SMOLNÍCKE NOVINY
Ročník X/Číslo 1
04. apríl 2012
BEZPLATNÉ
Vážení a milí spoluobčania !
Pripravili sme pre Vás prvé tohtoročné číslo Smolníckych novín, ktoré je
zamerané na krátke bilancovanie minuloročnej činnosti. Okrem stručného
zhodnotenia činnosti spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. sa môžete viac dozvedieť aj
o činnosti našich aktívnych občianskych združení – SZZP, DHZ, KNS a PZ Smolník
II. Niektoré združenia už majú výročné schôdze za sebou, takže mohli hodnotiť
uplynulý rok. V budúcom čísle prinesieme informácie z Valného zhromaždenia
Baníckeho spolku Smolník & Smolnícka Huta. Ďakujem všetkým členom našich
občianskych združení za ich aktívnu činnosť a tiež za spoluprácu pri akciách, ktoré
organizuje obec.
Prichádza jar, slnečné lúče už ukazujú svoju silu a nám sa ako každý rok opäť
ukázal problém s nelegálnymi skládkami odpadu v rôznych častiach našej obce.
Tomuto problému sa venujeme aktívne už niekoľko rokov, obec vynakladá značné
finančné prostriedky na odvoz odpadu rôzneho druhu, od komunálneho až po
veľkoobjemový. Občania a návštevníci našej obce sú o všetkom pravidelne
informovaní, či už formou týchto novín, rozhlasom a tiež prostredníctvom našej web
stránky www.smolnik.sk. Aj v najbližších dňoch budú v obci umiestnené
veľkoobjemové kontajnery, o presnom termíne Vás budeme včas informovať.
Chcem Vás aj touto cestou opäť všetkých požiadať, aby ste neznečisťovali našu
krásnu obec a jej okolie, nevytvárajte v obci a v rôznych jej miestach, predovšetkým
v lese, čierne skládky. Je potrebné, aby sme si všetci uvedomili, že práve takéto
skládky sú vizitkou nás, ľudí. Najjednoduchšie je kritizovať, že je v obci a jej okolí
neporiadok, ale uvedomiť si skutočnosť, že si to všetko spôsobujeme my- ľudia - je
ťažké !
Taktiež Vás chcem všetkých požiadať, aby ste dodržiavali zákaz vypaľovania
trávy, dbali na všetky aktivity, ktoré môžu spôsobiť požiar v obci. Nedodržiavaním
zákazov môžu vzniknúť požiare, ktoré spôsobujú veľké škody a na ich odstraňovanie
sú potrebné značné finančné prostriedky.
Prajem Vám všetkým krásne a pokojné prežitie prichádzajúcich sviatočných dní.
S úctou Vaša starostka
PhDr. Margita Brutovská
Strana 2
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
Lesy Smolník, s.r.o., 055 66 Smolník č. 11
Činnosti spoločnosti Lesy Smolník , s.r.o. v roku 2011
V roku 2011 bola činnosť spoločnosti zameraná na zalesňovanie a ochranu lesa proti
kôrovcovi, náhodnú ťažbu a hygienu v porastoch.
Pri ťažbe a spracovaní drevnej hmoty sme postupovali podľa platného LHP na rok 2011.
Vyťažilo sa 6.764 m3 drevnej hmoty. Z toho ihličnatej drevnej hmoty sa vyťažilo
6.145
m3
Listnatej drevnej hmoty sa vyťažilo
619 m3
Náhodná ťažba predstavovala: ihličnatá 6.010 m3
listnatá
614 m3
Samovýroba:...............................................115,20 m3
Ponechaná hmota:...................................... 140,00 m3
Odbyt drevnej hmoty bol uskutočňovaný na tuzemský trh. Celkové tržby za drevnú hmotu za
rok 2011 predstavovali 335.283,79 EUR. Celková priemerná cena drevnej hmoty bez vlastnej
spotreby je 49,78 EUR/m3.
Pestovná činnosť:
1. Obnova lesa sadbou:
– umelá.........................................................12,16 ha
- prirodzené zmladenie .............................. 9,40 ha
- Spolu:....................................................... 21,56 ha
2. Ochrana kultúr:
- vyžínaním: .................................................. 46,40 ha
- proti zveri: .................................................. 50 ha
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Oplotky: ..................................................................132 bm/0,10 ha
Prerezávky: ...............................................................62,12 ha
Výrub krov: .............................................................. 9,74 ha
Uhadzovanie haluziny:...............................................5.095 m3
Hygiena lesa :............................................................ 47 ha
Ochrana lesa – na ochranu lesa bolo položených 28 ks feromónových lapačov, kde sa
použilo 56 návnad.
