9/12
Vážení klienti, obchodní priatelia a spolupracovníci,
dovoľujeme si Vás osloviť s druhým vydaním našich Legal News z oblasti slovenského a európskeho práva. Do tohto
vydania sme zahrnuli niekoľko slovenských významných novelizácii ako aj pripravovanú európsku reguláciu pre
audítorov. Témy do článkov sme sa snažili vybrať a napísať tak pre čitateľov z radov právnikov ako i podnikateľov z
rôznych sektorov.
Veríme, že spracované informácie budú pre Vás užitočné a naše Legal News sa stretnú s Vaším ohlasom a záujmom.
Uvítame z Vašej strany akékoľvek námety, ktoré nám budú inšpiráciou pre ďalšie vydanie Legal News, i pripomienky
alebo podnety ohľadne tém diskutovaných v tomto čísle.
S úctou
Martin Krivák
OBSAH
Novela Obchodného zákonníka ........................................................................................................................................... 2
Dňa 26.7.2012 prijala Národná rada SR novelu Obchodného zákonníka, ktorá sa dotýka spôsobilosti osôb založiť novú spoločnosť
s ručením obmedzeným a podmienok prevodu väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty ........................................................................................................................... 3
Novela zákona o DPH bola NR SR schválená dňa 26.7.2012. Zmeny prijaté na základe tejto novely, ktoré sú účinné od 1.10.2012,
vychádzajú z potreby boja proti daňovým podvodom a únikom. Ostatné zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2012, vyplývajú
z požiadaviek Európskej únie a súvisia najmä s oblasťou fakturácie.
Novela zákona o osobitnom odvode finančných inštitúcií ................................................................................................ 5
Dňa 1.9.2012 nadobudla účinnosť novela č. 235/2012 Z. z., ktorou sa mení zákon o osobitnom odvode a zároveň zákon č. 118/1996 Z. z.
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh novely zákonníka práce ............................................................................................................................................. 5
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh novely Zákonníka práce, ktorej účinnosť plánuje na začiatok roka 2013..
Pripravovaná novela zákona o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci ........................................................ 7
Na rokovanie vlády bola predložená novela zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorej cieľom je
zlepšenie fungovania inštitútu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
Novelizácia smernice o právach spotrebiteľov.................................................................................................................... 8
V roku 2011 bola prijatá smernica o právach spotrebiteľov, ktorá nahrádza doterajšiu smernicu č. 97/7/ES, a ktorá prináša do fungovania
internetových obchodov a práv spotrebiteľom viacero noviniek..
Pripravované európske zmeny pre audítorov ..................................................................................................................... 9
V reakcii na nedostatky v doterajšom fungovaní auditovania účtovných výkazov, pripravila Európska komisia balíček zmien v oblasti
auditu, zahŕňajúci návrh nariadenia o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu a návrh smernice novelizujúcej
smernicu 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok.
.
2 Novela
Obchodného
zákonníka
Zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v
znení neskorších
predpisov
Dňa 26.7.2012 prijala NR SR novelu Obchodného zákonníka, ktorá sa dotýka
spôsobilosti osôb založiť novú spoločnosť s ručením obmedzeným a podmienok
prevodu väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.
Novela vyšla v Zbierke zákonov dňa 22.8.2012 pod číslom 246/2012 Z. z.
Dôvodom na prijatie predmetnej novely sú podľa dôvodovej správy negatívne
skúsenosti finančných a daňových orgánov s konaním spoločností s ručením
obmedzeným pri výkone daňového dohľadu a kontroly.
S účinnosťou od 1.10.2012 bude môcť novú spoločnosť s ručením obmedzeným
založiť len osoba, ktorá nemá daňový nedoplatok. V praxi to znamená, že
osoba s daňovým nedoplatkom nebude môcť platne spísať zakladateľskú listinu
alebo uzatvoriť s ďalšími zakladateľmi spoločenskú zmluvu novej spoločnosti
s ručením obmedzeným. Skutočnosť, že zakladateľ spoločnosti s ručením
obmedzeným nemá daňový nedoplatok, potvrdí na jeho žiadosť príslušný
správca dane tak, že vydá súhlas so zápisom v obchodnom registri.
Na základe novely prevod alebo rozdelenie väčšinového obchodného podielu
budú možné len so súhlasom správcu dane, pričom o väčšinový obchodný
podiel ide, ak jeho majiteľ má aspoň polovicu všetkých hlasov na valnom
zhromaždení. Po účinnosti novely bude potrebné obchodnému registru na zápis
zmeny spoločníka predložiť nielen zmluvu o prevode obchodného podielu, ale aj
súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu, a to tak za spoločníka
prevádzajúceho, ako aj za nadobúdateľa obchodného podielu.
Podľa novely nastanú účinky prevodu väčšinového obchodného podielu až
zápisom zmeny spoločníka v obchodnom registri, a teda nie samotným
uzatvorením zmluvy o prevode obchodného podielu, ako to bolo doteraz.
Na predmetnú novelu Obchodného zákonníka nadväzuje aj novela vyhlášky,
ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do
obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
(č. 25/2004 Z. z.). V zmysle uvedenej novely vyhlášky bude od 1.10.2012 povinnou
prílohou návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného
registra alebo návrhu na zápis prevodu či rozdelenia väčšinového obchodného
podielu aj súhlas správcu dane alebo písomné čestné vyhlásenie, že súhlas správcu
dane nemá povinnosť predložiť.
Súhlas správcu danie nebude potrebné doložiť pri prevode menšinového
obchodného podielu, pri nadobúdaní a prevode vlastného väčšinového
obchodného podielu spoločnosťou, ak je spoločníkom alebo nadobúdateľom
obchodného podielu zahraničná osoba a pri prevode obchodného podielu v rámci
zrušenia spoločnosti bez likvidácie pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti (t.j.
pri zlúčení, splynutí, rozdelení a rozdelení zlúčením). V týchto prípadoch je
potrebné k návrhu na zápis zmeny spoločníka v obchodnom registri doložiť
písomné vyhlásenie, že súhlas správcu dane sa nevyžaduje.
Proces vydávania súhlasu správcu dane upravuje novela daňového poriadku (č.
LEGAL NEWS 9/12
3 563/2009 Z. z.). Ak správca dane nemá voči spoločníkovi a nadobúdateľovi
obchodného podielu daňovú pohľadávku, správca dane im do troch pracovných
dní od podania žiadosti súhlas vydá. Správca dane súhlas vydá aj vtedy, ak výška
daňového nedoplatku v úhrne za všetky dane nepresiahne 170 eur. Novela zákona
o dani z pridanej
hodnoty
Zákon č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej
hodnoty v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon
o DPH“)
Novela Zákona o DPH bola NR SR schválená dňa 26.7.2012. Zmeny prijaté na
základe tejto novely, ktoré sú účinné od 1.10.2012, vychádzajú z potreby boja proti
daňovým podvodom a únikom. Ostatné zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od
1.1.2012, vyplývajú z požiadaviek Európskej únie a súvisia najmä s oblasťou
fakturácie.
1.
Podstatné zmeny v Zákone o DPH účinné od 1.10.2012
Platiteľom DPH sa na základe zákona (bez registrácie) stane aj osoba, ktorá
dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich
dodaním, a to dňom dosiahnutia obrat 49.790 Eur z ich dodania alebo prijatia
platby. Výnimka je však platiteľom dane pri predaji (časti) stavby, ak je ich prevod
oslobodený od dani z príjmov.
Novelou sa zavádza povinnosť zložiť zábezpeku na daň vo výške 1.000 Eur 5.000 Eur pre rizikové subjekty, t.j. pre tých, ktorí si neplnili všetky povinnosti voči
daňovému úradu (opakované nepodanie daňového priznania, nespolupráca pri
daňovej kontrole, neuhradenia dane), a osoby, ktoré v čase podania žiadosti
o registráciu pre daň vykonávajú len prípravnú činnosť na podnikanie.
Povinnosť sa plní uhradením peňažných prostriedkov na účet daňového úradu
alebo bankovou zárukou v prospech daňového úradu na obdobie 12 mesiacov.
Od 1.10.2012 sa pre nových platiteľov dane stáva základným zdaňovacím
obdobím kalendárny mesiac (bez ohľadu na výšku obratu). Noví platitelia dane
sa môžu stať štvrťročnými platiteľmi dane, ak za 12 kalendárnych mesiacov od
konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stali platiteľmi DPH, nedosiahli obrat
100.000 Eur, pričom túto voľbu sú povinní oznámiť daňovému úradu.
Platiteľ dane, ktorý je k 30.9.2012 štvrťročným platcom, môže pokračovať
v štvrťročnom zdaňovacom období, najdlhšie však do konca kalendárneho
štvrťroka, v ktorom splní obrat vyšší ako 100.000 Eur za obdobie 12 mesiacov; ak
však má za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov obrat vyšší ako 100.000 Eur
alebo od jeho registrácie za platiteľa DPH ešte neuplynulo 12 mesiacov, od
1.1.2013 sa stanete mesačným platiteľom dane. Túto zmenu nie je potrebné
daňovému úradu oznamovať.
Novela na základe smernice Rady 2006/112/ES o dani z pridanej hodnoty zavádza
ručenie príjemcu plnenia za daň nezaplatenú dodávateľom. Odberateľ ručí za
neodvedenú daň, ak (i) dodávateľ nezaplatí daň do štátneho rozpočtu, a súčasne
(ii) odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe
dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo jej časť
nebude zaplatená. Novela vymedzuje aj okolnosti, kedy platiteľ mal alebo mohol
vedieť, že daň (jej časť) nebude zaplatená.
LEGAL NEWS 9/12
4 V snahe predísť daňovým podvodom, keď prepravu oslobodeného tovaru do
iného členského štátu zabezpečoval sám dodávateľ alebo odberateľ, zavádza
novela povinnosť preukázania prijatia tovaru odberateľom (napr. kópiou faktúry,
dokladom o odoslaní tovaru poštou, potvrdením o prijatí tovaru odberateľom,
zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar,
dokladom o platbe za prepravu tovaru).
Novela spresňuje okolnosti, kedy musí daňový úrad zrušiť registráciu z úradnej
moci bez žiadosti platiteľa. Ide o prípady ak platiteľ (i) nevykonáva/prestal
vykonávať podnikanie, alebo (ii) v kalendárnom roku opakovane nesplní povinnosť
podať daňové priznanie, nezaplatí daň, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese
sídla (miesta podnikania, prevádzkarne) alebo opakovane porušuje povinnosti pri
daňovej kontrole.
Ak platiteľ dane kúpi motorové vozidlo od platiteľa DPH z iného členského
štátu EÚ a následne ho predá, je povinný doručiť podrobné záznamy o danom
motorovom vozidle daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania k
dani. Medzi predkladané záznamy patrí napr. identifikácie predávajúceho
a kupujúceho, hodnota, VIN a počet najazdených kilometrov vozidla, dátum jeho
nadobudnutia a prvého uvedenia do prevádzky. Za nesplnenie tejto povinnosti
môže byť penalizovaný do výšky 10.000 Eur.
Novela zároveň mení niektoré ustanovenia Trestného zákona a definuje nové
trestné činy – daňový podvod a marenie výkonu správy daní a zavádza kritérium,
v zmysle ktorého Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá
má daňový nedoplatok.
2.
Podstatné zmeny v Zákone o DPH účinné od 1.1.2013
Od 1.1.2013 budú platiť nové požiadavky súvisiace s fakturáciou vyplývajúce zo
smernice 2010/45/EÚ. Nové fakturačné pravidlá sa týkajú predovšetkým
elektronickej fakturácie, náležitostí faktúr, lehôt na vyhotovenie faktúr a nových
zjednodušených faktúr.
Zjednodušená faktúra bude považovaná za plnohodnotnú faktúru na účely
uplatnenia odpočítania dane a je ňou aj doklad za tovar alebo službu, ak cena
vrátane dane nie je viac ako 100 Eur. Za zjednodušenú faktúru sa považuje aj
doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena vrátane
DPH neprevyšuje 1.000 Eur pri platbe v hotovosti alebo neprevyšuje 1.600 Eur pri
platbe inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.
Od budúceho roka zmení novela miesto dodania pri dlhodobom nájme
dopravných prostriedkov pre nezdaniteľnú osobu, bude ním miesto, kde má táto
osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (s výnimkou pri nájme
výletnej lode.
Dňom vzniku daňovej povinnosti pri opakovaných dodávkach tovaru do iného
LEGAL NEWS 9/12
5 členského štátu EÚ s oslobodením od dane bude od budúceho roka posledný
deň každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí. To za
predpokladu, že ide o opakované dodávky počas obdobia dlhšieho ako kalendárny
mesiac.
