Městské kulturní středisko Třebíč
KAM V TŘEBÍČI
BŘEZEN 2015
neděle 8. 3. 2015 v 10.00 – Zadní synagoga
OSLAVA NEJVESELEJŠÍHO ŢIDOVSKÉHO SVÁTKU PURIM
Co je to Purim a proč se mu říká Svátek losů? Podle koho dostaly svůj název Hamanovy uši? To vše se
dozvíte, pokud přijdete do ţidovské čtvrti v neděli 8. března oslavit s námi jeden z nejveselejších ţidovských
svátků. Oslava svátku s bohatým programem proběhne jiţ tradičně v Zadní synagoze, kde na děti i dospělé
čekají speciální purimové prohlídky, příběh o odváţné královně Ester i ochutnávka Hamanových uší.
PROGRAM:
9.30, 11.00, 12.30 hodin:
SVÁTEČNÍ PURIMOVÉ PROHLÍDKY ZADNÍ SYNAGOGY A DOMU SELIGMANNA BAUERA
Sváteční prohlídky s košer vínem. 100,-/50,- Kč
11.00 hodin: HAMÁNKY OD HROMASE – PEKAŘSKÁ DÍLNA
Oblíbená pekařská dílna v Domě Seligmanna Bauera pod vedením kuchaře Michala Hromase.
Vstupné: 50,- Kč; Rezervace nutná. Kontakt: Tel. 568 610 023, [email protected]
16.00 hodin: PURIM A SVÁTEČNÍ PEČIVO
Přednáška Michala Hromase. Vstupné: 30,- Kč
14.00 – 17.00 hodin: PROGRAM PRO DĚTI
14.00 hodin - O BROUČKOVI – představení pro děti v podání divadelního souboru „Áčko“ ze ZŠ Týnská
Vstupenky: 15,- Kč SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY!
14.30 hodin – ESTEŘINY DÍLNIČKY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Zdobení keramických ţidovských motivů, výroba purimových masek, vymalovánky a další aktivity nejen pro
děti. Vstupné: 40,- Kč
Ochutnejte perníčky krále Achašveroše a víno a medovinu z rukou moudrého Mordechaje.
KE KAŢDÉ PRODANÉ VSTUPENCE ZRÁDNÉ UCHO HAMANOVO ZDARMA!
E-mail: [email protected], Tel. 568 610 023
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
pondělí 23. 3. – středa 25. 3. 2015 – kino Pasáţ
FESTIVAL JEDEN SVĚT
Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Součástí festivalu bude beseda s hosty, koncert
a výstava. Více informací: paní Radka Balášová, tel. 568 610 030
www.mkstrebic.cz, www.jedensvet.cz
1
sobota 28. 3. - neděle 29. 3. 2015 – Národní dŧm
TŘEBÍČSKÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO
49. ročník krajské přehlídky amatérských loutkářských souborŧ
SOBOTA 28. 3. 2015
PRO DĚTI OD 3 LET:
9.30 hodin, malý sál – ZAPEKLITÁ POVIDLA, LS Bedruňka Brno
10.15 hodin, malý sál – O HASTRMANÍ PRINCEZNIČCE, DaLS Blučina
10.30 hodin, velký sál – KAŠPÁREK PÁNEM SKALNÍHO HRADU, Divadlo Povidlo Otrokovice
14.00 hodin, velký sál – OTESÁNEK, O HLOUPÉ HUSE, Pohádky od Lenky Uherský Brod
PRO DĚTI OD 7 LET:
14.45 hodin, malý sál – PÍSNĚ POHNUTLIVÉ I VESELÉ, LD Starost Prostějov
NEDĚLE 29. 3. 2015
PRO DĚTI OD 3 LET:
9.30 hodin, velký sál – ČERVENÁ KARKULKA A PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, LD Uherský Brod
DVĚ KRATŠÍ HRY V JEDNOM BLOKU ZA JEDNO VSTUPNÉ:
10.30 hodin, malý sál – O RYBÁČI A STARÉ BOTĚ, Loutkino Brno – pro děti od 4 let
11.00 hodin, malý sál – VÁLKA RŮŢÍ, O SMUTNÉM KONÍČKOVI, Soubor MA-MA Sklené nad Oslavou – pro
děti od 5 let
Vstupné: 30,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 23. 3. 2015, Tel. 568 610 013, www.mkstrebic.cz
POZVÁNKY NA BŘEZNOVÉ AKCE:
1. 3. od 14.30 do 17.00 hodin Z POHÁDKY DO POHÁDKY – Dŧm zahrádkářŧ,
ul. Švabinského 47, Třebíč; Tradiční maškarní rej. Tanec, soutěţe, bohatá tombola.
Vstupenky v předprodeji, DDM Třebíč, Borovina, [email protected]
www.ddmtrebic.cz
1. 3. v 19.00 hodin ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI – Divadelní spolek Ampulka, ul.
Kpt. Jaroše 755/2, Třebíč; Komorní drama, které nás zavede do zdánlivě
obyčejného hotelového pokoje. Tři osoby, tři osudy, tři viny. Přijďte se podívat na
legendární oceňované představení z pera J. P. Sartera. Délka představení: 45 minut.
www.ampulka.org
Od 2. 3. do 1. 4. 2015 VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH – PROGRAM PRO ŠKOLY NA
TŘEBÍČSKÉM ZÁMKU; Muzeum Vysočiny nabízí pro školy program Velikonoční
příběh: Pašijový týden, velikonoční zvyky, rukodělná činnost, to vše čeká na děti a ţáky
mateřských a základních škol. Rezervace na tel. 568 408 897, [email protected],
www.zamek-trebic.cz
5. 3. v 16.30 hodin LITERÁRNÍ FRANCOUZSKÝ KLUB – Městská knihovna
Třebíč – hudební odd., Hasskova ul. 102/2; Mgr. Aleš Říman: Alexandre Dumas.
2
Tři mušketýry i Hraběte Monte-Christo tisíckrát ve filmu vidět není zdaleka totéţ jako
jedinou jejich příběhy číst. Tvorba asi nejznámějšího francouzského romanopisce
v kontextu doby, smělých plánů i ţivotních peripetií. Vstupné 20,- Kč.
www.knihovnatr.cz
6. 3. od 15.00 hodin FIMOŠPERKOVÁNÍ – DDM Třebíč - Borovina
1. TÉMA: HRNÍČKOVÁNÍ; Nutnost přihlášení do 4. 3. 2015 na e-mail:
[email protected]; Cena: 90,- Kč (hrneček a lţička) www.ddmtrebic.cz
6. 3. v 19.30 hodin AVIÍ AFRIKOU – čajovna Halahoje – Třebíč, (Otmarova 22,
areál Katolického gymnázia, za tělocvičnou); Vyprávět bude Vojta Wertich.
www.halahoj.org
7. 3. v 21.00 hodin ZRNÍ – Hudební klub „B“, ul. V. Nezvala 68, Třebíč; Turné:
NÁSLEDUJ KOJOTA. www.klub-b.com
8. 3. od 10.00 hodin PŘIJĎTE OCHNUTNAT PURIM DO ZADNÍ SYNAGOGY –
Zadní synagoga, Subakova 1/44, Třebíč; Hamánky od Hromase, košer víno,
příběh královny Ester, bohatý program pro děti, zdobení ţidovských symbolů
a přednáška – to vše je připraveno na oslavu nejveselejšího ţidovského svátku v Zadní
synagoze v Třebíči. Program výše na str. 1; www.mkstrebic.cz
10. 3. v 17.00 hodin PROMÍTÁNÍ FILMU "SVOBODNÁ ČÍNA: ODVAHA VĚŘIT"
– Galerie Franta, Národní dŧm, Karlovo nám. 47, Třebíč; V rámci mezinárodní
kampaně Vlajka pro Tibet proběhne v Galerii Franta promítání filmu Michaela
Perlamana "Svobodná Čína: Odvaha věřit". Vstupné: 30,- Kč. www.mkstrebic.cz
13. 3. od 16.00 hodin ODDÍL BADMINTONU PRO MLÁDEŢ OD 10 LET – nábor
členŧ – Hrotovická 160, Třebíč, Tato úvodní hodina zdarma. Trénink: kaţdý pátek
od 16.00 do 17.00 hodin. Bliţší informace na tel. 735 078 970. www.badec-tr.cz
13. 3. v 19.30 hodin POUTA – čajovna Halahoje – Třebíč, (Otmarova 22, areál
Katolického gymnázia, za tělocvičnou); Koncert pardubické folkové kapely.
www.halahoj.org
14. 3. od 8.30 hodin BĚŢECKÝ ZÁVOD NA KOPCÍCH– zázemí ZŠ a MŠ Na
Kopcích; Start hlavích kategorií v 10.30 hodin. Kategorie od dětí po veterány. Tratě
200m, 600m, 1200 m, 3900m a 7600m. www.kros.oobtrebic.cz
14. 3. v 14.30 a 15.30 hodin KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY – Zámek Třebíč –
Muzeum Vysočiny, v 13.30 hodin IE Expozice Cesty časem; Třebíčský zámek
chystá pro návštěvníky zpestření v podobě kostýmovaných prohlídek. Oţijí Valdštejnské
3
komnaty a návštěvníci se na chvíli stanou součástí zámecké rodiny. Rezervace na tel.
568 408 890, [email protected], www.zamek-trebic.cz
U této příleţitosti oţivne v 13.30 hodin také INTERAKTIVNÍ EXPOZICE CESTY
ČASEM V PŘEDZÁMČÍ, kde si návštěvníci budou moci spolu s řemeslníky vyzkoušet
jejich nelehkou práci a dozvědět se, jak vypadalo město v minulosti. Doporučujeme si
prohlídky
včas
rezervovat:
Tel.
568 610 022,
[email protected],
www.visittrebic.eu
15. 3. od 14.00 do 17.00 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL– Hotel Atom, ulice
Velkomeziříčská 640/45; Hry, soutěţe, tombola. K tanci a poslechu zahraje skupina
Los Valos. Cena vstupenky: 50,- Kč. www.sokol-trebic.cz
16. 3. od 9.00 do 18.00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EXPOZICI FRANTA
– Národní dŧm, Karlovo nám. 47; U příleţitosti 85. narozenin Mistra Františka
Mertla. Promítání filmu: Frantův návrat na Vysočinu a beseda s kurátorkou PhDr. Marií
Dohnalovou. Program v 10.00 hodin pro školy, v 17.00 hodin pro veřejnost. Vstup
zdarma. www.mkstrebic.cz
17. 3. v 18.00 hodin RADEK JAROŠ – KORUNA HIMÁLAJE - Národní dŧm,
Karlovo nám. 47, Třebíč – Expedice K2 2014 – POSLEDNÍ KLENOT. Radek Jaroš Vás
srdečně zve na svoji přednášku o expedici na druhou nejvyšší horu světa, jejímţ
zdoláním se stal prvním Čechem a patnáctým horolezcem světa, který drţí tzv. Korunu
Himaláje, tedy zlezení všech čtrnácti osmitisícovek bez pouţití kyslíkových přístrojů.
Předprodej vstupenek v TIC Národní dům, Karlovo nám. 47. www.radekjaros.cz
Od 20. 3. JARNÍ FESTIVAL POEZIE NEZVALOVA TŘEBÍČ 2015 – Městská
knihovna Třebíč, Při příleţitosti 115. výročí narození Vítězslava Nezvala a 130. výročí
zaloţení knihovny se po 30 letech vrací festival oslavující poezii a slovesnou tvorbu.
