Súťažné úlohy o zľavu na vstup do Dvoch izieb (www.dveizby.sk)
Úloha 1
Ktorý tvar z tvarov A až E možno priložiť ku zobrazenému útvaru tak, že vytvoria úplný štvorec?
B
Úloha 2
Ktoré číslo nasleduje:
0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20 (postupne sa ku predchádzajúcemu číslu pridáva +1, +1, +2, +2, +3, +3, +4, +4)
Úloha 3
Ktoré číslo sem nepatrí?
9678 4572 5261 5133 3527 6895 7768 (viacero možností – jediné, ktoré má súčet číslic nepárny, jediné,
kde sa súčet prvých dvoch číslic nerovná súčtu druhých dvoch)
Úloha 4
Čo patrí na miesto otáznikov?
D – po riadkoch sa ku číslam
postupne pridáva +1, +2, +3
Súťažné úlohy o zľavu na vstup do Dvoch izieb (www.dveizby.sk)
Úloha 5
Čo sem nepatrí? C – pretože v každom obrazci okrem C vychádzajú z čierneho bodu tri čiary
Úloha 6
Doplňte pyramídu. Pravidlo, ktoré platí v pyramíde je, že číslo v políčku je súčtom dvoch políčok po
dním.
Úloha 7
Ktorý tvar sem nepatrí? B – všetky ostatné sú len otočením toho istého tvaru
Úloha 8
Koľko minút chýba do dvanástej (12:00, nie 24:00), keď pre 48 minútami bolo dva krát toľko minút po
deviatej (9:00) ako teraz chýba do dvanástej. 44 minút. 12:00 – 44 min = 11:16 – 48 min = 10:28.
9:00 + 88min = 9:00 + 1:28 = 10:28. Alebo (180 min- 48 min)/3 = 44 min.
Súťažné úlohy o zľavu na vstup do Dvoch izieb (www.dveizby.sk)
Úloha 9
Ktoré slovo sem nepatrí?
sedemuholník, trojuholník, šesťuholník, kocka, päťuholník (jediný trojrozmerný tvar)
Úloha 10
Máme tri prepínače (menia stav žiarovky medzi z vypnutého na zapnutý a späť).



Prepínač A vypína a zapína svetlá 1 a 2.
Prepínač B vypína a zapína svetlá 2 a 4.
Prepínač C vypína a zapína svetlá 1 a 3.
Postupne prepneme všetky prepínače, ktoré spôsobia zmenu zo začiatočného stavu do koncového
stavu, ako je na obrázku nižšie.
Ktorý prepínač nefunguje? A
Úloha 11
Ktorý diel patrí na prázdne políčko? B – každý kruh je v jednotlivých riadkoch tmavý presne jeden krát
Súťažné úlohy o zľavu na vstup do Dvoch izieb (www.dveizby.sk)
Úloha 12
Aké číslo patrí na miesto otáznika? 4 – hodnoty v poli v strednom kruhu vzniknú súčinom
odpovedajúcich hodnôt v pravom a ľavom kruhu. Napr: 6 = 3 * 2
Úloha 13
Koľko čiar je na obrázku? (nie je to chyták, počítajte celé čiary) 11
Úloha 14
Čo patrí na prázdne políčko? D – v každom riadku ukazujú šípky doľava, doprava a dolu.
Úloha 15
Čo patrí namiesto otáznika? Sú tu dve postupnosti, v jednej sa pripočítava 1 ¼ a v druhej sa odpočítava.
6 7/8, 2 9/16, 5 5/8, 3 13/16, 4 3/8, 5 1/16
Súťažné úlohy o zľavu na vstup do Dvoch izieb (www.dveizby.sk)
Úloha 16
Aké dve čísla patria na miesto otáznikov?
10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, 888, 890 (strieda sa násobenie 3 a pripočítanie 2)
Úloha 17
Muž mal 53 ponožiek v zásuvke. 21 rovnakých modrých, 15 rovnakých čiernych a 17 rovnakých
červených. Ráno vstal a aby nezobudil manželku, tak si vyťahoval ponožky v úplnej tme. Aby sa mu
ponožky hodili ku obleku, chcel si dať dve rovnaké čierne ponožky. Koľko ponožiek musí vytiahnuť zo
zásuvky, aby mal istotu, že bude mať aspoň dve čierne? 40 (všetky červené, všetky modré a dve čierne)
Úloha 18
Nájdi päť po sebe idúcich čísiel, ktorých súčet je 22.
7396413793541765
Úloha 19
Do ktorého zo spodných šesťuholníkov môžeme pridať bodku tak, že výsledný tvar zodpovedá
vlastnosťami originálu? D – iba tu majú tri kruhy spoločnú plochu vnútri trojuholníka
Súťažné úlohy o zľavu na vstup do Dvoch izieb (www.dveizby.sk)
Úloha 20
Ktorý tvar chýba? C – časť štvora (2x2) vľavo hore a vpravo dolu sú rovnaké a takisto časť štvorca vpravo
hore a vľavo dolu.
Download

Vysledky hry z 22.2.2015