ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARCHOVANY
Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program
Pre 1. stupeň ZŠ
Pre 2.stupeň ZŠ
Pre žiakov s mentálnym
Vzdelávací program
Vzdelávací program
postihom
Stupeň vzdelania ISCED 1
Stupeň vzdelania ISCED 2
Stupeň vzdelania ISCED 1
Dĺžka štúdia štyri roky
Dĺžka štúdia päť rokov
Dĺžka štúdia deväť rokov
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma – denná
Študijná forma – denná
Študijná forma – denná
Druh školy: štátna
Druh školy: štátna
Druh školy: štátna
Predkladateľ:
Názov školy
Základná škola Parchovany
Adresa
Parchovany 462, 076 62
IČO
35541237
Riaditeľ školy
Mgr.Račkovský Ivan
Koordinátor pre tvorbu ŠVP
Mgr.Račkovský Ivan
Kontakty
056 6684780, 0566684781,
[email protected]
Zriaďovateľ:
Názov
Obec Parchovany
Adresa
Parchovany 470, 076 62
Kontakty
tel.: 0566797101, fax: 0566682310, email: [email protected]
Platnosť dokumentu od 1.9.2012
Podpis riaditeľa
Všeobecná charakteristika školy
Veľkosť školy
Základná škola je umiestnená v strede obce vo veľmi peknom prostredí, v priamom susedstve s obecným
parkom. Základná
škola je rozmiestnená v spoločnej budove, ktorá je jednoposchodová. Disponuje dvoma
telocvičňami, vonkajším viacúčelovým ihriskom s doskočiskom a guliarskym sektorom. V susedstve je atletická
dráha a trávnaté ihrisko.
Škola je plneorganizovaná, navštevujú ju žiaci 1. – 9. ročníka v 16 triedach. Na 1.stupni je 9 tried, z toho 4
triedy so špeciálno – výchovnými potrebami. Na 2.stupni je 7 tried, z toho dve triedy so špeciálno-výchovnými
potrebami. Na škole je jedno oddelenie školského klubu. Okrem kmeňových tried sú zriadené aj odborné učebne
: biológia, fyzika-chémia, multimediálna učebňa – matematika, informatika I, informatika II, , drevodieľňa,
kovodieľňa, učebňa pestovateľských prác, kabinety, školská a učiteľská knižnica.
Charakteristika žiakov
Žiaci navštevujú 1.až 9.ročník. Najviac žiakov je z obce Parchovany, ďalej z časti obce Parchovany –
Božčice , Parchovany - osada. Žiaci ZŠ Parchovany vzhľadom na zloženie a počet žiakov školy dosahujú veľmi
dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Vzorne reprezentujú školu vo všetkých oblastiach – vzdelávacích,
záujmových a športových. Vzhľadom na geografické umiestnenie obce, počet žiakov zo sociálne zanedbaného
prostredia sa zvyšuje. V súčasnej dobe je to 39 %. Školu navštevuje 214 žiakov.
Charakteristika pedagogického zboru
Škola zamestnáva 20 pedagogických pracovníkov, vychovávateľku a dvoch asistentov učiteľa.
učitelia spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. Dvaja učitelia sa zapojili do projektu
Všetci
rozširujúceho
vzdelávania pre výučbu cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ. V zmysle zvyšovania odbornej spôsobilosti v oblasti
IKT absolvovali projekt Ovládanie interaktívnej tabule. Vzhľadom na geografické umiestnenie obce, počet
žiakov zo sociálne zanedbaného prostredia sa zvyšuje. Z tohto dôvodu sú kladené zvýšené nároky na prácu
učiteľov. V tom je výrazná pomoc asistentov učiteľa a učiteľov s odborom špeciálna pedagogika. Z počtu
učiteľov vyplývajú aj zvýšené nároky na ich univerzálnosť.
Dlhodobé projekty
Základná škola sa pravidelne zapája do projektov zameraných na žiakov i pedagógov. V rámci ekologickej
výchovy prebieha projekt – Lesnícky náučný chodník Park Parchovany, ktorý bude priebežne doplňovaný.
V tomto šk.roku je škola pokračuje v aplikácii projektu „Premena tradičnej školy na modernú“. Začíname nový
projekt: „ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“
Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Rada školy
Rada školy pozostáva z desiatich členov. Zasadá štyrikrát ročne. Na zasadnutie pozýva vedenie školy, kde
následne prerokováva aktuálne problémy a potreby školy.
Rodičovská rada
Rodičovská rada je tvorená z triednych dôverníkov, ktorí sú volení každý školský rok na 1.rodičovskom
združení. Po rodičovskom združení a triednych aktívoch informujú vedenie školy o aktuálnych problémoch
a požiadavkách prezentovanými rodičmi. Rodičovské združenia sú organizované trikrát do roka.
Základná škola úzko spolupracuje s futbalovým klubom TJ Parchovany, bedmintonovým klubom. Spolupráca
je aj s folklórnym súborom Parchovianka.
Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s Pedagogicko-psychologická poradňou v Trebišove .
Základná škola poskytuje priestory aj na elokované triedy Základnej umeleckej škole v Sečovciach a to v
hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. Šp
eciálnopedagogická poradňa. Špeciálnopedagogická
poradňa. Špeciálnopedagogická poradňa.
Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Budova Základnej školy bola daná do prevádzky v r.1975. Z toho vyplýva aj jej stav.
projekt na jej celkovú rekonštrukciu. V súčasnosti je zrekonštruovaná budova -
Je vypracovaný
je uskutočnená výmena okien
vonkajšieho plášťa budovy, jej zateplenie a nová fasáda. V havarijnom stave je však sanita a podlahy v budove.
Potrebná je rekonštrukcia telocvičného traktu.
Vybavenie kabinetov prebieha postupne v jednotlivých etapách zameraných na predmety podľa požiadaviek
učiteľov. Postupne sa vybavujú všetky kabinety a odborné kabinety počítačmi a počítačovou technikou. Školská
knižnica slúži aj ako premietacia miestnosť pre jednotlivé predmety. Učebňa matematiky slúži aj ako
multimediálna učebňa. Sú zriadené dve počítačové miestnosti, obidve s interaktívnou tabuľou. V súčasnosti je
vybavených interaktívnou tabuľou desať odborných učební. Škola disponuje dvoma telocvičňami, univerzálnym
asfaltovým ihriskom a bežeckou dráhou, ktoré sú aktívne využívané aj na mimoškolskú činnosti.
Na prízemí sa nachádza 7 tried, 2 školské dielne, 1 učebňa pestovateľských prác, 4 odborné kabinety, 2
miestnosti využívané školníkom, riaditeľňa, zástupcovňa, zborovňa, kancelária, vyhradené miesto na prezúvanie
žiakov s odkladacími skrinkami , jedáleň s vyhradeným miestom na umývanie rúk, jedáleň , ktorá takisto má
svoje priestory na prízemí v oddelenom trakte. 3 samostatné sociálne zariadenia , 2 miestnosti pre upratovačky, 1
sklad – archív , spojovacou chodbou je spojené s telocvičnými priestormi, kde sa nachádzajú : veľká telocvičňa,
malá telocvičňa, náraďovňa, 2 kabinety telesnej výchovy, 3 samostatné šatne so sociálnymi zariadeniami
a sprchami. Na poschodí sa nachádza 10 tried , 9 kabinetov, kabinet CO, odborné učebne : matematiky,
prírodopisu, fyziky a dve počítačové miestnosti, trieda školského klubu , 3 miestnosti pre upratovačky, 1 školská
klubovňa , 5 samostatné sociálne zariadenia. Škola má k dispozícii átrium. Počas školského roka sme doplnili
veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Vybavenie
kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z
vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.
Škola ako životný priestor
V zmysle otvorenej školy trávia žiaci v školských priestoroch aj veľa svojho osobného času. Z tohto
dôvodu je potrebné dbať na upravené priestory. Každý odborný kabinet má svoj priestor nielen vo svojej
odbornej učebni, ale aj na chodbách vo forme násteniek a vytríniek. Tieto slúžia na aktuálne informácie
o aktivitách školy, úspechoch žiakov a o reprezentácii školy. Spoločné priestory sú obnovované a spravované aj
v rámci záujmových krúžkov zameraných na výtvarnú prácu. Vonkajšie priestory sú upravované za pomoci Obce
Parchovany spolu s miestnym parkom a aj v rámci vyučovania – environmentálnej výchovy, technickej výchovy,
pracovného vyučovania a záujmových krúžkov.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku školského roka sú všetci pedagogickí pracovníci
a žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, laboratóriách, odborných učebniach a telocvičniach.
Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia vždy predchádza školským výletom, exkurziám, školám v
prírode a športovým sústredeniam. Všetci zamestnanci školy pravidelne každý rok absolvujú školenie a
bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov a telocvičného náradia.
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
Pedagogický princíp školy
Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých
všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch.
Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.
Ciele výchovy a vzdelávania:
- Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli
schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
- Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného
sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
- Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.
- Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na
komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
- Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie
a hodnotové orientácie.
- Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.
- V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých
ľudí.
a slobodných
- Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast.
- Podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka.
- Skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami.
- Zaviesť nové formy a metódy práce.
Škola má podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali
rovnocenný prístup vo vzdelávaní.
Zameranie školy a stupeň vzdelania
Hlavným cieľom, ktorý chceme v najbližšom období uskutočniť, je pokračovať v zmene základnej filozofie
školy. Ide o predstavu - vytvorenie tzv. otvorenej školy, kde tvoria škola a rodičia komunitu, ktorá sa podstatne
častejšie stretáva a spolu rieši problémy. V tomto modely neposkytuje škola žiakovi len vzdelanie, ale žiak tu
môže tráviť aj časť svojho voľného času, má tu vytvorený priestor na zábavu, šport.. Vo vzdelávacom procese sa
zamerať na získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch.
Dôraz klásť na vyučovanie cudzích jazykov, zvládnutie IKT a výchova kladnému vzťahu detí k životnému
prostrediu. Umožniť individuálny výber pokračovania v štúdiu na strednej škole. V záujmovej činnosti
pokračovať vo výbere zameraní podľa záujmu žiakov, umožniť prácu žiakov aj v poobedňajších hodinách.
Stupeň vzdelania
Stupeň vzdelania – po ukončení 4.ročníka – ISCED 1
Stupeň vzdelania – po ukončení 9.ročníka – ISCED 2
Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1
Profil absolventa
Na primeranej úrovni rozvíjať kompetencie komunikačné, matematické, počítačové, personálne
a interpersonálne.
-
vedieť sa ústne a písomne vyjadrovať, rozvíjať čitateľskú gramotnosť,
-
čítať s porozumením, aktívne počúvať, vedieť argumentovať,
-
interpretovať získané vedomosti, vedieť ich vyhľadáva a využívať, primerane ich prezentovať,
-
učiť sa sám aj s inými a od iných
-
ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku, získať základy v druhom cudzom jazyku
-
poznať a mať pozitívny vzťah ku kultúrnym tradíciám regiónu, k svojmu okoliu
a prírodnému prostrediu,
-
vedieť sa dohodnúť a dodržiavať dohodnuté pravidlá.
-
vykonávať základné aritmetické operácie,
pracovať s údajmi a využívať ich v jednoduchých problémových úlohách v praxi.
-
ovládať základy práce s PC,
-
vedieť získavať informácie a jednoducho komunikovať prostredníctvom informačno – komunikačných
technológií.
-
sebapoznávanie – (vedieť hodnotiť sám seba, pracovať s chybou a priznať si ju, mať dôveru v
spolupráca – (vedieť pracovať v skupine, byť tolerantný, vedieť presadzovať svoje oprávnené požiadavky,
rešpektovať názory iných, mať dobré medziľudské vzťahy, uznávať ľudské práva a slobodu )
sebakontrola – (byť zodpovedný za svoje správanie a prácu, vedieť s primerane správať v rôznych aj
v záťažových situáciách, pomenovať problém, hľadať riešenia a vyhodnotiť ich, starať sa o svoje zdravie).
Absolvent našej školy by mal :
-
-
svojím vystupovaním robiť dobré meno škole,
-
byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,
-
byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti,
-
byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy,
byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia
a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o
prírodovedných otázkach,
-
mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov,
- mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných
dejín,
-
dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania,
-
ovládať dva svetové jazyky,
-
mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy,
-
byť si vedomý svojich kvalít ,byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní,
-
byť zodpovedný za svoj život.
Absolvent so špeciálnopedagogickými potrebami má zvládať základné vedomosti a zručností potrebné pre ďalší
život, poprípade pokračovať v štúdiu na odborných učilištiach.
Pedagogické stratégie
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu,
sebahodnotenie.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími
výsledkami, podporou individuálnych schopností.
Výchovný poradca poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich
rodičom a zamestnancom školy. Vedie poradenstvo o ďalšou štúdiu na stredných školách a učilištiach.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých
predmetov. Spravujeme Náučný chodník Park Parchovany aj v rámci vyučovania a aj záujmových krúžkov. Žiaci
majú o túto oblasť veľký záujem.
Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, že
s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez
koordinátora, rodičov, všetkých vyučujúcich a Pedagogicko-psychologickej poradne v Trebišove, účelným
využívaním voľného času i vlastným príkladom.
Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby.
Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme
preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.
Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov,
najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.
V súlade s cieľom zvládnutia dvoch cudzích jazykov našim absolventom a vzhľadom na zloženie žiakov v
triedach, vyučovať anglický jazyk od 1.ročníka .Triedy rôznych ročníkov s malým počtom žiakov zlučovať na
hodinách Telesnej výchovy z dôvodu zlepšenia prípravy v kolektívnych hrách.
Vo vyučovaní preferovať integrované, skupinové, programové, individuálne vyučovanie, vyučovacie bloky,
projekčné etapy. Na
vyučovanie využiť vonkajšie prostredie školy. Podporujeme
vyučovanie pomocou
didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie
a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Dôsledne
využívame IKT vo vyučovaní.