Vítězslav Nezval, student třebíčského gymnázia v letech 1911 aţ 1919, se právě
v našem městě rozhodl věnovat literatuře a umění. Program: www.knihovnatr.cz
20. 3. v 19.00 hodin ZAHAJOVACÍ VEČER JARNÍHO FESTIVALU NEZVALOVA
TŘEBÍČ – Městská knihovna Třebíč – odd. pro dospělé, Hasskova ul. 102/2;
Vyhlášení výsledků literární soutěţe a celovečerní kulturní program. Moderuje Eva
Fruhwirtová. Účinkují: Slunko Třebíč a Lumír Olšovský, Ivana Andrlová, Petra
Švestková, Vítězslav Podrazil, Jitka Jiříčková, Michal Willi Sedláček a Eva Trnková. Dále
vystoupí hudební skupina Gymnázia Třebíč – Chyť páva, Šimon Benda a celá řada
přátel poezie a umění. Občerstvení zajišťuje sdruţení Vrátka. Vstupné: 100,- Kč.
www.knihovnatr.cz
4
21. 3. od 10.00 do 17.00 hodin TŘEBÍČSKÁ FLER PARÁDA– DDM Třebíč –
Borovina, ul. Tomáše Bati 1076 (nové prostory v areálu BOPO); 8. prodejní
akce ručně, výtvarně a řemeslně zpracovaných výrobků od tvůrců z Třebíčska a okolí,
kreativního světa – Fler.cz; Vstup zdarma. www.ddmtrebic.cz
21. 3. od 11.00 hodin SOBOTNÍ PROGRAM JARNÍHO FESTIVALU NEZVALOVA
TŘEBÍČ; Nezvalování aneb Pojďte s námi číst a pouličně básnit – před
Malovaným domem na Karlově náměstí – účinkuje dramatický soubor Áčko ZŠ
Týnská, Pavel Pokorný, Michal Willi Sedláček a Eva Trnková, amatérští autoři kolem
literárního serveru Litweb a dále mohou přijít všichni, kdo mají rádi poezii, hudbu,
divadlo, Nezvala, Třebíč, Aničku Skřítka a Slaměného Huberta, Básně noci, Edisona a
Guerilla Poetring. www.knihovnatr.cz
21. 3. od 14.00 hodin VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL A DISKOTÉKA – Dŧm
zahrádkářŧ, ul. Švabinského 47, Třebíč; Veselým a hravým odpolednem vás
provedou zvířátka a další pohádkoví kamarádi. Zábavné soutěţe, veselý tanec
a skotačení spojené se sladkou odměnou. Porota odmění i nejkrásnější masky.
www.nuclears.cz
21. 3. v 16.00 hodin BÁSNÍCI ČTOU SEBE A NEZVALA – Městská knihovna
Třebíč – sál hudebního oddělení, Hasskova ul. 102/2; Setkání s milovníky básní
a literatury kolem literárního serveru Litweb. Jarka a Radek Opluštilovi představí
výstavu fotografií a textů Nedívej se. Photographia poetica. www.knihovnatr.cz
21. 3. v 18.00 hodin PETR BENDE: AKUSTICKÝ RECITÁL – Městská knihovna
Třebíč – sál hudebního oddělení, Hasskova ul. 102/2; Výjimečný koncert
autorských skladeb na slova básní českých básníků s nově zkomponovanými písněmi na
slova Vítězslava Nezvala. Host Jan Vašina, saxofon. Vstupné 200,- Kč.
www.knihovnatr.cz
23. – 25. 3. FESTIVAL JEDEN SVĚT – kino Pasáţ, Třebíč
Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Součástí festivalu bude beseda
s hosty, koncert a výstava. www.jedensvet.cz, www.mkstrebic.cz
27. 3. od 20.00 hodin PLES NA HÁJKU ANEB ROCKOPLES V MODRÉM – Klub
Hájek – velký sál, ul. Mládeţnická, Třebíč; K tanci a poslechu hraje: Yellow
Hammer a Dring. Večerem provází Milan Řezníček. Vystoupení skupiny Magnis – light
show. Vstupné vč. místenky: 150,- Kč; Předprodej od 2. 3. 2015 v Klubu Hájek (od 6.00
do 14.00 hodin); Bliţší info u p. Kratochvíla, tel. 775 725 665. Bliţší info filmů o lidských
právech. Součástí festivalu bude beseda s hosty, koncert a výstava. www.stred.info
5
28. – 29. 3. TŘEBÍČSKÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO – Národní dŧm, Karlovo nám.
47, Třebíč, 49. ročník krajské přehlídky amatérských loutkářských souborů. Program
výše na str. 2; www.mkstrebic.cz
28. 3. od 9.00 do 15.00 hodin JARNÍ JARMARK – Karlovo náměstí 26/20,
průjezd na dolní straně náměstí u pečiva a redakce Horáckých novin;
Bytové dekorace, keramika, drátkované výrobky, malované kraslice, pletení pomlázek,
perníčky, zákusky, mošty, med, kozí sýry. Přijďte nakoupit nebo se jen inspirovat
k vlastní tvorbě a společně přivítat jaro. www.darkyproradost-eshop.cz
Městské kulturní středisko Třebíč nabízí v prodeji dárkové poukazy.
Poukázky lze pouţít na divadla, koncerty i kina dle vlastního výběru.
Dárkové poukazy v hodnotě 200,- a 500,- Kč jsou k dostání:
v Centrální pokladně MKS Třebíč v přízemí Národního domu.
(po – pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hodin)
Zájemci o vstupenky na pořady Městského kulturního střediska si je mohou zakoupit také
prostřednictvím webových stránek www.mkstrebic.cz. Zde si vyberou příslušný pořad
z programové nabídky a po zaplacení a ověření platby systém uvolní k tisku vstupenku
vytisknutelnou na běţné tiskárně.
Podmínkou je vlastnictví platební bankovní karty s moţností nákupŧ prostřednictvím
internetu.
Takto získanou vstupenku předloţí u vstupu do zvoleného kulturního zařízení.
POZVÁNKA DO INTERAKTIVNÍ EXPOZICE „CESTY ČASEM“
PROCHÁZKY TŘEBÍČSKOU HISTORIÍ
V prostorách třebíčského předzámčí.
Expozice je určena hlavně dětem a mládeţi, ale osloví i dospělé. Netradičním způsobem přiblíţí stará
třebíčská řemesla, jako bylo provaznictví, kamenictví či betlemářství a také zavede do třebíčské historie.
Kontakt: e-mail: [email protected]
www.facebook.com/cestycasemtrebic
Otevírací doba: po – pá: 8.00 -16.00 hod., so – ne: 10.00 -17.00 hod.
Časy prohlídek: kaţdou celou hodinu a poslední prohlídka začíná hodinu před koncem provozní doby.
Vstupné: dospělí: 60,-; děti 6 – 15 let, senioři, ZTP: 30,-; děti 3 – 5 let: 15,Školní skupiny: - prohlídka 20,- Kč, lektorské programy 30,-Kč
NABÍDKA LEKTORSKÝCH PROGRAMŦ
Interaktivní expozice Cesty časem aneb procházky třebíčskou historií, která se nachází ve zrekonstruovaném
zámeckém křídle, součásti areálu baziliky sv. Prokopa a bývalého Valdštejnského zámku v Třebíči, vstupuje do
nového školního roku 2014/2015 opět s nabídkou lektorských programŧ pro školní skupiny. V rámci
lektorského programu převezme školní skupinu do svých rukou muzejní lektorka, která hravou formou zasvětí
účastníky programu do jednotlivých témat. Všechny programy jsou obtíţností uzpůsobeny rozdílným věkovým
skupinám kolektivů mateřských, základních a středních škol. Ke stávající nabídce přibude i několik nových lektorských
programů s lákavou tématikou. Například pro mateřské školy lektorský program“ Kde se vzal chléb?“, pro
základní školy „Módní trendy napříč staletími“.
Další nabídku konkrétních lektorských programů a více informací najdete na internetových stránkách:
6
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu, www.facebook.com/cestycasemtrebic.
Na jednotlivé lektorské programy je třeba se min. týden předem objednat telefonicky: 601 567 581,
568 610 020 nebo emailem: [email protected] a počítat s délkou trvání programu cca 60 - 90
minut.
NAUČNÁ STEZKA PO STOPÁCH OPATŦ A RABÍNŦ SPOJUJÍCÍ TŘEBÍČSKÉ
PAMÁTKY UNESCO
PROJDĚTE SE PO CESTÁCH, KUDY CHODÍVALI TŘEBÍČŠTÍ OPATI A RABÍNI.
SBÍREJTE RAZÍTKA A ZÍSKEJTE MALÉ PŘEKVAPENÍ.
NA VŠECH TŘEBÍČSKÝCH INFOCENTRECH MŦŢETE ZAKOUPIT ZA 10,PRŦVODCE PO TÉTO STEZCE, DO KTERÉHO LZE SBÍRAT ZMIŇOVANÁ RAZÍTKA.
WWW.VISITTREBIC.EU
PAMÁTKY:
_____________________________________________________________________
Moţnost virtuální prohlídky Třebíče na www.dreamboat.cz a www.trebic.cz
Bazilika sv. Prokopa – Zámek 1, Třebíč, tel. +420 568 610 022, +420 777 746 982,
[email protected], www.mkstrebic.cz
Vstupné:
dospělí: 60,- Kč
děti, studenti, důchodci, ZTP/P: 30,- Kč
školní výpravy: 15,- Kč
Prohlídky v kaţdou celou hodinu v tomto časovém rozmezí:
po – čt: 9.00 – 12.00, 12.30 - 17.00
pá: 9.00 – 15.00
so - ne:12.30 – 17.00 (první prohlídka v 13:00 h)
[email protected], +420 568 610 022, +420 777 746 982
Zadní synagoga – Subakova ul. 44, Třebíč
a Ţidovské muzeum – Dŧm Seligmanna Bauera, Blahoslavova ul. 77, Třebíč, tel. +420 568 610 023,
+420 568 823 005, [email protected]
Otevírací doba:
po - ne: 9.00 - 17.00
Vstupné:
dospělí: 80,- Kč
děti, studenti, důchodci, ZTP/P: 40,- Kč
školní výpravy (pouze ZŠ): 20,- Kč
www.mkstrebic.cz
EXPOZICE „MÍSTO ŢIVOTA“ – MAKOM CHAJIM (hebr.) V ZADNÍ SYNAGOZE V TŘEBÍČI
Pro zájemce o ţidovskou kulturu je připravena zajímavá stálá expozice tvořená unikátními exponáty ze sbírek
Ţidovského muzea v Praze. Hlavním tématem výstavy je svitek Tóry, která je tím nejdůleţitějším a nejcennějším
v synagoze. Obsahuje hebrejský text Pěti knih Mojţíšových.
Více informací a rezervace prohlídek na telefonu: 568 610 023, e-mail: [email protected]
www.visittrebic.cz, www.mkstrebic.cz
7
http://www.visittrebic.eu/mestska-vez-a-opevneni-mesta/mestska-vez/
Ţidovská čtvrť - je volně přístupná. Pro nejširší veřejnost i odborníky je na domech nainstalována naučná stezka v
českém, anglickém a německém jazyce. Informace v TIC Zadní Synagoga: [email protected],
568 610 023, 568 823 005.
Podrobné informace o ţidovské čtvrti na stránkách http://unesco.kr-vysocina.cz
Pro skupiny 5 a více osob je moţná prohlídka ţidovské čtvrti s prŧvodcem. Denně v 10:00, 13:00, 15:00
hod. V anglickém, českém a německém jazyce.
PRŦVODCOVSKÉ OKRUHY SI LZE OBJEDNAT 2 DNY PŘEDEM V INFORMAČNÍM A TURISTICKÉM
CENTRU V ZADNÍ SYNAGOZE (tel. 568 823 005, [email protected])
Poplatek za okruh 1: dospělí 130,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 70,- Kč, školní sk. 50,- Kč, děti do 6-ti let
ZDARMA.
Poplatek za okruh 2: dospělí 150,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 80,- Kč, školní sk. 60,- Kč, děti do 6-ti let
ZDARMA.
Ţidovský hřbitov – Hrádek, v otevírací době volně přístupný.
Správce: pan Zdeněk Malášek, tel. +420 737 180 813
Otevřeno denně kromě soboty: listopad-únor: 10.00 - 15.00, vstupné dobrovolné.
DIGITALIZACE ŢIDOVSKÉHO HŘBITOVA V TŘEBÍČI NA WWW.VISITTREBIC.EU
Digitalizace jednoho z největších ţidovských hřbitovů je významným počinem ve zpřístupňování informací o ţidovské historii
našeho města. Fotodokumentace několika tisíců náhrobků, dokumentace údajů a textů na náhrobcích umoţnily vytvořit databázi
osob, náhrobků a údajů o lidech, kteří kdysi ţili v Třebíči. Soubor těchto informací dává moţnost vyhledávání náhrobků i jmen
a jejich lokalizaci v mapovém projektu. Vyzkoušejte sami na www.visittrebic.eu/zidovsky-hrbitov/.
Městská věţ - Martinské náměstí, Třebíč. Prohlédněte si virtuálně památky Třebíče na www.trebic.cz
AKTUÁLNÍ OBDOBÍ (MIMO SEZONU):
ŘÍJEN – DUBEN: Objednávky mimosezonních prohlídek min. 3 dny předem pro skupiny (min. 5 osob) na
tel: +420 568 610 021; Mimosezonní prohlídky Městské věţe jsou moţné pouze v rámci otevírací doby TIC
TŘEBÍČ - Národní dům (Karlovo nám. 47)
Vstupné mimo sezónu (ŘÍJEN-DUBEN):
jednotné vstupné: 40,- Kč/os.
školní skupiny /pouze MŠ a ZŠ/: 20,- Kč/os.
