Stavebné bytové družstvo, Námestie Slobody č. 560, 020 01 Púchov
POSTUP PRI PREVODE DRUŽSTEVNÉHO BYTU DO
OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
má každý člen – nájomca družstevného bytu právo na prevod bytu do osobného
vlastníctva. Prevod vlastníctva bytu sa štandardne vykonáva k 30. júnu
a k 31. decembru v kalendárnom roku.
Podmienkou je doručenie žiadosti o prevod družstevného bytu do vlastníctva nájomcu
s uvedením termínu prevodu bytu (Tlačivo: Žiadosť o prevod bytu do osobného
vlastníctva).
Žiadateľ o prevod družstevného bytu do vlastníctva uhradí vyčíslenú zostatkovú
anuitu (nesplatený úver na výstavbu bytu), poplatky spojené s nadobudnutím bytu
do osobného vlastníctva, prípadne poplatok za základný členský vklad v hodnote 17
€.
V sprievodnom liste je tiež určený termín do ktorého je potrebné uhradiť sumy
a podpísať zmluvy.
Družstevný byt, ktorého zostatková anuita je splatená je možné previesť do
osobného vlastníctva na základe písomnej žiadosti aj mimo štandardných termínov
prevodov.1
1
Podrobné informácie získate na SBD v Púchove, č.d. 8, tel.č.: 042/465 09 15
Priezvisko, meno, titul žiadateľa: ................................................................................................,
dátum narodenia: ................................................................, rodné číslo: ...................................,
manželka: ..........................................., rodné číslo: ......................, rodné meno: ......................,
trvalý pobyt: ................................................................................................................................,
tel.č.: ....................................................., e-mail: ........................................................................ .
Stavebné bytové družstvo
Námestie slobody 560
020 01 Púchov
Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení zmien a doplnkov žiadam o prevod
družstevného bytu č. ........, v dome č. súp. ..........., nachádzajúceho sa na ul. ...........................
do osobného vlastníctva k dátumu ............................. .
Dolu podpísaný žiadateľ (ďalej len "Dotknutá osoba") týmto súhlasím so
spracovávaním svojich osobných údajov, Stavebným bytovým družstvom, Námestie slobody
560, 020 01 Púchov (ďalej len "Prevádzkovateľ) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. (ďalej len
"Zákon") za účelom výkonu činností, ktoré sú predmetom činnosti Prevádzkovateľa, ako aj na
výkon činností s nimi bezprostredne súvisiacimi, a to v rozsahu údajov uvedených v Žiadosť
o prevod bytu do osobného vlastníctva. Zároveň beriem na vedomie, že práva Dotknutej
osoby sú upravené v § 28 zákona a prehlasujem, že som bol oboznámený so všetkými
skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 zákona. Tento súhlas je daný na dobu, kým nezaniknú
dôvody archivácie osobných údajov podľa lehôt uloženia registratúrnych záznamov
ustanovených v registratúrnom pláne prevádzkovateľa. Počas tejto doby je tento súhlas
neodvolateľný. Osobné údaje budú po uplynutí archivačnej lehoty prevádzkovateľom
zlikvidované, alebo uložené v príslušnej pobočke štátneho archívu MV SR. Tento súhlas je
možné kedykoľvek písomne odvolať v prípade porušovania mojich práv.
V ................................ dňa ........................
...............................................
podpis žiadateľa
Download

postup pri prevode družstevného bytu do osobného