8/13
Vážení klienti, obchodní priatelia a spolupracovníci,
v súčasnej dobe na Slovensku veľmi často rezonuje otázka ochrany spotrebiteľa. Dopočujete sa o nej najmä zo skúseností
Vašich príbuzných resp. známych, ale tiež médiá neustále upozorňujú spotrebiteľov na nekalé praktiky niektorých
poskytovateľov služieb. Vysoký počet slovenských súdnych sporov nachádzajúcich sa nielen na stoloch domácich sudcov,
ale aj sudcov Súdneho dvora Európskej únie je tak alarmujúci, že ani samotnú Európsku úniu to nenechalo bez odozvy.
Generálny sekretariát Európskej komisie doručil slovenským orgánom napomínací list, v ktorom veľmi kriticky obvinil
súdne orgány z neschopnosti poskytnúť spotrebiteľom primeranú ochranu v zmysle právnych predpisov Európskej únie
o ochrane spotrebiteľa. Na Slovensku údajne dochádza k rozsiahlemu obchádzaniu práv spotrebiteľa, pretože slovenské
orgány neprijímajú a neuplatňujú pravidlá ochrany spotrebiteľa ustanovené právom Európskej únie. Obsahom
napomínacieho listu sú odporúčania, ako konkrétne nedostatky odstrániť a zosúladiť s právnymi aktmi Európskej únie.
Zároveň nás Európska únia upozorňuje, že ak nezmeníme zákony a fungovanie súdov v oblasti poskytovania ochrany
spotrebiteľa, udelí nám pokutu. Vzhľadom na to, príslušné orgány pristúpili k spracovaniu návrhov legislatívnych zmien,
ktoré by mali vylepšiť súčasnú situáciu.
Vyššie uvedené udalosti sa stali podnetom na spracovanie témy o ochrane spotrebiteľa. Účelom je našim klientom
v postavení spotrebiteľa alebo dodávateľa, ľahkým a zrozumiteľným spôsobom priblížiť možné nekalé praktiky a ich
následky. Napriek tomu, že nejde o odborný článok, je nutné vopred vysvetliť zákonný obsah pojmov, ktoré sa s danou
problematikou spájajú. Následne Vám komplexne priblížime priebeh spotrebiteľského sporu od uzatvorenia spotrebiteľskej
zmluvy až po možný výkon exekúcie. Zároveň uvádzame odporúčania pre spotrebiteľov a tiež aj dodávateľov, ako docieliť
efektívnu ochranu svojich práv z pohľadu praxe.
V prípade potreby bližších informácií nás kedykoľvek kontaktujte.
S úctou,
Krivak &Co.
2
OBSAH
Kto je spotrebiteľ a prečo sa chráni?................................................................................................................. 3
Koho považujeme za dodávateľa? .................................................................................................................... 5
Ako rozpoznáme spotrebiteľské zmluvy a čím sa vyznačujú? ............................................................................. 5
Aké postupy sa uplatňujú v sporoch vzniknutých zo spotrebiteľských zmlúv a aké možnosti majú zmluvné
strany? ............................................................................................................................................................ 9
Súdne konanie ......................................................................................................................................................9
Vymáhanie pohľadávok (dlhov) ..........................................................................................................................12
Exekučné konanie ...............................................................................................................................................13
Aktuálny prípad z praxe ................................................................................................................................. 16
Názorná ukážka spotrebiteľskej zmluvy .............................................................................................................19
LEGAL NEWS 8/13
3
Kto je spotrebiteľ a prečo sa chráni?
Ochrana spotrebiteľa vychádza zo samotného postavenia jednej zo zmluvných strán
uzatvoreného kontraktu. Spotrebiteľ ako účastník zmluvného vzťahu vystupuje v pozícií
neskúsenej osoby, ktorá pre svoju vlastnú, užívateľskú potrebu uzatvorila s inou osobou
zmluvu na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Poskytovateľ služby alebo tovaru sa
bežne označuje ako dodávateľ. Dodávateľ uskutočňuje svoje činnosti s neobmedzeným
počtom osôb a výsledkom je zisk vyplývajúci z jeho podnikateľskej resp. obchodnej
činnosti. Pretože dodávateľ uzatvára mnoho zmlúv, má aj oveľa viac praktických
skúseností ako spotrebiteľ. Naopak spotrebiteľ, ktorý nekoná na profesionálnej úrovni,
nemôže mať rovnaké, ba dokonca ani porovnateľné vedomosti o zákonných
podmienkach uzatvárania zmlúv. Z toho vyplýva, že osoba dodávateľa je
vo zvýhodnenom postavení oproti spotrebiteľovi, a to najmä z pohľadu
informovanosti a vyjednávacej sily. Koncepcia našich zmluvných vzťahov sa zakladá na
rovnosti práv a povinností subjektov v rámci súkromnoprávnych vzťahov. Aby sa tento
predpoklad naplnil, právna úprava túto nerovnováhu vyvažuje dôslednejšou zákonnou
ochranou spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany.
Spotrebiteľ
Pojem spotrebiteľ môžeme vykladať v dvoch základných rovinách. Z pohľadu práva
Európskej únie a podľa slovenského práva, kam spadá najmä Občiansky zákonník, zákon
o ochrane spotrebiteľa a príslušná judikatúra. Preto nie je možné pojem spotrebiteľ
vykladať jednoznačne, ale vo vzájomných súvislostiach s celým právnym poriadkom.
Spotrebiteľ
z pohľadu Európskej
únie
Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa úniové právo stalo nadradeným
a má prednosť pred našimi zákonmi. Obsah každej zmluvy uzatvorenej medzi
dodávateľom a spotrebiteľom posudzujeme aj podľa právnych aktov Európskej únie.
Európska únia vo všeobecnosti zastáva názor, že spotrebiteľom môže byť výlučne
fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej alebo profesijnej
činnosti. Súdny dvor Európskej únie tento výklad potvrdil v rozsudku C-541/99 v spojení
s C-542/99 Cape Snc v. Idealservice Srl a Idealservice. Pri výklade sa riadil smernicou
Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ktorá
spotrebiteľa definuje ako „akákoľvek fyzická osoba, ktorá v zmluvách podliehajúcich
tejto smernici koná s cieľom, nevzťahujúcim sa k jej obchodom, podnikaniu alebo
povolaniu.“ To však nebraní členským štátom vo svojich právnych predpisoch rozšíriť
ochranu spotrebiteľa aj na právnické osoby konajúce mimo ich obchodnú, podnikateľskú
a profesijnú činnosť. Jedná sa o činnosť osôb oprávnených konať za právnickú osobu so
zámerom naplniť súkromné potreby, nie záujmy podnikateľské, obchodné alebo
profesijné.
Spotrebiteľ a jeho
postavenie na
Slovensku
Slovenskí zákonodarcovia zakotvili ochranu spotrebiteľa do Občianskeho zákonníka a do
osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na konkrétne zmluvné vzťahy. Občiansky
zákonník za spotrebiteľa považuje výslovne len „fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti
alebo inej podnikateľskej činnosti.“ Občiansky zákonník má postavenie
najvšeobecnejšieho právneho predpisu civilného práva. Táto definícia sa tak uplatňuje
v rámci celého slovenského právneho poriadku, nielen v rámci výkladu Občianskeho
LEGAL NEWS 8/13
4
zákonníka. Každé ďalšie zákonné vymedzenie pojmu spotrebiteľ má povahu špeciálnej
úpravy používanej len v medziach príslušného zákona.
Za určitých okolností zákony poskytujú spotrebiteľskú ochranu aj právnickým osobám.
