Základná
škola
Ľ u t i n a 4, 0 8 2 5 7
ŠKOLSKÝ
VZDELÁVACÍ
PROGRAM
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
V každom človeku je
slnko – len ho
nechať horieť!
Sokrates
Školský vzdelávací program
Pre 1. stupeň ZŠ
Pre 2. stupeň ZŠ
Vzdelávací program
Vzdelávací program
Stupeň vzdelania ISCED 1
Stupeň vzdelania ISCED 2
Dĺžka štúdia 4 roky
Dĺžka štúdia 5 rokov
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna
Druh školy: štátna
Predkladateľ
Názov školy:
Základná škola
Adresa:
Ľutina 4, 082 57
IČO:
37876376
Riaditeľ školy:
MVDr. Iveta Gurková
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: PaedDr. Ján Paško
Kontakty:
[email protected] , 051/4596234
Zriaďovateľ
Názov:
Obecný úrad Ľutina
Adresa:
Ľutina, 082 57
Kontakty:
Vladimír Lelovský, starosta obce, 0918/475 922
Platnosť dokumentu:
od 28. 08. 2008
Podpis riaditeľa
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
Platnosť
dokumentu dňa
Revidovan
é dňa
Zmeny, inovácia, dôvod
28. 08. 2008
01. 09. 2009
25. 08. 2009
Doplnenie o ŠkVP pre 2. a 6. ročník, doplnok
k profilácii školy, zriadenie ŠSZČ, personálne
zmeny, zmena vyučovacieho predmetu,
01. 09. 2010
25. 08. 2010
Doplnenie o ŠkVP pre 3. a 7. ročník, 1. a 5. ročník
špeciálnych tried, doplnenie kapitoly hodnotenie
zamestnancov,
01. 09. 2011
25. 08. 2011
01. 09. 2012
24. 08. 2012
Zmena metodického pokynu na hodnotenie žiakov,
doplnenie o ŠkVP pre 4. a 8. ročník, 2. a 6. ročník
špeciálnych tried, zmena predmetu Dopravná
výchova v 3. ročníku na Spoločenská výchova,
zmena dotácie hodín v 5. ročníku v predmete
Rodinná výchova a Základy plávania na 0,5
hodiny
Doplnenie ŠkVP o UP a UO pre 9. ročník, 3. a 7.
ročník špeciálnych tried, zmena predmetu v 3. a 4.
ročníku – zavedený predmet Domov a práca
(zrušený je predmet Spoločenská výchova), v 1.
ročníku zavedený predmet Anglický jazyk, v 5.
ročníku zrušený predmet Základy plávania, v 6.
ročníku zavedený predmet Mladý informatik a Bio
enviro, v 8. ročníku zavedený predmet Tvorivá
dramatika a Praktiká z geografie, v 9. ročníku
zavedená
Mediálna
výchova.
Náboženská
a Občianska výchova sa nevyučuje v 8. ročníku.
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Naša škola sa nachádza v údolí Čergovského pohoria, asi 10 km od Sabinova.
Návštevníkov očaruje krása okolitej prírody, školského areálu, ako aj čistota ovzdušia.
V súčasnosti škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces pre žiakov z týchto dedín:
Olejníkov, Majdan, Ľutina, Jakovany.
1. 7. 2002 škola nadobudla právnu subjektivitu a zriaďovateľom sa stala obec Ľutina.
V školskom roku 2009/2010 bola škola zrekonštruovaná.
Škola realizuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami
vlastenectva, humanity, demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú,
telesnú výchovu, ekologickú výchovu a náboženskú výchovu žiakov. Škola sa svojou
aktivitou podieľa na kultúrno-osvetovej práci v regióne.
Základná škola je plnoorganizovaná, s počtom 138 žiakov v školskom roku 2010/2011,
vzdelávaných v jedenástich triedach. Na I. stupni 1. – 4. ročník sú 4 triedy. Na II. stupni 5. –
9. ročník sú triedy 5. Škola má aj 2 špeciálne triedy (1. trieda pre žiakov 3. a 4. ročníka, 2.
trieda pre žiakov 4. a 5. ročníka) . Pre týchto žiakov je zriadená poobedňajšia forma
vyučovania.
Školu navštevujú žiaci z Ľutiny a zo spádových obcí – Jakovian, Majdanu, Olejníkova.
Základná škola má kvalitné personálne obsadenie, všetci jej pracovníci spĺňajú kvalifikačné
predpoklady odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Vedenie ZŠ tvorí riaditeľka a zástupca
školy. Zástupca má na starosti výchovno – vzdelávaciu činnosť na celej škole. Súčasťou
širšieho vedenia školy sú vedúci PK pre humanitné a prírodovedné predmety a MZ, výchovná
poradkyňa a predseda OZ ZO. V ZŠ je zamestnaných 16 pedagogických zamestnancov,
z toho 4 vyučujú na I. stupni, 8 na druhom stupni, 2 špeciálne pedagogičky a 2 asistentky
učiteľa. Na škole pracuje koordinátor pre environmentálnu výchovu, prevenciu kriminality,
estetickú výchovu a
telesnú výchovu. Všetci pedagogickí zamestnanci sa priebežne
vzdelávajú. Školenia sú organizované Metodickým centrom v Prešove.
Škola aktívne spolupracuje so spádovými obcami, nácvikom a zabezpečením kultúrnovýchovných programov pre významné príležitosti, účasťou našich žiakov a pedagógov na
podujatiach organizovaných obcami.
Škola a triedni učitelia úspešne spolupracujú s rodičmi našich žiakov pri organizovaní
exkurzií, zábavných, kultúrnych a iných podujatí venovaným deťom. Mnohí rodičia pomáhajú
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
škole zabezpečovaním sponzorov, finančné výťažky sú venované škole na
nákup didaktických pomôcok.
V škole je vytvorený poradný orgán riaditeľa školy – Rada rodičov, v ktorom sú volení
zástupcovia rodičov I. a II. stupňa. V priebehu školského roka je 2 krát celoškolské plenárne
rodičovské združenie a 4 krát triedne rodičovské združenie.
Na škole je v zmysle zákona zriadená Rada školy, ktorá má 11 členov. Rada zasadá
minimálne 4 krát do roka a pozýva aj riaditeľku školy.
Škola spolupracuje aj s CPPPaP v Sabinove a Lipanoch, CVČ v Sabinove, ale aj inými
ZŠ pri organizovaní rôznych súťaží a podujatí.
Škola disponuje 2 počítačovými učebňami, špeciálnou učebňou, školskou knižnicou,
dielňou, školským, klubovňou a špeciálnou učebňou - kuchynka. Žiaci majú možnosť
stravovať sa v školskej jedálni. Sú vypracované projekty na Premenu tradičnej školy na
modernú, Enviroprojekt 2011, elektronizácia a revitalizácia školských knižníc.
Pravidelne sa revitalizuje a esteticky upravuje životný priestor v areáli školy. To
umožňuje pedagógom realizovať vyučovací proces aj v prírodnom prostredí. V školskom
roku 2011/2012 bude zriadená aj ekoučebňa a školské arborétum v areály školy. V triedach
a na chodbách sú pravidelne aktualizované informatívne a výchovno-vzdelávacie nástenky.
Celkový pozitívny dojem umocňujú okrasné rastliny. Na informačných tabuliach majú
možnosť žiaci, rodičia a široká verejnosť nájsť informácie o úspechoch a aktivitách školy. Vo
vstupnej časti hlavnej budovy vo vitrínkach sú umiestnené poháre získané v rôznych
súťažiach a olympiádach.
Škola vydáva aj vlastný školský časopis Ľutinkáč, ktorý vychádza minimálne 3 krát
do roka. Žiaci si počas roka minimálne 2 krát od mesiaca vyskúšali prácu moderátora
v školskom rozhlase.
Vzhľadom na nepredimenzované naplnenie tried uplatňujú pedagógovia k žiakom
individuálny prístup, vo výchovno-vzdelávacom procese sa vďaka tomu navodzuje príjemná
pracovná a tvorivá atmosféra v triede. Taktiež sa vytvára priestor na aplikovanie nových
vyučovacích metód. Vzťahy žiak učiteľ, učiteľ žiak sú budované na vzájomnej dôvere,
rešpektovaní osobnosti a vzájomnej úcte. Vzťahy medzi pedagógmi sú korektné a vysoko
profesionálne.
Škola spolupracuje s technikom BOZP a PO, ktorý podľa platných smerníc
uskutočňuje pravidelné kontroly stavu budovy, spôsob odstránenia závad a pravidelne
uskutočňuje školenia pedagogických a prevádzkových zamestnancov školy.
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku školského
roka sú všetci pedagogickí zamestnanci a žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach,
odborných učebniach a na hodine TSV a TV. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane
zdravia vždy predchádza školským výletom, exkurziám, školám v prírode, súťažiam. Všetci
zamestnanci školy pravidelne každý rok absolvujú školenie o BOZP a PO.
Škola už druhý rok úspešne organizuje Lyžiarsky kurz pre 7. – 9. ročník, blokovú
výučbu predmetu Základy plávania pre 5. ročník, predmetu Plávanie pre 6. ročník. Prvý rok
škola zorganizovala aj Školy v prírode pre I. stupeň.
2
CHARAKTERISTIKA
ŠKOLSKÉHO
VZDELÁVACIEHO
PROGRAMU
2. 1 Pedagogický princíp školy
Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo
všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a vo všetkých zvolených voliteľných
predmetoch. Umožní rozvoj kľúčových kompetencií a dá šancu každému žiakovi, aby sa
rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Škola zabezpečí
podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby
mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude smerovať k
príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť,
rýchlo a účinne riešiť problémy. Škola pripraví človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného
kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Škola
sa bude orientovať na dosiahnutie zvýšenia gramotnosti žiakov v oblasti IKT a čitateľskej
gramotnosti. Zabezpečí kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na
možnosti, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Bude formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu,
sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Bude vychovávať žiakov v duchu humanistických
princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov bude vychovávať pracovitých, zodpovedných,
morálne vyspelých a slobodných ľudí. Veľký dôraz bude hneď od začiatku klásť na
vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. V
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
prvých týždňoch septembra prostredníctvom triednických hodín triedny
učitelia budú dbať na to, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé
stránky. Škola sa bude orientovať na pedagogické stratégie a na riešenie problémových úloh
a tvorbu projektov. K tomu, aby sa naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať,
hľadať problémy, snažiť sa nájsť odpovede. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.
2. 2 Zameranie školy a stupeň vzdelania
Celkovým zámerom školy bolo a je udržať jej pôsobenie v rámci regiónu, byť
kultúrnym a vzdelanostným centrom a plniť poslanie školy: poskytovať základné vzdelanie
podporujúce rozvoj osobnosti žiaka, pripraviť ho na ďalšie vzdelávanie, rodinný život
a pracovné zaradenie.
Škola má 100% úspešnosť pri prijímaní a umiestňovaní našich žiakov na vybrané
stredné školy.
Škola nepodceňuje ani vytváranie podmienok pre začlenenie žiakov, poskytuje
vzdelanie a výchovu pre žiakov zo znevýhodneného rodinného prostredia. Od 2. ročníka maj
žiaci možnosť pracovať s výpočtovou technikou. Na I. stupni si škola vytvorila vyučovací
predmet Dopravnú výchovu, na II. stupni Základy plávania, Plávanie, Mladý záchranár,
Rodinná výchova.
Stupeň vzdelania - po ukončení 4. ročníka - ISCED 1 – primárne vzdelanie.
Stupeň vzdelania – po ukončení 9. ročníka - ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie.
2. 3 Profil absolventa
Absolvent I. a II. stupňa našej školy svojím vystupovaním robí dobré meno škole, je schopný
vytvárať dobré medziľudské vzťahy, je schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v
spoločnosti, je schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vie uzatvárať
kompromisy, je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,
osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, pozná metódy prírodných vied (hypotéza,
experiment, analýza) a diskutuje o prírodovedných otázkach, má schopnosť presadzovať
ekologické prístupy pri riešení problémov, má schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo
vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovláda slovenský jazyk a
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
sám sa stará o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovláda na
úrovni A1 a B1 dva svetové jazyky, má schopnosť vnímať umenie, snaží sa porozumieť mu
a chráni
umelecké prejavy, je si vedomý svojich kvalít , je pripravený uplatniť sa v
zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.
Absolvent primárneho vzdelania bude mať tieto kľúčov kompetencie:
•
sociálne a komunikačné spôsobilosti
•
spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
•
spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
•
spôsobilosť učiť sa učiť sa
•
spôsobilosť riešiť problémy
•
osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
•
spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Absolvent primárneho vzdelávania v našej škole bude pripravený prechodom na II. stupeň na
nižšie sekundárne vzdelávanie.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania bude nadväzovať na primárne vzdelanie a bude
mať osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:
•
spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa
•
sociálne komunikačné spôsobilosti
•
spôsobilosť riešiť problémy
•
sociálne a personálne spôsobilosti
•
spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
•
spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia, základné schopnosti
poznávať v oblasti vedy a techniky
•
digitálna spôsobilosť
•
spôsobilosti vedúce k iniciatíve a podnikavosti
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania bude schopný samostatne vyhľadávať rôzne
zdroje informácií, dokáže pracovať v kolektíve, vedieť vytvárať dobré medziľudské vzťahy,
bude vedieť sám sa postarať o svoje fyzické a psychické zdravie.
Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelávania môže žiak našej školy pokračovať v štúdiu na
akomkoľvek type strednej školy poskytujúce vyššie sekundárne vzdelanie.
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej,
matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilosti. Získal predpoklady
preto, aby si vážil sám seba i druhých ľudí.
2. 4 Pedagogické stratégie
Škola podporuje vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatné
a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú
výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo
vyučovaní. V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie,
samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj sa bude realizovať
stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych
schopností. Odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich
rodičom a pedagógom zabezpečí škola formou spolupráce s CPPPaP v Sabinove. Práca v
oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do
všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. Pri
prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na rôzne aktivity a besedy. I napriek tomu,
že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a požívaniu
alkoholických nápojov cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným
využívaním voľného času i vlastným príkladom.
Dôsledne vychádzame z potrieb žiakov a motivujeme ich do učenia pestrými formami
výučby. Všímame ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjame ho do maximálnej možnej
miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.
Žiaci majú možnosť zapojiť sa do širokého spektra záujmových útvarov: živý kútik,
plavecký krúžok, internetový krúžok, mažoretky, krúžok anglického jazyka, ľudový krúžok
atď.
2. 5 Zabezpečenie výučby pre žiakov zo špeciálnymi potrebami
Sme škola otvorená pre všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, zo
zdravotným znevýhodnením (s intelektovým výkonom v hraničnom pásme, so zrakovým
oslabením, s poruchou správania, vývinovými poruchami učenia, s narušenou komunikačnou
schopnosťou), ale aj nadaným žiakom. Na škole sú zriadené 2 špeciálne triedy, kde pracujú 2
špeciálne pedagogičky a 2 asistentky učiteľa.
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
Dobrá je spolupráca s CPPPaP v Sabinove, Špeciálno-pedagogickou
poradňou pri ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých internátnej školy v Levoči, ROCEPOm pri
Metodickom centre v Prešove, centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Lipanoch .
Integrovaní žiaci majú vypracovaní individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý
vypracúvajú vyučujúci daných predmetov v spolupráci so špeciálnym pedagógom
a výchovným poradcom, kde zohľadňujú jednotlivé druhy znevýhodnenia. Pri vypracovaní
spolupracujú aj so zákonným zástupcom žiaka a CPPPaP.
Škola materiálne zabezpečí pre vzdelávanie týchto žiakov špeciálne učebnice, učebné a
kompenzačné pomôcky.
Žiaci so ŠPP sú hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov so ŠPP v bežných základných školách schválených MŠ SR dňa 25.5.1994 pod číslom
2489/1994-211, podľa Metodického pokynu
č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým
stupňom mentálneho postihnutia ISCED-1 zo dňa 1. 06. 2011 pod číslom 20115237/11861:2-914, podľa Metodického pokynu č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným
stupňom mentálneho postihnutia ISCED – 1 zo dňa 1. 06. 2011 pod číslom
2011-
5237/11871:5-914, podľa Metodického pokynu č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom
alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 zo
dňa 1. 06. 2011 pod číslom 2011-5237/11858:1-914.
Škola poskytuje materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných žiakov
(encyklopédie, alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia
technika a pod.). V prípade individuálneho začlenenia je možnosť pracovať so žiakmi podľa
individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.
2. 6 Začlenenie prierezových tém
Neoddeliteľnou súčasťou obsahu vzdelávania primárneho a nižšieho sekundárneho
vzdelania sú prierezové témy. Tieto sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne
problémy súčasnosti, sú návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia aj na
prehĺbenie základného učiva, zdôrazňovanie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu,
aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne
oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne
ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových spôsobilosti žiakov.
Vo vyučovacom procese využijeme tieto prierezové témy:
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
•
dopravná výchova
•
osobnostný a sociálny rozvoj
•
environmentálna výchova
•
mediálna výchova
•
multikultúrna výchova
•
ochrana života človeka a zdravia
•
tvorba projektu a prezentačné schopnosti
3 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
3. 1 Hodnotenie žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a
jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,
kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej
práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov sa bude vychádzať z Metodických pokynov č.
22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl schválených MŠ SR dňa 01. 05.
2011 pod číslom 2011-3121/12824:4-921.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na
úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov
žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný
vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať
hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
3. 2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie pedagogických zamestnancov školy vyplýva zo Zákona 317/2009 Z. z., § 52 a
z Pracovného poriadku pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, článku
26, odstavec 1) až 5) a článku 26a.
Výsledky, kvalitu a výkon pedagogickej činnosti, mieru osvojenia si a využívania
profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov hodnotí vedenie školy.
Celkové hodnotenie pedagogických zamestnancov sa skladá z komplexu viacerých hodnotení.
Ide o:
•
spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca vedením školy,
•
sebahodnotenie a sebareflexiu pedagogického zamestnanca,
•
hodnotenie pedagogického zamestnanca štátnou školskou inšpekciou.
Vedenie školy, bude uplatňovať pri hodnotení demokratické princípy v personálnej práci.
So zamestnancami školy sa budú pravidelne realizovať hodnotiace rozhovory s cieľom
poznať ich sebahodnotenie a sebareflexiu. Hodnotiace rozhovory s pedagogickými
zamestnancami školy sa budú realizovať nielen po hospitácii vyučovacej hodiny, ktorá je
súčasťou kontrolnej činnosti vedenia školy, ale aj v pravidelne, najmenej raz za školský rok..
Na základe hodnotiacich rozhovorov bude vedenie školy realizovať celkové hodnotenie
zamestnanca. Pre účely hodnotenia sú vypracované hodnotiace hárky zamestnanca, ktorý
vypĺňa zamestnanec, jeho priamy nadriadený, ktorým je zástupca riaditeľa školy a ktorý
schváli riaditeľ školy.
Vedenie školy vypracovalo kritéria pre hodnotenie pedagogických zamestnancov, ktoré sú
spracované do hodnotiaceho hárku zamestnanca. Jedenkrát v roku sa uskutočňuje na základe
týchto kritérií hodnotenie pedagogického zamestnanca pri osobnom pohovore s priamym
nadriadeným , ktorým je zástupca riaditeľa školy.
Metódy kontrolnej činnosti:
•
pozorovania,
•
hospitácie a pohospitačné pohovory,
•
ukladania opatrení a kontrola ich plnenia,
•
osobné pohovory minimálne jedenkrát za rok a spoločná analýza práce zamestnanca,
•
výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje prospech,
•
výsledky v žiackych súťažiach,
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
•
úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň škôl,
•
sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
•
hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti,
•
sebahodnotenie, sebareflexia,
3. 3 Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o
tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom
zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe.
Aktuálne informácie ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP, sa
nachádzajú na internetovej stránke školy- www.skolalutina.edupage.org .
Dôraz je kladený na podmienky vzdelávania, spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
priebeh a výsledky vzdelávania, prostredie- klímu školy, úspechy školy v mimoškolskej
činnosti (súťaže, olympiády, projekty).
Nástrojom na zisťovanie úrovne stavu školy je dotazník pre rodičov.
Vážení rodičia,
Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory na
kvalitu školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Našim cieľom je vytvoriť, čo najpriaznivejšie
podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vašich detí, a to nie je možné bez rešpektovania Vašich
názorov. Dotazník vyplňte čestne a svedomito. Dotazník je anonymný a výsledky budú využité
iba na skvalitnenie práce školy. Zakrúžkujte tie odpovede, s ktorými súhlasíte.
1.Chodí Vaše dieťa rado do školy?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
2.Informácie o tom, čo sa v škole deje, získavate ( zakrúžkujte aj viac odpovedí)
a/ od svojho dieťaťa
b/ zo školského časopisu
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
c/ na schôdzi rodičovského združenie
d/ od známych a susedov
e/ z internetovej stránky školy
f/ nezaujímam sa o to
3.Myslíte si, že prostredie triedy, v ktorej sa vaše dieťa učí, je vyhovujúce?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
4.V triede, kde Vaše dieťa chodí, si žiaci vzájomne pomáhajú?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
5.Myslíte si, že škola dostatočne výchovne pôsobí na žiakov?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
6.Myslíte si, že škola dostatočne vzdeláva žiakov?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
7.Chcelo by Vaše dieťa prestúpiť do inej školy alebo triedy?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
8.Myslíte si, že škola má dostatok vyhovujúcich učebných pomôcok?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
9.Je spolupráca učiteľov so žiakmi ústretová a podporujúca?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
10.Boli ste oboznámený so školským poriadkom?
a/ áno
b/ nie
11.Boli ste sa v škole sťažovať?
a/ áno
b/ nie
12.S kvalitou práce som spokojný
a/ u všetkých učiteľov
b/ u väčšiny učiteľov
c/ iba u niektorých učiteľov
d/ iba u jedného učiteľa
e/ nie som spokojný
f/ neviem
13.Udeľujú učitelia žiakom viac poznámok ako pochvál?
a/ áno
b/ nie
c/ neviem
14.Sťažovalo sa Vaše dieťa na nečistotu v škole?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
15.Spolupráca s triednym učiteľom je:
a/ vyhovujúca
b/ skôr vyhovujúca
c/ skôr nevyhovujúca
d/ nevyhovujúca
15.Súhlasíte so školským poriadkom, ktorý škola vypracovala pre žiakov?
a/ áno
b/ nie
c/ nepoznám ho
16.Stretlo sa Vaše dieťa so šikanovaním v škole?
a/ áno
b/ nie
17.Ste spokojný s prácou riaditeľa školy?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem posúdiť
18.Viete, aké má Vaše dieťa povinnosti vyplývajúce zo školského poriadku?
a/ áno
b/ nie
19. Viete, aké má Vaše dieťa práva vyplývajúce zo školského poriadku?
a/ áno
b/ nie
20.Nové postupy a metódy práce na vyučovaní podľa Vás:
a/ sú prínosom pre žiakov
b/ podporujú tvorivosť žiakov
c/ zbytočne zabávajú žiakov
d/ nemajú zmysel, aj tak sa musia žiaci veľa učiť
e/ klasické metódy sú dobré a osvedčené
f/ nepoznám nové metódy a formy práce vo vyučovaní
21.Z učiteľov v škole dôverujem (môžete zakrúžkovať aj viac možností)
a/ riaditeľovi školy
učiteľom
b/ triednemu učiteľovi
c/ zástupcovi riaditeľa školy
e/ nikomu
22.Javí sa Vám kolektív učiteľov školy ako spolupracujúci tím?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
23.Ste dostatočne informovaný o tom, ako sa Vaše dieťa v škole správa?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
24.Máte dostatok informácií o prospechu Vášho dieťaťa?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
25.Na škole je dostatočný počet záujmových krúžkov pre žiakov
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
26.Na škole učia dobrí učitelia (osobnostne aj odborne )
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
d/ niektorým
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
27.Na škole je disciplína a poriadok
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
28.Na škole sa dodržiavajú hygienické opatrenia
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
29.Žiaci pri prechode na strednú školu sú dobre pripravení
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
30.Na strednej škole malo (má) moje dieťa najlepšie vedomosti z predmetov (vypíšte tie
predmety,
ktoré
sa
Vaše
dieťa
učilo
na
našej
ZŠ)................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.
31.Na strednej škole malo (má) moje dieťa najhoršie vedomosti z predmetov (vypíšte tie
predmety,
ktoré
sa
Vaše
dieťa
učilo
na
našej
ZŠ)................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.
32.Moje dieťa ukončilo školskú dochádzku na ZŠ v Ľutine v školskom roku..........................
33.Názory rodičov vedenie školy rešpektuje
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
34.Na mimoškolských akciách sa škola dobre stará o bezpečnosť žiakov
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
35.Ste hrdý na ZŠ, ktorú Vaše dieťa navštevuje?
a/ áno
b/ skôr áno
c/ skôr nie
d/ nie
c/ neviem
Doplňte prosím Váš názor:
A/ Čo sa Vám na škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje najviac páči, s čím ste najviac
spokojný?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B/ Čo sa Vám na škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje nepáči, čo by ste odporúčali zlepšiť?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
.............................................................................................................................
...........................
4 U Č E B N Ý P L Á N P R E 1 . – 9 . r o č n í k – v š e o b e c n é z a me r a n i e
ISCED 1, ISCED 2
Učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk
a komunikácia
Predmet/ročník
Slovenský jazyk a
literatúra
Anglický jazyk
Zábavná angličtina
Nemecký jazyk
Mediálna výchova
Tvorivá dramatika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
9
9
9
9
5
5
5
5
6
62
1
-
1
-
3
-
3
-
3
3
2
-
3
2
-
3
2
1
3
2
1
-
21
2
-
2
10
1
1
97
Príroda
a spoločnosť
Prírodoveda
Vlastiveda
1
-
1
1
1
1
1
2
-
-
-
-
-
4
4
8
Človek
a príroda
Fyzika
-
-
-
-
-
1
2
2
2
7
-
-
-
-
-
1
1
1
2
5
-
-
-
-
2
1
1,5
2
1
7,5
-
-
-
-
-
1
0,5
-
-
-
0,5
1
Chémia
Biológia
Mladý záchranár
Bio enviro
21
Človek
a spoločnosť
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
-
-
-
-
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
-
2
1
1
9
6
4
Dopravná výchova
Domov a práca
Praktiká z
geografie
1
-
1
-
1
-
-
-
-
-
1
-
1
2
1
23
Človek
a hodnoty
Náboženská
výchova
1
1
1
1
1
1
1
-
1
8
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
8
Matematika a Matematika
práca
s informáciami
4
1.
4
2.
4
3.
4
4.
4
5.
4
6.
4
7.
5
8.
5
9.
38
Spolu
-
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
-
3
1
3
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
1
1
-
1
1
3
Informatika
Mladý informatik
Informatická vých.
45
Človek a svet
práce
Pracovné
vyučovanie
Svet práce
Technika
5
Výtvarná výchova
Umenie
a kultúra
2
1
1
1
1
1
1
Výchova umením
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
Telesná výchova
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
23
8
-
-
1
-
1
0,5
-
-
-
-
8
2
2
2
2
2
10
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
1
-
-
-
1
25
26
27
29
30
30
30,5
Hudobná výchova
7
1,5
16,5
Zdravie
a pohyb
Telesná a športová
výchova
základy
plávania/rodinná
výchova
Plávanie/rodinná
výchova
19
Spolu : povinná časť + voliteľné
hodiny
242,5
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM- ISCED 1
RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a spoločnosť
Umenie a kultúra
Spolu
Legenda:
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Zábavná angličtina
Matematika
Prírodoveda
Vlastiveda
Dopravná výchova
Domov a práca
Výtvarná výchova
1.
3
1
-
Ročník
2.
3.
2
2
1
1
1
4.
3
-
1
5
1
5
1
1
5
1
1
5
vyučovacie predmety rozširujúce a prehlbujúce obsah predmetov
zaradených do štátneho vzdelávacieho programu
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
novovzniknuté vyučovacie predmety školy
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM- ISCED 2
RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Spolu
Legenda:
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Tvorivá dramatika
Nemecký jazyk
Mediálna výchova
Matematika
Informatika
Mladý informatik
Fyzika
Chémia
Biológia
Mladý záchranár
Bio enviro
Dejepis
Geografia
Praktiká z geografie
Technika
Rodinná výchova
(alternatíva k predmetu
Plávanie)
Plávanie
Výchova umením
5.
2
1
1
1
1
-
6.
1
1
1
1
1
-
Ročník
7.
1
1
1
0,5
0,5
1
1
-
8.
1
1
1
1
1
1
-
9.
1
1
1
1
1
1
1
-
6
6
0,5
7,5
1
6
6
vyučovacie predmety rozširujúce a prehlbujúce obsah predmetov
zaradených do štátneho vzdelávacieho programu
novovzniknuté vyučovacie predmety školy
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
Vzdelávacia
oblasť
Predmet/ročník
Jazyk
a komunikácia
Slovenský jazyk
a literatúra
Rozvíjanie
komunikačných
zručností
Rozvíjanie
grafomotorickýc
h zručností
Príroda
a spoločnosť
Vecné učenie
Vlastiveda
Človek
a príroda
Fyzika
ročníkPrípravný
ISCED 1
Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia
s vyučovacím jazykom slovenským
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
-
8
8
8
8
7
7
6
6
5
63
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1
-
2
-
2
-
2
-
3
3
3
-
-
-
73
7
9
16
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
3
Chémia
Biológia
7
Človek
a spoločnosť
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
Rodinná výchova
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
4
13
Človek
a hodnoty
Náboženská
výchova
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
Matematika a
práca
s informáciam
i
Matematika
Informatická
výchova
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
48
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
5
53
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
Človek a svet
práce
Pracovné
vyučovanie
1
1
3
4
4
4
4
4
4
4
33
0.
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
1
8.
1
9.
1
Spolu
3
Svet práce
-
36
Umenie
a kultúra
Výtvarná
výchova
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
13
Hudobná
výchova
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
23
Zdravie
a pohyb
Telesná výchova
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
21
21
Spolu : povinná časť + voliteľné
hodiny
20
22
23
24
25
26
26
28
28
29
251
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM- ISCED 1
RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM
STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Prípravn
ý
Jazyk
a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Príroda
a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Človek a svet práce
Zdravie a pohyb
Spolu
Legenda:
Ročník
1.
2.
3.
4.
-
-
1
-
Slovenský jazyk a literatúra
Rozvíjanie grafomotorických
zručností
Matematika
1
-
1
-
1
1
1
Vecné učenie
Vlastiveda
Náboženská výchova
Výtvarná výchova
Pracovné vyučovanie
Telesná výchova
-
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
-
2
4
4
4
4
vyučovacie predmety rozširujúce a prehlbujúce obsah predmetov
zaradených do štátneho vzdelávacieho programu
novovzniknuté vyučovacie predmety školy
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Predmet
Slovenský jazyk a
literatúra
Matematika
Informatická výchova
Ročník
5.
0,5
6.
0,5
7.
1
8.
1
9.
-
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
-
Príroda a spoločnosť
Rodinná výchova
-
1
1
1
1
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
-
-
-
-
0,5
Svet práce
-
-
0,5
0,5
0,5
Výtvarná výchova
1
-
-
-
1
3
3
4
4
4
Umenie a kultúra
SPOLU
Legenda:
vyučovacie predmety rozširujúce a prehlbujúce obsah predmetov
zaradených do štátneho vzdelávacieho programu
novovzniknuté vyučovacie predmety školy
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola, Ľutina 4, 082 57
Download

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - Základná škola