VÝZVA na PREDLOŽENIE PONUKY
(zadanie podprahovej zákazky na poskytnutie služieb v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
1 Identifikácia osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní
Úradný názov:
Nový domov Želiezovce, nezisková organizácia
Poštová adresa:
Komenského ul. 36
Mesto /obec:
IČO:
42 052 441
Želiezovce
PSČ:
937 01
Kontaktná osoba:
Ing. Ivan Sklenka, CSc.
Telefón:
+421 907 899 870
E-mail:
[email protected]
Kontaktné miesto (miesta):
2 Predmet zákazky:
2.1 Názov zákazky podľa osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní:
2.1.1 Poskytnutie služby: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizovanie stavby: „Vybudovanie
pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou“.
2.2 Druh zákazky:
2.2.1 Poskytnutie služieb.
2.2.2.1 Kategória služby: 12
2.3 Hlavné miesto poskytnutia služieb:
2.3.1 Nový domov Želiezovce, nezisková organizácia, Komenského ul. 36, 937 01 Želiezovce.
3 Opis zákazky :
3.1 Stručný opis zákazky:
3.1.1 Zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizovanie stavby: „Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych
služieb pre osoby s demenciou“, v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2. Infraštruktúra
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Opatrenie 2.1, v rozsahu:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v rozsahu podľa Zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriedku v znení neskorších predpisov, vrátane výkazu výmer
a rozpočtu stavby.
Z technického hľadiska sú predmetom riešenia nasledujúce stavebné a technologické dodávky:
Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb,
1. Rekonštrukcia ubytovacích priestorov (1. NP až 3. NP blokov A a C),
2. Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1.PP a 4. NP bloku C),
3. Výmena okenných otvorov a otvorov zasklených stien blokov A a C,
4. Zateplenie obvodového plášťa blokov A a C,
5. Vnútorné vybavenie ubytovacích a rehabilitačných priestorov,
6. Rekonštrukcia a modernizácia schodiska a požiarnej únikovej cesty v bloku C.
3.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Hlavný predmet
Doplnkový slovník
71.22.10.00-3
3.3 Rozdelenie na časti
3.3.1 ponuky treba predložiť na celý predmet zákazky.
4 Množstvo alebo rozsah zákazky
4.1 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
55 300,00
Mena: EUR
NOVÝ DOMOV ŽELIEZOVCE
nezisková organizácia
Želiezovce
ZADANIE PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY na POSKYTNUTIE SLUŽIEB
Vypracovanie projektovej dokumentácie ... — VÝZVA na predloženie ponúk
5 Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
5.1 Trvanie do: do 2 týždňov po ukončení realizácie stavby
6 Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
6.1 Podmienky týkajúce sa zmluvy
6.1.1 Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
6.1.1.1 záloha na dodávku služby nebude poskytnutá,
6.1.1.2 predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov NDŽ a z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ERDF).
6.1.2 Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
6.1.2.1 nie sú.
7 Podmienky účasti
7.1 Osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
požaduje:
7.1.1 na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní:
Doklad o oprávnení poskytovať službu (fotokópia dokladu).
7.1.2 na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti podľa § 28 až 30 zákona o verejnom obstarávaní:
7.1.2.1 § 28 odsek 1 písm. a) – Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov; ak odberateľom
• bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ
• bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača o ich dodaní.
Uchádzač predloží Zoznam minimálne troch úspešne splnených zmlúv rovnakého alebo podobného
predmetu zákazky, doplnený potvrdeniami o plnení zmluvy v zmysle § 28 odsek 1 písm. a),
uskutočnených v predchádzajúcich troch rokoch (2007 – 2009) s nákladom na vykonanie
projektovej činnosti vo výške min 50 000,- € podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača.
V zozname musí byť minimálne uvedený: názov a sídlo objednávateľa, ktorému bola služba
poskytnutá, názov projektu, rok prípravy, celkové náklady na projektové práce, meno a kontakt na
osobu objednávateľa, u ktorej je možné realizáciu zákazky overiť.
7.1.2.2 § 28 ods. 1 písm. g) – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za poskytnutie služieb:
Doklad o odbornej spôsobilosti v zmysle zák. č. 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, predloženie autorizačného osvedčenia
podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 236/2000 Z. z. vo fotokópii s originálom odtlačku pečiatky
a podpisom majiteľa. Požaduje sa odborná spôsobilosť na výkon projektovej činnosti. Tento doklad
musí doložiť osoba, ktorá bude za realizáciu projektu zodpovedná.
Menovitý zoznam technikov (projektantov) s uvedením odbornej spôsobilosti (ktorú nie je potrebné
dokladovať ako v predchádzajúcom bode), ktorí budú k dispozícii na plnenie zmluvy, podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
8 Druh postupu
8.1 Zadanie podprahovej zákazky na poskytnutie služieb.
9 Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH.
10 Administratívne informácie
10.1 Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
10.1.1 osobné prevzatie, zaslanie poštovou zásielkou alebo zaslanie v elektronickej podobe mailom na základe písomnej
žiadosti záujemcu (zaslanej poštovou zásielkou, alebo elektronicky mailom).
10.1.2 Ak je žiadosť poslaná elektronicky, osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní požaduje doručiť poštou
originál žiadosti do 3 dní od jej odoslania mailom.
2
NOVÝ DOMOV ŽELIEZOVCE
nezisková organizácia
Želiezovce
ZADANIE PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY na POSKYTNUTIE SLUŽIEB
Vypracovanie projektovej dokumentácie ... — VÝZVA na predloženie ponúk
10.1.3 Osobné prevzatie súťažných podkladov je možné iba v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h
po predchádzajúcom dohovore a na základe prinesenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov.
10.2 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum 0 8/0 3/2 0 1 0
Čas: 1 4,0 0
(dd/mm/rrrr)
10.3 Úhrada za súťažné podklady
10.3.1 Nie.
10.4 Lehota na predkladanie ponúk
Dátum 2 2/0 3/2 0 1 0
(dd/mm/rrrr)
Čas: 1 2,0 0
10.5 Otváranie ponúk
10.5.1 Dátum a miesto otvárania ponúk
Dátum
2 2/0 3/2 0 1 0
Miesto:
ako v bode 1 — prízemie – zasadacia miestnosť.
(dd/mm/rrrr)
Čas: 1 2,3 0
10.5.2 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
Na otváraní obálok sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku. Uchádzač môže byť zastúpený
štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie.
10.6 Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do
3 0/0 4/2 0 1 0
(dd/mm/rrrr)
10.7 Miesto zverejnenia výzvy:
www.nd.medfin.sk
10.8 Dátum zverejnenia výzvy:
1 9/0 2/2 0 1 0
(dd/mm/rrrr)
Ing. Kamil Majerník
predseda dozornej rady
Ing. Ivan Sklenka CSc.
riaditeľ n.o.
3
Download

VÝZVA na PREDLOŽENIE PONUKY