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa sa vzťahuje aj na spotrebiteľa
právnickú osobu, ak „nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo
pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.“ A to všetko za predpokladu, že sa poskytujú
služby alebo tovary na území Slovenskej republiky. Teda aj právnická osoba sa môže
považovať za spotrebiteľa, ale len v režime príslušného právneho predpisu. Nie je
možné úplne vylúčiť právnickú osobu z ochrany spotrebiteľa, pretože aj právnické osoby
môžu uzatvárať zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a tiež majú právo uplatňovať svoje
nároky vzniknuté zo zodpovednosti za vady. Právnická osoba nepožíva spotrebiteľskú
ochranu pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami podľa Občianskeho zákonníka, tá
sa vzťahuje len na fyzické osoby.
Napriek spornej právnej úprave si dovolíme tvrdiť, že právnickej osobe konajúcej mimo
svoju podnikateľskú činnosť by mala byť poskytnutá rovnocenná spotrebiteľská ochrana.
Právnická osoba s predmetom činnosti odlišným ako je predmet spotrebiteľskej zmluvy
nemá v porovnaní s dodávateľom o nič lepšie skúsenosti v danej oblasti ako akákoľvek
fyzická osoba. Ako príklad môžeme uviesť situáciu, keď si spoločnosť (banka, advokátska
kancelária atď.) kúpi do svojich kancelárskych priestorov kávovar. Kávovar bude
primárne používaný pre potreby pracovníkov firmy. Keďže predmet činnosti spoločnosti
nesúvisí s predajom kávovarov, osoba dodávateľa je vo zvýhodnenom postavení
a právnická osoba ako spotrebiteľ si nemusí uvedomiť nerovnováhu medzi právami
a povinnosťami zmluvných strán. Podobnou úvahou sa nechal viesť Najvyšší súd
Slovenskej republiky v otázke, či advokát ako fyzická osoba podnikajúca na základe iného
než podnikateľského oprávnenia môže vystupovať v roli spotrebiteľa. Rozsudok potvrdil,
že aj advokát ako podnikateľ predstavuje spotrebiteľa, pretože služby súvisiace
s mobilným pripojením a kúpou telefónu sa netýkajú jeho podnikateľskej činnosti. Teda
advokát jednoznačne nepodniká v oblasti predaja mobilných telefónov a ani
neposkytuje služby mobilného operátora. Môžeme zhrnúť, že fyzická osoba –
podnikateľ, ak nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je slovenským právom
uznaná za spotrebiteľa. Pri právnickej osobe to závisí od konkrétneho prípadu
a posúdenia súdu.
Pri zodpovedaní otázky kto je spotrebiteľ, sa vždy musíme zamýšľať nad skutočnosťou, či
osoba koná alebo nekoná v rámci podnikateľskej, obchodnej alebo profesijnej činnosti.
Ak si nie ste istý, či sa na Vás spotrebiteľská ochrana vzťahuje alebo či sa spotrebiteľská
ochrana vzťahuje aj na niektorú skupinu Vašich klientov, obráťte sa na advokátsku
kanceláriu, ktorá Vám rada poskytne poradenstvo. Konečné rozhodnutie však zostáva na
súde, ktorý vo veci rozhodne na základe obsahu zmluvy a vlastnej úvahy.
LEGAL NEWS 8/13
5
Koho považujeme za dodávateľa?
Postavenie spotrebiteľa je v spoločnosti tak významné, že aj zmluvy uzatvorené
spotrebiteľom sa označujú prívlastkom spotrebiteľské. Pritom však nie je možné
opomenúť aj druhú zmluvnú stranu, ktorá sa v zmysle právnych predpisov nazýva
dodávateľom. Podľa Občianskeho zákonníka dodávateľom rozumieme osobu „ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej
alebo inej podnikateľskej činnosti.“ Vymedzenie pojmu dodávateľ je jednoznačné.
Rozumie sa ním účastník spotrebiteľského vzťahu, ktorý musí spĺňať znaky podnikateľa
a spotrebiteľský vzťah uzatvoril za účelom dosahovania zisku v rámci predmetu jeho
obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.
Dodávateľ =
podnikateľ
Platí, že každý dodávateľ je vždy podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka, a to
nielen pri uzatváraní zmluvy, ale aj pri jej plnení. Nie je podstatné, či ide o súkromných
dodávateľov alebo štátne podniky, prípadne či sa jedná o právnické alebo fyzické osoby.
Obchodník zákonník podľa §2 za podnikateľa považuje štyri skupiny osôb:
i) osoby zapísané v obchodnom registri (napr. podniky, odštepné závody, organizačné
zložky)
ii) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia (napr. samostatne
zárobkovo činné osoby)
iii) osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia (advokáti,
architekti, daňoví poradcovia, audítori, členovia profesijných komôr ako lekári atď.)
iv) fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané v evidencii
podľa osobitného predpisu (napr. samostatne hospodáriaci roľník zapísaný do
evidencie obce podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov).
Medzi podnikateľov sa tiež zaradzujú zahraničné osoby v zmysle Obchodného zákonníka,
ktorým bolo priznané právo podnikať v zahraničí. Aj podnikatelia so sídlom
a oprávnením na podnikanie udeleným mimo Slovenskej republiky môžu poskytovať
služby a tovary na našom území a vystupovať v postavení dodávateľa.
Ako rozpoznáme spotrebiteľské zmluvy a čím sa
vyznačujú?
Spotrebiteľská zmluva, aj napriek svojmu pomenovaniu, nepredstavuje zvláštny typ
zmluvy osobitne upravený v Občianskom zákonníku alebo v Obchodnom zákonníku, ako
sa mnohí mylne domnievajú. Občiansky zákonník spotrebiteľskú zmluvu všeobecne
definuje ako každú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu. Najdôležitejšími prvkami
spotrebiteľskej zmluvy sú zmluvné strany, ktoré napĺňajú právne znaky spotrebiteľa na
jednej strane a dodávateľa na strane druhej. Ak by tento predpoklad nebol naplnený
nemohli by sme hovoriť o spotrebiteľskej zmluve, teda nie je možné spotrebiteľské
zmluvy uzavrieť len medzi spotrebiteľmi alebo len medzi podnikateľmi.
LEGAL NEWS 8/13
6
Forma
spotrebiteľskej
zmluvy
Spotrebiteľská zmluva ako taká nemá zákonom predpísanú formu. Môže byť
uzatvorená písomne, ústne alebo konkludentne (napr. určitým úkonom – požičaním
peňazí). Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na konkrétny typ zmluvy za
predpokladu, že zmluvné strany považujeme za spotrebiteľa a dodávateľa (napr. kúpna
zmluva, zmluva o pôžičke). To znamená, že zákon vo všeobecnosti neurčuje, čo musí
každá spotrebiteľská zmluva obsahovať a neurčuje ani formu uzavretia spotrebiteľskej
zmluvy. Ale ak spotrebiteľská zmluva podľa predmetu plnenia spadá pod konkrétny typ
zmluvy a zákon pre tento typ zmluvy vyžaduje písomnú formu, tak táto forma musí byť
dodržaná, inak je zmluva neplatná.
Posúdenie platnosti spotrebiteľskej zmluvy z pohľadu formy závisí od jej predmetu. Ak je
predmetom zmluvy predaj tovaru jedná sa o kúpnu zmluvu, ak sa predmet zmluvy týka
poskytnutia pôžičky, tak sa jedná o zmluvu o pôžičke. Podľa toho môžeme určiť aké
formálne a obsahové náležitosti musí spĺňať. Ako príklad uvedieme zákon č. 129/2010 Z.
z. o spotrebiteľských úverov a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý
jednoznačne stanovuje, že zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Ak
zmluva o spotrebiteľskom úvere nebude vyhotovená v písomnej forme, tak je táto
zmluva pre nedostatok formy neplatná.
To znamená, že spotrebiteľská zmluva môže byť neplatná z dôvodu nedodržania formy
vyžadovanej zákonom alebo dohodou zmluvných strán. Môže isť o absolútnu
neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy (je neplatná v celom rozsahu od počiatku) alebo
relatívnu neplatnosť, kedy spotrebiteľská zmluva môže za určitých okolnosti nadobudnúť
platnosť. V prípade, ak sa zmluva uzatvorila ústne a zákon vyžaduje písomnú formu,
tak sa dodatočne môže vyhotoviť jej písomná verzia a zmluva nadobudne platnosť.
Dodávatelia pri vypracovaní písomnej verzie spotrebiteľskej zmluvy veľmi často uvádzajú
niektoré ustanovenia menším písmom. Mnohokrát sa stáva, že spotrebitelia si takto
uvedené podmienky vôbec nevšimnú. Tu však nepôjde o nedostatok formy, ale môže ísť
o neprijateľnú zmluvnú podmienku.
Neprijateľné
zmluvné podmienky
Práve neprijateľné zmluvné podmienky sú charakteristickou a veľmi významnou črtou
spotrebiteľských zmlúv. Ide o také ustanovenia spotrebiteľských zmlúv, ktoré
spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán
v neprospech spotrebiteľa. Za neprijateľné podmienky sa považujú všetky dojednania
obsiahnuté v zmluve, ktorých zámerom je obmedziť práva a rozšíriť povinnosti
spotrebiteľa voči právam a povinnostiam dodávateľa. Neprijateľné podmienky
obsiahnuté v spotrebiteľských zmluvách sa považujú za absolútne neplatné.
Druhy neprijateľných
podmienok
Občiansky zákonník neprijateľné podmienky vymedzuje dvojakým spôsobom:
Ad 1) v podobe generálnej klauzuly – predstavuje všeobecnú zásadu uplatňovanú vždy,
ak spotrebiteľ nemohol ovplyvniť obsah spotrebiteľskej zmluvy a zmluvná podmienka
značne zvýhodňuje postavenie dodávateľa v právnom vzťahu. Zaradzujú sa sem prípady,
keď dodávateľ má vopred pripravenú spotrebiteľskú zmluvu a spotrebiteľ sa s jej
obsahom môže už len oboznámiť, respektíve rozhodnúť sa, či ju podpíše alebo nie.
Ad 2) exemplifikatívnym výpočtom – vo forme konkrétnych príkladov vymenúva
LEGAL NEWS 8/13
7
neprijateľné podmienky, ktoré sa v praxi môžu vyskytovať najčastejšie. Uvedený výpočet
neprijateľných podmienok nie je konečný, teda aj iné zmluvné ustanovenia vzhľadom na
okolnosť prípadu môžu spĺňať znaky neprijateľných dojednaní. Za neprijateľné
podmienky podľa §53 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa považujú najmä ustanovenia
spotrebiteľskej zmluvy, ktoré:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)
má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím
zmluvy,
dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného
dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu
vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa,
vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo
opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,
vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za
vady alebo zodpovednosti za škodu,
umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v
prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného
dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,
oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal
zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,
prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil
záväzky, ktoré vznikli,
umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu
dohodnutého v zmluve,
určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo
dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby
spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia
zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia,
požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane
vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť
dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala
niesť iná zmluvná strana,
v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa
neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa
svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku
voči dodávateľovi,
spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí
obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi
priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením
platnosti zmluvy,
ktoré oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so
zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi,
obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá
sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom
sprostredkovateľa v osobitnej forme,
LEGAL NEWS 8/13
8
xvii)
Povolené
nerovnovážne
podmienky
vyžadujú v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s
dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní.
Cieľ zákonnej úpravy neprijateľných podmienok nespočíva v obmedzovaní dodávateľa
pri spracovaní obsahu spotrebiteľskej zmluvy alebo v určovaní, čo môže alebo nemôže
uviesť v podmienkach zmluvy. Základom je chrániť spotrebiteľa pred neprijateľnými
praktikami dodávateľov. Napriek zásade, že každá nerovnovážna podmienka je
neprijateľná, existuje výnimka, ktorá aj nerovnovážne podmienky uznáva za platné
a povolené. Za neprijateľné podmienky sa nepovažujú tie ustanovenia spotrebiteľskej
zmluvy :
i)
ii)
ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto
náležitosti zmluvy sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne.
ktoré boli individuálne dojednané so spotrebiteľom
Ak by sa spotrebiteľ domáhal na súde určenia neplatnosti takýchto ustanovení zmluvy,
súd by jeho námietkam pravdepodobne nevyhovel pre neprípustnosť. Týmto spôsobom
Občiansky zákonník priznáva ochranu aj dodávateľom. Zabezpečuje sa im vyššia právna
istota v tom, že výslovne dojednaný predmet zmluvy a cenu nie je možné spochybniť.
Predmet zmluvy a cena sú podstatnými náležitosťami každej zmluvy. Spotrebiteľ by mal
sám najlepšie vedieť, čo od dodávateľa požaduje a za akú protihodnotu.
Individuálne
dojednania
Obsahom spotrebiteľskej zmluvy môžu byť aj podmienky vykazujúce znaky
neprijateľných podmienok za predpokladu, že sa dodávateľ so spotrebiteľom
individuálne dohodol na ich znení. Nestačí, že dodávateľ spotrebiteľa oboznámi s
obsahom individuálnych podmienok. Dôležité je, aby sa aj spotrebiteľ mohol vyjadriť a
svojimi požiadavkami ovplyvniť obsah spotrebiteľskej zmluvy. Ak možnosť ovplyvnenia
spotrebiteľ skutočne mal, potom sa tieto podmienky považujú za platné, aj napriek
tomu, že ich zákon označuje ako neprijateľné.
Pri dojednávaní individuálnych podmienok musia byť dodávatelia obozretní a zároveň
mať na pamäti, že v súdnom spore sú nositeľmi dôkazného bremena práve dodávatelia.
Ak dodávateľ nepreukáže, že spotrebiteľ skutočne o sporných ustanoveniach vedel
a súhlasil s ich znením, nebudú považované za individuálne dojednané. Súd v prípade
akýchkoľvek pochybností vždy uplatní výklad spotrebiteľskej zmluvy v prospech
spotrebiteľa.
Dojednanie individuálnych podmienok medzi spotrebiteľom a dodávateľom nesmie byť
uskutočnené v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Za týchto okolnosti sa
spotrebiteľovi umožňuje odstúpiť od zmluvy v zmysle §49 Občianskeho zákonníka.
Spotrebiteľ a dodávateľ sa medzi sebou nemôžu dohodnúť, že na ich právny vzťah sa
nebudú vzťahovať právne predpisy resp. konkrétne ustanovenia poskytujúce ochranu
spotrebiteľovi. Všetky zmluvné dojednania, ktorých zámerom je obmedziť spotrebiteľovi
náležitú ochranu, sú absolútne neplatné. Taktiež neplatným dojednaním sa rozumie také
ustanovenie spotrebiteľskej zmluvy, v zmysle ktorého sa spotrebiteľ vopred vzdáva
zákonom priznaných práv. Zákaz vzdania sa spotrebiteľských práv má zabezpečiť, aby
LEGAL NEWS 8/13
9
sa spotrebiteľovi nezhoršilo postavenie spotrebiteľa, nezabránilo sa mu domáhať sa
patričnej ochrany a predísť tak finančnému úpadku. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa
na súd a v návrhu žiadať o vyslovenie neplatnosti neprípustných zmluvných ustanovení.
Neplatnosť
neprijateľných
zmluvných
podmienok
Neprijateľné podmienky obsiahnuté v spotrebiteľských zmluvách sú absolútne
neplatné už od počiatku a pre spotrebiteľa sú nezáväzné. Neprijateľná podmienka
nespôsobuje neplatnosť celej spotrebiteľskej zmluvy. Neplatné sú len ustanovenia
obsahujúce neprijateľnú podmienku, to ale nevylučuje možnosť, aby sa neplatnosť
dotkla aj iných ustanovení resp. celej spotrebiteľskej zmluvy. Za týchto okolností
Občiansky súdny poriadok v zmysle §153 ods. 3 povoľuje súdu aj bez návrhu
v spotrebiteľskom spore v rámci rozsudku vysloviť, že určitá podmienka je neprijateľná
a teda neplatná. Ochrana spotrebiteľa sa má poskytovať automaticky bez toho, aby si ju
spotrebiteľ sám uplatňoval. To znamená, že súdy sú povinné bez ohľadu na návrh
spotrebiteľa hodnotiť neprijateľnosť podmienok s prihliadnutím na povahu tovaru resp.
služby, na všetky okolnosti a všetky zmluvné podmienky, nielen spotrebiteľom označené
za neprijateľné.
Aké postupy sa uplatňujú v sporoch vzniknutých zo
spotrebiteľských zmlúv a aké možnosti majú
zmluvné strany?
Súdne konanie
V súvislosti s poskytovaním súdnej ochrany spotrebiteľom pred neprijateľnými
zmluvnými podmienkami Európska únia Slovensku vyčíta, že sudcovia sami od seba
nepreverujú férovosť podmienok spotrebiteľských zmlúv. Súdy vyčkávajú na podnet od
spotrebiteľa, ktorý zväčša nie je schopný sa brániť a reálne k žiadnemu podaniu ani
nedôjde. Ako príklad sa uvádza postup súdu pri schválení exekúcie, keď exekučným
titulom je úverová zmluva uzatvorená medzi spotrebiteľom a nebankovou spoločnosťou.
Na Slovensku súdy nevykonávajú dokazovanie pri podaní žiadosti o udelenie poverenia
na výkon exekúcie súdnym exekútorom. Súd len posudzuje, či podaná žiadosť na
vydanie poverenia spolu s návrhom na vykonanie exekúcie a exekučným titulom nie sú
v rozpore so zákonom. Preskúmanie súdu je zamerané na formálnu stránku
predložených dokumentov, dodržanie zákonných lehôt, prípustnosti exekúcie
a ostatných procesných podmienok podľa Exekučného poriadku. Pritom sa opiera najmä
o fakty oprávneného uvedené v návrhu na výkon exekúcie.
V zmysle súčasnej legislatívy však súdy v tomto prípade neobmedzujú právo spotrebiteľa
na poskytovanie spotrebiteľskej ochrany aj bez návrhu. Je to z dôvodu, že súdy môžu
konať aj bez návrhu spotrebiteľa len v sporoch, ktorých výsledkom je rozsudok.
Takýmito spormi sú ešte nerozhodnuté spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom
(napr. spor v ktorom sa dodávateľ domáha zaplatenia od spotrebiteľa), v ktorých súd
rozhoduje rozsudkom. Pri rozhodovaní o vydaní poverenia na vykonanie exekúcie však
LEGAL NEWS 8/13
10
súd rozhoduje uznesením, napríklad na základe vykonateľného rozsudku, ktorý bol
vydaný v spore medzi dodávateľom a spotrebiteľom.
Súdom sa pri žiadosti o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie nedoručuje
spotrebiteľská zmluva predstavujúca právny titul, na základe ktorého sa vydal exekučný
titul. Systém je nastavený tak, že súdy nemajú možnosť preverovať spotrebiteľské
zmluvy a teda nemôžu uplatňovať právo Európskej únie. Exekučný titul sa považuje za
právoplatné rozhodnutie a súdy sa nezaoberajú jeho obsahovou podstatou, len jeho
formálnymi náležitosťami. To znamená, že v súčasnosti súdy konajú v súlade so
zákonom, ak automaticky nepreverujú, či spotrebiteľská zmluva obsahuje neprijateľné
podmienky. K posudzovaniu platnosti spotrebiteľskej zmluvy v rámci exekučného
konania dochádza dnes len vtedy, ak spotrebiteľ podá námietky.
Zmluvné strany sa teda môžu ocitnúť v dvoch rôznych sporoch, kedy sa spotrebiteľovi
priznávajú odlišné práva. V počiatočnom štádiu, v konaní pred súdom, sú účastníkmi
sporu dodávateľ a spotrebiteľ, ktorí medzi sebou uzatvorili spotrebiteľskú zmluvu.
Najčastejšie vznikajú spory zo spotrebiteľských zmlúv s predmetom plnenia zameraným
na poskytnutie peňažných prostriedkov. Spotrebiteľ si spočiatku a často ani neskôr
neuvedomí, že spotrebiteľská zmluva obsahuje neprijateľné podmienky, ktoré môžu
spôsobiť jeho finančný úpadok. Môže sa jednať o neprimerane vysoký úrok resp. úrok
z omeškania hraničiaci až s úžerou, odsúhlasenie doložky, že iba rozhodcovský súd môže
rozhodovať spory vzniknuté v budúcnosti zo spotrebiteľskej zmluvy a podobne.
Návrh na začatie
súdneho konania
Čo ak spotrebiteľ už podpísal spotrebiteľskú zmluvu a následne zistil, že obsahom zmluvy
sú aj neprijateľné podmienky? V takomto prípade odporúčame spotrebiteľovi zaslať
dodávateľovi doporučený list s doručenkou. V liste výslovne citovať neprípustné
ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy a odvolávať sa na ich zákonnú neplatnosť. Ak
dodávateľ nezareaguje alebo bude aj naďalej požadovať plnenie, spotrebiteľ je
oprávnený podať na príslušný súd návrh o vyslovenie neplatnosti neprijateľných
zmluvných podmienok spotrebiteľskej zmluvy (ďalej len „žaloba“).
Príslušnosť súdu
Vecne príslušným súdom na konanie v prvom stupni je okresný súd. Miestna príslušnosť
je daná na výber z dvoch alternatív:
i)
ii)
Oslobodenie od
súdnych poplatkov
všeobecný súd odporcu – žaloba sa podá na okresný súd určený podľa bydliska
odporcu, v našom prípade podľa bydliska alebo sídla dodávateľa;
súd príslušný na konanie v sporoch zo spotrebiteľských zmlúv – žalobu je
možné podať aj na okresnom súde určenom podľa bydliska spotrebiteľa.
Spotrebiteľom sa uľahčuje uplatňovanie práv aj prostredníctvom oslobodenia od
súdnych poplatkov. Oslobodenie sa dotýka akýchkoľvek poplatkov za podania
adresované súdu alebo úkony súdu, ak sa nimi spotrebiteľ domáha svojej ochrany. Nie
je podstatné, či vystupuje v pozícií navrhovateľa alebo odporcu, ak podáva napríklad
odpor proti platobnému rozkazu alebo rozkazu na plnenie. Potvrdil to Krajský súd
Trenčín svojím rozhodnutím vo veci vedenej pod spisovou značkou 17Co/33/2010.
Spotrebiteľ nie je povinný platiť súdne poplatky ani v prípade exekučného konania, ak sú
podania adresované súdu, ale nie je oslobodený od poplatkov určených súdnemu
LEGAL NEWS 8/13
11
exekútorovi.
Odstúpenie od
zmluvy uzatvorenej
pri podomovom a
zásielkovom predaji
Riešenie sporu súdnou cestou nie je jediným možným spôsobom, ako sa ochrániť pred
následkami nekalých obchodných praktík. Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
pri podomovom predaji a zásielkovom predaji umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od
zmluvy bez udania dôvodu do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru
alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Právo odstúpenia od zmluvy sa vzťahuje na
všetky zmluvy uzatvorené spotrebiteľom mimo prevádzkových priestorov (verejné
priestranstvo, návšteva predávajúceho doma) alebo prostredníctvom komunikácie na
diaľku (telefonický, zásielkový, internetový predaj). Spotrebiteľovi sa odporúča podať
písomnú žiadosť o odstúpenie od zmluvy adresovanú dodávateľovi, v ktorej podľa
vlastného uváženia uvedie alebo neuvedie dôvod svojho rozhodnutia. Odôvodnená
žiadosť môže prispieť k zlepšeniu poskytovania služieb dodávateľom. Spotrebiteľ musí
dbať na to, aby bola zachovaná 7-dňová lehota. Plynúť začína nasledujúci deň po dni,
keď spotrebiteľ tovar prevzal alebo uzavrel zmluvu o poskytnutí služby. Rátajú sa iba
pracovné dni, kam nepatria štátne sviatky a dni pracovného pokoja. Najneskôr je možné
podať žiadosť v posledný deň lehoty na poštu alebo osobne v sídle alebo v pobočke
spoločnosti. Odporúčame Vám vyhotoviť si vždy kópiu písomnosti, ktorú si v prípade
osobného podania necháte potvrdiť pracovníkom pobočky alebo ju zašlete poštou
s podacím lístkom. To Vám poslúži ako potvrdenie, že ste tak naozaj urobili.
Spotrebitelia len málokedy vedia o možnosti odstúpiť od zmluvy, ktorá spôsobuje
zrušenie zmluvy od svojho začiatku. Pritom je to jedno z najúčelnejších práv ako
zamedziť vzniku neskorších nepríjemnosti, ak ste sa s obsahom zmluvy nemali možnosť
oboznámiť vopred alebo ak bolo z akéhokoľvek dôvodu Vaše rozhodnutie unáhlené.
Zmluvy poskytované dodávateľom nemusia byť výslovne nekalé, ale môžu byť skôr
nevhodné pre daného spotrebiteľa. Spotrebiteľ nie je kontaktovaný priamo
dodávateľom, ale iba sprostredkovateľom predaja, ktorý nemusí byť vždy dostatočne
kvalifikovaný. Predajca obvykle nepozerá na potreby spotrebiteľa, ale na svoj zisk. Snaží
sa predať čo najviac produktov aj za predpokladu, že určité podmienky zmluvy zamlčí.
Teda nielen spotrebitelia, ale aj dodávatelia sa musia mať na pozore pred touto
skutočnosťou. Zlý predajca predstavuje zlú reklamu, ktorá dodávateľom poškodí
napriek tomu, že ich produkty sú kvalitné. V dôsledku toho prichádzajú o potenciálnych
klientov alebo strácajú existujúcich z dôvodu využitia práva na odstúpenie od zmluvy.
Platobný rozkaz
Nie je možné vopred s určitosťou povedať, že spotrebiteľ bude vo vyššie spomínanom
spore o určenie neplatnosti zmluvných podmienok úspešný. Aj keď sa súdy vo
všeobecnosti prikláňajú na stranu spotrebiteľov a vykladajú ustanovenia zmlúv
v prospech spotrebiteľa, všetko závisí od konkrétneho prípadu. Preto sa dodávatelia po
pár odoslaných upomienkach resp. telefonátoch upozorňujúcich na nezaplatenie
obracajú na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Spotrebiteľ ako dlžník neraz
ani nevie, že voči nemu prebieha rozkazné konanie. Súdy obvykle návrh na vydanie
platobného rozkazu doručujú spolu s už vydaným platobným rozkazom. Pretože
platobný rozkaz sa vydáva v skrátenom konaní bez dokazovania a ústneho
pojednávania, len na základe listín predložených navrhovateľom (dodávateľom). Pre
dodávateľa to predstavuje veľmi jednoduchý a rýchly spôsob, ako získať rozhodnutie
prikazujúce spotrebiteľovi splniť si svoju povinnosť.
LEGAL NEWS 8/13
12
Odpor
Platobný rozkaz sa musí doručiť do vlastných rúk. Nasledujúci deň od doručenia
platobného rozkazu začína plynúť 15–dňová lehota na podanie opravného prostriedku
tzv. odporu. Odpor musí obsahovať odôvodnenie, prečo dodávateľ nemá nárok na to, čo
od Vás požaduje. Ako sme už uviedli, za podanie odporu nebudete platiť súdny poplatok,
keďže ako spotrebiteľ obhajujete svoje práva. Podaním odporu sa platobný rozkaz
zrušuje v celom rozsahu a súd nariaďuje pojednávanie vo veci. Nové konanie bude
prebiehať pred súdom, kde sa obaja účastníci môžu k veci vyjadriť a výsledkom bude
rozsudok. Nepodaním odporu platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť
a vykonateľnosť a stáva sa exekučným titulom. Následne má dodávateľ právo podať
návrh na vykonanie exekúcie.
Nedoručenie
a neprebratie
platobného rozkazu
Ak nebolo možné platobný rozkaz doručiť do vlastných rúk spotrebiteľovi, súd ho
uznesením zruší a nariadi pojednávanie. To ale neplatí v prípade, keď spotrebiteľ
odmietol prevziať zásielku bez udania dôvodu alebo súd uznal odopretie za bezdôvodné.
Deň bezdôvodného odopretia zásielky sa považuje za deň doručenia platobného rozkazu
a uplynutím 1-dňovej lehoty na podanie odporu sa stáva právoplatný a vykonateľný.
Súdnemu a exekučnému konaniu nezabránite, tým že nebudete preberať poštové
zásielky, ale spôsobí to iba zvyšovanie nákladov súvisiacich s vymáhaním pohľadávky.
Spotrebiteľovi odporúčame preberať zásielky za každých okolnosti a využiť všetky
dostupné možnosti na ochranu svojich práv. Ak si sami neviete poradiť so svojím
problémom neváhajte sa obrátiť na advokátsku kanceláriu, centrum právnej pomoci
alebo občianske spotrebiteľské združenia, ktoré Vám radi poskytnú všetky potrebné
informácie.
Vymáhanie pohľadávok (dlhov)
Dodávatelia môžu pred samotným exekučným konaním vymáhať pohľadávky
prostredníctvom súkromných spoločností na to špecializovaných. Spotrebitelia by preto
nemali ignorovať telefonické ani písomné výzvy, ktorými sa tieto spoločnosti snažia
vymôcť pohľadávku vzniknutú z nesplnenia povinnosti uvedenej v spotrebiteľskej
zmluve. Každý doručený dokument si obozretne prečítajte a pokúste sa o dohodu.
Prípadne vymáhaciu spoločnosť informujte, že spotrebiteľská zmluva nie je v súlade so
zákonom a uveďte dôvody prečo si to myslíte (napr. preto, že obsahuje rôzne
neprijateľné podmienky).
Vymáhacie
spoločnosti
Vymáhacie spoločnosti sú otvorenejšie dohodám ako súdni exekútori, ktorým zákon
výslovne priznáva právo na nútený výkon rozhodnutia. Vzhľadom na to, sa dodávatelia
obracajú na súdnych exekútorov až v konečnom štádiu, keď spotrebitelia dobrovoľne
nesplnia svoju povinnosť. V konečnom dôsledku je takýto postup pre spotrebiteľa veľmi
nevýhodný. Plynú dni, niekedy roky, kým sa pohľadávka dostane k súdnemu exekútorovi
a za ten čas sa rapídne zvýši suma pohľadávky. K základnej dlžnej sume, teda istine
pribúdajú zmluvou určené úroky, úroky z omeškania alebo zmluvné pokuty. Od
spotrebiteľov sa zároveň vymáhajú aj náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky, ktoré
vzniknú na strane dodávateľa ako oprávnenej strany. Spotrebiteľ zaplatí navyše súdne
poplatky už zaplatené dodávateľom, trovy právneho zastúpenia dodávateľa a trovy
LEGAL NEWS 8/13
13
súdneho exekútora.
Vymáhanie
prostredníctvom
advokátskych
kancelárií
Dodávatelia môžu vymáhať pohľadávky aj prostredníctvom advokátskych kancelárií.
Prináša to viacero výhod pre dodávateľa v pozícií oprávnenej osoby. Oproti vymáhacím
spoločnostiam je advokátska kancelária oprávnená vyúčtovať si odmenu za vykonané
právne služby v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnych služieb. Spotrebiteľ ako dlžník bude súdnym rozhodnutím
zaviazaný na zaplatenie trov právneho zastupovania. V takom prípade nebude musieť
dodávateľ zaplatiť nič za vymáhanie pohľadávky a trovy advokáta spojené s vymáhaním
pohľadávky uhradí spotrebiteľ. V prípade, ak dodávateľ použije vymáhaciu spoločnosť,
bude musieť náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky uhradiť tejto spoločnosti. Tie sa
zväčša odrátavajú z vymoženej sumy a dodávateľ v konečnom dôsledku získa menej
finančných prostriedkov ako v prípade vymáhania pohľadávky advokátskou kanceláriou.
Premlčacie právo
Dodávateľ nesmie zabudnúť na zásadnú právnu skutočnosť, že uplatňovanie práva na
plnenie od spotrebiteľa je limitované tzv. zákonnou premlčacou dobou. V prvom rade
musí dodávateľ pamätať na všeobecnú trojročnú premlčaciu lehotu, v ktorej musí
uplatniť svoje právo voči spotrebiteľovi na súde. Spotrebiteľ môže vzniesť voči
dodávateľovi námietku premlčania, ak nebol voči nemu podaný návrh na súd alebo iný
orgán do 3 rokov odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Má sa na mysli
napríklad deň, kedy sa splátka zo spotrebiteľskej zmluvy stala splatnou a dodávateľ získal
právo na zaplatenie dlžnej sumy.
Aj v prípade, ak svoje právo dodávateľ úspešne na súde uplatní a získa exekučný titul,
musí počítať s ďalšou premlčacou lehotou. Ak si dodávateľ nevymôže svoje práva
uvedené v právoplatnom rozhodnutí súdov a iných orgánov do uplynutia 10 rokov odo
dňa, keď sa mali splniť, môže spotrebiteľ tiež uplatniť námietku premlčania. Dodávateľ
nemusí v priebehu desiatich rokov požadovať splatenie dlhu od spotrebiteľa, dlh však
stále existuje a zvyšuje sa. Nárok na vymáhanie pohľadávky zanikne, ak bude medzi
dátumom právoplatnosti príslušného rozhodnutia a dátumom doručenia návrhu na
vykonanie exekúcie rozdiel desať rokov. Po uplynutí desiatich rokov od právoplatnosti
rozhodnutia už vzniká spotrebiteľovi právo vzniesť voči dodávateľovi námietku
premlčania, napríklad v rámci námietok voči začatiu exekúcie.
Je dôležité poznamenať, že súdny exekútor v rámci exekučného konania nie je
obmedzovaný plynutím času. Ak už bolo súdnemu exekútorovi vydané poverenie na
výkon exekúcie, je oprávnený vymáhať pohľadávku až do úplného vymoženia
a povinnosť plniť exekútorovi prechádza aj na dedičov.
Exekučné konanie
Na základe vyššie opísaných procesov sa spotrebitelia dostávajú do štádia exekučného
konania, v rámci ktorého už majú obmedzené možnosti spotrebiteľskej ochrany.
Najúčinnejší spôsob ako sa vyhnúť exekučnému konaniu je veľmi dôsledná obozretnosť
spotrebiteľa pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv. Nepridržiavajte sa len ústne
podaných informácií, ale vždy si pozorne prečítajte celý obsah každej zmluvy.
Zamerajte sa na časti zmluvy vytlačené menším písmom. Ak si predsa len nie ste istí, či
LEGAL NEWS 8/13
14
obsah predloženej zmluvy je nekalý alebo založený na podvodnom konaní, obráťte sa
s prípadnými otázkami na advokátsku kanceláriu. Po podpísaní zmluvy je už len ťažká
cesta späť a spotrebiteľovi niekedy neostáva nič iné, iba splniť zmluvné podmienky.
Začiatok exekučného
konania
Exekučné konanie začína doručením návrhu na vykonanie exekúcie súdnemu
exekútorovi. Dodávateľ ako oprávnená osoba si súdneho exekútora zvolí podľa
vlastného výberu. Spolu s návrhom na vykonanie exekúcie sa zasiela exekučný titul.
Rozumie sa ním právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu zaväzujúce
spotrebiteľa k splneniu povinnosti, ktorú doteraz dobrovoľne nesplnil. Exekučný titul
môže mať podobu platobného rozkazu, rozsudku, notárskej zápisnice, rozhodnutia
rozhodcovského súdu, súdneho zmieru a podobne. Z praktického hľadiska predstavuje
platobný rozkaz najviac uplatňovaný spôsob získania exekučného titulu. Z tohto dôvodu
sme vyššie objasnili proces vydania platobného rozkazu a konkrétne možnosti
spotrebiteľskej ochrany.
Exekučné tituly sú z hľadiska právnej formy výsledkom rôznych druhov konaní, ktoré sa
spravujú odlišnými právnymi predpismi. Exekučné konanie sa však riadi zákonom č.
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a priebeh exekučného konania je rovnaký bez ohľadu na podobu exekučného titulu.
Účastníci
exekučného konania
V zmysle Exekučného poriadku účastníkmi exekučného konania sú oprávnený
a povinný. Dodávateľ a spotrebiteľ budú zväčša vystupovať v pozícií oprávneného
a povinného, kedy oprávnený postupuje voči povinnému s cieľom uspokojiť pohľadávku.
V nasledujúcej modelovej situácii predpokladáme, že voči spotrebiteľovi je vedená
exekúcia vzniknutá z neplnenia si povinnosti vyplývajúcej zo spotrebiteľskej zmluvy
uzatvorenej s dodávateľom, pričom spotrebiteľa považujeme za povinného a dodávateľa
za oprávneného.
Upovedomenie
o začatí exekúcie
Súdny exekútor musí vždy o začatí exekúcie upovedomiť povinného a oprávneného.
Upovedomenie o začatí exekúcie sa v písomnej forme doručuje oprávnenému
a povinnému vždy do vlastných rúk. Spotrebiteľovi ako povinnej osobe sú dané dve
zákonné možnosti. Môže splatiť pohľadávku, čím sa ukončí exekučné konanie. Alebo
môže do 14-dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie podať námietky proti
exekúcii.
Veľmi dôležité je neprehliadnuť predbežné trovy exekúcie, ktoré súdny exekútor
vyčísľuje hneď k upovedomeniu o začatí exekúcie. Proti trovám exekúcie totiž možno
podať námietky len do 3 dní. Ak Vám nie je jasné, z čoho trovy exekúcie pozostávajú
alebo ako k nim súdny exekútor dospel, podajte námietky a uveďte čo namietate.
Napríklad, že nie je zrejmé akú náhradu predstavuje položka „predbežná náhrada trov,
hotových výdavkov exekútora a straty času“.