K zavedeniu samozdanenie pri dovoze tovaru dôjde až od 1.1.2014: pri dovoze
tovaru nevyberie daň colný orgán, ale dovozca tovaru so sídlom v SR a ten si
potom v daňovom priznaní vypočíta daň na výstupe a rovnakú sumu si uplatní aj
na vstupe.
Novela zákona
o osobitnom
odvode finančných
inštitúcií
Zákon č. 384/2011 Z. z. o
osobitnom odvode
vybraných finančných
inštitúcií a o doplnení
niektorých zákonov
(ďalej len „zákon
o osobitnom odvode“)
Novela č. 235/2012 Z. z., ktorou sa mení zákon o osobitnom odvode a zároveň
zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, nadobudla účinnosť 1.9.2012 (ďalej len
„Novela“).
Zmena oproti doterajšiemu zneniu nastala v podmienkach pre výpočet odvodu,
a to v neznižovaní základu pre výpočet odvodu o hodnotu vkladov prijatých
bankou na území Slovenskej republiky a chránených buď podľa zákona o ochrane
vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom
štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, čoho dôsledkom
bude zvýšenie odvodu za príslušný kalendárny rok.
Novelou sa ukladá bankám a pobočkám zahraničných bánk povinnosť uhradiť
správcovi odvodu - daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty - spolu so
štvrťročnou splátkou aj mimoriadny odvod za posledný štvrťrok 2012 vo výške
0,1 % zo základu pre výpočet odvodu, vypočítaného podľa individuálnej účtovnej
závierky banky overenej audítorom zostavenej k 31.12.2011.
Novela by mala zvýšiť odvody a teda mať aj pozitívny vplyv na verejné financie.
Finančné prostriedky získané z mimoriadneho odvodu by mali byť účelovo použité
na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky a na posilnenie
vlastných zdrojov financovania právnických osôb zriadených na podporu
zahraničnoobchodných operácií vývozcov a dovozcov.
Návrh novely
zákonníka práce
Zákon č. 311/2001 Z.z.
v znení neskorších
predpisov (ďalej len
„Zákonník práce“)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh novely Zákonníka
práce), ktorej účinnosť plánuje na začiatok roka 2013. Novelou by sa mali spravovať
aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred začiatkom roka 2013 s tým, že právne
úkony vykonané pred 1.1.2013 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa majú posudzovať
podľa právnej úpravy účinnej do 31.12.2012.
Dôvodom navrhovaných zmien pracovného kódexu má byť podľa ministerstva
presadzovanie rovnováhy práv a povinností medzi zamestnancom a
zamestnávateľom a prehĺbenie sociálneho dialógu medzi zamestnávateľom a
zamestnancami a ich zástupcami.
Najdôležitejšie zmeny Zákonníka práce zahŕňajú:
LEGAL NEWS 9/12
6 -
upravenie definície závislej práce s cieľom minimalizovať využívanie iných
foriem zamestnávania ako riadny pracovný pomer
-
zníženie rozsahu (2x) a doby reťazenia (2 roky) pracovných pomerov na
dobu určitú,
-
posilnenie ochrany práva zamestnancov na súkromie (monitorovacie
zariadenia, osobná korešpondencia, informácie pri uchádzaní sa o prácu),
-
zamedzenie možnosti predĺženia skúšobnej doby v kolektívnych zmluvách,
-
možnosť dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve aj dlhšie
výpovedné doby ako ustanovuje zákon,
-
predĺženie doby, v ktorej môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer
výpoveďou pri neuspokojivom plnení pracovných úloh zamestnancom,
-
povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov
výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, ako hmotnoprávnu
podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa,
-
povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi odstupné nielen v
prípade skončenia pracovného pomeru dohodou, ale aj výpoveďou z
organizačných dôvodov a zo zdravotných dôvodov (bez možnosti
obmedzenia dohodou),
-
v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany
zamestnávateľa, môže súd na žiadosť zamestnávateľa rozhodnúť o znížení,
resp. nepriznaní náhrady mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov (s hornou
hranicou pre priznanie náhrady mzdy v rozsahu 36 mesiacov),
-
obmedzenie práce nadčas len na prípady prechodnej a naliehavej zvýšenej
potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem (musí mať teda vždy výnimočnú
povahu, nie ako súčasť plánovania rozvrhu pracovného času),
-
zrušenie možnosti dohodnúť v kolektívnej zmluve, že zamestnávateľ môže
nariadiť alebo dohodnúť rozsah práce nadčas nad limit ustanovený v
Zákonníku práce,
-
definícia nočnej práce ako práce vykonávanej v čase medzi 22. hodinou a 6.
hodinou,
- umožnenie spolurozhodovania o normách spotreby práce zástupcom
zamestnancov,
-
vzťahovanie sa ustanovení o pracovnom čase, dovolenke a minimálnej mzde aj
na zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
V návrhu novely Zákonníka práce možno očakávať drobné zmeny, keďže v
súčasnosti je táto predmetom rokovaní v NR SR.
LEGAL NEWS 9/12
7 Pripravovaná
novela zákona
o zodpovednosti za
škodu pri výkone
verejnej moci
Zákon č. 514/2003 Z. z. o
zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov
V auguste 2012 bola na rokovanie vlády predložená novela zákona č. 514/2003 Z.z.
o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov, s navrhovanou účinnosťou od 1.12.2012 (ďalej len „Novela“).
Cieľom Novely je zlepšenie fungovania inštitútu zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone verejnej moci a odstránenie nedostatkov a nepresností,
ktoré sa v praxi vyskytli.
Novela spresňuje pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SR v prípade
nezákonného rozhodnutia súdu alebo nesprávneho úradného postupu súdu,
ktorého pôsobnosť bola doteraz vymedzená na prípady škody v občianskom
súdnom a trestnom konaní. Takto navrhované explicitné vymedzenie pôsobnosti
vychádza aj z prelomového rozhodnutia Súdneho dvora vo veci C-224/01 Köbler
a neskôr aj ďalších, napríklad z rozhodnutia vo veci C-173/03 Traghetti del
Mediterraneo SpA.
Novela tiež spresňuje pôsobnosť Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financií SR v
prípade škody spôsobenej vyšetrovateľom alebo povereným pracovníkom
Policajného zboru, resp. finančnej správy. Novela zavádza ako ďalší kompetentný
orgán Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v prípade jeho nezákonných
rozhodnutí alebo nesprávneho úradného postupu.
Novela dopĺňa negatívne vymedzenie nesprávneho úradného postupu a za
nesprávny úradný postup sa už nebude považovať legislatívna činnosť NR SR.
Teda nie je možné domáhať sa náhrady škody spôsobenej prijatím zákona a
jedinou možnosťou obrany je v tomto prípade preskúmanie ústavnosti zákona
Ústavným súdom SR.
Ďalej Novela zavádza výpočet skutočností, z ktorých musí súd vychádzať pri
posudzovaní nesprávneho úradného postupu v podobe prieťahov v súdnom
konaní (výsledky vybavenia sťažnosti na prieťahy, žiadosti o prešetrenie vybavenia
sťažnosti na prieťahy, disciplinárne rozhodnutie, rozhodnutie Európskeho súdu pre
ľudské práva alebo Ústavného súdu SR o porušení práva na prerokovanie veci bez
zbytočných prieťahov).
Novela zavádza náležitosti žiadosti o predbežné prerokovanie nároku a tiež
procesný postup odstraňovania nedostatkov žiadosti o predbežné prerokovanie
nároku.
V záujme odstránenia nejednotného postupu súdov a zjednotenia kritérií pre
určenie výšky nemajetkovej ujmy Novela zavádza jej maximálnu výšku
v limitoch náhrady poskytovanej osobám poškodeným násilnými trestnými činmi
podľa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými
trestnými činmi (teda nesmie presiahnuť 50-násobok minimálnej mzdy).
Ďalšou novinkou je, že na náhradu trov štátom sa má uplatňovať zásada
účelnosti vynaložených nákladov.
Novela mení úpravu uplatňovania regresnej náhrady: kým doteraz sa uplatňovala
LEGAL NEWS 9/12
8 regresná náhrada bez ohľadu na zavinenie, podľa Novely sa má zohľadňovať forma
zavinenia a pri úmyselnom zavinení škody bude uplatnenie regresnej náhrady obligatórne, avšak pri škode z nedbanlivosti bude uplatnenie regresnej náhrady
fakultatívne. Novelizácia
smernice o právach
spotrebiteľov
Smernica ES č. 2011/83 o
právach spotrebiteľov
(ďalej len ,,nová
smernica”)
Dňa 23. júna 2011 bola prijatá nová smernica, ktorá nahrádza doterajšiu smernicu
č. 97/7/ES. Členské krajiny ju majú implementovať do svojich legislatív do októbra
2013 (t.j. do 2 rokov po zverejnení v Úradnom vestníku ES).
Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša nová smernica do fungovania internetových
obchodov a spotrebiteľom pri nákupe cez internet sú nasledovné:
Na základe novej smernice dôjde k eliminácii skrytých poplatkov na internete a k
odstráneniu tzv. cenových pascí. Od prijatia smernice budú musieť zákazníci
vyslovene potvrdiť, že sú oboznámení s tým, že za využitie služby musia platiť.
Obchodníci budú musieť zverejňovať celkovú cenu produktu alebo služby,
vrátane všetkých poplatkov. Zákazníci nebudú musieť platiť žiadne poplatky alebo
ďalšie náklady, ak o nich nebudú vopred riadne informovaní.
Pri on-line obchodoch mohli obchodníci doteraz používať vopred zaškrtnuté
políčka (tzv. checkboxy), pričom ak o ne spotrebiteľ nemal záujem, musel ich
zaškrtnutie zrušiť. Nová smernica tieto vopred zaškrtnuté políčka zakazuje
a teda spotrebiteľ si bude políčka (napr. pre doplnkové služby) zaškrtávať sám.
Novou smernicou sa mení lehota na odstúpenie od zmluvy a predlžuje sa na 14
dní (v súčasnosti platí v slovenskom práve lehota 7 pracovných dní).
V súvislosti s odstúpením od zmluvy nová smernica tiež zavádza povinnosť
obchodníkov vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu vráteného tovaru do 14 dní odo
dňa odstúpenia od zmluvy, a to vrátane nákladov na jeho dodanie, teda najmä
poštovného. V prípade, ak obchodník nebude chcieť hradiť náklady spojené s
vrátením tovaru, bude o tom musieť spotrebiteľa informovať vopred inak ich
uhradí sám.
Ak je predmetom kúpy prostredníctvom internetu alebo zásielkového predaja
väčší predmet, obchodník musí vopred uviesť aspoň odhad maximálnych
výdavkov na vrátenie tovaru.
Spotrebitelia budú mať k dispozícii vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy,
ktorý môžu (ale nie sú povinní) použiť, ak budú chcieť odstúpiť od zmluvy
uzatvorenej na diaľku alebo pri podomovom predaji.
Zavedením novej smernice sa znížia poplatky za použitie kreditnej karty a
obchodníci nebudú môcť spotrebiteľovi účtovať viac, než platba v skutočnosti
stojí.
Prevádzkovatelia telefónnych služieb (tzv. hotline), ktoré spotrebiteľovi umožňujú
LEGAL NEWS 9/12
9 spojiť sa s obchodníkom v súvislosti s tovarom alebo službou, ktorú ponúka, tiež
nebudú môcť účtovať viac, než je základná sadzba za telefónne hovory.
Informácie o digitálnych produktoch budú musieť byť formulované jasnejšie ako
doteraz, vrátane informácií o zlučiteľnosti určitého produktu s hardvérom a
softvérom. Spotrebitelia budú mať právo odstúpiť od nákupu digitálneho obsahu,
napr. hudby alebo videa na stiahnutie len do chvíle, kedy sa začne proces
sťahovania.
Prostredníctvom novej smernice sa zavádzajú aj spoločné základné pravidlá pre
zmluvy uzatvárané na diaľku (predaj po telefóne, zásielkový predaj a predaj cez
internet) a zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov alebo zavedenie
štandardných formulárov.
Pripravované
európske zmeny
pre audítorov
V reakcii na nedostatky v doterajšom fungovaní auditovania účtovných výkazov,
odhalených počas finančnej krízy predovšetkým u bánk, poisťovní a spoločností
obchodovaných na burze, pripravila Európska komisia balíček zmien v tejto oblasti.
V decembri 2011 Európska komisia predložila Európskemu parlamentu (i) návrh
nariadenia o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov
verejného záujmu1 (ďalej len „návrh nariadenia“), a (ii) návrh smernice, ktorou sa
mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných
závierok a konsolidovaných účtovných závierok2 (tzv. ôsma smernica, teda ďalej
len „novela ôsmej smernice“). V apríli 2012 Európsky hospodársky a sociálny
výbor (ďalej len „Výbor“), vydal k obom návrhom spoločné stanovisko .
Návrhy by mali opätovne zvýšiť kvalitu, hodnovernosť a spoľahlivosť auditovaných
účtovných výkazov bánk, poisťovní a spoločností, ktorých akcie boli prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu (tzv. subjekty verejného záujmu). Nová
úprava si kladie za cieľ aj spresniť pozíciu audítorov a ich úloh, zvýšiť nezávislosť
audítorov ako aj vytvoriť jednotný trh povinného auditu s prvkami unijného
dohľadu.
Návrh nariadenia venuje značnú pozornosť opatreniam na zamedzenie konfliktu
záujmov a posilnenie pozície a nezávislosti audítorov od ich klientov. Jedným
z takýchto navrhovaných opatrení je úplný zákaz poskytovania neaudítorských
služieb. Takýto výslovný zákaz je vo väčšine štátov EÚ nový, ale podobné
obmedzenie platí v USA od roku 2002, keď sa pod vplyvom zákona Sarbanes-Oxley
začalo postupné oddeľovanie audítorských a neaudítorských služieb, čo sa
prejavilo aj v EÚ prijatím ôsmej smernice.
Návrh nariadenia je oproti ôsmej smernici prísnejší – jasne definuje služby, ktoré
sú stretom záujmov, napr. audítori by mali poskytovať len súvisiace finančné
služby a aj to len maximálne v objeme do 10% ceny za audítorské služby účtované
auditovanému subjektu. Zároveň sa obmedzí aj poskytovanie neaudítorských
1
2
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=sk&DosId=201130 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=sk&DosId=201129 LEGAL NEWS 9/12
10 služieb – napr. cenové odhady, právne služby, vedenie účtovníctva, daňové
poradenstvo, investičné poradenstvo – a to až na malé výnimky takmer absolútne
a dokonca v rámci rovnakej skupiny (spriaznenými osobami), ak hoci len jedna
spoločnosť zo skupiny poskytuje audítorské služby subjektom verejného záujmu.
Popri týchto obmedzeniach ďalšie limity by mali platiť pre audítorov, ktorí majú
viac ako 1/3 tržieb od subjektov verejného záujmu, napr. obmedzenie krížových
podielov audítorov a nimi auditovaných spoločností.
Ďalšou oblasťou, ktorej návrh nariadenia venuje zvýšenú pozornosť, je výber
a výmena audítorov v pravidelných intervaloch. Subjekty verejného záujmu budú
musieť vyberať audítorov v transparentom ponukovom konaní so zapojením
výboru pre audit. Okrem toho akékoľvek ustanovenia v zmluve medzi
auditovanou spoločnosťou a audítorom, či treťou osobou obmedzujúce výber
audítora budú neplatné. Až na niekoľko výnimiek má byť zavedená povinnosť
vystriedať audítora po 6 rokoch, resp. 9 rokoch, ak audit v spoločnosti vykonávajú
spoločne viacerí audítori (nepriamo sa tým podporuje dvojitá kontrola), pričom
povinná „prestávka“ pre vymenovanie toho istého audítora má byť 4 roky.
Novelou ôsmej smernice by sa mala znížiť náročnosť schvaľovacieho procesu a
umožniť, aby audítorské spoločnosti vykonávali štatutárny audit v iných
členských štátoch ako v členskom štáte svojho sídla, ak kľúčový audítorský
partner je schválený ako audítor v danom inom členskom štáte. Hosťovský členský
štát by však mohol vyžadovať určitú formu registrácie audítorských spoločností z
iných členských štátov. Dozorné orgány by naďalej dohliadali nad audítorskou
prácou vykonávanou v ich príslušnom členskom štáte. Zároveň novelou ôsmej
smernice by sa štatutárnym audítorom malo umožniť dočasne alebo príležitostne
poskytovať cezhraničné služby štatutárneho auditu. Ak si štatutárny audítor bude
chcieť zriadiť stálu prevádzkareň v inom členskom štáte, podľa voľby daného
členského štátu bude musieť prejsť trojročným adaptačným obdobím
(vykonávanie auditu pod dozorom miestneho audítora) alebo skúškou odbornej
spôsobilosti.
Výbor celkovo podporuje novelu ôsmej smernice ako aj mnohé časti návrhu
nariadenia, avšak navrhuje zvážiť niektoré radikálnejšie návrhy, napr. Výbor
nepodporuje povinnú rotáciu štatutárnych audítorov, navrhuje skôr povinné
opakovanie verejnej súťaže každých 7 rokov (zosúladenie s lehotou 7 rokov na
rotáciu kľúčových audítorských partnerov). Výbor nesúhlasí ani s koncepciou firiem
poskytujúcich výhradne audítorské služby, navrhuje zrušiť túto požiadavku
a zároveň navrhuje umožniť poskytovať neaudítorské služby klientom
audítorských spoločností, ak sa im neposkytuje audit.
Je nutné na záver doplniť, že celý európsky legislatívny proces k návrhu nariadenia
a novele ôsmej smernice je ani nie vo svojej polovici a s ohľadom na kritiku a odpor
zo strany dotknutých audítorských spoločností ešte v rámci úvodných konzultácií
ako aj na niektoré výhrady Výboru možno očakávať, že určité zmeny v návrhoch
ešte nastanú. O schválenom znení Vás budeme určite informovať.
LEGAL NEWS 9/12
11 PROFIL ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
Advokátsku kanceláriu Krivak & Co založil v roku 1996 advokát Martin Krivák. Od svojho vzniku sa kancelária úspešne uplatňuje na
trhu právnych služieb na Slovensku a získala stabilné miesto medzi známymi advokátskymi kanceláriami, predovšetkým v oblasti
práva obchodných spoločností, finančného práva, bankového práva, majetkového práva a práva informačných technológií.
Kancelária má dynamických, profesionálnych a flexibilných zamestnancov. V jej tíme sú aktuálne ôsmi právnici, ktorí spolupracujú
s expertmi z rôznych právnych oblastí, spolu s ktorými sú schopní poskytnúť komplexné poradenstvo.
Dobrý vzťah s klientom je pre nás priorita. Kladieme dôraz na formuláciu jasných výstupov tak, aby boli zrozumiteľné aj pre tých,
ktorí nemajú právnické vzdelanie. Snažíme sa hľadať tie najjednoduchšie riešenia a vyvarovať sa zbytočných komplikácií. Našim
cieľom je udržanie dôvery klientov prostredníctvom dobrej komunikácie a kvalitných služieb.
Pri riešení problémov zohľadňujeme ľudský aspekt a snažíme sa o zmierlivé riešenia. Uprednostňujeme vyjednávanie a máme veľmi
dobré skúsenosti s vedením negociácie a usmernením strán k uzavretiu obojstranne akceptovateľnej dohody.
S každým klientom pracujeme individuálne. Niektorých informujeme o všetkom, iných len o podstatných krokoch, podľa toho, aké
má klient preferencie.
Vieme sprostredkovať kontakty a zabezpečiť stretnutia s predstaviteľmi obchodných spoločností, bánk a inštitúcií. Tejto činnosti sa
venujeme na profesionálnej úrovni s dodržaním všetkých etických zásad.
Právne služby poskytujeme domácim aj zahraničným klientom. Sídlo kancelárie je v Bratislave, zastúpenie máme tiež v Prahe.
Naši právnici dôkladne poznajú špecifiká slovenského právneho prostredia. Členovia nášho tímu sú členmi Slovenskej advokátskej
komory, Českej advokátskej komory a/alebo Medzinárodnej advokátskej komory (International Bar Association).
Krivak & Co, s. r. o.
advokátska kancelária
Gajova 13, P.O. BOX 162, 810 00 Bratislava, Slovenská republika
Telefón:
421 2 57 10 04 11
Fax:
421 2 57 10 04 10
E-mail:
[email protected]
Web:
www.krivak.sk
Autori článkov: JUDr. Tomás Bálint, LL.M., JUDr. Jana Štulrajterová, JUDr. Veronika Vrbová LL.M., JUDr. Martin Baláž, LL.M.,
Mgr. Marián Gabriž, Mgr. Katarína Babušíková, JUDr. Petra Chudíková
Účelom tohto dokumentu a informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú, je informovať všeobecne o vybraných významných
legislatívnych zmenách; nejde o podanie ich vyčerpávajúceho právneho rozboru. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola
venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, advokátska kancelária Krivak & Co, s. r. o. odporúča vyžiadať si detailnú právnu
konzultáciu pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií v tomto dokumente.
© Marec 2012 Krivak & Co, s. r. o. Všetky práva vyhradené.
LEGAL NEWS 9/12
Download

Stiahnite si Legal News v PDF