2.
8-9.
32
Sudoku
Doplňte chýbajúce čísla tak, aby boli v každom
riadku, stĺpci aj štvorci všetky čísla od 1 do 9.
4
9
6
2
1
4
6
3
IQ Test
6
8
5
6
5
2
1
3
1
9
2
7
Namiesto otáznika dopíšte číslo
5
chýbajúceho obrazca. Číslo obrazca
6
doplňte do Taktického trojuholníka.
3
1
9
8
Odpoveď: V tmavom políčku
je
číslo_____.
Mosty
Číslo na každom ostrovčeku predstavuje
počet
mostov,
ktorými
je
spojený
so susednými ostrovčekmi. Mosty sa
Možnosti:
nekrížia, sú zvislé alebo vodorovné, teda
nemôžu
ísť
šikmo.
Ostrovčeky
sú
navzájom prepojené.
Odpoveď: Medzi čiernymi
ostrovčekmi je/sú____ most/y.
Odpoveď: Správny obrazec
je č.____.
Dochádzka do práce
Záhadný trojuholník
Vo firme CarLife pracuje šesťdesiat zamestnancov. Niektorí z
Pavel miluje rôzne hádanky a hlavolamy, preto
nich dochádzajú do práce vlastným autom, ostatní chodia pešo.
dostal k narodeninám knihu hádaniek. Veľa úloh mu
Zistili sme, že všetky vydaté ženy dochádzajú autom. Ženatých
nerobilo problémy, ale zasekol sa na záhadnom
mužov je päť, ale z nich cestujú autom iba dvaja. Slobodní muži
päťuholníku. Úlohou je vpísať celé číslo do zeleného
necestujú autom vôbec. Napriek tomu pešo dochádza do práce
políčka tak, aby jednotlivé operácie, ktoré sú znázornené na šípkach fungovali správne.
dvakrát viac žien ako mužov. Autom dochádza do práce presne
Dokážete mu pomôcť a určiť správne číslo?
737
osemnásť zamestnancov. Koľko pracuje vo firme slobodných
mužov?
Odpoveď: Vo firme pracuje ____ slobodných mužov.
Návštevy v paneláku
Panelák má sedem poschodí. Na každom z nich býva jedna teta – Anna,
Božena, Cecília, Darina, Elena, Františka a Gizela. Tieto tety sa navzájom
navštevujú, ale iba tie, ktoré sú kamarátky. Na obrázku sú čiarou spojené
začiatočné písmenká všetkých kamarátok. Na prízemí býva teta Žofia,
ktorá sa nekamaráti (a teda ani nenavštevuje) so žiadnou tetou z
Odpoveď: Do zeleného políčka treba doplniť číslo ____ .
vyššieho poschodia, ale zato je veľká klebetnica a sleduje všetko dianie v
paneláku. Keď ide výťah (ktorým sa tety vždy odvezú na návštevu), tak
Žofia počúva, koľko poschodí prešiel a hneď presne vie, ktoré dve z nich
sa stretli. Vie to vďaka tomu, že medzi žiadnymi dvoma dvojicami
Ťahanie guľôčok
kamarátok nie je rovnaký rozdiel poschodí. Od Žofie sme sa dozvedeli, že najviac kamarátok má
teta, ktorá býva na treťom poschodí. Viete určiť, na ktorom poschodí býva teta Darina?
Odpoveď: Teta Darina býva na ____ poschodí.
Pokazený počítač
Pani učiteľka si do počítača uložila príklad, ktorý chcela dať žiakom
na domácu úlohu. Neskôr však zistila, že jej počítač napadol zákerný
počítačový vírus, ktorý pozamieňal jednotlivé číslice za iné. Vie iba, že
všetky rovnaké číslice v rámci príkladu zamenil za navzájom rovnaké.
Babička chce ukázať deťom, že vie kúzliť. Vezme preto
vrecúško a vhodí doň 20 čiernych a 19 bielych guľôčok.
Potom deti postupne obchádza a necháva ich vytiahnuť si
vždy 2 guľôčky. Pokiaľ si vytiahnu dve rovnakej farby,
nechávajú si ich obe, pokiaľ sú rôznej farby, musia vrátiť do
vrecúška bielu. Babička tvrdí, že guľôčka, ktorá ostane vo
vrecúšku ako posledná, bude biela. Podarí sa jej toto kúzlo?
(Do Taktického trojuholníka napíšte: 1 – áno, podarí, 2 – nie,
nepodarí, 3 – nedá sa určiť.)
Zadanie, ktoré našla v počítači, bolo „322 + 12 + 312 = 212“. Aký bol prvý
sčítanec pôvodného správneho zadania?
Odpoveď: Babičke sa kúzlo ____ .
