Výsledková listina
tretí ročník výtvarnej súťaže pre deti MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ
na tému: AKO SI CHRÁNIME SVOJE ZDRAVIE
Cieľ súťaže:
Deti majú moţnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaţ im poskytuje neobmedzenú
moţnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel.
Témy: prevencia ochorení od detského veku, prevencia úrazov v detskom veku, zdravá výţiva, šport a
otuţovanie.
Súťažné kategórie:
I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória
V. kategória
deti MŠ
deti 1. stupeň ZŠ
deti 2. stupeň ZŠ
deti ZUŠ
deti CVČ
Do súťaţe bolo zaslaných celkovo 246 výtvarných prác. Všetky zaslané výtvarné práce spĺňali hodnotiace
kritéria výtvarných prác.
I. kategória - deti MŠ - 108 prihlásených prác
II. kategória - deti 1. stupeň ZŠ - 39 prihlásených prác
III. kategória deti - 2. stupeň ZŠ - 60 prihlásených prác
IV. kategória - deti ZUŠ - 21 prihlásených prác
V. kategória - deti CVČ - 15 prihlásených prác
Dňa 26. apríla 2010 odborná porota vyhodnotila výtvarné práce v piatich súťaţných kategóriách.
Súťažné kategórie – výsledková listina:
I.kategória – deti MŠ
Zuzana Morochovičová, 6 rokov
MŠ Dénešova 53
Názov práce: Kamaráti
Marianka Lipanová, 4 roky
MŠ Čínska 24
Názov práce: Zimné radovánky
Tomáš Varga, 6 rokov
MŠ Ţiţkova 4
Názov práce: Ako si chránime svoje zdravie
II.kategória – deti 1.stupeň ZŠ
Lucia Lietavová, 10 rokov
ZŠ Bukovecká 17
Názov práce: Moja kamarátka zdravie
Simonka Šabronská, 7 rokov
ZŠ Druţicová 4
Názov práce: Sestričky
III.kategória – deti 2.stupeň ZŠ
Monika Tomková, 12 rokov
ZŠ Fábryho 44
Názov práce: čerešničky sú zdravé
Vanda Jandová, 11 rokov
ZŠ Keţmarská 28
Názov práce: Zdravý ţivot
Mimoriadna cena:
Petra Holubová, 13 rokov
Spojená škola, Nová 803 Dobšiná
Názov práce: Krása v pohybe
Mimoriadna cena:
František Balog, 15 rokov
Ondrej Ferko, 14 rokov
Špeciálna základná škola, Kováčska 12 Gelnica
Názov práce: Ovocie a zelenina
IV. kategória - deti ZUŠ
Richard Labanc, 16 rokov
ZUŠ Kováčska 43
Názov práce: Chráň si svoje oči
Juliana Kertészová, 9 rokov
ZUŠ Irkutská 1
Názov práce: Ladný pohyb a zdravie
Tomáš Saloň, 10 rokov
ZUŠ Irkutská 1
Názov práce: Nauč sa plávať!
Mimoriadna cena:
Zuzana Fusková, 14 rokov
ZUŠ Irkutská 1
Názov práce: Beh za zdravým
V. kategória - deti CVČ
Barbora Karľová, 15 rokov
CVČ Technik, Orgovánová 5
Názov práce: Ľadové medvede
Dominik Husz, 10 rokov
Dávid Aghamyan, 9 rokov
CVČ Dúha, Kórejská 1
Názov práce: Úvaha o spôsobe ţivota
Robko Martinásek, 6 rokov
CVČ Domino, Popradská 86
Názov práce: Môj najobľúbenejší šport je bicyklovanie
Víťazom jednotlivých kategórií srdečne gratulujeme.
Download

94.4 KB