Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky platné pre objednávky prostredníctvom
elektronického obchodu vychodnepobrezie.org/ksc pre koncových odberateľov (plné
znenie)
Všeobecné ustanovenia
Dodávateľ
Dodávateľom produktov a služieb uverejnených v elektronickom internetovom obchode
vychodnepobrezie.org/ksc je subjekt 32 C s.r.o., Košťová 8, 040 01 Košice.:





32 C s.r.o.
Košťova 8,
040 01 Košice
IČO: 45887705
DIČ: 2023134388
(ďalej iba ako „predávajúci”)
Prevádzka a kontakt:





32 C s.r.o.
Košťova 8,
040 01 Košice
Tel: +421 908 808 704
E–mail: [email protected]
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:


Tatra banka: 2922845623/1100
IBAN: SK5611000000002922845623
Subjekt nie je registrovaným platcom DPH.
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s
predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho
prostredníctvom elektronického obchodu vychodnepobrezie.org/ksc. Kupujúci - spotrebiteľ –
spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu
osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej
neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
Kupujúci
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s
predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho
prostredníctvom elektronického obchodu vychodnepobrezie.org/ksc. Kupujúci - spotrebiteľ –
spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu
osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie
jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem
predbežnej výslovnej a písomnej dohody. Dodávateľ môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia
vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné
podmienky pri každej Vašej návšteve obchodu vychodnepobrezie.org/ksc (ďalej len
„obchod”). Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na
zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup v našom obchode spadá pod všeobecné
podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej
objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred
oboznámili. Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky
predaja a užívania.
Objednávka
Pre prevedenie objednávky si kupujúci spustí internetovú stránku vychodnepobrezie.org/ksc.
Hneď ako predávajúci obdrží objednávku bude kupujúci informovaný e-mailom. Kúpna
zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na
základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom,
prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky
kupujúcim, a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí
objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný
k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu
dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je
považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v
čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná
špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.
Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní
dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci
povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo
na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie
zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k
vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 80%
z celkovej ceny tovaru.
Kupujúci, je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa
prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre
fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby. Pokiaľ chce kupujúci - spotrebiteľ
uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar v absolútne neporušenom stave, viditeľne neponičený a
bez príznakov akejkoľvek neodbornej manipulácie v originálnom úplne neporušenom obale a
zo všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list a kompletné
príslušenstvo.
Toto právo nemožno uplatniť pri tovare ako sú knihy, noviny, časopisy a iná periodická tlač,
tovar, ktorý obsahuje zvukový alebo obrazový záznam (napr. CD, DVD, audio a videokazety)
alebo počítačový program (napr. softvér), ktoré kupujúci porušil prehliadkou tohto tovaru tzv.
pečať kvality a je teda na prvý pohľad zrejmé, že s tovarom v pôvodnom obale už bolo
manipulované., na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovaru, ktorý vzhľadom na jeho
vlastnosti nemožno vrátiť, ako aj ďalší tovar (služby) uvedený v § 8 ods. 5 zákona č.
108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v
platnom znení. Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať do 7 pracovných dní odo dňa
obdržania zásielky. Zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu, doklad o zaplatení a
prevzatí tovaru. Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady
spojené s vrátením tovaru (napr. na prepravu a balenie tovaru) hradí kupujúci. Kupujúci –
spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na na adresu sídla
predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na
adrese objednavky@ vychodnepobrezie.org alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim
pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:


objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo,
nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena
dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite
kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci
zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na
jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
Ceny a platobné podmienky
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v mene EURO bez DPH (predávajúci nie je platca
DPH), bez poplatkov za dopravu. Náklady na dopravu sa kupujúcemu automaticky vypočítajú
pri odosielaní objednávky. Odoslaním objednávky do nášho systému kupujúci potvrdzuje, že
súhlasí s cenou za doručenie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny, ale
zaväzujeme sa uplatniť ceny uvedené na stránkach v čase objednávky.
Objednaný tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:




v hotovosti - pri osobnom odbere tovaru sa platí pri prevzatí tovaru, ak sa nedohodne
inak
dobierka - platba v hotovosti po zaslaní tovaru dobierkovou službou a následnom
prevzatí na pobočke Slovenskej pošty. Náklady na dobierku sú vypočítané podľa
platného cenníka služieb Slovenskej pošty a vopred pripočítané k cene tovaru a
balného.
bankovým prevodom na účet
(faktúra) - na e-mail zadaný pri registrácii obdržíte vystavenú faktúru, v ktorej nájdete
všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný
symbol, číslo účtu, sumu). Tovar bude odoslaný po pripísani predmetnej sumy na účet.
Dostupnosť tovaru
Objednávka sa vybavuje v rámci dostupnosti tovaru na sklade. Tovar, ktorý nie je k dispozícii
skladom nie je možné vložiť do košíka a o jeho opätovnej dostupnosti je možné informovať
e–mailom na vyžiadanie. V prípade, že informácia o nedostupnosti niektorého tovaru bude z
nejakého dôvodu neaktualizovaná a tým pádom bude tovar možné vložiť do košíka a
objednať, predávajúci sa zaväzuje, že bude informovať e-mailom do 2 pracovných dní od
dátumu objednávky, aby oznámil lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať, alebo ponúkne
náhradu za objednaný tovar.
Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a
prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 121 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže
byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe
objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na
uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje
daňový doklad, prípadne návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade neosobného
odberu tovaru (pošta) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé,
že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum
predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na
záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadna reklamácia uznaná.
Rozvoz tovaru je realizovaný na území Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru sa
rozlišujú podľa zvoleného spôsobu dodania. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného
pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži. Dohodnutá
dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j.
okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré
znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy
a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas
prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú
predávajúceho predĺžit dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný
kupujúceho bezodkladne informovať.
Predávajúci je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky. Pri postupnom plnení
objednávok sa balné a poštovné účtuje len pri prvej zásielke. Predávajúci nezodpovedá za
vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu
pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči
dopravcovi. Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci
povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný
spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie
poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v
neskoršom termíne uznané. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa
prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu
tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia
zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu
nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované.
Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku.
Reexport predmetu dodávky tretej strane podlieha písomnému súhlasu predávajúceho. Takýto
súhlas je potrebné zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy s treťou osobou. Zmluvný partner
predávajúceho sa zaväzuje takisto previesť povinnosť odsúhlasenia reexportu aj na tretiu
osobu. V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane
prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu
peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.
Zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie
Viď. Reklamačné podmienky.
Ochrana osobných údajov
Údaje, ktoré nám poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky,
vystavenie faktúry a záručného listu. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení
objednávku zrušiť. Pri registrácii na naše stránky sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé
informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami
predaja a užívania našich stránok. Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli
ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta
chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše
kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním
informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou
zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie
automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom
obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte
možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej
správe. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade
napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie
uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Intelektuálne vlastníctvo
Celý obsah stránok vychodnepobrezie.org/ksc (ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky, videá)
sú vlastníctvom subjektu OZ Východné pobrežie a jeho zmluvných partnerov. Akákoľvek
čiastočná alebo celková reprodukcia tohto obsahu akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek
podklade si vyžaduje vopred vydaný a výslovný súhlas. Všetky nami ponúkané informácie,
nahrávky, súbory a programy sú chránené medzinárodným právom týkajúcim sa
intelektuálneho vlastníctva a autorského práva. OZ Východné pobrežie nedáva právo
kopírovať, zobrazovať alebo šíriť akýkoľvek obsah, na ktorý nemáte právo intelektuálneho
vlastníctva. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje práva na obsah, patriace inej
osobe, sa považuje za trestný čin falšovania, prísne trestaným Zákonníkom o intelektuálnom
vlastníctve.
Tieto podmienky vstupujú do platnosti 01.12.2013.
Download

Obchodné podmienky - Východné pobrežie