VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Spoločnosť CK MALKO POLO, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 936/38 Myjava 907 01 Slovenská
republika, IČO: 36 324 175, prevádzkovateľ obchodného portálu www.letenky.sk (ďalej len
usporiadateľ súťaže) organizuje v období od 22.11.2012-30.11.2012 na území Slovenskej republiky
súťaž s názvom „Hraj o letenku Bangkoku od generála LeTenky“ (ďalej len „súťaž“).
2. Do súťaže o letenku do Bangkogu, počas trvania súťaže (22.11. – 30.11.2012) sa zapojí každý,
kto sa stane fanúšikom stránky www.facebook.com/letenky.sk (alebo už fanúšikom je) a dá zdieľať
súťažnú fotku a splní, tak podmienky účasti v súťaži podľa týchto Všeobecných podmienok súťaže.
Súťažiacim môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
3. Súťažiaci je zaradený do súťaže po tom, čo dá zdieľať súťažnú fotku vo svojom FB profile a je
zároveň fanúšikom stránky www.facebook.com/letenky.sk. Pri zdieľaní tejto fotky si treba dať v
"nastavení súkromia" pri jej zdieľaní "PUBLIC", tak aby administrátor stránky videl zdieľanie. Tí,
ktorí si súkromie tohto príspevku nenastavia ako PUBLIC, nebudú do žrebovania zaradení.
4. Výhercom sa stane klient, ktorý bude vyžrebovaný dňa 03.12.2012 a bude zdieľať súťažnú fotku
vo svojom FB profile. O výhre bude informovaný na FB stránke Letenky.sk
www.facebook.com/letenky.sk aj na domovskej stránke Letenky.sk http://www.letenky.sk/hraj-oletenku-do-bangkoku. Výherca bude vyzvaný k zaslaniu e-mailu, telefonického kontaktu, mena
a adresy. Na e-mail mu bude následne odoslaný výherný poukaz a podmienky jeho využitia.
Cena: Certifikát zameniteľný za spiatočnú letenku z Viedne do Bangkoku od spoločnosti Eva Air .
Podmienky:
Výherca môže tento certifikát vymeniť za letenku najneskôr do 6. novembra 2013 (vrátane).
V cene je spiatočná letenka pre 1 osobu so 100% zľavou na základné cestovné (Fare) bez táx
v ekonomickej triede. Platnosť letenky je max. 1 rok od jej vystavenia.
Obdobia, počas ktorých si NEMOŽNO vybrať let:
15.12.2012 – 31.12.2012
01.01.2013 – 10.01.2013
01.02.2012 – 16.02.2012
25.06.2013 – 05.07.2013
25.08.2013 – 05.09.2013
15.12.2013 – 31.12.2013
Ďalšie obdobia, počas ktorých si nemožno vybrať let môžu podliehať zmenám a sú plne
v kompetencii leteckého prepravcu.
Nie je povolené dlhé medzipristátie Stopover.
Certifikát nemá obchodnú hodnotu, nemôže sa znova predať ani vymeniť za hotovosť. Pasažier je
zodpovedný za zaplatenie plnej výšky všetkých táx platných v čase vystavenia letenky. O výške táx
sa treba informovať u generálneho zástupcu leteckej spoločnosti Eva Air na Slovensku Setwings,
s.r.o, email: [email protected]
Letenka je s obmedzeniami, nie je meniteľná ani refundovateľná.
V prípade vybratia dátumu letu v určených periódach, treba čím skôr kontaktovať generálneho
zástupcu leteckej spoločnosti Eva Air na Slovensku Setwings, s.r.o, email: [email protected]
Predložiť certifikát a identifikačné údaje a preveriť si s ním dostupnosť vybraného dátumu.
O ďalšom postupe bude klient informovaný priamo Setwingsom.
Výhernú letenku nie je možné zlúčiť s ostatnými výhodami programov Evergreen Club Program,
EVASION Program a ďalších.
Všetky ostatné podmienky získate priamo u u generálneho zástupcu leteckej spoločnosti Eva Air na
Slovensku Setwings. Eva Airways si vyhradzujú právo na akúkoľvek zmenu.
5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Na výhry v súťaži neexistuje právny nárok.
Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a
jej užívaním.
6. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a prevádzkovateľa portálu
Letenky.sk a ich rodinní príslušníci. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto
bode pravidiel súťaže, stráca automaticky nárok na cenu súťaže.
7. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci i hlasujúci súhlas s týmito pravidlami a
podmienkami súťaže.
8. Na zaradenie do súťaže, resp. na ceny nie je právny nárok. Vymáhanie cien alebo účasti v súťaži
súdnou cestou nie je možné. Ceny alebo výhry získané v rámci súťaže nemožno meniť či preplatiť v
hotovosti.
10. Za dodanie výhry plne zodpovedá dodávateľ služby –generálny zástupca leteckej spoločnosti
Eva Air na Slovensku Setwings, s.r.o. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na
základe nesprávne poskytnutých údajov účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp.
nevyužitím výhry.
11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu alebo upraviť jej
pravidlá kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom súťažiaci nemá nárok na úhradu
nákladov vynaložených v súťaži.
13. O súťaži informujú komunikačné zdroje súvisiace so stránkou Letenky.sk a ďalšie partnerské
stránky .
14. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje usporiadateľ. V
prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v
priebehu súťaže. Rozhodnutie organizátora ohľadom všetkých záležitostí je konečné a právne
záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo
súťaže vylúčení.
15. Tieto úplné pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 22.11.2012.
16. Usporiadateľ má právo súťaž zatraktívniť ďalšími cenami.
Ochrana osobných údajov
Súťažiaci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú CK MALKO POLO, s.r.o.
svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje
účastníka súťaže (meno, priezvisko, email, telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov za
účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné
údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby
riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre
potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za
nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov CK MALKO POLO, s.r.o.,
nie je schopné súťažiacemu riadne výhru odovzdať. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby CK
MALKO POLO, s.r.o. samé, alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenalo osobné údaje
do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme
uchovávalo, zhromažďovalo, usporadúvalo, vyhľadávalo, prehľadávalo, kombinovalo,
preskupovalo, a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie súťaží osobné
údaje poskytovalo a sprístupňovalo sprostredkovateľom -zmluvným partnerom, a to najmä
dodávajúcim výhry (tovar, služby, výhody, bonusy atď...), organizátorom, usporiadateľom,
sponzorom, iným realizátorom súťaží a ich spolupracujúcim osobám. Súhlas so spracovaním
osobných údajov je platný po dobu neurčitú odo dňa jeho získania, t.j. odo dňa prihlásenia do
súťaže, pokiaľ účastník súťaže nepožiada o ich vymazanie z databázy usporiadateľa súťaže. Súhlas
so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný. Po uplynutí doby trvania súhlasu so
spracovaním osobných údajov budú tieto údaje podľa § 13 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov, bezodkladne zlikvidované. CK MALKO POLO,
s.r.o.., zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Download

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE