SCHAEFFI.EN
rum
VYROCNA SPRAVA
za fok2012
INA Kysuce, a. s.
Kysuck6 Nov6 Mesto
September 2013
6 rns
OBSAH
1.
lnform6cie o spoloanosti
2
Ozndmenie o zvoiani valndho zhromazdenia
3.
Hlavn6 \,.isledky avybran6 Udaje sLlvahy a vikazu ziskov a strit za roky 2011 a2A12
4.
Spr6va predsedu predstavenstva a riadilela o podnikatetskej dinnostj
5
UAovna zavierka za rck 2012 vratane spraw nezevisleho auditora o jej overeni
6.
SpEva audiiora o overenislladu vrirodnejsprevy s Udtovnou zavierkou za rck 2012
1.
INFORMACIE O SPOLOENOSTI
Spoloanost bola zalozena 14. lrna 1999 a bola zapisan6 do obchodn6ho registra 22.ji.ina 1999 pod
INA KYSUCE, a. s.
u Okresneho stdu Zilina, oddiel Sa, vlo'ka dislo 10193/1.
tao
36 386 553
Sidlo spoloinosti
je Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysuckd Nove l\lesio
Predmet podnikania
klpa tovaru za ,6elom jeho d'alsieho predaja a predaj konednim spotrebitelonr
,
'
-
(nra oobchod)
v rozsahu volnej zivnost,
a predaj inim prevadzkovaie]'om Zvnosli
(vel'koobchod) v rozsahu volnej Zivnost;
sprostredkovatel'sk6 ainnosti
vyvoj a viroba valivych lozisk a prislusenstva
viroba, vivoj a opravy slroiov a st.ojnych zariadeni;
viroba nasirojov
kovanie, lisovanre, rezanie a valcovanie kovov;
frezovanie. slstru:enie a jne obrebanie kovov;
povrchove iprava kovov
personalne poradensivo mimo pravny ramec sprostredkovanla zamestnania
vedenie i6tovnictva
kancelerske a sekret6rske s uzby vratane kopirovacich a aozmnozovacich s u:ieb
ainnosl organlzadnich a ekonomickych potadcov
spracovanre idajov
klpa iovaru za rdelom jeho dalsieho predaja
podnikalelskeporadensivo
zabezpeapvan e slu:ieb potrebnych na prevadzku objekiov, zariadeni a budov
aistenie budov
upra:ovacie prace
Wroba vojenskeho materielu / fiimo zbrani a streliva /
zekladn6 imanie
Z6kladn6 iman e spoloanostije vo
sp aten6 v plnej vYske
vtske
36 040 tis.€ a k terminu zostav€nia latovnei zavierky bolo
Jedinym akcionerom spolo6nostiie lndustriewerk Schaeffler INA lngenieurdienst GmbH so sidlom
v llerzogenaurachu, SRN.
ZakbdatelSk6listina
Akciova spolo6nost bola zalo:enb zakJadatelskou listinou dria 14. j[na 1999 v zmysle S 154 a nas].
Obchodn6ho zAkonnika jednorazovo podla S 172 Obchodn6ho zikonnika a riadi sa schvAlenimi
Na va nom
zhroma:denidia 31. augusia 1999 bola schvAlena zmena stanov.
dia 9 septembra 1999 bola schvalena zmena stanov
Na va nom zhrorila:deni dia 27. marca 2000 bo a schv6len6 zmena stanov.
Na va nom zhromeZdenl dia 2'1. decembra 2000 bola schv6len6 zmena stanov.
Na valnom zhromarden i d na 24 juna 2AO2 ha)a schv6lene zmena stanov.
Na va norn zhroma:deni
Obchodni rok
Obchodnl/m rokom je kalendarny rok
Organy spolodnosti
NajvySSim organom je valn6 zhromazdenie. Valn6 zhromazdenie schvaluje rodnl
ako al rozhodnutie o pouziii hospodarskeho vysledku
latovnl zevierku
Vedenie spoloanosti podlieha predsiavenstvu. Predsedom predstavenstva je pan lng Jaros av Patka,
c en pred sraver stva , e Dir rg. Mios Sp hak
Dozorna rada
elenmidozornejrady
sLi
piin Ollver Jung , pan Wenzel Bina a p6n JozelJan6rjch
Drnov6 struktrlra
Spolo6nostje registrovani na platen e nasledovnich dani:
,
-
dari z prijmov prbvnickYch osob
dari zo zivislej ainnosti a funkdnich p6zitkov
dai z pridanejhodnoty
dari z nehnltel'nosti
Vplyv dinnosti idtovnej jednotky na Zivotn6 prostredie
Syst6m environmentalneho mana:6rstva /EIVS/ je nezastupilelnou sriastou integrovan6ho
v spoloanosti. 26kladom jeho budovania s[ ciele a environmentalna poliiika
apolitka BOZP podn katelskej skupiny Schaeffer Gruppe INA Kysuce nech6pe ochranu Zivotneho
mana26rskeho syst6mu
prostredja len ako dodrziavan e zakonov ale ako vlastnu lniciatlvu a zodpovednost voii spolupracovnikom a
spolo6nostj.
Pre budovanie a udr:iavanie systemr,r envilonmentalneho mana:6rstva je aaenovany zmocnenec pre
v
oblasti ochrany ZP, spolupracuje pri plneni priatich
koord nuje 6innosl
lnformuje
veden e spoloanosU i verejnost o stave :ivotn6ho
a
opataeni.
Pravidelne
environmentalnych cielov
o'ostred a vo'ir-e a o po.-okL prjaticl_ oparer .
Vedenle zavodu sa pravidelne zaobera relevantnimi ddzkafii ZP a operativne riadi proces sListavndho
zlepsovania EMS v z6vode
Zivotn6 prosiredie
klort
Funkanosl ce eho systemu je [azdi rok preverovan6 internirn auditom El\,lS,"ykon6vanim pracovnlkmi
Konrpetenindho centra ZP a BOZP a regronalnym koordlnatorom a kazdd tri roky externim auditom E[.4S,
ktoni vykondva externe certifikadna organizScia.
Prvi cerUfikat ISO 14001 INA Kysuce, as ziskala v roku 2002 a od tohto terminu je pravidelne
s dosahovanim kladnich \isledkov pri externich EIMS auditoch predEovani. To svedai o funkanosii
budovan6ho syst6mLr environmentilneho mana:6rstva
Kysuce, as splnila poziadavky narladen a Eur6pskeho paflament! aRady /ES /
a.7dl2AA1, ktorym sa umoziuje dobrovoln6 [dast organizici v schdme Eur6pskeho spolodenstva pre
environmentalne manaz6rstvo a audjt / El\lAS I abola zapisane do registra ako Stvrtd organizacia na
Slovensku pod registraanJim dislom SK -004. Pri tejto prllezltosti nam bola ministom ZP SR slevnostne
Vrok! 2007 NA
odovzdanS plakela EI\4AS.
V toku 2012 sa zadal na zaklade Nariaderia /ES/ a. 1221l2OOg proces skupinovej regisk6cie Schaeffler
Gruppe v scheme E[4AS pod jednJim registraanim 6islom. T6io registr6ca bude zahinat vsetky e!t6pske
zavody vr6tane NA Kysuce. a s.
Kazdoro6ne zverqriujeme aktu6lne nformacie o na6ich aktivt6ch a vseikJich relevantnych idaloch pre
oblasi ZP v Envronmentalnom vyh eseni. ktor6ho znenie overuje extemi environrnentilny overovelel /
auditor/. Vietkv relevantne ukazovatele si zvereinen6 na intemetoveistrinke nase sooloanosti.
V roku 2009 ziskala sooloanost INA Kvsuce. a.s. aicertifik6t v zmvsle EN SO 18001.
Klienti spoloanosti INA Kysuce spolu s ce.tifikitmi ISO 14001 a 18001 dodevaj! aj ube,zpeeenie, ie
maiLi po svojom boku zodp;vedneho a vzorn6ho parlnera, ktoni'vie, Ze aktivna och.ana ZP a aktvity
v oblasii BOZP upevriulrt ispech podniku. Pravidelne audity v nasom z6vode s! vykonavan6 aj zo strany
26kaznikov, klortch zaljima funkanost nami vybudovanych syst6mov rnana:6rstva al uZ voblastl kvality
alebo zP a
BozP
Kompetentn€ 0196ny Siahej spr6vy / Slovenska rnsp€l.cia ZP, obvodni urad ZP / t,e/ lontrolujr'i zavod
zhadska dodr:avana legisativy piatnej pre obast ZP . Pravidelne su vykon6van6 kontroly v oblasti
ochrany ovzdusia , v6d odpadoveho hospodarsNa, komplexn6 koniroly vzriysle zakona o zAva:nich
prienryselnich havarrch. Doteraz nebol zisten6 z6va2n€ porutenia ustanoveni plainich zakonov
Nevyskytlisa Zladne mimoiadne havarjn6 slavy
pomocou konkretnych a reaiisticky vytiaenich clelov je mo:n6 chranff ZP z dlhodob6ho pohladu.
najvysaim vedenim INA Kysuce, a.s. priiiman6 dlhodob6 environmentalne ciele pre
V horizonte 3 rokov
oblasf ZP kto16 vyplivaii z viznamnich environmentalnych aspektov . Tie si ka:dorobne rozpracovan6 do
kraikodobich cielov a environr.entelnych programov. Podas cel6ho roka vedenie INA Kysuce podporuje
plnenie a realizaciu ttchto cielov, ai uZ zabezpeCen m finaranych zdrojov-aebo pravdenim zeujfiom o
Len
sl
atav ich plnenia a real;zacie. Proces relstdleho zlepsovania aj v obastr ZP sa
stratdgie rozvoja zavodu
sta dolezitou
sLlaastou
.
Kezdt uirobni proces ma vplyv ne Zivotn6 prosiredie: vzn kaji odpady. odpadov6 vody emisle ap
Jednym z nalvaaiich cieov ochrany Zivotneho prosiredia le zamedzenie vzniku regativnych vplyvov na
zivotne prostredie, resp. udrzanle nevyhnutnich vplyvov na najnizsie mo:nej lrovn vzmysle zisad trvao
udrzateln6ho rozvoja. S tym izko suv si environment6lne sprSvanie organlzacie
Envronmentalne vplyvy zAvodu sa pravidelne a opakovane hodnotia Pti tomto hodnoteni sa zohl'adiuj!
mnozstva i rizik, .
NaSim ciel'om je metodou neudaleho zlepsovanla chrenlt a zvelad'ovat :ivotn6 prosaedie okolo nas pretoze
sme i my jeho siaastou.
5149
2, ozNAMENIE o zvoLANI RIADNEHO ZASADNUTIA JEDINEHO AKCIONARA
Dna 10.7.2013 zasadla Dozorne rada spoloanosti INA Kysuce,a.s.,so sidlom Dr.G.Schaeftleta 1, 024 01
Kysucke Nove lMesto,Slovensko, leo: 36 386 553,kiora preskimala nevfi predstavenstva na vyplatenie
zisku jedinemu akcion6rovi z Liatu nerozdeleneho zisku predchadzajUcich obdobi vo WSke 10 000 000 €,a
nemala k nemu:iadne nemietky.
Dozoma rada sudasne presklmala Liatovnl zevielku spolodnosti za rok 2012 K Uatovnej z6vierke nemala
dozorn6 rada Ziadne n6mietky a Udtovn, zavie*u schvalila.
Konitalovalo sa, :e nadpolovianou va66inou hlasov v3etkich alenov dozornej rady bol odslhlaseni n6vrh
predstevenstva na vyplatenie zisku jedinemu akcionerovi z latu nerozdelen6ho zisku predchadzajicich
obdobl vo vyske 10 000 000 €,a s[6asne bola schvalenA ,6iovna z:vierka spolodnosti za rok 20'12.
Udtovn6 z6vierka ie k dispozicii k nahliadnutiu akciona.om v sidle spoloanosti.
Za INA Kysuce a.s.:
WenzelBina
OliverJung
lng.Jozef Janarlch
3.
HLAVNE
KY 201't A 2012
Stav hospoderenia
Spolodnost dosiahla v roku 2012 tr:by z predaja vastnich vyrobkov a sluzieb vo vl/6ke 395 740 tis. €
a vykazala zisk vo
viske 5 849
tis. €
Spolodnosi neme ndkady na viskum a \,aivoj.
Spolodrosl 1e-, orgarizaana zlo:\u v zal'ralia.
SUVAHA
Snvaha
(v
tis. €)
2012
2011
246 229
22
206 251
179 096
Majetok
Dlhodobi majetok
Nehnuie nost, stroje a zarladenra
Nehmotni majetok
20
179116
Kretkoclobi majetok
26soby
Pohl'adavky z obchodn6ho styku
Ostatne pohlad6vky
Pen aze a peia:n€ ekvivalenty
Finanane deriv6ty
Poh adavka dan€ z prijmu
43 089
26 232
5 414
144
45 004
0
519
531
75 514
1 131
113 080
241 761
292 196
31 541
34768
1'11
vlastn6 imanie a zavazky
Zakladne iman e
KapitA ove fondy
36 040
36 040
66 388
Nerozdeleni zisk (sirata)
41 942
66 388
1 248
36 156
vlastn6 imanie celkom
151 538
145 792
5 449
5 184
Zakonni rezervnt fond
7 208
DlhoclobtS zevazky
daiovi zavazok
Dlhodobd rezervy
Dlhodob6 tvery a p6zidky
osiatn6 dlhodob6 zavazky
OdloZenV
1
408
1 095
0
70 000
54
6 911
76 343
Kre*odob6 zavezky
Uvery a poziaky
Z6vazky z obchodneho styku a ostatn6 zbvazky
Zeuazky z dane z ptii-r,u
Finanane derivity
74 000
49 098
15 000
55 061
123 312
70 061
zAvazky celkom
130 223
146 404
Vlastne imanie a zevezky celkom
2A1761
292196
Vikaz ziskov a
stt't
(v tis. €)
2012
Trzby za predajvlastnich vrrobkov a slu:ieb
Predaj materi:lu a odpadu
Osiatn6 prev6dzkove vinosy
Zrnena siavu uirobkov a nedokonaenej viroby
AktivAcia
Spotreba materialu
Spotreba energii
Slu:by
I\4zdy a odvody
395 740
2011
374 562
6312
1 416
1 183
7 952
,246 634
- 12 447
-34 124
-75 315
1 094
927
10 493
-236 968
11 536
-31 607
71456
Odpisy a amorlizAcia
Ostain6 prev. nak ady netio
Zisk z prevadzkov€j 6innosti
-29 772
-1 373
10 572
26 268
-1 380
14 227
Urokov6 naklady
Urokove vYnosy
Ostain6 fnan6n6 naklady, netto
-2072
-168
240
- 129
307
001
339
478
Zisk paed zdanenim
I571
M7A5
Dane z prijmov
2 722
-2 966
zisk za [atovn6 obdobie
5 849
11739
Finandn6 naklady, netto
,2
!etovanie o zabezpeaovacich nestrojoch
Vzhladom na svole aktivity je spolodnosl'vystavena najma finandnym rizikam zm en vimennich kutzov
Spooanost'pou:iva flnan6ne derlvety (najma zmluvy o rnenovych foMardoch) na zabezpeaenie rzik
spojenych s menovJTmi a cenovimi vykyvmi v suvislost s budic mi periaZnymi tokmi.
Po!:ivanje finandnich derivatov sa radi zasadami hlavnej materskej spoodnosti a uskuto6iuie sa
telto spolodnost Spoloanost' nepou:iva finanan6 derivdty na
v spolupreci soddeenim Treasury
Speku ativne a obchodne Lidely.
Finanane derivary sa prvotne oceiulrl reelno! hodnoiou kdatumu uzatvorenia zmluvy a nesk6r sa
preceiujLl na rednu hodnotu k slvahov6mu driu Vykazovanie zmeny rea nel hodnoty finandnych
derivdtov zavisi od typu zabezpedovacieho vztahu aod skutodnost, d finan6ni derivSt ie lraent na
zabezpe6enie.
Finandn6 derivav na zabezpedenie peiaznlich tokov sa pouzivajLi na zmiernenle vikyvov buducich
peha:nlich tokov Eiektivna 6asl nerealizovanich ziskov a strat finanandho derivatu ktore je urdend na
zabezpedenie je vykezaft priamo vo vlastnom imanl a prevedena do vykazu ziskov a strdt v rovnakom
obdobi, kedy je zabezpedena transakcla reaiizovand Neefektivna dast'nerealizovanych zskov a stret,
ak exisiule, sa vyk6:e pr amo vo vykaze ziskov a stret.
Zmeny red nej hodnoty flnananych derivdtov, ktor6 nie s! urdene aebo nespliajLjl podmienky na
vykezan:e aka zabezpedenie sa zdatujLl cez vykaz ziskov a stret
Udtovanie zabezpeaovacieho nasirola sa skondi po jeho sp ainosti, predaji pr vypovedani zmlLrvy resp.
pojeho realzaciaLebo ked prestane spiiat podmenky ialovania zabezpe6ovacieho nastroja. Vtomto
pripade sa akykolvek kumulativny zisk alebo strata zo zabezpe6ovaceho ndstroja vykezand vo
v astnom imani prevedie do vikazu z skov a str6t.
Navrh na rozdelenie zisku za rok 2012
Za latovni rck2A12vykazala akciov6 spolodnost Lldtovry zisk vo vy6ke 5 848 916,29 €.
N6vrh na rozdelenie Ll6tovn6ho z sku v zrnysle stanov akciovej spolo6nostije
Prevod na ldet nerozdeleni z sk
5 848 916 29 €
5 848 916,29 €
)
0dtovn6 zdvierka ie zostaveni v eurech (EUR) a vsetky
Funkdnou meno! Spo oenost je euro ("EUR
je uvedene lnak.
ak
nie
vykdzan6 hodnoty sLi zaokrih end na tjsice,
odaje o udalostiach po ziivierkovom dni
Po z6vierkovom dnl, ktorym boL 31. december 2012 nenastali :iadne dalSie viznamnd zmeny v:
-
iatovYch principoch a zdsad6ch
6innostifirmy a ebo flnananom postaveni
vo vlastnom imani, dlhodobich zavazkoch a ebo pracovnom kapit6li
Uiznamn)7ch udalostachv re:ijnej aLebo f nandnej din nosti
uskutodneni nezvy6ajnych transakc i
Spolodnost zmen la prevnu formu z akciovej spo odnost INA Kysuce a.s. na spo oanost's ruden[m
obmedzenim INA Kysuce, spol. s r 0.. ktora bola do obchodn6ho regisl? zapisanA 25 septembra 2013
Na zdklade Zm uvy o zriadeni zeb1n1ho pta)\a na obchodnli podiel zo
dia
10.10.2013 bolo zriadend
za ozad pravo na obchodny pod el v prospech zdlozn6ho verte'a - spoloanost Deutsche Bank Luxembourg
S.A.. so sidlom 2, Bou evard Konrad Adenauer, 1115 Luxemburg, Luxemburcko, zaplsanej v obchodnorn
aeg ski regiska obchodu a spolodnosti Luxemb!rska pod dis om B 9164. Zalo:ne pravo vza ka dliom zip su
do Obchodn6ho reglslra
4. SPRAVA PREDSE
TEI]SKEJ dINN
EHO ROZVOJA SPO
s
slizi ako virobni zavod skupiny Schaeffler, ktorej zakaznikmi st vyznamre
spoloanosli najma v oblasti aulomobiloveho priemyslu, viroby poi'nohospodarskych slrojov, produkcie prisirojov
a zaradenipre slavebni premysel.
Spolodnost' INA Kysuce, a
Rok 2012 bol d'alsim rokom dynamickim zmien Vivoj ekonomik Iednottivych krajin, jednottvich odvetvi
ajednotliyich nriem podl eha I premenem Zmeny sa tikall jednak vn Lltorn6h o prosiredia,leda nasejkrajny aje aj
vonkajsieho proslredia leda predovsetkim situacie v kmjinach nasich hlavnich zAkaznikov. V roku 2012 sme bo
na Slovensku svedkam polliickich znlen vd6sledku volieb n6sledne spojenich sWznamnymi zmenami
v egslative, najma vdanovej oblasti a oblasli pracovneho pr6va, ktore Wznamne ovplyvnili podnikalelske
proslrcdie na Sloversk! attm ovplyvnili aj vivoj ekonomiky. Vonkajsle prostredie podtiehao lakisto rdznym
turbulenciem, vivoj ekonomiky nasich hlavnich partnerov v Europskej lnii poznadili vo velkej miere ozd€vne
opatrenia na konsolideclu verejnich {inanciia Wkyvy vo vtvoji vikonnosti jednolliyich ekonomik.
Rok 2012 zaaal
sa viak iento
optimislicky, poslupne
optimizmus vy,lr6cat a dopyl
po nasich virobkoch za6al poslupe oslaboval eo bolo cilel'n6 najmri na konci roka, ked'sme aj my museti sttno
,,bzdit'. Napriek nestabinemu Wvoju vonkajseho a vnltorn6ho prosiredia sa spoiodnosti INA Kysuce a.s
podarlo d'alel napredoval'vjej rozvoji. Vdaka mnohJTm rozvolovim projektor. a schopnosri nasich produkiov
presadlsavsinej konkurencii sa opat podarlo zvisl ob€t spoloanosti. Spoloanosl'lNA Kysuce, a.s. napiek
nepriaznivel sliu6cii na trhu zvisila vikony oproli rcku 2011 takmer o 6%, prieom tej Wkony dosiahti v roku 2012
visku 395 9 mi. EUR a bo i najvysSle v h sl6rii
NaEst produkcie ovplyvnili aj viacere nove alebo pokraaujtce prolekiy. Mjviznamnejsim projektom roku 2012
bola realiz6cia projektu novej kovaane ,,HATEBUR" v segnrente 12 spojene s WstavboLr novej haly. Tento projekl
v tokr 2012 neovplyvnil viznamne vikony spolo6nosti, nakolko Ieho rozbeh bot smerovani aZ
na koniec roka a zvri6enje vikonov bude cilelh€ aZ v roku 2013
[4edzidalsie Wznamne projekly, ktore ovp]yviovalivivojv spoloanosti boll uraite projekty ako,KGT v segmente
1aprojekt,TBB v novovzniknutom segmente 15 Nerasi prodlkcie a rozbeh
novtch projektov bolo mozn6 zvl6dnut len prcsiredficivom naplnenia viacerich predpokladov ai LrZ to boo
16, projeki,DRACULA v segmente
'vyuzivanie nepretrztej prevadzky v kratkodobom horlzonie, ai neust6le zvysovan e produktivity
alebo sarnozrejme nevyhnutne invesiovanie do novich potrebnich virobnich kapacii. Objem realizovanich
rnveslici vroku 2012 doslahol objem 53,7 mil. EUR, atim sa tok 2A12 zatadtl medzi roky s najlySaoLl
a ktivitou v lr isldrii INA KysLrce a. s , priaorn pre porovna n ie v rcku 201 1 bo o preinvestovanich 47,6
mil. EUR. Najviznamnejdou investiciou roku 2012 bol projekl novej koveane s novinr iisom v celkovej hodnoie
lakmer 20 mil EUR.
rnveslianou
Velkou l6mou rcka 2012 a siale aKuelnou l€molr v celejskupjfe Schaeffler bolo aje znizovanie zasob meraneho
ukazovatelom DOH (doba obdiky z6sob), ktori sa zniz zhodnoly454 dnt na4l,4dni,tedaoviacako9%
je mozne
Eiektivne hospodarenie s0 zasobami je jednim z visledkov
'MOVE aktivit a aj vd'aka timto aklivitam
investovat a d alej rozvijat zavod v Kysuckom Novom [4este.
par adkov k roku 2013.
Rok 2013 blde rokom klori bude vel'mi pravdepodobne obdobim stagnacie hospoderstva krajin nasich hlavnich
obchodnJTch parlnerov, tol'ko nrinlm6lne tvrdia predpovede ekonomlckich expertov. Dalsi \ ivoj je tazko
predikovalelni je poznaaeni ekonomickou a dlhovo! kizou, vnLltorntmi probl6mami Eurozony, z\rysujrcou sa
Na zever este
Rok 2013 nebrde uraite jednoduchli. Ekonomicke proslredie bude lladit vselky ekonomick6 sr.rbjekiy do
maxjmelnej efektivily, konkurencia sa zoslruje Plnenie cielov bude nevyhnuinym predpokladom pre ulpesne
fungovanie a v napAlej ekonomickej situaci' si bude vyzadoval pruZn6, flexibiln€ a nekonvenan€ desenia. Vivoj
zakazkovej n5plne na zadiaiku rcka je zalial dobri a naznaaLrje, ze aj napriek komplikovanej siiuaci
v hospodarslve je spobenost schopna sa presadzovat a ziskavat nov6 zdkazky, do je uraite povzbudivim
z stenim pre nAs vietkYch.
10/49
ZAverom pre porovnanie by som uviedol p6r disel reprezeniujrcich vivoj spolodnosti od roku 2008.
Celkov6 p.evadzkovi6
vtnosv ltis. €)
PriemernY evidendni
6tav
2008
2009
2010
2011
2012
2013
280 170
231 806
312134
376 361
397 156
Plan
442 457
3 075
2 651
2 937
3 635
3 808
3 967
100
100
100
100
100
100
303 489
234 806
253 863
292196
281 761
283 035
191 143
183 934
204 473
145792
151 538
155 098
zamestnancov
k 31.12.
Export {%)
Aktiva
firmy
(tis. €)
Vlastn6 imanie lTis. €)
Prevadzkov6 vinosy, ktor6 obsahujlj trzby za predajvlastnich virobkov a slu:ieb vo v'iske 397 mil € (2011:
376 mil. €) vzrasUi v porovnani s rokom 2011 o 6%. Tento narast bol sp6sobeni pozitlvnym n6raslom
objedn6vok zo Skupiny, hlavne projektom "KGT', ldo.i pretrv6val od druhej polovice predchedzalLiceho
roka. V roku 2013 spoloinost planuje zv,isit obrat o 11%.
Pokles akliv v roku 2012 je d6sledkom poklesu viroby v 4. {tvrtroku. Spoloanosf udrzuje relativne nizsiu
droveri periazi na bankovych Liatoch. Volne prostriedky s! invesiovan6 vo forme kr6ikodobich Ljlo:iek
v 16mci Skupiny. V astn6 imanie k 31. decembru 2012 radsilo najmd kv6li zjsku be:neho roka.
Ukazovelele pohoiovej a celkovej likvidty dosahujn opiimelne irovne ako je uveden6
tabulke. znizenie ukazovatel'ov pohotovel a ce kovej likvidlty nastalo poklesu kraikodobych
v nasledujlcej
t oziek v ramci
Skup ny.
pohotov,
likvidita (linaiani
majetok+krntkodobd pohl'adivky) i kdlkodob6
2012
2011
0,6
10
1,4
1,6
zevi?r)._
celkovn likvidifa
:
kirkodobi msjelok / kritkodobd znviizk!
Vptyvom platieb od odberate ov doslo k uhrad6m z2 lazkov atim aj k poklesu ukazovalefa celkovej
zaolzerosii. ukazovaiele zadlzelost. ahr viry a re,lraoiliiy su Jveoere v lasleoLlucel tabLl<e
celLovn zAdlienost'
:
(cudzic zdoie / vlaslnd imaric a
zi!1^,
celkon) x
100%,
doba ob.atu zisob = asoby/dcn!6 Lrzbr
doba obratu pohl'adivok z obchodneho
stku
'
2012
2011
46,2%
50,10lo
41,4
45,4
pohl'adark) zobchodnfho srykul
doba obratu zrvaizkov = 7ni'iizb, z obchodndho styla/ dcnn6 !re\ 6lzko!6
30,7
45,3
57,2
'1,5'/"
3,14/a
39%
8,14/a
.tkhdy)
rentaDilita
triieb
= (aisti zisk / trTb)) x I 00%
rentabilita vlastn6ho imania: (aisii zisk / !las!n6 imanie) x l00o/"
Zlepsenie doby obratu zevazkov a pohladevok suvisel s lepsou platobnou disciplinou na obidvo.h sk.n6ch
Pokles rentability vlastneho irnania suvisi s poklesom disteho zisku, na klori mala vplyv zmena sadzby dane
z priifiu pravnickich os6b v roku 2012
5. UCTOVNA ZAVIERKA ZA ROK 2012
Strana
Obsah
Sprava auditora
Vikaz finananej pozicie
Vikaz ziskov a strat
Vikaz kofi plexneho visledku hospodarenia
Vikaz zmien viastn6ho imania
Vtkaz penaZnYch iokov
Poznamky udtovnej zevierky
12t49
t,
Vikaz tinanEnei gozicie k 31. decenbru 2072
(v tis. EUR)
2 .l12
2 .)11
1
206 229
2
22
179 496
20
246 257
779 776
43 049
26 232
5 474
45 004
37 547
34 764
Majetok
Dlhodobi tnajetok
Nehn!lelnost, stroje a zarladenia
Kritkodobi majetok
3
Zesoby
Pohl'adiivky z obchodn6ho styku
ostatn6 pohlbdiivky
4,11
Pohl'ad6vky z dane z priimu
Peniaze a peia:n6 ekviva enty
0
519
531
1 131
75 510
113 080
111
5
76t
2At
Majetok celkom
292 196
vlastn6 imanie a z6vezky
6
6
6
ziikladn6 imanie
Kapit lov6 fondy
Z6konni rezeruni fond
Nerozdeleni zisk (strata)
5
36 040
66 388
7 208
42 425
36176
123
-20
151 538
145 792
0
70 000
5 184
-
vlastn6 imanie celkom
36 040
66 t88
7 2AA
Dthodoba z;ivdzky
,very a p6:iaky
odlo:eni danovi 26viizok
D hodob6
19
9
10
ostatn6 dlhodob6 zev;zky
1095
-----T1E
-91T
Kretkodobe zevazky
Uvery a p6:iikv
Z;viizky z obchodn6ho
5 449
1 408
49 098
15 000
55 061
214
0
z6vazky celkom
123 312
730 223
70 061
146 401
Vlastn6 imanie a zSviizky celkom
281 767
292 796
stykLr a ostatn6 zdv;zky
t3/49
8,
I
11
74 000
2.Vikaz ziskov a striit za rok konEiaci 31, decembra 2072
(v tis. EUR)
2 .l12
Tr:by za predaj vlastnich virobkov a slu:ieb
Predaj rnateriiilu a odpadu
Ostatne previidzkove \ inosy
Zmena stavu virobkov a nedokondenei vvroby
Aktivdcia
Spotreba materiiilu
Spotreba enerqii
SluZby
lYzdy a odvody
Odpisy a amortizdcia
Ostatn6 previidzkovd ndklady, netto
zisk z prev5dzkovei iinnosti
tjrokov6 niiklady
drokov6 vinosy
Ostatn6 finanan6 niiktady. netto
12
395 740
13
6 312
1 415
14
15
16
17
Finanin6 n6klady/vinosy netto
-2
zisk pred zdanenim
Dane z prijmov
Zisk za 0atovne obdobie
19
927
7 952
10 493
-1373
-236
11
31
-71
-26
-1
14
964
536
607
456
264
380
227
o-dT
-168
307
339
474
8 571
14 705
-2 722
-2 966
5 449
11739
2 072
200
129
18
374 562
6 366
1 094
_1 183
246 634
-12 447
-34 124
75 315
29 772
re
otl
2
3.Vikaz konplexn6ho visledku za rck
konEiaci 31. decembn 2012
(v tis. EUR)
2012
2fl11
Zisk za latovn6 obdobie
5 849
11739
-144
-24
-'103
-20
5 746
'11719
Odlozen6 dan
0
Ostatn6 s{aasti komplexn6ho visledku
Komplexni visledokza iatovn6 obdobie celkom
4.vikaz zmien vlastnaho imania za rok koniiaci sa 37. decembra 2072
(v tis, EUR)
26konni
Kapit6lov€ rezeru.t
fondy
35
Stav k 1.1-2011
040
vyplatenie podielov na zisku
0
Zisk za obdobie
0
tond
Ro2dielz
ocenenia
i tisk
66 3aa
7 2lJ4
0
0
0
0
0
0
0
0
-20
0
ostatne siaast komplexn6ho
vis edku zd iitovnd obdob
Stav k 31.12.2011
e
celkom
94 437
204 073
70 000
1,1739
0
70 000
t7 739
2A
.-EAft' .EE'
--6-o-:i6'
-td$s-tr--t
Vyplatenie pod eLov na zisku
0
0
0
0
5 849
5 849
-103
0
-103
Ostatn6 sLjaasti komp exn6ho
visledku za nabvn6 obdobie
Stav k 31.12.2012
36
040
66
388
15149
7 204
-L23
42
025
151 534
5. Vikaz
pehainich tokov
za rck
koniiaci
31.
decembra 2012
(v tis. EUR)
2012
Prevadzkova iinnosti
Zrsk za rok pred zdanenim
8 571
2011
14105
Odpisy hmoin6ho a amorizaciu nehrnofteho rnajetku
29 772
Stmlr (zisk) z predaja dlhodobeho majeikr
Nercalizovane kuzov€ slraly a zisky
(znizenie) zvisenie stavu rczery
LJroky udlovane do nakadov/ netto
Oslatne po otky neperiaZneho charakieru
Peiat^e iok' z p'evddz\o$ic!
a
1'ost: p€d
264
-38
21
-31
157
18
313
244
139
736
516
41216
4A 471
zre.a"i
(Zvisenie) znizenle siavu zasob
Znizenie (zvtsenie) slavu pohladavok
Zvisenie (znizenie) slavu z6vazkov
2 073
Zaplale.6 dai z prilmov
2
259
16 042
34 604
PenaZ.6 ioky z prevgdzkovich dinnosti
e ste peia:netoky z prevAdzkoviclr
2A
88
1A 942
11417
66 951
33 827
-2017
-123
204
307
-1 820
27 929
d nnosti
Prijmy z prcdaja dlhodob6ho majetkr
Obslaranie dlhodobeho rnatetku
61
131
52 302
eis6 penain6 toky pou:it6 v investiinejainnosti
-52 241
-43 704
Prtale poziaky v ramcikonso idovanom ceku
Splatenie p6Z eky v rarnci konso rdova nom celku
VYdavky na vyp atene d videndy
19 000
-30 000
85 000
0
70 000
11 000
15 000
Peniaze a periazne ekvivaenty na zaeiaiku roka
111
890
Pen aze a penazne ekvivaleniy na konci roka
144
111
Ciste peiazne loky po!2ite pr inananich ainnostiach
0
eisl6 zviienie (znizenie) periazi a penaznich ekvivaentov
16149
L
Vdeobecn6 informacie o spolodnosti
Spolodnosf LNA Kysuce, a.s. (d'alej len ,spolodnosf"), regislrovanS v Slovenskej republike, bola
zalo:ena dna 14. juna 1999 a do obchodn6ho reg istra bola zap isana 22. j0 na 1 999 (Obchodnt reg iste r
Okresn6ho sldu Zilina, oddiel Sa, vlo:ka 10193/L). ldeniifikaan6 6islo spolo6nosti ie 36386 553
danove deniifkaane aislo)e 2A 2A 133137.
Adresa sjdla spoloanostije Dr. G. Schaefflera 1, 024
01 Kysucke Nove
l\,4eslo Slovenske republika
Men6 a priezviske aenov Statuti:rnych a dozornych organov k 31. decembru 20121
p
Jaroslav Patka, predseda predslavenstva
p. IMiloS Splhak, 6len predsiavenstva
p Wenzel Bina, 6len dozornejrady
p. Jozef Janalch, alen dozornej rady
p. Oliver Jung, dlen dozonrej €dy
Hlavnou ainnostou spoloanost je
vivoja vyroba valivich lozisk
a prjslusenstva
INA Kysuce, a.s je 100% nou dcerskou spoloanoslou lndrusAiewerk Schaeffler
INA
lngenieurdienst
sidlom ndustriestrasse 1-3, Herzogenaurach Nernecko. INA Kysuce, a.s. a lndrustriewerk
Schaeffler NA lngenleurdienst GmbH sn snaasfou skupiny Schaeffer, ktorej havnou materskou
spo oanostou je INA-Ho ding Scheeffler KG. lndustriestrasse 1-3, Herzogenaurach, Nemecko
GnTbH so
2412 spoloinosl zamesin6vala v pdemere 3 808 zamestnancov (20111 3 635) ztoho podet
vedlcich zamestnancov bal 22 (201 1 : 2 1).
V rcku
Whhsenie o zhode s ptedpismi
Teto uatovne zevierka je zostavene v sLilade s Medzin6rodnimi Standardm pre inandne qikaznictvo
(IFRS), ktore obsahuju Standardy a inierpretbcie schv6len6 Radou pre [redzinerodn6 Liatovn6
Standardy (IASB) a Komisiou pre interpretaciu l\iledzinarodnich Standardov pre finandnd Wkazovanie
(lFR C) a kiore bol p jate Eur6pskou uniou (EU) a rovnako v sLllade so zakonom a 43112002 Z. z.
o uatovnictve ( FRS/EU)
Vichodiskli pte zostavenie iitovnej zevie*y
uatovn6 z6vierka ie vypracovan: na zeklade historickich obstar:vacich cien s vinimkou de valovich
iinandnych nastrojov, ktor6 s{i ocenen6 v redlnej hodnote. Vd'alsom texte s[ uvedene z6k]adne
[6iovne zisady.
Uatovna zrvierka
je
zostavena ako riadna Liatovna zAvietka za predpokladu neprelrzlt6ho trvania
spo oinosti.
Vinosy spoioinosti sl generovan6 vilu6n6 predajom spriaznenim siran6m skup ny Schaefller a preto
je spoloanost zavisla na prevadzke, finandnej situacii a llkvldite skupiny Schaeffler
Funkanou menou Spoloanostije euro ("EuR")
v tislcoch eur, pokial nie je uveden6 inak.
0atovnym obdobim je kalenderny rok.
a i6tovnd zdvierka
Spoloanosilje prezentovana
D6tum schvelenia liitovnej
zavie*y
Udtovne z6verka spoloanosti za bezprostredne predchadzajnce ,atovn6 obdobie bola schvelena
uznesenim jed n6ho akcronAra spoloanosti INA Kysuce, a.s., spolodnostou lndustriewetk Schaeffler
INA - lngenieurdienst, GmbH so sidlom nduslrieslrasse 1-3,Hezogenaurach, Spolkova republika
Nemecko dna 25. m6ja 2012
Konsolidovani celok
oeiovna zavierka Spoloanostije zahrnuti do konsolldovanej i6tovnej z6vierky spolo6nosti INA-Holding
Schaeffler KG. Indust estrasse 1 3, 9T072 Herzogenaurach, SRN. Tito konsolidovani latovnl] zavierku
je mozn6 zlskat piamo v sidle uvedenej spolodnosti.
L
Nov6 itandardy a intepretbce, ktor6 eSte nebo iap ikovan6
z6vie*y bol vydan6 dalel uveden6 standardy, zatial'v6ak nenadob!d i
Li6nnosf, alebo este neboll prijai6 v EtJ. Uveden6 sLl vydane Standardy a inlerpret6cie, pri ktonich
spolobnost oaak6va uraiti vplyv na zverejnenia, fnananu poziciu, alebo Wkonnost v aase lch budLlcej
aplikacie. Spo odnost planuje ap ikovat tieto Standardy od d6tum! ;ch lj6innosti
K d6tumu schv,rlenia Lldtovnej
IFRS 7 Zverejiovanie - Konpenzovanie finandneho majetku a tinaninich z+vdzkov (daplnenia k IFRS 7)
Doplnenia obsahuji rov6 po:iadavky na zverejiovanie inananeho majetku a z6vazkov, ktord
kompenzovan6 vo vikaze o fnanbnej situ6cii; alebo
predmelom remcovich doh6d o vz6jomnom zapoaitanialebo podobnich zmlnv.
si.
.
.
Doplnenia sLl !6innd pre rjatovne obdobra, kior6 se zaainatt 1. lanu6ra 2013 aebo neskor, apre
prlebeZne iatovne obdoba v r6mc tichio,aiovnych obdobi a apikuj[ sa retospektivne. Spolodnosl
momeniAlne vyhodnocuje vplyv tichto doplnenlna zverejnenia v ddtovnejz6vi€*e.
IFRS 1A Konsalidovan' nitavne z6vierka
IFRS 10 poskytuje leden model, ktori sa me pouzit pri posudzovani kontroly pre vsetky investicie,
s! v sldasnosli pova:ovane za jednoiky Specialneho !6elu (SPE) v rozsahu
vr6iane iednoiiek, ktor6
pOsobnostiSlC-12.
IFRS 10 zavAdza nove poiiadavky na posadenie kontroly, ktore sU odli3n6 od sdaasnych poziadaviek v
IAS 27 (2008) Podla nov6ho modelu posLrdenia kontroly investor ma kontrolu nad irvesticlou, ak:
.
.
.
je vystaveni variabilnim vinosom alebo m6 prdvo na vaiabiin6 vinosy z investicie;
m6 mo:nosl ovplyvnrt tieto vinosy svojou privomocou nad investiciou; a
exisiuje sLlvislost medzip16vomocou a vtnosmi
Novy Siandard obsahuje aj poiiadavky na zverejiovanie a po:iadevky tikajtce sa zosiavenia
konsolidovanej [alovnej z6vierky. Teto poZiadavky si prevzate z IAS 27 (2008) |FRS10 jeiannypre
roane ridtovn6 obdobia, ktore sa zaainaj, 1 januAra 2014 alebo neskor. Spoloanosf neodakava, Ze novi
standard bude mat vplyv na iatovn!i zevierku.
IFRS 11 Spoloind dohody
IFRS T1 Spolo6n6 dohody nahradza IAS 31 Podiely vspoo6ne konirolovanich podnikoch. IFRS 11
nezav6dza zasadnd zmeny v celkovej defnicil doh6d o spoloanej kontrole, hoci definicia kontroly, a teda
neprlamo aj spo oanej kontroly sa zmenila vzhladom na zavedenie IFRS 10
si spolo6n6 dohody rozdelen€ na dve skupiny z ktonich ka:dA
Lldtovni modei delinovani nasledovne:
Podl'a noveho Standardu
.
spolodna prevadzka
.
spoloani podnik
FRs
mi svojvlastnt
je ta, pri ktorej osoby vykon6vajice spoodnl kontrolu tzv. spoloani
prevadzkovatelia, maj[ pr6vo na nrajetok a zodpovednostza zav6zkyiikairce sa dohody;
ll
je taki
podnik,
v
kiorom osoby vykon6vajlce spoloanu konaollr' izv
spoluvlasinici, maj! pr6vo na alst6 akiiva dohody.
v skutoan osti vyd enlla z lAS 3l te pripady spooane konirolovanich podnikov, pri
ktorich hoci
predslavuji oddelen6 jednoiky, iato oddelenosl je v istich ohladoch neefektivna. K timto dohodam sa
pristupuje podobne ako k spoloine kontrolovan6mu majetku/ptevadzkam podla IAS 31 a ieraz sa
nazyvajn spoloane prevadzky. Ostaine spoiodne kontrolovane podniky podla IAS 31, ktor6 sa teraz
nazivaji spoloan6 podniky, sl u: nem6zu vybrat medzi met6dou vlasheho imania alebo mel6dou
podielovej konsolld6cie ako mei6daml zahrnltia do konsolidovanej[atovnejzevierky. Do konsolidovanej
0diovnej zevierky musia byt teraz zahrnute vzdy len met6dou vlastn6ho imanja. Siandard ie udrnny pre
roane uatovn6 obdobia, ktore sa zaainaj[ 1 januira 2014 alebo neskor. Spo]o6nost neodak6va Ze now
standard bude mat vplyv na uatovnLl zavie&u.
IFRS 12 Zvereihovanie podielov v inich ittDvnich jednokach
IFRS 12 vyzaduje dodatodne zverejnenia o viznamn)7ch lsudkoch a predpokladoch vykonanych pri
urdovani charakteru podielov v Liatovnej jednotke alebo dohode, podielov v dcerskych podnikoch,
spoloanych dohodach a p dru:enteh podnikoch a v nekonsolldovanych Struktltovanich jednotkach.
Standard je ,6inni pre rodn6 ti6tovn6 obdobia, kior6 sa za6inaju 1. januAta 2A14 alebo nesk6r.
Spolodnosf neoaakava, Ze novi Standard bude maf viznamni vp yv na natovnLl zevierku.
IFRS 13 Ocehovanie re4lnou hotlnatou
IFRS 13 predstavuie jednotn6 vichodisko poslupov prj v6etkich oceneniach re6lnou hodnotou podla
FRS,
FRS 13 nehovori, kedy treba pouzit ocenenie re;lnou hodnotou, ale skor poskytuie navod, ako dosplel
jetoto ocenenre po:adovane alebo povolene Standard je Li6inni pre
rodn6 iatovn6 obdobia zadinajLlce sa 1 ianu6ra 2013 alebo neskdr. Spoiodnost neoaakava, Ze novy
k realnej hodnote podla IFRS, ked
Standard bude mat Wznamni vp yv na
iaiovni zivie*u
lAS 1 tuezenhcia i'tovnej zAvierky: PrezentAcia polaZiek ostatnich
hospoderenia (daplnenia k lAS 1)
sil'as
konplexn6ho visle.lku
Doplnenia:
.
.
vyzaduje sa, aby jednotka vykazovala samostaine polo:ky ostain6ho komplexn6ho visledku
ktor6 by moh i blt reklesifikovan6 do vikazu ziskov a strat v buducnosti, a samostatne polo:ky
ktore nikdy nebudl m6ct byt reklasifikovan6 do vikazu ziskov a str6t. Ak s0 polo:ky osiatneho
komplexneho vysledku vykazovan6 pred zdanenlm, potom by celkove dai mala byl priradena k
jednotl jv,iBr polo:k6m;
meni sa nezov utkazu komplexn6ho vltsledku na vikaz ziskov a stat a ostalni komplexni
visledok, je viak povolene aj pou:ivanie lnich nazvov
Doplnenia sLi t16inn6 pre rodn6 iaiovne obdobia, kbre sa zadinaju 1. iila 2012 alebo nesk6r. Doplnenia
majLi vplyv len na prezenieciu, nernajLl vplyv na finan6ni poziciu a ebo na vikonnost spoloinosu
AS
12 Adbzene
dai: N'vratnast padkladovtch aktiv (doplnenia k IAS
12)
Tleto zmeny zavadzalu vyvretitel'ni predpoklad Ze Uetovna hodnota investlcii do nehnulelnosti
oceriovenich realnou hodnotou bude spatne ziskana vyhradne predajom. ZAmer vederia ne ie
relevantnt ak nvesticie do nehnuielnosli nie sLi odpisovaielne a dr:an6 v remci obchodneho modelu
ktor6ho aieiorn le poberaf v podstaie vseiky ekonomick6 vihody daneho aktiva po cele obdobe
:ivoinosti majetku. Toto je jedini pripad, kedie mo:n6 predpoklad vyvraUt Dopnenia s0 uainne pre
roane iatovn6 obdobia, ktor6 sa zaainaji 1. ianuara 2013 alebo nesk6r. Tieto zmeny nie si teievantne
pre iaiovn0 zivie*u spoloanosti, pretoze spoloanost nema Ziadne invesiicie do nehnutelnosti, kiord sa
oceriuj! re6lnou hodnotou podla IAS 40.
IAS 19 zamestnaneck6 pozilky kraphenia k IAS 19 z raku 2011)
Dop nenia vy:aduiu vyk6zanie akiuerskych ziskov a str6t okamzite v osiatnom komplexnorn visledku
Dop nenia oiistrahujLi koridorovl met6du, ktore sa predtim pou:ivala pri vykezani akiuirskych ziskov a
vyk6za{ vsetky zmeny v povinnostiach vypltvajtcich z proglamov so
poitkami
a v majetku programu vo vikaze zjskov a sirit, ktori v siaasnosti povoluje AS
stanovenini
19. Dopl;enia tiez vyzaduji, a6y odakavane navratnost z majetku programu vykazan6 vo vikaze ziskov
a stet bola vypoaitani na ziklade sadzby, ktore sa pouziva na diskontovanie povinnosti vyplyvajlcich
z programu so stanoveniml pozitkami Doplnenia si [6inne pre Ioan6 litovne obdobia, ktore sa
sfia| a elminuju mo:nosl
zaalnaju 1. janu6ra 2013 alebo nesk6r. Spoloanost anaiyzuje dopad tohto Standardu na jej latovnl
26vierku
lAS 27 lndividu1lna iatovnA z1vierka (revidovani v raku 2011)
V sLivis osti snovimi Standardnr IFRS 10 a IFRS 12 ost,va v IAS 27 len ialovanie dcerskych spo o6ne
konirolovanych a pridnrzenich spoloanosti v individurlnej latovnej z6vie*e Novela je L]iinne pre
Lldiovnd obdobia zadinajrce sa I janu6ra 2014 alebo nesk6r.
IAS 28 lnvesticie do
pidruZentch a spoloenich podnikov (rcvidovanY
v roku 2011)
V sivslosti s novimj Standardmi IFRS 11 a IFRS 12 bol IAS 28 premenovanjT na IAS 28 lnvestjcie do
pridruzenich a spolodnich podnikov. Tento iiandard popisuje aplikovanie met6dy vlastn€ho mania
okrem p dru:enich podnikov na nvesiicie do spoloanich podnikov. Novela je uainn6 pre Li6tovn6
obdobia zaijnajLice sa 1. januen 2414 alebo nesk6r. Spoloanost neoaak6va, Ze novela bude mal vplyv
na jei fnandnu poziciu alebo vikonnost preto:e spoloanosl neme Ziadne investicle do pridru:enich
a spolodnich podnikov.
IAS 32 - Kompenzovanie finantneha
najetku afinaninich zAvdzkav (doplnenia k
IAS 32)
Doplnenia nezavidzaj, nov6 pravidla kompenz6cie finandn6ho majetku a zavazkov, ale sk6r objasiluji
krit6de kompenzacie, aby tak odstrenii nekonzistenciu pri ich aplik6cii. Doplnenia si aainne pre roine
uatovne obdobia, ktore sazaijnaji 1. janueta2014 alebo nesk6r.
Spoloanost sa rozhod a, Ze iieto Standardy revizie a rntepretacie nebude aplikovaf sk6r, ako nastane
lll
Vizra-1e adlovr6 met6d/
a
iatovr6 zisady
Pauzitie adhadov a isudkav
Zostavenie [atovnej zavierky v s0lade s iFRS/EU si vy:aduje pouzitie odhadov a predpokladov, klore
ovplyvriLrji aplikaciu i6tovnych postupov a vykazovan€ hodnoty majeiku a z6vazkov v Li6tovnej zavierke
a v pozn6mkach latovnej zevierky. Hocitieto odhady robi vedenie spoloanosti pod]'a svojho najlepsieho
poznania aktualnych udalosii skuioan6 visledky sa v kone6nom d6s edku m6:u od tichto odhadov lislt
Odhady a srvlslace predpokady sLl zalazene na minulich sknsenostiach ainich faktoroch.
pova:ovanich za primeran6 okolnostiam, na zbklade kiorich sa formuje vlichodisko pre posidenie
iatovntch hodn6l majelku a zavazkov ktor6 nie sLi zrejme zinich zdrojov Odhady a srvisiace
predpoklady sLl neustale prehodnocovan6. Korekce !dtovnich odhadov st vykezan6 v obdobi, v ktorom
je odhad korigovany, ak korekca ovplyvriLrje iba toto obdobe alebo vobdobi korekcje avbudiclch
obdobiach. ak korekcia ovplyvriuje toto aj budice obdoba.
Najwznamnejsle odhady
sa iikajlj vipoatu reelnej hodnoty derivdtovich finananich
nastrojov,
slanovenie doby :ivoinosii dlhodob6ho hmotn€ho a nehmoln6ho majetku, vyaislenia zni:enia hodnoty
dlhodob6ho majetku, vtpodei rezervy na zamesinaneck6 po:itky pri odchode do d6chodku, vipodet
opravnej poloiky na zastarale z6soby. lnformacie o tlichto odhadoch a predpokladoch si uveden6
v prisluSnej poznAmke alebo dole uvedenich \iznamnich Iatovnich 26sadech.
Dopad prebiehajtcej gobalnej linananej a ekonomlckej krizy vo vseobecnosti
zvislstupen nestoiy
v prlprave uatovnich odhadov a pou:iiia Lisudkov.
Polstno-nratemallck6 odhadv pri kaikulacii rezerw na zanrestnaneck6 oozitkv prl odchode do d6chodku
Neklady na prograrn zamesinaneckych poiitkov sLi uraen6 polsino-maiemauckim vipoatami. Tielo
vipodty obsahujn odhady diskortnich sadzieb budtceho rastu miezd, lmrtnosti alebo fluktuicle.
Vzhladom na dlhodobLi povahu takychto programov podljehajl iakdto odhady velkej miere nerstoty
Rezervy na zamestnanecke po:itky predstavujl k31 decer.bru 2012 hodnotu 1 408 tis. EUR (31
december2011: 1 095 tis. EUR)
06tovn6 ffet6dy a udiovnd zasady uveden6
vsetkych obdobiach, kior6
sl
ni:se boli
Spolodnostou konzistentne apllkovan6 vo
vykAzane v tejlo ldtovnejzbvierke.
24149
Cudze menv
Transakcie v cudzej mene (ina mena ako je tunkana mena) sa prepoaitavaj! na funk6n[ menu kurzom
plainym v den uskuio6nenia transakcie. KuEove rozdiely, ktore vznikai!, sa zaidtujti do nakladov alebo
do vinosov vo Wkaze ziskov a strAt. Ku diu zostavenia idtovnej zavie*y sLl pena:n6 polo:ky maietku a
zavazkov denominovane v cudzej mene vzdy prepoaitan6 pomocou vimenneho kurzu Nerodnej banky
Slovenska platneho vderi zostavenia ,atovnej zavierky. Nepeiazne poozky majetk! a zavazkov v
cudzej mene, ktor6 sa oceiujl realnou hodnotu, sa prepoa'tail na euro kuEom cudzej meny platnym
v den predchedzajnci driu uskutodnenia latovneho prlpadu. Kuzov6 rozd ely z vyrovnania a prepoitu
peiaZnich poloZiek sa vykazuji vo visledku hospoderenia bdn6ho latovn6ho obdobia.
Nehnurcfnasti, stroje a zariadenia a nehnatn'l majetok
a)
vlastnv maietok
Nehnutetnosti, stoje a zariadenia s vinimkou pozemkov, sa vykazuji v obsiaravacei cene znizenei o
opravky a slraiy zo zni:enia hodnoty. Pozemky sa neodpisuj[. Ob$advaciu cenu tvoria vsetky naklady
piamo spojene s uvedenim dan6ho majetku do prev,dzkov€ho stavu na pl6novani Liaeljeho pouzit a.
Zariadenia vyrobene vo vlastnej re:ii sa oceiujU priamym materiilom, priamou prAcou a Wrobnou
reZiou.
priamo priradiielne k obstaraniu vistavbe alebo virobe
sI slaaslou ob$aravacejceny maietku.
Ak polozky nehnutelnosti, stOov a zariadeni maj[ r6znu dobu pouzitelnosti, potom s! [6tovan6 ako
Nrklady na lvery
a p6:iaky, ktor6 su
kva ifikovaneho majetku
samostatn6 poio:ky nehnulelnosti, strojov a zaiadeni.
a
vykazui, sa
Nedokonaen€ investicie predstavujLl nedokonaene stavby, stroie a zatiadenia
v obstar6vacej cene, ktore zahfria naklady na siavbu, stroje a zariadenia a in6 priame nAk ady.
Obstarany po6itaeovi soilver sa vykazuje v obsiaravacej cene znlzenej o opr6vky a siraty zo znizenia
hodnoty. Vidavky, ktor6 vyepsujl alebo rozsirujlj pou:itelnosl poiiiaaovich programov nad ramec ich
p6vodnej Specifikecie sa vykazujLl ako iechnicke zhodnotenie a pripo6itajLl sa k p6vodnej obstaravacej
b)
naiati maietok
prl ktonich spoloanosf prevezme vsetky podstatn6 rizik6
pre
vlastnicivo
daneho majeiku, sa klasifikuje ako finandni prenajom Pr
a uzitky charakteristicke
prvotnom vykazani sa prenajati majetok oceiuje sumou, ktora sa rovn6 reAlnej hodnote a ebo sU6asnei
hodnote rninimalnych leasingovtch spl6tok, podla toho, ktora je nlzsia Po prvoinom vykezani sa majelok
zaudtuje v silade s [dtovn]tmi posiupmi p atnim pte tenlo druh majetku.
Prenejom
za
podr.ienok,
lnt druh prenajmu sa klasifikuje ako operatlvny preneiom a takito majetok sa nevykazuje vo Wkaze
finan6nej pozicie Spoloenosti. Platby na zaklade operativneho pren6jmu sa vykazuj! vo visledku
hospodrrenia rovnomerne poaas dohodnutej doby n6lmu
c)
leslc.fiC-liKe.dv
Spoloanos{ vykazuje ako stdasf n&ovnej hodnoty p.isiusnej polo:ky nehnutel'nosti, sirojov a zarladeni
nakbdy na vimenu takejto polozky v aase ich vzniku, ak je pravdepodobn6, :e z danej polo:ky bud,
Spolodnosii plynut ekonomlck6 l:itky a lieto neklady sa daji spol'ahlivo ocenit. Nekbdy na opravy alebo
Lldr:bu nehnutelnosti, strojov a zariadeni ktor6 vznikli v srvislosti s obnovenirn alebo uddanim
oaakavanych ekonomickich n:iikov z majetku, sa vykazuju ako naklady v tom obdobi, v ktorom vzn kli.
NSsledn6 neklady sa vykazuj, ako nehmotni majetok len vtedy, ak zviSia budLlce ekonomick6 lz]tky
obsiahnute vpoo:ke nehrnotneho majelku, ktor6ho sa iikal! V6etky ostatne naklady sa vykazuj, ako
naklad vo visledku hospoderenia v tom obdob[, v krorom vzn kli.
d)
odpisovan e
Nehnutelnosli, stroje a zariadenia a nehmotnli majetok sa odpisujI do nekladov vo vykaze ziskov a str6t
line6rne poaas odhadnulej doby:ivotnosli. Pozemky sa neodpisuji. Nedokonaen6 lnvesticie sa
neodpisulu dovtedy, kim nie
sI
uvedene do prevadzkov6ho stavu a dan6 do pouzivania.
Odhadnute doby Zivotnosti podl'a hlavnich skupin dlhodob6ho majetku srl:
Budovy a stavby
Stroie. pristroje a zariadenia
Dopravne prostriedky a invert6r
Nehmotni majetok
[,4erac]e prislroje a n6radie
25 rokov
8 rokov
5 rokov
3 roky
3 roky
Odpisovat sa zaaina v mesjaciuvedenia majetku do pouzivania.
Doba:ivotnosti a odpisov6 metody sa preverujl ka:di rok ku koncu naiovn6ho obdobia aby sa
zabezpeaila konzistentnost mel6dy a doby odpisovania s predpokladanym prinosom ekonomickich
Llzitkov z polo:iek hmotn6ho majetku, a akje to potrebne urobia sa potrebn6 ipravy.
Poloika dlhodob6ho hmotndho nrajetku sa od!6tuje pri Ieho vyradeni, aebo ked sa zdaSjeho
pou:ivania majetku neoaakevaj[ :iadne bud[ce ekonomck6 i:itky Zisk aebo slrata z odr]atovania
rialetku stanovena porovnanim vinosov s latovnou hodnotou polozky je vykezana vo vikaze ziskov
a stlat v roku, v ktorom sa polozka od[atovala
Zniienie hodnoty majetku
Spolo6nosf posldi ku ka:d€mu sivahov6mu diu iatovnI hodnolu hmotneho a nehmotn6ho majetku,
aby ur6ila, di existujd neznaky, Ze hodnota daneho majeiku sa zni:ia. Vpripade vyskytu takichto
ndznakov sa vypracuje odhad rea izovatel'nej hodnoty dan6ho majeiku, aby sa urall rozsah pripadnich
sfat zo znizenia jeho hodnoty. Ak reaiizovaielnU hodnolu jndividu6 nej polo:ky nemozno urait,
spoloanost urai rea zovateln! hodnotu jednoiky vytuarajucej penazn6 prostriedky, do ktorel dani
maletok patri.
Realizovetelne hodnota sa rovna re6 nej hodnote znizenej o naklady na predaj alebo pou:iielnel
hodnote podla toho, ktora je vysa a. Pri posudzovani pou:ite nej hodnoty sa diskontuje odhad budncich
peria:nich iokov na ich sldasni hodnotu pomocou djskoninej sadzby pred zdanenim, ktor6 vyiadruie
aktualne trhov6 pos[denie aasovei hodnoty periazia rizik5 Specifick6 pre dani majetok.
Ak je odhad realizovaielnej hodnoty majetku (alebo jednotky vyivbrajncej penazn6 prosiriedky) ni:si
nez jeho idtovna hodnota, znizi sa ,dtovn6 hodnola dandho majetku (]ednotky vy'tvarajrcel peia:ne
prostdedky) najeho realizovatelnl hodnotu. Strata zo zni:enia hodnoty sa premieine pda.no do vl?kazu
ziskov a stat.
Ak sa strata zo zni:enia hodnoty nasledne zruSi, iatovn6 hodnota majetku (iednotky vytv6rajLjcej
peia:n6 prosiriedky) sa zvisi na upraveni odhad jeho spdtne ziskatelnej hodnoty, ate tak aby
zvi3ene ldiovn6 hodnota neprev'i6ila latovni hodnotu ktor6 by sa urdila, keby sa v predchadzaj!cich
rokoch nevykazala Ziadna sirata za zni2en a hodroty majetku (jednotky vytvaral[ce] peiazne
prosredky). ZruSenie strcty zo znizenla hodnoty sa priamo premietne do vikazu ziskov a str,t
Fakiory, ktor6
.
.
s! pova:ovan6
za d6le:it6 pri posudzovaniznizenra hodnoty majetku,
s!:
lechnologickipokrok,
\,tznamne nedostatodn€ prev6dzkove visedky v porovnani s historickiimi alebo planovanir.i
prevedzkovimi visledkami
. \ ?znamne zmeny v sposobe u:itia majetku Spo o6nosti alebo celkovejzmeny strategie Spotodrosti,
. zastara ost produktov.
Zesoby
Zasoby sa vykazuj! v obslarSvacej cene alebo v aistej realizaanej hodnote podta toho, kiora je ni:sia.
Cist6 realizadne hodnota predstavuje odhad predajnej ceny znizenej o odhadovan6 n6kiady na
dokondenie a niklady na predaja distribi.iciu.
Obstaravacia cena zahffra n6kupni cenu plus ostatn6 nAklady, ktor6 sLi vynatozene na dokonaenie
zesob do ich suaasn6ho stavu a na ich uskladnen e do sr6asneho miesta. Obstaravacia cena vtrobkov
a zesob nedokonaenej viroby zahiia pdamy materiei, priame mzdy a sLlvsiace rezijne nekady, ktor6
vychddzajLi z beznej
\irobnej kapacity.
Pri Llatovani prijmu a ubytku
zisob sa pou:iva met6da Stardardnich cien so sledovanim oceriovacieho
Finanin,6 nestuoje
Finandni majetok a finandn6 zavAzky vykazane v slvahe zahihajLi peia:n6 prosiredky a pehazne
ekvivalenly, poh/adivky a za\bzky z obchodn6ho siyku a ostatn6 pohlad6vky a z'vazky, lvety a
pd:iaky a finanine denvaty Udtovne poslupy pri vykazovani a oceriovanl tychto polozlek sr.i uveden6
nizSie. Finanane nastroje si kaslikovane ako majetok, za\Azky deba vlastne imanie na z6klade
podstaty podkladovei Aansakcie
Odidtovanie finananeho nastroja sa uskuloani ak spoocnost uZ nekontro ule zmluvne preva, ktor6
zahinajll finan6ni nastroj k domu vad5inou dochadza, ked'je dani rastroj predany, alebo ak vsetky
peiarn6 toky, ktor6 nrozno pr pisat dan6mu n6stroju, s, preveden6 na nezavisll treiiu osobu.
Pohladavkv z obchodneho sivku a oslatne pohl'adavkv
Pohladavky
a
znizene
z obchodn6ho siyku sa prvotne ocenia v ich realnej hodnote (hodnota podla fakttry)
opravne polozky zo znizenia ich hodnoty. Opravne polozka na znizenie hodroty
o
pohlad6vok z obchodn6ho styku sa tvori \,.tedy, ked exisiuje objeklivny d6kaz,:e Spolodnost nebude
schopn6 vym6ct vselky splahe sumy podla p6vodnych podmienok spatnosti. Za indikAtory zni:en a
hodnoty pohl'adavok sa pova:uji zasadn6 iinandn6 ta:kosti na strane dl:nika, pravdepodobnost, Ze na
d:nika bude vyhj6seni konkurz alebo oneskorovanie sa v platbich.
Uaiovnb hodnota pohlad6vok sa zni:iprcstrednicivorn ridtu opravnej polozky, priaom siraia zo znr:enLa
hodnoiy sa vykaze vo \ikaze ziskov a strit. Rozpusten e opravnich polo: ek sa prejavi ako znizenie
nAkladov vo vikaze ziskov a slr6i.
Peniaze a peiazne ekvrvalentv
Penlaze a periaznd ekvivalenty predsiavujU pokadnianri hotovost, zostatky
na be:nich
Udtoch
(neterminovan6 vklady) a ostatn6 kretkodob6 vysoko likvidne investicie, ktore si pdamo zameniteln6
za vopred zndmu sum! pena:nych prostriedkov a pri ktorich nehrozi v)i"namna zmena hodnoty.
Uverv a o6:i6kv
Poziaky alvery sa prvoine vykSzali v ich re6lnej hodnoie zni:enej o prlame kansakane naklady
slvisiace s jch obstaranim. Po ich prvotnom vykazani sa irocen6 p6zidky a Ljvery ocen]a v upravenel
cene obstarania pou:itim met6dy efektivnej urokovej miery
Zivazkv z obchodneho stvku a in6 z6vaizkv
Zeuazky z obchod^e styku
a in6
zav6zky sa prvolne oceiujLl reilnou hodnotou a nasbdne
amoirizovanimi nakladm pomocou meiddy efekiivnej irokovej sadzby
Finandn6 de v6tv a naiov
Vzhladom na svoje aktivity je Spoloanost vystavena najma finan6nim rizikam zmien vymennich
kurzov. Spolocnosl pouziva finandn6 dedvSly (najma zmluvy o menowch forwardoch) na
zabezpeaenie rizik spojenych s rrrenovimi vikyvmi v sLlvislosti s budlcimi penaznimi tokm .
Pouzivanie Unananich derivetov sa riadi z6sadami hlavnei materskej spoloenosti a uskutodriuje sa
v spoiupraci s oddelenim Treasury tejto spolodnoslj Spoo6nost nepou:iva finandne derively na
Speku ativne a obchodne laely.
Finanane derivAty sa prvotne oceiujLl realnou hodnotou k dbiumu uzatvorenia zmluvy a neskOr sa
preceriujLi na reelnu hodnotu k slvahovemu diu. Vykazovan]e zmeny realnej hodnoiy finananich
dervaiov zavisi od typu zabezpeaovacleho vztahu a od skuioinosii aifinanani derivatle urieri na
zabezpeienie.
Flnandn6 de v6ty na zabezpeaenie peria:nich tokov sa pouzivaji na zmiernenie !ikyvov budlc ch
peria:nych tokov. Efektivna 6ast nerealizovanich ziskov a str6t finan6n6ho derivatu, ktora je urdena
na zabezpedenle, je vykdzana priamo vo vlastnom imani a prevedena do Wkazu ziskov a sir6i
v rovnakom obdobi, kedy je zabezpe6ene tansakcia realizovana Neefekiivna 6ast nerealizovanych
z skov a stret ak existuje, sa vykeze prlamo vo vikaze z skov a str6t.
Zmeny realnei hodnoly finan6nich deriveiov, Kord ne su uraend alebo nespinajn podmenky na
vykezanie ako zabezpeienie, sa ziatuj! cez vikaz ziskov a sit6i.
t!atovanie zabezpe6ovacieho nAstroja sa skonai po jeho splatnosti predali prl vypovedani zmluvy,
resp po jeho realizacii alebo ked prestane spiiaf podmienky !dtovania zabezpeaovacieho nasiroia.
Vtomto pripade sa akykolvek kumulativny zisk alebo sirata zo zabezpeaovacieho nastroja
vykezane vo vlaslnom imani prevedie do vikazu ziskov a saet
Z6konni rezervni iond bol vytvoreri v silade so slovenskou legislaiivou na ochranu budlcich strAt
a je nedeltelnt.
RezeNy
Rezerva sa vykaze vo vikaze flnan6nej pozlcie ak me Spoloenost v d6sledku minulej udaosii
existujrci privny alebo implcitny zevazok, kiori mozno spolahlivo odhadn[l a je pravdepodobn6
:e spnenie daneho z6vazku bude viest k lbytku ekoromickich ii:itkov v budlcnosti Pri uraeni
hodnoty rezerv sa oaak6van6 budree peiarne toky odiroila na ich siaasn0 hodnotu pou:itim
dlskontnej sadzby pred zdanenim, ktori zohladiuje slaasn6 trhov6 postdenie hodnoty peiazi a
rizike vztahujrce sa na dani z|uazok.
Dane
Vykazovana dai z prilmov zahiha sp atn! a od ozenu
dai.
Pri zistovani zakladu dane a vypoate splatnej dane sa vychAdza z visledku hospodarenia, ktoni je
vyk6zanv vo Wkaze ziskov a str6t, translormovan6ho v silade s Opatrenim lvlnisterstva financli a.
u1a53l2aa6-72 a upraveneho o pripoaiiaieln6 polo:ky vinosov, resp. nekladov podl'a platnich
daiovych predpisov Zevazok spolodnosti zo splainej dane sa vypoaiia ponrocou dariovich sadz eb
plainich ku datumu zostavenia sr.ivahy.
Na vypoaet odlozenej dane sa pou:iva sivahov6 met6da Odlo:en6 dane
z prijmov
odzrkad'ujLl
iisie daiov6 dopady doaasnych rozdielov medzildtovnou hodnotou majetku a zavezkov vykAzanou
pre iiely finananeho vykaznictva a hodnotaml pou:lttmi pre daiove idely. Odlo2en6 daliove
za\tazky sa vykazui() na vietky zdaniteln6 dodasne rozdieiy. Odloien€ daiove pohiad6vky sa
vykazular pri vsetktch odpo6itatelnich doaasnych rozdieloch, umoritel'nich a nevyu:iiich dahovich
zapodtoch a daiovich stratech vtedy, ked je pravdepodobne. Ze sa v)'tvori dostaioini danovi
z6klad, voai koremu sa odlo:en6 daiove pohlad6vky bud! dat umotit
Uatovna hodnota od o:enich daiovich pohladavok sa posudzuje v:dy k sUvahov6mu diu a zn zuie
sa, ak u: nie je pravdepodobne, :e vzn knLl zdaniteln6 zisky ktor6 by postaaovali na opatovn6
ziskanle dasti dariovich akiiv alebo ich celejvisky.
Odlo:ene dai sa vypoaita pomocou dahovich sadzieb, o ktorich sa predpoklad6, ie budi platn6
v dase zudtovania z6vazku, resp. realizacie pohl'adavky. Odlozena dari sa idtuje do vikazu ziskov
a s16t okrem pripadov, ked sa vztahuje na polo:ky, klor6 sa vykazujn priamo vo vykaze
komplexn6ho qisledku hospodarenia. Vtakom pripade
hospod6ren;a vykazuje al ptisluSne odlo:ene dai
sa vo vikaze komplexneho visledku
Odlo:ene daiov6 pohladevky a zdvazky sa navz6jom z!atuj[, ak exislL]je pravny n6rok na
zlaiovanie spatnich daiovich pohlad6vok so splatnim dariovyr.i zavazkami aak sivjsia s
daiou z pr'jnrov vyrubenou iirn stym danovim Liradom, priaom spolocnod ma vumysle
zlalovat svoje spiahe daiov6 pohladavky a zivezky na neito b6ze
vinosy
Vinosy sa vykazuji v rozsahu, v kiorom je pravdepodobne, Ze znich budU pte spoloanost
plynLlt ekcnomicke uzitky, aked sa da vylka vtnosu spoiahlivo stanovil Vinosy sa oceiultl
v realnej hodnote ziskanej protihodnoiy po zohladneni zliav a dani z predaja.
Vinosy z predaja Wrobkov sa vykazujLi ak sa na kupujlceho preved
a odmeny vyp ivajlce z vlastniciva tovaru.
Vinosy zo slu:ieb sa vykazujLl po posk)'tnuti alebo dodani prislusnej sluzby
25t49
i
podstatn6 rizik6
Finanine neklacly a finanen€ vinosy
Finanane naklady a finanane Wnosyzahfiajl najma:
.
.
.
.
n6kladov6 Llroky z uverov a poziaiek, poaitan6 mei6dou efektivnej i.okovej miery
vinosov6 Liroky z invesiovanich prostriedkov,
zisky a straty z precenenia derlvatov na lch realnu hodnoiu a
kurzove zisky a straty
!rokove vinosy a n6klady sa vykazuji vo vjTsledku hospod6renia nretodou efektivnej lrokovel
sadzby Naklady na prijat6 0very a p6ziaky sa vykazuji vdase, ked sl vynalo:en6 okrem i'ich,
ktor6 si priamo priraditeln6 obstaraniu, zhotoveniu alebo Wrobe kvalifikovateln6ho aktlva
a vykazuj, sa ako slaast nekladov na toto aktivum.
Mzdov€ neklady a nekhdy na sociehe a in6 zabezpeeenie
Spolodnost poskytuje kretkodob6 zamestnanecke potitky (najma mzdov6 naklady a naktady na
zdravotne nemocensk6 a soci6lne zabezpeienie a naklady na tvorbu socialneho fondu), ktor6
sa nediskontujrl a vykezuji sa ako n6klad viom obdobi, v kiorom zamestnanec poskytot
slvlsiacu slu:bu. Spoloanosl m6 uzatvorenu zmluvu so Zdru:enim zamestnancov NA Kysuce
ktor6 maj! tiez 26siupcov v soci6lnej komlsli. Soci6lna komisia pripravuje kazdorodne program
derpania prosldedkov socielneho fondu.
Spoloinost odv6dza poaas rcka z vyplacanich hrubich miezd prispevky na zdravotn6
a socialne poistenie ako aj prispevky do fondu nezamestnanosti v z6konom stanovenej vl/Ske.
N6klady na uveden6 odvody sa natujLi do vikazu zrskov a sirat v tom jstom obdobi ako prislusne
mzdove ndklady.
Pokial ide o zamestnancov, ktori sa rozhodli zuaastnlt sa programu d6chodkov6ho pripoistenia,
spoloanosf pr spieve na toto pripoisten e ilaslkou a: do vtsky 3% z celkovej mesa6nej tarifnej
mzdy.
1.
Nehnutel'nosti, stroje a zarjadenia
Stroje, pristroje
__!ry.
a ostatn6
Nedokonden6
97 330
211615
6 431
510
33 833
0
-962
520
4 019
99 360
248 505
7 888
0
33 668
1s 691
57 247
-828
-1 051
194
395
-223
9 589
107 442
290 740
1A O14
416 196
K 1.1.2411
Odpisy za rok
Zni:enie hodnoty
majetku/ZruSenie
Ubylky/Fresuny
27 561
127 828
4137
22117
0
0
0
0
-870
93
-50
-924
K 1 1.2412
Odpisy za rok
31 698
ObstaEvacia
K 1 .1.2411
Prirasiky
0bltky
K 1 1.2412
Prirastky
Ubytky
K 31 12.2012
1
I
45 610
-30
-4 539
-e92
0
360 000
0
Ophivky
ZniZenie hodnoty
majeiku/ZruSenle
tjoytyltresuny
K 31.12.2012
075
'155
477
93
131
180 904
4 292
25 467
0
29 759
0
0
0
679
55
-72
-751
863
114
209 967
14s
35 990
173
55
tiitovne
zostatkove
K31.12.2A11
67 662
99 430
12 AO4
179 096
K31 12.2012
71 452
116 877
17 900
206 229
2Tt49
K 31. decembru 2012 mala Spolodnost v nulovei zostaikovei hodnote stale v pouzivani maietok
vobstaravacich n6kladoch vo viake 82 828 Us. EUR. K 31. decembru 2011 mala Spolodnost
v nulovej zosratkovej hodnote stale v pou:ivani hrnotnt dlhodoby majetok v obstarAvacich
n6kladoch vo viske 60 395 tis EUR.
Dlhodobi hmotny majetok spoloanostije poisteny u poisfovacel spoloanosti HDI GERLING vritane
preruSenia prevadzky takio:
- poislenie budov do vysky 1'16 357 iis. EUR
polslenie stroiov a za adenldo W6ky 266 107 Us. EUR
2.
Nehmotni majetok
Softv6r a ostatni
nehmotni
maietok
Nedokon6en6
Celkom
ObsbAvacia cena
K11.2011
4 985
4 985
0
0
Prirastky
Ubytky
15
0
0
0
0
0
4 980
K 1.1.2012
0bytky
K3't 122012
4 995
K1 12011
4 951
Ubytky
K1.12012
!bytky
K 31.12 2012
.--7,15
K31.122011viis. EUR
K 31.12.2012 iis. EUR
-.---._
-6
-1'
4 980
15
---2T55
0
0
0
0
4 951
14
5
0
4 960
0
0
---'96n',
'13
0
0
14
13
0
--4
riE
Zesoby
V
V aistej
obstaravacich
obstaravacich
realizaanej
cenach
31.12.2012
31.12.2012
hodnote
IVateriel
cen6ch
31.12.2011
V 6istej
realizadnej
hodnote
31.12.2011
15 470
17 354
15 582
14 013
13716
16 993
16 657
'15
442
13 903
14419
'12
46 691
43 089
?66-'
Nedokonaenb
Hotov6 Wrobky
-;€
Stav k
31 122011
Opravn6 polozky
k materialu
v'irobe
45 404
Stav k
31.122012
ZruSenie/PouZitie
'| 772
765
5
1 767
297
336
0
3S
'I 654
0
'115
1 539
159
3 603
3 762
Zasoby si poisten6 v HDI Gerling. Poistenle sa tlika vsetkich druhov rizika, vr6iane poskodenia z6sob
Celkov6 poistna suma zasobje 52 581 tis EUR
29119
4.
Pohlhd,vky z obchodn6ho styku a oslatn6 pohl'adiivky
Spoloanosl neevidujeziadnedlhodobe pohlad,vky
Analiza kr6ikodobich pohradavok:
Poh ad6vky z obchodn6ho styku
voditreiim stran6m
minus: opravna pob:ka na pochybn6 pohladavky
voai spriaznenim stranam (pozn6mka a. 25)
31.12.2012
31.12.2011
303
-35
634
-37
30 950
31 547
1
24 964
26 232
Pohl'adivky z obchodn€ho styku spolu
lne pohladavky
Cash poooling (poznamka d 24)
Ostatne pohlldavky
Pohladavkyz precenenia menovich derivelov (poznemka
'11
0
26 420
87
519
114
26 626
26 380
58 173
Pohladavky z litul! DPH
3 743
N6klady a prijmy budLlcich obdobi
1 415
168
3 603
4 876
142
Pohl'adavky - nefinanin6 celkom
5 326
I
Poh adavky z litu u dane z prijmu
531
1131
32 237
67 965
ln6 pohl'adevkv
-f
131
a
11)
inanan6 spolu
Pohl'adavky - finanan6 celkom
Pohl'adavky z obchodn6ho styku a ostatn6 pohl'adavky spolu
661
Prehlad pohladavok z obchodn6ho siyku a ostatnich pohladavok podla jednotlivych mien je
nas edovni:
31. deeemhta 2012
%
31. d.csmbra 2011
stav prepoaitani na TEUR
stav prepoaitani na IEUR
EUR
31 094
96 35
USD
1178
3.6s
61
442 99,18
560
100
100
,35
-37
32 237
67 S65
Opravna pobzka k pohladavkam
30/49
0.82
Vekove atr(rktLlra pohladavokje uvedena v nasledujLicejtabul'ke (bez opravnei polozky):
3t.12.2012
31.12.2011
31 792
480
67 767
Do sp atnosii
235
68 002
K31
decembru 2012
ek31.
decembru 2011 Spolodnosf neeviduje finanan6 pohl'adavky
by boll po lehote spalnost vlac ako 30 dni
z obchodn6ho styku a ostatne pohlad6vky, ktor6
a nebo a by voal nim vytvoren6 opravna polo:ka.
PriemernS doba splatnosti pohl'ad6vok z predaja virobkovje 30 dni. Pohl'adavky s lehotou splatnost
do 30 dni od fakturacie sa neiroaia.
V rcku 2A12 spolodnost vyuzivala linandni n,slroi cashpooling. 0roky z dennych zosiaikov boli
poaitan6 podta metodiky uvedenej vzmluve, priemerne sadzba za obdobie od 1.1.2012 da
31 1 2 201 2 bora vo vtske I ,1139ok 12A11: 1 ,19424/D)
.
Podla nazoru vedenia Liaiovne hodnota pohladevok z obchodneho styku a oslatnich poh adavok
pdbl;:ne zodpovedA ich realnej hodnote.
5.
Peniaze a
peiain6 ekvivalenty
31.12.2012
Periazna hotovosf a cenrny
Bankovd lety
31.12.20,t1
32
152
23
88
184
111
urokovd sadzby sa pr be:nich bankovych Llatoch z d6vodu vyLlzivania cashpoolingu nevyuzivaj!.
Podla nazor! veden a iatovna hodnota peiazi a peria:nich ekvivalentov pribii:ne zodpoveda rch
reelnejhodnote.
Peia:ni
manazrnent spooanosti
sa uskltodriuje
podl'a skupinovej politiky. Voln6 finanlne
prostrledky su ukladane p.oslrednictvom fiaterskej spolo6nosti vo forme kdikodobych vkladov
Tieto periazne ilozky si zaevidovane ako pohlad6vky voaiffaierskei spolodnost (poznemka 4 24)
6
Vlastn6 imanie
Reg strovan6 av plnejvi6ke splaten6 z6kladn6 irnanie spoloanosti
36 040tis EUR. Vpriebehu toka2012 nedoslo kjehozmene.
boo k 1 1 2012vo
100 % vsetkich akcii vlastni spoodnosf ndustriewerk Schaelfler INA
Akcion6r vlasln I
k31
-
WSke
lngenieurdlenst, GmbH
decembru 2012 1060000 kusov kmeiovich akcii v menovitej hodnote 34
EUR.
Dalsi kapitalo\r,i vklad nraterskej spoloanosti
je
vo viske 66 388 tis. EUR, kto.i je evidovani ako
ostaine kapitalov6 fondy.
tis EUR) le vytvoreni v srlade
strrt.
Z6konni rezervni fond sa
krylja
moznich
budrcich
so sloiensktml zakonmi na [dely
Z6konnt rezervni fond vo vi6ke 7 208 tis. E' )R ( 31. 12.2011:7 2A8
nerozdeluje
31/49
\Jl 2
2411 36 176 tis. EUR)
tis EUR kj1.t22At2
predstavuje visledok hospoderenia minulich rokov vo viske 36 176 ts. EUR, visledok hospodarenla
be:neho idtovneho obdobia vo viske 5 849 lis. EUR. Spoloanost nevyplecala v roku 2012 dividendy
akcionarovl .
Nerozdeleny zisk v ce kovej viske 42 025
Uvery a
7.
p6iiiky
Kr4tkorlobe pOZiCky
Dlhodobe pOziiky
z toho: POZIaky od spriazrenich $ran (pozn6mka a. 25)
31.12.2012
74 AAO
74 AA0
31.12.2011
15 000
70 000
85 000
Spolodnosi k 31.12.2012 vykazala kr6tkodob6 p6ziaky vo viske 4 000 tis. EUR s Llrokovou sadzbou
1 535%
a
vo
Wike 70 000 tis. EUR s lrokovou sadzbou2,442a/a.
sl spla1n6kA 1.2013 ak20.12.2013.
Kratkodobe p6tiaky
Podla n6zoru vedenia sa latovn6 hodnota p6:i6iek pibli:ne rovn6 ich reAlnej hodnote.
8.
Zivazky z obchodn6ho styku a ostatn6 zivazky
zivazky z obchodn6ho styku
Nevyfakturovan6 dodevky materaiu a sluzieb
Zavazky vodi zamestnancom a inst socialneho
Zdvazky z precenenia deriv6iov
(pozn
31.12.2012
31.12.2011
32 308
35 968
'1679
13176
zAvazkv z titulu nemeckej DPH
0
47 377
51942
1 440
1718
495
1 401
935
3119
49 312
55 061
Z4vezky z dere z pt1)mu zamestn ancov
NefinanCn6 zevAzky
'1
Zivezky z obchodn6ho styku a ostatn6 zaviizky
394
2'14
ka d. 11)
Finanane z,vdzky
1 544
ft
z6vazky z obchodneho styku a ostatn6 zavezky zahiriajLl najma neuhradene sumy za nbkupy spoiene
s vyrobnou a obchodnou ainnostou, ako aj priebe:ne naklady Zcelkovej hodnoty zavazkov
z obchodn6ho siyku a ostatntch zavazkov je suma 6 363 t s. EUR po lehote splainosti (k 31.12.2011:
2 310 Us. EUR)
Pod'a nezoru vedenia sa latovna hodnota z6vazkov z obchodn6ho styku a ostainich zavazkov
rovna prlblirne ch reelnej hodnote
32t49
9.
Rezervy
31.12.2A11 Pouiitie RozDustenie
Tvorba
31.12.2012
Dlhoalotl6 rezeryy
Rezerva na odchodne
lpazn'mka E 23)
1
095
85
SPOLU
1095
85
0
0
398
398
1 408
I
408
Rezerva na odchodn6 vyplyva zo zakonnej povinnosti spoloanosti vyplatii zamestnancovi pri prvom
odchode do dochodku sumu vo viske p ememeho mesaan6ho z:robku.
SLieastou vypo6ilanich hodn6t zavezkov sll neklady na zdravoln6 a soci6lne poistenie na zeklade
novielzakonov 461/2003 a 580/2004 s adinnoslou od 1.1.2411.
Si6asne hodnota budlcich zavezkov vyplivajLicich zo Zakonnika price a kolektivnej zmluvy le
stanovene ako d skontovani snaei visky buducich plneni k31 122412
10. Ostatn6 dihodob6 zevazky
Sudastou ostatnich dlhodobych zavazkov je soci6lny fond.
31.12.2012
54
Socialny fond
11.
31-12.2011
Finanan6 derivaty
31-12-2012
Aktiva
ReA na hodnota
menovych forwardov
31.12.2011
Zevazky
0
Aktiva
214
5'l9
2'14
519
ZAvazky
Z loho:
Dlhodobe
Kr6lkodobe
Menovo clerivety
Spolodnosl pou:iva menove deriv6ty na zabezpedenre Wznamnich budLlcich peiaznich tokov
ktor6 st denominovan6 v USD.
K srvahovernu
diu je cekovA
nominalna hodnota otvorenich menovych forwardov ktorimi je
spoloanost viazan6, takato:
31.12.2012
7 482
31.12.2011
5 660
Cielor. tichto doh6d bolo iadenie vyznamnich kurzovich rizik v roku 2012 a2013. Spatnost
qichio menowch foMardov je v roku 2013, v mesadnej periodicite.
33149
v toku 2012 spolodnost
realizova a derivatov6 obchody, pridom rea izovan6 menove derlv6ty na
zabezpe6enle peria:nich tokov mali k 31 12.2A12 zeponti rce nu hodnotu vo viske 214 lis. EUR
ktori bola vykazana vo vikaze ziskov a strat.
IVlenov6 / f nanane / derlveu k 31.12 2012 sn ocenene v reelnej hodnote
V
roku 2012 spolodnosl vytvodla rezervu na
nerea
izovanlj slratu z menovich derivetov
uzatvorenich na rok 2013
v toku 2012 bola vysporiadan6 pohladavka z roku 2011 z precenenia menovich obchodov vo
viske 519 tis. EUR.
12.
Trzby za p.edaj vlastnich virobkov a slu:ieb
Tdby za v asin6 vikony podl'a iypov virobkov a s uzieb boll nasledovn€:
2012
2011
Lo:lska
224 436
K
166 046
847
39.1 329
240 980
129 552
iky, vikovky
Slu:by konatrukcie a apeciilnych saojov
Triby za v'i.obkyspolu
633
371 165
152
95
4 316
4411
3 245
3 397
395 740
371562
Ostatne slu:by
Triby za sluibyspolu
Triby za vlastn6 vikony celkom
Trzby za virobky a slu:by podla terit6rii boli nasledovn6:
za Tdby za Itiby za
virobky virobky s!:by
Inby
----fr---nT----. h
----:::-------nZr
Slovenski
Eudpska
Llnia
-------';
371277
2 856
354 705
3 837
sLuzby
---101r------ifi:-
-
Spo!
Itzby za
---ada---;:-
-
3
939
99
-
3121
I
*-*
---;-
216
2955
375
2a'
357 826
3846
(okrern SR a
Nemecka)
ln€
Spolu
2 993
720
391 329
371 165
280
4411
131
3 397
3213
395 740
851
374 562
13.
Ostatn6 prevadzkov6 vinosy
2012
Vinosy lC'provizia za poskytnute zalozneho pr6va / AVAU
Vinosy za kvidacu arolu
Vinosy vyslanizamestnanci
SpolLi
14.
752
73
323
268
't 416
184
162
t
094
Aktivacia
2012
V astna \ryroba naradia
1 595
Akt vecia hmolneho malelku
6 357
2011
960
t0 493
Spolu
15.
2011
636
Sluiby
2012
2011
T0 459
I881
4 334
2 346
4 008
1 969
4735
Najomne skadovich priesto.ov v DE
lTs uzby
eistn e
1
745
1
379
1 337
T 671
1 224
1 116
1 0Q2
369
1 445
808
472
771
N6klady na Likvidaciu odpadu
562
554
Osiaind nejonrn6 a licerc e
464
Telefon a daiov6 slu2by
Reprezeniaan6 neklady
308
242
78
34124
156
366
227
142
69
124
2 334
31 607
V remci nekladov na poradenstvo je zaLlffovan6 odmena pre audllora. Z loho p pad6 v toku 2012
za auditorsk€ slu:by spolodnosti KPlvlG 66 tis. EUR (2011: KPlt4G 81 tis. EUR) a za ostatn6 daiov6
s u:by Ernst&Young 18 tis. EUR (2011: Ernst&Young 13 iis. EUR).
16.
Mzcly a odvody
Nak ady na soci6lre zabezpeaenle
Nak ady na doplnkov6 d0chodkov6 poisienie
Ostain,a nAk ady na zameshancov
2012
2011
53 448
18 603
5Q745
257
1 062
1 967
1 872
71 456
1
75315
Nak ady na odmerlovanie k'Llaov6ho mana:mentu t.j alenov o196nov spoloanosti a raditel'ovi
predstavuju (v roku 2012 bez radite'a jeho odmena ie vypl6cane v spolo6nosti INA SKALICA
spol. s r.o.):
2012
2011
229
256
1 277
36
35
'1
N6klady na socialne zabezpeaenie
Naklady na doplnkov6 ddchodkove polslenle
Oslaln6 nek ady na zamesinancov
17
'I 547
Spolu
246
I
575
Priemerny prepo6itani poaet zamestnancov za rok 2012 je 3 808 os6b (2011: 3 635 os6b) z
loho poaei riadiacich pracavniko\t )e 22 (2411:21).
17.
Ostatn6 prevedzkov6 neklady, netto
Ostaine manka a Skody
2f}12
2011
459
538
451
415
234
221
(zisk/slrata) z predaja majetku
OpEVne pobzky k pohladavkam (nelio)
'18.
-38
1
3
T53
1 373
232
1 380
2Il12
2011
-632
392
2A
32
Ostatn6 finan6n6 naklady (vynosy) netto
Kuzov6 rozd ely. netto
Bankov6 a fnanane poplatky
Nerea lzovane dervaly, netlo
733
Spolu
129
-339
2012
2011
2 420
2 951
19.
Dai z prijmu
Dan z prijmovza bdnY rok
302
15
2 722
2 966
a/a) zo zdanitelneho z sku za rok.
Dan z prijmov sa vypodita pomocou sadzby 19,00 % 1.2011: 19,AA
prijmov
vo
viske
23% predstavuje dari z prilmov
sadzba
dane
zakona
o
dan
z
Na z6klade zmeny
plainLi od 1.januara2013 T6to sadzba boa pouzit6 na vypoaet odlo:enel dane. Vprlpade, ie by
nedoso kzmene platnej sadzby dane v'i3ka odlo:en6ho dariov6ho zavazku vypoaitan6 pouzltim
dariovejsadzby vo viske 19% by bola o 942 iis EURnzsia.
Odsuhlasenie celkovejdane za rok s lalovntm ziskom:
Dai vypoeitan6 sadzbou dane z prljmov 19 00%
2012
2fJ11
8 571
14705
1
Vp yv zmeny sadzby dane
Tryalo prpoeilateine (odpo6ilaiern6) po oZky
628
2794
942
0
152
Dan z prijmov za rok
2 966
2 722
Odlozena dari k31.122A12 a31.12.2O11 vykazana vo v,ikaze finan6nej pozicie pozostbva
z nasledovnich polo:iek;
zoslatkovej
majetku
ceny
R 1.1,2011
,6
79a
ocenenie
z6sob
de
vaty
f67
462
.5169
+96
1T
0
498
-15
0
0
0
0
0
750
0
1 360
-5 184
$94
112
49
231
-302
0
0
37
0
37
-7 988
862
86
1 591
-5 449
Zaldtovane do vlastneho
K 1.1,2012
Zanatovane do viasineho
K 31.12,2012
Niektor6 odlozen€ danove pohhdavky a zavezky sa vzajonrne z0aiovall vsrlade s Llatovnou
zasadou spoloanosti. Nasledujica labulka uvadza rozpis zostatkov odlozenejdare. K31.12.2012
nemala spoloanosf nevyuzitd danov6 siraty, ktore by boli k dispozicii na kompenzaciu s budlcim
zdanitelnYmlziskami.