Námietky proti
exekúcií
Ak súdny exekútor námietky uzná, je oprávnený na základe podaných námietok
exekúciu zastaviť alebo upustiť od jej vykonania. Ak tak súdny exekútor neurobí,
podané námietky postúpi súdu príslušnému podľa bydliska povinného. Výlučne súd má
právo právoplatne rozhodnúť o podaných námietkach. Spotrebiteľ nesmie opomenúť
podané námietky odôvodniť, inak sa na ne nebude neprihliadať.
LEGAL NEWS 8/13
15
Právo podania námietok proti exekúcii umožňuje povinným brániť sa pred výkonom
neprípustnej exekúcie. Súdy pri vydávaní poverenia na výkon exekúcie nevykonávajú
dokazovanie a nezaoberajú sa vzťahom medzi oprávneným a povinným, ktorý viedol
k vydaniu exekučného titulu. Opierajú sa len o údaje obsiahnuté v návrhu na vykonanie
exekúcie. Teda v exekučnom konaní súdy nepreverujú automaticky, či spotrebiteľské
zmluvy obsahujú neprijateľné alebo neférové podmienky. Preto spotrebiteľ pri
podávaní námietok musí dbať na dôsledné odôvodnenie uvádzaných tvrdení.
Spotrebiteľ môže napríklad namietať, že došlo k zániku vymáhaného nároku splnením
povinnosti alebo premlčaním práva. Taktiež sa môže odvolávať na neprípustnosť
exekúcie z dôvodu, že spotrebiteľská zmluva obsahuje nekalé alebo neprijateľné
zmluvné podmienky. Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení o zamietnutí
dovolania vo veci 6Cdo/1/2012 konštatuje, že v exekučnom konaní sa uprednostňuje
ochrana spotrebiteľa pred všeobecne platným princípom nemožnosti napádať
právoplatný exekučný titul prostredníctvom námietok. To znamená, že aj keď
spotrebiteľ pred začatím exekúcie nevyužil možnosť spochybniť platnosť
spotrebiteľskej zmluvy na súde, exekučne príslušný súd je oprávnený skúmať
existenciu neprijateľných resp. nekalých zmluvných podmienok. Ak exekučný súd zistí
nedostatky, môže námietkam vyhovieť a konštatovať rozpor exekučného titulu so
zákonom.
Nepodanie námietok spustí proces vymáhania pohľadávky všetkými dostupnými
prostriedkami. Súdny exekútor vykonáva exekúciu zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
predajom hnuteľných veci, cenných papierov, nehnuteľnosti, podniku alebo prikázaním
pohľadávky vo forme odpisu pohľadávky z účtu v banke, prevodu obchodného podielu,
zriadenia záložného práva. Vymáhanie pohľadávky nemusí ukončiť ani smrť dlžníka,
pretože exekúcia prechádza aj na dedičov. Je teda veľmi dôležité pristupovať
k uzatváraniu akýchkoľvek zmlúv zodpovedne a zvážiť všetky možné následky, ktoré
sme sa Vám snažili zrozumiteľným spôsobom priblížiť.
LEGAL NEWS 8/13
16
Aktuálny prípad z praxe
V záverečnej časti Legal news Vám predkladáme názornú ukážku spotrebiteľskej zmluvy
(ďalej len „zmluva“). Niektorým z Vás je možno uvedený dokument známy, keďže už
dlhšie obdobie je rozposielaný osobám po celej Slovenskej republike a nedávno sa
dokonca objavil aj v televíznych médiách s upozornením na možné podvodné konanie zo
strany spoločnosti. Prostredníctvom tohto prípadu sme sa rozhodli Vás upozorniť na
dôležité body podobných zmlúv, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku sporné.
Bod č. 1
Na prvý pohľad sa zdá, že sa jedná o klasickú faktúru vystavenú za služby spojené
s inzerciou telefónneho čísla v telefónnom zozname. Ak sa pozornejšie pozrieme
a prečítame si aj text malými písmenami na úvodnej strane, zistíme, že uvedený
dokument je iba zmluvnou ponukou, tzv. ofertou. To znamená, že spotrebiteľ má právo
dobrovoľne sa rozhodnúť, či súhlasí s predloženou zmluvnou ponukou alebo ju odmieta.
Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť požadovanú sumu a nezaplatením mu nevznikajú
žiadne povinnosti. Spotrebiteľ sa môže mylne domnievať, že zaplatením sa posielanie
faktúr ukončí. Ale opak je pravdou, pretože samotným zaplatením sa spotrebiteľ
zaväzuje na zaplatenie ďalšej splátky určenej podľa všeobecných obchodných
podmienok.
AK by sa spotrebiteľ rozhodol, že chce platenú inzerciu telefónneho čísla v zozname
odporúčame, aby si za každých okolnosti prečítal celé znenie všeobecných obchodných
podmienok. Pri čítaní je dobre sa zamerať najmä na výklad pojmov, spôsob zrušenia
zmluvy, na práva a povinnosti mu určené ako zmluvnej strane a rozhodné právo, ktoré
určuje aké postupy budú uplatňované pri riešení vzniknutých sporov v budúcnosti.
Neprehliadnite text uvedený menším písmom, lebo môže obsahovať veľmi podstatné
informácie. Ak nerozumiete ustanoveniam zmluvy, môžete sa obrátiť na advokátsku
kanceláriu a predísť tak vzniku možných sporov.
Vybrali sme si pár ustanovení zmluvy, aby sme Vám zrozumiteľne a konkrétne vyložili ich
obsah. Názornú ukážku spotrebiteľskej zmluvy môžete vidieť na nasledujúcich stranách
s označením častí, ktorých zmysel objasníme ďalej.
Bod č. 2
Takmer každá zmluva vo svojej úvodnej časti obsahuje vymedzenie pojmov, ktoré sa
uplatňujú v celom texte zmluvy. Zmluva môže obsahovať pojmy Vám známe, ale
v skutočnosti sa v zmluve môžu definovať odlišne resp. konkrétnejšie vzhľadom na
presne určený vzťah. Podľa všeobecných obchodných podmienok je osoba, ktorej sa
ponuka predkladá označovaná ako adresát ponuky resp. klient. Zároveň sa výslovne
uvádza, že ponuka nie je určená spotrebiteľom. Poskytovateľ služieb sa takýmto
spôsobom snaží obmedziť spotrebiteľské práva adresáta ponuky, tým že vylučuje jeho
postavenie ako spotrebiteľa vo vzťahu vzniknutom na základe tejto zmluvy. Takéto
ustanovenie sa považuje za neplatné, pretože spotrebiteľ sa nemôže vopred vzdať
svojich práv a teda ani práva byť považovaný za spotrebiteľa, ak spĺňa zákonné kritériá.
Veľmi podstatné je tvrdenie, v zmysle ktorého osoba zaplatením uvedenej sumy
LEGAL NEWS 8/13
17
potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom zmluvy a slobodne uzavrela zmluvu s úmyslom
využívať služby spoločnosti. Dodávateľ sa takto chráni pred možnosťou podania
trestného oznámenia zo spáchania trestného činu podvodu. Pretože podľa Trestného
zákona trestný čin podvodu je spáchaný, ak sa niekto obohatí na úkor iného, tým že ho
uvedie do omylu alebo využije jeho omyl. V trestnom konaní platí prezumpcia neviny
a teda spotrebiteľ by musel dokázať, že spoločnosť konala za účelom majetkového zisku
z dôvodu zneužitia jeho nevedomosti.
Bod č. 3
Najčastejšie zmluvy nadobúdajú účinnosť dňom podpísania zmluvy. V našom prípade sa
doručuje návrh na uzavretie zmluvy, ktorý sa považuje za akceptovaný dňom pripísania
prvej peňažnej splátky na účet spoločnosti. Spotrebiteľ nemusel nič podpísať a zmluvný
vzťah so spoločnosťou predsa len vznikol, a to na základe konkludentného úkonu, t. j.
zaplatením splátky.
