VÁŽENÍ RODIČIA A PRIAZNIVCI KONZERVATÓRIA J. L. BELLU !
Aj vďaka Vám sa nám v roku 2014 podarilo získať
1.788,60 €,
ktoré boli venované ako 2% zo zaplatenej dane.
Je tu mesiac marec, čas podávania daňových priznaní, keď si Vás dovoľujeme osloviť, aby ste
opäť využili možnosť pomôcť svojim deťom a našim žiakom.
Vaše rozhodnutie poskytnúť 2% z dane pomôže podporiť podujatia a aktivity na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu a získania praktických umeleckých skúsenosti žiakov. Len vďaka nášmu neinvestičnému
fondu sa naši žiaci mohli v tomto roku zúčastniť napr. Medzinárodnej choreografickej súťaži v Bytome
(Poľsko), Medzinárodnej speváckej súťaže I.Godina vo Vrábloch, Medzinárodných akordeónových súťaží
v Ostrave a v poľskom Sanaku, predstavení a tanečných workshopov v rámci festivalu Tvorivé dni pre Vás,
súťažnej prehliadky speváckych zborov Mládež spieva, Festivalu zborového spevu V.F.Bystrého, Festivalu I.
Ballu v hre na gitare v D. Kubíne, celoslovenskej súťaže dirigovania v Žiline, ale aj hodnotných predstavení
a workshopov renomovaných umelcov v oblasti hudby, tanca a spevu. Finančne podporujeme aj ďalšie aktivity,
napr. návštevy žiakov v galériách, múzeách, či na koncertoch v Štátnej opere, SND alebo v Slovenskej
filharmónii. Pravidelne prispievame na organizáciu verejných absolventských koncertov, muzikálových
prestavení, ale aj tradičných adventných koncertov v Badíne, vo Zvolene a v B.Bystrici. Veľký prínos pre
propagáciu umeleckého vzdelávania na našej škole majú výchovné koncerty pre žiakov ZŠ, ktoré sa môžu
realizovať len vďaka nášmu neinvestičnému fondu.
Veríme, že aj tento rok využijete ponúkanú možnosť finančne podporiť naše úsilie o čo najkvalitnejšiu
profesionálnu prípravu Vašich detí preto, aby sa i naďalej cieľavedome rozvíjali ich umelecké schopnosti - tak
ako to robíme už viac ako 20 rokov. Okrem absolventských, či iných verejných koncertov hudobného, tanečného
a speváckeho odboru pripravujeme tento rok aj muzikálové predstavenie našich prvých maturantov v odbore
hudobno-dramatického umenia. Bude pre nás cťou, ak sa týchto podujatí zúčastníte aj Vy – aktuálne informácie
získate na webstránke našej školy.
V prílohe sú tlačivá, pomocou ktorých môžete poukázať 2% z Vašej dane. Vyplnené Vyhlásenie
spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (potvrdené vo Vašej
mzdovej učtárni) je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Tlačivá
sú k dispozícii aj v digitálnej podobe na adrese: www.konzervatoriumbb.sk
V prípade, ak ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť v prospech inej organizácie, ktorá Vám dá
o tom potvrdenie, vtedy môžete poukázať 3 %.
Ak ste živnostník, podnikateľ alebo si z iných dôvodov podávate daňové priznanie individuálne
(priložené tlačivá nepoužívate), môžete venovať 2 % tak, že na predposlednej strane daňového priznania
PO alebo FO (typ A alebo typ B) uvediete priamo v kolónke Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zák. o dani z príjmu – údaje o nás ako prijímateľovi:
IČO:
SID:
právna forma:
obchodné meno:
sídlo/ulica:
obec:
31904602
(nevypĺňa sa -ostáva prázdne)
Neinvestičný fond
Pro-Konzervatórium, n. f.
Skuteckého 27
974 01 Banská Bystrica
V prípade nejasnosti nás môžete kontaktovať na tel. č. 048/4124656 – Marta Buckulčíková, hospodárka.
Ďakujeme za Vašu priazeň a prejavenú dôveru.
Ing. Miloslav Urban
správca n.f. Pro-Konzervatórium
Mgr. Tibor Sedlický
riaditeľ školy
Download

List rodičom - Konzervatórium JL Bellu