) (obsahuje rekombinantný ľudský
IFN-γ, hovädzí kazeín, Thimerosal 0,01 % obj. hm.)
1 liekovka (8 IU/ml
po zriedení)
10 liekoviek (8 IU/ml
po zriedení)
1 × 30 ml
10 × 30 ml
Conjugate 100X Concentrate, lyophilized (Konjugát
s koncentráciou 100×) (myšacie antihumánne IFN-γ
HRP, obsahuje Thimerosal 0,01 % obj. hm.)
1 × 0,3 ml (po zriedení)
10 × 0,3 ml
(po zriedení)
Wash Buffer 20X Concentrate
(Premývací roztok s koncentráciou 20×)
(pH 7,2, obsahuje ProClin® 300 – 0,05 % obj. hm.)
1 × 100 ml
10 × 100 ml
Enzyme Substrate Solution
(Enzymatický substrátový roztok)
(obsahuje H2O2, 3,3’, 5,5’ tetrametylbenzidín)
1 × 30 ml
10 × 30 ml
Enzyme Stopping Solution (Enzymatický tlmiaci
roztok) (obsahuje 0,5 M H2SO4)†
1 × 15 ml
10 × 15 ml
1
1
Katalógové číslo
Green Diluent (Zelené riedidlo) (obsahuje hovädzí
kazeín, štandardné myšacie sérum, Thimerosal
0,01 % obj. hm.)
Príbalový leták k testu QFT ELISA
†
Obsahuje kyselinu sírovú. Informácie o preventívnych opatreniach nájdete na strane 9.
Požadované materiály, ktoré sa nedodávajú


Inkubátor s teplotou 37 °C. CO2 sa nevyžaduje.

Kalibrované multikanálové pipety s možnosťou aplikácie objemu 50 µl a 100 µl
s jednorazovými hrotmi




Trepačka na mikrotitračné doštičky
Kalibrované pipety s variabilným objemom na aplikáciu 10 µl až 1 000 µl s jednorazovými
hrotmi
Deionizovaná alebo destilovaná voda, 2 litre
Umývačka mikrotitračných doštičiek (odporúčame používať automatickú umývačku)
Čítačka mikrotitračných doštičiek s filtrom 450 nm a referenčným filtrom s filtračným
rozsahom 620 nm až 650 nm
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
7
Skladovanie a manipulácia
Skúmavky na odber krvi

Skúmavky na odber krvi skladujte pri teplote 4 °C až 25 °C.
Činidlá súpravy


Činidlá súpravy skladujte chladené pri teplote 2 °C až 8 °C.
Enzymatický substrátový roztok vždy chráňte pred priamym slnečným svetlom.
Zriedené a nepoužívané činidlá
Pokyny na prípravu (riedenie) činidiel nájdete v časti 6 (strana 13).

Zriedený štandard zo súpravy je možné uchovávať po dobu 3 mesiacov pri teplote 2 °C
až 8 °C.
Zaznamenajte si dátum zriedenia štandardu súpravy.

Nepoužitý konjugát s koncentráciou 100× je po zriedení potrebné uchovávať pri teplote 2 °C
až 8 °C a spotrebovať ho do 3 mesiacov.
Zaznamenajte si dátum zriedenia konjugátu.


4.
Konjugát s požadovanou koncentráciou je potrebné spotrebovať do 6 hodín od prípravy.
Premývací roztok s požadovanou koncentráciou môžete uchovávať pri izbovej teplote
maximálne 2 týždne.
Varovania a preventívne opatrenia
Na diagnostické použitie in-vitro
Varovania
 Negatívny výsledok QFT nevylučuje možnosť infekcie M. tuberculosis alebo
tuberkulózneho ochorenia: nesprávne negatívne výsledky môžu byť spôsobené
fázou infekcie (napríklad získanie vzorky pred rozvojom bunkovej imunitnej
reakcie), stavy komorbidity ovplyvňujúce imunitné funkcie, nesprávna manipulácia
so skúmavkami na odber krvi po venepunkcii, nesprávne vykonanie analýzy alebo
iné imunologické faktory.
 Pozitívny výsledok QFT by nemal byť jediným a definitívnym základom stanovenia
infekcie M. tuberculosis. Nesprávne vykonanie analýzy môže viesť k nesprávnym
pozitívnym výsledkom.
 Pozitívny výsledok QFT je potrebné overiť pomocou ďalšieho zdravotníckeho
a diagnostického hodnotenia tuberkulózneho ochorenia (napríklad výter a kultúra
AFB, hrudný RTG).
 Aj keď sú organizmy ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4) neprítomné vo všetkých
reťazcoch BCG a vo väčšine známych netuberkulóznych baktérií, je možné, že
pozitívny výsledok QFT môže byť spôsobený infekciou M. kansasii, M. szulgai
alebo M. marinum. V prípade podozrení na tieto infekcie je potrebné vykonať
alternatívne testy.
8
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
Preventívne opatrenia
Iba na diagnostické použitie in-vitro.
Počas práce s chemikáliami noste vždy vhodný laboratórny plášť, jednorazové rukavice
a ochranné okuliare. Ďalšie informácie nájdete v príslušných kartách bezpečnostných údajov
(SDS). Tieto materiály sú k dispozícii online v praktickom a kompaktnom formáte PDF na adrese
www.qiagen.com/safety. Na tejto adrese môžete vyhľadať, zobraziť a vytlačiť kartu
bezpečnostných údajov (SDS) pre každú súpravu QIAGEN a jej súčasti.
UPOZORNENIE: S ľudskou krvou manipulujte ako
s potenciálne infekčným materiálom.
Dodržiavajte príslušné pokyny na manipuláciu s krvou.
Na súčasti súpravy QuantiFERON-TB Gold ELISA sa vzťahujú nasledujúce rizikové
a bezpečnostné vety.
Enzymatický tlmiaci roztok QuantiFERON
Xi
Obsahuje kyselinu sírovú: Dráždivý. Rizikové a bezpečnostné vety:∗ R36/38, S26-36/37/39

Zelené riedidlo obsahuje štandardné myšacie sérum a kazeín, ktoré môžu spúšťať alergické
reakcie – vyhnite sa kontaktu s pokožkou.
Núdzový stav týkajúci sa
rozliatia, úniku, expozície alebo nehody
Zatelefonujte do spoločnosti CHEMTREC (nonstop)
V USA a Kanade: 1 800 424 9300
Mimo USA a Kanady: +1 703 527 3887 (k dispozícii je možnosť volania na účet volaného)
Ďalšie informácie
Karty bezpečnostných údajov: www.qiagen.com/safety





∗
Odchýlky od postupov uvádzaných v príbalovom letáku k analýze QuantiFERON-TB Gold
(QFT) ELISA môžu viesť k chybným výsledkom. Pred začatím si dôkladne prečítajte príslušné
pokyny.
Súpravu nepoužívajte, ak niektorá z fliaš s činidlami pred použitím vykazuje znaky poškodenia
alebo únikov.
Nemiešajte ani spolu nepoužívajte mikrotitračné prúžky, ľudský štandard IFN-γ, zelené
riedidlo alebo konjugát s koncentráciou 100× z rôznych dávok súprav QFT. Ďalšie činidlá
(premývací roztok s koncentráciou 20×, enzymatický substrátový roztok a enzymatický tlmiaci
roztok) je možné zamieňať medzi jednotlivými súpravami za predpokladu, že neuplynul dátum
exspirácie činidiel a sú zaznamenané podrobné informácie o šarži. Nepoužité činidlá
a biologické vzorky zlikvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi nariadeniami.
Nepoužívajte skúmavky na odber krvi ani súpravu ELISA po uplynutí dátumu exspirácie.
Overte, či sú laboratórne zariadenia (napríklad umývačky doštičiek a čítačky) kalibrované
a schválené na používanie.
R36/38: Dráždi oči a pokožku, S26: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým
množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc, S36/37/39: Noste vhodný ochranný odev, noste vhodné
rukavice, použite ochranu/tváre.
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
9
5.
Odber vzoriek a manipulácia s nimi
V rámci analýzy QFT sa používajú nasledujúce odberové skúmavky:
1. Skúmavky s nulovou kontrolou QuantiFERON (sivé viečko s bielym prstencom, používajú sa
v nadmorských výškach od 0 do 810 m)
2. Antigénové skúmavky TB (červené viečko s bielym prstencom, používajú sa v nadmorských
výškach od 0 do 810 m)
3. Mitogénové skúmavky QuantiFERON (purpurové viečko s bielym prstencom, používajú sa
v nadmorských výškach od 0 do 810 m)
Skúmavky na použitie vo veľkých nadmorských výškach (HA):
4. Skúmavky s nulovou kontrolou QuantiFERON HA (sivé viečko so žltým prstencom, používajú
sa v nadmorských výškach od 1 020 do 1 875 m)
5. Antigénové skúmavky TB HA (červené viečko so žltým prstencom, používajú sa
v nadmorských výškach od 1 020 do 1 875 m)
6. Mitogénové skúmavky QuantiFERON HA (purpurové viečko so žltým prstencom, používajú sa
v nadmorských výškach od 1 020 do 1 875 m)
Antigény sa nachádzajú na vnútornej stene skúmaviek na odber krvi, a preto je dôležité, aby ste
obsah skúmaviek riadne premiešali s krvou. Skúmavky je potrebné preniesť do inkubátora
s teplotou 37 °C čo najskôr (najneskôr však do 16 hodín od odberu).
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov je potrebné postupovať podľa nasledovných
postupov:
1.
V prípade každého pacienta odoberte 1 ml krvi formou venepunkcie priamo do každej zo
skúmaviek na odber krvi QFT. Tento postup by mal vykonávať vyškolený flebotomista.
• Štandardné skúmavky na odber krvi QFT je vhodné používať v nadmorskej výške do 810 m.
Skúmavky na odber krvi QFT vo veľkej nadmorskej výške (HA) je vhodné používať v nadmorských výškach od 1 020 do 1 875 m.
• Ak používate skúmavky na odber krvi QFT mimo uvádzaných nadmorských výšok alebo ak
dôjde k odberu nedostatočného objemu krvi, krv je možné odobrať pomocou striekačky –
následne ihneď preneste 1 ml krvi priamo do každej z uvedených troch skúmaviek.
Z bezpečnostných dôvodov sa tento postup najlepšie vykonáva tak, že odpojíte ihlu striekačky (s prihliadnutím na príslušné bezpečnostné pokyny), odpojíte viečka z 3 skúmaviek
QFT a pridáte do každej z nich 1 ml krvi (až po čiernu značku na bočnej strane štítka skúmavky). Skúmavky riadne uzavrite viečkami a podľa pokynov uvádzaných nižšie riadne
premiešajte ich obsah.
• Keďže do skúmaviek s objemom 1 ml sa krv odoberá relatívne pomaly, ponechajte skúmavku pripojenú k ihle približne 2 – 3 sekundy po dokončení odberu (plná skúmavka) na
zabezpečenie odobratia požadovaného objemu.
Čierna značka na bočnej strane skúmaviek označuje objem plnenia 1 ml. Skúmavky na
odber krvi QFT sú schválené na odber objemov v rozsahu 0,8 až 1,2 ml. Ak sa hladina krvi
v ľubovoľnej skúmavke nepriblíži k indikačnej čiare, odporúčame odobrať ďalšiu vzorku krvi.
• Ak sa na odber krvi používa ihla s krídelkami, je potrebné použiť „odvzdušňovaciu“ skúmavku na zabezpečenie naplnenia hadičky krvou pred tým, než použijete skúmavky na
odber krvi QFT.
10
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
• Krv je alternatívne možné odobrať aj pomocou bežnej skúmavky na odber krvi s obsahom
lítium-heparínu (antikoagulant). Následne krv preneste do skúmaviek QFT. Lítium-heparín
používajte ako výlučný krvný antikoagulant, pretože iné antikoagulanty rušia priebeh
analýzy. Naplňte skúmavku na odber krvi (minimálny objem 5 ml) a opatrným miešaním
formou preklápania skúmavky rozpusťte heparín. Krv je potrebné uchovávať pri izbovej
teplote (22 °C±5 °C) pred jej prenosom do skúmaviek QFT na inkubáciu, ktorá sa musí
začať do 16 hodín od odberu krvi.
2.
Ihneď po naplnení skúmaviek riadne pretrepte ich obsah desať (10) krát, čo postačuje
na to, aby sa celý vnútorný povrch skúmavky pokryl krvou a aby sa rozpustili antigény
na stenách skúmavky.
• V čase plnenia krvou by mala byť teplota skúmaviek 17 – 25 °C.
• Nadmerné trepanie môže viesť k rozkladu gélu a k odchýlnym výsledkom.
• Ak ste odobrali krv do heparínovej skúmavky, vzorky je potrebné rovnomerne rozmiešať
pred ich prenosom do skúmaviek QFT. Dbajte na riadne premiešanie krvi opatrným preklápaním skúmavky bezprostredne pred prenosom. Preneste pomerné objemy 1,0 ml (jeden
na jednu skúmavku QFT) do príslušnej skúmavky s nulovou kontrolou, antigénovej skúmavky TB a mitogénovej skúmavky. Tento postup je najvhodnejšie vykonávať asepticky
so zabezpečením vhodných bezpečných postupov formou odpojenia viečok z troch
skúmaviek QFT a pridania 1 ml krvi do každej z nich (až po čiernu značku na boku štítku
skúmavky). Skúmavky riadne uzavrite viečkami a podľa pokynov uvádzaných vyššie riadne
premiešajte ich obsah.
3.
Skúmavky správnym spôsobom označte.
• Dbajte na to, aby bolo po odstránení viečok možné každú skúmavku (skúmavka s nulovou
kontrolou, antigénová skúmavka TB, mitogénová skúmavka) identifikovať podľa štítka alebo
iného atribútu.
4.
Po naplnení, pretrepaní a označení je skúmavky potrebné čo najskôr preniesť do inkubátora s teplotou 37 °C ±1 °C (najneskôr však do 16 hodín od odberu). Pred začatím
inkubácie uchovávajte skúmavky pri izbovej teplote (22 °C ±5 °C). Krvné vzorky
nechlaďte ani nezmrazujte.
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
11
6.
Pokyny na použitie
Fáza 1 – inkubácia krvi a odber plazmy
Dodávané materiály

Skúmavky na odber krvi QFT (prečítajte si časť 3).
Požadované materiály, ktoré sa nedodávajú

Prečítajte si časť 3.
Postup
Ak krv neinkubujete ihneď po odbere, bezprostredne pred samotnou inkubáciou
je potrebné premiešať obsah skúmaviek 10-násobným preklopením.
2. Skúmavky inkubujte vo VZPRIAMENEJ polohe pri teplote 37 °C ±1 °C po dobu
16 – 24 hodín. Inkubátor nevyžaduje použitie CO2 ani zvlhčovanie.
3. Po inkubácii pri teplote 37 °C je možné uchovávať skúmavky na odber krvi pri teplote
od 4 °C do 27 °C po dobu max. 3 dní pred odstreďovaním.
4. Po dokončení inkubácie skúmaviek pri teplote 37 °C odoberiete plazmu odstreďovaním
skúmaviek po dobu 15 minút s otáčkami 2 000 až 3 000 RCF (g). Gélová zátka oddelí
bunky od plazmy. Ak k tomu nedôjde, skúmavky je potrebné znova odstrediť pri vyšších
otáčkach.
• Plazmu je možné odobrať bez odstreďovania, ale na odstránenie plazmy bez poškodenia
buniek sa vyžaduje väčšia pozornosť.
1.
5.
Plazmové vzorky je potrebné odoberať iba pomocou pipety.
• Po dokončení odstreďovania a pred odobratím plazmy plazmu nepipetujte nahor
a nadol ani ju žiadnym spôsobom nemiešajte. Neustále dávajte pozor, aby ste
nenarušili materiál na gélovom povrchu.
• Plazmové vzorky je možné preniesť priamo z odstredených skúmaviek na odber krvi na
doštičky QFT ELISA aj vtedy, keď sa používajú automatizované pracovné stanice ELISA.
• Plazmové vzorky je možné uchovávať po dobu 28 dní pri teplote 2 °C až 8 °C. Po odbere
je možné ich dlhodobo uchovávať pri teplote nižšej než –20 °C.
• Na dosiahnutie požadovaných testovacích vzoriek odoberte najmenej 150 µl plazmy.
12
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
Fáza 2 – analýza ELISA ľudského IFN-γ
Dodávané materiály

Súprava QFT ELISA (prečítajte si časť 3).
Požadované materiály, ktoré sa nedodávajú

Prečítajte si časť 3.
Postup
1.
2.
3.
Je potrebné, aby všetky plazmové vzorky a činidlá (okrem konjugátu s koncentráciou
100×) pred použitím nadobudli izbovú teplotu (22 °C ±5 °C). Ekvilibrácia by mala trvať
najmenej 60 minút.
Odstráňte z rámu prúžky, ktoré sa nevyžadujú, uzavrite fóliové vrecko a vráťte ho do
chladničky.
Vykonajte test najmenej 1 prúžka so štandardmi QFT a dostatočného počtu prúžkov vzhľadom
na počet testovaných pacientov (pozrite si obrázky 2A a 2B, na ktorých nájdete ilustrácie
formátov s použitím 2 a 3 skúmaviek). Po dokončení si ponechajte rám a viečko na použitie
s ďalšími prúžkami.
Zrieďte mrazom vysušený štandard súpravy s deionizovanou alebo destilovanou vodou
s objemom vyznačeným na štítku liekovky so štandardom. Jemne obsah premiešajte,
aby sa nezačala tvoriť pena a zabezpečte úplné rozpustenie. Zriedenie štandardu na
uvedený objem vedie k získaniu roztoku s koncentráciou 8,0 IU/ml.
Poznámka: Objem riedenia štandardu súpravy sa bude medzi jednotlivými dávkami odlišovať.
Pomocou zriedeného štandardu súpravy vytvorte sériu riedenia 1 v 4 IFN-γ v zelenom riedidle
(GD) (pozrite obrázok 1). S1 (štandard 1) obsahuje 4 IU/ml, S2 (štandard 2) obsahuje 1 IU/ml,
S3 (štandard 3) obsahuje 0,25 IU/ml a S4 (štandard 4) obsahuje 0 IU/ml (iba GD). Štandardy
je potrebné analyzovať prinajmenšom duplicitne.
Odporúčaný postup pre duplicitné
štandardy
Odporúčaný postup pre triplicitné
štandardy
a. Označte 4 skúmavky „S1“, „S2“, „S3“, „S4“.
a. Označte 4 skúmavky „S1“, „S2“, „S3“, „S4“.
b. Pridajte 150 µl GD do S1, S2, S3, S4.
b. Pridajte 150 µl GD do S1.
c.
c.
Pridajte 150 µl štandardu súpravy do S1
a zmes riadne premiešajte.
Pridajte 210 µl GD do S2, S3, S4.
d. Preneste 50 µl zo S1 do S2 a zmes riadne
premiešajte.
d. Pridajte 150 µl štandardu súpravy do S1
a zmes riadne premiešajte.
e. Preneste 50 µl zo S2 do S3 a zmes riadne
premiešajte.
e. Preneste 70 µl zo S1 do S2 a zmes riadne
premiešajte.
f.
f.
Samotné GD slúži ako nulový štandard (S4).
Preneste 70 µl zo S2 do S3 a zmes riadne
premiešajte.
g. Samotné GD slúži ako nulový štandard (S4).
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
13
150 µl
50 µl
Zriedený
štandard
súpravy
Štandard 1
4,0 IU/ml
50 µl
Štandard 2
1,0 IU/ml
Štandard 3
0,25 IU/ml
Štandard 4
0 IU/ml
(zelený
roztok na
riedenie)
Obrázok 1. Príprava krivky štandardu. Pripravte si čerstvé zriedené roztoky štandardu súpravy
na každú analytickú reláciu ELISA.
4.
Zrieďte mrazom vysušený konjugát s koncentráciou 100× s 0,3 ml deionizovanej alebo
destilovanej vody. Jemne obsah premiešajte, aby sa minimalizovala tvorba peny
a zabezpečte úplné rozpustenie konjugátu.
Konjugát s požadovanou koncentráciou sa pripravuje zriedením požadovaného objemu
konjugátu s koncentráciou 100× v zelenom riedidle (postupujte podľa tabuľky 1 – príprava
konjugátu).
Tabuľka 1. Príprava konjugátu
Počet prúžkov
Objem konjugátu
s koncentráciou 100×
Objem zeleného riedidla
2
10 µl
1,0 ml
3
15 µl
1,5 ml
4
20 µl
2,0 ml
5
25 µl
2,5 ml
6
30 µl
3,0 ml
7
35 µl
3,5 ml
8
40 µl
4,0 ml
9
45 µl
4,5 ml
10
50 µl
5,0 ml
11
55 µl
5,5 ml
12
60 µl
6,0 ml
14
•
Produkt riadne a súčasne opatrne premiešajte, aby sa nezačala tvoriť pena.
•
Nepoužitý konjugát s koncentráciou 100× ihneď po použití vráťte do skladovacieho
priestoru s teplotou 2 °C až 8 °C.
•
Používajte iba zelené riedidlo.
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
5.
V prípade plazmových vzoriek odobratých zo skúmaviek na odber krvi a následne
zmrazených alebo skladovaných dlhšie než 24 hodín pred analýzou riadne premiešajte
tieto vzorky pred tým, než ich pridáte do kalíška ELISA.
• Ak chcete pridať plazmové vzorky priamo z odstredených skúmaviek QFT, plazma sa
nesmie miešať.
6.
Pomocou multikanálovej pipety pridajte 50 µl čerstvo pripraveného konjugátu
s požadovanou koncentráciou do príslušných kalíškov ELISA.
Pomocou multikanálovej pipety pridajte 50 µl testovacích plazmových vzoriek do
príslušných kalíškov (prečítajte si odporúčané rozloženie doštičky na strane 15,
obrázky 2A a 2B). Nakoniec pridajte 50 µl štandardov 1 až 4.
7.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
1N
1A
1M
S1
S1
S1
13N
13A
13M
21N
21A
21M
B
2N
2A
2M
S2
S2
S2
14N
14A
14M
22N
22A
22M
C
3N
3A
3M
S3
S3
S3
15N
15A
15M
23N
23A
23M
D
4N
4A
4M
S4
S4
S4
16N
16A
16M
24N
24A
24M
E
5N
5A
5M
9N
9A
9M
17N
17A
17M
25N
25A
25M
F
6N
6A
6M
10N
10A
10M
18N
18A
18M
26N
26A
26M
G
7N
7A
7M
11N
11A
11M
19N
19A
19M
27N
27A
27M
H
8N
8A
8M
12N
12A
12M
20N
20A
20M
28N
28A
28M
Obrázok 2A. Odporúčané usporiadanie vzoriek pre skúmavku s nulovou kontrolou,
antigénovú skúmavku TB a mitogénovú skúmavku (28 testov na doštičku).
•
S1 (štandard 1), S2 (štandard 2), S3 (štandard 3), S4 (štandard 4)
•
