Strana 1 z 6
ŠTATÚT A ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE
„Winston spring promo 2015“
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže „Winston spring promo 2015“ (ďalej len
„súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej
súťaže vo vzťahu k účastníkom. Výňatky z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže
uvedené na propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne
záväznými pravidlami tejto súťaže.
Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených
organizátorom tejto súťaže.
1. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCA SMS SYSTÉMU
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Usporiadateľ súťaže je spoločnosť JTI Slovak Republic, s.r.o., IČO: 35901811, so
sídlom Obchodná 2, 811 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 33297/B (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „JTI Slovak
Republic, s.r.o.),
Organizátorom súťaže je spoločnosť PROMOTIME, s.r.o., IČ 26141302, so sídlom
U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddíl C, vložka 73866 (ďalej len „organizátor“ alebo
„PROMOTIME, s.r.o.),
Technickým správcom SMS systému je spoločnosť ComGate, a.s., so sídlom
Jankovcova1596/14a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 265 08 842, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7523 (ďalej
len ako „prevádzkovateľ SMS služby“).
Prevádzkovateľom databázy osobných údajov je spoločnosť JTI Slovak Republic,
s.r.o., IČO: 35901811, so sídlom Obchodná 2, 811 01 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 33297/B.
2. DOBA TRVANIA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 16.3.2015 do 30.4.2015
(ďalej len ako „doba trvania súťaže“).
Usporiadateľ si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže kedykoľvek aj bez udania dôvodu
predĺžiť či skrátiť, zmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zrušiť.
Prijímanie SMS správ a webových formulárov so súťažnými kódmi sa končí dňom
30.4.2015 o 23:59 hod.
Pre účely tejto súťaže zriadil usporiadateľ kontaktnú e-mailovú schránku:
[email protected] a infolinku na čísle +421 904 555 007. Infolinka má zriadený
záznamník a je v prevádzke po celú dobu trvania súťaže. Účastníci môžu po celú dobu
trvania súťaže zanechať odkaz na záznamníku infolinky a na základe zanechaného
odkazu s kontaktnými údajmi bude účastník následne kontaktovaný pracovníkom
infolinky počas pracovných dní v čase od 9:00 do 18:00 hod.
3. VÝHRY V SÚŤAŽI
3.1.
3.2.
Výhry v súťaži môžu vyhrať tí súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito
pravidlami súťaže pre získanie stanovených výhier.
Výhry v súťaži
Hlavná výhra
3.2.1. iPhone (celkový počet výhier 25ks),
Strana 2 z 6
Ďalšie výhra
3.2.2. druhá výhra v súťaži je iPad (celkový počet výhier 50 ks),
3.2.3. tretia výhra v súťaži je iPod (celkový počet výhier 200ks).
3.3.
Nepeňažné výhry v hodnote prevyšujúcej 350,-EUR podliehajú zdaneniu podľa §8 ods. 1
písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.
Usporiadateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania je povinný oznámiť
výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry alebo ceny za účelom jej zdanenia.
3.4.
Výrobkami zaradenými do súťaže sa rozumejú nasledujúce výrobky:

Winston Blue (krabička cigariet)

Winston Classic (krabička cigariet)

Winston Blue 100 (krabička cigariet)

Winston Classic 100 (krabička cigariet)

Winston Superslims Blue (krabička cigariet)

Winston Superslims Silver (krabička cigariet)

Winston XSpression (krabička cigariet)
(ďalej tiež ako „súťažný výrobok“)
4. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
4.1.
4.2.
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súčasne splní
nasledujúce podmienky, okrem osôb vylúčených z účasti na súťaži poľa odseku 4.8
tohto bodu Štatútu (ďalej len ako „oprávnený účastník“).
Oprávnený účastník je zaradený do súťaže a ďalej považovaný za súťažiaceho, ak si
v dobe trvania súťaže zakúpi ktorýkoľvek zo súťažných výrobkov (ďalej len „súťažný
nákup“), pričom bezprostredne po súťažnom nákupe obdrží od predajcu výlučne na
mieste predaja stierací žreb skrývajúci súťažný kód (ďalej len ako „súťažný žreb“) alebo
priamo súťažný výrobok opatrený stieracou nálepkou so súťažným kódom (ďalej len ako
„súťažná nálepka“) a splní nasledujúce podmienky:
4.2.1 doručí v dobe trvania súťaže z mobilného telefónu na číslo 7600 SMS správu ako
službu prevádzkovanú jedným zo slovenských operátorov (Orange Slovensko, a.s.,
Slovak Telecom, a.s., Telefónica Slovakia, a.s.) obsahujúcu súťažný kód uvedený na
súťažnom žrebe alebo na súťažnej nálepke v tvare: WIN KÓD
napríklad: WIN 3ZLSXP5N (ďalej len „súťažná SMS správa“)
a uchová si súťažnú nálepku alebo súťažný žreb so súťažným kódom uvedeným v
zaslanej súťažnej SMS správe. (súťažným kódom sa rozumie súťažný kód zo súťažného
žrebu alebo zo súťažnej nálepky)
alebo
4.2.2 doručí súťažný kód zo súťažného žrebu alebo súťažnej nálepky do súťaže
prostredníctvom webového formulára umiestneného na www.wsutaz.sk (ďalej aj ako
„súťažný web“) a uchová si súťažnú nálepku alebo súťažný žreb so súťažným kódom
uvedeným v zaslanom formulári. Odoslaniu súťažného kódu prostredníctvom webového
formulára musí predchádzať overenie veku súťažiaceho zadaním dátumu narodenia za
účelom splnenia podmienok súťaže a je podmienené vyplnením formulára, kde súťažiaci
uvedie svoje meno a priezvisko, mesto/obec svojho pobytu, e-mail alebo číslo
mobilného telefónu a druh zakúpeného súťažného výrobku pri súťažnom nákupe (ďalej
len „formulár“) formou zaškrtnutia jedného z druhu súťažného výrobku a potvrdí súhlas
Strana 3 z 6
s pravidlami súťaže ako aj súhlas s použitím svojich osobných údajov vo vyššie
uvedenom rozsahu na účely súťaže a na marketingové účely, pričom ich poskytnutie je
dobrovoľné bližšie viď bod 6 tohto štatútu súťaže.
4.3.
Každý súťažný kód môže byť doručený usporiadateľovi prostredníctvom technického
správcu len raz (t.j. nákup každého súťažného výrobku, oprávňuje súťažiaceho k
zaslaniu jednej súťažnej SMS správy alebo k zaslaniu jedného webového formulára
s jedným súťažným kódom). V prípade opakovanej účasti, musí súťažiaci uskutočniť
ďalší súťažný nákup a doručiť do súťaže ďalší súťažný kód.
4.4.
Odosielať SMS správy a zúčastňovať sa súťaže môže z jedného telefónneho čísla iba
jeden súťažiaci.
4.5.
Cena SMS správ je nasledujúca: cena 1 odoslanej SMS správy je súťažiacemu
účtovaná podľa príslušnej tarify mobilného operátora. Cena spätnej SMS
správy je max. 0,10 EUR vrátane DPH.
4.6.
Pri každej prijatej SMS správe je okrem vlastného textu SMS správy v hore uvedenom
tvare evidované aj číslo mobilného telefónu, z ktorého bola SMS správa odoslaná, za
účelom prípadného kontaktovania výhercu.
4.7.
Súťažné SMS správy môže súťažiaci odosielať iba z mobilných telefónov
prostredníctvom mobilných operátorov registrovaných pre územie SR. Súťažné SMS je
možné posielať výlučne zo štandardných mobilných čísiel, ktorých telefónne číslo je
zobrazované a identifikovateľné. SMS správy zaslané z utajených čísiel budú zo súťaže
vylúčené. Súťažná SMS správa s jedným súťažným kódom môže byť zaslaná len
z jedného telefónneho čísla. Opakovaná účasť v súťaži je možná len pri vykonaní
opätovného súťažného nákupu a zaslaní ďalšieho súťažného kódu. Zo súťaže sú
vylúčené všetky SMS správy/webové formuláre odoslané v inom než predpísanom
tvare, SMS správy/formuláre s neúplnými alebo neidentifikovanými kódmi, SMS správy
odoslané inak než z mobilného telefónu (napr. prostredníctvom internetových sms brán
alebo z pevných liniek), SMS správy neodoslané z územia SR resp. prostredníctvom
mobilného operátora registrovaného mimo územie SR a SMS správy doručené mimo
doby trvania súťaže, neúplné webové formuláre. Organizátor ani usporiadateľ
nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorené doručenie SMS správ. Zo súťaže sú
ďalej vylúčené všetky SMS správy, ktoré akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovejú
pravidlám súťaže stanoveným týmto štatútom. Zo súťaže sú rovnako vylúčení všetci
súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení SMS
správy/súťažného formulára, resp. súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou
rozhoduje organizátor súťaže.
4.8.
Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k
organizátorovi, usporiadateľovi, technickému správcovi, či iným spolupracujúcim
osobám povereným zabezpečením tejto súťaže, a osoby im blízke. Zo súťaže sú
rovnako vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v
tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené porušia. Na osoby zo
súťaže vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže
rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.
4.9.
Organizátor ani usporiadateľ nie sú zodpovední za prípadnú technickú poruchu na
strane mobilných operátorov.
4.10. Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu usporiadateľ alebo
organizátor zasielal informácie týkajúce sa súťaže na číslo mobilného telefónu, z
ktorého boli odoslané súťažné SMS správy alebo ktoré bolo uvedené vo formulári alebo
Strana 4 z 6
na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári.
5. PODMIENKY ZÍSKANIA A ODOVZDANIA VÝHRY V SÚŤAŽI
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Pred začatím súťaže organizátor určí spomedzi všetkých súťažných kódov zaradených
do súťaže 275 unikátnych výherných kódov, rozdelí tieto medzi súťažné nálepky
a súťažné žreby a priradí k nim príslušný typ výhry (t.j. v zložení 25 hlavných výhier, 50
druhých výhier a 200 tretích výhier). Zoznam unikátnych výherných kódov s uvedením
priradenej výhry bude uložený zapečatený u organizátora po dobu trvania súťaže a 30
dní po jej skončení. Organizátor je oprávnený po dobu trvania súťaže sprístupniť
zoznam výlučne technickému správcovi súťaže za účelom vytvorenia informačného
systému. Počas 30 dní po uplynutí doby trvania súťaže sprístupní organizátor zoznam
unikátnych výherných kódov na nahliadnutie v sídle organizátora na písomnú žiadosť
súťažiaceho doručenú organizátorovi.
Následne po doručení súťažnej SMS správy alebo súťažného formulára, bude súťažiaci
prostredníctvom potvrdzujúcej (spätnej) SMS správy v prípade odoslania súťažného
kódu cez sms alebo prostredníctvom informácie na súťažnom webe, v prípade doručenia
súťažného kódu prostredníctvom webového formuláru, ihneď informovaný o tom, či ním
zadaný súťažný kód je výherný a v prípade, že bol doručený súťažný kód výherný, ku
ktorej z výhier ho oprávňuje.
Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý je oprávneným držiteľom SIM karty s telefónnym
číslom, z ktorého bola zaslaná vyhrávajúca súťažná SMS správa alebo ktorého meno
priezvisko v prípade zhody súťažiacich aj miesto pobytu bolo uvedené vo vyhrávajúcom
webovom formulári. Splnenie tejto podmienky je výherca povinný na požiadanie
preukázať organizátorovi súťaže.
Každý výherca bude do 7 dní od obdržania informácie o výhre kontaktovaný
organizátorom za účelom potvrdenia výhry. Každý súťažiaci je povinný si uchovať
výherný žreb alebo výhernú nálepku s unikátnym výherným kódom doručeným do
súťaže za účelom jeho preukázania zhody súťažného kódu doručeného do súťaže so
súťažným kódom na súťažnom žrebe alebo nálepke, ktorej je držiteľom. Ak súťažiaci
nebude schopný predložiť žreb alebo nálepku s výherným unikátnym súťažným kódom,
výhra mu nebude odovzdaná. Zhodu súťažných kódov preukazuje výherca
organizátorovi. Výhercovia budú kontaktovaní organizátorom s výzvou na zaslanie
žrebu alebo nálepky s unikátnym súťažným výherným kódom do 7 dní od kontaktovania
na adresu organizátora a informovaní o spôsobe odovzdania výhry. Až momentom
doručenia žrebu alebo nálepky s unikátnym výherným kódom zhodným so súťažným
kódom uvedeným v súťažnej sms správe alebo v súťažnom formulári a overením
splnenia všetkých podmienok súťaže sa výherca považuje za potvrdeného. V prípade
nesplnenia týchto podmienok je organizátor alebo usporiadateľ súťaže oprávnený
rozhodnúť o neodovzdaní príslušnej výhry.
Organizátor zabezpečí doručenie výhier do 30 dní od dňa skončenia súťaže.
6. OSOBNÉ ÚDAJE
6.1
Zaslaním súťažnej sms alebo zaslaním webového formulára so súťažným kódom, t.j.
účasťou na súťaži
6.1.1. udeľuje každý súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje
sa ich dodržiavať
6.1.2. udeľuje každý súťažiaci usporiadateľovi JTI Slovak Republic, s.r.o. v súlade
s ustanovením §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas,
aby usporiadateľ ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom
sprostredkovateľa na základe zmluvy uzavretej so sprostredkovateľom
prostredníctvom organizátora, spracúval všetky v súťažnej sms uvedené údaje
t.j. číslo mobilného telefónu, z ktorého bola súťažná sms zaslaná v prípade
Strana 5 z 6
6.1.3.
6.1.4.
účasti prostredníctvom zaslania súťažnej sms správy alebo v súťažnom
formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, a to v rozsahu: meno
a priezvisko, mesto/obec svojho pobytu, e-mail alebo číslo mobilného telefónu
a druh zakúpeného súťažného výrobku pri súťažnom nákupe a ďalšie údaje,
ktoré usporiadateľovi súťaže v priebehu súťaže poskytne pri overovaní platnosti
jeho účasti na súťaži a splnení podmienok na odovzdanie výhry. V prípade
účasti na súťaži formou zaslania webového formulára a označenia súhlasu so
zasielaním noviniek o výrobkoch usporiadateľa JTI Slovak Republic, s.r.o.
udeľuje súťažiaci, ktorý sa zúčastnil súťaže zaslaním súťažného kódu cez
webový formulár aj súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených údajov na
marketingové účely usporiadateľa, a to najmä ale nie výlučne za účelom
zaradenia do databázy klientov a súhlasí s tým, aby ju následne usporiadateľ
pri svojej podnikateľskej činnosti používal na rôzne marketingové aktivity, ako
sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách usporiadateľa,
vykonávanie marketingových analýz a pod., realizácie súťaže, a to aj
prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade s ustanovením §62
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely tejto súťaže udeľuje
súťažiaci na dobu trvania tejto súťaže a 30 dní po jej skončení a súhlas na
spracovanie za účelom kontaktovania zo strany usporiadateľa na marketingové
účely udeľuje na dobu neurcitu. Súťažiaci účasťou na súťaži berie na vedomie,
že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na
ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne
doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na adresu jeho sídla.
Súťažiaci má v súlade s ustanovením §28 zákona č. 122/2013 Z.z. právo
písomnou žiadosťou adresovanou usporiadateľovi požadovať: a) potvrdenie, či
sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, b) informácie o spracúvaní
osobných údajov v informačnom systéme, c) informácie o zdroji, z ktorého
získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) zoznam jej osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa
skončil, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu
odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Tento súhlas súťažiaceho
platí až do jeho odvolania.
udeľuje každý súťažiaci usporiadateľovi súhlas na prípadné zverejnenie ním
poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch usporiadateľa, a to
v rozsahu meno, priezvisko a mesto pobytu súťažiaceho, najmä ale nie výlučne
na zverejnenie výhercov súťaže ako aj na účely doručenia výhry získanej
výhercom v súťaži a pre potreby účtovnej evidencie.
dáva súťažiaci v Súťaži, v prípade ak sa stane výhercom v súlade
s podmienkami tohto štatútu Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12
Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne,
svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových
záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy
zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a
odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné
účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie
všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným
spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže
udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a
územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa
vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho
určením poskytne.
Strana 6 z 6
7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či
iného plnenia.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo
súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Zmena súťažných pravidiel a tohto štatútu je
možná len spôsobom uvedeným v tomto štatúte.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu
výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade
s týmito pravidlami.
Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri
doručení výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto
zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Organizátor ani Usporiadateľ
rovnako nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z
dôvodov spočívajúcich na strane výhercu. Organizátor ďalej nezodpovedá za stratu,
poškodenie, zničenie, nedoručenie alebo oneskorené doručenie výhier z dôvodov
spočívajúcich na strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.
Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká
právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani Usporiadateľ nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
Úplné a platné pravidlá a štatút akcie sú uložené u organizátora súťaže. Vzhľadom k
úplnosti obsahu plní tento štatút aj funkciu úplných pravidiel súťaže. Prípadné zmeny
tohto štatútu budú tiež uložené u organizátora súťaže.
V Bratislave dňa ....................2015
…………………………
..........................
...................................
Usporiadateľ
Organizátor
Advokátska kancelária
Download

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE