,
v
v
ZMLUVA OVYPOZICKE
( hnuteľných vecí )
uzavretá pod!'a ust. § 659 a nás\. Zák. Č. 40/1964 Zb. v znení nesk. zmien a
doplnkov - Občianský zákonník, med z i :
Zmluvné
strany
Požičiavateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou
Sídlo:
V zastúpení:
Školská 2, 045 Ol Moldava nad Bodvou
Ing. István Zachariaš, primátor
00324451
2020746123
VÚB Banka a.s.
25522542/0200
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
a
Vypožičiavatel':
BodvaTel s.r.o.,
Sídlo:
V zastúpení:
Školská 5, 045 OI Moldava nad Bodvou
Valéria Vincová
36210269
2021601670
SK2021601670
VÚB Košice - centrum, a.s.
1571583654/0200
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej
ako
"vypožičiavatel"')
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o výpožičke:
Článok I
Úvodné ustanovenie
1.1
Požičiavate!'
je vlastnikom hnute!'ných vecí, uvedených v prílohe
č.I
k tejto zmluve
Článok 2
Predmet zmluvy a doba trvania
2.1
Touto zmluvou sa požičiavate!' zaväzuje bezodplatne poskytnúť požičiavateľovi hnuteľné veci uvedené v bode 1.1 tejto zmluvy - majetok v nákupnej cene 6.923,19 €
(dlhodobý hmotný majetok v hodnote 3.146,71 € a krátkodobý majetok v hodnote 3.776,48 €), po dohodnutú dobu a za dohodnutých podmienok podl'a tejto
zmluvy a vypožičiavatel' sa zaväzuje predmet výpožičky užívať, opatrovať, chrániť
ho pred poškodením, stratou a zničením.
2.2
Požičiavatel' prehlasuje, že na predmete výpožičky neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená alebo iné užívacie právo v prospech tretej osoby, aní iné právne povinnosti,
ktoré by vypožičíavatel'aobmedzovali vo výkone ich práva podl'a tejto zmluvy.
2.3
Táto zmluva sa uzatvára na dobu
neurčítú, s účinnosťou
od 01.01.2013.
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1
Požičiavatel'
3.U
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4.1.5
3.2
je oprávnený a povínný :
odovzdať vypožíčíavatel'ovihnuteľné veci v stave spôsobilom na riadne a do hodnuté užívanie, v súlade s podmíenkami tejto zmluvy,
požadovať vrátenie vecí ak pominul dôvod uživania,
oboznámiť vypožičiavatel'a s obsluhou a užívaním,
vykonávať náhodné kontroly za účelom zistenia stavu vypožičaných vecí
na iné práva a povinnosti požadované druhou zmluvnou stranou, súvisiace
s výkonom činnosti podl'a tejto zmluvy.
Vypožíčíavatelia sú
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
oprávnení a povinní:
užívať predmet výpožičky ríadne,
v súlade s touto zmluvou,
chrániť predmet výpožičky pred stratou, zničením alebo poškodením, v opač nom prípade sú povínní spoločne a nerozdielne uhradíť požičíavatel'ovi finančné náklady s uvedením predmetu/-ov výpožičky do pôvodného stavu tak,aby
sa uviedol do pôvodného stavu, ak je to možné ak nie tak uhradiť plnú sumu,
O vzniknutej škode je povinný bezodkladne vypožičíavatel' písomne informovať požičiavatel'a s podrobným opisom stavu,
hradiť na vlastné náklady prípadné opravy a náklady na údržbu,
nahlásiť závadu alebo poruchu, stratu, zničenie alebo odcudzenie,
po skončení výpožičky odovzdať požičiavatel'ovi predmet výpožičky v stave
vakom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie,
poskytnúť požičíavateľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly stavu
vecí.
Článok 4
Odovzdanie predmetu
výpožičky
4.1
Odovzdanie predmetu výpožičky sa uskutoční v sídle
odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
vypožičiavatel'a
4.2
V prípade, že predmet výpožičky bude za vypožičiavatel'a preberať poverená osoba
budú jej veci odovzdané len na základe poverenia vypožičiavatel'a.
na základe
Článok 5
Záverečné
platnosť jej
ustanovenia
5.1
Táto zmluva nadobúda
5.2
Vypovedanie zmluvy alebo
mi ustanoveniami OZ.