1N (vzorka 1. nulová plazma), 1A (vzorka 1. antigénová plazma TB), 1M (vzorka 1.
mitogénová plazma)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
1N
5N
9N
13N
17N
S1
S1
25N
29N
33N
37N
41N
B
1A
5A
9A
13A
17A
S2
S2
25A
29A
33A
37A
41A
C
2N
6N
10N
14N
18N
S3
S3
26N
30N
34N
38N
42N
D
2A
6A
10A
14A
18A
S4
S4
26A
30A
34A
38A
42A
E
3N
7N
11N
15N
19N
21N
23N
27N
31N
35N
39N
43N
F
3A
7A
11A
15A
19A
21A
23A
27A
31A
35A
39A
43A
G
4N
8N
12N
16N
20N
22N
24N
28N
32N
36N
40N
44N
H
4A
8A
12A
16A
20A
22A
24A
28A
32A
36A
40A
44A
Obrázok 2B. Odporúčané usporiadanie vzoriek pre skúmavku s nulovou kontrolou
a antigénovú skúmavku TB (44 testov na doštičku).
•
S1 (štandard 1), S2 (štandard 2), S3 (štandard 3), S4 (štandard 4)
•
1N (vzorka 1. nulová plazma), 1A (vzorka 1. antigénová plazma TB)
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
15
8.
9.
Pomocou trepačky na mikrotitračné doštičky dôkladne premiešajte konjugát a plazmové
vzorky/štandardy (1 minútu).
Zakryte každú doštičku vekom a inkubujte pri izbovej teplote (22 °C ±5 °C) po dobu
120 ±5 minút.
• Doštičky počas inkubácie nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
10. Počas inkubácie zrieďte jeden diel premývacieho roztoku s koncentráciou 20×
s 19 dielmi deionizovanej alebo destilovanej vody a zmes riadne premiešajte.
K dispozícii je dostatok premývacieho roztoku s koncentráciou 20× na prípravu
2 litrov premývacieho roztoku s požadovanou koncentráciou.
Prepláchnite kalíšky 400 µl premývacieho roztoku s požadovanou koncentráciou (najmenej
6 cyklov). Odporúčame používať automatizovanú umývačku doštičiek.
•
Dôkladné prepláchnutie je veľmi dôležité z hľadiska účinnosti analýzy. Dbajte na úplné
naplnenie každého kalíška premývacím roztokom (až po vrch kalíška) v každom premývacom cykle. Medzi jednotlivými cyklami odporúčame dodržať najmenej 5-sekundovú dobu
namočenia.
•
Do odpadovej nádoby je vhodné pridať štandardný laboratórny dezinfekčný prostriedok
a v prípade dekontaminácie potenciálne infekčného materiálu je potrebné postupovať podľa
stanovených procedúr.
11. Vyklepaním doštičiek na absorpčnú utierku nezanechávajúcu vlákna odstráňte
zvyškový premývací roztok. Do každého kalíška pridajte 100 µl enzymatického
substrátového roztoku a premiešajte ich pomocou trepačky na mikrotitračné doštičky.
12. Zakryte každú doštičku vekom a inkubujte pri izbovej teplote (22 °C ±5 °C) po dobu
30 minút.
• Doštičky počas inkubácie nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
13. Po dokončení 30-minútovej inkubácie pridajte do každého kalíška 50 µl enzymatického
tlmiaceho roztoku a riadne ho premiešajte.
• Enzymatický tlmiaci roztok je potrebné pridávať do kalíškov v rovnakom poradí a približne
rovnako rýchlo ako substrát v kroku 11.
14. Odmerajte optickú hustotu (OD) každého kalíška do 5 minút od zastavenia reakcie
pomocou čítačky mikrotitračných doštičiek vybavenej filtrom s filtračným rozsahom
450 nm a referenčným filtrom s filtračným rozsahom 620 nm až 650 nm. Hodnoty OD
sa používajú na výpočet výsledkov.
16
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
7.
Výpočty a interpretácia testu
Analytický softvér QFT sa používa na analýzu nespracovaných údajov a na výpočet výsledkov. Je
k dispozícii na lokalite www.QuantiFERON.com. Dbajte na používanie aktuálnej verzie softvéru.
Tento softvér slúži na hodnotenie kontroly kvality analýzy, generovanie krivky štandardu
a poskytuje výsledok testu každého pacienta v súlade s informáciami uvádzanými v časti
Interpretácia výsledkov.
Okrem použitia analytického softvéru QFT je možné výsledky stanoviť aj pomocou nasledujúcej
metódy.
Generovanie krivky štandardu
(ak sa nepoužíva analytický softvér QFT)
Stanovte stredné hodnoty OD replikátov štandardu súpravy na každej doštičke.
Vytvorte logaritmickú (log(e)–log(e)) krivku štandardu zakreslením hodnoty log(e) priemeru OD (os y)
voči hodnote log(e) koncentrácie IFN-γ štandardov v IU/ml (os x) a z týchto výpočtov vynechajte
nulový štandard. Pomocou regresnej analýzy vypočítajte čiaru najlepšieho umiestnenia (prispôsobenia) krivky štandardu.
Pomocou krivky štandardu stanovte koncentráciu IFN-γ (IU/ml) každej z testovaných plazmových
vzoriek a použite hodnotu OD každej vzorky.
Tieto výpočty je možné vykonávať pomocou softvérových balíkov dostupných spolu s čítačkami
mikrotitračných doštičiek a štandardného tabuľkového alebo štatistického softvéru (napríklad
Microsoft® Excel®). Odporúčame používať tieto balíky na výpočet regresnej analýzy, koeficientu
variácie (% CV) štandardov a koeficientu korelácie (r) krivky štandardu.
Kontrola kvality testu
Správnosť výsledkov testu závisí od generovania správnej krivky štandardu. Z tohto dôvodu je
výsledky odvodené od štandardov potrebné preskúmať pred tým, než budete môcť interpretovať
výsledky testovacej vzorky.
Zabezpečenie platnosti analýzy ELISA:



Stredná hodnota OD štandardu 1 musí byť ≥ 0,600.

Koeficient korelácie (r) vypočítaný zo stredných hodnôt absorbancie štandardov musí byť
≥ 0,98.
% CV hodnôt OD replikátu štandardu 1 a štandardu 2 musí byť ≤ 15 %.
Hodnoty OD replikátu štandardov 3 a 4 sa nesmú odlišovať o viac než 0,040 jednotky
optickej hustoty od ich strednej hodnoty.
Analytický softvér QFT počíta a vykazuje tieto parametre kontroly kvality.
Ak vyššie uvedené kritériá nie sú splnené, cyklus testovania je neplatný a je potrebné ho
zopakovať.
Stredná hodnota OD nulového štandardu (zelené riedidlo) by mala byť ≤ 0,150. Ak je stredná
hodnota OD > 0,150, je potrebné preskúmať postup premývania doštičky.
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
17
Interpretácia výsledkov
Výsledky QFT sa interpretujú pomocou nasledujúcich kritérií:
Poznámka: Diagnostika alebo vylúčenie tuberkulózneho ochorenia a hodnotenie pravdepodobnosti
LTBI vyžadujú použiť kombináciu epidemiologických, historických, zdravotníckych a diagnostických
nálezov, na ktoré je potrebné prihliadať počas interpretácie výsledkov QFT (tabuľky 2 a 3).
Tabuľka 2. Ak sa používa skúmavka s nulovou kontrolou, antigénová skúmavka TB
a mitogénová skúmavka
Nulová
kontrola
(IU/ml)
≤ 8,0
> 8,0§
Antigén TB mínus
nulová kontrola
(IU/ml)
Mitogén mínus Výsledok QFT
nulová kontrola
(IU/ml)*
Správa/interpretácia
< 0,35
≥ 0,5
Negatívny
Infekcia M. tuberculosis je
NEPRAVDEPODOBNÁ
≥ 0,5
Negatívny
Infekcia M. tuberculosis je
NEPRAVDEPODOBNÁ
Akákoľvek
hodnota
Pozitívny†
Infekcia M. tuberculosis je
pravdepodobná
< 0,35
< 0,5
Neurčitý‡
Výsledky reakcie na antigén TB sú
neurčité
≥ 0,35 a < 25 %
hodnoty nulovej
kontroly
< 0,5
Neurčitý‡
Výsledky reakcie na antigén TB sú
neurčité
Akákoľvek hodnota
Akákoľvek
hodnota
Neurčitý‡
Výsledky reakcie na antigén TB sú
neurčité
≥ 0,35 a < 25 %
hodnoty nulovej
kontroly
≥ 0,35 a ≥ 25 %
hodnoty nulovej
kontroly
* Reakcie na mitogénovú pozitívnu kontrolu (niekedy aj na antigén TB) sa môžu bežne nachádzať mimo rozsahu
čítačky mikrotitračnej doštičky. Nemá to však žiadny vplyv na výsledky.
†
V prípadoch, kedy nie je podozrenie na infekciu M. tuberculosis, je možné úvodné pozitívne výsledky overiť
opätovným testovaním pôvodných plazmových vzoriek (duplicitne) v QFT ELISA. Ak je opakované testovanie
jedného alebo obidvoch replikátov pozitívne, jednotlivca je potrebné považovať za pozitívneho na test.
‡
Možné príčiny nájdete v časti „Riešenie problémov“.
§
V rámci klinických štúdií malo menej než 0,25 % pacientov hodnoty IFN-γ > 8,0 IU/ml (vzhľadom na hodnotu
nulovej kontroly).
Magnitúdu nameranej úrovne IFN-γ nie je možné korelovať s fázou alebo stupňom infekcie, úrovne
imunitnej reakcie ani pravdepodobnosťou prechodu do aktívneho štádia ochorenia.
Nie
Antigén TB – nulová kontrola
≥ 0,35 IU/ml
Interpretácia
Áno
Nie
Antigén TB – nulová kontrola
≥ 25 % hodnoty nulovej
kontroly v IU/ml
Áno
Overenie
Mitogén – nulová kontrola
< 0,50 IU/ml alebo
nulová kontrola > 8,0 IU/ml
Áno
Nie
Neurčitý
Nulová kontrola ≤ 8,0 IU/ml
Nie
Negatívny
Áno
Pozitívny
Obrázok 3. Schéma interpretácie, ak sa používa skúmavka s nulovou kontrolou, antigénová
skúmavka TB a mitogénová skúmavka.
18
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
Tabuľka 3. Ak sa používa iba skúmavka s nulovou kontrolou a antigénová skúmavka TB
QuantiFERON
Nulová
kontrola
(IU/ml)
≤ 8,0
> 8,0†
Antigén TB mínus nulová Výsledok
kontrola (IU/ml)
QFT
Správa/interpretácia
< 0,35
Negatívny
Infekcia M. tuberculosis je NEPRAVDEPODOBNÁ
≥ 0,35 a < 25 % hodnoty
nulovej kontroly
Negatívny
Infekcia M. tuberculosis je NEPRAVDEPODOBNÁ
≥ 0,35 a ≥ 25 % hodnoty
nulovej kontroly
Pozitívny*
Infekcia M. tuberculosis je pravdepodobná
Akákoľvek hodnota
Neurčitý‡
Výsledky reakcie na antigén TB sú neurčité
* V prípadoch, kedy nie je podozrenie na infekciu M. tuberculosis, je možné úvodné pozitívne výsledky overiť
opätovným testovaním pôvodných plazmových vzoriek (duplicitne) v QFT ELISA. Ak je opakované testovanie
jedného alebo obidvoch replikátov pozitívne, jednotlivca je potrebné považovať za pozitívneho na test.
†
V rámci klinických štúdií malo menej než 0,25 % pacientov hodnoty IFN-γ > 8,0 IU/ml (vzhľadom na hodnotu
nulovej kontroly).
‡
Možné príčiny nájdete v časti „Riešenie problémov“.
Magnitúdu nameranej úrovne IFN-γ nie je možné korelovať s fázou alebo stupňom infekcie,
úrovne imunitnej reakcie ani pravdepodobnosťou prechodu do aktívneho štádia ochorenia.
Nie
Antigén TB – nulová kontrola
≥ 0,35 IU/ml
Interpretácia
Áno
Nie
Antigén TB – nulová kontrola
≥ 25 % hodnoty
nulovej kontroly v IU/ml
Áno
Nie
Neurčitý
Overenie
Nulová kontrola ≤ 8,0 IU/ml
Áno
Negatívny
Pozitívny
Obrázok 4. Schéma interpretácie v prípade používania skúmavky s nulovou kontrolou
a antigénovej TB skúmavky.
8.
Obmedzenia
Výsledky testovania QFT sa musia používať spolu s epidemiologickou anamnézou, aktuálnym
zdravotným stavom a ďalšími diagnostickými hodnoteniami každého pacienta.
Jednotlivci s hodnotami nulovej kontroly vyššími než 8 IU/ml sú zaradení do kategórie „neurčitý“,
pretože miera reakcie na antigény TB 25 % alebo vyššia môže spadať mimo rozsahu merania
analýzy.
Nespoľahlivé alebo neurčité výsledky môžu byť výsledkom:

Odchýlky od postupov uvádzaných v príbalovom letáku k analýze QuantiFERON-TB Gold
(QFT) ELISA


Nadmernej cirkulácie IFN-γ alebo prítomnosti heterofilných protilátok
Uplynutie viac než 16 hodín medzi odberom krvnej vzorky a inkubáciou pri teplote 37 °C
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
19
9.
Charakteristiky účinnosti
Klinické štúdie
Keďže k dispozícii nie je žiadny štandard týkajúci sa latentnej tuberkulóznej infekcie (LTBI), odhad
citlivosti a špecificity týkajúcej sa QFT nie je možné prakticky zhodnotiť. Špecificita QFT bola
odhadnutá formou hodnotenia miery nesprávnych pozitívnych výsledkov u osôb s nízkym rizikom
(žiadne známe rizikové faktory) tuberkulóznej infekcie. Citlivosť bola odhadnutá formou hodnotenia
skupín pacientov s kultivačne potvrdeným ochorením TB.
Špecificita
V rámci americkej štúdie s 866 dobrovoľníkmi bola odobratá krv na účely QFT počas TST. Demografické informácie a rizikové faktory TB boli stanovené pomocou štandardného prieskumu počas
testovania. Spomedzi 432 dobrovoľníkov bez známych rizikových faktorov týkajúcich sa infekcie
M. tuberculosis boli pre 391 osôb k dispozícii výsledky QFT a TST. Žiadna z osôb nebola očkovaná
BCG. Druhá štúdia špecificity bola vykonaná pomocou QFT u jednotlivcov s nízkym rizikom v Japonsku, pričom približne 90 % osôb bolo očkovaných BCG. Výsledky 2 štúdií špecificity sú vedené
v tabuľke 4.
Tabuľka 4. Špecificita QFT: Výsledky za osoby bez uvádzaných rizík infekcie M. tuberculosis
Štúdia
Spojené štáty
(nepublikovaná)
Japonsko (15)
Celkom
Stav BCG Celkový
Počet
(% vakcipočet
neurčitých
nácie) testovaných výsledkov
osôb
QFT
Počet
pozitívnych
výsledkov
QFT/počet
platných
testov
Špecificita
QFT
(95 % CI)
Špecificita
Počet
TST*
pozitívnych
(95 % CI)
výsledkov
TST/počet
testovaných
vzoriek
0%
391
1
3/390
99,2 %
(98 – 100)
6/391
98,5 %
(97 – 99)
~90 %
168
6
2/162
98,8 %
(95 – 100)
–
–
–
559
7/559
(1,3 %)
5/552
99,1 %
(98 – 100)
–
–
* Použitie hraničnej hodnoty TST 10 mm u ľudí bez vakcinácie BCG. Odhad špecificity TST je 99,1 % v prípade
použitia hraničnej hodnoty 15 mm.
Citlivosť vzhľadom na aktívnu TB
Boli vykonané testy osôb s podozrením na TB pôvodom zo Spojených štátov, Austrálie a Japonska, u ktorých bola následne kultivačne potvrdená infekcia M. tuberculosis. Účelom týchto testov
bolo hodnotenie citlivosti QFT. Aj keď neexistuje žiadny definitívny štandardný test latentnej
infekcie TB (LTBI), vhodnou náhradou je mikrobiologická kultúra M. tuberculosis, pretože pacienti
s týmto ochorením sú podľa zaužívanej definície infikovaní. Pred odberom krvi na testovanie QFT
pacienti absolvovali max. 8-dňovú liečbu.
Tabuľka 5 obsahuje súhrn nálezov z 3 skupín pacientov pozitívnych na kultúru M. tuberculosis.
Celková citlivosť QFT na aktívne ochorenie TB bola 89 % (157/177).
20
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
Tabuľka 5. QFT: Pacienti s kultivačne potvrdenou infekciou M. tuberculosis
Počet pozitívnych výsledkov QFT/
počet platných testov
Špecificita QFT (95 % CI)
Japonskí pacienti TB (15)
86/92
93 % (86 – 97 %)
Austrálski pacienti
24/27
89 % (70 – 97 %)
Americkí pacienti
47/58
81 % (68 – 90 %)
157/177
89 % (83 – 93 %)
Štúdia
Celkom
Diagnostika LTBI
Bolo publikovaných množstvo štúdií, ktoré demonštrujú účinnosť QFT u rôznych populácií
ohrozených LTBI. Základné poznatky niektorých vybratých štúdií uvádza tabuľka 6.
Tabuľka 6. Vybraté publikované štúdie o QFT u populácií ohrozených LTBI
Štúdia
Celkový
počet
testovaných
osôb
Výstupy a zistenia
Healthcare
workers in India
(Pai, et al 2005)
(26)
726
Vysoký podiel výskytu TB. 40 % bolo pozitívnych podľa QFT a 41 %
bolo pozitívnych podľa TST pri nastavení 10 mm. Vysoká miera
súbehu s TST, žiadny vplyv na BCG zo žiadneho pohľadu.
Obidva testy súviseli s rizikovými faktormi veku a doby pôsobenia
v zdravotníctve.
Danish HIV+
patients (Brock, et
al 2006) (5)
590
Celkový výskyt LTBI podľa QFT bol 4,6 % (27/590) u osôb infikovaných HIV. Pozitívne výsledky súviseli s rizikami TB. U dvoch osôb
pozitívnych na QFT došlo k progresii na aktívne ochorenie TB v období do 1 roka. Neurčité reakcie (n = 20, 3,4 %) významne súviseli
s počtom CD4 < 100/µl.
Hospitalized
children in India
(Dogra, et al 2006)
(10)
105
Deti, u ktorých existovalo podozrenie na TB alebo u ktorých existovala
anamnéza kontaktu s TB, boli testované pomocou QFT a TST. 10,5 %
bolo pozitívnych podľa QFT a 9,5 % bolo pozitívnych podľa TST pri
nastavení hodnoty 10 mm. Celková zhoda medzi testami bola 95,2 %
a v prípade osôb neočkovaných BCG bola zhoda 100 %.
Contact
investigations in
Germany (Diel, et
al 2006) (9)
309
Boli testované blízke kontakty 15 rôznych indexových prípadov: 51 %
bolo očkovaných BCG, 27 % sa narodilo v zahraničí, 70 % osôb
očkovaných BCG a 18 % neočkovaných osôb bolo pozitívnych podľa
TST (5 mm), pričom 9 % a 11 % bolo pozitívnych podľa QFT. QFT
súviselo s rizikom TB. TST súviselo iba s vakcináciou BCG.
Mnohé publikácie uvádzajú účinnosť menej citlivej tekutinovej antigénovej verzie QuantiFERON-TB
Gold (prekurzor k QFT) a testu QFT. Tieto štúdie zahŕňajú použitie testov u kontaktov aktívnych
prípadov TB (9, 11, 19, 25), detí (6 – 10, 25, 28), pacientov pozitívnych na HIV (2, 5, 20),
pracovníkov v oblasti zdravotníctva (13, 26, 32), pacientov s imunosupresívami (3, 4, 22, 23, 27,
30, 31) a osôb s podozrením na TB (7, 8, 10, 18), ako aj jednotlivcov s nízkym rizikom (15).
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
21
Opakovateľnosť a vplyvy TST na následné testovanie QFT
Ako súčasť americkej štúdie špecificity bola opakovane testovaná množina dobrovoľníkov v čase
4 až 5 týždňov po pôvodnom testovaní QFT a TST. Výsledky QFT pre 260 účastníkov boli k dispozícii za obidve časové obdobia a úroveň zhody bola 99,6 % (259/260). Predchádzajúce TST
nevyvolalo pozitívne reakcie QFT.
10. Technické informácie
Neurčité výsledky
Neurčité výsledky by mali byť neobvyklé a môžu súvisieť s imunitným stavom testovaného jedinca,
môžu však súvisieť aj s mnohými technickými faktormi:




Uplynutie viac než 16 hodín medzi odberom krvi a inkubáciou pri teplote 37 °C
Uchovávanie krvi mimo odporúčaného teplotného rozsahu (17 °C až 27 °C)
Nedostatočné premiešanie obsahu skúmaviek na odber krvi
Neúplné premytie doštičky ELISA
Ak počas odberu krvných vzoriek alebo manipulácii s nimi predpokladáte výskyt technických problémov, opakujte celý test QFT s novými krvnými vzorkami. Opakovanie testovania stimulovanej
plazmy pomocou analýzy ELISA je možné vykonať v prípade, ak predpokladáte nedostatočné
premývanie alebo akúkoľvek procedurálnu odchýlku od testu ELISA. Zmena neurčitých výsledkov
spôsobených nízkymi hodnotami mitogénu alebo nulovej kontroly počas opakovania sa nepredpokladá, ak sa v rámci testovania ELISA nevyskytne žiadna chyba. Neurčité výsledky je potrebné
interpretovať výlučne ako neurčité. Lekári sa môžu rozhodnúť opakovať odber vzorky alebo
vykonať iný postup.
Zrazené plazmové vzorky
Ak v prípade dlhodobého uchovávania plazmových vzoriek dôjde k vytvoreniu fibrínových zrazenín,
odstredením vzoriek oddelíte zrazený materiál a zjednodušíte prenos plazmy pipetou.
22
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
Sprievodca riešením problémov
Tento sprievodca riešením problémov môže byť užitočný pri riešení akýchkoľvek problémov,
ktoré môžu nastať. Ďalšie informácie nájdete aj v technických informáciách na webovej lokalite:
www.QuantiFERON.com. Kontaktné informácie nájdete na zadnej strane.
Riešenie problémov s analýzou ELISA
Vytvorenie nešpecifickej farby
Možná príčina
Riešenie
a) Neúplné prepláchnutie
doštičky
Doštičku prepláchnite najmenej 6-krát so 400 µl premývacieho
roztoku na jeden kalíšok. V závislosti od používanej umývačky sa
môže vyžadovať aj viac než 6 premývacích cyklov. Medzi
jednotlivými cyklami odporúčame dodržať najmenej 5-sekundovú
dobu namočenia.
b) Krížová kontaminácia kalíškov
ELISA
Počas pipetovania a miešania vzorky postupujte opatrne, aby ste
minimalizovali riziko.
c) Uplynul dátum exspirácie
súpravy/komponentov
Dbajte na použitie súpravy pred uplynutím dátumu exspirácie. Dbajte
na použitie zriedeného štandardu a konjugátu s koncentráciou 100×
do troch mesiacov od dátumu riedenia.
d) Enzymatický substrátový
roztok je kontaminovaný
Ak sa vytvorí modré sfarbenie, substrát zlikvidujte. Používajte výlučne
čisté nádoby na činidlá.
e) Miešanie plazmy v skúmavkách QFT pred jej odberom
Po dokončení odstreďovania a pred odobratím plazmy plazmu
nepipetujte nahor a nadol ani ju žiadnym spôsobom nemiešajte.
Neustále dávajte pozor, aby ste nenarušili materiál na gélovom
povrchu.
Nízke hodnoty optickej hustoty
štandardov
Možná príčina
Riešenie
a) Chyba riedenia štandardu
Dbajte na to, aby ste pripravovali roztoky štandardu súpravy v súlade
s informáciami v príbalovom letáku k analýze QFT ELISA.
b) Chyba pipetovania
Pipety musia byť kalibrované a je potrebné ich používať v súlade
s pokynmi výrobcu.
c) Príliš nízka teplota inkubácie
Inkubácia ELISA sa musí vykonávať pri izbovej teplote (22 °C ±5 °C).
d) Príliš krátka doba inkubácie
Inkubácia doštičky s konjugátom, štandardmi a vzorkami by mala
trvať 120 ±5 minút. Enzymatický substrátový roztok sa inkubuje na
doštičke 30 minút.
e) Nesprávny použitý filter
čítačky doštičky
Doštička by sa mala načítať s vlnovou dĺžkou 450 nm s referenčným
filtrom s filtračným rozsahom 620 až 650 nm.
f) Činidlá sú príliš studené
Všetky činidlá s výnimkou konjugátu s koncentráciou 100× musia
nadobudnúť izbovú teplotu pred tým, než začnete s analýzou. Trvá to
približne jednu hodinu.
g) Uplynul dátum exspirácie
súpravy/komponentov
Dbajte na použitie súpravy pred uplynutím dátumu exspirácie. Dbajte
na použitie zriedeného štandardu a konjugátu s koncentráciou 100×
do 3 mesiacov od dátumu zriedenia.
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
23
Riešenie problémov s analýzou ELISA
Vysoké hodnoty na pozadí
Možná príčina
Riešenie
a) Neúplné prepláchnutie
doštičky
Doštičku prepláchnite najmenej 6-krát so 400 µl premývacieho
roztoku na jeden kalíšok. V závislosti od používanej umývačky sa
môže vyžadovať aj viac než 6 premývacích cyklov. Medzi jednotlivými cyklami odporúčame dodržať najmenej 5-sekundovú dobu
namočenia.
b) Príliš vysoká teplota inkubácie
Inkubácia ELISA sa musí vykonávať pri izbovej teplote (22 °C ±5 °C).
c) Uplynul dátum exspirácie
súpravy/komponentov
Dbajte na použitie súpravy pred uplynutím dátumu exspirácie. Dbajte
na použitie zriedeného štandardu a konjugátu s koncentráciou 100×
do 3 mesiacov od dátumu zriedenia.
d) Enzymatický substrátový
roztok je kontaminovaný
Ak sa vytvorí modré sfarbenie, substrát zlikvidujte. Používajte výlučne
čisté nádoby na činidlá.
Nelineárna krivka štandardu
a variabilita duplikátu
Možná príčina
Riešenie
a) Neúplné prepláchnutie
doštičky
Doštičku prepláchnite najmenej 6-krát so 400 µl premývacieho
roztoku na jeden kalíšok. V závislosti od používanej umývačky sa
môže vyžadovať aj viac než 6 premývacích cyklov. Medzi jednotlivými cyklami odporúčame dodržať najmenej 5-sekundovú dobu
namočenia.
b) Chyba riedenia štandardu
Dbajte na to, aby ste pripravovali roztoky štandardu v súlade
s informáciami v príbalovom letáku k analýze QFT ELISA.
c) Nedostatočné miešanie
Činidlá riadne premiešajte preklápaním alebo jemným premiešaním
pred ich pridaním na doštičku.
d) Nekonzistentný postup
pipetovania alebo prerušenie
počas realizácie (prípravy)
analýzy
Pridávanie vzoriek a štandardov by ste mali vykonávať kontinuálne.
Všetky činidlá je potrebné pripraviť pred začatím analýzy.
Video s postupom analýzy a s riešením bežných technických problémov nájdete
na portáli Gnowee™ (na získanie prístupu online je potrebné sa zaregistrovať na
lokalite www.gnowee.net). Bezplatné informácie o produkte a technické príručky
získate od spoločnosti QIAGEN, svojho distribútora alebo po návšteve lokality
www.QuantiFERON.com.
24
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
11. Použitá literatúra
Komplexný zoznam referencií QFT získate na portáli Gnowee v referenčnej knižnici QuantiFERON
na lokalite www.gnowee.net.
1.
Andersen, P. et al. (2000) Specific immune-based diagnosis of tuberculosis. Lancet 356, 1099.
2.
Balcells, M.E. et al. (2008) A comparative study of two different methods for the detection of latent
tuberculosis in HIV-positive individuals in Chile. Int. J. Infect. Dis. 12, 645.
3.
Bartalesi, F. et al. (2009) QuantiFERON-TB Gold and TST are both useful for latent TB screening in
autoimmune diseases. Eur. Respir. J. 33, 586.
4.
Bocchino, M. et al. (2008) Performance of two commercial blood IFN-gamma release assays for the
detection of Mycobacterium tuberculosis infection in patient candidates for anti-TNF-alpha treatment.
Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 27,907.
5.
Brock, I. et al. (2006) Latent tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis specific
interferon-gamma test. Respir. Res. 7, 56.
6.
Chun, J.K. et al. (2008) The role of a whole blood interferon gamma assay for the detection of latent
tuberculosis infection in bacille Calmette-Guerin vaccinated children. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 62,
389.
7.
Connell, T.G. et al. (2008) A three-way comparison of tuberculin skin testing, QuantiFERON-TB gold
and T-SPOT.TB in children. PLoS ONE 3, e2624. doi: 10.1371/journal.pone.0002624.
8.
Detjen, A.K. et al. (2007) Interferon-gamma release assays improve the diagnosis of tuberculosis and
nontuberculous mycobacterial disease in children in a country with a low incidence of tuberculosis.
Clin. Infect. Dis. 45, 322.
9.
Diel, R. et al. (2009) Comparative performance of tuberculin skin test, QuantiFERON-TB-Gold In-Tube
assay, and T-Spot.TB test in contact investigations for tuberculosis. Chest 135, 1010.
10. Diel, R. et al. (2008) Predictive value of a whole-blood IFN-γ assay for the development of active TB
disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 177, 1164.
11. Diel, R. et al. (2006) Tuberculosis contact investigation with a new, specific blood test in a low-incidence
population containing a high proportion of BCG-vaccinated persons. Respir. Res. 7, 77.
12. Dogra, S. et al. (2007) Comparison of a whole blood interferon-gamma assay with tuberculin skin
testing for the detection of tuberculosis infection in hospitalized children in rural India. J. Infect. 54, 267.
13. Drobniewski, F. et al. (2007) Rates of latent tuberculosis in health care staff in Russia. PLoS Med. 4,
e55.
14. Gerogianni, I. et al. (2008) Whole-blood interferon-gamma assay for the diagnosis of tuberculosis
infection in an unselected Greek population. Respirology 13, 270.
15. Harada, N. et al. (2008) Comparison of the sensitivity and specificity of two whole blood interferongamma assays for M. tuberculosis infection. J. Infect. 56, 348.
16. Higuchi, K. et al. (2009) Comparison of performance in two diagnostic methods for tuberculosis
infection. Med. Microbiol. Immunol. 198, 33.
17. Kang, Y.A. et al. (2005) Discrepancy between the tuberculin skin test and the whole-blood interferon
gamma assay for the diagnosis of latent tuberculosis infection in an intermediate tuberculosis-burden
country. JAMA 293, 2756.
18. Katiyar, S.K. et al. (2008) Use of the QuantiFERON-TB Gold In-Tube test to monitor treatment efficacy
in active pulmonary tuberculosis. Int. J. Tuberc. Lung Dis. 12, 1146.
19. Kipfer, B. et al. (2008) Tuberculosis in a Swiss army training camp: contact investigation using
an Interferon gamma release assay. Swiss. Med. Wkly. 138, 267.
20. Luetkemeyer, A. et al. (2007) Comparison of an interferon-gamma release assay with tuberculin skin
testing in HIV-infected individuals. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 175, 737.
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
25
21. Mackensen, F. et al. (2008) QuantiFERON TB-Gold - A new test strengthening long-suspected
tuberculous involvement in serpiginous-like choroiditis. Am. J. Ophthalmol. 146, 761.
22. Manuel, O. et al. (2007) Comparison of Quantiferon-TB Gold with tuberculin skin test for detecting latent
tuberculosis infection prior to liver transplantation. Am. J. Transplant. 7, 2797.
23. Matulis, G. et al. (2007) Detection of latent tuberculosis in immunosuppressed patients with
autoimmune diseases performance of a Mycobacterium tuberculosis antigen specific IFN-gamma
assay. Ann. Rheum. Dis. 67, 84.
24. Mirtskhulava, V. et al. (2008) Prevalence and risk factors for latent tuberculosis infection among health
care workers in Georgia. Int. J. Tuberc. Lung Dis. 12, 513.
25. Nakaoka, H. et al. (2006) Risk for tuberculosis among children. Emerging Infect. Dis. 12, 1383.
26. Pai, M. et al. (2005) Mycobacterium tuberculosis infection in health care workers in rural India:
comparison of a whole-blood, interferon-g assay with tuberculin skin testing. JAMA 293, 2746.
27. Ponce de Leon, D. et al. (2008) Comparison of an interferon-gamma assay with tuberculin skin testing
for detection of tuberculosis (TB) infection in patients with rheumatoid arthritis in a TB-endemic
population. J Rheumatol. 35, 776.
28. Richeldi, L. et al. (2008) Prior tuberculin skin testing does not boost QuantiFERON-TB results in
paediatric contacts. Eur. Respir. J. 32, 524.
29. Rothel, J.S. and Andersen, P. (2005) Diagnosis of latent Mycobacterium tuberculosis infection: is the
demise of the Mantoux test imminent? Expert Rev. Anti Infect. Ther. 3, 981.
30. Schoepfer, A.M. et al. (2008) Comparison of interferon-gamma release assay versus tuberculin skin test
for tuberculosis screening in inflammatory bowel disease. Am. J. Gastroenterol. 103, 2799.
31. Silverman, M.S. et al. (2007) Use of an interferon-gamma based assay to assess bladder cancer
patients treated with intravesical BCG and exposed to tuberculosis. Clin. Biochem. 40, 913.
32. Stebler, A. et al. (2008) Whole-blood interferon-gamma release assay for baseline tuberculosis
screening of healthcare workers at a Swiss university hospital. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 29, 681.
26
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
12. Technický servis
V prípade potreby technického poradenstva sa obráťte na:
www.QuantiFERON.com
Asia-Pacific  [email protected]
Europe  [email protected]
Middle East/Africa  [email protected]
USA/Canada  [email protected]
Latin America (not including Brazil or Mexico)  [email protected]
Mexico  [email protected]
Brazil  [email protected]
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
27
13. Skrátený postup testu
Fáza 1 – inkubácia krvi
1. Odoberte krv do skúmaviek na odber krvi a pretrepte ich obsah
desať (10) krát, čo postačuje na to, aby sa celý vnútorný povrch
skúmavky pokryl krvou a aby sa rozpustili antigény na stenách
skúmavky.
2. Skúmavky inkubujte vo vzpriamenej polohe pri teplote 37 °C ±1 °C
po dobu 16 až 24 hodín.
3. Po dokončení inkubácie odstreďujte skúmavky 15 minút pri
otáčkach 2 000 až 3 000 g RCF (g) na účely oddelenia plazmy
a červených krviniek.
4. Po dokončení odstreďovania a pred odobratím plazmy plazmu
nepipetujte nahor a nadol ani ju žiadnym spôsobom nemiešajte.
Neustále dávajte pozor, aby ste nenarušili materiál na gélovom
povrchu.
Fáza 2 – analýza ELISA IFN-γ
1. Vykonajte ekvilibráciu komponentov ELISA s výnimkou konjugátu
s koncentráciou 100× na izbovú teplotu (22 °C ±5 °C) po dobu
najmenej 60 minút.
2. Zrieďte štandard súpravy na 8,0 IU/ml s destilovanou alebo
deionizovanou vodou. Pripravte si štyri (4) roztoky štandardu.
3. Rozrieďte mrazom vysušený konjugát s koncentráciou 100×
s destilovanou alebo deionizovanou vodou.
4. Pripravte si konjugát požadovanej koncentrácie v zelenom riedidle
a pridajte 50 µl do všetkých kalíškov.
5. Pridajte 50 µl testovaných plazmových vzoriek a 50 µl štandardov
do príslušných kalíškov. Obsah premiešajte pomocou trepačky.
6. Inkubujte 120 ±5 minút pri izbovej teplote.
7. Doštičky prepláchnite najmenej 6-krát so 400 µl premývacieho
roztoku na jeden kalíšok.
28
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
8. Do kalíškov pridajte 100 µl enzymatického substrátového roztoku.
Obsah premiešajte pomocou trepačky.
9. Inkubujte 30 minút pri izbovej teplote.
10. Do všetkých kalíškov pridajte 50 µl enzymatického tlmiaceho
roztoku. Obsah premiešajte pomocou trepačky.
11. Načítajte výsledky pri vlnovej dĺžke 450 nm s použitím referenčného
filtra s filtračným výkonom 620 až 650 nm.
12. Analyzujte výsledky.
QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
29
Významné zmeny
Významné zmeny v tomto vydaní (1075115SK Ver. 01) príbalového letáka k analýze QFT ELISA
sú uvedené v tabuľke nižšie:
Časť
Strana
Zmeny
4. Varovania a preventívne
opatrenia
8–9
Zmeny používania niektorých komponentov ELISA
medzi jednotlivými šaržami.
12. Technický servis
27
Nová e-mailová adresa na oddelenie technického
servisu.
30
QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA Príbalový leták 07/2013
®
®
®
®
®
®
Ochranné známky: QIAGEN , QFT , QuantiFERON (skupina QIAGEN), Microsoft , Excel (Microsoft); ProClin (Rohm and Haas Co.).
Obmedzená licenčná zmluva na používanie analýzy QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA
Použitie tohto produktu predstavuje súhlas kupujúceho alebo používateľa tohto produktu s nasledovnými podmienkami:
1.
Produkt sa môže používať výlučne v súlade s protokolmi poskytovanými spolu s produktom a týmto príbalovým letákom, a môže sa používať výlučne s komponentmi
obsiahnutými v súprave. Spoločnosť QIAGEN neudeľuje žiadnu licenciu v rámci žiadneho zo svojich práv na ochranu duševného vlastníctva na používanie alebo
spájanie komponentov tejto súpravy s akýmikoľvek komponentmi, ktoré netvoria súčasť tejto súpravy s výnimkou ustanovení uvádzaných v protokoloch dodávaných
spolu s produktom a v tomto príbalovom letáku.
2.
Iné než výslovne uvedené licencie – spoločnosť QIAGEN neposkytuje žiadnu záruku na to, že túto súprava alebo jej použitie neporuší práva tretích strán.
3.
Táto súprava a jej komponenty sú licenčne poskytnuté na jednorazové použitie a nesmú sa opätovne používať, obnovovať ani predávať, ak spoločnosť QIAGEN
neuvádza inak.
4.
Spoločnosť QIAGEN sa špecificky zrieka všetkých ostatných (výslovných alebo implicitných) licencií než tých, ktoré sú tu výslovne uvedené.
5.
Kupujúci a používateľ tejto súpravy súhlasia s tým, že iným osobám neumožnia ani nepovolia vykonať žiadne kroky, ktoré by mohli viesť k akýmkoľvek činnostiam,
ktoré sú zakázané vyššie, alebo k ním napomáhať. Spoločnosť QIAGEN môže uplatňovať príslušné zákazy uvádzané v tejto obmedzenej licenčnej zmluve pred
akýmkoľvek súdom a bude požadovať všetky náklady na vyšetrovanie a súdne konania (vrátane nákladov na právne zastupovanie) pri každom takomto kroku
s cieľom uplatniť ustanovenia tejto obmedzenej licenčnej zmluvy alebo práv duševného vlastníctva súvisiacich so súpravou alebo jej komponentmi.
Aktualizované licenčné podmienky nájdete na adrese www.qiagen.com.
Autorské práva © 2013 spoločnosť Cellestis (spoločnosť skupiny QIAGEN). Všetky práva vyhradené.
Phone: (Australia) +613-9840-9800
E-mail: [email protected]
1075115SK Ver. 01
www.QuantiFERON.com
Download

analýza ELISA IFN-γ