Prehlad odlo:enich danije uvedeni v nasledovnejtabulke:
Odlozen6 daiov6 zevatky
Odlozen6 danov6 pohradAvky
2012
2011
-7 S89
7 294
2 540
-5 449
2110
-5184
20.
Podmienen6 ziivAzky
Sldne sporv
Spoloanosf nema Ziadne podmienen6 ziv.izky z litulu stdnych sporov alebo pravnych nalokov
Daiove oodmienen6 zavazkv
Vzhladom na to, Ze mnohe oblasti slovensk6ho daioveho preva doleraz nebol dostatoane overe
praxou, existuje neisiola v tom, ako ich budu daiov6 organy aplikoval. I\,4ieru tejio nelstoty nje je mo:
kvantifikoval a zari|,Jie aZ potom, ked buda k dispozicii pdvne precedensy, prlpadne ofcial
interpretacie prisluSnich organov. Vedenie Spo o6nosti si nie je vedom€ iiadnych okolnosii vd6sled
ktonich by jej vznlkol viznamny naklad.
21.
Zavazn6 vz?ahy
Spolodnost uzavrela zmluvy na nakup dlhodobeho majetku, zklonich vypliva povinnosi prevziat
a zaplatit nrajetok vo \iske 16654iis EUR.
Z6rovei Spooanost eviduje podmieneni zavazok vyplyvajuci zo zmltv uzavretych na rok 2013
s dod6vate m plynu a energie na odber minimalneho mnozstva plynu a energie vo vtske 3 838 tis
EUR
Spooanosl taktiez eviduje budLlce z6viizky podmienene vystavenymi objedn6vkami vo viske
56 526 tis. EUR.
22.
Dohody o operativnom prenajme
2012
2011
124
N6klady z operativneho pren6lmu
Operativny prenejom vo vyske 4
ils
EUR sa tika prenajmu strojov od firmy Baumann.
Dalej m6 Spoloanost uzatvoren6 zmuvy na n6lom as[vsiace logisticke suzby sk]adovacich
priestorov, ktor6 s[ v Nemecku. Roan 6 najomn6 za rok 2012 bolo vo \ iske 2306 tis.EUR(2011:
1 969 iis. EUR) Prenajom skadovich prlestolov od materskej spoloanosli je na dobu neurbitLl
s vipovednou lehotou Sest mesiecov.
23.
Zamestnaneck6 po:itky pri oclchode c,o d6chodku
Spoloanosl fira dlhodobi program zamestnaneckych po:iikov, podla ktor6ho majLi zamestnancr
okrem z6konom sianovenich narokov aj natok na jednotazovi prispevok pri odchode do
starobneho alebo invalidneho d6chodku vo viske 70 EUR za kazdy odpracovani rok a na nerok na
prispevok pd jubl eich. Pre pracovnikov riadiaclch sa manaz6rskou zmluvou je vyplatene odchodn6
podla odpracovanich rokov aZ do visky 8 r6sobku mesaaneho platu.
Su6asn[ hodnotu za\ezkov zo zamestnaneckvch po:iikov vypoaital
a
dia 9.']22012 aktuar
lng.
lng. Peler Katik, Brailslava na ziklade matematicko-poisinych met6d
Sr6asna hodnota za\tezko\ zo zamestnaneckich po:iikov a siaasne i minul6 naklady pr6ce sa
Pavol Gaspar, Bratislava
vypoaitali mei6dou projektovel iedn oiky.
Kliaov6 predpoklady pouZit6 pri odhade poistno'maiematick6ho ocenenia su
2012
20.11
3,5% p.a.
Diskontn6 sadzba
Predpok adan6 zviSenie miezd
Predpokladan6 zmeny v odchodnonr do d0chodku
Ostatne akt!arske predpoklady:
Piemern6 fluktudcia
D6chodkow vek mu:i
D6chodko!"i vek teny
5,00% p a.
2012:6o/a
2414: 5'/"
dalsie roky : 5%
2013:6%
0
0
3,80%pa
3,80 % p.a
62 rokov
62 rokov
Tabulka
invalidizecie
ERC97I\I
dallie roky: 6%
62 rokov
62 rokov
Tabulka
invalidizicie
lnvalidi26cla
ERC97N,l
timrtnosma
tabulka SR
2004-2004
tlmdnosf
24.
0mrtnosina
tabulka SR 20042008
Finandn6 nastroje, faktory a riadenje finandn6ho rizika
Finan6nim nAstrojom (nnanary majetok, finanany zavazok) je hotovost, kapitAlovi nastroj inej
,6tovnej jednotky, akakolvek dohoda opravriujilca ziskat alebo zavazuiLica poskytnut hotovost
alebo ine iinan6n6 aktivum alebo akikolvek dohoda opdviulica alebo za'lazuiica zAnenu
fnandnich aktiv a zavrizkov
aatov.6 hodnota finananich n;stroiov
Peniaze. p€nain6 ekvivalenty
Pohlbdiivky z obchodneho styku
2012
5
184
26 232
3t
111
547
26 A2A
Finanini maj€tok o.eneni v zostatkovej (amortizovanej)
26 427
519
11
Fi.anini majetok o<eneni
re6lnou hodnotou
519
0
Finanini dajetok spolu
26 427
54
ostatnd d hodob6 zijvdzky
zive2ky z obchodn€ho styku a ostatn€ z;vezky {orem
8
47 163
5t
942
r5 000
0
Finanan6 z6viizky ocenen6
v zost6tkovej (ano*izova.ej)
t21 211
11
FinanadE 26vezky o.enen6 realnou hodnotou
Finan6n€ ziAvezky spolu
70 000
2t4
214
t2! 43t
137 006
Re4lna hodnota fin aninich nbsttojav
Menove (finanen6) detiv'ly k31.12.2012 s[ ocenen6 v re6lnej hodnote. Reelna hodnoia
Uverov, pohladavok a finanenych zav;zkov ocenenich v zostatkovej hodnote sa z dovodu ich
kretkej splatnosii viznamne nelisi od ich aatovnejhodnoty
V
rcku 2012 spoloanost vy,lvoria rezervu na nerealizovanLl stratu
z
menovich derivatov
uzatvorenych na rok 2013 vo viske 214 tis. EUR
Vinosy n6klady, zisky alebo straty zfinaninich nestojov
Zuatovan6 do vikazu ziskov a st.at
!rokove
adnzlsk/lstralal vnnosv/lnekadv)
2012
Poskytnuie i'very a poh adevky
Fnandne zdvazky ocenene v zosiaikovej
iamort zovanej) hodnole
Spolu
2AA
0
0
-2 072
0
0
-733
1 AT2
crsto zisk/'slra
Poskytnute irvery a pohradavky
Finanene zav.zky ocenen6 v zoslalkovel
(anrodizovanej) hodnole
imania
0
Znabvan6 do vtkazu ziskov
2011
ZnEbvan6 do
vlastn6ho
a,
a
stat
Urckove
v\nosr'/r.allaov'
csrr zrs{/.s rala,
a3070
0
-164
0
139
Spolu
Riadenie
izik vypli,vajtcich
z
finaninich nasttoiov
sI spojen6 nasledovnd rizike:
kreditne riziko;
riziko likvidity;
trhov6 riziko, ktore zahiia:
a) lrokov6 rizlko;
b) menovd rizlko;
c) riziko zmien trhovich cien.
S dr:bou finananl/ch nestrojov
i)
il)
ili)
Funkc a rladenla rlzik vyplivaiuclch z Jinan6nich nasirojov je v Spoloanosii cenlralizovan, na
urovni maierckej spoto6nosli Vsetky rizike sL, inlegrovane azhodnoten6 na itovni Skupiny.
Spoloanost m6:e pri rladeni svojho komoditneho, menov6ho a irokoveho rizika vyplivajnceho
z peria:nich tokov z podnikatel3kich ainnosii afinananich doh6d uzatv6rat rozliane typy
foMardov a swapov, ktor6 si povolen6 materskou spolodnostou. Vsilade s politikou celei
Skupiny v oblasti adenia rizlka nie sI povolen6 :]adne Spekulatlvne obchody.
0
) Kreditn6 r ziko
Spoloanost predava svoje virobky a sluzby hlavne materskej spoloanosti a sesierskrm
spolo6nostiam v remci skupny, 60 znamen6 nizsie riziko nesplatenia pohl'ad6vok Najv:iaii
objem obchodov je realzovani s materskou spo o6nosfou, z6viizky a pohlad6vky voai nej su
vzaiomne zapoaiiavan6 takze kreditn6 riziko je ellminovan6.
Z nichto d6vodov Spoloanost neivori aniopravne pobzky na pohladavky v ramciskupiry
nepoistuje ich a nebolv),tvoreny anispiatkow kalendir na pohl'addvky.
Anal'jza pahladAvok z abchadn'ha styku pred opravnou poloZkou:
2011
2012
do 30 dni
25 787
31 346
425
201
3T
Uvery a pohradavky bez znehodnotenia
spol!
26 257
3l
584
Analiza pohladavok z obchodneho styku
31.12.2012
Po lehore splatnosti so znehodnolen im nad 140 dni
Uvery a pohladevkyso znehodnotenim spolu
Po
l--or€
.ple o.
r
so
znehodroe^in nsd '40
dr i
Uvery a poh tadavky so znehodnotenim spolu
oslatne pohlad6vky
si
v r6rvicl zmluvne dohodnutych leh6i splainosti a nebola k nim tvoreni
opravne pobzka.
i)
Riziko likvidity
Politikou Spoloanosti je, aby rnala v s ade so svojou finananou strat6giou dostatodne peiazn6
p.ostriedky a ekvivalenty, alebo aby mala kdispozicii finanane prostriedky v primeranej !^iske
,verovich zdrojov na pokMie rizika nedostaloanej likvidity. Vyska !vero\47ch zdroiov k31
decembnr 2012 a 2011 je nasledovni:
2012
20t1
K€tkodobe tverove zdDje Spo oanosu
- z taha [email protected] [email protected] ad spaiaanosh tn tustnewetu Schaefllet
- z taha tvercve zdrcie ad spalaenosli tNA Beteihguhgsvevattunqs
15000
,verov€ zdoe s poloanosti
Lvebve zdtoie a.l spaladost INA BeleiligunqsveNaftungs
70000
a
Drhod obe
2 taho
Dostupn6 lverov6 zdrcj. sPolu
?4 000
N a krytie rizika ikvid ty pouzi a Spoloanost v roku 20 1 2 iverov6 zdroje od mateEkej spoloan osti
Spoloanost nevytvorila vroku 2012 prebylok peia:nich prostriedkov a preto ani nevyuzivala
moznosl Lilozky v materskei spolodnosti .
Spoloanosl v roku 2012 vyuziva a ako finananli nAstroj cashpooling.
Finan6ne zavazky obsahull zevaizky voai spriaznenim osobam vo viske 82 180 tis. EUR.
Anal'lz a rizi ka Ii kv idity
20ll
2012
Spolu
2012
2011
0
0
0
391
6 363
38 324
6 517
7A 227
0
0
26 380
58 .173
121 131
0
0
26 380
57 654
124
0
58 335
8 607
0
70 064
137 006
Splatnosl finanenich zAvazkov na zekacle zmluvnich nediskont'avanich platieb
2012
po2
Na
Dof Odldo3 Od3do'12 Odldo5
iadanie mesiaca mesiacov mesiacov rokov
Bez
splatnosti
70
70
Zavazky
6 363
Derivatu
Spoiu
2011
0
0
6 363
34
305
4 000
19
36 324
6479
0
3A
6 517
0
70000
157
70 227
0
0
0
0
a
0
0
0
Bez
Do1 Odido3 Od3do12 Odltlo5
Na
po2iadanie mesiaca mesiacov mesiacov rokov splatn6li
1
73a
T1745
47
147
74 0Q0
214
121 431
Spolu
0
73 426
0
0
51942
0
0
T5 000
Ze\ezky
Derivitv0000000
0
0
43335
15000
8607
0
0
0
ili)
Trhov6 rizika
Kedze spoloanost nem6 aKiva ani zaviizky lroaen6 pohyb ivou irokovou sadzbou, zisky a peiazne
toky z prevAdzkovej ainnosti nre sij podslatne ovplyvnen6 zmenami trhovlich Llrokouich sadzreb.
Nasledujlca tabulka uvadza prehlad najbli:sej zmluvne dohodnutejzmeny podkladovej Llrokovej sadzby
linanan6ho majetku a finandnich zavazkov:
Doi Od1do3 Od3do12 Odrdo5
tla
po:iadanie nesiaca m6iacov mesiacov
rokov Neapecifikovan€
Spolu
144
Deivatv0000000
0
1't
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26232
54
54
74 000
0
0
0
4 000
0
70 000
0
0
l9
38
157
0
0
4019
70157
ro*ov
201,t
0
0
N.lpecitikov.n6
0
111
31547
31 547
26 a2A
0
0
0
0
86
390
0
0
0
0
0
51942
0
0
0
0
0
0
26 A2A
0
111
0
26232
26 063
0
Spolo6nosf m6ze
pri riadeni svojho menov6ho rizika vyplivajiceho
z obchodnych ainnosti uzatvArat roz ian6
(poznamka 6.11)
z
peia:nich
tokov
lypy devizovich kontrakiov, napr. derivetove obchody
Predaj virobkov a sluz eb Spolodnost v r6rnci sku pin y sa realizuje iakm er \ ilu6ne v EU R, v tejto
mene si faktijry vystavovan6 al sp 6cane. Dod6vaielsk6 Aansakcie ptedsiavujlj odliv prostriedkov
v EUR. Nakolko spolodnost realizuje podstainl] aast svojich obchodov v rnene EUR, menov6 riziko
v srivislost s obchodovanim v inel mene nie je podstatn6.
Kapiial Spoioanosti je riadeni na irovni skupiny Schaeffler. Hlavnym cielom skupiny Schaeffler
obiasti riadenia kapilelu je zalstit zabezpeaenie vysokeho kreditn6ho ratingu a zdravich
finananich ukazovatelbv kapitalu s cielorn podpont jej podnikaielskU 6innost a maximalizovat
v
hodnotu akcionarov / spoioanikov.
ukazovatel Uverovej zafazenosti na konci rokal
Dho
Pen aze a peria2.e
ekvivaenv
estidh
Pomer iisl6ho dlhu kvlastn€mu imaniu
31.12.2012
31.12.2011
74 000
73 816
85 000
-111
84 889
151 538
145792
48,71yr
54,23%
-184
(i) Dlh sa definuje ako dlhodobe a kratkodobe 6very a p6ziaky - poznamka d.7
(ii) Vlastn6 imanie zahfia zakiadn6 i..anie, nerozdeleny zisk a rezeruy z precenenia finandnych
n6stroiov - vd vikaz zmien vlasln6ho imania
25.
Transakcie so spdaznenimi osobami
ObchodnA a zabezpeiovacie tansakcie
V pdebehu roka Spoloanosf realizovala obchodne a zabezpebovacte t.ansakcie s viacenimi
spoloanoslanri v 16mci skupiny Schaefter.
Tieto transakcie a prlsluane zostaiky k 31.12. sLi uvedene v nasledljLlcich tabuk,ch:
PartnerskA sDoloanost
Wrobkov a mrteri6lu
2012
4 Schaefiler France S.A.S Franc0zsko
2011
2012
2011
417
4 040
351
35
1
3
56
68
53
12
0
0
2
Ceska repub ka
951
658
10
Schaefiler Slovensko, s.r o., S ovensko
27
12
0
13
15
3
2
0
0
100
15!
