DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV • ROČNÍK XX • 03/2012
Prežijú
dnešné
rodiny?
Rodina –
základ života
Postavme rodinu na pevné
základy, tak prekoná všetky
útoky.
Strany 12–14
Noc kostolov
Kostol sv. Kataríny
Alexandrijskej odhalil svoje
tajomstvá a zákutia.
Strana 15
Druhá synoda
Spišskej diecézy
Postupne predstavujeme
niektoré jej nariadenia
a odporúčania.
Strana 16
EDITORIAL
Milí čitatelia,
číslo, ktoré k vám prichádza, je opäť
bohaté. Možno nie kvôli obsahu
a kvalite, veď sme všetci novinárski
amatéri. Ale preto, lebo dávame všetci
do príspevkov veľa. Ochoty, schopností
(a často i neschopností), času, no
predovšetkým veľkú túžbu, aby aspoň
jedna myšlienka z čísla niekoho
obohatila, pomohla mu v konkrétnej
situácii, vyviedla z temnoty či
nasmerovala na správnu cestu.
Ohlasy od vás na jednotlivé číslo stále
neprichádzajú. Veríme však, že Duch
Svätý veje, kam chce, že si dobre koná
svoju prácu a sprevádza nás pri písaní
a vás pri čítaní. A to nám dáva veľkú
nádej a silu pri tvorbe časopisu.
Príspevkami v tomto vydaní sa
chceme prihovoriť rodinám, ukázať
manželom, čo ich má viesť na ceste
manželským životom, aby speli
k jednote. Tak, ako to chce od nich
Boh. Ponúkame Boha, Bibliu, lásku
a modlitbu ako prostriedok pomoci.
Nepíšeme to, čo chcete čítať, ale to, čo
by ste sa mali dozvedieť, nad čím by ste
mali možno uvažovať.
Ide leto, čas, keď môžeme všetci viac
načerpávať. Prajem vám, aby ste počas
prázdnin a dovoleniek našli to, po čom
túžite. Aby ste našli to, čo vám bude
osožné na ďalšej životnej ceste. Aby ste
doputovali do svojho vnútra. Aby ste
doputovali k Bohu.
Príjemné čítanie!
Letné tábory 2012
Eva Murínová
Príspevky a námety
do Farského listu zasielajte na
e-mail: [email protected]
Snímka na titulnej strane:
Veronika Jurčíková
D VOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV . V YDAL : Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne pre vnútornú potrebu.
C ENZOR : Prof. Ľubomír Pekarčík, PhD. Š ÉFREDAKTOR : Ing. Eva Murínová. R EDAKČNÁ RADA : Mgr. Miroslav Žmijovský, Mgr. Katarína Ileninová,
Mgr. Renata Jedláková, PhDr. Zuzana Machajová, Ľudovít Oravec, Monika Kočalková, Petra Jurčáková. I MPRIMATUR : Mons. Prof. ThDr. František Tondra,
spišský diecézny biskup, Spišské Podhradie, 13. 12. 2000 pod č. 161/2000. R EGISTRAČNÉ ČÍSLO : A-2003/07522 OVVS/MU, 1/2003. N ÁKLAD : 800 ks.
Uzávierka budúceho dvojčísla je 10. augusta 2012. Svoje príspevky nám môžete dávať do schránky Farského úradu s označením „Pre Farský list“ alebo
e-mailom na adresu: [email protected] Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia textov. SADZBA A TLAČ: Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín
2
FARSKÝ LIST 03|2012
Dôležitým prvkom novej
evanjelizácie je ľudová zbožnosť
SNÍMKA: VERONIKA JURČÍKOVÁ
eorganizovať zasadania, ale modliť sa;
nepísať memorandá, ale kľačať pred svätostánkom. Prelát Wilhelm Imkamp, duchovný správca mariánskeho pútnického
miesta Maria Vesperbild, takto načrtol pre marcové
vydanie Vatikánskeho magazínu návrh programu
k Roku viery. Katolícke výbory a zväzy sú širokej
verejnosti úplne neznáme, interné procesy dialógu
v nemeckej cirkvi už dávno nemajú styčné body so
spoločenskou realitou, zdôrazňuje nemecký duchovný. Jeden z najväčších nemeckých filozofov súčasnosti, Robert Spaemann, poukázal na to, že zoskupenia, kňazi aj laici, považovaní za „konzervatívnych“,
sú z tohto procesu vylúčení a často dokonca šikanovaní, uvádza Wilhelm Imkamp. Celý proces dialógu je reálna satira, veľmi nákladný školský príklad
sebevzťahovačnosti. „Svojprávny“ laik je veľmi často obyčajným reproduktorom „veľkých“ teológov,
ktorí by si priali inú cirkev. Elán novej evanjelizácie
a nadšenia mnohých laikov je a bolo niečo veľkolepé, pokračuje prelát, avšak bez správneho sprevádzania učiteľským úradom Cirkvi je tu riziko vzniku
čisto pocitového náboženstva, ktoré si potom samo
utvára svoje rituály a svoje dogmy.
N
Dôležitým prvkom novej evanjelizácie je naopak
ľudová zbožnosť, zdôrazňuje poradca niekoľkých vatikánskych dikasterií. S ľudovou zbožnosťou sa spája
názornosť, na ktorej v novej evanjelizácii podstatne
záleží, vysvetľuje nemecký kňaz. Ľudová zbožnosť
vytvára sakrálnu kultúru.
Pápež pri svojich pastoračných cestách navštevuje pravidelne mariánske pútnické miesta. Tento
postoj Svätého Otca ukazuje, že jednoduchá myseľ,
ktorú si často s ľudovou zbožnosťou spájame, a intelektuálnosť si nemusia protirečiť. Kubánski biskupi
vyhlásili v súvislosti s výročím mariánskeho zjavenia v Cobre jubilejný mariánsky rok – bolo by viac
než zmysluplné vyhlásiť mariánsky rok tiež v Nemecku, domnieva sa O. Imkamp. To by sa však jeho
stredom musela stať skutočne Matka Božia, a nie
nejaká jej rodovo teologicky korektná feministická
interpretácia.
Čo teda odporúča nemecký kňaz katolíkom, ktorí
chcú dobre prežiť Rok viery? Rannú a večernú modlitbu, návštevu nedeľnej svätej omše, modlitbu pred
jedlom, raz za mesiac spoveď a návštevu pútnického
kostola – pokiaľ možno s celou rodinou, aby sa tento
výlet spojil aj s pozitívnym zážitkom pre deti. l
FARSKÝ LIST 03|2012
3
UDALOSTI VO FARNOSTI
Slovenské svedectvo viery v Krakove
Tak
ako kedysi pred 1150 rokmi putovali na naše územie
svätí Cyril a Metod, aby nám priniesli
vieru v Trojjediného Boha, tak sa Slováci
12.mája vydali do poľského Krakova, aby
túto vieru ukázali svetu. V poradí už ôsma
celoslovenská púť Rádia Lumen prilákala
tisíce pútnikov.
Púť oficiálne otvoril pomocný krakovský biskup Ján Zajac spolu s predstavenou
Kongregácie sestier Božieho milosrdenstva. Slovákov prišiel pozdraviť i krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziwisz.
Program slávenia tejto púte sa začal fatimským ružencom svetla, aby sa pútnici
v duchu pripojili k tým, ktorí o deň neskôr
budú vo Fatime sláviť 95. výročie zjavení.
Hlavným celebrantom svätej omše bol košický pomocný biskup Stanislav Stolárik,
koncelebroval riaditeľ Radia Lumen Juraj
Spuchľák a ďalší kňazi.
V homílii sv.omše otec biskup zdôraznil dôležitosť úcty k Božiemu milosrden-
stvu. Ani si nevieme predstaviť, aké veľké
je zmilovanie Nebeského Otca k nám.
Preto sa máme stále utiekať ku prame-
ňu Božieho milosrdenstva, ktorým je
Ježiš Kristus. Máme mu v modlitbe odovzdávať naše trápenia, naše nedostatky
a prosiť o prúdy novej životodarnej vody
milosrdenstva, prúdiaceho z jeho srdca.
„Doniesli ste si batohy, plné vašich bolestí, biedy a trápenia. Teraz tu, na tomto
mieste ich vysypte a do batohov si naberte Božie milosrdenstvo. Toto prineste
domov a rozdávajte každému, koho stret-
nete. Takýto batoh už nebudete musieť
niesť. On sám vás ponesie.“ Spomenul
i otcov biskupov, ktorí už naše rady žijúcich opustili – biskupov Kojnoka, Baláža a Tondru. Pripomenul tiež dôležitosť
i potrebu modlitieb za zomrelých, ale aj
za živých, ktorí ešte neobjavili moc Božieho milosrdenstva.
Program púte zakončila modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. V slovenskej kaplnke, ktorá bola počas púte hojne navštevovaná, biskup Stolárik uložil
k úcte relikvie svätých Andreja-Svorada
a Benedikta.
Ľudovít Oravec
Snímky: Lumen
Misijná púť detí
v Levoči
Už
11. rok organizovalo eRko –
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Misijnú púť detí. Aj tento rok ich
pozývali na stretnutie do Rajeckej Lesnej
alebo do Levoče. Pozvanie na púť prijalo vyše 4 600 detí, vedúcich a kňazov zo
všetkých kútov Slovenska.
Aj deti a vedúci z eRka – Oblastného
centra Dolný Kubín (z farností Kňažia,
Oravský Podzámok, Malatiná a Dolný Kubín) sa 12. mája 2012 vybrali na túto púť.
Ich kroky viedli do Levoče, kde sa zišlo
približne 1 500 detí, aby spoločne putovali
na Mariánsku horu. Počas cesty sa zapájali
do rozličných aktivít prepojených mottom
púte Živá viera. Svätú omšu celebroval
spišský diecézny biskup Štefan Sečka spolu s Dominicom Kimengichom, biskupom
Lodwarskej diecézy v Keni. Ten sa priho-
4
FARSKÝ LIST 03|2012
voril slovenským koledníkom a poďakoval
za ich nasadenie a pomoc. Aj vďaka tomu
môže Dobrá novina v Lodwarskej diecéze
na severe Kene podporovať projekty vzdelávania dospelých, údržby studní, domov
pre deti s postihnutím a sociálny projekt
diecézy. Zároveň ich prosil o modlitbu za
misionárov pre Keňu. Deti priniesli ako
obetný dar toaletný papier a pero, ktoré pomôžu krízovému stredisku Alžbetka v Spišskej Novej Vsi. Misijná púť detí
je určená predovšetkým pre koledníkov
Dobrej noviny. Tí sa počas Vianoc zapájajú do koledníckej akcie Dobrá novina
a v poslednom ročníku vyzbierali vyše
900-tisíc eur na podporu rozvojových
projektov v afrických krajinách.
Renata Jedláková
Snímky: A. Šaligová, R. Jedláková
Začiatok nového života
Na
nedeľných svätých omšiach je
radosť pozerať na zástup detí,
prichádzajúcich si k oltáru pre krížik.
Najmä u tých najmenších vidieť v očkách
zvedavosť a výnimočnosť tej chvíle. No
pre 116 detí z našej farnosti sa v nedeľu 20.
mája 2012 začal nový život. K oltáru si odteraz budú prichádzať už nie pre symbol,
ale pre skutočného sviatostného Spasiteľa. V ten deň totiž po prvýkrát pristúpili
k svätému prijímaniu, aby prijali Ježiša do
svojich sŕdc.
najprv posmelil, aby sa nebáli, veď aj pre
neho je to prvá takáto sv. omša. Nervozita
opadla a prišla tradičná a veľmi obľúbená
hraná scénka.
Terezka, Ľubka, Andrej a Tobiáš z prvoprijímajúcich detí pomohli pánovi kaplánovi názorne ukázať, že nie je dôležitý
obal, ale to, čo je dnu. „Najdôležitejšie
je, aby bolo vo vašom srdci dobro, láska.
Pána Ježiša zaujíma to, čo máme vo svojom srdci. Nie to, ako sme oblečení. Keď
sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás,
Púte
prvoprijímajúcich
P
omôcť prehĺbiť duchovný zážitok
z veľkej udalosti – prvého svätého prijímania – mali púte, ktorých sa prvoprijímajúce deti zúčastnili.
22. mája 2012 sa tretiaci Cirkevnej
spojenej školy vydali do Rajeckej Lesnej.
Prezreli si tu Slovenský betlehem, vytvorený miestnym rezbárom Jozefom Pekarom. Po sv. omši putovali na kalváriu,
pod ktorou vyviera prameň sv. Františka,
z ktorého ochutnali pravý Rajec.
Exkurzie do výrobne hostií v Prešove
sa vo štvrtok 24. mája zúčastnili prvoprijímajúci všetkých kubínskych škôl. Cestou
naspäť vystúpili na Mariánsku horu v Levoči a zúčastnili sa svätej omše. Na týchto
milostivých miestach sa odovzdali pod
ochranu Božej matky a vyprosovali si milosť vytrvať vo viere.
-pd, asSnímky: archív školy
Slávnostnému dňu predchádzala dlhá
príprava – v školách na hodinách náboženstva, doma v rodinách, na pravidelných štvrtkových detských sv. omšiach
i pri každodennom živote sa všetci snažili dobrúsiť krištáľovú detskú dušičku
tak, aby pri tejto prvej veľkej udalosti obstála. Netreba zabudnúť na nikoho z kňazov, katechétov a katechétiek, učiteliek či
sestier saleziánok, ktorí priamo či nepriamo, ale vždy trpezlivo viedli deti na pomyselnom kľukatom chodníčku k oltáru.
Na rodičov, krstných rodičov, dedkov,
babky, ktorí v modlitbách prosili o ich
dobrú prípravu.
Oplatilo sa to. Aj slniečko prišlo privítať
chlapcov v elegantných oblekoch a dievčatá v nádherných bielych šatách. Všetci
odrazu stáli nastúpení pred kostolom Povýšenia svätého kríža kľudnejšie a pokojnejšie ako inokedy. Nezbednosť z posledných nácvikov sa stratila a z tvárí detí sa
okrem trémy dali čítať aj radosť a spokojnosť. K oltáru si ich priviedol pán kaplán
Pavol Drdák, ktorý sa im venoval s láskou
a trpezlivosťou na pravidelných štvrtkových detských sv. omšiach. V homílii ich
v našom srdci“ – to boli slová, ktoré nielen vystihli podstatu homílie, ale aj slová, ktoré sa pán kaplán snažil v rôznych
obmenách vštepiť do detí počas celej prípravy. A tieto slová nadviazali na prvú recitátorku z úvodu tejto slávnosti: „Príď Ježiško premilý, príďže, príďže k nám. Moje
srdiečko nevinné ja tebe navždy dám.“
Po homílii to už malo rýchly spád. Za
sprevádzania detského speváckeho zboru dospela slávnosť k svojmu vyvrcholeniu. Chlapci a dievčatá predstupovali vo
dvojiciach k oltáru, aby prijali najväčší
Dar, ktorý im zmení navždy život. Nasledovalo krátke zasvätenie detí, po ktorom
prvoprijímajúcim chlapcom a dievčatám
pán kaplán verejne sľúbil, že im bude vždy
k dispozícii so sviatosťou zmierenia, keď
ho o to požiadajú. Záverečné poďakovanie detí i rodičov ukončilo celú slávnosť.
Ostáva len veriť, a musíme sa všetci za to
modliť, aby to slávnostné odhodlanie deťom vydržalo. Zasiate semienko musíme
polievať, pestovať a strážiť. Len tak budú
tieto deti v živote šťastné. A o to nám ide.
Ján Šimún
Snímka: Fotocentrum
FARSKÝ LIST 03|2012
5
UDALOSTI VO FARNOSTI
Na KubCup-e hviezdili Rezbári
Už
po deviaty raz Dolný Kubín na
KubCup-e privítal mladých volejbalistov z celého Slovenska. Od 4.–6.
mája sa tridsať tímov od Bratislavy až po
Michalovce usilovalo vyhrať putovný pohár Márie Dominiky Mazzarellovej, zakladateľky sestier saleziánok, ktoré spolu
s dobrovoľníkmi z Laury, združenia mladých, turnaj organizovali.
O KubCup je veľký záujem. „Minulý
rok bolo na turnaji 28 družstiev. Tento rok
sa nám prihlásilo veľa tímov. Keďže sme
mali k dispozícii iba 5 telocviční, zobrať
sme mohli len prvých 30 tímov,“ vysvetlila členka organizačného tímu Marta Sojčáková.
Po odohratí posledného 120. zápasu
bol víťaz jasný. Putovný pohár si odnieslo domáce družstvo Rezbári. So striebornými medailami odišli domov Miňonky z Brezna a na treťom mieste skončila
Bratislavská Miletička. Dobre sa darilo aj
domácim družstvám Angels, UMB a Motorom, ale aj „cezpoľným“ Ovciam z Mi-
chaloviec, Stroskotancom z Bratislavy
a Michalovi z Michaloviec, ktorí obsadili
4.–10. miesto.
„Teší nás, že KubCup nie je len o volejbale. Hráči tu chodia s chuťou zažiť skvelý
víkend v partii, spoznať nových ľudí, okúsiť pohodovú a priateľskú atmosféru... Pre
mnohých z nich je turnaj srdcovou záležitosťou. Máme hráčov, ktorí chodia hrávať
už 7–8 rokov. Mnohí z nich sa povydávali,
založili si rodiny a na KubCup sa vracajú
aj s nimi,“ konštatuje Monika Čižmárová,
koordinátorka KubCup-u.
Napriek tomu, že zdravotníčky ošetrili niekoľko poranení, turnaj prebehol bez
vážnejších zranení. „Zvládli sme to s Božou pomocou! Veď sa za nás modlili aj farníci v ružencovom bratstve, spoločenstvo
matiek, tretí rád františkánov i sestry na
Karmeli v Magyarszéku. Najväčšia vďaka
patrí však našej patrónke, Márii Dominike
Mazzarellovej, ktorá má o pár dní sviatok
a samozrejme našej Matke – Panne Márii Pomocnici,“ povedala na záver sestra
Mária Svoreňová FMA, členka organizačného tímu. Spolu s organizátormi verí, že
turnaj nebol len športovým stretnutím,
ale že priniesol aj nové priateľstvá, vyzdvihol správne hodnoty a bol malou školou
dobrovoľníctva a fair – play života.
Júlia Čižmárová
Foto: Filip Urbaník
Evanjelizácia
športom
S
edem smelých dievčat sa prebojovalo
v silnej konkurencii do finále Domčacupu 2012. Je to volejbalový turnaj organizovaný Športovým tímom Združenia Laura
v saleziánskom stredisku na Mamateyovej
ulici v Bratislave. Šesť tímov sa 12. mája
snažilo prebojovať do celoslovenského finále s možnosťou postupu na Medzinárodné hry saleziánskej mládeže PGS (v roku
2013 sa uskutočnia v Chorvátsku). Druhé
miesto zaistilo nášmu tímu postup do Banskej Bystrice. Tam už bola konkurencia
o čosi väčšia, ale dievčatá zas raz ukázali,
že na Orave sú šikovné a zručné dievčatá
a porazili družstvá z Banskej Bystrice, Bardejova či Humenného. Sériu víťazstiev však
ukončili, keď opäť narazili na svoje súperky
z Bratislavy, s ktorými prehrali 2:1 na sety.
Konečné druhé miesto v celoslovenskom
finále bolo pre dievčatá bojujúce za dolnokubínske saleziánske stredisko veľmi cenné
a rozhodne im nezobralo chuť pokúsiť sa
o postup na PGS znova o rok. Motto Športového tímu Laury „Evanjelizovať špor6
FARSKÝ LIST 03|2012
tom“ je semienkom, ktoré našlo v našom
meste živnú pôdu. Volejbalisti z miešaného
tímu Motory okrem tradičného KubCupu
uspeli aj na Volleysession 10. 4. v Dubnici
nad Váhom, odkiaľ si priniesli víťaznú putovnú trofej.
Mladší chlapci sú tiež športovo činní.
Každoročne sa zúčastňujú na celosloven-
skom futbalovom turnaji KAMA, odkiaľ
veríme, raz donesú aj pekné umiestnenie.
Tiež basketbalistom zasvietila zelená –
dva tímy z Kubína si boli vyskúšať svoje
schopnosti na pilotnom ročníku Streetball
Trophy 2. 6. v Bratislave.
sr. Zuzana Saloňová, FMA
Snímka: archív sestier FMA
Deň matiek na Cirkevnej spojenej škole
ťažké určiť víťazov. Tí si napokon odniesli
diplom, vecnú cenu a veľký potlesk spolužiakov.
D
ruhú májovú nedeľu sa slávi Deň
matiek. Tento rok pripadol tento deň
na symbolický dátum 13. máj, keď sme
si pripomenuli 95. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. Okrem tradičného
programu v MsKS žiaci prvého stupňa
chceli vyjadriť lásku k svojim mamám aj
prostredníctvom pekných kresieb. Počas
dvoch týždňov maľovali na hodinách výtvarnej výchovy portréty svojich mamičiek a zapojili sa tak do výtvarnej súťa-
že s názvom Moja mama. Práce detí boli
plné lásky a preto aj porota mala veľmi
Škôlkarská
omšová skladačka
Pohár dekana skončil v Pribiši
Š
kôlkari na Cirkevnej spojenej škole sa
tiež včleňujú do spoločenstva Cirkvi
v našej farnosti. Niektorí z nich počas
školského roka zväčšovali počet detských
účastníkov na štvrtkových svätých omšiach za účasti detí. Podporili ich v tom
pani učiteľky, ktoré im pripravili súťaž pod
názvom Nechajte maličkých prísť ku mne.
P
rvý máj tohto roku, utorok, telocvičňa
Cirkevnej spojenej školy, záľaha športovo odhodlaných miništrantov dolnokubínskeho dekanátu. Zišli sa, aby si zmerali svoje sily vo futbale, aby sa spoznali
a navzájom povzbudili. Chlapci z ôsmich
farností a dvoch filiálok súťažili v plnom
nasadení. V nabitej konkurencii si dolnokubínski, ale i vyšnokubínski miništranti
počínali nad všetky očakávania vynikajúco. Oba tímy postúpili do semifinále. Vyšnokubínčania skončili pred bránou finále
až po „jedenástkovom“ rozstrele. Do finále
turnaja o pohár dekana, ktorý spoluorganizoval i financoval dolnokubínsky dekan
Ľ. Pekarčík, postúpili miništranti z farností Dlhá nad Oravou, Žaškov, Dolný Kubín
a Pucov - filiálka Pribiš. O prvé miesto
nakoniec bojovali miništranti Dolného
Kubína a Pribiša. Tí dolnokubínski v zá-
Neobyčajný štvrtok
S
Jej pravidlá boli jednoduché: Jedno kolo
trvalo dva mesiace, počas nich deti zbierali kúsky im neznámej skladačky. Čo jedna štvrtková detská svätá omša, to jeden
dielik, až sa z nich dal zložiť celý obrázok.
Na konci každého kola deti s rodičmi získané časti obrázka nalepili, vyfarbili, priniesli podpísané do materskej školy a pripevnili na výstavku na magnetickú tabuľu
v chodbe. V deň „D“ pani učiteľky s deťmi
výstavku vyhodnotili. Tí, ktorí mali úplný
obrázok, postúpili do losovania o hlavnú cenu, ostatní dostali za odmenu malú
maškrtu. Obrázok kostola s ľuďmi, tri oltárne sviece, či modliace sa ruky tak mali
svojich malých víťazov.
M. Šaligová • Snímky: archív školy
viatok Najsv. Kristovho tela a krvi žiaci
a učitelia Cirkevnej spojenej školy začali svätou omšou. Po nej ich v priestoroch
školy čakalo divadlo Bojník, ktoré predviedlo šermiarske vystúpenie. Dozvedeli
sa mnoho informácií z histórie šermiar-
vere už ale nestačili na výborne hrajúcich
súperov, prehrali však len o jediný gól,
a to až po druhom predĺžení. Spestrením
tohto stretnutia bola i súbežne prebiehajúca súťaž v rôznych zručnostiach a hlavne
vedomostiach z náboženstva, Svätého písma a z miništrovania. Tu najlepšie obstáli
miništranti z farnosti Žaškov.
miništranti
Snímky: Miroslav Žmijovský
stva v stredoveku i o spôsobe obliekania
a zvyklostiach rytierov. To však nebol záver
ich aktivít. Ako je už na škole zvykom, žiaci
deviateho ročníka a kvinty si zmerali svoje
sily s učiteľmi. Futbalové a volejbalové súťaženie bolo podporované početným publikom, z víťazstva sa napokon tešili učitelia.
Mária Šaligová • Snímka: archív školy
Otília Jurigová • Snímka: autorka
FARSKÝ LIST 03|2012
7
UDALOSTI VO FARNOSTI
D ako dvadsaťročný
festival Lumen
H
udobný festival Lumen privítal svojich návštevníkov tento rok 8. – 9.
júna opäť v Trnave. Tento rok bol ale
niečím výnimočný. Festival oslávil svoje
dvadsiate narodeniny!
Prešiel dlhou cestou, kým sa zaradil
medzi najväčšie stredoeurópske gospelové podujatia. Prvýkrát sa predviedol na
futbalovom ihrisku, neskôr sa presunul na
zimný štadión, potom pôsobil dlhé roky
v Mestskej športovej hale, až sa nakoniec
stal CITY MUSIC FESTIVALom mesta
Trnava, ktorý sa už 6.rok odohráva priamo v centre mesta – na Trojičnom námestí, v mestskom amfiteátri, na Radničnom
nádvorí a tento rok aj v Kine Hviezda.
Tohtoročný program opäť ponúkol pestrý výber: viac ako 15 zahraničných, ale aj
domácich skupín, workshopy a prednášky,
tanečné divadlo, celonočnú adoráciu, oddychovú zónu, výstavu „Po stopách Lumenu“, prevezenie po trnavskej Promenáde na trojkolkách či program pre deti.
V minulosti organizátori do Trnavy
pozvali zvučné mená gospelovej hudby
z mnohých krajín sveta. Rozmanitosť odzrkadľujú aj hudobné žánre – pop, rock,
hip-hop, ska, dance, folk, urban, worship,
funky a tento rok si prišli na svoje aj fanúšikovia metalu.
Paríž nesklamal
Po
dvoch rokoch si žiaci Cirkevnej
spojenej školy znovu zopakovali
obľúbený výlet do Paríža. Nájsť študentov,
ktorí by mali záujem, nebol žiaden problém, a tak 4. mája vyštartovali z Dolného
Kubína. Po 24-hodinovej únavnej ceste však prehliadky Louvre, Notre Dame,
nábrežia Seiny, Invalidovne či Eiffelovej veže stáli za to! Nedeľná svätá omša
v krypte Sacre Coeur po slovensky tiež nie
je každodenná udalosť. 365. obchodom
v „parížskom Manhattane“ sa tešila pre8
FARSKÝ LIST 03|2012
Tohtoročným lídrom bola skupina Leeland z USA. Kapela vznikla v roku 2004
v Texase, no napriek tomu už má za sebou
4 albumy a nominácie Grammy Award
a Dove Award. Ich hudobný štýl – progresívny rock, je často porovnávaný so skupinami U2 a Coldplay.
Festival však nebol len o hudbe. V homílii úvodnej sv. omše otec biskup Mons.
Róbert Bezák vyjadril úžas nad tým, aká
je hudba skvelá. „Jednoduchých osem
tónov... A stále vznikajú nové piesne rôznych žánrov! Z tých najkraších sa budeme
potom tešiť vo večnosti, kde si budeme
prespevovať s anjelskými zbormi.“ Nefalšovaná radosť a dobrá nálada, aj napriek
občasnému daždivému počasiu, vládla na
festivale celý víkend. Tisíce mladých z celého Slovenska dali najavo, že Boh je živý
a Jeho prítomnosť možno pocítiť aj v hudbe. Cez životné svedectvá niektorých mladých bolo cítiť, ako sa Boh dotýka každého jedného z nás.
Jubilejný 20. ročník Festivalu Lumen
sa niesol v znamení motta than XX. Svoju vďaku chceli organizátori vyjadriť nielen všetkým partnerom a sponzorom,
ktorí festival podporujú, ale aj kapelám
važne ženská časť výpravy. Chlapci radšej
naháňali holuby pod Grand Arche – Novým víťazným oblúkom.
Ďalšie „túlačky“ po meste, Opéra national de Paris, prechádzka okolo Víťazného oblúka, kaplnka sv. Catherine Laboure
boli síce únavné pre nohy, ale potešovali
ducha. Záverečnou bodkou bol všetkými
očakávaný Disneyland so svojimi lákadlami a atrakciami na každom rohu.
Au revoir Paris! A bientot!
Nina a Ivana Krupové, Karin Firstová
(redakčne upravené)
Snímka: archív školy
a prednášajúcim. Najväčšia vďaka patrí
návštevníkom, ktorí sú jeho vernou neodmysliteľnou súčasťou každý rok a asi 300
dobrovoľníkom, vďaka ktorým môže byť
festival pre všetkých zadarmo.
Monika Kočalková
Foto: fln.sk
Farský list na Mediálnej púti
„V
dnešnom svete sa veľmi dáva do popredia informovanosť. Za tento termín sa schovávajú všetky médiá a nehľadia
na to, čo ponúkajú. Kresťanské a katolícke
médiá sa musia tomu trendu vymykať! My
musíme chcieť, aby sa v dnešnej dobe šírilo pozitívne myslenie a pravdivé informácie.“ I takéto myšlienky odzneli z úst vladyku Mons. Petra Rusnáka na svätej omši
v Katedrále sv. Martina v Bratislave počas
Mediálnej púte.
Púť katolíckych médií, ktorá sa uskutočnila 19. mája v Bratislave, je aktivitou
Rady Konferencie biskupov Slovenska
pre spoločenské komunikačné prostriedky, v spolupráci s katolíckymi médiami.
Tento rok sa púť konala už po štvrtýkrát,
ale po prvýkrát aj na úrovni farských časopisov.
V programe Dňa otvorených dverí
v médiách, ktorý bol pripravený pri tejto
príležitosti, mala široká verejnosť možnosť
nahliadnuť do priestorov televízie LUX,
tlačovej kancelárie KBS i auly Kňazského
seminára sv. Cyrila a Metoda. Spoločnosť
Lux comunication privítala všetkých, ktorí chceli vidieť, kde sídli a ako funguje ich
spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia
v médiách, ktoré vydáva množstvo CD
a DVD titulov, uvádza kvalitné filmy na
TV obrazovky i do kín, točí vlastné dokumenty, dramatické diela, organizuje festival Verím, Pane a zároveň podporuje TV
LUX. Aula Kňazského seminára sv. Cyrila
a Metoda bola otvorená pre všetky farské
časopisy a ich tvorcov, ktorí si takto mohli
odovzdať skúsenosti, navzájom sa obohatiť a nabrať nové inšpirácie do tvorby.
Arcibiskup Stanislav Zvolenský vyjadril
úprimné poďakovanie všetkým tvorcom
farských časopisov, ktorí aj naďalej pomáhajú šíreniu evanjelia pomocou médií.
Náš Farský list sa prezentoval svojimi poslednými číslami a bol takisto inšpiráciou
pre ostatné farské časopisy.
Cieľom Mediálnej púte je poskytnúť
priestor nielen na stretnutie sa tvorcov
katolíckych médií s tými, ktorí ich sledujú,
ale umožňuje i samotným pracovníkom
médií vzájomne sa spoznať, vymieňať si
pracovné skúsenosti, postrehy a hľadať
spôsoby šírenia evanjelia masovokomunikačnými prostriedkami. Mediálna púť
bola spojená aj s odovzdaním ceny Andreja Radlinského.
Monika Kočalková
Snímky: autorka
Vigília Zoslania
Ducha Svätého
P
osvätné obdobie päťdesiatich dní od
zmŕtvychvstania Ježiša Krista sa završuje nedeľou Zoslania Ducha Svätého,
ktorou sa pripomína dar Ducha Svätého,
vyliaty na apoštolov. Je to deň, keď sa cez
zoslanie Ducha Svätého naplno zjavuje
Najsvätejšia Trojica a verejne sa zjavuje
Cirkev. Vtedy bola Cirkev verejne zjavená
pred zástupmi a kázaním sa začalo šírenie evanjelia medzi národmi. Cirkev je
teda „zvolávaním“ a „zhromažďovaním“
všetkých ľudí ku spáse.
Tento sviatok Ducha Svätého je apoštolského pôvodu. Už sv. apoštol Pavol píše:
„V Efeze zostanem až do Turíc“(Kor 16,8).
Aj najstarší cirkevní spisovatelia spomínajú tento sviatok (Tertulian, Origenes).
Sviatok má aj vigíliu, teda večerné slávenie pred sviatkom, ktoré malo v Gelazianskom i Gregoriánskom sakramentári štyri
čítania, od 12. storočia to bolo šesť čítaní,
čo zostalo až dodnes.
Podobne ako učeníci v deň Turíc, ktorí
zotrvávali spolu s Ježišovou matkou Máriou na modlitbách a očakávali od Pána
prisľúbeného Ducha Svätého, aj my sme sa
zišli na predĺženej večernej vigílii 26. mája
2012 vedno na jednom mieste – vo farskom kostole sv. Kataríny – aby sme čakali
na Tešiteľa – Ducha pravdy – ako nám ho
prisľúbil Ježiš v evanjeliu (Jn 14, 16-17a).
Biblické čítania nás symbolicky previedli cez Babylon, kde boli ľudia rozdelení, aby ich nakoniec spojil Duch Svätý. Veď
ako bolo písané v treťom čítaní: „Vložím
do vás svojho ducha a ožijete.“ (Ez 37, 14).
Ducha Svätého však netreba len očakávať,
ale aj po ňom túžiť a prijímať ho reálne do
každodenného života. Preto sme spoločne
prosili o silu, múdrosť, potechu a pokoj
Ducha pre členov Cirkvi.
Miroslav Žmijovský, kaplán
FARSKÝ LIST 03|2012
9
ZO SVETA CIRKVI
Vo svete narástol
počet kňazov
Podľa údajov Centrálneho štatistického úradu vo Vatikáne za posledných
desať rokov narástol počet diecéznych i rehoľných kňazov. Medzi
rokmi 2000–2010 vzrástol počet
duchovných vo svete zo 405-tisíc na
413-tisíc, medzi ktorými sú aj stáli
diakoni v počte 35-tisíc. Rastie aj
počet tých, ktorí prosia Benedikta
XVI. o návrat do kňazského stavu.
Pre súčasného pápeža to je najväčší
dar a výsledok Roku kňazov, pretože
v jeho priebehu ho požiadalo o návrat do kňazskej služby 460 kňazov,
pričom v ostatných rokoch sa čísla
pohybujú rádovo v desiatkach.
Novokňazi
Spišskej diecézy
Novokňazi v r. 2012 a ich prvé
kaplánske miesta: Pavol Forgáč
z Oravského Podzámku/Poprad,
Karol Križian z Okoličného/Spišská
Belá, Radoslav Majerník zo Spišskej
Novej Vsi/Stará Ľubovňa, Vladimír
Malec z Popradu/Svit, Matúš Oravec
z Kežmarku/Ludrová, Roman Saniga
z Liptovských Revúc/Námestovo,
Martin Schreiner z Hubovej/Kežmarok, Patrik Taraj z Tvrdošína-Krásnej
Hôrky/Vysoké Tatry.
Spolok
adorujúcich kňazov
Spišský biskup Mons. Štefan Sečka
schválil Štatút novovzniknutého
Spolku adorujúcich kňazov a zároveň
ho odporučil kléru svojej diecézy.
Vstupom doň sa kňazi slobodne
zaväzujú modliť sa za posväcovanie
kňazov, za ich vytrvalosť v kňazskej
službe a za šírenie úcty a poklony
k Eucharistii. Vznikol ako odpoveď
na rastúci tlak útokov proti učeniu
katolíckeho náboženstva, na napádanie a znevažovanie katolíckej viery,
na rastúcu absenciu úcty a poklony
ku Kristovi v Eucharistii, na znevažovanie úradu Svätého otca, ale
aj na skutky niektorých kňazských
spolubratov, ktorými zneuctili kňazský stav; iní spolubratia zase priamo
útočia na Cirkev, na pápeža a spôsobujú Cirkvi vážne vnútorné rany.
- tk kbs, kapitula.sk -
Rok svätých Cyrila a Metoda
na Slovensku
S
lovensko je v plnej príprave na oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Sláviť sa bude až v roku 2013, významnej udalosti
ale predchádza príprava, ktorú bude koordinovať komisia zložená zo zástupcov štátu,
rôznych orgánov i predstaviteľov viacerých cirkví.
5. júla 2012 začína jubilejný cyrilo-metodský rok a jeho program nadväzuje na putovanie relikvií svätého Cyrila po jednotlivých diecézach. Vyvrcholenie roku bude 15.
septembra 2013 v Šaštíne. Podrobný program jubilejného cyrilo-metodského roku sa
nachádza na stránkach www.tkkbs.sk a bude postupne aktualizovaný. Heslom podujatí,
ktoré sa uskutočnia v rámci Roka sv. Cyrila a Metoda, bude citát Na počiatku bolo Slovo
a to Slovo bol Boh.
Kurz Škola Biblie
O
ravské centrum mládeže (OCM) v Trstenej v spolupráci s Katolíckym biblickým
dielom pripravilo ročný biblický kurz Škola Biblie. „Podnetov k takémuto projektu
bolo hneď viacero,“ hovorí Branislav Kožuch, riaditeľ OCM a koordinátor Školy Biblie,
„jednak je to začínajúci Rok viery, ktorý celému projektu dáva osobitú atmosféru, ale
tiež dlho vnímaná potreba hlbšej biblickej formácie animátorov, vedúcich spoločenstiev,
katechétov a pod., ktorí sa snažia životné posolstvo tejto Knihy odovzdávať ďalej, no
niekedy bez podpory, ktorú si v tom všetkom zaslúžia.“
Škola Biblie je systematická ročná formácia (od septembra 2012 do mája 2013) v poznávaní biblického textu a jeho sveta. „Formou prednášok slovenských biblistov, prezentácií, čítania a štúdia biblických textov, Lectio divina a rôznymi zážitkovými formami
chceme účastníkov naučiť základnému poznávaniu Biblie, učiť čítať a meditovať Božie
Slovo, ktoré je živé a má moc premieňať život, a rovnako chceme pripraviť absolventov
Školy Biblie na odovzdávanie a sprostredkovanie poznania Biblie iným, teda napríklad
viesť Lectio divina a organizovať biblické krúžky vo farnostiach či inak podporovať čítanie a poznávanie Biblie,“ povedal Peter Nákačka, riaditeľ Katolíckeho biblického diela.
Ide o pilotný projekt, v ktorom je štúdium rozdelené do ôsmich víkendových blokov, počas ktorých sa bude pozornosť zameriavať na evanjeliá. Viac informácií o celom
projekte je možné nájsť na www.skolabiblie.sk, kde záujemcovia majú zároveň možnosť
registrovať sa. Registrácia trvá do 30. júla 2012.
Doména .catholic
S
vätá stolica požiadala o registráciu internetovej domény „catholic“. Chce tak zaviesť
„doktrinálny poriadok“ v sieti. Vatikán by tak rozhodoval, kto môže touto doménou
disponovať. Užívateľ internetu, ktorý by vstúpil na adresu zakončenú „.catholic“ by mohol očakávať, že sa skutočne stretne s katolíckym obsahom. Dnešná situácia má k tomu
ďaleko. Pod hlavičkou katolicizmu sa skrývajú inštitúcie a ľudia, ktorí nemajú s Cirkvou
nič spoločné.
Stretnutie rodín v Miláne
Z
ačiatkom júna sa v Miláne konalo v poradí už siedme Svetové stretnutie rodín, na
ktorom sa zúčastnil asi milión ľudí, ako aj pápež Benedikt XVI. Tieto stretnutia sa
konajú každé tri roky. Naposledy sa konalo vo Valencii, v Španielsku, budúce bude v severoamerickom meste Philadelphia.
Na milánskom stretnutí mal Benedikt XVI. niekoľko prejavov, ktorými zdôraznil
kresťanské a ľudské chápanie rodiny. Poukázal na dôležitosť rodiny pre celú ľudskú spoločnosť, najmä keď zvolal: „Niet budúcnosti ľudstva bez rodiny.“ Také tvrdenie sa môže
zdať samozrejmé a čisto rečnícke, ale ono bolo a je potrebné v našej dobe, aby otriaslo
naším vedomím a svedomím. Dnes si musíme uvedomiť, že rodina je v nebezpečenstve
z rôznych strán. Kde niet usporiadaných rodín, tam niet dobre vychovaných detí, ba
niet vôbec detí, a teda niet budúcich generácií. Ako povedal Benedikt XVI., „rodinu
treba znovu objaviť ako základnú hodnotu ľudského spoločenstva“, čiže základnú bunku
ľudstva.
Zo zdrojov tk kbs spracoval -em-
10
FARSKÝ LIST 03|2012
Ondrej Štyrák
SRDCE
má kalváriu
za sebou
nenašlo už pod nebom
miesto
už chcelo biť na anjel Pána
zavesené
rovno hore
pri božích nohách
a rozháňať chmáry
čo zatiahli Spiš
Malá Fatra
hlási smútok Tatrám
Tatry dolinám
a nám
tečú po lícach
už len spomienky
na reč
dobráckych otcovských očí
keď sa s nami smial
či túlal po vrchoch
na pokoj
teplých otcovských rúk
ktorými maľoval
príbehy z písiem
a rozdával
chlieb
na bolesť
širokých chlapských ramien
kryjúcich ešte širšie
srdce
len ono vie
čo pretrpelo
než dozrelo
a prasklo
jak zrelý plod
poodnášal doň
všetko
čo bolelo
a bolo treba spáliť
od smetia samoty
cez vrecia urážok
až po rárohy krívd
za resty detí
vždy len jemu
vystavil šek
a žil
s ním na dlani
kým žil
otec
František
(k pocte na smrť uťahaného srdca otca
biskupa Fratiška Tondru)
J. E. Mons. František Tondra
* 4. júna 1936 • † 3. mája 2012
S
počiatku na mňa pôsobil
dosť odmerane, úradne,
príliš vážne..., či tak voľajako. Vídala som ho občas v televízii, u nás sa zjavil akurát tak na
birmovke. A zas to bolo oficiálne,
podľa protokolu. Ale potom, potom sa stal malý zázrak.
V našej Spišskej diecéze sa
rozbehla synoda. Pre našu generáciu čosi nevídané. Nevídané
o to viac, že do nej boli pozvaní
aj laici – bez ohľadu na vzdelanie,
vek, pohlavie..., stačilo, že sme
chceli povedať nahlas, čo sa nám
v Cirkvi páči, čo menej a čo by sa
malo robiť inak. Vo farských bunkách sme aj do polnoci riešili nastolené otázky. Zapojila som sa aj
ja. Pracovala som v pléne synody
za laikov. Vtedy som môjho spišského biskupa začínala spoznávať
hlbšie. Čo zasadnutie, to väčší obdiv k nemu. Milujem, ak sa vzdelanie, intelekt
a pokora snúbia. Toto sú pre mňa múdri ľudia. Môj biskup bol práve takýto.
Vzdelaný, inteligentný a veľmi pokorný. Kto ho poznal, vie, o čom hovorím.
Ja som na synode prednášala dosť návrhov. Sprvoti s roztraseným hlasom, ale
potom, neskôr, úplne spontánne, lebo som zistila, že to nie je žiadna nehoráznosť.
Občas ma môj biskup zavrátil, občas pochválil. Môžem povedať, že som od neho
nepočula ani jedno zbytočné slovo. Hovoril uvážene, s rozvahou a nesmiernou
láskou. Až ma to niekedy hnevalo, s akou nesmiernou láskou. Mnohí (rozumej
ja) by na jeho mieste dupli.
Keď sme po jednom zasadnutí synody odchádzali z Kapituly, bola zima. Každý
chcel čím skôr nasadnúť do vyhriateho auta a odísť. Môj biskup stál na nádvorí,
uzimený, v poštopkanej reverende a vlnenom svetri, chorý, v ruke držal ošúchanú
aktovku, videla som, že je veľmi unavený. Premklo ma vtedy, žiadalo sa mi ho
objať, podoprieť.
V máji som sa však už bola s mojím biskupom rozlúčiť. Na Spišskú Kapitulu
od rána prúdilo množstvo ľudí, ktorí neváhali zanechať „svoje obchody.“ Naozaj,
bolo nás tam ako maku. Rečníci rozprávali veľmi pekne o zásluhách zosnulého biskupa Františka. Mne v tých príhovoroch predsa len čosi chýbalo – ľudský
rozmer biskupa Františka, jeho neuveriteľná dobrota, taká zrejmá z jeho prejavu,
mimiky, mäkkej slovenčiny, vycibrených slov. Nemusí sa však všetko povedať,
lebo niekedy sú gestá výrečnejšie ako slová. Veď posúďte sami. Na konci sprievodu kňazov (bez konca) sa konečne objavila rakva so zosnulým biskupom. Popri
nej kráčali a usmerňovali ju vybraní kňazi. A viete čo bolo úplne úžasné? Medzi
nimi bol aj jeden veľmi sympatický pán, ktorý dlhé roky robí na Spišskej Kapitule
kostolníka, vodiča, vrátnika... Aj jemu zomrel jeho biskup a on mohol byť pri
jeho truhle.
S Bohom a do videnia!
Júlia Hubeňáková
FARSKÝ LIST 03|2012
11
TÉMA
Prežijú dnešné rodiny?
TEXT: ZUZANA MACHAJOVÁ • SNÍMKY: INTERNET
To, že dnešné rodiny sú iné, ako rodiny našich rodičov a prarodičov,
je známy fakt. Stúpa rozvodovosť, pribúdajú deti z neúplných rodín,
rodičia sú viac zameraní na hmotné zabezpečenie rodín a do úzadia
sa dostávajú iné, rovnako dôležité potreby ostatných členov rodiny.
Majú tradičné rodiny v takejto spoločnosti ešte budúcnosť?
V našej spoločnosti sa stretávame s tým,
a to najmä prostredníctvom médií a televíznych seriálov, že tradičné rodiny zamerané na utvorenie prostredia pre harmonický vývin a výchovu detí sú dnes už
prežitkom. Je to naozaj tak? Ak sa pozrieme okolo seba, uvidíme množstvo fungujúcich rodín, bez ktorých by každé, aj naše
farské spoločenstvo nemohlo existovať.
A podľa množstva ohlášok vo farských
oznamoch sú mladí ľudia stále ochotní
„riskovať“ a pustiť sa do niečoho, čo je pre
mnohých už nemoderné.
Výber partnera
je začiatkom cesty
Určite mi dáte za pravdu, že je nevyhnutné pracovať s mladými ľuďmi, aby sa naučili formulovať a formovať svoje očakávania a predstavy o budúcom partnerovi,
o rodine a rodinnom živote. Ideálny partner nikde na nikoho nečaká. Bez práce
na sebe, odopieraní si mnohých pôžitkov
to jednoducho nejde i napriek tomu, že
dnešná doba preferuje uspokojovanie
všetkých potrieb tu a teraz. Kedy však
s takouto prípravou začať? Ideálne hneď,
keď sa formuje nová rodina, ktorá chce
priviesť na svet dieťa. Rodinné prostredie,
do ktorého sa dieťa narodí, vzťahy medzi
rodičmi, zvyky, tradície a postoje k rodinným hodnotám, to všetko v budúcnosti bude ovplyvňovať potenciálny výber
partnera u vášho dieťaťa.
Manželstvo je vzťah
Manželský vzťah tvoria dvaja ľudia, ktorí
sú do značnej miery dosť odlišní. Nielen
po stránke fyzickej, psychickej, ale i sociálnej. Prichádzajú z odlišných rodinných
prostredí, v ktorých mohli byť zaužívané
rôzne zvyky, prinášajú si vlastné postoje
a predstavy o fungovaní vzťahu, o tom,
aká je v rodine rola muža a ženy, ako to
má všetko fungovať.
Eufória zo svadobného dňa vyprchá
pomerne rýchlo a potom všetko závisí od
toho, ako sa dokážeme adaptovať na túto
novú situáciu. Utváranie harmonického
vzťahu a fungujúceho rodinného prostre12
FARSKÝ LIST 03|2012
dia je proces, nie je možné zvládnuť to
mávnutím čarovného prútika. Boh však
vždy našu námahu požehná a svojím spôsobom odmení. Určite to stojí veľa síl, ale
výsledok stojí za to!
Dôležité je rozprávať sa
a pochváliť
Je častým javom, že vzťahy medzi partnermi, rodičmi a deťmi sú napäté, nehovoriac
o medzigeneračnom napätí. Nezriedka
žijú deti tak ďaleko od svojich rodičov, že
ich kontakt je obmedzený len na občasnú virtuálnu komunikáciu. Komunikácia
vo všeobecnosti v našich rodinách často
chýba. A v mnohých prípadoch je kľúčom
k riešeniu problémov. Hovoriť o svojich
pocitoch, potrebách, predstavách i rozčarovaniach a na druhej strane počúvať
toho druhého, je jedným zo spôsobov, ako
utvárať dôverný vzťah a dať partnerovi či
dieťaťu najavo, že sa o nich zaujímate a že
vám na nich naozaj záleží. Ale to najdôležitejšie, nezabudnite svojho partnera či
deti pochváliť. Nech je predmetom našich
rozhovorov nielen to, čo treba zlepšovať,
ale aj všetko to, čo už naši blízki dokázali,
v čom sa zlepšili a s čím sme v našom rodinnom a partnerskom živote spokojní.
Skúsme byť viac spolu
Ako o tom píše Žany vo svojom príbehu,
aj ich rodinnému životu pomohlo, keď
si partneri našli čas pre seba. Byť spolu
i napriek každodenným starostiam o zabezpečenie fungovania rodiny je veľmi
ťažké. Ale spoločný čas sa nemusí rátať na
hodiny. Dôležitá je jeho kvalita a miera
otvorenosti voči tomu druhému. A niekedy možno postačí využiť neverbálne
možnosti komunikácie, ktoré sú osvedčené. Takže sa vyzbrojme úsmevom a venujme svojmu partnerovi i deťom láskavý
pohľad a nežný dotyk. Tie môžu niekedy
urobiť oveľa viac ako množstvo múdrych
či prázdnych fráz.
Nebojme sa vyhľadať pomoc
V mnohých prípadoch si rodiny či partneri nevedia dať rady s tým, čo sa dlhodobo v ich rodinách odohráva. Ak niekto
z nás ochorie, neváhame a ideme si kúpiť
lieky, alebo vyhľadáme lekársku pomoc.
Podobne by to malo byť aj s našimi rodinnými a partnerskými vzťahmi. Ak sa
objaví problém, s ktorým si nevieme dať
rady, je dobré vyhľadať pomoc. Nemusíme
sa toho báť. Niekedy stačí rozhovor s priateľmi, kňazom alebo s niekým, kto mal
podobný problém. Často je však potrebné
vyhľadať aj odbornú pomoc psychológa,
či rodinného alebo párového poradcu. Ak
sa vieme starať o svoje telesné zdravie, venujme rovnakú mieru pozornosti, ak nie
väčšiu, aj zdraviu našich vzťahov a našich
rodín.
né, ale na prvé miesto vo svojom rebríčku hodnôt. Ak chceme rásť, musíme mu
chcieť sami v ustavičnom zhone a kolotoči
vyhradiť miesto i čas a všetko s ním riešiť,
prosiť o pomoc, ale aj vzdávať vďaky za to,
čo od neho s láskou každý deň dostávame.
Modlitba ako návnada
pre nás
Existuje recept na šťastné
manželstvo?
Možno ste si všimli anketu na našej farskej
stránke. Otázka znie: Modlíte sa doma aj
spoločne s rodinou? Skoro tretina z tých,
ktorí na otázku odpovedali, uviedla, že sa
modlia pravidelne.
Ďalšia tretina sa o to občas snaží. Mnohí z vás však uviedli, že modlitba je vo vašich rodinách tabu.
Modlitba, osobná i tá spoločná v rodine, by pre nás kresťanov mala byť samozrejmosťou. Ale nie vždy je to pre nás také
jednoznačné. Často sa necháme zavaliť
starosťami a zrazu je večer a my chceme
ešte toľko toho stihnúť. No modlitba je
práve ten háčik, na ktorý sa môžeme a aj
musíme chytiť. Vo Svätom písme, v našom
dialógu s Bohom nájdeme cestu, spôsob,
smerovú tabuľu, čo a ako ďalej... Manželia,
ktorí uzavreli sviatostné manželstvo, dostávajú navyše skrze túto sviatosť mnohé
duchovné dary, aby všetky ťažkosti na ceste partnerským životom dokázali zvládnuť.
S Božou pomocou a milosťami ide všetko
ľahšie. Nesmieme Boha posúvať na posled-
Podľa pána kaplána Pavla Drdáka jediný
spôsob, ako môžeme zlepšiť a udržať naše
manželstvá a rodiny, je kresťanská láska.
Láska, ktorá sa obetuje pre druhého. Mnohí mladí ľudia vstupujú do manželstva
s pomýlenou predstavou, že vzťah im prinesie naplnenie vlastných potrieb a budovanie vlastnej predstavy o šťastí. Často
tento jav môžeme vidieť aj u starších man-
želov, ktorí sú sklamaní z toho, že za celé
tie roky sa im nepodarilo dosiahnuť to, čo
si naplánovali, že manželstvom získajú.
Zamerať sa na šťastie a potreby toho
druhého a odďaľovať uspokojenie svojich
potrieb je jedinou cestou, ako byť šťastný. Obetovať sa pre druhého s láskou, bez
toho, aby sme prežívali pocit nenaplnenia,
nenávisti a ukrátenia, že sme sa museli
niečoho zrieknuť.
Objavujme a rozvíjajme v našich blízkych skryté „talenty“, nebojme sa prijímať
to, čo od nich dostávame a s láskou dávajme seba samých, to je to najcennejšie, čo
máme. Učme sa byť trpezliví a pokorne
prijímajme aj to, že nemáme všetko, po
čom túžime a že sa nám mnohé veci nedaria tak, ako sme si ich naplánovali. l
A kým bude naše úsilie trvať,
tradičné rodiny majú stále šancu.
Myslím, že na začiatok stačí,
ak pôjdeme sami príkladom
a ostatné necháme na nášho Otca,
veď Bohu nie je nič nemožné.
FARSKÝ LIST 03|2012
13
TÉMA
Manželský hymnus
na lásku
Rodina je
pre mňa dar
C
hcem sa s vami podeliť o náš príbeh. Sme rodičia štyroch detí. Žijeme
v peknom manželstve, mám milujúceho manžela a krásne zdravé deti.
Po treťom tehotenstve, ktoré sprevádzali zdravotné komplikácie, som si
vo svojom vnútri obhajovala, že detí máme akurát dosť a aj vzhľadom k môjmu
zdraviu stačí. S manželom sme sa tešili síce náročnému, ale voči okoliu akceptovateľnému životu, lebo tri deti sú ešte spoločensky „in“ a nevytŕčali sme až tak
z radu. No keď som v lete pred plánovanou dovolenkou zistila, že som opäť tehotná a dva pásiky na tehotenskom teste boli toho dôkazom, nebolo mi všetko jedno.
Nebolo to ľahké, ale postupne som prijímala Božiu vôľu. Po prvom ultrazvuku,
keď ma povzbudil môj lekár a ukázal to krásne rastúce stvorenie vo mne, som sa
už len tešila. Manžel si uvedomoval zodpovednosť a bol naporúdzi. Nečakali nás
len dobré veci, niektorí ľudia sa s nami nerozprávali, iní začali od nás bočiť, asi
aby sa „nenakazili“.
Ale Pán bol stále s nami. Tehotenstvo prebiehalo bez komplikácii, hoci ku
koncu som musela dlhšie ležať, ale srdiečko dieťatka pracovalo bez problémov.
S manželom sme upevnili náš vzťah, vďaka dobrým radám sme si našli čas aj pre
seba, učíme sa komunikovať a riešiť konflikty. Naše deti nádherne prijali bračeka
medzi seba a starajú sa o neho s láskou. Je to milé pokojné bábätko, ktoré nás
rozveseľuje svojimi úsmevmi.
Keď Boh dá ovečku, dá aj pašu. Detské veci som po treťom dieťatku už porozdávala, ale vďaka mnohým dobrým ľuďom máme autosedačku, krásne oblečenie,
nádherný kočík. Rodina je pre mňa dar, cez ktorý sa posväcujeme, meníme a Boh
nás napĺňa svojou láskou. Prijali sme Jeho kroky, i keď boli iné ako naše plány. No
Boh sa nedá zahanbiť. Je úžasný a veľký i v maličkostiach.
Žany
14
FARSKÝ LIST 03|2012
Keby som hovoril hoci aj 10 svetovými
jazykmi a vedel majstrovsky skladať
nádherné vety plné krásnych slov, ale
milého a láskavého slova k svojmu manželskému partnerovi by som nemal, bol
by som ako rozladená gitara, či prasknutý bubon.
A keby som mal dar proroctva a poznal
všetky tajomstvá, že by ma iní vyhľadávali, aby som im poradil, ale zanedbával
by som svoju manželku, svojho manžela,
bol by som úbohým pokrytcom.
A keby som sa pohyboval v duchovných
výškach a mal takú silnú vieru, že by
som robil divy, ale s láskou by som tam
nezobral aj svoju manželku/manžela, ničím by som nebol.
A keby som rozdal celý náš majetok ako
almužnu núdznym a keby som obetoval
všetok svoj čas, silu i zdravie v službe
blížnym a nevšimol by som si potreby
svojej manželky/manžela a detí, nič by
mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá a vie čakať – či dlho
do noci na príchod, či roky na návrat.
Láska je dobrotivá a najradšej by sa celá
rozdala, aby urobila toho druhého šťastným a nezávidí, keď sa mu darí viac.
Nevypína sa pri svojich úspechoch a nevystatuje sa tým, čo má.
Nie je hanebná, ale má cit pre mieru
a slušnosť, nie je sebecká, lebo iba dávanie naozaj napĺňa.
Nerozčuľuje sa pri slabosti a pomalosti
druhého, nemyslí na zlé, ani keď nedostáva späť takou mierou, akou by chcela.
Neteší sa z neprávosti, lebo tá zraňuje
a niekto ňou trpí, ale raduje sa z pravdy,
lebo iba pravda oslobodzuje.
Všetko znáša a všetko vydrží, lebo každému sa môže stať, že zakopne, či zlyhá,
či zabudne, urazí, zraní alebo ochorie...
Všetko verí a všetko dúfa, lebo nikdy nie
je nevhod ani neskoro povedať prepáč,
odpusť, mám ťa rád, ...
A tak teraz zostáva viera, že Pán nás
neopúšťa, aj keď my sa navzájom opúšťame; nádej, že Pán má moc uzdraviť aj
veľké zranenia a láska, aj keď zatiaľ slabá a nevytrvalá - tieto tri; no najväčšia
z nich je láska, lebo je odrazom tej Božej,
a preto má stále kam rásť, až s ňou raz
úplne splynie.
AKTUÁLNE
Noc kostolov
v našej farnosti
TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKY: VERONIKA JURČÍKOVÁ
Hovorí sa, že noc má svoju moc. Možno aj preto posledné roky
rôzne kamenné inštitúcie, ako múzeá, galérie, hrady či zámky
začali sprístupňovať svoje priestory v čarovnej atmosfére noci.
Má to viacero výhod. Okrem toho, že vstup je zadarmo, návštevník
môže vidieť aj to, čo bežne nie je dostupné. Oceňujem, že týmto
nápadom sa nechali inšpirovať aj cirkvi. Veď možnosť dozvedieť
sa niečo o histórii kostolov, o ich umeleckej hodnote či vidieť ich
zákutia radi využijú aj neveriaci a Duch Svätý už viackrát potvrdil,
že už len návšteva chrámu, kde je Boh skutočne prítomný,
ľuďom otvára srdcia.
Podľa milého a snáď aj skutočného príbehu nápad sprístupniť kostoly v noci prišiel
po jednej udalosti. V roku 2004 v Rakúsku
istý viedenský kostolník nechal večer
otvorené dvere kostola, zažal sviece a pustil tichú hudbu. To prilákalo mnohých
okoloidúcich. Rok nato sa uskutočnila
prvá Noc kostolov práve vo Viedni. Táto
myšlienka sa po vzore Noci múzeí a galérií rýchlo rozšírila do Európy a v roku
2011 sa prvýkrát uskutočnila aj na Slovensku v Trnavskej arcidiecéze. V roku
2012 sa pridalo 180 kostolov z katolíckych
i protestantských cirkví vo všetkých diecézach na Slovensku.
Hlavným mottom projektu Noci kostolov pre tento rok bolo heslo: "Všetci sme
deti svetla. Nám nevládne NOC ani temnota." (1Sol 5,5)
Začiatok akcie oznámilo aj v našom
farskom kostole vyzváňanie kostolných
zvonov 1. júna o 17.50 hod., po ktorom
nasledoval bohatý program až do polnoci.
V homílii úvodnej svätej omše pán dekan
Pekarčík poukázal na dôležitosť chrámu, v ktorom sa zjednocujeme. Liturgiu
doprevádzali latinské chorály v podaní
Scholy gregoriany Kubinensis.
Cieľom Noci kostolov bolo otvoriť
priestor Kostola svätej Kataríny Alexandrijskej všetkým ľuďom. Tí, ktorí prišli,
mali možnosť dozvedieť sa viac o jeho bohatej histórii prostredníctvom prednášok
či bannerov, na ktorých boli okrem textu
aj mnohé zaujímavé súčasné i staré fotografie. Tie najviac zaujali tých skôr narodených.
Obsahom prehliadky bolo aj vysvetliť
a ukázať ľuďom zákulisie našej liturgie.
Marcel Flajs odhaľoval tajomstvá sprístupnenej sakristie, Ján Mahút rozprával o svätyni, Mária Škvarková zas o liturgických
knihách, Juraj Škvarka zasväcoval ľudí do
tajov nášho organu a Evka Fačková a Martin Farbák na čele s Katarínou Ileninovou
mali na starosti lektorský výklad a veľmi
radi odpovedali na otázky týkajúce sa histórie i výzdoby kostola
Keďže tento rok sa Noc kostolov konala
v čase osláv Medzinárodného dňa detí, do
programu boli zaradené aj aktivity pre ne.
Dobrovoľníci im trpezlivo a názorne ukazovali, prečo robíme počas svätej omše
niektoré úkony, takžiež mali možnosť pozrieť si liturgické predmety či oblečenie
zblízka. Ďalší program, rôzne hry a súťaže, bol pre deti pripravený v pastoračnom
centre.
Ďalšou osviežujúcou súčasťou programu boli dva organové koncerty. Prvý
v podaní Marcela Kapalu (organ) a jeho
manželky Barborky (husle/organ) a druhý v podaní Mateja Bartoša (organ)
a Márie Matisovej (husle).
Trvalou hodnotou, ktorá nám zostala z našej farskej Noci kostolov, je okrem
iného aj dokumentárny film o mnohých
spoločenstvách, ktoré pôsobia v našej farnosti. O jeho vysokú úroveň spracovania
sa zaslúžil Štefan Koreň, o dramaturgiu sa
zas postaral hlavný organizátor podujatia
Andrej Kuhejda.
Poklad v nebi sme si vyprosovali v našej
spoločnej modlitbe piesní Taizé. Modlitbu
viedol zbor zložený z členov všetkých farských spevokolov a bola bezpochyby tým
najlepším zavŕšením tejto úžasnej noci. l
FARSKÝ LIST 03|2012
15
DOKUMENTY
Druhá synoda
Spišskej diecézy
Jedným z cieľov Spišskej diecéznej synody, konanej od apríla
2006 do apríla 2011, bolo spoznať minulosť diecézy, nadviazať na
tradície predkov, ktoré majú korene v misii svätých solúnskych
bratov a oceniť hrdinské svedectvo viery matiek, otcov a kňazov.
Ďalším cieľom bolo spoznať, kto sme, kde sme, kam chceme a kam
máme ísť a čo máme urobiť pre to, aby sme šli správnym smerom,
ako v dnešnej dobe vydávať svedectvo o Kristovi, čo a ako využívať
pre posväcovanie seba a svojej rodiny. Dve z jej tém sme priblížili
v predchádzajúcich číslach, na rade je téma tretia.
•
•
•
•
Tretia téma: katechéza
a formácia povolaní
I. Doktrinálna časť
1. Evanjelizačný proces sa uskutočňuje
v piatich etapách: 1. svedectvom života
bez slov, 2. jasným ohlasovaním, 3. životným priľnutím k pravde v spoločenstve
Cirkvi, 4. prijatím sviatostí, 5. vlastným
ohlasovaním.
2. Katechizácia predstavuje časť celkovej
evanjelizácie a uskutočňuje sa tam, kde
človek už prijal vieru.
3. Prijatie sviatosti krstu, birmovania
a sviatosti Oltárnej vyžaduje katechézu, zároveň predpokladá permanentnú
výchovu vo viere. Prehlbuje sa čítaním
a počúvaním Božieho slova, prijímaním
sviatostí, zdokonaľuje sa v chápaní liturgie
a jednotlivých slávených tajomstiev, učí sa
hodnotiť udalosti z kresťanského zorného
uhla a prijíma aktívnu účasť na rôznych
iniciatívach v rámci celkového katechetického plánu.
4. Katechézu je dôležité zamerať na jednotlivé stavy a vekové skupiny veriacich.
Katechizácia spočíva v uvádzaní do čítania Písma, do života modlitby, v ohlasovaní právd viery, v praktizovaní zásad podľa
evanjelia, vo sviatostnom živote, v pestovaní čností, v schopnosti správne hodnotiť
kultúrne zmeny v spoločnosti a vo výchove k zodpovednosti a svedectvu.
13. Cieľom katechizácie je umožniť katechizovaným dostať sa do osobného a dôverného kontaktu s Ježišom Kristom. Prvým
Hýbateľom katechizácie je Duch Svätý; bez
neho je každá katechizácia neúčinná.
14.– 20. Prvý zodpovedný za katechizáciu
je diecézny biskup, ďalej kresťanskí rodičia, kresťanská komunita, kňazi, rehoľníci, laici a laickí katechéti, katolícke školy,
hnutia, združenia, spolky a spoločenské
komunikačné prostriedky.
16
FARSKÝ LIST 03|2012
21.– 25. Celú katechetickú činnosť Spišskej diecézy riadi a usmerňuje Diecézny
katechetický úrad (DKÚ). Mládež formuje Diecézna animátorská škola (DAŠ).
Centrá voľného času organizujú voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Katolícke
biblické dielo rozvíja biblický apoštolát na
Slovensku. Univerzitné pastoračné centrá
(UpaC) napomáhajú duchovnému rastu
poslucháčov, pedagógov a zamestnancov
univerzity.
II. Opis stavu v diecéze
31. Generácia dnešných rodičov je na
veľkom náboženskom úpadku, pretože
je z minulosti zanedbaná a v súčasnosti
ovplyvňovaná médiami.
32. Farnosti na Orave sú pomerne živé,
silným prvkom je tradícia, ktorá sa však
musí prehlbovať a stále aktualizovať. Ľudia odchádzajú za prácou do iných oblastí
Slovenska a do zahraničia. Potrebné je posilňovať ich katolícku identitu.
34. Výrazným novým fenoménom je práca v nedeľu najmä u tých, čo sú vzdialení
od rodín a pracujú v iných krajoch a v zahraničí. K negatívnym javom patrí najmä menšia horlivosť niektorých kňazov,
veľký nezáujem o katechizáciu zo strany
veriacich, dospelých aj detí, v rodinách sa
takmer prestalo katechizovať a takmer sa
stratila spoločná modlitba.
39. Zo subjektov katechézy je nutné presadiť pastoračné rady farností a vyvinúť
všetko možné úsilie v snahe osloviť a posilniť rodinu.
III. Súhrn nariadení
a odporúčaní
Niektoré body nariadení:
• Komisia pre katechizáciu vypracuje
Diecézny katechetický projekt, ktorý
sa bude obnovovať každých päť rokov,
schváli ho diecézny biskup a stanovia
sa v ňom charakteristické formy a metódy rôznych katechéz (napr. snúbencov, birmovancov, dospelých...), ich nástroje a možnosti zapojenia laikov.
V každom dekanáte Spišskej diecézy
podľa možností zriadiť fungujúce centrum pre rodinu s profesionálnym vedením a za pomoci dobrovoľníkov.
V každej farnosti venovať prvoradú
pozornosť farskej, rodinnej a školskej
katechéze, ich program vypracuje pastoračná rada na základe schváleného
Diecézneho katechetického projektu.
Všetky farské priestory je potrebné využiť na budovanie spoločenstva, rozvoj
mimoliturgického života.
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať katechéze mužov a otcov ako jednej
z kľúčových a súčasne aj najohrozenejších súčastí rodiny.
Niektoré body odporúčaní:
• Hľadať možnosti katechizácie tých, čo
sú dlhý čas vzdialení od rodín a farnosti.
• Farári nech oboznamujú veriacich
s činnosťou a poradenskými službami
centra pre rodinu. Ľuďom v zložitých
životných situáciách nech odporúčajú
rozhovory a pomoc odborníkov.
• Celkom špeciálne miesto v katechéze
má mať katechéza o liturgických úkonoch, gestách a ich obsahoch.
• Súčasťou katechetickej prípravy detí na
prvé sv. prijímanie nech je aj formácia
ich rodičov.
• Odporúčajú sa návštevy kňaza v rodinách.
• Vhodnými doplnkami katechézy sú
prednášky, besedy, diskusie, propagácia,
najmä však modlitba za dielo katechézy
vo farnosti, dekanáte, diecéze.
• Medzi veriacimi je potrebné popularizovať predovšetkým kresťanské elektronické a printové médiá.
• Pre jednotlivé katolícke školy na základnom aj strednom stupni je osožné ustanoviť kňazov, ktorí sa popri katechéze
žiakov budú snažiť aj o pôsobenie medzi pedagógmi. V menších farnostiach
to má robiť farár alebo kaplán.
• Nech všetci veriaci prejavujú úprimný
záujem o katechetické aktivity vo farnosti aj v diecéze.
• Veľmi sa odporúča rodičom, aby svoje
deti zapisovali podľa možnosti do katolíckych škôl a aby sa všemožne usilovali
podporovať autoritu a úctu pedagógov.
Nech sa škola usiluje o čo najlepšiu úroveň tak vo vzdelávaní, ako aj vo formácii.
Celý dokument na
www.dieceza.kapitula.sk
Eva Murínová
ŽILI MEDZI NAMI
Blahoslavený
Leonard Pérez Larios
TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKA: INTERNET
Človek je tvor, ktorý prirodzene po niečom túži. Naše túžby sú
dôležité, no my, kresťania, by sme sa mali snažiť zisťovať, či sa
zhodujú s Božou vôľou. Boh naše prosby však vždy nevyslyší
a naše túžby ostávajú nenaplnené. Primerane to objasňuje aj citát,
ktorý hovorí, že Boh má na naše prosby len tri odpovede: 1. áno,
2. počkaj na pravú chvíľu alebo 3. mám pre teba niečo lepšie. Boh
prepája naše najhlbšie túžby s najhlbšími potrebami spoločnosti
a každému ukazuje cestu. Tak viedol aj Leonarda, ktorý sa mu
chcel zasvätiť v kňazstve, no On mal pre neho inú cestu.
Podriadený jedinému
šéfovi – Bohu
Leonard Pérez Larios sa narodil v Lagos
de Moreno v Mexiku 28. novembra 1889.
Pochádzal z početnej veriacej rodiny. Už
od mladosti túžil stať sa kňazom a mal
všetky predpoklady na to, aby bol svätým
kňazom. Božia vôľa však bola iná. Po smrti otca sa nemal kto postarať o Leonardove dve mladšie sestry a o udržiavanie celej
rodiny. Leonard rád prevzal túto zodpovednosť, hoci to znamenalo, že sa nebude
môcť stať kňazom. Jeho sny išli bokom
a zostal len obyčajný život. Staral sa o rodinu, chodil do práce a prežíval tam viaceré trápenia. Jeho šéf bol neveriaci a keďže vedel o tom, že Leonard verí v Boha,
často ho naschvál pokúšal. Stále ho sledoval a prísne ho karhal za každú maličkosť.
No Leonard sa nikdy nenechal vyprovokovať, stále zostával úctivým, pracovitým
a úprimným. Svedkovia počuli, ako jeho
šéf spochybňuje existenciu Boha, posmrtného života a neba. Leonard pred ním neváhal vyznať, že verí v existenciu neba a ak
bude Boh chcieť, obetuje za neho aj svoj
život. Vtedy možno ani netušil, že jeho
slová sa naplnia, no jeho odhodlanie bolo
skutočné.
Posväcovanie sa
v každodennosti
Jeho každodenný život bol význačný oddanosťou Najsvätejšej sviatosti. So skalnou pravidelnosťou každý deň, hoci mal
namáhavú prácu, chodieval na svätú
omšu. Obetoval pre to často veľa, no veril,
že prítomnosť Krista v jeho vnútri prinesie ovocie. Manuel, jeho brat sa o ňom
vyjadril takto: „Jeho viera bola vždy silná,
nádej a láska podobne, a vždy rešpektoval
svoje okolie.“ Hoci zostal laikom, rozhodol sa, že sa neožení a zložil sľub cudnosti
lil aj v časoch pokoja, mu pomohlo obstáť
aj v zlých časoch prenasledovania kresťanov v Mexiku. Mexiko bolo od svojho
objavenia Európanmi katolíckou krajinou. Dokonca aj vo svojej prvej ústave
z roku 1824 mali zakotvené, že jediným
mexickým náboženstvom je rímskokatolícke. Ostatné náboženstvá boli zakázané
a aj to spôsobilo, že postupne rástli silné
protikatolícke snahy a antiklerikalizmus.
Napätie medzi katolíkmi a antiklerikálnymi vládami vyvrcholilo v rokoch 1926
až 1929 do občianskej vojny, v ktorej napáchali veľa zločinov obe strany. Nič to
však nemení na tom, že mnoho kresťanov
katolíkov v tých rokoch položilo svoj život za vieru.
Verný v dobrých i zlých
časoch
V rokoch, keď vládla protikatolícka vláda,
bolo zakázané i slúženie svätých omší. Pre
Leonarda a ostatných tamojších katolíkov
to však bolo nemysliteľné, a tak sa stretávali na tajných omšiach v kaplnke v dome
sestier Albových. Leonard sa vzdal svojej
práce a slúžil v kaplnke ako kostolník. 24.
apríla 1927 počas svätej omše do kaplnky vtrhla vládna eskorta a ihneď zajali
Leonarda, o ktorom si mysleli, že je kňaz,
keďže bol oblečený v čiernom a zdal sa im
veľmi zbožný. Spolu s ním zatkli aj dvoch
skutočných kňazov – otca Rangela a otca
Andrea Solá y Molista. Keďže všetci traja
vytrvalo vyznávali, že sú veriaci katolíci,
na druhý deň boli po dlhom a nepríjemnom transporte zavraždení zastrelením.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa
mám báť? Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať? Aj keby
sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa
nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj,
zotrvám v dôvere. (Ž 27)
v mexickom mariánskom hnutí, s ktorým
sa každý týždeň stretávali na eucharistickej adorácii. Jeho priatelia na ňom obdivovali jeho odhodlanie. Opisovali ho ako
horlivého, neúnavného a veľmi úctivého
a slušného muža, ktorý žil veľmi príkladný život.
Prenasledovanie
kresťanov v Mexiku
Blahoslavení boli všetci traja spolu s ďalšími desiatimi mexickými mučeníkmi
20. novembra 2005.
Leonard je príkladom hlavne pre mužov. Zo všetkého najviac miloval Boha a to
ovplyvnilo nielen jeho život, ale aj život
jeho okolia. Rozhodol sa tak ako Kristus –
všetkým slúžiť. Tak patrí medzi prvých
v nebeskom kráľovstve. l
Práve skutočnosť, že Leonard si oddane
plnil svoje povinnosti a vytrvalo sa modFARSKÝ LIST 03|2012
17
ODPORÚČAME
Dan Woolley:
Neotrasený
BARBERBIENI
Vydať sa na púť
Zachránený spod trosiek hotela Montana
na Haiti. Tak znie podtitul jedného z bestsellerov, ktoré prináša na náš knižný trh
Kumrán. Nejde však o lacný tuctový román.
Ide o príbeh obyčajného muža, ktorý sa
ocitol v troskách po ničivom zemetrasení.
Ostávala mu len viera, aby zvládol samotu, nekonečnú tmu, bolesť zranení a predstavu, že ho možno nikto nikdy nenájde.
V extrémnej situácii, v ktorej sa ocitol, bol
prinútený uvažovať nad svojím doterajším životom, manželstvom, dvomi malými synmi. Zostávalo mu už len bojovať so
svojím strachom, zúfalstvom a hnevom na
Boha. Prinútilo ho to zvažovať, na čom ešte
v tých okamihoch záleží a zároveň ho to
motivovalo, aby sa nevzdal a nestrácal nádej a zostal nažive, pokiaľ ho nezachránia.
Danov príbeh je postavený najmä na jeho
zápiskoch, ktoré si robil, kým bol uväznený
v troskách. Uvažoval nad tým, čo by mal
napísať svojim synom, čo by mohlo byť pre
ich život dôležité. Príbeh robia pôsobivým
autentické fotografie, ale aj svedectvo jeho
manželky, ktorá popisuje okamihy čakania,
keď sa o zemetrasení dozvedeli a o Danovi
nemali žiadne správy.
To, čo si z tohto príbehu odnesieme,
môže ovplyvniť celý náš ďalší život. Pre
Dana Wooleyho bolo tých šesťdesiatpäť
hodín miestom pre spoveď, ľútosť, pokánie
a úplné odovzdanie sa Bohu. A to, čo bolo
pre Dana témou na duchovnú a manželskú
obnovu, môže byť dôvodom na zamyslenie
aj pre nás.
Stretávate sa s problémom, že svojim malým deťom či vnúčatám nemáte možnosť
pustiť dobrú a hodnotnú rozprávku? Novinka televízie Lux a vydavateľstva Don
Bosco vás poteší.
Rozprávka Barberbieni s dobrým slovenským dabingom zaujme menšie i väčšie deti pútavými farebnými animáciami
a prepracovaným príbehom. Rozpráva
o malej Paulínke, ktorá sa spolu s rodičmi
presťahovala na začiatku prázdnin do Vatikánu, keďže jej ocino má byť vymenovaný za veliteľa švajčiarskej gardy.
Paulína vo Vatikáne cez prázdniny nenašla veľa kamarátov, a tak hľadá, ako by
sa zabavila. Stretáva milého staršieho pána
vo vatikánskych záhradách, ktorý ju vždy
vypočuje a poradí pri riešení jej problémov. Objasní jej tiež, čo znamenajú tri
malé včielky na vatikánskych erboch. Sú
veľmi dôležité, pretože v ťažkých chvíľach
sa z troch kamenných včielok stávajú živé
a sprevádzajú Paulínu pri hľadaní zlodeja,
ktorý ukradol pápežov kríž.
Rozprávke sa darí aj napriek trochu
nereálnej zápletke s ukradnutým krížom
vytvoriť v deťoch pozitívny vzťah k pápežstvu. Navyše príbeh poučí deti o tom, že aj
im sa oplatí bojovať o dobrý vzťah s rodičmi a že pritom môžu zažiť veľa dobrého.
Ja sám som s mojím malým bratom túto
54-minútovú animáciu videl už asi desaťkrát a rád si ju pozriem znovu. Aj keď sa
jej dá vyčítať zbytočné vyslovovanie mena
Božieho z úst kardinála, dobré mnohonásobne prevyšuje zlé a pozitívne formuje
detskú dušu.
Leto ponúka viac tepla, voľného času,
krásnu prírodu, menej školských, možno
i pracovných povinností, a preto viac oddychujeme, dovolenkujeme Tento rok vám
odporúčam, aby ste sa vydali na púť. Takú
naozajstnú.
Nejde o túlanie sa či turistiku... Vydajte sa na niekoľkodennú púť na známe
pútnické miesto a zistíte, že máte príležitosť stretnúť samého seba, načúvať svojmu
vnútru a Božiemu hlasu. Hneď ako vykročíte, vdýchnete atmosféru cesty a ona sama
sa vám stane podnetom. Každý máme vo
svojom vnútri informácie, ktoré tam uchovávame, ktoré sme zatlačili do zabudnutia,
ale tá cesta, tá púť ich vyťahuje na povrch,
začlení ich späť do nášho života, a tak postupne nájdeme opäť sami seba, odpovede
na mnohé nevypovedané otázky i smerovanie života.
Myšlienke púte, cesty sa len odovzdajte.
Jedného dňa sa zbaľte a choďte. Odovzdajte
sa Bohu s neohraničenou dôverou v Jeho
pomoc a ochranu a vykročte. A uvidíte,
že sa budú diať zázraky. Spoznáte mnoho
príjemných, obetavých, ochotných ľudí. Ale
možno spoznáte aj toho človeka, ktorý je
panovačný, neústupný, ješitný, toho, ktorý znepríjemňuje život druhým, ktorý bol
doteraz slepý. Spoznáte sami seba. To bude
ten najväčší zázrak.
Či už budete putovať sami alebo v organizovaných skupinkách, vždy ešte máte
jednu možnosť. Za niekoho alebo niečo
celú námahu púte obetovať. Milosti, ktoré
obsiahnete, nedajú na seba dlho čakať.
Martin Farbák
Snímka: internet
Eva Murínová
Snímka: internet
Zuzana Machajová
Snímka: internet
10 %
zľava
18
FARSKÝ LIST 03|2012
Zľava platná do 31. 8. 2012 v Kníhkupectve ZRNO na Radlinského ulici v D. Kubíne na tieto tituly kníh:
Anselm Grün: Čo mám robiť?
8,50 eur
D.&T. Ferguson: Nebyť sám (Zamyslenia pre manželov na každý deň)
11,00 eur
Mitch Albom: Utorky s Morriem
11,50 eur
SPRAVODAJSKÝ SERVIS
Bohoslužobný poriadok
v týždni
Úmysly
Apoštolátu modlitby
Farská
matrika
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
NA JÚL
V mesiacoch apríl
a máj sme sviatosťou krstu
v spoločenstve Cirkvi privítali
6.00 a 18.00 hod.
(sobota – 6.30 a 18.00 hod.)
(piatok – 18.00 hod.
sv. omša za účasti mládeže)
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
18.30 hod.
(štvrtok – 17.00 hod. sv. omša
za účasti detí)
(sobota – 7.00 hod., večer nie je)
Filiálny kostol Najsv. Trojice,
Vyšný Kubín
Piatok – 17.00 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod. (utorok, štvrtok)
Adoračná miestnosť je otvorená
každý deň od 7.00 do 19.00 hod.
Bohoslužobný poriadok
v nedeľu
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
Všeobecný: Aby každý človek mal
bezpečné a spoľahlivé pracovné podmienky.
Misijný: Aby kresťanskí dobrovoľníci
na misijných územiach svedčili o Kristovej láske.
Úmysel KBS: Aby náš národ zjednocovalo dedičstvo vierozvestcov svätých
Cyrila a Metoda a ich žiakov.
NA AUGUST
Všeobecný: Aby sa k väzňom pristupovalo spravodlivo a s úctou voči ich
ľudskej dôstojnosti.
Misijný: Aby mladí ľudia, ktorí sú
povolaní nasledovať Krista, ochotne
ohlasovali evanjelium a všade o ňom
vydávali svedectvo.
Úmysel KBS: Aby národy Európy
nezabúdali na svoje kresťanské korene.
Oznam
Počas prázdnin nebudú štvrtkové
adorácie, ani program svätých
omší pre deti a mládež.
6.30 • 9.00 • 11.00 • 14.45 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
7.45 • 10.00 • 18.30 hod.
Filiálny kostol Najsv. Trojice
Vyšný Kubín
9.15 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod.
Požehnanie matiek
pred pôrodom
28. júla a 25. augusta
po ranných sv. omšiach
Stránkové dni
na Farskom úrade
Pondelok – piatok:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.
V súrnom prípade po večerných
bohoslužbách.
V prípade potreby (ku chorým) volajte
katol. kňaza 0915 818 308
Nicole Mira Kozáčiková – Andrew
Martin Pisarčík
Matej Huba
Oliver Datko
Eliška Margaréta Lofajová
Nella Glončáková
Daniella Rosaleen Bloom
Jakub Žáčik
Marek Hartiník
Melisa Sivčová
Michal Barienčík
Dominika Varadová
Alexandra Flešková
Tobiáš Hubčík
Timotej Pjontek
Tomáš Kramár
Martin Čáni
Viktória Garabášová
Matej Szabó
Veronika Harezníková
Tatiana Buknová
Alex Petrenka
Mariana Radičová
Nela Čižmárová
Elissa Pšenáková
Erik Július Rusnák
Adam Babnič
Nina Chrenščová
Jasmína Mária Vojtek
Tamara Mikulášová
Adam Úradníček
Patrik Molík
Jakub Flajs
Sviatosť manželstva prijali
internetový portál
s prehľadom
kresťanských aktivít
z celého Slovenska
Príspevky a námety
do Farského listu
zasielajte na e-mail:
[email protected]
Michal Mališ – Dominika Kramárová
Marcel Štiga – Anna Adamušková
Peter Glončák – Nikola Dunčičová
Peter Kereškéni – Lenka Kováčiková
Martin Prieboj – Erika Drengubiaková
Ľubomír Ošťadnický – Renáta Gážiková
Matej Vašek – Mária Farkašová
Martin Meľo – Jana Mikulajová
Michal Smolka – Adriana Hanušniaková
Tomáš Toček – Jana Ďurechová
Jaroslav Kaprálik – Eva Smoleňová
Milan Babinský – Marcela Kubasová
Pán si z našich radov povolal
Ján Meško (58)
Jozef Lasok (65)
www.rkcdolnykubin.sk
FARSKÝ LIST 03|2012
19
DETSKÝ KÚTIK
Ahoj, deti!
Tak predsa sme sa dočkali! Čoho? Myslím,
že táto otázka je pre vás školopovinných
žiačikov úplne zbytočná. Áno, hovorím
o tom, že po období zaťažkávajúcich skúšok, opravovania známok bruškatých na
ich štíhlejšie sestry, ale aj školských výletov na nás čakajú milované PRÁZDNINY! Prázdniny už otvárajú dvere a pozývajú nás do obdobia oddychu, hier, nových
krajín, miest, kamarátov, nových kníh
a zážitkov.
Tak vás pozývam, aby sme sa spoločne
nechali pomaly unášať na letnej vlne a po
poslednom školskom zvonení môžeme
z plných pľúc zvolať... Čo? To sa dozviete,
keď vyplníte tajničku. Ale začnime pekne
po poriadku:
1
V mesiaci júni má
sviatok aj Božské srdce
sv
Ježišovo.
Ježišo
šovo Ježiš vo svojom srdci
nesie ka
každého jedného z nás.
Aj v tomto
tomt veľkom srdci je veľa
srdiečok.
srrdiečok Spočítajte, koľko ich je?
2
Naše zbalené kufre a batohy budú praskať vo
švíkoch. Mnohé veci patria neodmysliteľne k letu.
Nám sa však priplietli do batoha aj také, ktoré by mali cez
leto oddychovať. Vašou úlohou je napísať, ktoré sú to?
3
Keď správne
vyplníte
vypln
tajničku, dozviete
do
sa, čo z plných
pln
pľúc zakričíme
zakrič
po poslednom
posle
l dn
d
zvonení
školského
zvon
o ení šk
zvončeka.
zvonče
č ka.
4
#
DETSKÝ KÚTIK 03|2012
Z každej ďalekej cesty sa vždy môžeme
vrátiť... Kam? Pomenujte obrázky a zo
začiatočných písmen obrázkov zložte to správne
slovo. Potom môžete poďakovať, že máme to
šťastie, že ho máme. Zároveň však poprosme za
tých, ktorí ho nemajú.
5
Cez prázdniny, a nielen cez ne, by sme
nemali zabúdať na nášho najlepšieho
priateľa Pána Ježiša. Stretávajme sa s ním
v modlitbe, na návšteve v chráme (najmä
v nedeľu a v prikázané sviatky). On na nás nikdy
nezabudne, pretože... Tak na Neho prosím
nezabúdajme!
Želám vám požehnané, krásne a všetkým krásnym naplnené prázdniny. Nechajte oddychovať počítače, telky, elektronické hry a obzrite sa na tú krásu okolo vás. Dobre si oddýchnite, dávajte pozor na
svoje hlávky, nôžky, rúčky, aby sme sa v dobrom zdraví stretli aj po
prázdninách! Želám vám krásne a požehnané dni!
Svoje odpovede vhadzujte do schránky v kostole na Brezovci
označenej Detský kútik do štvrtka 10. septembra 2012. Času
máme veľa, preto sa teším na veľa vašich správnych odpovedí!
POZOR! POZOR! POZOR! Nezabudnite pripísať k odpovediam
vaše meno, priezvisko, vek, alebo ktorú triedu navštevujete. Nalepte
aj aktuálny kupón! Teší sa na vás
Renča Jedláková
Kresby: autorka
Download

Prežijú dnešné rodiny?