PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26
Infolinka: +421 2 20 64 11 59, Fax: +421 2 20 64 11 70
E-mail: [email protected], www.proficredit.sk
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. VERITEĽ:
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26
IČO: 35 792 752, IČ DPH: SK2021509270
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22160/B
(ďalej ako „Veriteľ“)
2. DLŽNÍK - OSOBNÉ ÚDAJE (vyplňte)
Priezvisko: ................................................................................ Meno: .................................................... Rodné číslo:
/
Trvalé bydlisko: Ulica: ..................................................................................... Mesto: ................................................................................ PSČ:
3. SPOLUDLŽNÍK 1 - OSOBNÉ ÚDAJE (vyplňte)
Priezvisko: ................................................................................ Meno: .................................................... Rodné číslo:
/
Trvalé bydlisko: Ulica: ..................................................................................... Mesto: ................................................................................ PSČ:
4. SPOLUDLŽNÍK 2 - OSOBNÉ ÚDAJE (vyplňte)
Priezvisko: ................................................................................ Meno: .................................................... Rodné číslo:
/
Trvalé bydlisko: Ulica: ..................................................................................... Mesto: ........................................... ..................................... PSČ:
1.1 Dlžník, Spoludlžník 1, Spoludlžník 2 dávajú svojím podpisom výslovný súhlas s tým, že Veriteľ (ako prevádzkovateľ) je oprávnený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení spracovávať všetky informácie a osobné
údaje, ktoré mu Dlžník, Spoludlžník 1, Spoludlžník 2 v súvislosti so Zmluvou o revolvingovom úvere č. ................................................................................ (ďalej aj
Zmluva o RÚ) dobrovoľne poskytli, najmä identifikačné osobné údaje (t. j. titul, meno, priezvisko, adresu trvalého príp. prechodného bydliska, číslo OP príp. pasu,
bankové spojenie a číslo účtu, údaje o zamestnaní, výške príjmu, vykonávaných zrážkach zo mzdy a pod.), rodné číslo (využitie rodného čísla Veriteľom najmä pre
účely jednoznačnej identifikácie a presného spracovania v dátových súboroch), osobné údaje vypovedajúce o tom, či medzi nimi a Veriteľom došlo k uzatvoreniu,
príp. neuzatvoreniu Zmluvy o RÚ, osobné údaje vypovedajúce o ich finančných záväzkoch, ktoré vznikli, vzniknú alebo môžu vzniknúť voči Veriteľovi v súvislosti so
Zmluvou o RÚ, príp. voči iným subjektom a o plnení týchto záväzkov zo strany Dlžníka, Spoludlžníka 1, Spoludlžníka 2, osobné údaje vypovedajúce o zabezpečení ich
záväzkov súvisiacich so Zmluvou o RÚ, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré vypovedajú o ich bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke, osobné údaje spočívajúce
v komunikačných adresách, elektronickom spojení, telefonickom spojení a ďalších, ktoré oznámili alebo oznámia Veriteľovi kedykoľvek v období trvania Zmluvy o
RÚ alebo v súvislosti s plnením, prípadne neplnením Zmluvy o RÚ a osobitné kategórie osobných údajov (údaje o zdravotnej spôsobilosti) (spolu ďalej len „osobné
údaje“). Dlžník, Spoludlžník 1, Spoludlžník 2 zároveň v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov udeľujú Veriteľovi súhlas na vyhotovenie a archiváciu fotokópie
ich dokladu totožnosti (občianskeho preukazu, cestovného dokladu).
