Ročník 5, číslo I. 2010
...oslavujeme...
DELFÍN ZVOLENSKÝ
Časopis Občianskeho
združenia pre duševné
zdravie Delfín
Ročník 5
Číslo I. 2010
Apríl 2010
ÚVODNÍK
Milí delfiňáci,
a je to opäť tu : jar sa rozbehla, aprílové počasie nás ničí,
Veľká Noc, mesiac lesov, deň Zeme... úplný harmatanec.
No a aby netancovala len príroda a kalendár, rozhodli sme
Šéfredaktor :
Hilda Krnáková
sa, že si zatancujeme aj my. Začali sme so základnými
Technický redaktor :
Emília Kupcová
a pokračovali sme najznámejším štandardným tancom –
figúrami
rytmickej
latinsko-americkej
cha-che
valčíkom. Klienti majú nielen veľkú chuť tancovať, ale
Kontakt :
Tel.: 0902 047 306
E-mail :
[email protected]
chytajú aj rytmus hudby, čo im prináša radosť. Vďaka patrí
našim
dobrovoľníčkam,
ktoré
sa
stali
tanečnými
partnerkami, a spoločne sme zažili príjemné a zábavné
chvíle pri hudbe.
Zodpovedný
za projekt :
Hilda Krnáková
Realizované
s finančnou podporou
Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky program Kultúra
znevýhodnených
skupín obyvateľstva
2010
Mesiac apríl je mesiacom lesov. V apríli si pripomíname aj
Deň Zeme. Príroda sa začína ukazovať vo svojej plnej
kráse po dlhom zimnom spánku. Možno práve preto, aby
sme ju obdivovali a zároveň jej poďakovali za nespočetné
množstvo darov, ktorými nás každý deň obdarúva bez
akéhokoľvek nároku na odmenu. Je plná pestrofarebnej a
tajomnej krásy, nespútanej divokosti a sily, rozmanitosti
a krehkosti bytia. Zároveň nám ponúka nespočetné dary
v podobe rôznorodosti rastlín a živočíchov, ako aj
Vychádza v náklade
70 kusov
Obrázok na prednej
strane :
oslavujeme
množstvo prírodných úkazov a zdrojov energie pre život tu
na zemi. Mali by sme ju obdivovať, učiť sa od nej a tiež
chrániť si ju nielen pre seba, ale aj budúce generácie ľudí
a ostatných živých tvorov.
Na ďalšie stretnutia s Vami sa teší
2
Petra Kubišová
UDIALO SA ...
V apríli 2010 naše klubové aktivity pozostávali z návštevy bowlingu, niekoľkých výstav,
príjemného popoludnia v Podpolianskom osvetovom stredisku, kde sme mali možnosť vytvárať
veľkonočné dekorácie a posedení v klubových priestoroch.
ČO NÁJDETE V TOMTO ČÍSLE ?
-
Dobrovoľnícky apríl
Historické okienko APRÍL
Biblioterapia
Predstavujeme Vám
Recepty na VESELÚ VEĽKÚ NOC
KTO SI ? (indiánsky horoskop)
Ochutnajte aj Vy
Vybrali sme z pranostík :
Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica i komora.
3
Dobrovoľnícky apríl
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša Regína Hurtíková dňa 22. apríla
2010 úspešne obhájila na Fakulte telesnej výchovy a športu UK dizertačnú prácu
na tému : „Vplyv pohybového programu na zmeny ukazovateľov funkčného
a motorického rozvoja u ľudí s hypertenziou“ a bude jej priznaný titul PhD. Veľmi
nás to potešilo. Srdečne blahoželáme. V tom istom čase sme sa dozvedeli, že
Nadácia Orange nám schválila náš projekt TRIKRÁT V TÝŽDNI v rámci
programu PREKROČME SPOLU BARIÉRY. Projekt bude odborne viesť práve
Regína. Jej doterajšia dobrovoľná činnosť - jedenkrát do týždňa liečebný telocvik
pre našich klientov sa od mája t. r. zmení. Bude pôsobiť ako odborná lektorka
v programe PREKROČME SPOLU BARIÉRY. Našim zámerom je ponúknuť
ľuďom postihnutým duševným ochorením zaujímavé a užitočné pohybové
aktivity. Máme pripravené dva za sebou nasledujúce programy pre duševne
chorých ľudí s cieľom eliminovať na únosnú mieru následky ich psychického
ochorenia. Frekvencia cvičenia bude trikrát v týždni s využitím zariadení - krytá
plaváreň, vychádzky v prírode, relaxačné cvičenia v cvičebni. Chceme ponúknuť
pestrý výber cvičenia pre klientov, aby pomocou cvičení dostali príležitosť opäť
nadobudnúť aspoň také zdravie, aby sa mohli vrátiť za určitých podmienok do
pracovného procesu. Chceme využiť aj poznatky z psychomotoriky - predmetu,
ktorý vznikol v roku 1920 vo Francúzsku a k nám prišiel v roku 1990. Jeho
cieľom je harmonická osobnosť z hľadiska fyzického, psychického a
spoločenského a pomocou cvičení, ktorá je schopná konať samostatne,
cieľavedome a plánovito. Pred každým začatím cvičenia zaradíme osobný
rozhovor alebo formu dotazníka, zameraného na psychomotoriku klientov.
Koniec apríla 2010 znamenal výmenu stráží na pozícii sociálna práca.
Svoju misiu u nás ukončila pani Erika Sučanská. Nelúčili sme sa s ňou, bude
naďalej s nami spolupracovať ako riadny člen o. z. DELFÍN. Na jej miesto
nastúpila Peťka Kubišová, ktorá získavala ostrohy v našom združení
v dobrovoľníckej službe formou aktivačnej činnosti pod patronátom úradu práce.
Tak ako jej tri kolegyne. S Ľudmilou sme sa tiež nelúčili, pretože patrí do
„trvalého inventáru Delfína“.
Lúčili sme sa so Zuzkou Raniakovou a Monikou Schneiderovou.
Bolo nám s nimi dobre a dúfame, že aj im s nami. Zmenu najviac pociťujú naši
klienti. Niektorí si s nimi vybudovali pevné väzby. Od mája prídu noví
dobrovoľníci. Žiaľ, taký je zákon. Šesť mesiacov a dosť.
Ďakujeme Vám dievčatá, kráčajte životom ďalej s odvahou.
Vlado Svorák
4
Zuzka a Monika nám budú chýbať
5
Historické okienko
APRÍL
Apríl je podľa gregoriánskeho kalendára štvrtý mesiac v roku. Má 30 dní. Jeho
pomenovanie pochádza pravdepodobne z latinského Aprilis (otvoriť). Zaujímavé je na ňom
aj toto :
1. apríl Medzinárodný deň vtákov, Deň bláznov
2. apríl Medzinárodný deň detskej knihy
7. apríl Svetový deň zdravia
8. apríl Svetový deň Rómov
10. apríl 2010 - Poľský prezident Lech Kaczyński, jeho manželka a ďalší vrcholní
predstavitelia poľskej vlády zahynuli pri nehode vládneho lietadla Tu-154 v Rusku pri letisku
v Smolensku približne o 8:50 SELČ, haváriu nikto neprežil.
11. apríl 1755 – sa narodil James Parkinson, britský lekár, v roku 1817 opísal ochorenie
centrálnej nervovej sústavy neskôr označovanej ako Parkinsonova choroba († 1824)
12. apríl 1961 - prvý let človeka do vesmíru - Jurij Gagarin
13.apríl Deň nespravodlivo stíhaných
14. apríl 1912 - o 23:40 parník Titanic narazil v Severnom Atlantiku do ľadovca
16. apríl 2010 Deň narcisov
17. apríl Svetový deň hemofílie
18. apríl Svetový deň kultúrneho dedičstva
22. apríl 1970 - prvýkrát sa oslavoval Deň Zeme
23. apríl Svetový deň kníh a autorských práv
24. apríl 2005 - inaugurácia kardinála Josepha Ratzingera za 265. pápeža, ktorý prijal
meno Benedikt XVI.
26. apríl Svetový deň duševného vlastníctva
Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok zemiaky aj na slamenej hŕbe narastú.
Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica je i komora.
Aprílový sneh pole hnojí , dážď požehnáva.
Teplé noci v apríli, požehnanie ovociu i vínu.
Zdroj : wikipedia.sk
6
BIBLIOTERAPIA
Jednou z psychoterapeutických techník v klinickej psychológii a psychoterapii je aj biblioterapia,
ktorá má najužšie vzťahy s knihovníctvom a knihovedou. Potreba vhodnej knihy pre chorých a
postihnutých je predmetom výskumu vedy o čítaní, zvlášť bibliopsychológie. Zaraďujú sa sem aj problémy
s činnosťou a organizáciou knižníc liečebných ústavov a knižníc pre handicapované osoby. Základom
biblioterapie sú pedagogické vedy najmä špeciálna pedagogika. Vhodne vybraná kniha má na pacienta
obrovské terapeutické účinky – napĺňa optimizmom, prináša nasledovania hodné vzory, pomáha
mobilizácii psychických síl, zmysluplne vypĺňa čas. Pacient hľadá v literatúre impulzy, ktoré by mu
pomohli jednoduchšie prežívať ťažké obdobie choroby.
Psychoterapiu považujeme za proces zámerného pôsobenia na chorého alebo skupinu, počas
ktorého sa preniká k reálnym príčinám choroby, odhaľuje minulé a bežné zážitky pacienta, poruchy v
citovom živote a kontakte s inými ľuďmi. Viaceré publikácie z oblasti psychoterapie sa výrazne venujú
napr. muzikoterapii, dramatoterapii, arteterapii - málo miesta sa však venuje práve biblioterapii. Vo
všeobecnosti veda o čítaní a čitateľoch ešte neprekročila pojem relaxácie alebo oddychového vyplnenia
času pacienta. Práve psychoterapia by však mala hľadať a využívať aj nové metódy, ktoré môžu vniesť
pozitívne výsledky do liečby chorých, postihnutých a drogovo závislých ľudí.
Biblioterapia – čítanie kníh, časopisov, novín, písomná umelecká tvorba, ako aj písanie listov,
odkazov, denníkov, životopisov, poviedok, rozprávok, scenárov si pozíciu zodpovedajúcu jej významu vo
vede o čítaní stále hľadá. Snaží sa vyberať z doterajších poznatkov v oblasti čitateľských výskumov tie,
ktoré sa môžu využiť v terapeutickej praxi. Nástrojom biblioterapie je kniha, ale nie každá. Iba vhodne
vybraná kniha môže prospešne pôsobiť na psychický život chorého, zabrániť chvíľam znechutenia alebo
pochybností. Na to, aby kniha splnila svoju pozitívnu úlohu, musí byť prispôsobená potrebám a životným
okolnostiam, v ktorých sa v určitom momente života človek ocitol. Čítanie ako činnosť je zložitým
procesom sprostredkovaným zmyslami – zrak, sluch a tak aj psychickým, pretože pri čítaní pracuje ľudská
myseľ a zároveň dôležitú úlohu zohráva citová sféra a vôľa. Najdôležitejšou úlohou je výber knihy pre
chorého čitateľa. Bez znalosti psychiky chorého to nie je možné. Biblioterapia sa realizuje prostredníctvom
činnosti v pacientských knižniciach, preto ideálnym riešením by bolo: vyčlenenie samostatnej miestnosti,
zabezpečenie zariadenia a vybavenie knižnice, plánovaný výber vhodného fondu. Biblioterapia ako
podporná metóda, ktorá využíva pôsobenie kníh, alebo textov na čitateľa – klienta. Odporúča sa u
introvertných – samotárskych, alebo racionálne založených osôb. Aplikuje sa u niektorých druhov
schizofrénie, neuróz, alkoholizmu, toxikománie, ale aj mentálnej retardácie. Patrí k rozptyľujúcim
činnostiam, zahŕňa aj také aktivity, ktorými si jednotlivci zvyšujú úroveň vedomostí. Biblioterapia využíva
literárne diela, ale aj vlastnú tvorbu. Predpokladá sa, že v literatúre sa postupne odrazili všetky problémy
ľudstva v rôznom vekovom období. Takto môžu osoby konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinov, ale
aj s ostatnými v skupine a spoločne hľadať rozličné spôsoby riešenia konfliktov. Môžeme ju kombinovať a
s inými terapiami – dramatoterapia, ktorá je tiež umelecká, alebo liečebná terapia využívajúca rôzne formy
dramatických aktivít. Tiež sa aplikuje v rámci individuálnej a skupinovej práce za účelom dosiahnutia
terapeutických cieľov, tiež slúži k osobnostnému rastu a emocionálnemu uzdraveniu, ku korekcii
nežiadúceho správania. Biblioterapia sa veľmi dobre dopĺňa aj arteterapiou. Obsah, formy a témy
sprostredkovania literárnych diel prispôsobujeme úrovni klientov. V prípade ťažko postihnutých klientov
budujeme obsah práce na zmyslových podnetoch. Okrem týchto aktivít sa klientom môžu spríjemniť
chvíľky s knihou aj šálkou dobrého čaju, vzájomne sa môžu porozprávať, zahrať si karty alebo
spoločenské hry.
V súčasnej dobe sa biblioterapia v rámci psychoterapie v podmienkach rehabilitačného strediska
DELFÍN Zvolen nerealizuje. Možno nejaký odborník z regiónu ponúkne pomoc. Kým sa podarí
rozpracovať a uviesť do života aj takýto projekt, budú využívať klienti rehabilitačného strediska, členovia
a sympatizanti občianskeho združenia DELFÍN v rámci klubovej činnosti náhradné riešenie. V rámci
mesiaca marec sme využili bezplatnú registráciu a viacerí sa stali čitateľmi knižnice Domu kultúry ŽSR vo
Zvolene. Okrem individuálnych návštev počas úradných hodín sa v priestoroch čitárne môžeme stretávať
aj spoločne. Toto sme využili v dňoch 12. a 26.5. Prečítali sme si úryvky z rôznych kníh a porozprávali
sme sa o nich. V týchto stretnutiach mienime pokračovať.
pripravila Bc. Alica Hirjaková
7
Predstavujeme Vám :
dobrovoľníčku Zuzanu Raniakovú
Narodená - kedy, kde a prečo ?
Narodená 14.10.1979 vo Zvolene. PREČO ? No nejako som sa nikdy na to rodičov ani
nevypytovala, ale možno preto, aby bolo doma veselšie a brat mal spoločnosť na hranie a iné
nezbednosti. Možno ... fakt netuším.
Vzdelanie ?
Stredoškolské s maturitou a ešte iné rôzne kurzy.
Záujmy, hobby, športy ?
Medzi moje záujmy patrí varenie, ručné práce a vymýšľanie „všeličoho“. Rada píšem
„básničky“ a úvahy, ale to len tak pre vlastné potešenie. Žiadnu cenu som za ne ešte nezískala.
Nóóó, so športom veľmi kamarátka nie som – však to je na mne aj vidieť, ale bicyklovanie
a basketball to je moje.
Čo máš rád/rada ?
Predovšetkým svoju rodinu a potom spoločnosť dobrých ľudí, zábavu, srandu a milujem
prácu s deťmi.
Čo nemáš rád/rada ?
Špenát a ešte pretvárku a faloš.
Prečo chodíš k delfínom ? = Prečo robíš to, čo robíš ?
No napriek tomu, že moje vzdelanie bolo zamerané úplne iným smerom, vždy ma tešila skôr
práca s ľuďmi. Zo začiatku som netušila, že niečo také ako Delfín existuje, ale vďaka šťastnej
náhode, som tu mohla prežiť neskutočne veľa príjemných okamihov. Chodím sem preto, lebo mi
je s týmito ľuďmi strááááááášne fajn, je tu kopec srandy a človek sa tu dozvie veľa nových
a zaujímavých vecí. Veď niekedy stačí jediný úsmev, či slovko a hneď je ten svet krajší.
Najkrajší zážitok ?
Môj prvý let lietadlom (momentálne ma nič iné nenapadá).
8
Najškaredší zážitok ?
To radšej vynecháme.
Plány do budúcnosti ?
Nájsť si konečne dobré zamestnanie.
Čo rád/rada čítaš, ješ ... ?
No dielka od Evity a podobné skutočné príbehy zo života. Čo sa jedla týka, milujem čínu
s ryžou a hranolkami. Viem, trošku nezdravé, ale je to mňam.
Kam rád/rada chodíš ?
Rada chodím do prírody, medzi ľudí, ale nejaké špeciálne obľúbené miesto nemám.
Na záver tejto mojej krátkej spovede, by som ešte chcela všetkým poďakovať, za pekné
chvíle strávené s Vami.
Priznávam, že zo začiatku tu boli trošku obavy (ako zo všetkého nového a nepoznaného), ako
ma tu príjmu a ako nám spolu bude, či to zvládnem atď. No sú tu fakt úžasní, šikovní ľudia,
ktorí mi dovolili spoznať svet aj z trošku iného pohľadu. Pevne verím, že stále sa nájdu nejaký
dobrí ľudia, ktorí budú v tejto myšlienke pokračovať, pretože pre mnohých je toto jediným
miestom, kde majú kamarátov, cítia sa tu proste sami sebou a spokojní.
Ďakujem. Zuzana
Delfíni ďakujú Tebe Zuzka
zvedavá bola Hilda
9
Recepty na VESELÚ VEĽKÚ NOC
Od našej Malej Mamy Marty :
Čo potrebujeme :
1 dôkladne amputovaná prasacia noha
2 kg vykopané zemiaky na cudzom poli
20 dkg plačúca zelenina
kýchajúci prášok
dovolenka pri mori s odberom soli
4 ukradnuté vajcia spopod susedovej sliepky
dobrá veľká kyslá uhorka, čo si gazdiná skryla v špajzi
3 mrkvy do páru
návšteva baču za účelom získania jogurtu
2 dcl kvapiek na žalúdok
Postup :
niečo uvariť, niečo pokrájať, niečo vyklopiť, niečo vypiť a čakať čo sa stane.
Ak nastanú akékoľvek potiaže zavoláme zdravotníkov, ktorí si tiež pochutia.
10
Radí Martin :
Treba nám :
1 korbáč so stužkami
1 m3 dymových efektov
90 db hudby
2 m3 dymových efektov
2000 ks pesničiek na pamäťových médiách
100 l vodky
200 l nealko
najmenej 1 mld ks dobrej nálady
a asi 100 ľudí, ktorí sa chcú zabaviť
Postup :
všetko dokopy zmiešame, zlejeme dokopy, dolejeme vodu a pred použitím
vykorbáčujeme.
Počas Veľkej Noci jedzte, pite, tancujte, zabávajte sa,
lebo tradície sa majú dodržiavať
☺
11
Indiánsky horoskop pre Vás
21. marec - 19. apríl
Červený jastrab – HAJA ČERVENÁ Milvus milvus
Patrí jej : rastlina : púpava, kameň/minerál : ohnivý opál, farba : žltá, element :
búrkový vták
"Mesiac pučiacich stromov" uvádza jedno z najrýchlejších období rastu na zemi. A to
znamená: "high energy" (veľkú energiu) pre všetkých, čo sa narodili v tomto čase. Ako jastrab s
červeným chvostom, ktorého Indiáni kmeňa Pueblo nazývajú "červený jastrab", sú títo ľudia
lovci, ktorí sa rýchlosťou svetla rútia na ceste hľadania nových činov, projektov a filozofií. Pritom
upadajú z jedného extrému do druhého : v lepších fázach sú otvorení a pozitívni, v zlých sa
utiahnu ako osamelí vlci a premýšľajú o nepodarenom svete. Tak, ako ich kameň - ohnivý opál Indiáni ho dávali do súvislosti so silami Slnka, Mesiaca a ohňa - milujú títo ľudia miesta, kde to
ide do horúca a kde neustále panuje napätie. Hlavná vec je pritom, aby boli podporené ich silné
energie. Ich hlavným problémom je silný oheň, ktorý v nich horí. Kto sa ho nenaučí zvládnuť a
užitočne využiť, stroskotá v dôsledku vnútorného napätia. Problémy majú so svojím vzťahom k
Mesiacu, ktorý symbolizuje emócie: ako fanatici jasnosti sa obávajú mätúceho chaosu vlastných a
cudzích citov. Ich totemová rastlina - púpava, sa dávnejšie používala ako ukľudňujúci
prostriedok. Púpavové tonikum je dobré na problémové miesta ľudí narodených v znamení
jastraba, a tým je najmä oblasť hlavy. Ich farba, zlatožltá farba jarného Slnka a púpavy im
pomáha stimulovať inteligenciu a podporuje ich telesné a duševné zdravie. Nebojácne a bez
ohľadu na straty bojujú ľudia znamenia jastraba proti pokrytcom a kazisvetom tohto sveta. Majú
vrodený optimizmus a veľkú silu rozhodovania. Ako úprimní, samostatní ľudia a myslitelia sú
dobrými vedúcimi osobnosťami, ale chýba im koncentrácia, trvalý záujem a trpezlivosť.
Naplnenie nájdu s inými príslušníkmi elementu búrkového vtáka a s ľuďmi elementu motýľa. Ich
osobným doplnkom je znamenie havrana.
Zdroj : www.ezoterika.sk
12
Ochutnajte aj vy...
Neustále vznikajú novšie a ešte novšie pravidlá správnej výživy. Striedmo
uvažujúci experti odporúčajú jednoduchý model :
Veľa obilnín, zeleniny, ovocia a orechov, s mierou mliečne výrobky, ryby,
mäso a vajcia, k tomu kvalitné rastlinné oleje. Úsporne s cukrom. Radšej variť
doma, ako kupovať hotové jedlá. Kto sa bude pridŕžať tohto modelu, môže
pokojne niekedy zjesť aj kúsok torty alebo hamburger.
Vedci prišli na mnohé zaujímavé fakty :
Vajcia – prehnané riziko cholesterolu. Iba ľuďom, ktorí majú tak či tak
zvýšený cholesterol, sa odporúča jesť nie viac ako 2 vajcia týždenne. Nasýtené
mastné kyseliny vo fritovacom oleji dvíhajú cholesterol v tele oveľa viac ako vajcia.
Odporúča sa olivový alebo repkový olej, pričom svojho ranného vajíčka sa
nemusíte zriecť.
Zelený šalát – nie je až taký „fit“ ako sa propaguje. Je síce vhodný pri
diétach, no z hľadiska zdravej výživy má, žiaľ nulovú hodnotu. Listový hlávkový
šalát a ľadový šalát má minimum vitamínov a pozostáva viac-menej z vody.
Maslo – netreba sa ho zriekať úplne. Dlho stálo v rebríčku hodnôt za
margarínom, no teraz sa hodnotí opäť vyššie. Obsah tuku v masle je totožný
s margarínom. Britskí vedci nevylučujú, že zmenou kŕmnych zmesí u kráv
s pridaním repkového semena môže maslo obsahovať aj nenasýtené mastné
kyseliny, čo je však zatiaľ hudba budúcnosti.
Hydinové alebo iné mäso – odporúča sa striedanie. Biele hydinové mäso
nemusí byť zdravšie a menej tučné len preto, že ide o pernatú zver. Husi a kačky
obsahujú napríklad podstatne viac nasýtených mastných kyselín a kalórií ako chudé
hovädzie a bravčové mäso.
Káva – s mierou pravý zdravotný elixír. Dobrá správa pre milovníkov
kávičky : dve až štyri šálky denne podľa japonských výskumov znižujú riziko
rakoviny čriev až o polovicu. Okrem toho káva znižuje riziko vzniku žlčníkových
kameňov o štyridsať percent. Káva urýchľuje trávenie tukov a rozširuje srdcové
cievy. Holandskí vedci na výskume 17 000 osôb zistili, že osem šálok kávy denne
znižuje riziko vzniku cukrovky II. (tzv. Stareckej) až o polovicu. Pri čaji sa podobné
účinky nezistili.
Najnovšie fakty o potravinách vyhľadala a
Dobrú chuť aj naďalej praje Dana Beòová
13
U Delfína
toto je stála rubrika a môžete v nej nájsť hocičo alebo aj hocikoho, tak „Vstúpte“
Aj dnes tu máme príspevok o elektronickej pošte, nezľaknite sa
počítačov, pretože... je to jednoduché a pohodlné...
Prečo nevyužiť možnosti elektronickej pošty?
Keďže v klube máme aj internet, každý si môže založiť svoju vlastnú poštovú
schránku, kde mu môže prísť pošta od priateľov ...
A zistiť či niečo vo vašej schránke je alebo napísať priateľom je tak
jednoduché...
...a keby nebolo, každému ochotne vysvetlíme a pomôžeme ...
Ak Vás to nezaujalo, tak sa pozrime ...
Čo Vám ponúkame:
- príjemné posedenie v kruhu milých ľudí
- môžete u nás nájsť pomocnú ruku pred vchodom do nového sveta
- spoločenské hry
- prácu s počítačom
- internet
a mnoho iných aktivít
stačí len prísť
nájdete nás na sídlisku Lipovec, na Okružnej ulici, oproti gymnáziu,
v budove materskej škôlky
ak nás nebudete vedieť nájsť, spýtajte sa na pošte alebo
na gymnáziu na Lipovci vo Zvolene
Kontakt :
14
0902 047 306
[email protected]
Držíte v rukách časopis Delfín zvolenský, ktorý je registrovaný na Ministerstve kultúry v
zozname registrovanej tlače pod evidenčným číslom : EV 3967/10.
1.
Názov periodickej tlače: Delfín zvolenský - mesačník pre duševné zdravie
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná
v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: --3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.04.2010
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: krajský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: Prezentácia písomných, grafických a fotografických prác ľudí s
duševnými problémami a ich sympatizantov, infomácie o aktivitách na území
banskobystrického kraja
typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: občianske združenia a charitatívne organizácie
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: --9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Delfín občianske združenie pre duševné zdravie
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Okružná 131, 960 01 Zvolen
IČO: 37 824 678
telefón: 0902/047 306
email: [email protected]
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa
rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: --11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou
Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích
právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%
--12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---
Poznámka pre čitateľov : číslo I. 2010 zodpovedá číslu 4/2010
15
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme
NAŠIM PARTNEROM :
Motor – Car Banská Bystrica, spol. s r. o.
Ondrej Binder, Ranč NÁDEJ, Svätý Anton
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
SAD Zvolen, a. s.
MEDIÁLNI PARTNERI :
Zvolenské noviny
Vydáva : DELFÍN občianske združenie pre duševné zdravie vo Zvolene, Okružná 131; IČO : 37824678,
tel.: 0902 047306, e-mail :[email protected]
Registrácia na MK SR – EV
3967/10
Redakčná rada : Danka Beňová, Emília Kupcová, Mgr. Petra Kubišová, Ing. Vladimír Svorák a Ing. Hilda Krnáková.
Príspevky nevraciame a vyhradzujeme si právo ich úpravy. Časopis neprechádza jazykovou úpravou. Nepredajné.
Dátum vydania : 11. jún 2010
16
Download

Číslo 04/2010