140
3
0
860
0
'1128
1
0
76 002
85 814
370 909
355 124
0
0
53
1Q2
Veka Brt6nia
WPB Walerplmp Beaing GmbH & Co KG,
6 Schaeffer UK Lid.
18
42 INA Bearinos lndia Privaie Lim ted. lndia
43 INA Landkroun, s
ro,
50 Schaeffler Bras Lida . Braziiia
fc
51
Schaetfer Group USA
56
Schaeffler Canada
57
Hydrc GmbH, Svaliarsko
lnc
USA
Kanada
00 Schaetrler KG. Nemecko
SchaemerAnsan Corcorarion K6rea
83 Schaeffler China co., Lld., eina
624
790
0
103
116
2 341
466
6 392
4 556
11725
12 249
0
'12
519
283
236 FAG Magyarorczag lpary Kfr, lradarcko
64
63
1
0
254 Schaeffler Portugal S.A., Ponugalsko
25
1
689
2AAl
The Barden Coeo€tion, USA
62
85
149
0
11
0
0
0
0
0
0
84
0
0
159
6
39J
226
0
89 868
96 994
388 524
372 041
95 lNASka
9T
2TQ
S.C
casro
Slovensko
Schaeffler RornaniaS R
L. Rum!nsko
297 Schaetrler Korea Yuhan Hoesa. Jlzne Ko€a
336 Schaeffler ElfeEhausen GrnbH & Co oHG Nenrecko
358 Sch aeffler Vieinam
361
Co Ltd Vieliam
Schaeiner l,4exico. S. de R.L de C.V. l',,lexiko
1
Partnereka sboloinosf
sluiieb
2D12
Schaeffler France S.A S. FraicLizsko
2011
2012
2011
134
195
7A
0
0
1
0
0
43 INA Lanak.oun, s
0
0
1
0
50 Schaeflier BEsil
0
0
52
30
6 Schaeffler UK Lld. Velk6 Brii6n a
18
WPBWaterpump Beaing GmbH & Co KG, Taliansko
ro, Cesk6 republka
Lida Brazi ia
1
0
24
81
46
55 Rodisa S.A., Spanlelsko
0
0
0
2
56 SchaefflerCanada nc., Kanada
0
0
53
0
0
0
'1
2
51
5T
SchaefflerGroup USA, lnc., USA
0
'1
Hydrel GmbH, Svajdiarsko
5791
876
4 739
80 LUK GrnbH & CO OHG Nemecko
0
0
46
83 SchaeiflerCh na Co., Lid., aina
0
0
91
60 Schaefiler KG, Neriecko
91
schaefner Austna GnbH. Raktlsko
95 lNASka casro,Slovensko
97
SC
ScheeiiLer RomaniaS R
L
Rumlnsko
199 SchaefterTrad ng (Shanghai)Co Lld. eina
203
FAG lndustia Servces GmbH, Nemecko
3 751
0
0
0
10
2
7A
96
93
136
0
0
0
0
0
17
0
0
3
0
0
236 FAG Magyarorszag lpary Kft., [4adarcko
0
0
0
1
254 Schaeffer Poduga S A., Porllgalsko
0
0
3
2
Ltd Vietnam
0
0
1
30
358 Schaeffler Vietnarn Co.
361
Schaeff er lvlexico,
S
de R L. de C V , f,4ex ko
399 Schaeffer GMBH Nemecko
SDolu
6
0
0
1
0
20
0
0
0
016
5194
5 258
4 030
Partnerck6 sooloanost
2012
2011
Schaefier France S.A S Francdzsko
WPB Wale.plmp Bearing GmbH & Co KG.
2012
2011
91
88
,l
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
80
79
2 047
123
201
60 Schaetrler KG. Nemecko
0
0
488
80 LUK GmbH & CO.OHG. Nemecko
0
0
0
0
0
18
21
Schaeffler Nederand B
V.
Holandsko
35 lndustriewei< Schaeffl er lNAlnqen eurdie.sl GnrbH
Schaetrler S ovensko. s ro., S ove.sko
53 INA Betei gungsveMallungs GmbH, Nenrecko
83 Schaeffler China
91
Co Ltd Ci.a
Schaeffle. ALrslia GmbH. Rakljsko
95 lNA Skalica
s.r.o
1
1
0
1
798
1
0
0
0
Slovensko
0
0
27
20
A,
0
0
8
12
0
254 Schaeffler Poduga S
Podugalsko
274 The Barden Corporaton USA
0
0
3
296 FAG Ro er Aeaings Private Ltd.
0
0
163
0
0
0
152
9
0
0
752
0
0
0
196
91
576
3 096
2 592
358 Schaeffler Vietnam
361
Co Lld
Vieham
Schaelller Mexico S. de R.L de C
v,
Mexiko
'|
396 Schaeffler Hold ng GmbH & Co KG
399 Sch€etrlerGMBH Nernecko
561
2 580
Soolu
Partnerska spolodnost
2012
4
Schaefier France S.A
S Franci^ko
WPBWateelr.p Bearing GmbH & Co
95
Schaeffler KG. Nernecko
INA
2011
433
0
0
0
0
14 668
3
124
25
5T
0
16 126
60
124
1
0
KG.
541
18
60
414
2012
2011
6 429
Ska ca s r o., S ovensko
10 630
zavezkv
Partne.sk6 spoloenosf
2012
Schaeffler France S A
S
Francnzsko
0 Schaeffler UK Ltd Ve ka Brtania
43 INA Lanskroun, s
ro
2012
2011
Cesk6 republika
15
534
1 335
123
0
0
40
0
0
0
32
15
a
7
0
31
0
0
Schaeifer Sovensko, s.r.o Slovensko
50
Schaeffler Brasil Ltda . Braz'lia
54
51
Schaefiler Group USA, lnc. USA
46
53 INA Beteiligungsverwaltungs GrnbF, Nemecko
Rodisa S A., Spanielsko
56
Schaeffler Canada
57
Hydre cmbH SvalaaBko
lnc
11
145
0
24
26 024
0
15 000
1
0
0
0
0
0
0
55
Kanada
60 Schaeffer KG Nenrecko
2011
7T
0
0
22 951
26314
6 238
8 830
0
111
0
0
17
2
0
0
74
Schaeffler Aisan Corporat on. K6rea
80
LUK GnrbH & CO.OHG, Nemecko
83
Schaefiler Ch na Co. Ltd., Cina
687
238
0
51
lNASka casro,Slovensko
809
2157
274
259
97
S C Schaefiler Romania S R.L . Rumu.sko
254 Schaeifler Pon!galS
A
5
Poitugalsko
0
1
0
0
0
362
0
0
0
0
I
270 The Barden Corporalon USA
296
FAG Ro ler Bear ngs
358 Schaeffler Vietn am
301
Prvaie Ltd.
Co Lld
vielnam
Schaefiler l,4exico, S. de R.L de
0
5T
C V, ilexko
46
0
96
0
0
0
1
0
0
220
197
24 974
56 970
8 180
24 640
396 schaeifler Hod ng GmbH & Co KG
3S9 SoheeillerGlMBH Nemecko
Soolu
0
33
223
Splatenie pO:iiky,
Partnerska spoloinost
2012
53
35
INA Beteiligrngsverwaftungs GmbH, Nemecko
lnduskleweft Schaefiler INA lng€nieuldlenst
GmbH
2nt2
2011
17 407
123
2011
0
85 000
15 010
0
19 000
0
32 017
'12?
't9 000
85 000
Prijata p6ii6*a
Pannerska spoloinosf
2012
35
2012
2011
2011
INA Betei
i9 ungsveMaliungs GmbH Nemecko
lndusiieweft Schaeffl er NAlngenleurdiensl
0
0
70 000
a5 000
GmbH
0
0
4 000
0
0
0
74 000
85 000
Nakupy a predaje sa uskuto6nili za be:n6 ceny podla cennika spoloenosli. Pohladevky azavazky, ktor6 sLi
nezaplaien6, sli nezabezpeden6 abudu uhtadene v hotovosii. Zadne garancie sa neposkytli eni neprijali.
Nevyivorili sa Ziadne opravn6 polo:ky k pohladevkam, ktor6 sa tikaju spriaznenich os6b. Vtomto ldtovnom
obdobi neboli zLiitovane Ziadne naklady v srvislosti s nedobytntmi alebo pochybnimi pohladevkami od
spriaznenich os6b
Ostatne trcnsakcie so spiaznenimi osobami
Odmeiovanie klrdov6ho mana:mentu je uveden6 v poznamke 6- 16.
26.
lnformacie o skutodnostiach, ldor6 nastali po dni, ku Kor6mu sa zostavuje i6tovne
z6vierka, do dia zostavenia fitovnej zavierky
Po
31
decembri 2012 nenasiali :iadne udalosti majlce viznamni vplyv na verne zobrazenie
si predmetom ,atovnictva.
skutodnosti, ktor6
KPMG Slovensko spol, s
i
o,
Te
ephone +421 10)2599e41 ll
+a21 \412 59 ae 42 22
Fax
nterfet w\frkpmg
6,
sk
Spriva o ove.eni sfladu
riloinei spr{w s riitovnou z6vierkou
podl'a $ 23 ods. 5 zrikona i. 540/2007 Z,z, o
auditoroch. audite a dohl'ade nad vik)nom auditu
Spolodnikovi a konatel'om spoloanosti INA Kysuce, spoi. s r.o.:
INA K)suce, a.s. k3l.decembru 2012,
vo virodnej spfiiry. K liitovnej zivierke srne 12. jina 2013 v)dali sprdvu
UskLrtoinili sme audit riitovnej z^lierky spolodnosli
ktore
je
uvoden6
neTrvisliho arditora v nasledovnom zneni:
Sprdva nezivisl6ho
auditorl
Akciondrovi. dozornej rade a predstaveistvu spolodnosti lN,A. Klsuce. a.s-:
Uskutoanili sme audit prilorenei ittovnej zivierky spolodnosti INA Kvsuce, a.s.
("Spoloinosl"). ktor6 obsahuj€ likaz o finaDdnej situhcii k 3 I . decembru 201 2, rjkaz).
komplexndho \:isledku, zmien rlastn6ho imania a periainlfch tokov za rok konaiaci
11. deceDrbron 2012, ako aj poTn6mky obsahLrjice slihrn nznamaich iLdtovnich zisad
a iritovnjch met6d a d'alSich vysvetlujLrcich inlormricii.
Zodpo.) edn
as
t i tatut dt ne ha a I gd nu tl )o
I o a nos t
i
StatutArnt orgdn spoloinosti je zodpovedni za zostavenie titouej zAlierk), ktoii posk)1uje
pravdirli a vernj obraz ! sillade s Medzinarodnimi itandardrni finandn6ho ljkaznictla \ znenr
prijatom Eur6pskou iniou a za lie intemd kontrol). ktor€ povazuie za potrebnd na zostarcnic
fitovnej z:vierk). ktor6 neobsahuje \iznamDe nespravnosti, ii uz ! d6slcdku podvodu alebo
chyby.
Za dp
at e dn
o ! t'
dud lt a / Lt
je ,'!adrif n6zor na tirto riitovnri zdvicrku na zdklade n6iho auditlr.
Audit sne Lrskutotnili r sirlade s Medziiirodn)'mi auditorskimi itandardmi. Podl'a {chto
Standardo! n16tne dodr;iavaf etioke poziadavky, napl6novaf a rykonaf audil tah, ab) s e
Nasou zodpovednost'ou
ziskali prinerand uistenie. :e i6to\.nd zivierka neobsahqje !-lJznalnnd nespr6vnosti.
SLiaast'ou auditu je uskutodnenie postupov na ziskanie auditorskich d6kazov o sumdch
a irdaloch rlkizanich v idtovnci z6vierke. Zvolene postup) zivisia od isudkLr auditora !riit'afe
posldenia rizik viznamnej nesprdvnosti v i]itovnej zririerke. di uZ v d6sledku podvodu alebo
chlby. Pri posudzovani tohto rizika audircr berie do irvah) irtcmd kontroly relevantn€ pre
zostalenie Liilolnqj zArierky. ktorri poskltuie pEvdivi avemi obraz, aby nohol qpracovaf
auditorskd postlrpy vhodne za danjch oko{nosti. nie vsak na ildel} vLadrenia n6zoru na
uiinnost' intemjch kontrol irdtovrlej jednotky. Audit d'alej zahiria zhodnotenie vhodnosti
pou2iqich irdrovnich zrlsad
a
Lidtornjch nret6d
a
pdnreranosti irdtovnich odhadov
uskutodnenich Statutamlu organom spolodnosti, ako
z6vierky ako celku.
aj
zhodnotenie prczenticie idtovDej
Sme presved(:eni, ze auditorske ddkazy- ktore sl11e ziskali,
v.lchodisko pl€ ndS nizor.
si
dostarodn6 a vhodn6 ako
Podl'a nrisho ndzoru idtovnd z6\'ierka poskytuje pravdivi averni obraz finaninej situecie
spoloanosti k 3l. decenbru 2012, l}sledku jej hospodarenia a penaznich tokov za rok kondiaci
31. decembrom 2012 v sillade s N{edzindrodn.;'ni standardnl llnandndho dkaznict|a \ zneni
prijaton Lur6pskolr fniou.
l2.ji'na
2011
Bratisla\,a. Slovensk6 republika
Zodpovedni auditor:
Ing. Ilubos Vando
Licencia SKAU i. 7,15
Auditorsk6 spoloanost':
KPN{G Slovensko spol. s r. o.
I icenci, SKAII d. 96
Sprdva o over€ni sfladu vfroinej spr6rl s iatovnou zfvierkou
(dod*tok k sprdve auditorr)
V zmysle z6kona o irdtovnictve sme overili sillad \irodnej sptiry s irdlovnou zdvierkou.
Za spr6vrosf r1hotovenia virodnej spr6ry je zodpovednd vedenie spolodnosti. NaSou
ilohouje
o\,edf srilad virodnqi spdvy s irdtovnou za|rierkou ana ziklade toho [dat'dodatok spr.iv]
auditora o stlade larodnei spriv) s irito\nou zdvierkolI.
Overenie sme vykonali v sirlade s MedziDairodlr jmi auditorskllni ltandardmi. Podl'a tichto
itandardov lndme naplinovaC a vykonaf overenie tak. ab)' sme ziskali primerand uistenie, :e
infonndcie uveden€ vo viroinei spr6ve, ktoft su predneton zobrazenia v Liato\,nej zivierke. sir
\'o vsctkich
\iznamrtich sirvislostiach v sirlade s prisluSnou
Liatovnou
zrlierkou.
Inforrnicie uvedend vo vjrodnej sprSve sme postidili s iDfonrr6ciami uvedenimi v ir6tornej
zavierke k31. decenbrLr 2012. Ind irdaje a inforuScie, ako tatovni inlb.m6cie ziskand
z Liitovnej zivierk) a llitovnich knih sme neoverovali. Smc presvedieni. Ze q konane o\ erenie
e J,.raroan( a r hodne r .o I chodi'ko o'e nd' nd/^r.
'
Podla niSho nizor sir irdtovne inlolmdcie uvedend vo virodnej sprii\,e vo \ ietkich
tiznanmich stvislostiach ! sLhlade s iritovnou zivierkou zostavenolr ki1. decembru 2012
a ktorije uvcdene vo viroinej sprdve.
tdr,f,1E
Zd6ruzn
en
ie
n ie kta
4c h
t kut
oin a ! t
i
Bez vplyvu na n65 nizor, upozodLljeme na bod 3 v"{rodnej sprary- Spolodnosf po skondeni
irdtovn6ho obdobia zmenila pr6vnu formu z akciovej spolodnosti na spolodnost s ruiertirn
obmedzeninr. T6to zmena bola do obchodndho registra z.lpisani dria 25. septenrbra 2013.
25. novenbra 2013
Bratislava, Slovensk6 republika
f'*'*"\
; SKAJ
?
C.li.enci€96
Auditorske spolodnosf
Eff5'l
:
KPMG Slovensko spol.
Licencia SKAII d. 96
s r. o.
Zodpovedni auditori
Ing. Lubos Vanio
Licencia SKAll6. 745
Download

VYROCNA SPRAVA za rok 2012