V zmysle všeobecných obchodných podmienok sa zmluva uzatvára na dobu 12mesiacov,
no uplynutím tejto doby nedôjde k automatickému zrušeniu zmluvy. Väčšinou
spotrebitelia riešia podobné situácie zaplatením požadovanej sumy s domnienkou, že
uplynutím jedného roka sa zbavia ďalších povinnosti. Nečinnosť spotrebiteľa
a podvolenie sa nastolenej situácií nie je vhodným riešením. Pretože podmienky
zmluvy sú upravené, tak aby sa zmluva automaticky predlžovala až do času, kým
spotrebiteľ nepožiada o zrušenie zmluvy písomným oznámením. Toto písomné
oznámenie musí byť spoločnosti doručené najneskôr jeden mesiac pred skončením
12mesačnej doby plynúcej od dňa uzatvorenia zmluvy. V našom právnom systéme platí,
že doba začína plynúť už od toho dňa, v ktorom nastala skutočnosť rozhodujúca pre jej
plynutie. Spravidla končí deň pred dňom, ktorý má číselné alebo názvové označenie
zhodné s dňom, kedy bola zmluva uzatvorená. V prípade plynutia dôb nie je podstatné,
či sa jedná o pracovný deň alebo deň pracovného pokoja. To znamená, že ak spotrebiteľ
uzavrel zmluvu resp. peňažná čiastka sa pripísala na účet dňa 10. septembra 2013,
písomné oznámenie musí byť reálne doručené spoločnosti najneskôr 9. augusta2014.
Keďže sa jedná o sobotu, tak takéto doručenie musí byť uskutočnené už v piatok, lebo
nebude dodržaná stanovená doba. Odlišne sa rátajú dni v prípade lehôt, čo sme objasnili
vyššie pri práve odstúpenia od zmluvy.
Bod č. 4
Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy písomným oznámením do 8 kalendárnych dní
odo dňa uzatvorenia zmluvy so zárukou vrátenia peňazí. Keďže zákonná úprava
umožňuje spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7-pracovných dní,
tak takéto ustanovenie predstavuje obmedzenie výslovne daného práva. Pretože pri
plynutí 7 pracovných dní reálne uplynie až 9 kalendárnych dní, ak rátame víkendy.
Niekedy aj viac, ak na pracovný deň pripadne sviatok pracovného pokoja. Ak Vám
spoločnosť zašle obratom list, ktorým zamietajú Vašu žiadosť o odstúpenie o zmluvy
z dôvodu nedodržania zmluvne určenej časovej lehoty, písomne sa odvolajte na lehotu
7-pracovných dní určenú v zákone o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji
a zásielkovom predaji.
Bod č. 5
Za nevýhodné podmienky pre spotrebiteľa môžeme považovať aj ustanovenia
upravujúce rozhodné právo, ktoré bude uplatňované v prípade sporov vzniknutých zo
zmluvy. Pretože dodávateľ ako zostavovateľ obsahu zmluvy vymedzil, že vzťahy medzi
LEGAL NEWS 8/13
18
zmluvnými stranami sa spravujú Obchodným zákonníkom. Podľa úvahy uvedenej
v rozsudku Okresného súdu Žilina v konaní 6C/253/08 spotrebiteľ nemá žiaden
ekonomický dôvod, aby svoj vzťah s dodávateľom chcel podriadiť pod Obchodný
zákonník, keďže tým sa jeho postavenie ešte viac znevýhodňuje. Na základe toho súd
skonštatoval, že ustanovenie o voľbe Obchodného zákonníka v spotrebiteľských
zmluvách má povahu neprijateľnej podmienky a je absolútne neplatným.
Za neprijateľnú zmluvnú podmienku sa v zmysle Občianskeho zákonníka taktiež považuje
ustanovenie vymedzujúce výlučnú právomoc rozhodcovského súdu riešiť všetky spory
vzniknuté medzi zmluvnými stranami. Spotrebiteľovi sa takýmto spôsobom obmedzuje
právo na spravodlivý súdny proces. Keďže spotrebiteľ nemohol ovplyvniť obsah
predloženej zmluvy, lebo mu bola doručená len ako zmluvná ponuka, môžeme s
určitosťou potvrdiť, že sa nejedná o individuálne dojednanú podmienku. Vzhľadom na to
sa takéto podmienky stávajú neplatnými a nezakladajú žiadne právne účinky.
Autori: JUDr. Jana Štulrajterová
Mgr. Marianna Čopíková
LEGAL NEWS 8/13
19
Názorná ukážka spotrebiteľskej zmluvy
LEGAL NEWS 8/13
20
LEGAL NEWS 8/13
21
PROFIL ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
Advokátsku kanceláriu Krivak & Co založil v roku 1996 advokát Martin Krivák. Od svojho vzniku sa kancelária úspešne uplatňuje
na trhu právnych služieb na Slovensku a získala stabilné miesto medzi známymi advokátskymi kanceláriami, predovšetkým
v oblasti práva obchodných spoločností, finančného práva, bankového práva, majetkového práva a práva informačných
technológií.
Kancelária má dynamických, profesionálnych a flexibilných zamestnancov. V jej tíme sú aktuálne šiesti právnici, ktorí
spolupracujú s expertmi z rôznych právnych oblastí, spolu s ktorými sú schopní poskytnúť komplexné poradenstvo.
Dobrý vzťah s klientom je pre nás priorita. Kladieme dôraz na formuláciu jasných výstupov tak, aby boli zrozumiteľné aj pre tých,
ktorí nemajú právnické vzdelanie. Snažíme sa hľadať tie najjednoduchšie riešenia a vyvarovať sa zbytočných komplikácií. Našim
cieľom je udržanie dôvery klientov prostredníctvom dobrej komunikácie a kvalitných služieb.
Pri riešení problémov zohľadňujeme ľudský aspekt a snažíme sa o zmierlivé riešenia. Uprednostňujeme vyjednávanie a máme
veľmi dobré skúsenosti s vedením negociácie a usmernením strán k uzavretiu obojstranne akceptovateľnej dohody.
S každým klientom pracujeme individuálne. Niektorých informujeme o všetkom, iných len o podstatných krokoch, podľa toho,
aké má klient preferencie.
Vieme sprostredkovať kontakty a zabezpečiť stretnutia s predstaviteľmi obchodných spoločností, bánk a inštitúcií. Tejto činnosti
sa venujeme na profesionálnej úrovni s dodržaním všetkých etických zásad.
Právne služby poskytujeme domácim aj zahraničným klientom, predovšetkým v Bratislave ale aj v iných častiach Slovenska a v
prípade potreby v Českej republike.
Naši právnici dôkladne poznajú špecifiká slovenského právneho prostredia. Členovia nášho tímu sú členmi Slovenskej
advokátskej komory, Českej advokátskej komory a/alebo Medzinárodnej advokátskej komory (International Bar Association).
Krivak & Co, s. r. o.
advokátska kancelária
Gajova 13
P.O. BOX 162
810 00 Bratislava
Slovenská republika
Telefón:
+421 2 5710 0411
Fax:
+421 2 5710 0410
E-mail:
[email protected]
Web:
www.krivak.sk
Účelom tohto dokumentu a informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú, je informovať všeobecne o vybraných významných
legislatívnych zmenách; nejde o podanie ich vyčerpávajúceho právneho rozboru. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu
bola venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, advokátska kancelária Krivak & Co, s. r. o. odporúča vyžiadať si detailnú
právnu konzultáciu pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií v tomto dokumente.
© August 2013 Krivak & Co, s. r. o. Všetky práva vyhradené.
LEGAL NEWS 8/13
Download

Stiahnite si Legal News v PDF