SEZONA: KVĚTEN – ZÁŘÍ, OTEVŘENO DENNĚ 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hodin
Vstupné v sezoně (KVĚTEN-ZÁŘÍ):
Plné vstupné: Kč 30,Sníţené vstupné: Kč 15,MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ – ZÁMEK
Zámek 1, 674 01 Třebíč
www.zamek-trebic.cz, [email protected]
Kanceláře na adrese: Kosmákova 66, Třebíč, tel. 568 824 658, [email protected],
TŘEBÍČSKÝ ZÁMEK JE PO ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCI OPĚT ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI
AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA: úterý – neděle: 9 – 12, 13 – 17 hodin
Tel. 568 408 890 (recepce na zámku)
Po rozsáhlých stavebních úpravách zámku a přípravách nových expozic je moţno zhlédnout
ČTYŘI STÁLÉ EXPOZICE:
I. Svět neţivé přírody
8
II. Svět portálů a bran
III. Valdštejnové na Třebíči
IV. Lidé. Místa. Osudy.
MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ připravilo pro zájemce tradiční
JARNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK:
3. 3. Putování pod Everestem
BEng. David Fic, Jemnice
17. 3. Mistr Jan Hus jako základní postava české reformace
Doc. PhDr. Eva Melmuková Šašecí,
Historická společnost Veritas, o. s., Telč
31. 3. Pocta Františce Kyselkové – k 150. výročí narození sběratelky lidových písní
pracovníci brněnského Etnologického ústavu AV ČR, potomci sběratelky,
zpěváčci a zpěvačky Národopisného souboru Bítešan a další hosté
´
Místo konání: ZÁMEK – TŘEBÍČ
Začátky přednášek: vždy v úterý v 17.30 hodin
www.zamek-trebic.cz
POZVÁNKA NA KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY ZÁMKU
14. 3. 2015 - Přijďte se na jeden den stát součástí zámecké rodiny. Uţ jste netrpělivě očekáváni.
Bez Vás oslava začít prostě nemůţe... Prohlídky v časech 14:30, 15:30.
Rezervace na tel.: 568 408 890, email: [email protected], www.zamek-trebic.cz
VÝSTAVA: POKLADY VYSOČINY - MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
20. 3. – 29. 5. 2015
Společná výstava sbírkotvorných institucí Kraje Vysočina představí unikáty z muzejních a galerijních sbírek.
www.zamek-trebic.cz
VELIKONOČNÍ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY – MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
Od 2. 3. do 1. 4. 2015 – Pašijový týden, velikonoční zvyky, rukodělná činnost, to vše čeká na děti a ţáky
mateřských a základních škol. Rezervace na tel. 568 408 897, www.zamek-trebic.cz
HVĚZDÁRNA TŘEBÍČ - Švabinského 1310/5, Třebíč, email: [email protected]
Otevřeno pro základní i střední školy v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin (po domluvě).
Otevřeno pro veřejnost v pátek od 21.00 do 23.00 hodin.
Pozorování se uskuteční POUZE V PŘÍPADĚ JASNÉ OBLOHY
Kontakt: Tomáš Nováček - tel. 777 270 336, Více informací na www.ddmtrebic.cz
GALERIE FRANTA - STÁLÁ EXPOZICE DAROVANÝCH DĚL
Nově zbudovaná Galerie FRANTA se nachází ve dvorním traktu Národního domu (Karlovo náměstí 47). Galerie
obsahuje celkem 38 obrazů, grafik a soch, které světoznámý výtvarník, uměleckým jménem FRANTA, daroval městu
Třebíč.
Otevřeno: út – ne: 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod
9
DIVADLA___________________________________________________________________________
2. 3. – 20. 3. 2015 – NÁRODNÍ DŦM TŘEBÍČ
FESTIVAL DIVADLA 2-3-4 HERCŦ
XIII. ROČNÍK PŘEHLÍDKY PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL
Patronem festivalu je třebíčský rodák, herec Oldřich Navrátil
pondělí 2. 3. 2015 v 19 hod. – DIVADLO PALACE PRAHA
Yasmina Reza: 3 VERZE ŢIVOTA
Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml.
Reţie: Thomas Zielinski
Dva manţelské páry proţijí během jednoho večera tři varianty téhoţ večírku a diváci tak mohou nahlédnou
do ţivotních situací, které jsou výsledkem těchto náhodných posunů.
Vstupné: 250,- 270,- 290,• sobota 7. 3. 2015 v 19 hod. – DIVADLO UNGELT PRAHA
Lionel Goldstein: PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Hrají: Petr Kostka a František Němec
Reţie: Ladislav Smoček
Anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají dva staří muţi, pan Halpern a pan Johnson.
Prozrazovat více by byla škoda. Přijďte se podívat.
Vstupné: 290,- 310,- 330,• pondělí 9. 3. 2015 v 19 hod. – DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA
Pavol Weiss: NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
Hrají: Sandra Pogodová, Martina Randová, Pavel Nečas
Reţie: Juraj Deák
Humorná hra, která neotřele líčí svět zklamaných ţen bojujících se světem muţů.
Vstupné: 230,- 250,- 270,• pátek 13. 3. 2015 v 19 hod. – THEATRUM AGENCY PRAHA
Petr Strnad: JAK UVAŘIT ŢÁBU
Hrají: Barbora Štěpánová, Pavel Nečas
Reţie: Petr Strnad
Tragikomický příběh o lásce aţ na věčnost. Hra pojednává lehce humornou formou o nelehkém údělu
sympatické Blaţeny, která dospěla ke konci své ţivotní cesty.
Vstupné: 250,- 270,- 290,• pondělí 16. 3. 2015 v 17 hod. – DIVADLO V ŘEZNICKÉ PRAHA
John Logan: ČERVENÁ
Hrají: Miroslav Etzler, Martin Kraus
Reţie: Viktor Polesný
Divadelní hra na motivy skutečné události, ţivota a osudu fascinujícího umělce Marka Rothka, propojuje ve
scénickém provedení drama s výtvarným uměním.
Vstupné: 250,- 270,- 290,• pátek 20. 3. 2015 v 19 hod. – DIVADLO UNGELT PRAHA
10
Bernard Slade: VZPOMÍNKY ZŦSTANOU
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková / Jana Stryková, Vilém Udatný /
Pavel Kikinčuk
Reţie: Viktor Polesný
Hra o lásce i o rodinných poutech, jímavý milostný příběh i strhující rodinné drama
Vstupné: 280,- 300,- 320,-
Vstupenky jiţ prodeji od 9. 2. 2015
ŽIDOVSKÝ SVÁTEK PURIM _____________________________________________________
neděle 8. 3. 2015 v 10.00 – Zadní synagoga
OSLAVA NEJVESELEJŠÍHO ŢIDOVSKÉHO SVÁTKU PURIM
Co je to Purim a proč se mu říká Svátek losů? Podle koho dostaly svůj název Hamanovy uši? To vše se
dozvíte, pokud přijdete do ţidovské čtvrti v neděli 8. března oslavit s námi jeden z nejveselejších ţidovských
svátků. Oslava svátku s bohatým programem proběhne jiţ tradičně v Zadní synagoze, kde na děti i dospělé
čekají speciální purimové prohlídky, příběh o odváţné královně Ester i ochutnávka Hamanových uší.
PROGRAM:
9.30, 11.00, 12.30 hodin:
SVÁTEČNÍ PURIMOVÉ PROHLÍDKY ZADNÍ SYNAGOGY A DOMU SELIGMANNA BAUERA
Sváteční prohlídky s košer vínem. 100,-/50,- Kč
11.00 hodin: HAMÁNKY OD HROMASE – PEKAŘSKÁ DÍLNA
Oblíbená pekařská dílna v Domě Seligmanna Bauera pod vedením kuchaře Michala Hromase. Vstupné: 50,Kč; Rezervace nutná. Kontakt: [email protected], 568 610 023
16.00 hodin: PURIM A SVÁTEČNÍ PEČIVO - Přednáška Michala Hromase. Vstupné: 30,- Kč
14.00 – 17.00 hodin: PROGRAM PRO DĚTI
14.00 hodin - O BROUČKOVI – představení pro děti v podání divadelního souboru „Áčko“ ze ZŠ Týnská
Vstupenky: 15,- Kč SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY!
14.30 hodin – ESTEŘINY DÍLNIČKY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Zdobení keramických ţidovských motivů, výroba purimových masek, vymalovánky a další aktivity nejen pro
děti. Vstupné: 40,- Kč
Ochutnejte perníčky krále Achašveroše a víno a medovinu z rukou moudrého Mordechaje.
KE KAŢDÉ PRODANÉ VSTUPENCE ZRÁDNÉ UCHO HAMANOVO ZDARMA!
Bliţší informace: Turistické informační centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, Třebíč
[email protected], Tel. 568 610 023, www.visittrebic.eu
KONCERTY A ZÁBAVNÉ POŘADY ______________________________________________
úterý 17. 3. 2015 v 18.00 – Fórum
DUO JAMAHA
VYPRODÁNO!!
Hudební skupina Duo Jamaha působí na scéně uţ 18 let. V současném sloţení, které tvoří otech Alfonz
a syn Marián, Kotvanovští působí uţ 11 let. Výběr písní této hudební skupiny je multiţánrový pro všechny
věkové generace a je zárukou skvělé zábavy. Repertoár tvoří nejen lidové a taneční písně, ale i domácí,
zahraniční hity a moderní remixy. Jak sami říkají: „ Přijedeme zahrát všude tam, kde je potřeba hudba
a zábava.“ Kapela v současné době působí v televizních projektech česko-slovenské televize TV ŠLÁGR, kde
prezentuje svoje písničky a videoklipy natočené jak z domácího, tak zahraničního prostředí.
11
Skupina Duo Jamaha představí na třebíčském koncertě písně z posledních dvou hudebních alb: „Od Vás pre
Vás“ a „Na párty jadranskej“.
středa 25. 3. 2015v 19 hod. – divadlo Pasáţ
TRAVESTI SKUPINY SCREAMERS & TECHTLE MECHTLE
„PŘIJELA POUŤ“
Netradiční spojení dvou předních českých travesti skupin - Screamers a Techtle Mechtle - přesně to
nabízí nová show s názvem ,,Přijela pouť,, se kterou míří do našeho města. Pánové Lukáš, Jarda, Lukáš,
Honza a Patrik se jiţ několik let na prknech divadel a kulturních domů téměř kaţdý večer promění ve slečnu
Paulu, Lili, Dolores, Stacey a Halinu. V letošním roce se rozhodli pro navázání vzájemné spolupráce
a společně s moderátorem Láďou Černým máte moţnost je vidět ve dvouhodinovém pořadu, který je
nabitý humorem, nadsázkou, tancem, parodiemi zpěvaček, zpěváků, hereček, ale i politiků.
V pouťovém prostředí budete mít moţnost potkat dámy jako jsou Hana Zagorová, Ilona Csáková,
Anastacia, Cher, Lucie Bílá ale i řada dalších známých osobností. Originální show na vysoké úrovní, která se
těší oblibě jiţ několik let po celé České republice ale i na Slovensku přijíţdí tentokrát ve zcela novém
kabátu. Nenechte si ujít strhující podívanou, která Vás doslova zvedne ze ţidlí.
Vstupné: 240,- 210,- děti, senioři: 190,- 160,-
Předprodej od 4. 3. 2015
sobota 28. 3. 2015 v 19 hod. – divadlo Pasáţ
DIVADLO VERZE PRAHA
KE DNI UČITELŦ
Lutz Hübner: ÚČA MUSÍ PRYČ!
Hrají: Petra Špalková, Linda Rybová, Kateřina Winterová, Jana Janěková ml., David Prachař,
Igor Chmela
Reţie: Thomas Zielinski
Pedagogická hořceostrá komedie, odehrávající se v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí
a očekávají jejich třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra
ve třídě je špatná, navíc čekají děti přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese
zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! Ta však nedává svoji kůţi zadarmo – nastaví rodičům zrcadlo...
Vstupné: 260,-
Zbylé vstupenky v prodeji od 9. 3. 2015
pondělí 30. 3. 2015 v 19.00 - divadlo Pasáţ
ONDŘEJ BRZOBOHATÝ IDENTITY TOUR 2015
Ondřej Brzobohatý pro velký úspěch prodluţuje své turné Identity Tour 2015 aţ do jara. Od února do
dubna navštíví 16 míst v České republice a na Slovensku se zastávkou v Třebíči.
Identity Tour 2015 naváţe na mimořádně úspěšné Identity Tour 2014, které vyvrcholilo dvěma
prosincovými koncerty v praţském Divadle Radka Brzobohatého a celkem nabídlo 13 koncertů. Ve
vyprodaných sálech vládla bezprostřední atmosféra, publikum nadšeně aplaudovalo skvělým výkonům
všech muzikantů a především Ondřeje Brzobohatého, který se představil nejen jako zpěvák a klavírista, ale
také jako pohotový a vtipný průvodce koncertem …..
12
Diváci se opět mohou těšit na písničky z Ondřejova debutového alba Identity, oceněného Zlatou deskou
Supraphonu, i skladby staršího data či ţhavé novinky.
Vstupné: 320,- 280,Vstupenky jiţ v prodeji.
Předprodej vstupenek (na jednotlivé pořady) začíná vţdy
tři týdny předem od 8.00 hodin u pokladny NÁRODNÍHO DOMU,
Karlovo nám. 47, Třebíč – tel: 568 610 013
a od 9.00 hodin v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU (Národní dŧm),
Karlovo nám. 47, Třebíč – tel: 568 610 021. www.mkstrebic.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
POŘADY PRO ŠKOLY_____________________________________________________________
Čtvrtek 12. března 2015 v 8.30 a 10.15 – divadlo Pasáţ
HRÁTKY NA POHÁDKY – tři známé české pohádky obohacené veselými písničkami a doprovodem příčné
flétny a klarinetu uvedou herci Hudebního divadla dětem z Hradce Králové
45,Pondělí 16. března 2015 v 8.30 a 10.15 hodin – divadlo Pasáţ
ZAHRADA – podle knihy Jiřího Trnky hrají herci Divadla KRAPET z Prahy.
45,-
KLUB SENIORŮ___________________________________________________________________
Čtvrtek 12. března 2015 ve 14 hodin – baletní sál Pasáţ
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Pátek 20. března 2015 ve 14 hodin – Národní dům, malý sál
ANGLIE A WALES – cestopisné promítání paní Milušky Mrvkové
10,-
Čtvrtek 26. března 2015 v 14.30 hodin – Národní dům, velký sál
JOSEFSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
50,-
VÝSTAVY__________________________________________________________________________
GALERIE FRANTA - STÁLÁ EXPOZICE DAROVANÝCH DĚL
Nově zbudovaná Galerie FRANTA se nachází ve dvorním traktu Národního domu (Karlovo náměstí 47). Galerie
obsahuje celkem 38 obrazů, grafik a soch, které světoznámý výtvarník, uměleckým jménem FRANTA, daroval městu
Třebíč.
Otevřeno: út – ne: 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Ak. mal. JIŘÍ BRÁZDA – GRAFIKA – GALERIE MALOVANÝ DŦM
5. 2. - 29. 3. 2015
Jiří Brázda studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole obor hračky a dekorativní předměty, poté na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze (prof. Z. Sklenář a J. Mikula). Věnuje se kresbě, malbě a grafice, kde pouţívá různých
kombinovaných technik. Je rovněţ známým tvůrcem exlibris a v tomto oboru získal četná ocenění doma i v zahraničí.
Uspořádal řadu samostatných výstav a účastnil se mnoha výstav kolektivních.
Otevřeno: út – ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH FOTOGRAFIÍ GYMNÁZIA TŘEBÍČ - VÝSTAVNÍ SÍŇ PŘEDZÁMČÍ
13
(u Turistického informačního centra Bazilika)
22. 1. - 1. 3. 2015
Otevřeno: po – ne: 10.00 – 16.00 hodin
JAN HORKÝ – OBRAZY – GALERIE LADISLAVA NOVÁKA
15. 1. - 15. 3. 2015
Známý třebíčský výtvarník, předseda Výtvarné skupiny. Věnuje se kresbě, akvarelu, ale i olejomalbě. Nejraději
tuţkou, uhlem či rudkou zachycuje své dojmy v přírodě, ale i kouzlo staré Třebíče. Je rovněţ autorem pohlednic
s motivy Ţidovského města. Výstava je pořádána k autorovým 80. narozeninám.
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
TŘEBÍČSKÉ PAMÁTKY OČIMA FOTOGRAFŦ - VÝSTAVNÍ SÍŇ PŘEDZÁMČÍ
(u Turistického informačního centra Bazilika)
26. 3. - 1. 5. 2015
Tradiční fotosoutěţ pořádaná Městem Třebíč.
Otevřeno: po – ne: 10.00 – 16.00 hodin
ZDENĚK ŠPLÍCHAL – GALERIE CHODBA KATOLICKÉHO GYMNÁZIA V TŘEBÍČI
9. 2. - 13. 3. 2015
Téma – inspirace – interpretace, tato tři slova tvoří název výstavy třebíčského výtvarníka Zdeňka Šplíchala.
Pro veřejnost bude výstava otevřena ve dnech školního vyučování od 8.00 do 15.00 hodin.
Otevřeno: po – pá: 8.00 – 15.00 hodin
VLASTIMIL TOMAN – „POCIT DOMOVA“ – CUKRÁRNA ZA PECÍ, Ţerotínovo nám. 8, Třebíč
(na pěší stezce k Bazilice sv. Prokopa)
10. 2. - 5. 4. 2015
Výstava obrazů třebíčského akademického malíře. www.cukrarstvi-dalesice.cz
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 18.00 hodin
POKLADY VYSOČINY – MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ - KONÍRNA TŘEBÍČSKÉHO ZÁMKU
20. 3. - 29. 5. 2015
Společná výstava sbírkotvorných institucí Kraje Vysočina představí unikáty z muzejních a galerijních sbírek.
Otevřeno: út – ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
VÍTĚZSLAV NEZVAL. ŢIVOT A DÍLO. – MĚSTSKÁ KNIHOVNA, Hasskova ul. 102/2 Třebíč
23. 3. - 30. 4. 2015
Výstava při příleţitosti obnoveného festivalu Nezvalova Třebíč. Vernisáţ v neděli 22. 3. 2015 v 16.30 hodin.
Úvodní slovo: PaedDr. Libor Kalina, Památník písemnictví na Moravě Rajhrad. Účinkují: Anna Kolaříková – klavír a
Jana Jedličková – soprán. www.knihovnatr.cz
STÁLÁ EXPOZICE LADISLAVA NOVÁKA - Galerie L. Nováka
Stálá expozice obrazů jednoho z nejvýznamnějších třebíčských výtvarníků. Do obnovené expozice jsou zařazeny
málo známé práce, které většinou dosud nebyly nikdy vystaveny. Mimo klasické froasáţe a kombinované techniky
bude představena i pozdější úprava starších prací, která se na výstavách zpravidla neobjevuje. Představeno bude asi
14 dosud neznámých děl, některé z pozůstalosti Novákova kolegy a přítele prof. RNDr. Karla Bucla, které s laskavým
svolením do expozice zapůjčil jeho syn.
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
TRADICE ŢIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI + MODEL ŢIDOVSKÉHO MĚSTA
14
Obnovená expozice na ţenské galerii Zadní synagogy v Třebíči přibliţuje zvyklosti a tradice ţidovské komunity. Více
informací: [email protected]
MODEL ŢIDOVSKÉHO MĚSTA
Model třebíčského ţidovského ghetta z roku 1850. Autorem pan Stanislav Vrška. Model v měřítku 1:100 si můţete prohlédnout
v Zadní synagoze, Subakova 1, Třebíč. Tel. 568 610 023, 568 823 005, [email protected]
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 17.00 hodin
MÍSTO ŢIVOTA – MAKOM CHAJIM (hebr.) – EXPOZICE V ZADNÍ SYNAGOZE
Pro zájemce o ţidovskou kulturu je připravena zajímavá stálá expozice tvořená unikátními exponáty ze sbírek Ţidovského muzea
v Praze. Hlavním tématem výstavy je svitek Tóry, která je tím nejdůleţitějším a nejcennějším v synagoze. Obsahuje hebrejský
text Pěti knih Mojţíšových. Uţívá se při synagogální bohosluţbě k pravidelnému předčítání jednotlivých oddílů Tóry.
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 17.00 hodin
MODEL KARLOVA NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI - GALERIE DIVADLA PASÁŢ TŘEBÍČ
Model z dílny Stanislava Vršky je v měřítku 1:100 ve stavu z roku 1835. Vstup zdarma.
Otevřeno: po-pá 10.00 – 16.00 hodin a vţdy hodinu před začátkem produkce v Pasáţi (divadelní představení,
koncert)
PROGRAM KINA PASÁŽ NA BŘEZEN
Od pátku 27. února do neděle 1. března
SEDMÝ SYN 3D
Začátky představení v 17.00 hod.
Repríza dobrodruţného fantasy filmu USA v českém znění. Tváří v tvář zlu naplň svůj osud. Hrají: Jeff Bridges,
Ben Barnes, Julianne Moore.
Reţie: Sergej Bodrov
Vstupné: 130,- Kč
Mládeţi přístupný
Od pátku 27. února do neděle 1. března
ŢENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra hororu USA. Skupina osmi školáků, evakuovaných za druhé světové války z Londýna, přijíţdí do téměř
opuštěné odlehlé vísky. Ve snaze ukrýt se tu před hrůzami války svou přítomností brzy znovu probudí k ţivotu zlé síly
v osamělé budově. Hrají: Jeremy Irvine, Helen McCrory, Oaklee Pendergast.
Reţie: Tom Harper
Vstupné: 120,- Kč
Mládeţi do 12 let nevhodný
Od pondělí 2. března do středy 4. března
ZVONILKA A TVOR NETVOR
Začátky představení v 17.00 hod.
Repríza animovaného filmu v českém znění. Strhující dobrodruţství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Hlasy:
Tomáš Vaněk, Jiří Ployhar, Terezie Taberyová, Milada Vaňkátová.
Reţie: Steve Loter
Vstupné: 120,- Kč
Mládeţi přístupný
Od pondělí 2. března do středy 4. března
TEORIE VŠEHO
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra ţivotopisného dramatu Velké Británie. Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změnila ten jeho.
Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson.
Reţie: James Marsh
Vstupné: 120,- Kč
Mládeţi do 12 let nevhodný
Od čtvrtka 5. března do středy 11. března
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D
Začátky představení v 17.00 hod.
Upozornění: čtvrtek – neděle ve 3D,
15
pondělí – středa ve 2D
Premiéra animované komedie Francie v českém znění. ASTERIX JE ZPĚT A POPRVÉ VE 3D! Píše se rok 50.
před Kristem. Celá Galie trpí v obleţení Římanů. Celá?!? Ale kdeţe! Hlasy: Pavel Trávníček, Jiří Štěpnička, Karel
Heřmánek, Simona Postlerová.
Reţie: Louis Clichy a Alexander Astier
Vstupné: 140,- Kč ve 3D, 120,- ve 2D
Mládeţi přístupný
Od pátku 6. března do neděle 8. března
AMERICKÝ SNIPER
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra akčního biografického filmu USA. Nejobávanější odstřelovač v dějinách jednotek SEAL amerického
námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani.
Hrají: Bradley Coope, Sienna Miller, Kyle Gallner, Luke Grimes.
Reţie: Clint Eastwood
Vstupné: 110,- Kč
Mládeţi do 12 let nevhodný
Od pondělí 9. března do středy 11. března
GHOUL
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra temného thrilleru inspirovaného skutečnými událostmi ČR v anglickém znění s titulky. Příběh jednoho
z nejzvrácenějších zločinců novodobé světové historie, ukrajinského kanibala Andreje Čikatila. Hrají: Jennifer
Armour, Jeremy Isabella, Paul S. Tracey, Debra Garza.
Reţie: Petr Jákl
Vstupné: 140,- Kč
Mládeţi do 15 let nepřístupný
Od čtvrtka 12. března do neděle 15. března
CHAPPIE
Začátky představení v 17.00 hod.
Premiéra USA. První robot se schopností samostatného myšlení a vnímání. To je nebezpečný koncept. Hrají:
Sharlto Copley, Dev Patel, Ninja a Yo-Landi Vi$$er, Jose Pablo Cantillo.
Reţie: Neill Blomkamp
Vstupné: 140,- Kč
Mládeţi přístupný
Od pátku 13. března do středy 18. března
VYBÍJENÁ
Začátky představení: pátek - neděle v 19.30 hod.,
pondělí – středa v 17.00 hod.
Premiéra komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha. ČR. Vybíjená je groteskou o přátelství,
osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. Hrají: Ondřej Sokol, Michal Suchánek,
Richard Genzer, Simona Krainová, Simona Babčáková, Lukáš Vaculík.
Vstupné: 140,- Kč
Mládeţi do 12 let nevhodný
Od pondělí 16. března do středy 18. března
FOCUS
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra kriminální komedie USA. Nesmíš prohrát…Podvodník, který se romanticky zamiluje do začínající
podfukářky. Hrají: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro.
Reţie: Glenn Ficarra, John Requa
Vstupné: 100,-Kč
Mládeţi do 12 let nevhodný
Od čtvrtka 19. března do neděle 22. března
POPELKA
Začátky představení v 17.00 hod
Premiéra pohádky USA v českém znění. Osudy mladé Elky, jejíţ otec, kupec, se po smrti její matky znovu oţení.
Hrají: Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden, Helena Bonham-Carter.
Reţie: Kenneth Branagh
Vstupné: děti 110,-Kč, ostatní 140,-Kč
Mládeţi přístupný
Od pátku 20. března do neděle 22. března
GUNMAN: MUŢ NA ODSTŘEL
16
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra akčního kriminálního dramatu USA. Bývalý ţoldák a zabiják Jim Terrier, který by svou minulost rád
nechal za sebou a jediné, po čem touţí, je konečně se usadit se svou dávnou láskou. Ale tajné sluţby se svých
bývalých oveček tak snadno nevzdávají. Hrají: Sean Penn, Javier Bardem, Ray Winstone, Idris Elba.
Reţie: Pierre Morel
Vstupné: 110,-Kč
Mládeţi do 12 let nevhodný
Od pondělí 23. března do středy 25. března
JEDEN SVĚT
Festival dokumentárních filmů o lidských právech
www.jedensvet.cz
Od čtvrtka 19. března do neděle 22. března
KONEČNĚ DOMA
Začátky představení v 17.00 hod
Premiéra dobrodruţné animované komedie USA v českém znění. Planeta Země je ovládnuta sebevědomými
mimozemšťany Buvy, kteří hledají nový domov, a všichni lidé se museli vystěhovat.
Reţie: Tim Johnson
Vstupné: 125,- Kč
Mládeţi přístupný
Od pátku 27. března do neděle 29. března
CESTA NADĚJE
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra válečného dramatu USA. Epický a silný příběh plný odhodlání je osobním projektem Russella Crowea,
vedle hlavní role zarputilého otce totiţ snímek Cesta naděje i reţíroval. Hrají: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai
Courtney, Isabel Lucas, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz
Vstupné: 110,-Kč
Mládeţi do 12 let nevhodný
Od pondělí 30. března do středy 1. dubna
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU 3D
Začátky představení v 17.00 hod.
Repríza animované rodinné komedie v českém znění. Budou dělat vlny v našem světě. SpongeBob je mořská
houba, která nosí kalhoty a dělá úţasné krabí hambáče. Hlasy: Jan Maxián, Antonín Navrátil, Igor Bareš.
Reţie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell
Vstupné: 115,- Kč ve 3D
Mládeţi přístupný
Od pondělí 30. března do středy 1. dubna
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Začátky představení v 19.30 hod.
Repríza erotického filmu USA. Nech se ovládat. „Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Hrají: Jamie Dornan, Dakota
Johnson, Marcia Gay Harden, Luke Grimes, Rita Ora
Reţie: Sam Taylor - Johnson
Vstupné: 120,- Kč
Mládeţi do 15 let nepřístupný
FILMOVÝ KLUB
Čtvrtek 5. března
MAMI!
Začátek představení v 19.30 hod
Premiéra dramatu Kanada. Příběh dospívajícího Steva s diagnózou ADHD a jeho mámy, která i přes doporučení
odborníků trvá na tom, ţe svého syna dokáţe zvládnout. Hrají: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne Clément.
Reţie: Xavier Dolan
Čtvrtek 12. března
DIVOKÉ HISTORKY
Začátek představení v 19.30 hod
Premiéra černé komedie Argentina/Španělsko. Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších
nespravedlností a křivd. Hrají: Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Erica Rivas.
17
Reţie: Damián Szifron
Čtvrtek 19. března
PŘÍBĚH MARIE
Začátek představení v 19.30 hod
Premiéra dramatu Francie. O dívce, která se naučila normálně ţít, ač byla od narození hluchá a slepá. Její příběh
je povaţován za zázrak. Hrají: Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon.
Reţie: Jean-Pierre Améris
Čtvrtek 26. března
JAKO BYCH TAM NEBYLA
Začátek představení v 19.30 hod
Premiéra dramatu Irsko. Příběh mladé ţeny ze Sarajeva, jejíţ ţivot se ze dne na den změní. Zbavena všeho, co
kdy měla. Hrají: Natasa Petrovic, Fedja Stukan, Miraj Grbic.
Reţie: Juanita Wilson
Vstupné: Pro členy Filmového klubu 75,- Kč, ostatní 90,- Kč
PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA:
v KINĚ PASÁŢ 1 hodinu před začátkem představení, tel.: 568 610 036, 725 119 924
v POKLADNĚ NÁRODNÍHO DOMU – Karlovo nám. 47, tel.: 568 610 013 (po-pá: 8 – 12.oo, 12.3o – 16h)
v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU – Karlovo nám. 47, tel.: 568 610 021
(po – pá: 9 – 12, 13 – 17 h; soboty a svátky: 9 – 13 h, neděle: zavřeno)
Program třebíčského kina na stránkách: www.mkstrebic.cz
Info o filmech i chystaných premiérách na tel. 568 610 038
KURZY
JAZYKOVÁ ŠKOLA – Mgr. Rudolf Konečný (budova Fórum a Pasáţ – Masarykovo náměstí)
Tel.: 777 847 036, 606 742 666, www.konecnyrudolf.cz, [email protected], [email protected]
Pátek 13. března 2015 - SEMINÁŘ:
"Aktuální otázky nemocenského pojištění v roce 2015 a evidenční listy dŧchodového pojištění"
JAZYKOVÁ AGENTURA HONZÍK – ul. Jungmannova 13, Tel.: 568 423 127, 776 644 460, [email protected];
VÝUKA ANGLIČTINY – Mgr. Leona Nekudová - Tel.: 777 030 843, email: [email protected]; výuka AJ,
překlady a tlumočení
ORGANIZACE, SDRUŢENÍ, SPOLKY, KLUBY
_____________________________________________________________________________
TŘEBÍČSKÉ „MATEŘSKÉ“ CENTRUM o.s., Fr. Hrubína 753 (areál bývalé MŠ) Třebíč, tel. 604 813 882,
739 493 140, 603 870 272, www.trebicskecentrum.cz, [email protected]
Seznam akcí TC:
2.3.-13.3.
KNIHA - TVŮJ KAMARÁD (prezentace knih spojená s prodejem)
2.3.
10.30-12.00 Klub Miminko: Knihy pro nejmenší
Kurz zdravého vaření - Cizrnový falafel (ochutnávka netradičního
3.3.
10.30-12.00 pokrmu)
O veliké řepě - pojďme spolu do pohádky (malé divadelní představení pro
5.3.
10.30-12.00 děti)
6.3.
10.30-12.00 Klub Batole: Povídám, povídám pohádku - pohádkové říkanky
18
9.3.
10.3.
10.3.
10.3.
12.3.
13.3.
16.3.
16.-17.3.
10.30-12.00
10.30-12.00
10.30-12.00
14.00-16.00
10.30-12.00
10.30-12.00
10.30-12.00
8.30-15.30
17.3.
19.3.
19.3.
19.3.
10.30-12.00
10.30-12.00
18.00-20.00
12.00
Klub Miminko: Čteme od narození (beseda)
Kdyţ děti vyprávějí - podpora správného rozvoje řeči (odborná beseda)
Kurz zdravého vaření - Cizrnová pomazánka s bylinkami
MUM-AUT setkání rodičů s dětmi s poruchami autistického spektra
Malý dětský orchestr - hudební doprovod tradičních lidových písní
Klub Batole: Jak se začlenit do dětského kolektivu (odborná beseda)
Klub Miminko: Cvičení s dětmi (společně rozvíjíme koordinaci pohybu)
OHK Třebíč: Možnosti podnikání v oblasti péče o děti
(přihláška nutná, info na tel. 603 870 272, možnost hlídání dětí, koná se v Centru DaR)
20.3.
10.30-12.00
20.3.
18.00-20.00
23.3.
10.30-12.00
23.3.-27.3.
24.3.
26.3.
10.30-12.00
16.00-17.30
Hravá lidová slovesnost (podpora rytmizace a slovní zásoby)
Role pohádky a vyprávění v dětském rozvoji (beseda s odborníkem)
Rukodělný kurz: Pletení pomlázky a zvířátka ze sena
Otevření sousedské knihovny v zahradě Třebíčského Centra
(první sousedská knihovna v Třebíči pro každého)
Klub Batole: Hrajeme si s loutkami
Osobní příběh duše (muzikoterapeutická relaxace, info na tel. 602 546 295)
Klub Miminko: Příprava na Velikonoce - velikonoční říkadla
VÝBĚR VĚCÍ NA JARNÍ BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
(informace na tel. 733 753 401)
Poznáváme lidové tradice, recyklujeme a tvoříme z papíru
Ondřej HABR: RODINA a VZTAHY z pohledu
PSYCHOASTROLOGIE
(přihláška do 17.3. nutná, info na tel. 603 870 272, možnost individuálních konzultací)
26.3.
14.30-16.00 Zdravá dílna: Bylinková kuchyně, bylinkové čaje; Rukodělná aktivita:
Velikonoční zajíček; Pohybová aktivita: Cvičíme pro radost
26.3.
15.00-16.30 Kurz zdravého vaření: Jarní bylinková pomazánka
27.3.
10.30-12.00 Klub Batole: Podporujeme rovnováhu a stabilitu( praktický nácvik )
28.3.
14.00-17.00 Rukodělný kurz pro děti i rodiče: Perníkové velikonoce a veselé kraslice
29.3.
10.00-12.00 BURZA OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DVOJČATA (informace 603 870 272)
30.3.
10.30-12.00 Klub Miminko: Ctíme tradice - velikonoční mazanec aneb pečeme zdravě
BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
30.3.-3.4.
(informace na tel. 733 753 401, prodej pondělí, úterý, pátek 8-14, čtvrtek 817)
31.3.
10.30-12.00 Neposedná říkadla - lidová ústní tvorba v pohybu
31.3.
15.00-16.30 Velikonoční dílničky: Jarní květinové dekorace
Centrum DaR, Okružní 935, Třebíč - Borovina, (budova ZMVŠ – zadní vchod), tel. 734 657 368, 604 813 882,
www.trebicskecentrum.cz, mail: [email protected]
Seznam akcí Centra DaR:
2.3. - 13.3.
3.3.
10.30-12.00
10.3.
12.3.
16.-17.3.
10.30-12.00
10.30-12.00
8.30-15.30
Kniha - tvůj kamarád
prezentace knih spojená s prodejem
Důleţitost knihy pro rozvoj našich dětí
beseda s odborníkem
Kurz zdravého vaření: Cizrnová pomazánka s bylinkami
Vnímání rodinných hodnot napříč generacemi
OHK Třebíč: Moţnosti podnikání v oblasti péče o děti
19
17.3.
10.30-12.00
26.3.
10.30-12.00
26.3.
31.3.
15.30-17.00
10.30-12.00
přihláška nutná, info na tel. 603 870 272, možnost hlídání
dětí a individuálních konzultací
Vítej jaro - veselé zpívánky a jarní vyrábění
kulturní a kreativní dopoledne pro malé i velké
RODINA a VZTAHY z pohledu PSYCHOASTROLOGIE
přednáší Ondřej HABR (www.astro-ondrej.cz),
možnost individuálních konzultací - nutné domluvit předem.
Přihláška do 17.3. nutná, více info na tel. 603 870 272.
Dílničky RaD aneb tvoření rodičů a dětí: Veselé Velikonoce
Tvořivé dopoledne: Velikonoční tvoření
LETNÍ DRUŢINY Třebíčského centra a Centra DaR:
13.- 17.7.
20.- 24.7.
27.- 31.7.
3.- 7.8.
10.- 14.8.
17.- 21.8.
24.- 28.8.
7.- 10.7.
20.- 24.7.
27.- 31.7.
10.-14.8.
24.- 28.8.
PŘÍRODA VŠEMI SMYSLY
ekologická druţina (v Třebíčském centru)
SPORTOVNÍ PĚTIBOJ
sportovní druţina (v Třebíčském centru)
PATERO ŘEMESEL
rukodělná druţina (v Třebíčském centru)
ZD
DRAVÍ NÁS BAVÍ
zdravá druţina (v Třebíčském centru)
CESTOU NECESTOU
Dobrodruţina (v Třebíčském centru)
LETS´GO
opakování hravou formou (v Třebíčském centru)
FANTASY
dobrodruţina (v Centru DaR)
HURÁ, PRÁZDNINY
minidruţina pro nejmenší (v Třebíčském centru)
POHÁDKOVÝ SVĚT
minidruţina pro nejmenší v (Centru DaR)
MALÍ OBJEVITELÉ
minidruţina pro nejmenší (Centru DaR)
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
minidruţina pro nejmenší (Centru DaR)
SPORTOVNÍ RADOVÁNKY
minidruţina pro nejmenší (v Třebíčském centru)
INFORMACE:
Druţiny jsou určeny pro děti
od 6 do 15 let, minidruţiny pro děti od 3 do 6 let.
Denně v čase od 7.30 do 15.30, minidruţina
od 8.00 do 12.00 hod, po domluvě do 15 hod.
Bohatý program a dozor zajištěn.
Pitný reţim a pojištění pro případ úrazu
je zahrnuto v ceně.
20
Moţnost dokoupení obědů, dětské i celé porce.
Počet dětí v druţině omezen.
Druţiny probíhají v Třebíčském centru na Fr. Hrubína, pouze Fantasy druţina v Centru DaR
v Borovině.
Příspěvek na náklady:
druţina: 1.300,- Kč / týden
minidruţina: 600,- Kč / týden
Přihlásit se můţete jiţ nyní na tel. 604 813 882 a mailu: [email protected]
Informační schůzka se koná dne 16. června 2015 v 16.00 hod
v Třebíčském „mateřském“ centru o.s., Fr. Hrubína 753
Městská knihovna v Třebíči
Hasskova ul. č. 102/2, Třebíč, www.knihovnatr.cz, tel. 568 619 522,
e-mail: knihovna@;knihonvatr.cz
Upozornění
V pátek 20. 3. 2015 v souvislosti s přípravou zahájení Jarního festivalu poezie Nezvalova Třebíč budou oddělení pro
dospělé a pro děti v ústřední knihovně na Hasskově ulici otevřena pouze do 14:00 hod. Provoz internetové studovny v
přízemí se nemění. Děkujeme za pochopení.
NENÍ-LI UVEDENO JINAK, AKCE PROBÍHAJÍ V ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNĚ, HASSKOVA ULICE 102/2.
JARNÍ FESTIVAL POEZIE NEZVALOVA TŘEBÍČ 2015
Při příleţitosti 115. výročí narození Vítězslava Nezvala a 130. výročí zaloţení knihovny se po 30 letech vrací festival
oslavující poezii a slovesnou tvorbu. Vítězslav Nezval, student třebíčského gymnázia v letech 1911 aţ 1919, se právě
v našem městě rozhodl věnovat literatuře a umění.
Festival finančně podpořili: Fond Vysočiny, město Třebíč, Ministerstvo kultury ČR, Věra Jourová a firma Elektro Průša.
Věcné ceny věnují firma Kapucín, a.s., Sklenářství Prokeš a Knihkupectví Lenka Trojanová. Záštitu festivalu převzali
senátor za Třebíčsko František Bublan, eurokomisařka Věra Jourová a europoslanec Tomáš Zdechovský.
20. a 21. 3. 2015
Guerilla Poetring
Guerilla Poetring je tady pro všechny, kdo chtějí básněmi netradičně překvapit a potěšit jejich nálezce. Guerilla Poetring dává
moţnost sdílet poezii, ať uţ svoji nebo jiných autorů, ukrývat nebo objevovat ji v ulicích.
Stručná pravidla: V den Guerilla Poetringu – ukrývejte básně, vyfoťte je, vyvěste je na facebook
(www.facebook.com/guerillapotering). Protoţe básníme v rámci Nezvalovy Třebíče, můţete ukrývat nejen svoje, ale i Nezvalovy
básně, které se Vám líbí nebo Vás inspirovaly. Básně umístěte tak, aby nepoškodily majetek (lavičky, zábradlí, sochy, sloupy
osvětlení, stromy, větve aj.) a takovým materiálem, který bude snadno odstranitelný (provázek, neškodné a odstranitelné lepicí
pásky). Tuto podmínku je třeba respektovat. Básně, které si neodnesou kolemjdoucí zájemci, budou odstraněny v neděli 22. 3.
Pátek 20. 3. 2015 - Oddělení pro dospělé, 1. patro
19:00 Noc s Vítězslavem Nezvalem
Zahajovací večer Jarního festivalu Nezvalova Třebíč. Vyhlášení výsledků literární soutěţe a celovečerní kulturní program.
Moderuje Eva Fruhwirtová. Účinkují: Slunko Třebíč a Lumír Olšovský, Ivana Andrlová, Petra Švestková, Vítězslav Podrazil, Jitka
Jiříčková, Michal Willi Sedláček a Eva Trnková, Chyť páva - hudební skupina Gymnázia Třebíč, Šimon Benda a celá řada přátel
poezie a umění. Občerstvení Vrátka o.s. Vstupné 100,- Kč.
21
Sobota 21. 3. 2015
Nezvalování aneb Pojďte s námi číst a pouličně básnit
11:00 Nezvalování. Karlovo náměstí před Malovaným domem. Účinkuje dramatický soubor Áčko ZŠ Týnská, Pavel Pokorný,
Michal Willi Sedláček a Eva Trnková, amatérští autoři kolem literárního serveru Litweb a dále mohou přijít všichni, kdo mají rádi
poezii, hudbu, písně, divadlo, Nezvala, Třebíč, Aničku Skřítka a Slaměného Huberta, Básně noci, Edisona a Guerilla Poetring.
16:00 Básníci čtou sebe a Nezvala. Městská knihovna, sál hudebního oddělení. Setkání s milovníky básní a literatury kolem
literárního serveru Litweb. Jarka a Radek Opluštilovi představí výstavu fotografií a textů Nedívej se. Photographia poetica.
18:00 Petr Bende: Akustický recitál. Výjimečný koncert autorských skladeb na slova básní českých básníků s nově
zkomponovanými písněmi na slova Vítězslava Nezvala. Host: Jan Vašina, saxofon. Vstupné 200,- Kč.
Neděle 22. 3.2015
16:30 Vítězslav Nezval. Ţivot a dílo. 23. 3. – 30. 4. 2015.
Výstava při příleţitosti obnoveného festivalu Nezvalova Třebíč. Vernisáţ v neděli 22. 3. 2015, 16:30 hod. Úvodní slovo PaedDr.
Libor Kalina, Památník písemnictví na Moravě Rajhrad. Účinkují: Anna Kolaříková – klavír a Jana Jedličková – soprán.
18:00 Jiří Suchý a Robert Tamchyna: Interview o hudbě a poezii. Ţivot bez poezie, hudby a umění je jen placka… Stejně jako
Jiří Suchý i Vítězslav Nezval miloval inteligentní humor a lidi kolem Osvobozeného divadla. Vstupné 100,- Kč.
Středa 25. 3. 2015
10:00 Vítězslav Nezval: Abeceda. Výtvarně literární provedení Nezvalova díla v podání studentů Gymnázia Třebíč před budovou
školy. 24. a 25. 3. moţnost prohlídky gymnázia. Informace Gymnázium Třebíč.
18:00 Pavel Turnovský: Nezval, surrealisté a astrologie. Přednáška známého astrologa. Vstupné 20,- Kč.
„Tak jsem přišel na svět / Dne šestadvacátého května tisíc devět set / O půl čtvrté hodině ráno / Tak jsem přišel na svět / Z lidí a
hvězd / Z lidí v kterých jsou hvězdy / Z lidí v kterých je vesmír vţdy poněkud jinak obměněn…“
Pátek 27. 3. 2015
18:00 Noc s Andersenem. Národní kampaň na podporu čtení v Třebíči tentokrát ve znamení tvorby Vítězslava Nezvala pro děti.
Bohatý program čtení, soutěţí a zábavy pro malé děti. Obsazeno.
Sobota 28. 3. 2015, Galerie Čertův ocas u Mohelna
18:00 Surrealistická noc. Zájezd autobusem do galerie současných českých surrealistů, mezi kterými dominují i třebíčští umělci
Josef Kremláček a Lubomír Kerndl. Program: Surrealismus. Přednáší Lubomír Kerndl. Valérie a týden divů. Promítání
poetického hororu Jaromila Jireše z roku 1970, který byl na DVD beznadějně vyprodán, s výkladem filmového historika Martina
Jirouška a účastí herečky Heleny Anýţové, představitelky klíčové postavy filmu. Scénický tanec Antonie Svobodová. Vstupné
100,- Kč. Doprava autobusem za 100,- Kč nebo vlastní. Moţnost ubytování v Galerii, zvýhodněná cena 100,- Kč na osobu na
místě.
Pondělí 30. a úterý 31. 3. 2015
Odborná konference a workshop pro knihovníky, pedagogy a akademické pracovníky. Zájemcům z řad veřejnosti poskytne
informace knihovna. Přihláška na http://web.knihovnatr.cz/formulare/nezvalovaTrebic.php .
Čtvrtek 2. 4. 2015
17:00 Balady věčného studenta Roberta Davida. Francouzský klub 2015. Zhudebněné balady Vítězslava Nezvala a jejich
předobrazu, balad Françoise Villona. Účinkují: Daniel Dobiáš, Josef Guruncz, Jessica Boone. Vstupné 150,- Kč.
VSTUPENKY NA JEDNOTLIVÉ POŘADY A PŘIHLÁŠKY NA ZÁJEZD DO GALERIE ČERTŮV OCAS OD
2. BŘEZNA V PŘÍZEMÍ KNIHOVNY. ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ 600,- KČ NA 14 DENNÍ PROGRAM 20. 3. - 2. 4. 2015.
Výstavy v rámci Nezvalovy Třebíče 2015, 20. 3. – 30. 4. 2015
Vítězslav Nezval. Klubovna dospělého oddělení. Ţivot a dílo významného českého básníka při příleţitosti obnoveného festivalu
Nezvalova Třebíč. Vernisáţ v neděli 22. 3. 2015, 16:30 hod. Úvodní slovo PaedDr. Libor Kalina, Památník písemnictví na Moravě
Rajhrad. Účinkují: Anna Kolaříková – klavír a Jana Jedličková – soprán.
RETRO Nezvalova Třebíč. Vestibul knihovny Hasskova. Poznáte se? Výstava fotografií ze soukromého archivu Josefa Němce
z dnes jiţ historických ročníků Nezvalovy Třebíče v 70. a 80. letech 20. století.
Nedívej se. Photographia poetica. Sál hudebního oddělení. Výstava poetických fotografií a básnické tvorby autorů Jaroslavy a
Radka Opluštilových. Vernisáţ v sobotu 21. 3. V 16:00 hod. v rámci odpoledního setkání s básníky literárního serveru Litweb.
22
Nezvalův kalendář. Vestibul a dětské oddělení knihovny Hasskova. Výstava výtvarných prací přihlášených do soutěţe. Nezvalův
kalendář. Přijďte rozhodnout o nejlepších dílech. Vyhlášení výsledků v pondělí 27. dubna 2015 v 17:00 hod.
…a ještě nekončíme:
Pondělí 6. 4. 2015
18:00 hod. Píseň o Františku z Assisi. Alfréd Strejček a Chairé, soubor středověkých písní. Vstupné 150,- Kč.
Koncert k 130. výročí zaloţení knihovny (6. dubna 1885 – 2015).
AKCE PRO SENIORY. Na cyklus bude podána ţádost v rámci Grantového systému města Třebíče. Vstupné 20,- Kč.
Velká cesta Říší středu
Pondělí 2. 3. 2015, 9:00 hod.
Beseda a promítání Zdeňka Lorence o Číně.
Třebíč očima architekta. 3. část Horka – Domky
Pondělí 16. 3. 2015, 9:00 hod.
Třetí setkání z cyklu přednášek s Ing. arch. Luborem Herzánem.
Páni z Ditrichštejna
Pondělí 30. 3. 2015, 8:00 hod. POZOR! Změna začátku!
Ditrichštejnové jsou starobylý šlechtický rod původem z Korutan. Přednáší Bc. Kristýna Jandová.
DALŠÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
LibraryPressDisplay – největší novinový stánek na světě
V rámci akce Březen - měsíc čtenářů bude k dispozici ve studovně Městské knihovny v Třebíči ZDARMA přístup do
databáze LibraryPressDisplay. Tato sluţba zajišťuje on-line přístup k plným textům více neţ 3000 zahraničních deníků a
populárně naučných časopisů v 60 jazycích z téměř 100 zemí světa. Tituly jsou dostupné v den vydání a jsou totoţné s
tištěnou verzí. Archiv u většiny titulů je dostupný 3 měsíce. Moţnost tisku, překladu a zasílání mailem.
Martin C. Putna: Od svatého Vladimíra k Vladimiru Putinovi, od jurodivých k Pussy Riot
Pondělí 2. 3. 2015, 17:00 hod. Vstupné 20,- Kč.
Beseda s Martinem C. Putnou nad jeho novou knihou Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity a nad minulostí a budoucností
vztahu Čech, Ukrajiny a Ruska.
Antonín Zvěřina: Velkolepý piknik
Úterý 3. 3. 2015, 17:00 hod. Vstup zdarma.
Autorské čtení a autogramiáda nové knihy známého třebíčského publicisty.
Čtenář roku 2015
Středa 4. 3. 2015, 16:00 hod. Vstup zdarma.
Uţ počtvrté budeme v knihovně v rámci Března - měsíce čtenářů vyhlašovat Čtenáře roku. Letos jsou oceňování čtenáři – tátové, a
to nejen ti, kteří čtou sami sobě, ale čtou také svým dětem. Součástí akce bude vystoupení dětí.
Tomáš Kůdela: expediční jachting
Středa 4. 3. 2015, 18:00 hod. Vstupné 20,- Kč.
Tomáš Kůdela je cestovatel, dobrodruh, jachtařský instruktor a zkušební komisař MDČR. Moře, oceán, ostrovy, exotické země,
sopky - zveme Vás na cestování evropskými moři a Atlantikem aţ na Kapverdské ostrovy.
Literární francouzský klub
Čtvrtek 5. 3. 2015, 16:30 hod. Vstupné 20,- Kč.
Mgr. Aleš Říman: Alexandre Dumas.
Tři mušketýry i Hraběte Monte-Christo tisíckrát ve filmu vidět není zdaleka totéţ jako jednou jejich příběhy číst. Tvorba asi
nejznámějšího francouzského romanopisce v kontextu doby, smělých plánů i ţivotních peripetií.
Královská aromaterapie
23
Pátek 6. 3. 2015, 17:00 hod. Vstupné 20,- Kč.
Přednáška Sylvie Králové, zkušené aromaterapeutky s dvacetiletou praxí. Aromaterapie je jemná a neobyčejně účinná metoda pro
mnoho našich tělesných potíţí, bolestí i nemocí. Aromaterapie podporuje a uzdravuje naše fyzické tělo, harmonizuje a vyrovnává
naši psychiku. Umí zklidnit, či povzbudit, osvěţit, přinést úlevu i uvolnění.
Fair trade: Pěstitelé kávy v Guatemale a Mexiku
Pondělí 9. 3. 2015, 16:00 hod. Akce Zdravého města Třebíč, vstup zdarma.
O kávě, radostech a strastech pěstitelů, fair trade a jak to vše souvisí s našimi ţivoty. Beseda a promítání fotografií Stanislava
Komínka, který tyto země navštívil a zkoumal v nich podmínky fairtradových druţstevníků. Součástí akce bude ochutnávka fair
trade kávy.
Svobodná Čína: odvaha věřit
Čtvrtek 12. 3. 2015, 17:00 hod. Vstupné 20,- Kč.
Projekce vítězného filmu pěti mezinárodních filmových festivalů odhalujícího závaţné téma porušování lidských práv
v Číně, kde jsou miliony nevinných lidí posílány do čínských táborů nucených prací. Silný a inspirativní příběh
o sjednocení úsilí čelit útlaku.
LiStOVáNí: Douglas Adams: Stopařův průvodce Galaxií
Pátek 13. 3. 2015, 17:00 hod. Vstupné 50,- (předprodej) a 60,- Kč (na místě).
První část z ručníkové trilogie o pěti dílech. Ne, nezbláznili jsme se, umíme počítat do tří i do pěti. Tato bravurní parodie na sci-fi je
dnes jiţ klasické dílo. Komplikovaný a originální příběh začíná zničením Země, která musí udělat místo nové galaktické dálnici.
Ručník s sebou!
Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou
Pondělí 16. 3. 2015, 16:00 hod., POBOČKA MODŘÍNOVÁ. Vstupné 20,- Kč.
Pobočka Modřínová zve na setkání se spisovatelkou Petrou Dvořákovou, autorkou knih pro děti a dospělé a drţitelkou ceny
Magnesia Litera (2007).
Pletení z pedigu - velikonoční košíky
Úterý 17. 3. 2015, 14:30 hod.
Další dílnička s Monikou Kabelkovou. Cena kurzu včetně veškerého materiálu 270,- Kč.
VÝSTAVY
VELOMA, MADAGASIKARA!
Do 11. 3. 2015, sál hudebního oddělení
Výstava fotografií Davida Břízy. Vystavované fotografie obsahují záběry z deštného pralesa na severu ostrova i fotky
ze suchého jihu, kde vládne trnitý buš.
Zaklínači kovů. Práce ţáků oboru umělecký kovář a pasíř Střední průmyslové školy Třebíč
Do 13. 3. 2015, klubovna a dospělé oddělení.
Rudolf Vybíral: Pozastavení
Do 30. 3. 2015, pobočka Borovina. Výstava fotografií.
DĚTSKÝ ZÁBAVNÍ PARK - STŘÍTEŢ U TŘEBÍČE
Kontakt:
Stříteţ 152, 674 01 Třebíč
Tel. +420 564 571 171, email: [email protected]
www.detskyzabavnipark.cz
KLUB STŘED TŘEBÍČ
Pŧjčujeme: diabola, míče, branky, petanque, líný tenis, hakis, freesbee…
Provozujeme: ambulanci klinického psychologa s komplexními psychologickými sluţbami (komplex.
psychologická diagnostika a psychoterapie), sluţby jsou poskytovány bezplatně. Zaměřujeme se jak na děti např.
s výchovnými problémy, oběti šikany, abuséry návykových látek apod., tak na dospělou klientelu (převáţně akutní
24
krizová problematika, partnerské, osobní a rodinné problémy, dále také na klienty s duševními poruchami).
V provozu LINKA DŦVĚRY: 775 22 33 11
DŦM DĚTÍ A MLÁDEŢE HRÁDEK TŘEBÍČ – Hrádek 964, 674 01 Třebíč, 568 821 651, www.ddmtrebic.cz
HALAHOJ – Otmarova 22, Třebíč. Vít Oplatek – 604 251 512, www.halahoj.org
HERNA STOLNÍCH A DESKOVÝCH HER - v areálu Katolického gymnázia za tělocvičnou
Máme největší výběr stolních her v kraji Vysočina a to přes 120 druhů her všech moţných typů. Kromě toho máme bohatou
sbírku hlavolamů a dva stolní fotbálky. Hry jsou určeny pro hráče všech generací, od dětí přes teenagery, dospělé aţ po seniory.
Rádi vás naučíme kteroukoliv hru z naší bohaté sbírky. VSTUP A ZAPŮJČENÍ HER ZDARMA!!!
HERNA STOLNÍCH A DESKOVÝCH HER: ÚTERÝ (18:00 – 21:00 ) - PÁTEK (20:00 – 23:00)
STUDENTSKÁ ČAJOVNA otevřena v úterý od 18:00 do 21:00 hod a v pátek od 18:30 do 23:00 hod
bohatý výběr čajů – příjemné prostředí; hudba – kvalitní literatura – páteční program
koncerty - divadla - besedy – přednášky – filmové promítání - vţdy od 19:00
Najdete nás v „Domečku“ za tělocvičnou v areálu Katolického gymnázia. Těšíme se na vaši návštěvu
TANCOVÁNÍ: úterý a čtvrtek: 17:30 – 21:00 - HALAHOJ - Tel. 603 914 583 – Zdeněk Ţanda
… tancování pro začátečníky i mírně pokročilé, pro všechny, kdo mají rádi taneční pohyb… standardní i
latinsko-americké tance – country tance …
SPORTOVNÍ KLUB SHS Třebíč – www.shs-trebic.cz, [email protected], tel. 605 580 875
Sportovní akce pro širokou veřejnost - turnaje ve volejbalu, nohejbalu, pétanque, lyţařské závody, běhy.
BARÁK – nízkoprahový klub pro děti a mládeţ ve věku 12 – 20 let.
Kontakt: BARÁK nízkoprahový klub, Mládeţnická 229, 67401 Třebíč, tel: 568 422 520, 608 609 466,
e-mail: [email protected]
Nabízíme:
- pomoc a podporu při zvládání problémů (např. ve škole, doma, s prací, se šikanou, s drogami nebo s partnerem), pomoc
s hledáním brigády, práce, s výběrem školy…, pomoc při jednání s úřady nebo doprovod na úřady, do poradny, k lékaři,
k psychologovi, na policii apod., doučování a pomoc s domácími úkoly a další
- pokec s pracovníky klubu, kdyţ je potřeba něco probrat, s něčím poradit, něco vyřešit
- spoustu moţností, jak strávit volný čas (fotbálek, kulečník, stolní hry, PC s internetem, keramickou dílnu, hudební zkušebnu
apod.)
- pohodové prostředí a bezpečný prostor
To vše anonymně a zdarma!
Aktuální programy klubů ke staţení na www.klubzamek.cz
DISKOTÉKY
ZNOJEMKA – KLUB A BOWLING, Chlumeckého 6, Třebíč, tel. 568 846 297, [email protected], www.znojemka.cz
Otevírací doba klubu: Pá a So: 21:00 – 4:00 h; Otevírací doba bowling: Ne – Čt: 14:00 – 22:00 h, Pá-So: 14:00 – 24:00 h
DISCO DON Modřínová 599 Třebíč, www.dontrebic.cz. Diskotéka pro starší 18 let. Hudba od 60 let po nejmodernější.
Specialitou jsou míchané nápoje. K dispozici je 23m dlouhý bar. Otevřeno pátek, sobota 21:00-04:00 hod.
CLUB R TŘEBÍČ Kpt. Jaroše 736, Třebíč, Reservé míst na 605 808 838 formou SMS.
PARADISE MUSIC CLUB, Karlovo nám. 19/13, Třebíč, tel. 608 080 067, [email protected], www.paradisetrebic.cz
ŢIVÁ HUDBA
HOTEL ALFA, Znojemská 1235, Třebíč, bliţší informace: tel. 568 842 559.
25
Hudební klub Béčko. Vítězslava Nezvala 68, Třebíč. Tel: 731 070 939, 608 887 818, www.klub-b.com.
Pravidelné pořádání koncertŧ a diskoték.
Zábavní centrum DON, program ţivých koncertŧ (pátky) a diskoték (soboty). www.dontrebic.cz
PRODEJNÍ GALERIE
Ateliér Kjulleněn - Stinná 52/2 (ţidovská čtvrť), Třebíč. Sochy, reliéfy, obrazy (oleje), kresby, grafika, malba tuší, fotografie,
odlitky reliéfů, zakázková výroba, portrétování. Tel. 777 652 755, 568 826 341.
Galerie Vlasta – Vlasta Hrubešová, L. Pokorného 31 (Ţidovská čtvrť), Třebíč. Obrazy, grafika, šperky, kov, kůţe, sklo, dřevo,
koţené kabelky, malované šátky, keramika, vše jsou originály od českých výtvarníků. Tel. 568 822 394, 737 417 242
Galerie Čapek - Karlovo nám. 29, Třebíč - výtvarné umění, keramika, šperky, řezby, plastiky. Tel: 568 842 413, 608 453 161.
Galerie Šmýdová Marie, Blahoslavova 22, Třebíč – galerie, grafické listy Třebíče a ţidovského města, CD. Tel: 568 822 390.
Galerie na Stařečce, V. Nezvala 9 /v patře/ obrazy, plastiky, grafika a kresby od třebíčských umělců, malířské potřeby, výrobky
uměleckých kovářů, hobby barvy a laky. Otevřeno po-pá 10:00-17:00, so 9:00-11:00. Ing. Ludmila Kmentová, tel: 737 310 431,
[email protected]
KVAK Keramika – Leopolda Pokorného 40, Třebíč – koněšínská keramika. Tel: 601 520 052.
Galerie V. E. G. – Jan Dočekal – Novodvorská 1042/18, Třebíč – malby, kresby, grafické listy, koláţe, umělecké sklo od
současných autorů z Vysočiny. Návštěva na základně telefonického oznámení. Tel: 561 204 127, 723 086 288.
ČAJOVNY
Čajovna ZELENÝ DRAK – Vítězslava Nezvala 72/48, Třebíč, tel: 608 678 888, [email protected], www.zelenydrak.cz
TURISTIKA
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka "Babák", kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel.: 776 143 134
5.- 8.3.2015 Krkonoše, Dvorská bouda, autobusový zájezd. Nadmořská výška chaty 1330 m dává ideální
podmínky pro hřebenové túry na běţkách i pěší. Menší lyţařský vlek 400 m přímo u chaty. Chata se
nachází 4 km od Luční boudy a 6 km od Sněţky. Odjezd z Třebíče v 6.00 hod. od AN.
7.3.2015 Třebíč, Polanka - Řípov - Padrtův mlýn - Červený mlýn - Petrovice (8,5 km). Konec vycházky je
v Petrovicích, posezení a opékání buřtů. Návrat na vlak do Okříšek (1,5 km). Odchod v 9.00 hodin
z parkoviště Třebíč, Polanka. Návrat z Okříšek vlakem v 12.06, 13.07, 14.13, 15.07 nebo autobusem
v 12.35, 14.52.
7.3.2015 Z Husovic do Husovic, turistický pochod v Brně, start Brno - Husovice, sokolovna Dukelská 37,
trasy pěší i cyklo 15, 25, 35, 42 a 50 km. Trasy vedou kolem Svitavy na Těsnohlídkovo údolí, do Bílovic,
k jeskyním Pekárna a Ochozská, do přírodního parku Údolí Říčky s několika mlýny, kolem kopce Hády
a zříceniny Obřany. Odjezd dle domluvy auty nebo vlakem.
14.3.2015 PP Česká Kanada: Dolní Radíkov - skalní útvar Měděný vrch - rozhledna U Jakuba na Havlově
hoře - Terezín - Zvůle - Ďáblův chléb - Roţnov a bizoní farma - Stoječín - Matějovec - Radíkov (25 km),
moţnost zkrácení: (15 km i méně). Měděný vrch je skalní masiv, na skály lze vystoupit. U Jakuba je
dřevěná rozhledna z r. 2013 se 180 schody. Zvůle je rybník a rekreační osada. Ďáblův chléb je seskupení
balvanů, z nichţ největší je rozříznut jako bochník chleba. Odjezd osobními aut, sraz v 7.00 hodin
parkoviště u MHD Třebíč Za Rybníkem.
21.3.2015 Zahájení jarní turistické sezony v oblasti KČT Vysočina – Žďár nad Sázavou, trasy pěší 5 22 km. Od 8.00 hod. registrace v zadní části budovy Sokolovny, Doleţalovo náměstí. Slavnostní zahájení
v 9.00 hod. na náměstí Republiky. Cíl v místě startu, kde budou předány pamětní listy, k dispozici razítka
a menší občerstvení. Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat ze Ţďáru vlakem v 15.32, 17.32 nebo
autobusem v 16.05. Doprava moţná i svými auty.
26
25.3.2015 Vycházka „ Architektura 20. století“ s Arch. L. Herzánem: MHD Za Rybníkem - rozvodna
Řípov SPÍNAČKA - stará kolonie u rybníka - Hotelová škola (bývalý internát) - areál BOPO - Janův mlýn Hluchý mlýn - AN Třebíč (6 km). Sraz v 9.00 hod. MHD Za Rybníkem, Borovina.
28.- 29.3.2015 Jarní Vysočinou, turistický pochod v Havl. Brodě, start MÚ V Rámech, trasy pěší v SO 10,
15, 25, 35 a 50 km, v NE 10, 15 a 25 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 6.13. Návrat
vlakem z Havl. Brodu v 14.05, 16.05, 18.05.
