JEDINEČNÉ SPOJENIE BASKETBALOVÉHO A FUTBALOVÉHO
FREESTYLU
EXHIBÍCIE, SHOW PROGRAMY A MNOŢSTVO ZÁBAVY!
PROGRAM PRE ŠKOLY
Cieľ: navštíviť jednotlivé školy a prezentovať tento zaujímavý spôsob pohybovej aktivity. Základom
je zviditeľniť tento novorozvíjajúci sa šport a tieţ ukázať mládeţi nový spôsob sebarealizácie a týmto
ich motivovať k pohybovej aktivite záţitkovou formou
Poslanie: prezentovať význam a pozitíva športu pre rozvoj človeka a osobnosti
Zameranie: pre mladých ľudí všetkých vekových kategórií, ţiakov ZŠ (prvého a druhého stupňa)
Dĺžka programu: 60 minút (je moţnosť tieţ dĺţku programu prispôsobiť podľa poţiadaviek napr. na
45 minút v rámci jednej vyučovacej hodiny alebo aj dlhší variant s viacerými súťaţami a športovými
hrami)
Miesto: najvhodnejším miestom na realizáciu programu je telocvičňa, ale vôbec nie je podmienkou.
Program je moţné urobiť na akomkoľvek väčšom priestranstve či miestnosti
Realizácia programu: návšteva základných škôl a prezentácia tohto športového odvetvia, ktoré nie je
materiálne, priestorovo, ani finančne náročné a dostupné kaţdému. Súčasťou programu sú:
vystúpenia skupiny HANDS UP,
prednáška o dôleţitosti športu a pohybu (čo sa vďaka nemu podarilo dosiahnuť nám),
súťaţe a športové hry,
zábavné disciplíny,
workshop (moţnosť priučiť sa a vyskúšať základy freestylu).
FREESTYLE je pomerne mladá a nová športová disciplína, ktorá spája zaujímavé triky,
kúsky a ţonglovanie s loptami s kultúrnou a zábavnou stránkou. Show je určená pre všetky vekové
kategórie a dá sa prispôsobiť na všetky druhy podujatí, či podľa konkrétnych poţiadaviek. Doplnená je
dynamickou hudbou a obsahuje samostatné vstupy a spoločné vstupy s choreografiou. Súčasťou
kaţdého vystúpenia je pouţívanie rozličných rekvizít, zapájanie publika, či rozličné komické scénky,
ktoré okrem športových výkonov pridajú celej show kultúrny a zábavný charakter. Naše programy
odporúčame na:
detské akcie,
family day,
festivaly (hudobný a pod.),
firemné akcie / eventy,
konferencie / kongresy,
plesy,
road show / promo akcie,
silvester,
športové akcie (zápasy, turnaje),
stuţkové / školské oslavy,
súkromné párty / oslavy (dospelí),
svadby,
teambuildingy,
tematická akcie,
výstavy / trade show.
KONTAKTY
Ing. Martin Leco
E-mail: [email protected]
Tel.: 0949 442 909
www.magician.sk
Mgr. Peter Herstek
E-mail: [email protected]
Tel.: 0915 889 550
www.skillzhood.com
Marko Popovski
E-mail: [email protected]
Tel.: 0949 217 207
www.skillzhood.com
HANDS UP CREW: http://www.magician.sk/sk/HANDS-UP/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/HANDSUPfreestylecrew
Download

HANDS UP Crew a ŠPORT BEZ LIMITOV