Návod na montáž a údržbu
Klimatizačné zariadenie
KG/KGW Top
(Preklad originálu)
Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk
Art.-Nr. 3062799_201309
Zmeny vyhradené
SK
Obsah
Normy................................................................................................................3
Bezpečnostné upozornenia / Bezpečnostné pokyny.........................................4
Dodávka / Preprava...........................................................................................5
Pokyny na montáž.....................................................................................6 – 15
Elektrické pripojenie................................................................................16 – 17
Uvedenie do prevádzky...........................................................................18 – 21
Údržba.....................................................................................................22 – 24
Protimrazová ochrana.....................................................................................25
Odstavenie z prevádzky/Požiar/Likvidácia......................................................26
Kontrolný zoznam............................................................................................27
Pre typ prístroja, sériové číslo a číslo zákazky pozri typový štítok na prístroji.
Údaje o prístroji, vzťahujúce sa na zákazku, ako sú napríklad hmotnosti, rozmery, údaje o
hlučnosti, náhradné diely, energetické údaje a pod., nájdete na zákazkových listoch.
Originálne náhradné diely značky Wolf objednávajte s uvedením čísla zákazky (na typovom štítku) na faxovom čísle 0049 (0)8751/74-1574.
2
3062799_201309
Normy
Normy
Pre klimatizačné zariadenia typového radu KG/KGW TOP platia nasledovné normy a
predpisy:
- Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES
- Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES
- Smernica o tlakových zariadeniach 97/23/ES
– DIN EN ISO
12100
Bezpečnosť strojov; Všeobecné a konštrukčné smernice
– DIN EN ISO 13857 Bezpečnosť strojov; Bezpečnostné odstupy
– DIN EN 349 Bezpečnosť strojov; Bezpečné vzdialenosti
– DIN EN 953
Bezpečnosť strojov – bezpečnostné zariadenia s odpojovacou
funkciou
– DIN EN 1886
Vetranie budov – Centrálne jednotky pre
Interiérovú vzduchotechniku
– DIN ISO 1940/1 Mechanické kmitanie; kvalita vyváženia
– DIN EN 60335-1
Bezpečnosť elektrických zariadení pre domácnosti
a na podobné účely
– DIN EN 13053
odsek 6
Vetranie budov – Centrálne jednotky na interiérové vetranie
Výkonové parametre zariadení, dielov a stavebných prvkov
– VDMA 24167 Ventilátory; Bezpečnostné požiadavky
– Smernica RTL 01
– VDI 3803
odsek 5
Technické požiadavky na vetracie jednotky
Pre inštaláciu platia nasledujúce normy a predpisy:
– DIN VDE 0100
Ustanovenia na zriaďovanie silnoprúdových zariadení
do 1 000 V
– DIN VDE 0105 Prevádzka silnoprúdových zariadení
– DIN VDE 0701-0702 Uvádzanie do prevádzky, úpravy a skúšanie elektrických
zariadení
3062799_201309
3
Bezpečnostné upozornenia/
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné pokyny
Tento návod na montáž a údržbu platí len pre klimatizačné zariadenia WOLF typového
radu KG/KGW Top.
Pred montážou, uvedením do prevádzky a údržbou si tento návod musia dôkladne
prečítať technickí pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať.
Pokyny uvedené v tomto návode treba dodržiavať.
Montáž, uvedenie do prevádzky a údržbu zariadenia môžu vykonávať len oprávnení
odborníci.
Návod je súčasťou zariadenia, preto si ho starostlivo uschovajte.
V prípade nedodržiavania pokynov uvedených v tomto návode zanikajú nároky vyplývajúce zo záruky.
Bezpečnostné upozornenia
V tomto návode na montáž, prevádzku a údržbu sa používajú nasledujúce symboly a značky. Cieľom upozornení je ochrana osôb a technická bezpečnosť
prevádzky.
„Bezpečnostné upozornenie“ označuje pokyny, ktoré treba presne dodržať, aby sa
predišlo ohrozeniu alebo poraneniu osôb a zabránilo poškodeniu zariadenia.
Vysoké elektrické napätie na elektrických častiach!
Pozor: Pred demontážou plášťa, vypnite hlavný vypínač.
Ak je hlavný vypínač zapnutý, manipulácia s elektrickými súčiastkami, zapojeniami a kontaktmi je životu nebezpečná!
Pozor
Pripájacie svorky sú pod napätím, aj keď je hlavný vypínač vypnutý.
Nedodržanie týchto upozornení spôsobí vážne poškodenie zariadenia.
Okrem Návodu na montáž a prevádzku sú na zariadení aj nálepky s upozorneniami.
Aj tieto upozornenia a pokyny treba dodržať.
Bezpečnostné pokyny
– Montáž, uvedenie do prevádzky, údržbu a prevádzku môžu vykonávať len osoby s
patričnou kvalifikáciou a oprávnením.
– Elektrickú inštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaný odborník v súlade s príslušnými
normami a predpismi.
– Pri elektroinštalačných prácach treba dodržať ustanovenia uvedené v platných predpisoch ako aj ustanovenia miestnych dodávateľov elektrickej energie.
– Toto klimatizačné zariadenie sa môže prevádzkovať len v dovolenom rozsahu výkonov,
ktoré sú uvedené v technických podkladoch firmy Wolf.
– Podľa predpisov sa klimatizačné zariadenie môže používať iba na vetranie.
Privádzať sa môže len vzduch.
Privádzaný vzduch nesmie obsahovať zdraviu škodlivé, horľavé, výbušné,
agresívne, korozívne ani iné škodlivé látky. Tieto látky by mohli preniknúť do
vzduchovodu alebo do vnútorného priestoru budovy a ohroziť zdravie osôb a
zvierat, príp. rastlín a dokonca spôsobiť ich smrť alebo uhynutie.
(Pri klimatizačnom zariadení v nevýbušnom vyhotovení „Ex“ podľa smernice
VDMA 241169/1 je prípustné aj privádzanie vzduchu zmiešaného s výbušnými
plynmi, parami alebo aerosolmi, keďže vyhotovenie zariadenia vyhovuje
požiadavkám platným pre stupeň 2 nebezpečenstva výbuchu.)
– Bezpečnostné a kontrolné prvky sa nesmú odstrániť, premostiť, ani iným spôsobom
znefunkčniť.
– Klimatizačná jednotka sa môže prevádzkovať len v bezchybnom technickom stave.
Poruchy a poškodenia, ktoré ohrozujú alebo znižujú bezpečnosť, treba neodkladne
odstrániť.
– V prípade požiaru sa musí klimatizačná jednotka vhodnými prostriedkami, napr.
protipožiarnou klapkou (súčasť stavebnej prípravy) automaticky odpojiť, čím sa zabráni
šíreniu škodlivých látok do priľahlých priestorov.
– Poškodené konštrukčné diely a časti zariadenia sa môžu nahradiť len originálnymi
náhradnými dielmi od firmy WOLF.
4
3062799_201309
Dodávka/Preprava
Dodávka
Preprava
Klimatizačné zariadenia KG Top sa dodávajú v častiach, vhodných na prepravu. Pri
preberaní tovaru treba skontrolovať, či sa zariadenie a prípadné príslušenstvo pri preprave nepoškodilo.
Ak pracovník pri preberaní zistí poškodenie alebo je podozrenie, že k nemu došlo,
treba túto skutočnosť uviesť do prepravného listu a dať si ho od prepravcu podpísať.
Príjemca tovaru musí o tejto skutočnosti neodkladne informovať distribútora firmy WOLF.
Pozor
Zariadenie sa môže prepravovať len v montážnej polohe!
Výnimka: Doskové výmenníky tepla (podľa konštrukcie a veľkosti) a rotačné výmenníky
tepla sa prepravujú v horizontálnej polohe (pootočené o 90°).
Inak sa môžu poškodiť zabudované komponenty a spôsobiť poruchy zariadenia.
Pri premiestňovaní zariadenia používajte nosné popruhy!
Pri zariadeniach s väčšou výškou a menšou základovou plochou (napríklad rotačné výmenníky) vzniká pri vykladaní a preprave na miesto inštalácie zvýšené nebezpečenstvo
prevrátenia. Pri takejto manipulácii treba preto prijať dodatočné opatrenia proti prevráteniu
(napríklad uviazať ho sťahovacími popruhmi).
Pri preprave vysokozdvižným vozíkom alebo na valčekoch treba zabezpečiť, aby zariadenie
ležalo na vidlici alebo valčekoch na profiloch rámu a nie na paneloch plášťa.
Pri preprave pomocou závesných ok (na vyžiadanie) sa musí dĺžka závesného lana rovnať
minimálne vzdialenosti L medzi transportnými okami. Obidve strany musia byť rovnako dlhé.
Zariadenia, ktoré majú viac než 4 závesné oká, treba zdvíhať pomocou žeriavovej traverzy.
Pri dvíhaní zariadenia nedemontujte panely plášťa, nakoľko sú súčasťou
konštrukčného výstužného systému zariadenia.
Umiestnenie
Na obslužnej strane zariadenia by mal zostať voľný priestor minimálne v šírke
zariadenia na potreby montáže, obsluhy a údržby (pozri nasledujúci pre-hľad).
Priestor potrebný na montáž, obsluhu a údržbu:
ventilátorová komora
0,8 x šírka zariadenia
chladič, ohrievač, ZZT
1 x šírka zariadenia + 250 mm
filtračná komora do KG 96
1 x šírka zariadenia
od KG 130
0,5 x šírka zariadenia
Pri kombinovaných zariadeniach usporiadaných vedľa seba musí byť uvedený priestor
potrebný na montáž, obsluhu a údržbu prístupný z obidvoch strán.
Zariadenia, ktoré potrebujú na prevádzku sifón (práčka, zvlhčovač, chladič, doskový výmenník tepla, odlučovač kvapiek), treba nainštalovať tak, aby sa dal sifón ľahko namontovať
a aby mohol správne fungovať (treba dodržať dostatočnú výšku základu).
Pri zariadeniach so zvlhčovačom a/alebo chladičom, ktoré sa nachádzajú nad miestnosťami
so zariadením citlivým na vlhkosť (napr. miestnosti s výpočtovou technikou), sa odporúča
vodotesný základ.
Miesto inštalácie
3062799_201309
Pozor
Klimatizačné jednotky KG sa môžu inštalovať len do priestorov chránených pred mrazom.
Pokiaľ sa na mieste inštalácie zariadenia nedá nebezpečenstvo mrazu vylúčiť, treba
prijať také opatrenia, ktoré zabránia zamrznutiu častí, ktorými preteká voda. Protimrazový
termostat umiestnený mimo komory (ak je nainštalovaný) treba dostatočne izolovať, aby
sa zabránilo nežiaducemu odstaveniu zariadenia (pozri s. 25 – protimrazová ochrana).
5
Pokyny na montáž
Montáž zariadenia
Pozor
Vzduchotechnické zariadenie vo vyhotovení do vonkajšieho prostredia nesmie plniť
funkciu nosného zariadenia ani nahrádzať funkciu strechy budovy.
Pozor
Pri inštalácii kombinovaných zariadení na prívod a odvod vzduchu so spätným získavaním
tepla – s rekuperáciou tepla (typ KGXD, RWT) treba dávať pozor na správny postup
krokov pri montáži (podľa tabuľky). Vždy sa kompletne zmontuje jeden montážny celok
a potom následne druhý tak, že sa najprv montuje komora na rekuperáciu tepla.
Tak sa dá najúčinnejšie vyhnúť prípadným chybám v usporiadaní a nepresnostiam
montáže.
Príklad usporiadania zariadenia – pohľad zhora
Pri zostavovaní vysokých alebo úzkych konštrukčných dielov (napr. rotačných výmenníkov, nábehových dielov k rotačnému výmenníku alebo aj pri vertikálnom usporiadaní jednotiek s viacerými komorami nad sebou) treba zostavy dovtedy istiť proti
prevráteniu, kým nie sú komory kompletne spojené a prevrátenie je vylúčené.
Pozor
Vyžaduje sa trvalé zabezpečenie proti prevráteniu.
Nebezpečenstvo prevrátenia!
Nosný rám/
podkladový sokel
Pozor
Na umiestnenie a montáž zariadenia a jednotlivých dielov je potrebný vodorovný podklad
s dostatočnou nosnosťou.
Nosné rámy treba umiestniť do vodorovnej polohy, podkladové sokle musia byť rovné
a vodorovné. (Kontrola zarovnávacími latami.)
KG:
Aby sa revízne dvierka nevzpriečili, musí spodná časť nosného rámu zariadenia priliehať
po celej ploche, bodové uloženie je neprípustné.
nosný rám
primontovaný
tlmiace pásy (stav. príprava)
6
Aby sa zvuk z klimatizačného zariadenia neprenášal do budovy, musí sa medzi plochu,
na ktorej je jednotka položená, príp. medzi základ a klimatizačné zariadenie umiestniť
elastická vrstva. Táto vrstva, pokiaľ je to možné, by mala byť vyhotovená z tlmiacich
pásov umiestnených po celej dĺžke pod rámovými profilmi jednotiek alebo pod nosným
rámom.
3062799_201309
Pokyny na montáž
Nosný rám jednotiek
do vnútorného prostredia
Nosné rámy jednotiek Wolf do vnútorného prostredia (vhodné len na vnútornú
inštaláciu) sa dodávajú zásadne samostatne (voľne).
Samostatne dodávané nosné rámy sú rozložené na jednotlivé časti a zostavujú
sa až na mieste podľa priloženého návodu, potom ich treba dať do vodorovnej
polohy a upevniť na mieste inštalácie.
KGW:
Pri klimatizačných zariadeniach do vonkajšieho prostredia je na umiestnenie
a montáž potrebný nosný rám alebo podkladový sokel.
odkvapová
lišta
izolácia
(ak treba)
zvukotesná
izolácia
tesnenie
Výška nosného rámu alebo podkladového sokla závisí od miestnych snehových
podmienok, minimálna výška je však 200 mm.
Podľa sily vetra treba zariadenia priskrutkovať na nosný rám alebo na podkladový sokel. (Nezabudnite na zvukotesnú izoláciu, aby ste zamedzili prenosu
hluku!)
Nosné rámy treba umiestniť vodorovne, podkladové sokle musia byť rovné a
vodorovné.
Zariadenia na vonkajšiu inštaláciu sa nesmú použiť ako nosný prvok budovy ani
nesmú slúžiť ako strecha budovy (VDI 3803 5.1 / DIN EN 13053 6.2).
rám zariadenia
tesniaca podložka
Ø 16
závrtná skrutka
Ø 5,5 x 19
závrtná skrutka
Ø 5,5 x 38
s tesniacou
podložkou
odkvapová
lišta
dištančné puzdro
dĺžka 13 mm
nosný rám
fixačná skrutka s protihlukovou izoláciou,
napr. neoprénovou
podložkou stav.
príprava
zvukotesná izolácia
stav. príprava
rám zariadenia
tesniaca
podložka Ø 16
závrtná skrutka
Ø5,5 x 19
závrtná skrutka
Ø5,5 x 70
s tesniacou
podložkou
dištančné puzdro
dĺžka 28 mm
odkvapová lišta
nosný rám
Pozor
Spodné rámy zariadenia musia priliehať celou plochou na
nosný rám alebo podkladový sokel, bodové upevnenie je
neprípustné.
Nosné rámy WOLF (vrátane odkvapovej lišty) sa montujú buď napevno na
zariadenie, alebo sa dodávajú voľne – samostatne.
Samostatné nosné rámy sa dodávajú rozložené na jednotlivé časti a montujú sa na mieste podľa priloženého montážneho návodu, po zmontovaní ich
treba umiestniť do vodorovnej polohy a upevniť na mieste inštalácie.
Pri zariadeniach dodávaných oddelene s namontovanými nosnými rámami je
členenie nosného rámu a zariadenia zhodné.
Pri zariadeniach do vonkajšieho prostredia odporúčame montáž odkvapovej
lišty, aby dažďová voda nezatekala medzi zariadenie a nosný rám.
Odkvapové lišty WOLF sa pri voľne (samostatne) dodaných nosných rámoch
dodávajú samostatne.
Odkvapové lišty sa priskrutkujú priamo na rám klimatizačnej jednotky KG a
na nosný rám.
Pozor
Pri montáži odkvapových líšt dbajte na to, aby sa dali voľne
otvárať revízne dvierka a aby nebol obmedzený prístup k
bočným panelom plášťa pri demontáži.
fixačná skrutka
s protihlukovou izoláciou,
napr. neoprénovou
podložkou stav. príprava
zvukotesná izolácia
stav. príprava
3062799_201309
7
Pokyny na montáž
Postup montáže:
Dištančné puzdro zacvaknite do vnútorného otvoru.
Odkvapovú lištu priskrutkujte po celom obvode rámu.
Odkvapovú lištu priskrutkujte po celom obvode nosného rámu jednotky.
Zaizolovanie nosného rámu WOLF a jeho napojenie na vodotesnú izoláciu
strechy treba urobiť na stavbe.
Izolácia nosného rámu by sa mala urobiť hlavne na vnútornej strane rámu,
pretože tak sa významne uľahčí jej napojenie na izoláciu strechy.
odkvapová
lišta
Zariadenia KG Top vo vertikálnej zostave (vyhotovenie KGW na ráme, ktorý
je súčasť dodávky) treba zabezpečiť proti zaťaženiu vetrom.
zvukotesná
izolácia
Pri zariadeniach s práčkou sa musí tak pri jednotke KG ako aj pri KGW použiť
nosný rám prípadne podkladový sokel (výška cca 300 mm), pretože dno komory práčky je umiestnené nižšie ako spodná stena ostatných komôr. Potrebná výška tohto rámu závisí od typu práčky a stanovuje sa osobitne pri projektovaní klimatizačného zariadenia.
Pri zariadeniach s výfukom/nasávaním zdola treba pred umiestnením jednotky
na zá-klad namontovať krátke kanálové prípojky.
krátke kanálové
prípojky
nosný rám
strecha
8
3062799_201309
Pokyny na montáž
Rozmontovateľné jednotky
Klimatizačné jednotky sa dodávajú zmontované. Pred prepravou sa dajú rozmontovať
a na mieste inštalácie znovu zmontovať.
Pri rozmontovaní treba opatrne odmontovať (nepoškodiť) panely opláštenia a komponenty ako napr. ohrievač, chladič. Pri odmontovaní rámu jednotky treba uvoľniť skrutky
v rohoch rámu.
uvoľnite
skrutky
KG-Top 21-380
KG-Top 450-1000
Bezprostredne pred zmontovaním vertikálnych dutých profilov s podlahovými a bočnými
panelmi treba na konce profilov naniesť priložený tesniaci prostriedok. Inak sa nedá
zabezpečiť tesnosť zariadenia.
Pri nanášaní tesnenia postupujte takto: odoberte z nádobky menšie množstvo tesniaceho materiálu, dajte ho do plochej, dostatočne veľkej nádoby a oba konce dutého
profilu ponorte do nádoby s tesniacim prostriedkom asi na 2 mm.
Pri zmontovaní jednotky postupujte v opačnom poradí.
dutý profil
tesniaci
prostriedok
Strecha
Klimatizačné jednotky KGW vo vyhotovení do vonkajšieho prostredia majú kompletne zmontovaný strešný plášť z pozinkovaného oceľového plechu.
Pri delených zariadeniach sú strešné panely namontované na jednotlivých dieloch. Ak členenie
zariadenia rozmermi nezodpovedá členeniu strešných panelov, dodávajú sa navyše voľné
strešné diely, ktoré treba na stavbe namontovať na dokončenú zostavu zariadenia. Potrebný
spájací a tesniaci materiál je voľne pribalený k dodávke.
Transportné oká utesnené pri výrobe môžu na zariadení zostať.
Pozor
Pri montáži krycích líšt používajte kladivo z plastickej hmoty!
krycie lišty naplňte tesniacou hmotou
3062799_201309
9
Pokyny na montáž
Spájanie zariadenia
KG-Top 21-380
X
uholník na spojenie komôr
obj. č. 6616824
X
10
Všetky drobné diely, potrebné na montáž, ako aj voľne dodávané príslušenstvo, sú
pribalené v komore s revíznymi dvierkami (najčastejšie v komore ventilátora). Komora
je označená nálepkou Komora s príslušenstvom.
závrtné skrutky
6,3 x 90 obj. č. 3490238
závrtné skrutky
6,3 x 62 obj. č. 3480031
6,3 x 25 obj. č. 3480038
KG-Top 450-1000
X
uholník na spojenie komôr
obj. č. 6616824
X
závrtné skrutky
6,3 x 120 obj. č. 3490252
závrtné skrutky
6,3 x 62
obj. č. 3480031
závrtné skrutky s podložkou
8,5 x 25 obj. č. 3418502
3062799_201309
Pokyny na montáž
Spájanie jednotiek
skrutkovaním
Jednotlivé komory sa spájajú pomocou závitových skrutiek M8. Na tento účel
sú v rámových profiloch na príslušných miestach vopred pripravené spájacie
prvky. Pred dotiahnutím závitových skrutiek M8 skontrolujte, či jednotlivé
komory k sebe dokonale priliehajú.
Spájanie častí zariadenia sa dá uľahčiť pomocou sťahovacích popruhov. Najprv
sa diely umiestnia vedľa seba a potom sa pomocou popruhov stiahnu. Nakoniec
sa diely zoskrutkujú pomocou priložených spájacích prvkov.
Ak sú spájacie prvky namontované vo vnútri, dajú sa takto vytvorené transportné zostavy zdvíhať a prepravovať zdvíhacími zariadeniami.
spájacie prvky
závitová skrutka M8
Pri uťahovaní skrutiek pridržte matice druhým otvoreným kľúčom.
Pozor
Ak sú spájacie prvky namontované z vonkajšej strany, dajú sa komory
spojiť, ale v žiadnom prípade sa spojené nedajú prepravovať.
vonkajší spájací prvok
3062799_201309
11
Pokyny na montáž
Poschodové usporiadanie
zariadení (jednotka prívodu
a odvodu vzduchu nad
sebou)
Hornú a spodnú jednotku klimatizačných zariadení v poschodovom usporiadaní, ktoré
sa dodávajú samostatne, treba pevne spojiť (podľa usporiadania komôr) až na mieste
inštalácie. Spoje sa potom dokonale utesnia zvonku po celom obvode trvalo elastickou
tesniacou hmotou, aby do zariadenia nezatekala dažďová voda (jednotka KGW do
vonkajšieho prostredia).
Na spojenie z vonkajšej strany zariadenia podľa obrázka sa používajú spájacie prvky
a závrtné skrutky 5,5 x 19 (spojenie sa vykoná na stavbe).
Spájací materiál v potrebnom množstve je súčasťou dodávky klimatizačnej jednotky.
Horná a spodná časť jednotky sa dá zoskrutkovať až po zostavení jednotlivých komôr
a po zostavení hornej a spodnej zostavy.
Medzi hornú a spodnú časť zostavy sa musia pred umiestnením hornej časti vložiť na
spodnú časť zostavy pružné tesniace pásy alebo plastové tesniace profily.
KGW-Top
s bočnou prístavbou
(pohľad zhora)
prístavba
KGW 21-380
pohľad A
pohľad E
pohľad B, C, D
strecha zariadenia
strecha prístavby
tesniaca páska
tesniaca páska
po obvode
závrtná skrutka
5,5 x 19
prístavba
prístavba
tesniaca páska
po obvode
závrtná skrutka
5,5 x 19
závrtná skrutka
5,5 x 19
tesniaca
páska
po obvode
KGW 450-1000
pohľad A
pohľad E
pohľad B, C, D
strecha zariadenia
strecha prístavby
tesniaca páska
tesniaca páska
po obvode
závrtná skrutka
5,5 x 19
prístavba
12
tesniaca
páska po obvode
závrtná skrutka
5,5 x 19
prístavba
3062799_201309
Pokyny na montáž
Ventilátorová komora
Pozor
transportné
poistky
Pružné manžety
Pozor
spiatočka
smer prúdenia vzduchu smer prúdenia vzduchu
spiatočka
Z ventilátorov, ktoré sú uložené na pružinových tlmičoch vibrácií, treba odstrániť transportné poistky zabezpečujúce bezpečnú prepravu.
Odstráňte transportné poistky.
Pri montáži dbajte na to, aby vzdialenosť medzi pripájacími prírubami neprekročila
100 mm, čím sa dosiahne úplná pohyblivosť pružnej manžety.
Na pružné manžety treba dať v prípade potreby priamo na stavbe zvukotesnú a
tepelnú izoláciu, aby sa predišlo šíreniu hluku a aby nedochádzalo k zaroseniu.
Výmenníky tepla
prívod
Hriadeľ ventilátora musí byť vždy vo vodorovnej polohe. Ak to tak nie je, môže sa
poškodiť guľôčkové ložisko, čím sa značne skráti jeho životnosť.
Výmenníky tepla (chladič, ohrievač) pracujú na princípe protiprúdu, tzn. teplonosné príp.
chladonosné médium je vedené proti prúdu vzduchu. Prívod média sa preto vždy nachádza
pri výstupe vzduchu z výmenníka tepla.
Výmenníky tepla musia byť pripojené tak, aby sa do nich neprenášalo mechanické
napätie z potrubného systému. Navyše treba tiež spoľahlivo zabrániť prenosu vibrácií a vplyvu dilatácií medzi klimatizačným zariadením a potrubným systémom.
Treba dbať na to, aby pripájacie potrubie nebránilo prístupu k ďalším častiam zariadenia
(ventilátoru, filtru, práčke a podobne).
prívod
vysúvací výmenník tepla
Pri výmenníkoch tepla (s prírubou) sa odporúča zvoliť pripojenie potrubia s kolenami,
aby sa mohol neskôr pri čistení vysúvať výmenník tepla a odlučovač kvapiek do boku.
Pri parných registroch musí byť vstup pary umiestnený vždy hore (väčší pripájací priemer)
a odvod kondenzátu vždy dole.
príruba
vysúvací odlučovač kvapiek
Pripájacie hrdlá výmenníka tepla so závitom treba pri pripájaní prívodu a spiatočky pridržať a
zabrániť tak pootočeniu potrubí, inak sa môže pôsobením mechanickej sily odtrhnúť zberač
od výmenníka tepla. To by znamenalo zničenie výmenníka tepla.
Nezabudnite, že na stavbe musí byť zabezpečený dostatočný priestor na inštaláciu
odvzdušňovacích a vypúšťacích armatúr!
Pozor
Na hrdlo odvodu kondenzátu z vane chladiča musí byť pripojený sifón (pozri časť Si-fón)!
KGW: Ak sa prípojky výmenníka tepla nachádzajú vo vnútri zariadenia, treba potrubie
vyviesť do prázdnej komory vopred určenej na tento účel, ktorá susedí s komorou
výmenníka tepla. Nezabudnite zabezpečiť možnosť odvzdušnenia!
Do dna zariadenia treba vyhotoviť primerané otvory na prechod potrubí.
Tieto otvory je nutné po izolácii potrubí vhodným spôsobom utesniť.
Bočná prístavba nie je pri vyhotovení do vonkajšieho prostredia tepelne izolovaná. Potrubia a armatúry treba preto na mieste inštalácie dostatočne
izolovať a v prípade potreby aj ohrievať.
Pri prevádzke s frekvenčným meničom sa odporúča v lete zabezpečiť externé
vetranie, aby sa zabránilo prehrievaniu jednotky (max. dovolená teplota 45 °C).
Do odnímateľného dna prístavby treba na mieste inštalácie vyhotoviť zodpovedajúce otvory na prechod potrubí.
voľná komora
3062799_201309
13
Pokyny na montáž
Práčka
Pozor
Pri montáži práčky nesmú do jej vnútra preniknúť nečistoty ani iné pevné častice. Inak
by sa mohlo zablokovať obehové koleso čerpadla, v dôsledku čoho sa čerpadlo môže
značne poškodiť alebo aj úplne zničiť.
Voda, používaná v práčke, musí za bežných podmienok spĺňať minimálne tieto kvalitatívne požiadavky:
Vzhľad
číra, bezfarebná, bez usadenín a kalov
Hodnota pH
7 až 8,5
Celkový obsah solí
<800 g/m3
Elektrická vodivosť
<100 mS/m (pri teplote 20°C)
Obsah iónov vápnika
>0,5 mol/m3
Uhličitanová tvrdosť
<4,0 °d
Uhličitanová tvrdosť pri použití
prostriedkov na stabilizáciu tvrdosti <20 °d
Obsah chloridov
<180 g/m3
Obsah sulfátov
<290 g/m3
Spotreba KMnO4
<50 g/m3
Počet kryštalizačných zárodkov
<1000ml-1
V prípade pripojenia práčky na verejnú vodovodnú sieť treba dodržiavať normu DIN
1988.
Guľový sifón
Na hrdlo odvodu kondenzátu z vane chladiča/priameho výparníka, doskového výmenníka tepla, ako aj vane nasávania vonkajšieho vzduchu jednotiek KGW musí byť pripoje-ný
guľový sifón, aby mohol kondenzát voľne odtekať. Každé hrdlo odvodu kondenzátu musí
mať vlastný sifón. Zlúčenie niekoľkých odvodov do jedného sifónu nie je dovolené.
Guľový sifón je samoplniaci. Pri suchej prevádzke bráni plaváková guľa nasávaniu vzduchu, takže keď začne vytekať prvý kondenzát, môže sa ním sifón naplniť. Plavák pôsobí
zároveň ako spätný ventil, ktorý bráni zavzdušňovaniu sifónu.
Aby sa dal sifón správne nainštalovať, treba dbať na dostatočnú výšku základu.
h
Účinná výška sifónu H (mm) musí byť väčšia než max. podtlak príp. pretlak v hrdle odvodu
kondenzátu (1 mm vodného stĺpca = 10 Pa).
p
H = 1,5 x p (mm H2O) + 50 mm (minimálne)
=
50 mm (vodného stĺpca) =
1,5
=
podtlak príp. pretlak v mm vodného stĺpca, podľa
dimenzovania jednotky
rezerva (nepresnosti pri dimenzovaní, vyparenie)
dodatkový súčiniteľ bezpečnosti
Odtok sifónu nesmie byť pripojený priamo na kanalizačnú sieť, musí zostať voľný. Pri
dlhších odpadových potrubiach treba zabezpečiť ich odvzdušňovanie, aby sa zabránilo hromadeniu kondenzátu (treba vyhotoviť dodatočný otvor v odtokovom potrubí zo
sifónu).
Tvar sifónu
(súčasť stavebnej
prípravy)
14
Ak je sifón súčasťou stavebnej prípravy stanovuje sa výška sifónu podľa obrázka
vľavo.
Účinná výška sifónu H (mm) musí byť väčšia než max. podtlak príp. pretlak (v Pa) na
mieste pripojenia sifónu v klimatizačnom zariadení (1 mm vodného stĺpca = 10 Pa).
Výškový rozdiel medzi odtokom z klimatizačného zariadenia a prepadom sifónu sa má
rovnať tiež H mm.
3062799_201309
Pokyny na montáž
Nasávacia/výfuková hlavica
Pri vyhotovení s dvomi alebo tromi nasávacími/výfukovými
hlavicami nad sebou sa spodná prekrýva s hornou.
Bočné diely a horný diel hlavice zmontujte priloženými skrutkami podľa vyobrazenia.
skrutky
horný diel
prekrytie
bočné diely
(odkvapové žliabky zvonku)
Druhy vyhotovenia
KG Top 21 - 210
KG Top 270 - 380
KG Top 450 - 600
KG Top 680
KG Top 680 - 1000
KG Top 850 - 1000
3062799_201309
15
Elektrické pripojenie
Elektrické pripojenie
Elektrické pripojenie môže vykonávať iba kvalifikovaný odborník v súlade s príslušnými
normami a predpismi (VDE, EVU a podobne)!
Pri vypnutí alebo výpadku ventilátorov prívodu alebo odvodu sa musia automaticky zatvoriť všetky regulačné ventily, čerpadlo vykurovacej a chladiacej vody
a čerpadlo práčky!
Používať sa môžu len regulačné ventily, ktoré sú bez napätia zatvorené a protimrazový
termostat bez blokovania opätovného zapnutia. Inak pri vypnutí zariadenia jednotlivé
komponenty ďalej pracujú a bezpečnostné technické opatrenia nemôžu plniť svoju
funkciu (napr. nie je zabezpečená protimrazová ochrana).