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
Základná škola Parchovany je otvorená pre všetkých žiakov. Na základe požiadaviek rodičov a v spolupráci
s odbornými inštitúciami sme schopní pripraviť všetky podmienky na vzdelávanie takýchto žiakov. Sme škola
otvorená pre všetkých žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia i zo zdravotným znevýhodnením. Pre
žiakov v špeciálnych triedach je vypracovaný Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihom
Začlenenie prierezových tém
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú cez obsahové
vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky budeme uplatňovať ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí
vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov . Environmentálnu výchovu vyučujeme ako samostatný učebný
predmet v piatom a šiestom ročníku.
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o
tom, ako žiak zvládal danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou
hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri
hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a
klasifikáciu. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na to,
aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme
robiť na základe určitých kritérií prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných
výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv
zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od
hodnotenia správania.
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe:
- pozorovania – hospitácie
- rozhovoru
- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje – prospech, žiacke práce, súťaže, didaktické testy zadané naraz vo
všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.
- ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
- vzájomného hodnotenia učiteľov – otvorené hodiny, vzájomné hospitácie
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako
zvládajú požiadavky na ne kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v
školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti a na posúdení ako škola spĺňa stanovené ciele.
Na hodnotenie školy použijeme dotazníky, ktoré zadáme rodičom, žiakom i učiteľom. Našou snahou bude získať
spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriame na možnosť kontaktovania sa so školou, dostatok informácií o
škole, spokojnosť s prácou učiteľov, hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho času.
Pravidelne budeme monitorovať:
- podmienky na vzdelanie
- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
- prostredie - klímu školy
- priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania
- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelávacími potrebami
- výsledky vzdelávania
- riadenie školy
- úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov.
ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY
Školský vzdelávací program pre 1. - 4. ročník ZŠ Parchovany
1.ročník
Predmet
Jazyk a komunikácia
Príroda a spoločnosť
Slovenský jazyk a
literatúra
1.ročník
zaškolení nezaškolení 2.ročník 3.ročník 4.ročník
žiaci
žiaci
8
8
Matematika a práca s
informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
7
7
3
3
1
1
1
1
1
1
2
Anglický jazyk
Zábavná angličtina
1
Prírodoveda
2
Poznaj a chráň
1
1
1
1
Vlastiveda
Človek a hodnoty
8
Etická /náboženská
výchova
1
1
1
1
1
Matematika
4
4
5
4
4
Informatická výchova
1
1
1
1
Domov a práca
1
1
Pracovné vyučovanie
1
0
1
2
Výtvarná výchova
1
2
1
Detský svet v umení
1
1
1
Hudobná výchova
1
1
1
1
1
Telesná výchova
2
3
2
2
2
22
22
23
25
26
Spolu ŠkVP
Školský vzdelávací program pre 5. - 9. ročník ZŠ Parchovany
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Slovenský jazyk a
literatúra
Jazyk a
komunikácia
Príroda a
spoločnosť
Človek a príroda
Človek a
spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca
s informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník
5
5
4
5
Cvičenia zo slovenského
jazyka
1
Tvorivá dramatika
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
1
3
1
3
1
Bio-enviro
1
1
Fyzika
Chémia
Biológia
Praktiká z fyziky
Praktiká z chémie
Praktiká z geografie
Praktiká z biológe
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Náboženská výchova
Matematika
Cvičenia z matematiky
Mladý informatík
Virtuálny svet
Informatika
Svet práce
Technická výchova
Technika
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Výchova umením
Telesná a športová
výchova
Celkový počet hodín
5
2
2
1
2
1
1
4
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
5
3
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
5
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
1
2
2
2
2
2
27
30
30
31
32
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s
informáciami
Matematika
Virtuálny svet
Informatická výchova
Pracovné vyučovanie
Človek a svet práce
Domov a práca
Svet práce
Výtvarná výchova
Umenie a kultúra
Detský svet v umení
Hudobná výchova
Telesná výchova
Zdravie a pohyb
Loptové hry
Spolu ŠkVP
8
9
8 6,5 6,5 5,5
1
1
1
1
1
1
2
3
8.ročník
6.ročník
4.ročník
8
1
2
5.ročník
3.ročník
Príroda a spoločnosť
2.ročník
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a
literatúra
Tvorivá dramatika
Vecné učenie
Mladý záchranár
Poznaj a chráň
Vlastiveda
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova
1.ročník
Školský vzdelávací program pre 1.,2.,3.,4.,5.,6. a 8.ročník
špeciálnych tried ZŠ Parchovany
1
4
5
4
4
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
2
1
2
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
0,5 0,5 1
4 4 4 4
1 1 1 1
0,5
1 1 1 1
1
3
1
3
1 1 1
2 2 2
1 1 1
22 23 24 25 25 26 28
Download

Školský vzdelávací program - Základná škola Parchovany