PLAVEBNÍ SEZONA NA DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ
http://www.dalesickaprehrada.cz/jizdni-rad/ Tel.: +420 739 08 58 58
Email: [email protected]
www.dalesickaprehrada.cz
ZIMNÍ PLAVBY: 21. 12. 2014 – 31. 3. 2015
Vyhlídkové plavby z Kramolína v neděli vţdy v 13.00, hodinová plavba pod Wilsonovu skálu a zpět.
IC KRAMOLÍN – tel. 723 190 709
Nabízíme také moţnost zakoupit LODNÍ LÍSTEK NA PLAVBU jako dárek pro Vaše milé příbuzné
a kamarády. Přijďte na vyhlídkovou plavbu!
SPORTOVNÍ AREÁL LAGUNA – Mládeţnická ulice 2, Třebíč, tel:568 826250, 568 826093, www.lagunatrebic.cz
AQUAPARK LAGUNA V PROVOZU.
AKTUÁLNÍ INFORMACE VŢDY NA WWW.LAGUNATREBIC.CZ
VYHLÍDKOVÉ LETY
Aeroklub Křiţanov o. s., 59451 Křiţanov. www.Ikka.cz, 775 685 702, e-mail: [email protected]
Lety pro veřejnost na motorových letounech a kluzácích; fotolety, výcvik létání na kluzácích.
SQUASH - Hrotovická ul. 160, Třebíč, tel:568 841 038.723 685 399, 3 kurty, půjčování raket, míčků, prodej SQUASH zboţí.
Provoz po-pá 9:00-23:00, so, ne 9:00-22:00 hod.
SOLNÉ JESKYNĚ
Solná jeskyně TŘEBÍČ, Dukovanská 1137, Třebíč, tel. 774 653 982, www.silasoli.cz
Solná jeskyně NA STAŘEČCE, Vít. Nezvala 41/67, Třebíč; Rezervace: 730 999 447
Otevírací doba: Na objednání od pondělí do neděle
E-mail: [email protected]
Objednávkový formulář na internetu: www.jeskynestarecka.cz/rezervace, facebook: Solná jeskyně a masáţe „Na Stařečce“
www.jeskynestarecka.cz
Relaxačně ozdravné centrum, haloterapie, muzikoterapie, léčba barvami, masáţe, relaxační cvičení a tematické programy nejen
pro děti. V pozemní solné jeskyni naleznete jezírko, ionizované prostředí, pohodu a klidné prostředí pro načerpání nové energie.
VYJÍŢĎKY NA KONI
RANČ VÁPENKA – Nová Ves 39, 675 21 Okříšky, tel: 568 871 114, 606 797060, 603 529989; www.rancvapenka.wz.cz
Jízdy na koni, ustájení, přeprava koní, koupání, sportovní vyţití v krásném prostředí zatopeného lomu.
EQUISPORT Třebíč, Praţská 20, (budova firmy Amaprint) Třebíč, tel: 602 265 108. Jezdecký areál firmy Equisport se nachází
v obci Sokolí – vzdálené 5 km od města. Pro občany, domácí i zahraniční turisty a další zájemce nabízí moţnost jeţdění v sedle.
Moţnost výcviku na jízdárně, pro zdatnější vyjíţďky do okolí. Trasa a doba vyjíţďky je závislá na přání zákazníka. Předem nutná
telefonická domluva.
FITNESS
FITNESS – Vltavínská 1289/32, tel: 723 115368, po-pá 9:00-12:00, 14:00-21:00, so, ne 15:00-19:00 hod. Solárium, komplexní
cvičení.
FITNESS TJ JE Dukovany – Manţ. Curieových 1112 /objekt sportovní haly/, tel: 568 829959, po-pá 9:30-11:30, 15:00-20:00,
27
so, ne 10:00-12:00. Moţnost zakoupení výhodných permanentek.
FITNESS CENTRUM „BÍLÝ KRÁLÍK“ – Řípovská 1044, Třebíč – Borovina, tel.: 568 840 034, 724 400 488, www.bilykralik.cz
Nově zrekonstruované centrum je největším sportovním centrem na Vysočině.
SPINNING CENTRUM GLADIATORS – Otmarova 4, 674 01 Třebíč.
Rezervace lekcí a informace o lekcích na tel.: 608 71 72 73, www.spinning.cz /hledat centrum Gladiators/
AEROBIC - JAROSLAV DOKULIL - www.aerobik-trebic.cz, Tel. 777 900 945
Cvičení pro ţeny, aerobik, aerobik mix, kalanetika, cvičení pro seniorky Třebíč
REDGYM – centrum, bojových umění a kondičních sportŧ (zumba, fitbox, bodystyling, posilovna,
sebeobrana, karate, box, aikido). www.redgym.cz
ORIENTÁLNÍ TANEC
KURZ PRO DÍVKY I. a II.(Ideální tanec pro všechny dívky, které mají rády pohyb. Hodiny jsou zaměřeny na správné dýchání
s uvolněním, protaţením a posílením jednotlivých partií těla a rozvíjení fantazie jednotlivce. Děvčata se naučí základní prvky
orientálního tance, zvládnou techniku v choreografiích.)
ORIENT TEMPERAMENTO (Technika orientálního tance v kombinaci s různými tématy ve vedených choreografiích. Určeno všem,
co chtějí uvolnit a rozproudit energii ve svém těle)
KURZ PRO ZAČÁTEČNICE (Pro ţeny které chtějí proniknout do tajů orientálního tance nebo si chtějí zopakovat základy.)
ORIENT A AFRO (Improvizační hodiny na jednotlivá témata s orientálními a africkými prvky v kombinaci s výrazovým tancem.
Pro všechny, co chtějí zapojit fantazii a tvořit vlastním tělem i srdcem.)
Pravidelná sobotní setkání 1x měsíčně.
[email protected], tel. 603 575 232
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ STŘED nabízí KURZ JÓGY – v prostorách občanského sdruţení STŘED v budově Klubu mládeţe
Hájek, Mládeţnická 229, Třebíč; Tel. 568 843 732, 775 725 655-61; www.stred.info, [email protected]
Začátek vţdy kaţdé pondělí a středu od 19:00 – 20:30 hod
TENIS
1. Tenisová hala Na Holečku – kurty pod hypermarketem BILLA. Tel: 737 516 293. Otevírací doba denně 6:00-23:00 hod, po
domluvě i déle. 2 kryté kurty. Prodej a moţnost zapůjčení tenis. vybavení. K dispozici klubové prostory s kabinami, sprchami a
restaurací.
Tenisový areál za nemocnicí otevřen denně od 9:00-20:00 hodin včetně víkendů. Telefon pro rezervaci: 568 848 595.
K dispozici 8 tenisových dvorců, moţnost občerstvení přímo v areálu, parkoviště
Sportovní areál Města Třebíč, spravuje TJ Spartak Třebíč; Manţelů Curieových 1112, 4 tenisové dvorce, Tel: 568 827 247,
568 827 248; 4 tenisové kurty - v zimě kryté!
SZEŠ-Střední zemědělská a ekonomická škola v Třebíči, Ţiţkova 505, tel: 568 840 201, 568 822 303. 2 kurty. Pro
veřejnost otevřeno po-pá 15.00 – 19.00
BADMINTON
BADMINTON CLUB - Hrotovická 160, Třebíč (bývalý areál Julius Meinl).
V provozu denně, rezervace na tel. 602 484 787 nebo online na www.badec-tr.cz
Prodej a půjčovna badmintonového vybavení (rakety, míčky….).
K dispozici 4 kurty, bar a posezení pro 30 lidí, občerstvení, firemní a soukromé akce, parkoviště.
Pátek 13. 3. 2015 od 16.00 hodin – ODDÍL BADMINTONU PRO MLÁDEŢ OD 10 LET – NÁBOR ČLENŦ
Tato úvodní hodina bude zdarma. Sportovní sálová obuv je podmínkou pro vstup na kurty. Trénink: kaţdý pátek od 16.00 do
17.00 hodin na kurtech badminton clubu na adrese Hrotovická 160, Třebíč. Bliţší informace na tel. 735 078 970. Přihlášky
budou dětem rozdány na úvodní hodině.
BOWLING
Bowling a restaurace „U KMOTRA“ - ulice Táborská 406, Třebíč (u supermarketu Billa), Rezervace na tel. 739 222 999.
Jediný osmidráhový bowling na Vysočině s profesionálními parametry. Nejmodernější bowlingové stroje AMF s bezšňůrovými
stavěči. Pravidelné úterní turnaje. Více informací na www.bowling-trebic.cz
Otevírací doba: pondělí: 11:00 – 23:00, úterý – čtvrtek: 11:00 – 24:00, pátek, sobota: 11:00 – 02:00, neděle: 11:00 – 22:00
Herna UĎOVY KOULE v areálu restaurace DON, Modřínová ul. 599: dvě bowlingové dráhy, bar.
Info a rezervace na tel: 603 487 239
28
Bowling KOULE – Míčova 11 (naproti benzinové stanici SVA), tel: 739 223 379. Otevírací doba: pondělí – čtvrtek: 11:30 –
23:00, pátek: 11:30 – 24:00, sobota: 11:00 – 24:00. neděle: 11:00 – 23:00
Bowling Sport Club – Fügnerova 10, sportovní hala L. Pokorného (hala u ţelezničního mostu), tel: 777 100 705.
Provozní doba: Po – Čt 14:00-16:00, 16:00-22:00 Pá 14:00-16:00; 16:00-24:00 So 16:00-24:00, Ne 16:00-22:00
Bowling – v areálu Grand hotelu, Karlovo nám. 5; dvě bowlingové dráhy, jejichţ délka je 22 metrů, pro max. 8 hráčů.
Otevírací doba – pondělí – neděle: 10:00 – 23:00 hod., Zapůjčení bowlingové obuvi je v ceně.
Info a rezervace na tel. 568 848 560 nebo 568 848 540.
Bowling Znojemka, Chlumeckého 6, Třebíč, www.znojemka.cz, [email protected], Tel. 568 846 297
Otevírací doba (bowling): Pá-So: 14:00 – 24:00 h, Ne – Čt: 14:00 – 22:00 h
KUŢELKY - Restaurace Vysočina – herna po-ne 9:00-6:00, 2 dráhy. Kapitána Jaroše 736, Třebíč. Tel: 568 822 888
CVIČNÁ LEZECKÁ STĚNA – v tělocvičně ZŠ Benešova. Bliţší informace : Tel: 603 259 085, 604 804 404
E-mail: [email protected] V tělocvičně je zajištěn odborný dozor a půjčovna vybavení.
Otevřeno pro veřejnost: říjen – květen, po: 17:30-20:30, st, pá: 17:00-20:30, so 14:30-19:00
LANOVÝ AREÁL PAVOUK – Polanka, tel. 774 439 004, www.pavouk.unas.cz
Lanové centrum je vybudováno na břehu řeky Jihlavy vedle plaveckého areálu Polanka. Pavouk nabízí osm metrů vysokou
horolezeckou stěnu s úchyty, na níţ jsou moţné vedle obtíţných i lehčí výstupy. Lanové překáţky v podobě lan a trámů jsou
zavěšené na dřevěných sloupech ve výšce 6 – 8 metrů. Součásti je i nataţená síť či kladka. Samozřejmostí je přítomnost
odborných instruktorů. Helmy, úvazy a další potřebnou výbavu si milovníci adrenalinu v areálu mohou vypůjčit.
Otevřeno od dubna do listopadu po telefonické domluvě.
PÉTANQUE - Hřiště má rozměry 4 x 15 metrů dle mezinárodních standardů. V základech leţí kamenná drť, na ní byla
nasypána prosívka a jako svrchní vrstva písek. Na místě byly osazeny betonové obruby a tabule s popisem pravidel hry. Nová
pétanquová hrací plocha se nachází na veřejném prostranství na konci ulic Čajkovského a Maxima Gorkého a je volně dostupná.
STŘELNICE - tel: 606 83 93 58, 568 82 43 61
Další část areálu vlastní Střelecký svaz, střelby pro veřejnost neděle dopoledne.
BAŢANTNICE – pravidelné střelby /s vlastní brokovou zbraní a zbrojním průkazem/ kaţdý sudý pátek od března do listopadu.
Moţnost objednávky střeleb pro větší skupiny /dohled instruktora, zapůjčení zbraně/ na tel: 568 841 785-Český myslivecký svaz.
PŦJČOVNA LODÍ
Přístav vodních skautů ŢLUTÁ PONORKA, Svojsíkovo nábřeţí 1003, Třebíč, tel: 737 285 396 – konzultace o vodáckých
moţnostech, [email protected], www.zlutaponorka.com
TENTO KULTURNÍ PŘEHLED JE K DISPOZICI NA WWW.MKSTREBIC.CZ a WWW.VISITTREBIC.EU
Zpracovalo:
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TŘEBÍČ
Karlovo náměstí 47 "NÁRODNÍ DŮM"
674 01 Třebíč
Provozní doba: Po – Pá: 9 – 12, 12.30 – 17 h; So a svátky: 9 – 13 h
tel: +420 568 84 70 70, +420 568 610 021
e-mail: [email protected]
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
29
Download

Kam v Třebíči