Všeobecné obchodné podmienky
1. Všeobecné ustanovenia
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je
obchodná spoločnosť: WEEK POSITIVE s.r.o. , so sídlom: Rekreačná 388, 968 01 Nová
Baňa, IČO: 45 553 521, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18264/S
Vťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými
podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane
spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom
neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Tento materiál je
informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu
autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií
z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a
autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o
produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením
môjho názoru k tejto tématike.
2. Objednávka
Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových
stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: [email protected]
Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je
povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná
objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti,
t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa
zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa
oboznámil s obchodnými podmienkami spoločnosti Weekpositive s. r. o. a že s nimi súhlasí.
Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká
vyplnením a odovzdaním objednávky.
3. Faktúry a forma platby Faktúra
Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu
daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci je platcom
dane z pridanej hodnoty.
4. Spôsob platby
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje
zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla
platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame
pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o. Možnosti
platieb:
a) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovým prevodom
5. Storno podmienky
Ak sa rozhodnete zrušiť účasť,
email: [email protected]
môžete
tak
urobiť
elektronickou
formou
na
6. Zodpovednosť za obsah webu
Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu
byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.
7. Ochrana osobných údajov
Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a
iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to,
aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu
nepovolaných osôb.
Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe
zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným
spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite,
jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje,
ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete
dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením
formulára a ankiet.
Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej
analytiky, v rámci ankiet či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu.
Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré
poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na
informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu,
môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej
komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke
každého nášho emailu.
Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov
cookies vo vašom prehliadači. Ak vám nie je niečo jasné alebo máte akúkoľvek otázku,
neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa webu na adrese [email protected]
8. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11. 7. 2014. Predávajúci si vyhradzuje
právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Vymedzenie pojmov
„Zmluva“ je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ s
objednávateľom.
„Dodávateľ – poskytovateľ (predávajúci)“ – obchodná spoločnosť: WEEK POSITIVE
s.r.o. , so sídlom: Rekreačná 388, 968 01 Nová Baňa, IČO: 45 553 521, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18264/S
„Objednávateľ – záujemca ( kupujúci)“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela
zmluvu o zabezpečení školenia s obsahom určeným Objednávkou Objednávateľa.
„Seminár“ – (školenie, kurz) odborné štúdium, ktorého podstatou je prednáška, či séria
prednášok s diskusiou poslucháčov, sústredené na špecifický predmet vzdelávania, najmä, nie
však výlučne z oblasti daňovej, účtovnej a personálnej.
„Objednávka“ – prejav vôle Objednávateľa uskutočnený v písomnej alebo elektronickej
forme , z ktorej je zrejmé, že Objednávateľ má záujem uzavrieť s Dodávateľom zmluvu
o zabezpečení dohodutej služby.
Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Záujemca sa môže prihlásiť na ponuky Poskytovateľa, prostredníctvom on-line objednávky,
ktorú nájde na web stránke www.strategianamieru.com, e-mailom [email protected]
alebo osobne. Po prijatí objednávky je záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k
úhrade (v prípade neobdržania potvrdenia objednávky alebo podkladov k platbe, je potrebné
bezodkladne kontaktovať poskytovateľa). Objednávky uskutočnené prostredníctvom
internetovej stránky www.weekpositive.com , www.strategianamieru.sk sú záväzné.
Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že bol oboznámený a súhlasí s týmito
obchodnými podmienkami.
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke
www.weekpositive.com, www.strategianamieru.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky
záujemcom (on-line objednávky) a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie
predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail záujemcu. V prípade objednávky
prostredníctvom e-mailu vzniká zmluva až potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa
a zaplatením dohodnutej ceny na účet Poskytovateľa.
Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto
obchodných podmienok . Záujemca má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky
túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
Ceny
Ceny jednotlivých služieb sú stanovené individuálne podľa rozsahu .
Konečná cena
Je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená
vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré musí objednávateľ pre získanie služby zaplatiť.
Platobné podmienky
Cenu za služby záujemca zaplatí prevádzkovateľovi :

bankovým prevodom na účet v Slovenskej republike č: 2200585719/8330 (Fio banka)

bankovým prevodom na účet v Českej republike č: 2200585719/2010 (Fio banka)
Po vytvorení a odoslaní objednávky bude záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky
obsahujúce cenu a variabilný symbol, ktorá musí byť uhradená a pripísaná na bankový účet
poskytovateľ v stanovenom termíne splatnosti.
Zhotovovanie záznamov
Na konzultáciach organizovaných spoločnosťou WEEK POSITIVE s.r.o. v sekcii Strategia na
mieru je zakázané zhotovovať akékoľvek zvukové a obrazové záznamy vrátane fotografií.
Ochrana osobných údajov
Objednávateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely ich spracovania
v informačnom systéme Dodávateľa.
Objednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú
v rozsahu osobných údajov uvedených v objednávke.
Objednávateľ môže svoj súhlas so spracovaním údajov udelený Dodávateľovi kedykoľvek
odvolať, a to písomne alebo osobne na adrese sídla Dodávateľa.
Zákazník súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho e-mail informácie o aktuálnych
ponukách, prezentáciách a pod. Tento súhlas je taktiež potvrdený zákazníkom aktívnym
odklikom pri odosielaní objednávky. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je zákazník
oprávnený kedykoľvek odvolať emailom na [email protected] alebo nesúhlasom
zaslaným na adresu sídla predávajúceho.
Spoločnosť je oprávnená vyhotovovať fotografie a videozáznamy zo školení , konzultácii za
účelom vlastného vyhodnotenia ako aj za účelom marketingu a to najmä na tvorbu vlastných
galérií.
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových
stránkach www.strategianamieru.sk, v deň odoslania objednávky záujemcom, ktorý ich
bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
Ak dôjde ku zmene obchodných podmienok v období medzi objednávkou a samotným
poskytnutím služby, o tejto zmene poskytovateľ zákazníka oboznámi.
Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. 7. 2014.
Download

Všeobecné obchodné podmienky