Odpoveď: Prvý sčítanec pôvodného správneho zadania bol ____ .
Formulár s vyriešenými úlohami zašlite na našu adresu: TAKTIK, P. O. BOX 100, 040 11 Košice,
najneskôr do 13. 1. 2012.
Riešenia I. série úloh
1. SUDOKU
2. Mosty
5
7
8
9
1
3
6
2
4
2
3
9
6
8
4
1
5
7
1
6
4
2
5
7
9
8
3
1
4
1
7
5
2
6
8
3
9
3
9
2
8
7
1
5
4
6
8
5
6
3
4
9
7
1
2
6
2
5
4
9
8
3
7
1
9
4
1
7
3
5
2
6
8
7
8
3
1
6
2
4
9
5
Medzi čiernymi ostrovčekmi sú 2 mosty.
3. IQ test
Správny obrazec je č. 4.
4. Tri kocky
Najväčší možný súčet bodiek na troch stenách kocky je 15, tvorený číslami 4, 5 a 6. Jediné možné kombinácie súčtov s
celkovým súčtom 40 sú 15 + 14 + 11 a 15 + 13 + 12. Súčet 13 nie je možné naraz vidieť na stenách jednej kocky.
Adam mohol vidieť zobrazené steny so súčtami bodiek 15, 14 a 11. Teda na jednej kocke bolo vidieť 6, 5 a 4 bodky,
na druhej 6, 5 a 3 bodky a na tretej 6, 3 a 2 bodky.
5. Koľko váži fľaša?
Riešime úvahou. Fľaša s pohárom má rovnakú hmotnosť ako krčah. Fľaša má rovnakú hmotnosť ako tanier s
pohárom. Fľaša s pohárom má rovnakú hmotnosť ako tanier a 2 poháre. Z predchádzajúcich tvrdení vyplýva, že krčah
má rovnakú hmotnosť ako tanier a 2 poháre. Keďže 2 krčahy majú rovnakú hmotnosť ako 3 taniere, tak 3 taniere
majú rovnakú hmotnosť ako 2 taniere a 4 poháre. Tanier má rovnakú hmotnosť ako 4 poháre. Teda 5 pohárov má
rovnakú hmotnosť ako fľaša. Fľaša je 5-krát ťažšia ako pohár.
6. Veronikin ornament
Celý ornament vieme rozdeliť na 25 zhodných trojuholníkov. Modrých je 12, čo tvorí 48 %
ornamentu. Veronika vymaľovala modrou farbou 48 % ornamentu.
7. Maliar izieb a Jožko
Označme si farby biela B, červená Č, modrá M (3B bude znamenať, že v plechovke sú 3 litre bielej farby.) 1 l
z 1. plechovky prelejeme do 2. plechovky, v 1. plechovke bude 3B, v 2. plechovke bude 1B a 4Č. 1 l z 2. plechovky
prelejeme do 3. plechovky, teda z 2. plechovky odlejeme 1/5 obsahu a ostanú tam 4/5 obsahu. V 2. plechovke bude
4/5 B a 16/5 Č, v 3. plechovke bude 1/5 B a 4/5 Č a 4M. 1 l z 3. plechovky prelejeme do 2. plechovky, v 2. plechovke
bude 21/25 B, 84/25 Č a 4/5 M. 1 l z 2. plechovky prelejeme do 1. plechovky, v 1. plechovke bude 396/125 B, 84/125 Č
a 20/125 M. Pomer farieb je B : Č : M = 396 : 84 : 20 = 99 : 21 : 5. Pomer farieb v plechovke je v poradí biela, červená,
modrá 99 : 21 : 5.
8. Priateľská večera
Z 1 a 4 zistíme, že súčet veku manželov je o 15 väčší ako súčet veku manželiek, ženy majú spolu 68 rokov a muži 83
rokov. Manžel je o 5 rokov starší ako manželka, preto po odčítaní 5 od súčtu veku manželov musíme dostať
dvojnásobok veku manželky, teda párne číslo. Súčet veku manželov musí byť nepárne číslo. Preto Julka nemôže byť
manželkou ani Imra, ani Laca. Jeden z manželských párov je Andrej a Julka. V tvrdení 3 a 5 môžeme Julku „zameniť“
za Andreja, preto Andrej a Imro majú spolu 5 + 52 = 57 rokov. Ladislav má 83 – 57 = 26 rokov. Podobne zistíme, že
Andrej má 27 rokov a Imrich 30 rokov. Potom zistíme vek manželiek. Andrej má 27 rokov, jeho žena Julka má 22
rokov. Imrich má 30 rokov, jeho žena Eva má 25 rokov. Ladislav má 26 rokov, jeho žena Marta má 21 rokov.
Download

Sudoku Mosty IQ Test