1.2 Dlžník, Spoludlžník 1, Spoludlžník 2 udeľujú Veriteľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov najmä za účelom:
a) uzavretia Zmluvy o RÚ a riešenia právnych vzťahov, ktoré vzniknú zo Zmluvy o RÚ resp. v súvislosti so Zmluvou o RÚ,
b) zisťovania bonity, dôveryhodnosti, zisťovania a zabezpečovania platobnej morálky Dlžníka, Spoludlžníka 1, Spoludlžníka 2, zisťovania existencie a plnenia záväzkov
Dlžníka, Spoludlžníka 1, Spoludlžníka 2 voči iným subjektom (a to aj voči tretím stranám príp. aj v krajinách uvedených v ods. 1.4.) a zabezpečenia týchto záväzkov,
v súvislosti s elimináciou rizík poskytnutia úveru osobám, ktoré neplnia svoje záväzky voči Veriteľovi resp. iným subjektom, príp. ďalších rizík vyplývajúcich z predmetu podnikateľskej činnosti Veriteľa,
c) ponúkania produktov a služieb Veriteľa, umožnenia Veriteľovi ponúkať cielené produkty a služby, a to prostredníctvom akejkoľvek ich komunikačnej adresy, telefónu
alebo elektronicke pošty prostredníctvom Internetu, poprípade iných kanálov umožňujúcich zabezpečený prenos dátových, textových, hlasových a obrazových
správ,
d) vedenia štatistík Veriteľa, resp. tretích strán, vymáhania pohľadávky Veriteľa mimosúdnou cestou ako aj cestou súdnych resp. rozhodcovských konaní, vedenia
prípadných ďalších súdnych alebo rozhodcovských konaní zahájených v súvislosti so Zmluvou o RÚ.
1.4 Dlžník, Spoludlžník 1, Spoludlžník 2 výslovne súhlasia s tým, aby Veriteľ spracovával všetky informácie a osobné údaje poskytnuté Dlžníkom, Spoludlžníkom 1,
Spoludlžníkom 2 vo vlastnom informačnom systéme, prípadne v informačnom systéme tretích osôb, aby uskutočňoval cezhraničný prenos osobných údajov alebo
celých informačných systémov, ktorých sú obsahom, do iných krajín a to najmä do Českej republiky, Poľskej republiky a krajín EÚ. Dlžník, Spoludlžník 1, Spoludlžník
2 výslovne súhlasia s tým, aby v rámci cezhraničného prenosu jeho osobných údajov v rozsahu nimi udeleného súhlasu ako dotknutých osôb boli tieto ich osobné
údaje poskytnuté, použité a spracúvané treťou osobou so sídlom na území členských štátov EÚ osobitne Českej republiky, Poľska a Bulharska (najmä spoločností
PROFI CREDIT Czech, a.s., Pernštýnske nám. 80, Pardubice, Česká republika, IČO: 61860069, PROFI CREDIT Poland Sp. Z o.o., Ul. Browarna 2, Bielsko Biala,
Verzia platná_máj 2014
1.3 Veriteľ je oprávnený spracovávať osobné údaje podľa ods. 1.1. i prostredníctvom tretích osôb (sprostredkovateľ, oprávnená osoba) pre svoje obchodné aktivity a
ďalej poskytnúť tieto údaje tretím stranám (najmä spoločnosti Profidebt Slovakia s.r.o., so sídlom Mliekarenská 10, Bratislava, IČO: 35 925 922, SOLUS, záujmovému
združeniu právnických osôb, so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 37 935 984, SID Slovensko, a.s., so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 36
240 915 a osobám, ktoré tieto subjekty poverili plnením ktorýchkoľvek svojich zákonných alebo zmluvných povinností) najmä, nie však výlučne, za účelmi uvedenými v ods. 1.2, ako aj tretím stranám, ktoré Veriteľ poveril plnením ktorýchkoľvek svojich zákonných alebo zmluvných povinností (najmä advokátom, účtovníkom
a daňovým poradcom, audítorom a pod.). V prípade realizácie dohody o zrážkach zo mzdy a iných príjmov je Veriteľ oprávnený poskytnúť osobné údaje Dlžníka,
Spoludlžníka 1, Spoludlžníka 2 platiteľovi mzdy či iných obdobných dávok. V prípade, ak osobné údaje Veriteľ poskytne tretím stranám, zodpovedá Dlžníkovi,
Spoludlžníkovi 1, Spoludlžníkovi 2 za dodržanie ich ochrany, ako keby ich spracovával sám. Veriteľ je povinný urobiť všetky potrebné opatrenia na to, aby bolo
zabránené neoprávnenému a náhodnému prístupu iných osôb k osobným údajom Dlžníka, Spoludlžníka1, Spoludlžníka 2, zmene, zničeniu a strate ich osobných
údajov, neoprávneným prenosom, spracúvaniu alebo inému zneužitiu ich osobných údajov.