Naša spoločnosť v spolupráci s obcou Smolník sa zúčastnila na realizácii projektu:
„Revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní SR „
Názov stavby: Preventívne protipovodňové opatrenia v katastri obce Smolník
Projekt obce Smolník rieši zdržanie vôd na horných úsekoch vodných tokoch
pretekajúcich katastrálnym územím obce, ktoré spôsobujú vybreženie v dolnej časti
Strana 3
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
povodia. Za týmto účelom bola spracovaná analýza krajiny časti katastrálneho územia
obce Smolník.
Projekt navrhuje:
 Sústavu nízkych drevených prehrádzok ( do výšky 1,25 m) na potôčikoch,
v roklinách
 Sústavu odrážok na lesných cestách
Realizácia projektu od 1.9.23011 do 31.3.2012 v počte 10 pracovníkov.
- zriadenie prehrádzok na trase ( v úžľabiach, potôčikoch, roklinách a pod.) dlhej
2500m, celkový počet okolo 300 ks o výške do 1,25 m
- zriadenie odrážok na trase lesných ciest v dĺžke 4 050 m v počte 200 ks a dĺžke
odrážok 800 m.
V roku 2011boli realizované opravy a rekonštrukcie budov.
Na budove č.10 – Alžbetin dom na základe vypracovaného projektu bola vykonaná
výmena kúrenia z elektrického na pevné palivo, solárny ohrev TÚV, kotolňa v hodnote:
44.825,11 EUR. Taktiež bol vystavený prístrešok na tuhé palivo za prevádzkou Alžbetin
dom.
Na budove č.11 bola vykonaná oprava omietok hospodárskej časti. Na jednotlivých
lesných obvodoch boli vystavané prístrešky v lokalite Štôlňa 2 ks, Stará dolina
poschodový sklad1 ks, Stará Dolina Brest 1 ks spolu s ohniskami, ktoré budú slúžiť
zamestnancom aj pre rozvoj turistického ruchu.
Naša spoločnosť zabezpečuje aj ubytovacie, reštauračné a pohostinské služby. V roku
2011 bolo usporiadaných 53 akcii z toho 6 svadieb , 1 ples , zábavy, kary a posedenia.
CENNÍK PALIVOVÉHO DREVA
platný od 1.1.2012
Uvedené ceny sú s DPH.
SORTIMENT
Ihličnaté palivové drevo –
dĺžky
Ihličnaté palivové drevometrovica
Listnaté palivové drevo –
dĺžky
Listnaté palivové drevo –
metrovica
Listnaté palivové drevo –
breza, metrovica
Listnaté palivové drevo –
metrovica, jelša
Listnaté palivové drevo –
dĺžky - breza
CENA V €
27,60 €/m3
240,00 € za 10 prm
48,00 €/m3
312,00 € za 10 prm
264,00 € za 10 prm
204,00 € za 10 prm
43,20 €/ m3
Ján Kačmár, konateľ Lesy Smolník s.r.o.
Strana 4
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
OZNAM
Obec Smolník vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľa obchodnej
spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
Podmienky na prihlásenie sa do výberového konania :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
prihláška do výberového konania
vysokoškolské vzdelanie lesníckeho smeru
platné osvedčenie na Odborného lesného hospodára
prax minimálne 5 rokov v riadiacej lesníckej činnosti
občianska bezúhonnosť (výpis z registra trestov)
profesionálny životopis (Curriculum Vitae)
predstava uchádzača na funkciu konateľa spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. o jej
chode a o jej ďalšom smerovaní
Prihlášku s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť do 30.04.2012 na
podateľňu Obecného úradu v Smolníku v zalepenej obálke, označenej
„Neotvárať – Výberové konanie. „
PhDr. Margita Brutovská
starostka obce Smolník
V Smolníku, 02.04.2012
Smolnícke noviny
Strana 5
04. apríl 2012
NIEČO Z ČINNOSTI PZ SMOLNÍK II
Dňa 25.2.2012 sa členovia PZ stretli na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa koná raz v roku .
Na túto schôdzu PZ pozýva už tradične aj starostov obcí Smolník, Úhorná a Smolnícka Huta.
Poľovníci za prítomností hostí uzavreli hospodárenie a činnosť združenia za rok 2011 a
zároveň prebrali plány práce a starostlivosti o zver v novom roku .
Môžeme konštatovať, že PZ si vzorne plní úlohy na úseku starostlivosti o zver aj v čase núdze
(zimné obdobie). Členovia celú zimu prikrmovali zver na určených krmoviskách jadrovým
(kukurica , pšenica, jačmeň), objemovým (seno) a sčasti aj dužinatým (kŕmna repa) krmivom
v pravidelných intervaloch. Zároveň mala zver aj prístup k soliskám v ktorých bol a je
dostatok prírodnej kamennej soli.
Sme radi, že pri pochôdzkach v revíri po doznievajúcej zime vidíme zver v dobrej kondícii
a počte.
Nakoľko sa znovu v prírode blíži čas kladenia mláďat poľovnej zveri, bolo by dobré, aby
si návštevníci lesov uvedomili, že zveri tiež neprospieva hluk motoriek, štvorkoliek, áut a jej
časté rušenie na ležoviskách jedincami zbierajúcimi zhody parožia jelenej zveri a to ešte aj
nezákonne bez povolenky.
Týmto si nijako nechceme prisvojovať vstup do lesa len my- poľovníci, no chceme zároveň
poprosiť všetkých občanov a aj priateľov prírody ktorí si ju vážia a cenia, aby si začali lepšie
všímať autá a ľudí, ktorých stretnú pri prechádzkach v prírode. Často sú to vozidlá s ŠPZ
iných okresov, ktoré nemajú vydané oprávnenia na vstup do lesov od vlastníkov alebo
správcov pozemkov, čím dochádza aj k závažnému porušovaniu zákona.
Taktiež sa každý rok na jar stretávame s vypaľovaním trávy, čo je akýsi „Slovenský šport“ ,
ktorý sa ešte nepodarilo vykoreniť z povedomia ľudí. No jeho výsledkom sú často
nekontrolované požiare, ktoré sa nakoniec podarí zvládnuť len za pomoci profesionálov –
hasičov a škody na biotopoch a majetku sú vysoké...
Rozhodli sme sa, že sa budeme častejšie snažiť prispievať nejakým článkom do
Smolníckych novín o našej činnosti, aby neprevládal vo verejnosti všeobecný názor, že
„poľovníctvo je len o mäse“.
Vôbec to nie je pravda, je to hlavne o zachovaní , chove a zušľachťovaní genofondu poľovnej
zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej Republiky a pre väčšinu z nás je to „zachovanie
a zveľadenie, doslova srdcovou záležitosťou.
Veríme, že každý z Vás si vytvorí vlastný nezaujatý názor a prípadne pomôže nápadmi,
myšlienkou alebo úvahou, čo a ako zlepšiť pri tejto činnosti.
Pripomienky a námety prosíme posielať na obecnú stránku do sekcie PZ Smolník.
S úctou
PZ Smolník II
Ing. Klouček Tomáš, predseda PZ
Strana 6
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
AKTIVITY KARPATSKO – NEMECKÉHO SPOLKU SMOLNÍK
V nasledujúcich dňoch bude aj KNS hodnotiť svoju činnosť za predchádzajúce obdobie
roku 2011.
Miestna skupina sa zapájala počas celého roka do aktivít v obci, regióne ako aj na
celoštátnej úrovni.
Dňa 27.9.2011 sme sa zúčastnili na stretnutí dvoch prezidentov v Kežmarku a prijali sme
aj pozvanie veľvyslanca SRN p. Dr. Axela Hartmanna na celoslovenské stretnutie nemeckých
spolkov v drevenom kostolíku v Kežmarku za účasti prezidentov, kde sa konala prezentácia
jednotlivých KNS a obcí. Tiež sme sa zúčastnili regionálneho stretnutia v Gelnici, kde jednou
z hlavných tém stretnutia bolo postavenie a ďalšia existencia nemeckých menšín v regióne.
Pravidelne sa zúčastňujeme stretnutí v Mníšku nad Hnilcom, neustále pracujeme na domácom
projekte, ktorý je podporený Úradom vlády SR.
Vasilco Otomár, predseda KNS Smolník
Strana 7
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
ČINNOSŤ DHZ Smolník v roku 2011
Začiatok roka sme otvorili Výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 8.1.2011, kde
sme zhodnotili činnosť za rok 2010, prijali do DHZ nových členov, taktiež bola prevedená
zmena vo výbore. Dňa 24.2.2011 sa konala výborová schôdza, hlavným bodom programu
bola účasť na III. ročníku celoslovenskej súťaže s historickými striekačkami, ktorá sa konala
v Trenčíne 7.5.2011. Dňa 19.03.2011 sa konala mimoriadna členská schôdza, stanovil sa
organizačný výbor, ktorý bol0 zodpovedný za organizačné zabezpečenie účasti na súťaži
v Trenčíne, stanovil sa tiež harmonogram nácvikov požiarnych útokov. Na základe
rezignovania p. Franka Jána na pozíciu veliteľa sa prítomní dohodli, že túto pozíciu bude
vykonávať p. František Hudák st. po absolvovaní školenia o odbornej spôsobilosti a po
následnom schválení na zasadnutí OZ. Dňa 29.04.2011 sa na zasadnutí OZ uznesením č.
36/2011 schválil nový veliteľ PO obce Smolník p. Hudák František. Mesiac Apríl bol bohatý
na požiare, dňa 09.04.2011 bol požiarny zásah – požiar pri bývalej benzínovej pumpe, dňa
16.04.2011 bol prevedený cvičný požiarny poplach, 17.04.2011 bol požiarny zásah na Hialke
a dňa 28.04.2011 bol požiarny zásah pri odstraňovaní požiaru na Červenom kopci, zásahu sa
zúčastnili aj Hasiči z Gelnice, keďže sa jednalo o rozsiahly požiar, členovia DHZ mali hliadku
aj v nočných hodinách. 01.05.2011 sa naši členovia zúčastnili Bohoslužby – „Poklona k Sv.
Jozefovi Robotníkovi“. Dňa 07.05.2011 sme sa zúčastnili už spomínanej súťaže s historickým
striekačkami v Trenčíne. Aj napriek silnej konkurencii skončilo naše družstvo na 9. mieste.
21.05.2011 sa konala brigáda v uhadzovaní haluziny, ktorú sme zorganizovali za podpory
Lesy Smolník s.r.o. 29.05.2011 sme sa zúčastnili Okrskovej súťaže v Kluknave, kde sme
obsadili pekné 3. miesto. V rámci prevencie a ochrany pred požiarmi bolo v rozhlase
v priebehu mesiacov Marec až Máj odvysielaných v miestnom rozhlase 7 relácií. Pri
príležitosti dňa Detí sme pripravili pre ZŠ s MŠ v Smolníku ukážku požiarneho zásahu.
2.7.2011 mali naši členovia požiarny dozor na akcii TAJCH TAG, ktorý je organizovaný
obcou. 11.7.2011 sme sa zúčastnili Motokrosu v Mníšku nad Hnilcom, kde sme boli
nápomocní pri polievaní súťažnej trate. 3.9.2011 sa naši členovia zúčastnili slávnostného
sprievodu pri príležitosti osláv Baníckeho dňa, na tejto akcii taktiež vykonávali požiarny
dozor. Dňa 29.10.2011 sa konala výborová schôdza na ktorej sa organizačne pripravovala
výročná schôdza. V priebehu roka 2011 boli prevedené 2 taktické cvičenia. Z prevádzaných
schôdzí boli urobené zápisnice a všetky potrebné doklady boli zasielané na Okresný výbor do
Spišskej Novej Vsi.
Na výročnej schôdzi v 8.1.2011 sa diskutovalo o potrebnej rekonštrukcii Karosy, Ing.
Cicoň navrhol, že sa táto rekonštrukcia môže zrealizovať v Obecných lesoch v Mníšku nad
Hnilcom. V septembri bola táto rekonštrukciu ukončená, naše poďakovanie patrí Ing.
Cicoňovi za jeho ochotu, ústretovosť a podporu.
SPRÁVA STROJNÍKA – strojníkom DHZ je pán Ladislav Schneider. Na oprave
a údržbe požiarnej techniky bolo od začiatku roka odpracovaných spolu 500 hodín. Technika
ZO DHZ je pripravená na prípadný požiarny zásah, ako aj na výjazd. Všetky stroje boli
zazimované. Celý výbor, vrátane strojníka upozorňuje na skutočnosť, že v požiarnej zbrojnici
sú ešte stále staršie zariadenia. Na zmene tejto skutočnosti sa už pracuje, inventúrna komisia
sa dohodla, že vykoná precízne a veľmi zodpovedne inventúru a všetky staré stroje
a zariadenia budú vyradené k 31.12.2011. Pán Schneider požiadal výbor, aby zvážil zmenu
strojníka, svoju žiadosť odôvodňuje tým, že on už túto funkciu vykonáva dlhé roky a bola by
vhodná zmena za mladšieho člena
Strana 8
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
SPRÁVA PREVENTIVÁRA – preventivárom obce je p. Ivan Romančík. Protipožiarne
kontroly boli vykonávané podľa päťročného plánu. V bytových spoločenstvách sme vykonali
3 kontroly, bolo zistených 5 nedostaktov. V požiarnej zbrojnici sme odpracovali 1180 hodín
pri opravách a údržbe požiarnej techniky ako aj pri prípravne na požiarnické súťaže a na
akcie, ktoré organizovala obec. Tiež sme vykonali dohliadkovú kontrolu v rodinnom dome na
Rožňavskej ulici, kde mal majiteľ domu v telese komína zabudovaný drevený trám. Po
výzvach z Obecného úradu a po ohlásení na Okresnom riaditeľstve požiarneho zboru bol
tento nedostatok majiteľom odstránený. Technika bola zazimovaná, voda vypustená, boli
prevedené kondičné jazdy so zrekonštruovanou Karosou, vykonávali sme tiež nácviky
a praktické jazdy s touto technikou a zároveň sme urobili potrebné úpravy.
