24.10.2011
Objem dýchania a pľúc
Diagnostický prístup k respiračným
ochoreniam koní
m=
m=500
500kg
kg
Vitálna kapacita pľúc
pľúc:: 40
40--50
50lit
lit.. (HS:
(HS: 3-6lit.
lit.)
Funkčná reziduálna kapacita:
kapacita: 20
20lit
lit..
Celková kapacita pľúc
pľúc:: 70
70lit
lit..
Respiračný objem pľúc
pľúc:: 6,5 lit
lit.. (HS:
(HS: 0,5 lit
lit..)
Ventilácia
Ventilácia:: 78
78lit
lit../min
/min→
→112 320
320lit
lit../deň
MVDr. Martin Boldižár
Klinika koní, UVLF v Košiciach
2010
Vplyv vonkajšieho prostredia na
dýchací aparát koní
Aerosóly plynné, pevné, kvapalné
V maštaľnom prostredí je koncentrácia aerosólov ↑
Denná ventilácia v kľude:
kľude: 112 320
320lit
lit../2456
2456m
m2
Pľúca sú orgán, ktorý komunikuje s najväčšou
plochou s vonkajším prostredím
Vplyv prostredia znásobuje kombinácia vysoko
objemovej dennej kľudovej ventilácie a veľkej
kontaktnej plochy dýchacej sústavy
Klinické vyšetrenie dýchacích ciest
Anamnéza !!!!
Základné vyšetrovacie metódy
Klinické vyšetrenie dýchacích ciest
DDC
Klinické vyšetrenie dýchacích ciest
HDC
Trias, adspekcia,
adspekcia,
palpácia,, auskultácia,
palpácia
auskultácia,
perkusia,, endoskopia,
perkusia
endoskopia,
RTG
Nozdry
Nosová dutina
Submandibulárne LU
PS
Nazofarynx
SP
GP
Larynx
Trachea
Špeciálne vyšetrovacie metódy
Odber vzoriek a biopsia pľúc
RTG,
RTG, CT, MRI
USG
Scintigrafia
Analýza krvných plynov
Ergospirometria
Endoskopia
Thorakoskopia
Patologicko--anatomická pitva
Patologicko
Trias, adspekcia,
auskultácia, perkusia,
endoskopia
Audiovizuálne vyšetrenie dychu
Frekvencia dychu(Eq
dychu(Eq 8-12; ponik 15
15-20)
Hĺbka dychu
Spôsob dýchania
Abnormálne respiračné zvuky
Kašeľ, sipenie (pískanie), praskoty,
chrapoty, stonanie
Auskultácia stetoskopom DDC
Perkusia pľúcneho poľa
1
24.10.2011
Audiovizuálne vyšetrenie dychu: frekvencia, hĺbka,
spôsob
Spôsob dýchania u koní
Rýchle hlboké dýchanie:
Väčšina cicavcov
monofazické exsp.
exsp. a insp
insp..
Inspírium aktívne
(kontrakcia interkost.
interkost. svalov
a diafragmy)
diafragmy)
Exspírium pasívne
(relaxácia, elasticita)
Eq
Eq:: bifazické exsp.
exsp. a insp
insp..
Prvá fáza exsp.
exsp. a insp
insp.. pasívna
Druhá fáza exsp.
exsp. a insp
insp.. aktívna
Ekvilibrácia abd
abd.. svalov
svalov→
→
kontrakcia diaf.
diaf. a intekos
intekos.. svalov→
relaxácia diaf.
diaf. a intekos
intekos.. svalov→
endend-expiračné zdvihnutie abdom.
abdom.
svalov (fyz. dychavičná brázda)
↑ dýchacie úsilie
Obštrukcia HDC
Obštrukcia DDC
CNS depresia, Metabolická alkalóza
Porucha respiračného centra,
abnormálna frekvencia, hĺbka
dýchania, oscilácia ventilácie sa
pohybuje medzi apnoe a tachypnoe
Rýchle plytké dýchanie:
Pomalé hlboké dýchanie:
Pomalé plytké dýchanie:
Chey
Chey--Stokes dýchanie
Synchrónne dýchanie s pohybom
Diferenciácia dyspnoe
Fyz:
Fyz: záťaž
Patofyz:
Patofyz: pľúcne ochorenie, anémia,
Met. acidóza
acidóza,, bolesť
Úzkosť, pleurodýnia,
pleurodýnia, lézie
zmenšujúce alebo obmedzujúce
priestor v hrudníku (efúzia
(efúzia,,
pneumotorax,, pneumónia)
pneumotorax
Ťažká obštrukcia DC
Diferenciácia dyspnoe
Inspiračné dyspnoe
Expiračné dyspnoe
Zmiešané
Exspiračné dyspnoe
Predĺžená exsp.
exsp. fáza
↑ aktivita abdo
abdo.. svalov
svalov,, dýchavičná
brázda
Análne dýchanie
Dilatácia nozdier počas ventilácie
Extenzia hlavy a krku
Príčina: obštrukcia intratorakálnych
dýchacích ciest
Abnormálne respiračné zvuky
Kašeľ-- Patologický aspekt
Kašeľ
Abnormálne respiračné zvuky
KašeľKašeľ- Fyziologický aspekt
Primárny obranný mechanizmus dýchacieho
systému
Je to rýchle vysoko objemové expírium
Iniciácia
Iniciácia:: aktivácia iritačných receptorov v
mukóze bronchov
Tri fázy
Inspiračné dyspnoe
Predĺžená insp
insp.. fáza
↑ aktivita diafragmy a
interkostálnych svalov
Dilatácia nozdier počas
ventilácie
Extenzia hlavy a krku
Príčina: obštrukcia
extratorakálnych DC, lézie
zmenšujúce priestor v HDC,
reštrikčné ochorenia pľúc
Dôveryhodný klinický príznak pľúcnych chorôb
Produktívny- Neproduktívny
ProduktívnyLimitujúci diagnostický prínos
Vysoko významný pre terapiu hyperkrínie a dyskrínie
Spontánny - Vyprovokovaný:
Vyprovokovaný: sledovanie vývoja terapie
Mechanizmus účinku zvýšenia senzitivity v súčasnosti zatiaľ
nevysvetlený
Paroxyzmálny
2
24.10.2011
Abnormálne respiračné zvuky
Špeciálne vyšetrovacie metódy
Odber vzoriek
TTA/TTL
Sipenie (pískanie)
Praskoty
Chrapoty
Stonanie
Trecie šelesty
Externá auskultácia
Stetoskop
BAL
Sekrét:
tracheálny+bronchiálny
Metóda sterilná
Metóda slepá
Dg
Dg.:
.: Patogén, ATB citlivosť
Sekrét: bronchiálny
Metóda nesterilná
Metóda slepá alebo
endoskopická
Dg
Dg.:
.: Cytologické vyšetrenie
Špeciálne vyšetrovacie metódy
Odber vzoriek
Špeciálne vyšetrovacie metódy
Odber vzoriek
TTA/TTL
BAL
Špeciálne vyšetrovacie metódy
Špeciálne vyšetrovacie metódy
Endoskopická anatómia: Cavum Nasi
Endoskopia
TYPY
Statické endoskopické vyš.
vyš.
HSTE
Overground Endoscopy
CM
Funkčné poruchy DC
Choroby PS
Choroby GP
Ochorenia DDC
CD
VC
SN
E II.
SN
VM
P
MM
P
3
24.10.2011
Špeciálne vyšetrovacie metódy
Endoskopická anatómia: Pharynx
Špeciálne vyšetrovacie metódy
Endoskopická anatómia: Divertikulum Tube Auditive
Flex. sig.
RFD
A
Eso
CN10
Ph
a.T.sup.
RG
GP
GP
E
a.C.I
a.M
Ln
m.Cap.Longus
m.Digastricus
L
CN9
ST
v.M
CN12
a.C.E
MC
Špeciálne vyšetrovacie metódy
Endoskopická anatómia: Divertikulum Tube Auditive
LC
Špeciálne vyšetrovacie metódy
Endoskopická anatómia: Bronchy
Caudal
Cranial
C
Cranial
Cardiac
Accessory
Špeciálne vyšetrovacie metódy
RTG anatómia: Rostrálne cranium
Špeciálne vyšetrovacie metódy
RTG anatómia: Mediálne cranium
SCD
CF
SF
SMR
S
SMC
E
Sph
P3 M1
M2
M3
GP
RM
4
24.10.2011
Špeciálne vyšetrovacie metódy
RTG anatómia: Sinus paranasalis
Záver
Organizmus koňa je veľmi dobre prispôsobený
na podávanie extrémnych fyzických výkonov
Má impozantné fyziologicko-morfologické danosti
V porovnaní s inými druhmi domácich zvierat a
človekom je to elitný atletický organizmus bez
ohľadu na využitie
Terapeutický prístup
FS
DCS
E
RM
S
P3
M1
CM
M2
M3
Esenciálna vlastnosť dýchacích ciest je
transport O2 do pľúc
Ďakujem za pozornosť
Preto je nutné venovať pozornosť
akémukoľvek ochoreniu dýchacieho aparátu,
ktoré by malo za následok obmedzenie
ventilačných a respiračných parametrov koní
5
Download

Diagnostický_prístup_k_respiračným_ochoreniam_koní