Poľsko, NIP: 547-20-03-132, PROFI CREDIT Bulgaria Ltd., 49 Bulgaria Blvd, Sofia, Bulharsko, IČO: 175074752, Profidebt, s.r.o., Pernštýnske nám. 80, Pardubice, Česká republika, IČO: 27221971), aby takáto osoba bola oprávnená uchovať všetky podklady a písomnosti, ktoré obsahujú ich osobné údaje (či už v písomnej forme, vo
forme počítačovej databázy alebo v inej podobe) a to za dodržania podmienok zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a príslušných
právnych predpisov platných na území takejto tretej osoby.
1.5 Dlžník, Spoludlžník 1, Spoludlžník 2 vyhlasujú, že boli poučení a informovaní o príslušných ustanoveniach zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení, ktoré sa vzťahujú na ich práva a povinnosti ako dotknutých osôb a že osobné údaje poskytli Veriteľovi dobrovoľne.
1.6 Dlžník, Spoludlžník 1, Spoludlžník 2 dávajú Veriteľovi súhlas podľa ods.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. a 1.5. na dobu od podpísania Žiadosti o poskytnutie revolvingového
úveru Zmluvy o RÚ, počas platnosti Zmluvy o RÚ ako aj na dobu 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o RÚ. V rovnakom rozsahu udeľujú súhlas
aj v prípade zamietnutia Žiadosti o poskytnutie revolvingového úveru, a to na dobu 10 rokov odo dňa jej podpísania Dlžníkom, Spoludlžníkom 1, Spoludlžníkom 2.
Dlžník, Spoludlžník 1, Spoludlžník 2 môžu udelený súhlas písomne odvolať v prípade, že Veriteľ spracováva ich osobné údaje v rozpore a nad rámec nimi udeleného
súhlasu alebo v rozpore s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť okamihom úplného vyrovnania všetkých
záväzkov Dlžníka, Spoludlžníka 1, Spoludlžníka 2 zo Zmluvy o RÚ.
2.Súhlas subjektu
2.1 Ako Dlžník súhlasím, aby:
a) Veriteľ ako prevádzkovateľ, spracúval (najmä zhromažďoval, uchovával a poskytoval) moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, údaje o
povahe záväzku, z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť vyplýva, o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, o mojej následnej platobnej morálke (ďalej aj
len „Osobné údaje“) za účelom ich poskytnutia združeniu SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 37 935
984, (ďalej len „SOLUS“) alebo jeho právnemu nástupcovi, ktorého Veriteľ je alebo sa stane členom. Osobné údaje poskytujem Veriteľovi dobrovoľne a beriem na
vedomie, že v prípade, ak poruším zmluvné povinnosti zo zmluvného vzťahu, ktorý som uzatvoril/a s Veriteľom s následkom existencie pohľadávky Veriteľa voči mne
aspoň vo výške dvoch splátok alebo existencie pohľadávky v lehote viac ako 30 dní po splatnosti, Veriteľ poskytne združeniu SOLUS Osobné údaje, ako ďalšiemu
prevádzkovateľovi, na nižšie uvedený Účel;
b) Veriteľ na účel posúdenia mojej bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky získal z databázy združenia SOLUS (www.solus.sk), ktorého je členom, informácie o
prípadnom porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými členmi združenia SOLUS a mnou ako klientom (zahŕňajúce najmä informácie
o povahe a rozsahu prípadného porušenia doterajších záväzkov a údaje o povahe záväzku, z ktorého porušená povinnosť vyplýva) a o mojej následnej platobnej
morálke;
c) združenie SOLUS, ako prevádzkovateľ, spracúvalo (najmä zhromažďovalo, ukladalo na nosiče, uchovávalo, sprístupňovalo, poskytovalo, vyhľadávalo a kombinovalo)
moje Osobné údaje na nižšie uvedený Účel;
d) združenie SOLUS poskytovalo Osobné údaje spracúvané SOLUSOM oprávneným členom združenia SOLUS. Aktuálny zoznam členov združenia SOLUS je na www.
solus.sk alebo k dispozícii na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS. Taktiež súhlasím, aby združenie SOLUS združilo Osobné údaje spracúvané SOLUSOM s ostatnými
mojimi osobnými údajmi spracúvanými SOLUSOM, ktoré mu boli poskytnuté ostatnými členmi združenia SOLUS na spracúvanie za vyššie uvedeným Účelom.
