On-line oznámenie o ochrane osobných údajov pre systém AZethics.com
Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov bude spoločnosť AstraZeneca UK Ltd
subjektom kontrolujúcim tieto údaje. Miestny subjekt AstraZeneca však bude spoločným subjektom
kontrolujúcim tieto údaje so spoločnosťou AstraZeneca UK Ltd (ďalej len ako „AstraZeneca“, „my“,
„nás“, „nám“ alebo „naše“). Spracovateľom údajov bude spoločnosť EthicsPoint Ltd, tretia strana,
ktorá je hostiteľom stránky AZethics.com v našom mene.
Podklad
Systém AZethics.com je on-line systém podávania správ, ktorý umožňuje klásť otázky a nahlasovať
udalosti, keď to umožňujú miestne právne predpisy. Použitie systému AZethics.com je výlučne
dobrovoľné. Keď uvediete svoje miesto alebo miesto predmetu, o ktorom podávate správu, zobrazí sa
vám zoznam problémov nedodržania predpisov, o ktorých môžete podať správu. Ak sa vaše obavy
budú týkať iných typov otázok nedodržiavania predpisov, mali by ste odoslať svoju otázku alebo
obvinenie svojmu vedúcemu, miestnemu oddeleniu ľudských zdrojov, právnemu oddeleniu alebo
zástupcovi oddelenia dodržiavania predpisov.
Upozorňujeme vás, že informácie, ktoré uvediete o sebe, svojich kolegoch alebo akýchkoľvek
hľadiskách prevádzky spoločnosti, môžu viesť k rozhodnutiu, ktoré ovplyvní ostatných. Preto vás
žiadame, aby ste poskytli iba tie informácie, ktoré sú podľa vašich najlepších vedomostí správne
a poskytnuté v dobrej vôli. Ak poskytnete informácie v dobrej vôli nebudete sankcionovaní, dokonca
ani v prípade, ak sa neskôr ukáže, že nie sú správne. Zároveň sa však nebude tolerovať zámerné
poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií.
Aké informácie zbierame?
Osobné údaje a citlivé osobné údaje o vás môžeme zhromažďovať, len ak sa rozhodnete nám ich
dobrovoľne poskytnúť. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osobe. Citlivé osobné údaje sú akékoľvek informácie o etnickej príslušnosti,
politických názoroch, viere, filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave alebo
sexuálnom živote určitej osoby.
V prípade krajín, v ktorých je typ podávaných správ prostredníctvom systému AZethics.com
obmedzený len na otázky boja proti korupcii, auditu a účtovníctva, bankovej a finančnej oblasti, by sa
v rámci podávania správ v systéme AZethics.com nemali poskytovať žiadne citlivé osobné údaje.
Všetky citlivé osobné údaje, ktoré sa poskytujú v jednej z krajín s obmedzeným podávaním správ,
budú vymazané.
Typy informácií, ktoré môžete poskytovať prostredníctvom systému AZethics.com, sú napríklad:
 vaše meno a kontaktné údaje,
 vaše miesto,
 váš vzťah so spoločnosťou AstraZeneca,
 akékoľvek vaše otázky,
 meno a funkcia jednotlivých osôb, o ktorých môžete poskytovať správy,
 opis konania, o ktorom podávate správu vrátane príslušných podrobných údajov.
Informácie týkajúce sa vášho vzťahu so spoločnosťou AstraZeneca a podrobné informácie o konaní,
o ktorom podávate správy, sú povinné. Prípad nebude možné nahlásiť prostredníctvom systému
AZethics.com bez poskytnutia týchto informácií.
V rámci overovania informácií, ktoré poskytnete môžeme získať informácie o vás z iných zdrojov
(napríklad informácie od svedkov nahlasovaných udalostí). Tieto informácie doplníme k informáciám,
ktoré už o vás máme.
Ako použijeme informácie, ktoré poskytnete?
Informácie, ktoré nám poskytnete, budú použité na účely vykonávania vyšetrovaní a podniknutia
akýchkoľvek potrebných nápravných opatrení na základe výsledku vyšetrovania.
Informácie, z ktorých budú vymazané všetky osobné údaje, môžeme spracovať aj na účely štatistík
a analýz.
Komu poskytujeme vaše informácie?
Na účely poskytnutia odpovede na vašu otázku alebo reakcie na vaše obvinenie budú vaše osobné
údaje poskytnuté vyšetrovaciemu tímu spoločnosti AstraZeneca. K týmto údajom môže mať prístup aj
obmedzený počet ľudí z nášho právneho oddelenia, oddelenia ľudských zdrojov a oddelenia pre
dodržiavanie predpisov v závislosti od povahy otázky alebo obvinenia.
K vašim osobným údajom bude mať prístup aj malý počet zamestnancov tímu EthicsPoint, aby mohli
zabezpečiť technickú podporu a zabezpečiť riadenie prípadu.
Všetky osoby, ktoré identifikujete prostredníctvom systému AZethics.com, dostanú informáciu o tom,
že o nich bola podaná správa. Nedostanú však informácie o vašej totožnosti, pokiaľ s tým nebudete
súhlasiť. Okrem toho, všetky osoby, ktoré identifikujete, budú mať právo odpovedať na nahlásené
informácie, alebo ich upraviť.
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj na účely dodržiavania zákonných alebo regulačných
povinností alebo stanovenia, vykonávania a obrany zákonných nárokov. Vaše osobné údaje môžeme
poskytnúť aj za iných okolností, ak je to prípustné v súlade so zákonom.
Uchovávanie informácií
Naše pravidlá stanovujú zhromažďovať len také množstvo osobných údajov, ktoré je potrebné na
odpovedanie na vašu otázku alebo reagovanie na vaše obvinenie. Vaše osobné údaje sa budú
uchovávať 6 rokov od uzatvorenia vyšetrovania, ak miestne zákonné predpisy nevyžadujú vymazanie
vašich osobných údajov skôr alebo neskôr. V Nemecku, Rakúsku a Francúzsku sa budú vaše údaje
uchovávať 2 mesiace po uzavretí vyšetrovania.
Prístup, oprava a otázky
V prípade, že to vyžaduje zákonný predpis, spoločnosť AstraZeneca vám poskytne možnosť prístupu
a opravy vašich osobných údajov po overení vašej totožnosti. Ak potrebujete informácie o prístupe
alebo oprave vašich osobných údajov alebo ak budete mať otázky týkajúce sa tohto oznámenia
o ochrane osobných údajov, použite na kontakt adresu: [email protected]
Bezpečnosť
Spoločnosť AZ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. Podobne ako pravidlá na
ochranu osobných údajov, ktoré sú platné pre všetky spoločnosti skupiny AstraZeneca, spoločnosti
AstraZeneca a EthicsPoint používajú rôzne bezpečnostné technológie a postupy na umožnenie
ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním alebo odhalením.
Uzavreli sme tiež písomnú zmluvu so spoločnosťou EthicsPoint, ktorá vyžaduje, aby spoločnosť
spracovávala vaše osobné údaje na základe našich pokynov a len za podmienok stanovených v tejto
zmluve.
Ďalšie informácie o našich bezpečnostných postupoch si môžete prečítať tu. Ďalšie informácie
o bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa našej komunikácie so spoločnosťou EthicsPoint
a bezpečnosti vašich osobných údajov počas ich spracovania spoločnosťou EthicsPoint v našom
mene si môžete prečítať v pravidlách na ochranu osobných údajov na adrese: www.ethicspoint.com.
Prenos informácií
Na účely odpovedania na vašu otázku alebo reagovania na vaše obvinenie možno bude potrebné
preniesť vaše osobné údaje mimo krajiny pôvodu. Vaše osobné údaje si môžu navzájom poskytovať
spoločnosti skupiny AstraZeneca, ktorých zoznam nájdete na adrese: www.astrazeneca.com. Vaše
osobné údaje bude spoločnosť EthicsPoint uchovávať v USA. Spoločnosť EthicsPoint má osvedčenie
bezpečného prístavu (Safe Harbor) na prenos osobných údajov z EÚ do USA. Bez ohľadu na to,
v ktorej krajine sú vaše osobné údaje k dispozícii, budú sa uchovávať v súlade s uvedenými
opatreniami na ochranu osobných údajov a bezpečnosti.
Zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť. Preto váš žiadame, aby ste si
toto oznámenie o ochrane osobných údajov príležitostne pozreli, aby ste sa uistili, že poznáte jeho
poslednú verziu, ktorá bude platná od momentu vášho prihlásenia sa na túto webovú stránku.
Odkazy
Na tejto webovej stránke môžu byť dostupné odkazy na iné webové stránky, ktoré udržiavajú
nezávislé tretie strany. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na informácie
zhromažďované na tejto webovej stránke v mene spoločnosti AstraZeneca. Nebudeme niesť
zodpovednosť za postupy na ochranu osobných údajov na iných webových stránkach. Upozorňujeme
vás, aby ste si to uvedomili, keď opustíte túto webovú stránku, a aby ste si prečítali oznámenia
o ochrane osobných údajov na iných webových stránkach, ktoré navštívite.
Download

On-line oznámenie o ochrane osobných údajov pre