V závere sa chceme poďakovať všetkým členom DHZ za ich aktívnu činnosť, ďakujeme
predovšetkým našim novým mladým členom, ktorí sú veľmi aktívni. Ďakujeme aj starostke
našej obce PhDr. Margite Brutovskej za jej morálnu a finančnú podporu. Sme presvedčení, že
aj v budúcom roku bude naša práca a aktivita na vysokej úrovni.
František Hudák
veliteľ DHZ Smolník
Strana 9
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
Výročná schôdza SZZP v Smolníku
Dňa 31.01.2012 sa konala v Alžbetinom dome Výročná schôdza SZZP v Smolníku pri
príležitosti 10. výročia založenia zväzu. Schôdze sa zúčastnilo približne 80 členov vrátane
hostí a pozvaných členov z ostatných zväzov Gelnického regiónu. Táto výročná schôdza bola
výnimočná, pretože sa na nej hodnotilo 10. ročné obdobie činnosti a tiež sa veľa spomínalo.
Všetci prítomní si pri tejto príležitosti zaspomínali aj na členov, ktorí už nie sú medzi nami.
Stanovil sa plán činnosti na rok 2012, prebrali sa všetky organizačné záležitosti a ako to už
býva zvykom na našich stretnutiach, všetko sme ukončili spoločným spevom. Predsedníčka p.
Širillová poďakovala všetkým za ich aktívnu činnosť a tiež za ochotu členov pri organizovaní
rôznych akcií.
Tak si všetci zaželajme do ďalších rokov pevné zdravie a veľa chuti a optimizmu do
ďalších spoločných aktivít…
Strana 10
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
PREHĽAD ČINNOSTI SZZP V SMOLNÍKU ZA 10 ROKOV TRVANIA
NAŠEJ ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE
Naša ZO SZZP vznikla odčlenením od ZO Mníšek nad Hnilcom, v ktorej boli organizovaní
občania zo Smolníka, Úhornej a Smolníckej Huty. Podnet na samostatnú organizáciu vyšiel
od vtedajšieho starostu obce Smolník p. Ing. Jána Fritscha a tiež od niektorých členov, ktorí
do Mníška nad Hnilcom na akcie veľmi nechodili.
Prípravný výbor na založenie novej ZO, pozostával z týchto členov: Terézia Leitnerová,
Margita Retterová, Vojtech Gábor, Jiřina Gajdošová, Mária Širillová, Adolf Šafář, Jana
Krompaská a tiež nebohé Helena Oravcová a Anna Palková.
Pri vzniku ZO nás bolo 63 členov. Po rozdelení písomností a financií od ZO Mníšek nad
Hnilcom, za súčinnosti OR Gelnica, sme mali ustanovujúcu schôdzu dňa 27.1.2002. Na nej
bol zvolený výbor v tomto zložení:








predseda- Mária Širillová
podpredseda – Terézia Leitnerová
tajomník – Anna Palková
hospodár – Helena Oravcová
športový referent – Vojtech Gábor a Adolf Šafař
kronikár – Magda Hűtterová
revízor – Jana Krompaská
pomocní členovia výboru boli – Margita Retterová, Jiřina Gajdošová, Viera
Ludvíková, Magda Heizerová
Na tejto schôdzi bol prijatý plán práce, podľa ktorého sme pracovali po celý rok, a podľa
možnosti sme sa zúčastňovali na akciách, ktoré usporiadala OR. Naše vlastné akcie za r. 2002
– fašiangový večierok, tenisový turnaj v školskej telocvični, výstavka ručných prác
a veľkonočných jedál, ktoré sme potom dali do DOS, varenie guľášu vtedy na novej strelnici,
4 zájazdy na predvádzanie zdravotníckych potrieb do Rožňavy, Prešova, Vyšných Ružbách
a Krásnohorského Podhradia. V septembri sme uskutočnili 0. ročník Streleckého dňa pre celý
okres. V októbri sme pripravili oslavu ,,Úcta k starším“, kde členky našej ZO za doprovodu
gitary p. Horvátha a harmoniky p. Zvirinského vystupovali s programom, s ktorým potom
vystupovali aj na oslavách obce. V novembri sme usporiadali Katarínsku zábavu, na ktorej
nám do tanca hrala skupina Seľanka. Boli sme na vystúpenie Oľgy Szabovej. V máji sme boli
3 dni brigádovať na miestnom cintoríne. Zúčastnili sme sa okresných akcií: Dáma, OŠH, Deti
deťom, Mikuláš pre deti, stolnotenisový turnaj v Jaklovciach. Na týchto akciách sme boli
úspešní, obsadzovali sme popredné miesta. Naši členovia sa zúčastnili dvoch rekondičných
pobytov v Ľubovnianskych kúpeľoch a Turčianskych Tepliciach.
Strana 11
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
Rok 2003 – Výročná schôdza
Každý mesiac sme mali zasadanie výboru a nasledovné akcie, z ktorých sa mnohé zopakovali
z predošlého roka a opakujú sa dodnes. Boli sme na predstavení ,,Nabucco“ v Štátnom
divadle v Košiciach. Usporiadali sme oslavu ,,Dňa matiek“, boli sme sa kúpať na termálnom
kúpalisku vo Vrbove. 23 našich členov sa zúčastnilo rekondičného pobytu v Turčianskych
Tepliciach, a tiež v Bojniciach. V novembri sme úspešne absolvovali ,,Abilympiádu“
v Martine, kde sme súťažili v speve, viazaní kvetov a ručných prácach. Zúčastnili sme sa
dvoch detských akcií ,,Deti deťom“ a ,,Slnko svieti i nám“ a všetkých akcií z 1. roku.
Rok 2004 – Výročná schôdza
Deň matiek, Fašiangový večierok, 2x guľáš a opekanie v prírode, 4x zájazd Poľsko, vznikla
spevácko-tanečná skupina Nádej, ktorá každoročne pod vedením pani Liptákovej a Oravcovej
a za doprovodu gitaristu pána Horvátha a harmonikára pána Zvirinského pripravovali
programy aj na obecné oslavy a tiež na okresnú konferenciu.
Rok 2005 – Výročná schôdza
Fašiangový večierok, Rekondičný pobyt Nimnica, Rekondičný pobyt Turčianske Teplice,
opekanie a guľáš na Jazere Úhorná, Strelecký deň, poznávací zájazd Krakow – korunovačný
hrad Wawel, soľná baňa Vielička, Zakopane, Katarínsky večierok a všetky okresné akcie.
Rok 2006 – Výročná schôdza
Fašiangový večierok, kúpanie Miškolc-Tapolcza, Deň matiek – skupina Nádej,
2x
opekanie + guľáš , 2x termálne kúpalisko Maďarsko, Strelecký deň – Jazero Úhorná prvý rok,
Úcta k starším, Michalovce ,,Srdce ako dar“ –súťaž v speve – 1.miesto, Katarínsky večierok,
Vianočný koncert – DOS Nálepkovo, okresné akcie, školenie hospodárov, revízorov,
Rekondičný pobyt Nimnica a Turčianske Teplice.
Rok 2007 – Výročná schôdza
Fašiangový večierok, 10. výročie založenia OR v Gelnici – Nádej program, OŠH v ZŠ
Smolník, guľáš Jazero Úhorná, termálne kúpalisko Maďarsko, Strelecký deň – program
,,Uhornianska svadba“, výlet do Egru – prehliadka hradu, katedrály a kúpanie na termálnom
kúpalisku, zájazd do Poľska, Katarínska zábava a okresné akcie.
Rok 2008 – Výročná schôdza
Fašiangový večierok, Deň matiek, kultúrny program pre investorov na OÚ, výstava ručných
prác, Deň remesiel Kežmarok, Výstavné trhy Spišská Nová Ves, Strelecký deň, Salamander
Banská Štiavnica, Večierok skupiny Nádej, zájazd Poľsko, katarínska zábava, okresné akcie.
... NAŠA VIZITKA ...
Strana 12
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
Rok 2009 – Výročná schôdza
Fašiangový večierok, jarný pochod Volovec, OŠH, súťaž vo varení guľáša Jazero Úhorná –
2.miesto, kúpanie Vrbov, RP Turčianske Teplice, Remeslá Kežmarok, Strelecký deň Úcta
k starším, katarínska zábava, okresné akcie.
Rok 2010 – Výročná schôdza
Fašiangový večierok, kúpalisko Vrbov, Deň matiek, guľáš v prírode, Remeslá Kežmarok, RP
Šírava, mesiac Úcty k starším, Duchovná ružencová cesta ku Štóskej kaplnke + opekanie,
kúpalisko Vrbov, Katarínsky večierok, okresné akcie.
Rok 2011 – Výročná schôdza
Fašiangový večierok, kúpalisko Vrbov, Deň matiek + program, Turčianske Teplice, Vrbov,
Banícky deň, Deň úcty k starším, Strelecký deň, Náučný chodník – Smolnícka Píla – Štós,
Pochod Smolník – Štós Kúpele, termálne kúpalisko Vrbov.
Zúčastňovali sme sa aj okresných akcií, ktoré organizovali ostatné ZO a to Dáma Prakovce,
Deti deťom Žakarovce, OŠH – táto akcia rotovala, detská akcia Slnko svieti i nám
Helcmanovce, naša akcia, ktorú sme inovovali, pridali sme k streľbe kolky a vedomostnú
súťaž a je to Športovo-zábavný deň, seminár Kráčame vpred Mníšek nad Hnilcom, Deň
postihnutých a dobrovoľníkov - ,,Náš deň Nálepkovo“ a stolný tenis Jaklovce.
Počas týchto 10. rokov sa rekondičných pobytov zúčastnilo v rôznych kúpeľoch viac ako 200
našich členov. Rekondičné pobyty sme zabezpečili aj individuálne pre členov, ktorí to nutne
potrebovali. Poskytovali sme sociálne poradenstvo, pomáhali sme vybavovať značenie na
aute, pomáhali sme pri vybavovaní kompenzácií, zapožičiavali sme zdravotnícke pomôcky,
ktoré sme získali zo Slovenskej charity. Navštevovali sme dlhodobo chorých a potešili ich
malou pozornosťou vo forme vitamínov. Navštevujeme členov osemdesiatnikov. Pri
okrúhlych výročiach našim členom posielame blahoželania.
Pri úmrtí našich členov, sme si ich uctili účasťou na pohrebe kyticou. Túto našu činnosť sme
vykonávali s pomocou obecných, úradov Smolník, Úhorná, Smolnícka Huta, Obecných lesov
Smolník, Urbariátu Úhorná. Vedenie školy nám pomohlo pri OŠH náradím, priestormi,
uvarením obedu a tiež fyzickou pomocou ako rozhodcovia. Odkedy sa dajú získať 2% z daní,
dýcha sa nám trocha lepšie a myslím, že je to vidieť z našej bohatej činnosti.
Mária Širillová
predsedníčka ZO SZZP v Smolníku
Strana 13
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
POHREBNÉ PODPORNÉ ZDRUŽENIE - INFORMÁCIE
Strana 14
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
Strana 15
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
Strana 16
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
Smolnícke noviny
Strana 17
04. apríl 2012
Voľby do NR SR v našej obci
Dôležité údaje zo Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v našej obci :
počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku : 915
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní : 472
počet platných odovzdaných hlasov : 462
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo
koalíciu, ktoré v obci získali viac ako päť hlasov :
Smer – sociálna demokracia : 251 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie : 48 hlasov,
Ľudová strana Naše Slovensko : 26 hlasov, Slovenská demokratická a kresťanská úniaDemokratická strana : 25 hlasov, Slovenská národná strana : 23 hlasov, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti : 22 hlasov, Sloboda a solidarita : 12 hlasov, Strana Slobodné slovo –
Nory Mojsejovej : 12 hlasov, 99 % – občiansky hlas : 11 hlasov.
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v našej obci je zverejnená na Úradnej tabuli obce
Smolník, všetky informácie týkajúce sa volieb do NR SR nájdete na web stránke :
portal.statistics.sk /volebná štatistika, parlamentné voľby/
Blahoželáme Ing. Antonínovi Cicoňovi k dosiahnutému volebnému výsledku.
PREVENCIA PRED POŽIARMI
Vážení spoluobčania,
po zime k nám rýchlym skokom čoskoro zavíta jar a s ňou aj teplé slnečné dni. Tento čas nás
láka a aj núti vykonať nevyhnutnú údržbu našich záhrad, lúk, lesných a trávnatých porastov.
Avšak nie všetci si uvedomujeme skryté nástrahy nášho zveľaďovania. Minuloročné zostatky
biologického materiálu – tráva, lístie a ihličie v spojení s teplým a veterným počasím a
nezodpovedné konanie vytvárajú veľké riziko vzniku a rozšírenia požiaru. Z vykonanej
analýzy požiarovosti z predchádzajúceho roka vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov
sú tak ako aj v predchádzajúcich rokoch požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Aby
sme v maximálnej miere obmedzili vznik požiarov dôrazne Vás milí občania upozorňujeme
na zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zákaz zakladať oheň v
priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Ďalej ste povinní dodržiavať
vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi a dodržiavať
zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Záverom Vás milí
občania upozorňujeme, že na základe skúsenosti a aktuálnej požiarnobezpečnostnej situácie v
okrese budú v jarnom období, najmä kvôli nešťastnému vypaľovaniu suchej trávy zo strany
kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných predpisov ochrany pred
požiarmi a v prípade zistenia ich porušovania budú vyvodzované prísne postihy.
Strana 18
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
VOĽBY - RADA ŠKOLY
Vzhľadom na končiace funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
v Smolníku zabezpečil riaditeľ Základnej školy s materskou školou v spolupráci so
zriaďovateľom - obcou Smolník a Združením rodičov a priateľov školy pri Základnej škole
s materskou školou v Smolníku v zmysle §1, ods.5 Vyhlášky č. 291/2004 Z.z. o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a finančnom zabezpečení vykonanie
volieb voľby zástupcov jednotlivých zúčastnených strán do Rady školy.
Zloženie Rady školy na ďalšie funkčné obdobie je nasledovné:
za zriaďovateľa
PhDr.Margita Brutovská, starostka obce
Ing. Antonín Cicoň, zástupca starostky obce, riaditeľ OL Mníšek nad Hnilcom
Roman König, starosta obce Úhorná - zástupca organizácie spolupracujúcej so
zriaďovateľom
Anton Horváth, dôchodca, zástupca organizácie pracujúcej s deťmi a mládežou obce
za rodičov ZŠ
Andrea Schmidtová
Andrea Macejková
Miroslava Vitkovská
za rodičov MŠ
Mgr. Anna Kováčová
za pedagogických zamestnancov ZŠ
Mgr. Magdaléna Frindtová, učiteľka 2.stupňa ZŠ
za pedagogických zamestnancov MŠ
Mgr. Martina Horváthová, učiteľka MŠ
za nepedagogických zamestnancov
Mária Rauchová, kuchárka ŠJ
Prajeme novej Rade školy veľa úspechov pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania v našej
Základnej škole s materskou školou.
Mgr. Mikuláš Barna
riaditeľ ZŠ s MŠ Smolník
POĎAKOVANIE
Deti materskej školy v Smolníku ďakujú členom stolnotenisového oddielu TJ
Baník Smolník za to, že nám vo svojom voľnom čase prišli pomôcť skrášliť našu
škôlku a položili nám novú laminátovú podlahu do spálne. Vďaka ich nezištnej
pomoci môžeme spať vo vynovenej spálni kde sú vhodné podmienky aj pre deti
trpiace alergiami.
Strana 18
Smolnícke noviny
04. apríl 2012
OZNAM
Oznamujeme širokej verejnosti, že obci Smolník bola od pána Franza
Gajdoscha, nášho rodáka, momentálne žijúceho v Nemecku darovaná kronika
so vzácnymi spomienkami a fotografiami Smolníka. Pánovi Gajdoschovi
úprimne ďakujeme !
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, MILÍ PRIATELIA NAŠEJ OBCE !
Prajem Vám všetkým požehnané a pokojné Veľkonočné sviatky, veľa
pohody a pokoja v rodinnom kruhu.
Dovoľte mi zaželať Vám veľa zdravia a slnka do vašich príbytkov a duší.
Prijmime povzbudenie a energiu jari, aby sme si dokázali splniť po čom
túžime !
S úctou Vaša starostka, PhDr. Margita Brutovská
SMOLNÍCKE NOVINY – dvojmesačník. Vydáva Obec Smolník. Adresa : Obecný úrad
č. s. 1, 055 66 Smolník. Telefón : 053/4799130. zaregistrované Okresným úradom
v Gelnici OVVS reg. č. 3/2003.
Download

Smolnicke noviny VIII/7