2.2 Účelom spracúvania Osobných údajov spracúvaných SOLUSOM je tvorba a spracovanie informačných súborov, za účelom zabezpečenia informovania oprávnených členov združenia SOLUS o porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými členmi združenia SOLUS a dlžníkmi ako ich klientami
a o následnej platobnej morálke klientov oprávnených členov združenia SOLUS počas trvania zmluvného vzťahu medzi oprávneným členom združenia SOLUS a
klientom ako aj pri budúcom (aj opakovanom) poskytovaní úverov a iných služieb členmi združenia SOLUS.
Budúcim (opakovaným) poskytovaním úverov a iných služieb sa rozumie také poskytovanie (aj opakované) úverov a služieb oprávnenými členmi združenia SOLUS,
ktoré nastane najneskôr do uplynutia troch rokov od splnenia mojich splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi mnou a oprávneným členom združenia
SOLUS (ďalej len „Účel“).
2.3 Doba platnosti súhlasu
Tento súhlas platí 3 mesiace od jeho udelenia, ak nie je ďalej uvedené inak. Ak bude medzi mnou a Veriteľom uzavretá Zmluva o RÚ, tento súhlas platí do ukončenia
jej trvania a príp. ďalej, kým nie sú Veriteľovi uhradené všetky záväzky z tejto zmluvy a s ňou súvisiacich právnych vzťahov, a počas ďalších najviac troch rokov od
splnenia všetkých mojich záväzkov z tejto zmluvy a s ňou súvisiacich právnych vzťahov voči Veriteľovi.
2.4 Podmienky odvolania súhlasu
Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov možno odvolať po tom, ako uplynie Účel ich spracúvania, a to písomne na adrese Veriteľa a združenia SOLUS.
2.5 Prehlásenie klienta:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý/á svojho práva byť informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov a ďalších práv uvedených v Zákone, a to
najmä o mojich právach podľa § 28 až 30 Zákona, a že som sa pred podpisom tohto súhlasu oboznámil/a s/so:
a) informáciami podľa § 15 Zákona, t. j. najmä s tým, že ide o dobrovoľné poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, moje osobné údaje budú poskytnuté
len osobám uvedeným vyššie, moje osobné údaje nebudú sprístupnené iným príjemcom ani zverejňované a nebudú prenášané do tretích krajín,
b) skutočnosťou, že moje osobné údaje budú spracúvané sprostredkovateľom združenia SOLUS, spoločnosťou SID Slovensko, a.s., so sídlom Röntgenova 28, 851 01
Bratislava, IČO: 36 240 915,
c) poučením o registri združenia SOLUS, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o databáze osôb, ktoré porušili zmluvný záväzok riadne platiť za poskytnutú
službu, vrátane informácií o subjektoch, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom, dobách spracúvania osobných údajov a o právach dotknutých osôb, kategóriách osobných údajov spracúvaných v registri združenia SOLUS, kategóriách osobných údajov poskytovaných z registra združenia SOLUS, podmienkach takéhoto
poskytovania a ďalších informácií, ktoré sú potrebné na zaručenie práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Aktuálne znenie uvedeného poučenia je k
dispozícii na www.solus.sk alebo na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS.
2.6 Dlžník, Spoludlžník 1 a Spoludlžník 2 týmto vyhlasujeme, že udeľujeme súhlas a vykonávame prehlásenie v rozsahu uvedenom v ods. 2.1 až 2.6.
v ...................................................., dňa .....................
v ...................................................., dňa .....................
v ...................................................., dňa .....................
..............................................................................
.............................................................................
............................................................................
Dlžník
Spoludlžník 1
Spoludlžník 2
Verzia platná_máj 2014
Download

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Pribinova 25, 824 96 - ABC