5.3
Všetky ostatné otázky touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami OZ a súvisiacimi predpismi, ktoré sú svojou povahou im najbližšie.
5.4
V prípade, že dôjde medzi zmluvnými stranami k sporu,zaväzujú sa tieto riešiť zmiernou cestou a v prípade nedosiahnutia konsenzu sa ktorákoľvek poškodená strana mô že obrátiť so svojimi nárokmi na vecne a miestne príslušný súd.
5.4
Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
5.7
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali jej ustanoveniam porozumeli, vyhlasujú, že zmluva nie je spísaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na
znak súWasu ju podpisujú.
5.8
Nedeliteľnou súčasťou
podpísaním oboma zmluvnými stranami.
ukončenie
platnosti tejto zmluvy sa spravuje všeobecný -
tejto zmluvy je súpis
hnuteľných
vecí (odovzdávací a prebe-
rací protokol).
V Moldave nad Bodvou,
dňa
Požičiavateľ:
I
[email protected] s.r.o.
Školská Č. 5
045 01 Moldava nad Bodvou
ICO: 36 210 269, OIC: 2021601670
IC DPH: SK2021601670
Príloha
Č.
1
k Zmluve o výpožičke zo dňa 01.01.2013
Zoznam (špecifikácia)
mv.
Číslo
230
484
485
4310
97
486
919
1289
388
424
1330
99
379
937
487
102
Názov
hnuteľných veci
Kopírovací stroi Minolta
Tlačiareň Epson FX-2190
Tlačiareň HP Color laser
Tlačiareň Epson
NH
1675,89
690,43
428,17
352,22
Dlhodobv hmotnv maietok
3146,71
testovací prístroi na bankovky
Počítač, monitor, oper.systém
Tlačiareň EPSON LX -3
štítkovací stroiček
PC Prestigio Office
HP počítač,oper.systém
Monítor Samsung
Škartovačka X5
Počítač, operačnv systém
FAX minolta
Počítač, monítor, oper.systém
zálohovV pevný disk
KrátkodobV maietok
96,22
509,25
244,91
69,44
300,34
666,67
177,59
42,99
671,44
251,98
509,25
236,4
377648
:
ZH
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
PROTOKOL
z odovzdania a prevzatia predmetu
Požičiavateľ (
výpožičky
Odovzdávajúci) :
Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2,045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení: Ing. István Zachariaš, primátor
Vypožičiavateľ(
Preberajúci) :
BodvaTeI s. r. o., Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení: Valéria Vincová, konateľka
Dňa
02.01.2013 bolo vykonané odovzdanie a prevzatie nižšie uvedeného predmetu
výpožičky ( hnuteľné veci ):
Zoznam (špecifikácia) hnutel'ných vecí :
mv.
Číslo
Názov
NH
230
484
485
4310
Kopirovací stroi Minolta
Tlačiareň Epson FX-2190
Tlačiareň HP Colar laser
Tlačiareň Epson
Dlhodobý hmotný maietok
1675,89
690,43
428,17
352,22
314671
ZH
O
O
O
O
O
97
486
919
1289
388
424
1330
99
379
937
487
102
testovací prístroj na bankovky
Počítač, monitor, oDer.svstém
Tlačiareň EPSON LX -3
štítkovací stroiček
PC Prestigio Office
HP počítač,oper.systém
Monítor Samsung
Škartovačka X5
Počítač, operačný systém
FAX minolta
Počítač, monítor, oper.svstém
zálohovÝ pevný disk
Krátkodobý maietok
96,22
509,25
244,91
69,44
300,34
666,67
177,59
42,99
671,44
251,98
509,25
236,4
377648
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Za odovzdávajúceho'
Za preberajúceho :
Bod-va.Te«
s.r.o.
Skalská Č. 5
04501 Moldava nad BOdvou
ICO: 36 210 269, OIC: 2021601670
IC DPH: SK2021601670
Download

Zmluva o výpožičke (hnuteľných vecí)