Na bezpečné vypnutie klimatizačného zariadenia treba inštalovať pre každý motor ventilátora zvlášť uzamykateľný servisný vypínač.
Po dokončení pripojenia treba vykonať revíziu inštalácie podľa platných noriem a predpisov a preveriť nielen funkčnosť zariadenia, ale aj funkciu všetkých bezpečnostných
prvkov.
Môžu sa používať len elektromotory, ktoré sú dimenzované na pohon ventilátorov.
Pozor
Je potrebné dodržiavať schému zapojenia, ktorá je vyznačená na svorkovnici,
inak motor nemôže dosahovať predpokladaný výkon, dokonca sa môže vážne
poškodiť.
Pri motoroch s termistormi treba použiť termistorové relé, pri motoroch s termokontaktom blokovací stýkač a pri motoroch bez termistora alebo bez termokontaktu tepelné
nadprúdové relé!
Pripojenie uzemňujúceho vodiča prepájajúceho klimatizačné jednotky a vzduchotechnické potrubie, ďalej výmenníky tepla a potrubný rozvod média treba zabezpečiť vyrovnaním potenciálu a uzemňovacími páskami.
16
3062799_201309
Elektrické pripojenie
Zapojenie 1-otáčkového motora
Zapojenie 2-otáčkového motora
Motory do 2,2 kW sa spravidla spúšťajú priamo, od
výkonu 3 kW prepínaním hviezda – trojuholník.
(2 oddelené vinutia, z toho 1 v Dahlanderovom zapojení)
vyhotovenie pre pohony ventilátorov 500/1 000/1 500
min-1, príp. 500/1 000 min-1 v Dahlanderovom zapojení
zapojenie fáz vinutia
konce 3 fáz
vinutia pripojené
na prepínač Y/Δ
alebo
zapojenie na svorkovnici
prepínač Y/Δ
zapojenie Δ
zapojenie Y
500 min.
vyhotovenie vinutia
pólový prepínač
stýkačové ovládanie
Zapojenie 2-otáčkového motora
(2 oddelené vinutia)
vyhotovenienapr.pre1000/1500min-1 alebo750/1000min-1
Zapojenie 3-otáčkového motora
nízke otáčky
stýkačové ovládanie
vysoké otáčky
(2 oddelené vinutia, z toho 1 v Dahlanderovom zapojení)
vyhotovenie pre pohony ventilátorov 750/1 000/1 500
min-1; príp. 750/1 500 min-1 v Dahlanderovom zapojení
pólový prepínač
Zapojenie 2-otáčkového motora v pomere 1 : 2
alebo
750 min.
vyhotovenie vinutia
(vinutie v Dahlanderovom zapojení)
vyhotovenie napr. pre 1 500/3 000 min-1 alebo 750/1 500min-1
stýkačové ovládanie
nízke otáčky
pólový prepínač
vysoké otáčky
Na stupňovanie výkonu použite vinutie zodpovedajúce priebehu momentu pohonu
ventilátora.
stýkačové ovládanie
3062799_201309
pólový prepínač
17
Uvedenie do prevádzky
Ventilátorová komora
Podľa normy DIN/EN 1886 sa klimatizačné zariadenie musí dať otvárať bežným náradím.
Pred otvorením revíznych dvierok treba počkať, kým sa ventilátor úplne nezastaví. Pri
otvorení dvierok sa v dôsledku podtlaku môžu nasať dovnútra voľné alebo nedostatočne
pripevnené predmety, čo môže viesť k vážnemu poškodeniu ventilátorov alebo dokonca
k ohrozeniu života, ak do komory vtiahne časti odevu pracovníkov.
Skontrolujte správne umiestnenie a fungovanie bezpečnostných prvkov, ako sú ochranné
mriežky remeňov, dvierok a monitorovacích zariadení.
upevňovacie skrutky
remenice
nastaviteľný kotúč
Pozor
zaisťovacia
skrutka
– Skontrolujte pevnosť uloženia kotúčov klinových remeníc a utiahnutie zaisťovacích
skrutiek.
Nastaviteľné kotúče klinových remeníc sa pred expedíciou klimatizačného zariadenia
nenastavujú, treba ich nastaviť až pri uvádzaní zariadenia do prevádzky na mieste
inštalácie. Remenicami sa dajú upraviť otáčky ventilátora o 10 %.
Nastavenie:
Ak treba prispôsobiť priemer remenice, dá sa nastaviteľná remenica axiálne posúvať
na závitovom tŕni (pozri obrázok vľavo). Najprv povoľte klinový remeň a potom inbusovým kľúčom uvoľnite aj zaisťovacie skrutky na nastaviteľnom kotúči remenice. Po
nastavení polohy kotúča zaisťovacie skrutky opäť dotiahnite a klinový remeň poriadne
napnite.
– Skontrolujte, či sú klinové remene správne napnuté.
Klinové remenice musia navzájom bezchybne lícovať.
V prípade potreby upravte objemový prietok vzduchu výmenou kotúčov remenice (pri
nastaviteľných kotúčoch opakovaným nastavovaním).
- +
18
Pw
Pri ventilátore s voľným obežným kolesom, pri prevádzke s frekvenčným meničom sa
nesmie prekročiť maximálny počet otáčok uvedený na typovom štítku.
Nesmie sa prekročiť ani zadaný príkon motora.
– K uvedeniu do prevádzky sa môže prikročiť, len keď je pripojené vzduchotechnické
potrubie a revízne dvierka sú zatvorené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo
preťaženia motora.
– Zapnite hlavný vypínač.
– Pretože pri takýchto prácach musia byť otvorené dvierka ventilátorovej komory (ak
tam nie je sklený priezor), postupujte mimoriadne opatrne. Môžu sa totiž nasať voľné
alebo nedostatočne pripevnené predmety, čo môže viesť k vážnemu poškodeniu
ventilátorov alebo dokonca k ohrozeniu života, ak do komory vtiahne časti odevu
pracovníkov (napr. kravatu).
Ak je ventilátor umiestnený na výtlačnej strane, môžu sa za určitých okolností revízne
dvierka prudko otvoriť a prípadne zraniť osoby.
- Skontrolujte mechanické vibrácie ventilátora. Ak intenzita vibrácia presahuje 2,8 mm/s
(merané na štíte ložiska motora na strane ventilátora), jednotku motor-ventilátor musí
skontrolovať servisný technik a v prípade potreby ju vyvážiť.
Zariadenie sa môže uviesť do prevádzky až po kontrole dodržania všetkých
bezpečnostných pokynov (DIN EN 50110, IEC 364) a keď nehrozí nijaké nebezpečenstvo.
Zistite rezonančné pásmo obežného kolesa. Ak sa rezonančné pásmo nachádza v oblasti pracovných frekvencií, nastavte frekvenčný menič tak, aby sa rezonančné pásmo
prešlo čo najrýchlejšie.
Silné vibrácie spôsobené nepokojným chodom (zlé vyváženie, nadmerná modulácia
meniča frekvencie), zapríčinené napr. poškodením pri transporte, neodbornou manipuláciou alebo prevádzkou v rezonančnom pásme, môžu viesť až k havárii zariadenia.
Treba sa vyhýbať aj častému spúšťaniu a zastavovaniu zariadenia.
3062799_201309
Uvedenie do prevádzky
Pri prevádzke s frekvenčným meničom skontrolujte, či sa pri funkcii „nadmerná
modulácia“ frekvenčného meniča neprimerane nezvýšia rezonančné vibrácie v pracovných frekvenciách (rozsahu otáčok). Nadmernú moduláciu treba nutne vypnúť!
Po približne 1 hodine prevádzky skontrolujte uťahovací moment skrutkových spojov.
Pozor
– Zmeňte objemový prietok vzduchu. Skontrolujte tlakové straty. Pri ventilátore s voľným
obežným kolesom môžete objemový prietok zmeniť na sériovo namontovaných hrdlách s meraním tlaku.
– Zmeňte príkon motora ventilátora:
Príkon ani výkon motora by nemali prekračovať údaje uvedené na typovom
štítku motora. V nijakom prípade sa nesmie prekročiť ani zadaný maximálny
počet otáčok, inak by sa motor a ventilátor v dôsledku preťaženia mohli poškodiť
a uvoľnené alebo lietajúce časti z nich by mohli poškodiť aj ďalšie komponenty.
Pozor
Žalúziová klapka
(príslušenstvo)
Pri klimatizačných zariadeniach, ktoré majú motor s regulovateľnými otáčkami a/alebo
zmiešavaciu komoru s premenlivým objemovým prietokom sa musí najvyšší príkon
merať v celom regulačnom rozsahu.
Skontrolujte ľahký chod žalúziových klapiek a sústav tyčí.
Skontrolujte správny smer otáčania pri pohone (pohonoch) žalúziovej klapky (žalúziových
klapiek), v prípade potreby ho zmeňte na prepínači otáčok servomotora.
Žalúziové klapky sa musia v prípade potreby izolovať stavebným riešením proti akustickému vyžarovaniu ako aj proti tvorbe kondenzátu alebo tepelnej strate.
Pri žalúziových klapkách, ktoré sa dodávajú oddelene, dbajte na pokyny v priloženom
montážnom návode pre servomotor.
Hriadeľ pohonu žalúziovej klapky:
15 x 15 mm
Žalúziové klapky pri výtlaku ventilátora musia byť pred pustením ventilátora
úplne otvorené.
Rozbeh ventilátora pri zatvorenej žalúziovej klapke môže spôsobiť jeho poškodenie.
1
2
OK
Protimrazový termostat
Kontrola filtra
3062799_201309
19
Uvedenie do prevádzky
Kontrola prúdenia
vzduchu
Ohrievač
(teplá voda/horúca voda/para)
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte tesnosť celého potrubného systému.
– Odvzdušnite výmenník tepla a potrubný systém.
– Pri parných registroch zabezpečte odvod kondenzátu, aby sa zabránilo poškodeniu
výmenníka parnými nárazmi.
– Čerpadlo na horúcu vodu zapnite, príp. otvorte ventily na rozvode vody/pary, len ak
je ventilátor v chode, predídete tak prehriatiu zariadenia, ktoré by neochladzoval
prúdiaci vzduch.
– Skontrolujte teplotu na výtlaku: ak je ohrievač pred ventilátorom v smere prúdenia
vzduchu, je max. vyfukovacia teplota 40 °C, inak hrozí nebezpečenstvo prehriatia
motora.
Pamätajte, že povrch výmenníka tepla a pripájacie hrdlá sú horúce.
Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
Doskové výmenníky
s klapkami
Pri jednotkách s doskovým výmenníkom s bajpasom (a prídavnou cirkulačnou klapkou) sa musia pri cirkulačnej prevádzke cirkulačné klapky otvárať a bajpasové klapky
zatvárať. Pritom sa primiešavaný vonkajší vzduch predhrieva. Pri cirkulačnej prevádzke
môže byť klapka vonkajšieho vzduchu čiastočne zatvorená.
Pri zatvorenej bajpasovej klapke sa vonkajší vzduch ohrieva. Pri otvorenej bajpasovej
klapke sa v zime dá rozmrazovať zamrznutý doskový výmenník.
Elektrický ohrievač
Aby sa zabránilo prehriatiu, je potrebné dodržať nasledujúce hodnoty minimálneho prietoku vzduchu (v m3/h).
Typ KG/KGW
21/43
2.200
64/96
3.200
130/170 210/270 320/380
5.700
9.000
12.500
450
22.500
Minimálna rýchlosť vzduchu, prúdiaceho cez elektrický ohrievač, je 1,5 m/s (inak by
dochádzalo k prehrievaniu).
Pozor
Pri viacotáčkových motoroch alebo motoroch s regulovateľnými otáčkami sa musia
vyššie uvedené hodnoty dodržiavať aj pri najnižších otáčkach motora bez ohľadu na
vykurovací výkon elektrického ohrievača.
Elektrické ohrievače môžu byť umiestnené pri nasávaní (v smere prúdenia vzduchu
pred hnacím motorom/ventilátorom) len vtedy, ak teplota vzduchu na výstupe nie je
vyššia než 40 °C.
Dodržiavajte príslušné bezpečnostné predpisy platné pre elektrické ohrievače!
Pozor
V každom prípade treba zabezpečiť, aby sa pri výpadku dodávky elektrickej energie
automaticky vypol elektrický ohrievač. Okrem toho sa elektrický ohrievač môže spínať
len jedným alebo viacerými spínačmi (stýkačmi), do okruhu ktorých je sériovo zapojený
prevádzkový termostat. Dbajte na to, aby bol aspoň jeden termostat umiestnený hore
na vnútornej strane ohrievača.
Elektrický ohrievač treba chrániť pred vlhkom a vodou.
Chladič
(studená voda)
20
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte tesnosť celého potrubného systému.
– Odvzdušnite výmenníky tepla a potrubný systém.
– Zabezpečte odvod kondenzátu, aby nedošlo k pretekaniu kondenzačnej vane.
3062799_201309
Uvedenie do prevádzky
– Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či je koncentrácia nemrznúceho pro striedku v chladiacej vode dostatočná na predpokladanú prevádzkovú teplotu.
Ak sa do studenej vody primieša nemrznúca zmes, zníži sa výkon chladiča úmerne
so zvyšujúcou sa koncentráciou nemrznúcej zmesi.
– Skontrolujte teplotu studenej vody; minimálna teplota je +2 °C.
Pri teplote < 2 °C hrozí nebezpečenstvo, že lamely výmenníka začnú namŕzať
a obmedzovať prietok vzduchu, príp. mu úplne zabránia.
Nemrznúce zmesi sú zdraviu škodlivé. Pri manipulácii s týmito prostriedkami treba
bezpodmienečne dodržiavať pokyny výrobcu o bezpečnosti.
Chladič
(priamy výparník)
Pred naplnením chladiaceho okruhu chladiacim prostriedkom treba vhodnými opatreniami zabezpečiť, aby v potrubnom systéme nezostala žiadna zvyšková vlhkosť (napr.
vákuovaním alebo vypláchnutím suchým dusíkom).
Skontrolujte teplotu vyparovania: Musí byť min. +2 °C, pri teplote vyparovania < +2 °C
hrozí nebezpečenstvo, že lamely výmenníka začnú namŕzať a obmedzovať prietok
vzduchu, príp. mu úplne zabránia.
Pozor
Hodnoty uvádzané vo výkonových tabuľkách sa dajú dosiahnuť len vtedy, keď sa použije
chladiaci prostriedok, z ktorého sa vychádzalo pri dimenzovaní (R22 alebo R143a).
Zabráňte úniku chladiaceho prostriedku do okolitého prostredia, inak hrozí nebezpečenstvo znečistenia životného prostredia. Používajte vhodné odsávacie zariadenie.
Práčka
– Skontrolujte tesnosť potrubí a čerpadla.
– Skontrolujte upevnenie držiaka dýz aj dýzy.
– Skontrolujte priechodnosť odtokového potrubia sifónu.
– Naplňte sifón vodou.
– Napúšťajte vaňu práčky tak dlho, kým nezačne cez sifón odtekať voda.
– Pri kontrole smeru otáčania nakrátko pustite čerpadlo práčky, v prípade potreby
zmeňte smer otáčania.
– Skontrolujte príkon motora čerpadla.
Pozor
Nenechávajte čerpadlo práčky bežať nasucho.
Chod nasucho môže čerpadlo poškodiť.
– Zapnite ventilátor prívodu vzduchu.
– Zapnite čerpadlo práčky.
– Nastavte plavák: Hladina vody vo vani sa musí nachádzať min.10 mm nad nasávaním
čerpadla a max.10 mm pod ústím prepadu.
– Ak sú nainštalované: Nastavte ochranu proti chodu nasucho a automatické odsoľovanie
(podľa zvlášť priloženého návodu).
Upozornenie: Odlučovače kvapiek vzhľadom na štruktúru povrchu daného výrobou
môžu mať po určitý čas elektrický náboj.
Nejde o technickú chybu!
Kontaktný zvlhčovač
Na dosiahnutie dlhej životnosti zvlhčovača treba zabezpečiť:
– dostatočné množstvo cirkulujúcej vody (cca trojnásobné množstvo vody potrebné na
odparovanie)
– permanentné zvlhčovanie celého povrchu
– teplotu vzduchu a teplotu vody < 40 °C
– včasné čistenie
– prevádzku len s čerstvou vodou (opticky čírou, bez usadenín)
Výmena náplne zvlhčovača:
Náplň sa vkladá a vyberá cez revízny otvor:
– Zložte kryt.
– Vyberte náplň zvlhčovača.
– Vložte nové bloky.
Pozor
3062799_201309
Náplň zvlhčovača treba vložiť v správnej polohe, inak budú kvapky vody unášané
a výkon zvlhčovača bude značne zaostávať za požiadavkami.
21
Údržba
Pred začatím údržby vypnite hlavný vypínač zariadenia aj servisný vypínač
(vypínače) a zabezpečte ich proti opätovnému zapnutiu. V opačnom prípade
by sa mohlo stať, že pri ich neúmyselnom zapnutí budú osoby, ktoré vstúpia
do klimatizačného zariadenia, vystavené nebezpečenstvu úrazu rotujúcich
častí zariadenia.
Revízne dvierka otvorte, až keď sa úplne zastaví ventilátor. Pri otvorení dvierok sa totiž môžu kvôli podtlaku nasať voľné alebo nedostatočne pripevnené
predmety, čo môže viesť k vážnemu poškodeniu ventilátorov alebo dokonca k
ohrozeniu života, ak do komory vtiahne časti odevu pracovníkov (napr. kravatu).
Na výtlačnej strane ventilátora sa môžu za určitých okolností prudko otvoriť
revízne dvierka a prípadne aj zraniť osoby.
Ventilátorová komora
Do ložísk ventilátora, ktoré treba premazávať, sa musí doplniť lítiový tuk prvý
raz po cca 50 hodinách prevádzky a potom pravidelne po každých ďalších 2
500 hodinách prevádzky.
Ložiská s trvalou náplňou maziva, ktoré si nevyžadujú údržbu, sú označené
príslušnou nálepkou.
Štandardné trojfázové motory nepotrebujú údržbu.
Pri motoroch s osobitným vyhotovením postupujte podľa návodu na údržbu od
výrobcu.
Pozor
skrutka na napínanie
klinového remeňa (pohon
s motorovými saňami)
Klinové remene treba prvý raz dopnúť po cca jednej hodine prevádzky. Potom
treba vykonávať kontrolu v pravidelných intervaloch, ktorých dĺžka závisí od
prevádzkových podmienok, maximálne však v štvormesačných odstupoch.
Pri pohonoch s viacdrážkovými remenicami sa musia pri výmene klinových
remeňov vymeniť všetky remene v celej súprave.
Veľmi veľké hnacie motory sú uložené posuvne na štvorhranných profiloch alebo
motorových saniach. Ak chcete napnúť klinový remeň, povoľte upevňovacie
skrutky na štvorhranných profiloch a kontramatice na napínacej skrutke.
Napínaciu skrutku uťahujte, kým klinový remeň správne nenapnete. Dbajte
pritom na presné zarovnanie kotúčov remenice. Nakoniec opäť pevne utiahnite
kontramaticu a napínacie skrutky.
Skontrolujte správne lícovanie kotúčov remenice.
Pohon klinovým remeňom
Ak treba pri viacdrážkovom pohone vymeniť jeden alebo viac klinových
remeňov, vymeňte vždy celú kompletnú novú súpravu.
V jednej súprave sa nesmú používať klinové remene od rôznych výrobcov.
Skontrolujte upevnenie remeníc a upínacie skrutky puzdier.
Skontrolujte správne napnutie klinových remeňov.
Príliš napnuté aj príliš voľné klinové remene môžu mať za následok poškodenie
ložísk motora a ventilátora.
Skontrolujte bezchybné zlícovanie kotúčov klinových remeníc, aby sa zabránilo
nadmernému opotrebovaniu klinových remeňov a nadmernému namáhaniu
ložísk.
Pravidelne kontrolujte napnutie klinových remeňov.
22
3062799_201309
Údržba
Skúšobné sily (F) a hodnoty priehybu (x) pre úzke
vysokovýkonné klinové remene podľa DIN 7753
SPZ
SPA
SPB
Účinný priemer
malej remenice
(mm)
67 - 95
100 - 140
150 - 200
100 - 132
140 - 200
224 - 315
180 - 224
236 - 315
315 - 400
400 - 500
Pohon plochým
remeňom
Pozor
Sila F
(N/remeň)
10 - 19
15 - 20
19 - 27
20 - 27
28 - 35
35 - 50
40 - 52
46 - 60
55 - 76
67 - 90
priehyb x (mm)
Profil remeňa
osová vzdialenosť A (mm)
Skontrolujte presnú rovnobežnosť hnacieho hriadeľa ventilátora a hriadeľa
motora.
Skontrolujte presné zlícovanie kotúčov remenice.
meracie značky
Obehové plochy kotúčov remenice treba dôkladne čistiť od nečistôt, olejov
a tukov.
Aby sa vyskúšal správny chod remeňa, treba pred skúšobným chodom kotúče
remenice pretočiť rukou.
Po uplynutí 30 – 60 minút skúšobnej prevádzky skontrolujte remeňový pohon
a v prípade potreby zvýšte napnutie remeňa (max. o 2 %).
Pri použití zložených alebo lemovaných remeníc dbajte na to, aby remeň počas
prevádzky nemal žiadny trvalý kontakt so spojom ani s lemom, pretože by to
mohlo viesť k poškodeniu remeňa.
Príklady – rozstupy meracích značiek
Nenapnutý remeň
Napnutý remeň
Voľné obežné koleso ventilátora
koleso ventilátora
3062799_201309
250 mm
350 mm
500 mm
podľa prítlaku remeňa
Pri všetkých opravách a údržbe dodržiavajte bezpečnostné a pracovné
predpisy (DIN EN 50110, IEC 364)!
Motor a ložiská sú bezúdržbové.
Každých 12 mesiacov skontrolujte mechanické vibrácie ventilátora podľa normy
DIN ISO 14694.
Maximálna dovolená intenzita vibrácie je 2,8 mm/s (merané na štíte ložiska
motora na strane ventilátora).
Nánosy na obežnom kolese môžu spôsobiť nevyváženosť a viesť k poruche
zariadenia (nebezpečenstvo únavového lomu – obežné koleso môže prasknúť
– nebezpečenstvo usmrtenia).
V prípade potreby vyčistite obežné koleso mydlovým roztokom.
motor
23
Údržba
Výmenník tepla
(ohrievač /chladič/KGX)
V pravidelných intervaloch kontrolujte znečistenie výmenníka tepla a podľa
potreby ho vyčistite.
Výmenník tepla sa čistí:
– vysávaním
– vyfúkaním stlačeným vzduchom
– vystriekaním vodou alebo parou.
Pozor
Tlak vzduchu, vody alebo pary používanej na čistenie nesmie byť vyšší ako 5
barov, inak hrozí nebezpečenstvo mechanického poškodenia komponentov.
Skontrolujte odvod kondenzátu.
Sifón otvorte, vyčistite a opäť naplňte.
Lamely odlučovača kvapiek vyčistite bežne dostupným prostriedkom na
odstraňovanie vodného kameňa.
Žalúziové klapky
Žalúziové klapky neolejujte. Mohla by sa pritom poškodiť použitá plastická
hmota a klapky by už spoľahlivo nefungovali.
Žalúzie prefúknite stlačeným vzduchom, iná údržba nie je potrebná.
Práčka
Práčku a odlučovač kvapiek treba pravidelne čistiť. Interval čistenia závisí od
prevádzkových podmienok, stavu vzduchu a kvality vody.
Vaňu treba pri údržbe vypustiť a vypláchnuť čistou vodou, príp. vysokotlakovým
čistiacim zariadením.
Pozor
Rozvádzacie potrubie a blok dýz pri čistení len vystriekajte slabým prúdom vody.
Ak je tlak vody príliš vysoký, hrozí nebezpečenstvo ich poškodenia.
Pozor
Môžete použiť bežne dostupné prostriedky na odstraňovanie vodného
kameňa.
Penivé čistiace prostriedky nie sú vhodné.
Čerpadlo práčky si nevyžaduje nijakú údržbu.
Napriek tomu sa pri čistení práčky odporúča vypláchnuť aj čerpadlo a rozvádzacie potrubie čistou vodou.
Pri dlhšej odstávke práčky pusťte čerpadlo 1-krát týždenne zhruba na 5 minút,
aby sa predišlo zadretiu ložísk (nejde o chod nasucho!).
Filter
Filtračné vložky treba pri čistení alebo výmene vybrať zboku komory po otvorení
revíznych dvierok.
Materiál zo syntetických vláken filtračnej triedy G4 používaný na filtračné
vložky sa dá regenerovať. Vložky sa dajú vyprášiť, prefúknuť, povysávať alebo
vyprať bežne dostupnými jemnými pracími prostriedkami v teplej vode. Vložky
sa nesmú žmýkať!
Vreckové filtre sa nedajú regenerovať. Ak v dôsledku ich znečistenia dôjde k
prekročeniu prípustnej max. tlakovej strate, musia sa vymeniť.
Vložky vreckových filtrov sa vymieňajú po otvorení revíznych dvierok. Najprv
treba uvoľniť rýchloupínací mechanizmus vysunutím zboku komory.
(rýchloupínací mechanizmus vhodným nástrojom uvoľnite = vyberte filter;
rýchloupínací mechanizmus vhodným nástrojom stlačte = filter napnite).
Upozornenie: Zo znečisteného filtra stiahnite rybinové tesnenie a nasaďte ho
na náhrad-ný filter. Len tak sa dá zaručiť správne namontovanie
filtra.
24
3062799_201309
Protimrazová ochrana
Protimrazová ochrana
Výmenník tepla
Ohrievač na teplú/horúcu vodu, chladič, doskový výmenník tepla:
–Klimatizačné zariadenia KG inštalujte len v prostredí chránenom proti mrazu.
–Prevádzka s bežne dostupnými prostriedkami na ochranu proti mrazu a
protimrazovým termostatom.
–Pri odstavení vykurovacieho zariadenia všetky časti obsahujúce vodu vypustite, zvyškovú vodu vyfúknite stlačeným vzduchom.
–Doskový výmenník tepla s bajpasom rozmrazujte pri otvorenej bajpasovej
klapke.
Parný register
–Pri odstavení vykurovacieho zariadenia všetky časti obsahujúce vodu vypustite, zvyškovú vodu vyfúknite stlačeným vzduchom.
Elektrický ohrievač
–Nevyžaduje sa žiadna protimrazová ochrana.
Práčka
Prívod vody treba zaizolovať na mieste inštalácie, prípadne vyhrievať.
Vypustite vaňu a potrubia, potrubia prefúknite stlačeným vzduchom.
Vypustite vodu z čerpadla (pozri priložený návod od výrobcu čerpadla).
Sifón
Ochranu sifónu pred mrazom treba zabezpečiť na mieste inštalácie.
3062799_201309
25
Odstavenie z prevádzky/Požiar/
Likvidácia
Odstavenie z prevádzky
Sezónne odstavenie z prevádzky
Rotačné výmenníky tepla treba po určitom čase odstaviť a odstrániť nečistoty
z ich povrchu.
Krátkodobé odstavenie z prevádzky
Reguláciou príp. riadením znížte výkon zariadenia na minimum.
Žalúziové klapky uveďte do prevádzkového režimu, ktorý využíva cirkulačný
vzduch, a klapku vonkajšieho vzduchu zatvorte, aby sa zabránilo vychladnutiu
a prípadnému zamrznutiu.
Vypnite obehové čerpadlá a zatvorte regulačné ventily.
Vypusťte zabudované diely, ktorým hrozí zamrznutie – napr. výmenníky tepla.
Výmenníky tepla a prípojky prefukujte stlačeným vzduchom tak dlho, kým nie
sú úplne prázdne.
Ventilátor nechajte pustený dovtedy, kým sa úplne nevysuší povrch všetkých
komponentov.
Vyprázdnite všetky sifóny.
Vypnite hlavný vypínač a zariadenie uzavrite.
Dlhodobé odstavenie z prevádzky
Postupujte rovnako ako pri krátkodobom odstavení z prevádzky.
Aby sa zabránilo poškodeniu ložísk, môžete navyše uvoľniť napnutie klinového
remeňa ventilátora alebo remene úplne zložte.
Opätovné uvedenie do prevádzky
Vizuálne skontrolujte, či na zariadení nie sú žiadne zjavné poškodenia.
Zariadenie uveďte do prevádzky (postupujte podľa opisu v kapitole Uvedenie
do prevádzky).
Požiar
Bezprostredné ohrozenie požiarom, zapríčinené týmto zariadením ako takým,
nehrozí. Cudzím zavinením môžu začať horieť tesnenia, ktoré sú v obmedzenom množstve v zariadení inštalované.
V prípade požiaru sa musí zariadenie odpojiť od prívodu elektrickej energie.
Pri hasení požiaru treba používať pomôcky na ochranu dýchacieho ústrojenstva.
Pri hasení požiaru sa môžu používať len bežné hasiace prostriedky, ako je
voda, hasiaca pena alebo hasiaci prášok.
Keďže horľavé tesnenia sa v zariadení vyskytujú len v malej miere, uvoľňuje
sa pri požiari len malé množstvo škodlivých látok.
Likvidácia zariadenia
Keď prestane zariadenie slúžiť svojmu účelu, môžu ho demontovať výlučne
len oprávnené osoby.
Pred začiatkom demontáže treba zariadenie odpojiť od prívodu elektrickej
energie.Elektrické prípojky môžu odstrániť len oprávnené osoby.
Komponenty, v ktorých prúdi nosné médium (ohrievač, chladič atď.), treba
dokonale vyprázdniť a tieto látky (napr. vodu s nemrznúcou zmesou, chladiaci
prostriedok atď.) v súlade s miestnymi predpismi odborne zlikvidovať.
Až potom sa dá zariadenie demontovať na jednotlivé diely.
Kovové a plastové časti by sa mali vytriediť a až potom odovzdať na likvidáciu.
Pri manipulácii s komponentmi obsahujúcimi prach (napr. filtre, produkty s
minerálnou vlnou a podobne) treba nosiť vhodné dýchacie masky.
26
3062799_201309
Kontrolný zoznam
Odporúčaný kontrolný zoznam na zabezpečenie hygienickej prevádzky a údržby vzduchotechnických zariadení.
Činnosť
Opatrenie
Mesiace
Prieduchy na vonkajší a odvádzaný vzduch
Komory/skrine zariadení
Kontrola znečistenia, poškodenia a korózie
vyčistenie a údržba
12
výmena príslušných vzduchových filtrov, ak od poslednej výmeny filtračného
stupňa neuplynulo 6 mesiacov, inak
výmena celého filtračného stupňa
3
Vzduchové filtre
Kontrola neprípustného znečistenia, poškodenia
(netesnosti)
Parný zvlhčovač
Umývanie čistiacimi prostriedkami, vypláchnutie
a vysušenie zvlhčovacej komory, príp. jej dezinfekcia
Kontrola zanesenia dýz
6
vyčistenie
Kontrola hygienického stavu
6
6
Výmenník tepla
Kontrola znečistenia, poškodenia a korózie
vyčistenie a údržba
3
Kontrola fungovania sifónu
údržba
3
Kontrola hygienického stavu
6
Ventilátor
Kontrola znečistenia, poškodenia a korózie
vyčistenie a údržba
6
Kontrola znečistenia, korózie a fungovania kondenzačnej
vane a odlučovača kvapiek
údržba
3
Kontrola fungovania sifónu
údržba
3
Rekuperácia tepla
Kontrola hygienického stavu
12
Vzduchotechnické kanály a tlmiče hluku
Kontrola znečistenia, poškodenia a korózie tlmičov hluku
údržba
12
Kontrola znečistenia koncových komôr a filtra vonkajšieho
vzduchu
výmena vzduchových filtrov, vyčistenie
komory
3
Kontrola znečistenia výmenníka tepla koncových komôr
bez vzduchového filtra
vyčistenie (vysávačom)
6
Koncové komory
Výmena vzduchových filtrov
12
Originálne náhradné diely WOLF sa dajú kúpiť podľa objednávacieho čísla (na typovom
štítku) s krátkou dodacou lehotou na č. faxu + 421 2 48 20 0822, 14.
3062799_201309
27
Download

Návod na montáž a údržbu