Tlačové materiály
v Bratislave, 21. marca 2013
Marec – mesiac osvety o kolorektálnom karcinóme 2013
Kampaň OZ europacolon zameraná na vyhľadávanie familiárne
podmieneného karcinómu hrubého čreva a konečníka
OZ europacolon odštartovalo svoje pôsobenie na Slovensku celonárodným pilotným
skríningovým programom zameraným na vyhľadávanie včasných foriem ochorenia u ľudí nad
50 rokov. Minulý rok sa rozhodlo sústrediť na pomoc pacientom a ich blízkym a na
Národnom onkologickom ústave v Bratislave otvorilo vôbec prvý Klub podpory pacientom
s kolorektálnym karcinómom na Slovensku. Tento rok sa združenie rozhodlo posunúť svoju
iniciatívu opäť ďalej a 21. marca spúšťa celoslovenskú kampaň zameranú na vyhľadávanie
familiárne podmienenej rakoviny hrubého čreva a konečníka s výzvou
Hrozí vám rakovina hrubého čreva?
Kliknite na www.europacolon.sk a otestujte si svoje vlastné riziko
Rakovina ohrozuje stále mladších a môže byť aj dedičná
Ciele kampane
 Upozorniť na to, o čom nikto doteraz nehovoril – riziko ochorenia na familiárne
podmienený kolorektálny karcinóm
 Identifikovať ľudí mladších ako 50 rokov, ktorí môžu mať rodinne podmienené riziko
KRCa, ktorý sa dá úplne vyliečiť, ak sa odhalí včas
 Zdôrazniť neznámy fakt – možnosti prevencie pre ľudí mladších ako 50 rokov, ktorí
majú familiárne riziko KRCa
 Poukázať na úspešnosť liečby KRCa pri skorej diagnostike
Forma realizácie kampane
Dotazník na zhodnotenie rizika výskytu kolorektálneho karcinómu v pokrvnom
príbuzenstve a geneticky podmieneného KRCa
Vrodené riziko kolorektálneho karcinómu sa dá odhaliť prostredníctvom odborne
zostaveného dotazníka. Otázky v ňom sú formulované tak, aby na základe ich vyplnenia bolo
možné presne a jednoznačne identifikovať ľudí potenciálne ohrozených familiárne
podmieneným KRCa. Dotazník je teraz dostupný na web stránke www.europacolon.sk
a každý, kto ho zodpovedne vyplní, sa dozvie, či je on sám alebo jeho pokrvné príbuzenstvo
ohrozené vrodeným typom kolorektálneho karcinómu. Je dôležité odpovedať pravdivo a
zistiť celkom presne, kto mal v rodine diagnostikovanú rakovinu alebo polyp hrubého čreva
alebo konečníka a v akom veku mu bola táto diagnóza zistená.
Dotazník bol zostavený podľa odborných odporúčaní (UEGF, IDCA/ESDO, IARC and GF
Munich, Joint CIG Workshop Barcelona, 24.10.2010 The Barcelona Declaration), preložil a na
slovenské podmienky ho upravil MUDr. Rudolf Hrčka, CSc. vedúci skupiny zodpovednej za
implementáciu
skríningu
kolorektálneho
karcinómu
na
Slovensku
pri
Slovenskej
gastroenterologickej spoločnosti.
Dotazník pozostáva z piatich otázok, na všetky je potrebné odpovedať Áno/Nie:
1. Bol u vašich prvostupňových príbuzných (rodičia, súrodenci, deti) diagnostikovaný
kolorektálny karcinóm vo veku staršom ako 50 rokov?
2. Bol u vašich prvostupňových príbuzných (rodičia, súrodenci, deti) diagnostikovaný
polyp (adenóm) v hrubom čreve pred štyridsiatkou?
3. Bol u vašich prvostupňových príbuzných (rodičia, súrodenci, deti) diagnostikovaný
kolorektálny karcinóm vo veku mladšom ako 50 rokov?
4. Bol u vašich dvoch prvostupňových príbuzných (rodičia, súrodenci, deti)
diagnostikovaný kolorektálny karcinóm vo veku mladšom ako 50 rokov?
5. Vyskytli sa vo vašej rodine traja alebo viacerí príbuzní s karcinómom hrubého čreva a
konečníka, žalúdka, maternice, vaječníkov, tenkého čreva, močovej panvičky alebo
močovodov?
Po vyplnení dotazníka na web stránke sa odpovede vyhodnotia a ľudia dostanú svoj výsledok
mailom. Zároveň získajú aj odporúčanie, ako majú ďalej postupovať. Tí, u ktorých sa
preukáže zvýšené riziko, sa tiež dozvedia užitočné informácie o tom, na aké vyšetrenia majú
ako rizikoví pacienti nárok zo zdravotného poistenia.
Formy oslovenia širokej verejnosti
 Webová stránka www.europacolon.sk
 europaCOLONoviny v ambulanciách praktických lekárov
 Letáky vo vlakoch
 Inzercia v printových médiách
 Citylighty po krajských mestách SR
 Billboardy po celej SR
 Bezplatná infolinka OZ europacolon 0800 800 183
Partneri kampane:
Press materials in Bratislava, 21 March 2013
March - Month awareness of colorectal cancer in 2013
Mark Europacolon campaign aimed at finding familiar conditional carcinoma of the colon and rectum
Mark Europacolon launched its operations in Slovakia nationwide pilot screening program aimed at
early forms of the disease found in people over 50 years. Last year it was decided to concentrate on
helping patients and their loved ones and the National Cancer Institute in Bratislava opened the first
ever club support in patients with colorectal cancer in Slovakia. This year, the association decided to
shift its initiative further and again 21 March launches nationwide campaign aimed at finding familiar
contingent of colon cancer and rectal challenge with
Are you at colon cancer?
Click www.europacolon.sk and test your own risk
Cancer threat is still young and may be hereditary
Campaign Goals
 Point out what nobody yet spoken- the risk of disease conditional on familial colorectal cancer
 Identify people younger than 50 years who may have family-conditional risk spasms, which can be
completely cured if timely reveal
 Emphasize unknown fact- the possibility of prevention for people younger than 50 years who have
a familial risk of convulsion
 To demonstrate the success of the treatment spasms in the early diagnosis
Form of implementation of the campaign
Questionnaire to assess the risk of colorectal cancer in consanguinity and genetic cause spasms
Congenital risk of colorectal cancer can be detected through professionally compiled questionnaire.
It questions are formulated on the basis of their responses can be accurately and uniquely identify
people potentially at risk of familial contingent spasms. The questionnaire is now available on the
web site www.europacolon.sk and everyone who fills it responsibly, he learns whether he or his
consanguinity risk of congenital type of colorectal cancer. It is important to answer truthfully and
completely determine exactly who was in the family diagnosed with cancer or polyp of the colon or
rectum and at what age it was found that diagnosis.
This questionnaire was designed by the expert advice (UEGF, IDCA / ESDO, IARC and GF Munich, Joint
CIG Workshop Barcelona, 24.10.2010 The Barcelona Declaration), and translated to Slovak conditions
by themselves, MD. Rudolf Hrčka, PhD. head of the group responsible for the implementation of
colorectal cancer screening in Slovakia Slovakia in gastroenterology society.
The questionnaire consists of five questions at all, the answer is Yes / No:
1 It was in your first-degree relatives (parents, siblings, children) diagnosed with colorectal cancer at
age older than 50 years?
2 It was in your first-degree relatives (parents, siblings, children) diagnosed polyp (adenoma) in the
colon before the forties?
3 It was in your first-degree relatives (parents, siblings, children) diagnosed with colorectal cancer at
age younger than 50 years?
4 He was with your two first-degree relatives (parents, siblings, children) diagnosed with colorectal
cancer at age younger than 50 years?
5 There have been in your family three or more relatives with colon cancer, stomach, uterus, ovary,
small intestine, urinary pelvis or ureters?
After filling out the questionnaire on the web site to evaluate the answers and people will get their
result by email. And it will give a recommendation how to proceed. Those who are found guilty of
increased risk also learn useful information about what the tests are like risk patients eligible for
health insurance.
Forms of reaching the general public
 Website www.europacolon.sk
 europaCOLONoviny in outpatient medical practitioners
 Flyers trains
 Advertisement in print media
 Citylights the regional capitals SR
 Billboards across the SR
 Mark Europacolon Toll-free phone 0800 800 183
Campaign partners:
Download

Kampaň OZ europacolon zameraná na vyhľadávanie familiárne