Odborná prax Bio ( 2014/15 )
Študenti 3. Roč. BIBc v LS šk. roku 2014/15 absolvujú Odbornú prax 1
v rozsahu 40 hodín v bloku na nižšie uvedených výskumných pracoviskách
podľa nasledovného rozpisu :
Pracovisko
dátum
študent
vedúci odb. praxe
NPPC VÚŽV Nitra 16.2.-21.2.15 Balážová Kristína prof. Ing. P. Chrenek, DrSc.
Balková Lucia
Bartková Alexandra
Belušková Martina
Galovičová Tatiana
Graňáková Lenka
NPPC VÚRV
16.2.-21.2.15 Hlisníková Henrieta doc. RNDr.J. Kraic. PhD.
Piešťany
Hurajtová Natália
Jovič Ivana
Kováčiková Veronika
Krupová Katarína
Luptáková Silvia
ÚGBR SAV Nitra 16.2.-21.2.15 Macejková Martina
Ing. A. Hricová, PhD.
Novák Peter
Poniger Tatiana
Remáčová Patrícia
Topercerová Juliana
Arborétum
16.2.-21.2.15
Tóthová Bianka
Ing. J. Konôpková, CSc.
Turčanová Nikola
Olejová Henrika
Študenti nastúpia na uvedené ústavy v prvý deň odb. praxe o 9 hod.
a prihlásia sa u vedúceho odb. praxe, ktorý bude riadiť, kontrolovať
a vyhodnocovať odb. prax. Študenti sú povinní po odbornom zaškolení
povereným pracovníkom daného ústavu a jeho podpísaní dodržiavať pokyny
pre absolvovanie odb. praxe ako aj hygienické, bezpečnostné opatrenia pri
práci a protipožiarne opatrenia. Vzdialené pracoviská – VÚRV Piešťany
a Arborétum Mlyňany spravidla poskytujú aj možnosť ubytovania vo svojich
zariadeniach.
Študenti hneď pri príchode na odbornú prax si vyplnia a podpíšu tlačivo
Potvrdenie o prijatí študenta na odb. prax ( tlačivo je na webovej stránke FPV
UKF Nitra) a dajú ho podpísať riaditeľovi ústavu.
Všetci študenti na záver odbornej praxe vypracujú protokoly
z biotechnologických postupov realizovaných v jednotlivých ústavoch
a odovzdajú ich vedúcemu odb. praxe, ktorý na základe aktívnej účasti na odb.
praxi a kvality vypracovaných protokolov navrhne Osvedčenie o absolvovaní
odbornej praxe (tlačivo je na webovej stránke FPV UKF Nitra) podpísať
riaditeľovi ústavu. Osvedčenie o absolvovaní odbornej praxe každý študent
odovzdá osobne garantovi odb. praxe doc. Ing. J. Trandžíkovi, PhD., ktorý
preverí všetky náležitosti spojené s absolvovaním odb. praxe.
Absolvovanie odb. praxe zapíše do AIS doc. Ing. J. Trandžík, PhD.
Výučba v LS 2014/15 sa uskutoční podľa rozvrhu hodín. Prosíme vyučujúcich
aby študentov vykonávajúcich odb. prax v prvom týždni LS ospravedlnili.
Vzniknuté problémy počas realizácie odb. praxe konzultujte s garantom tejto
praxe doc. Ing. J. Trandžíkom, PhD.
V Nitre 7.2.2015
prof.RNDr.Mária Vondráková, CSc.
vedúca KZA
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
vedúci KBG
Odborná prax
študentov jednoodborového štúdia biológie FPV UKF v Nitre
Ústav: NPPC VÚŽV Nitra
Počet hodín : 40
Počet študentov : 6-7
Študenti hneď pri príchode na odbornú prax vyplnia a podpíšu tlačivo
Potvrdenie o prijatí študenta na odb. prax a dajú ho podpísať riaditeľovi
ústavu.
Pracovné zameranie a obsahová náplň praxe:
- zásady bezpečnosti a hygieny práce,
- obsluha prístrojov a zariadení,
- odber a spracovanie vzoriek,
- príprava roztokov, kultivačných médií atď.,
- izolácia tkanív a buniek živočíchov,
- práca s kultúrami tkanív a buniek živočíchov,
- práce súvisiace s transformáciou, transgenézou a ďalšími zmenami v bunkách,
- cytologické, cytogenetické a imunologické metódy analýzy živočíšnych buniek
( imunocytochémia, Tunel a iné ),
-chromatografia,
- radiometrické mewtódy ( RIA/IRMA,RRA ),
- elektroforéza,
- Western blotting,
- RT-PCR,
- práca na mikroskope, vedecká fotografia,
- využitie počítačov pri cytologických a makroskopických fotozariadeniach,
- vyhodnotenie fotografií cytologických, cytogenetických a imunocytologických
preparátov,
-matematicko-štatistické hodnotenie preparátov.
Ukončenie praxe
Študenti vypracujú protokoly zo základných metód, pracovných postupov
a vyhodnotenia objektov s ktorými pracovali.
Na základe aktívnej účasti študenta, vypracovaných protokolov tútor praxe
navrhne riaditeľovi ústavu podpísať Osvedčenie o absolvovaní odbornej praxe,
ktoré oprávni garanta odb. praxe na FPV UKF v Nitre odbornú prax zapísať do
karty evidencie štúdia a AIS ( Abs. ).
Odborná prax
študentov jednoodborového štúdia biológie FPV UKF v Nitre
Ústav: NPPC VÚRV Piešťany
Počet hodín : 40
Počet študentov : 6 – 7
Študenti hneď pri príchode na odb. prax vyplnia tlačivo Potvrdenie o prijatí
študenta na odb. prax a dajú ho podpísať riaditeľovi ústavu.
Pracovné zameranie a obsahová náplň praxe
- zásady bezpečnosti a hygieny práce,
- odber explantátov rastlín, ich dezinfekcia a uchovávanie pre ďalšie
laboratórne postupy,
- príprava živných roztokov,
- práca s meristémovými a embryovými kultúrami,
- klonovanie in vitro,
- somatická organogenéza a embryogenéza,
- práca so selekčnými systémami in vitro,
- transgenéza rastlín,
- identifikácia genotypov pomocou bielkovinových a molekulových
markerov,
- odber vzoriek rastlín pre cytologické analýzy,
- rýchle a trvalé preparáty,
- práca na svetelnom a fluorescenčnom mikroskope,
- využitie počítačov pri cytologických analýzach,
- biochemické analýzy rastlín, semien, pôdy,
- technologická analýza kvality zrna,
- práce v génovej banke ( príjem vzoriek, analýza vzoriek, uskladňovanie
vzoriek, deskriptory a ich evidencia ),
- matematicko-štatistické hodnotenie biologických materiálov uložených
v génovej banke.
Ukončenie praxe
Študenti vypracujú protokoly zo základných metód, pracovných
postupov a vyhodnotenia objektov s ktorými pracovali.
Na základe aktívnej účasti študenta, vypracovaných protokolov tútor
praxe navrhne riaditeľovi ústavu podpísať Osvedčenie o absolvovaní
odbornej praxe, ktoré oprávni garanta odb. praxe na FPV UKF v Nitre
odbornú prax zapísať do karty evidencie štúdia a AIS ( Abs. ).
Odborná prax
študentov jednoodborového štúdia biológie FPV UKF v Nitre
Ústav : ÚGBR SAV v Nitre
Počet hodín : 40
Počet študentov 5 - 6
Študenti hneď pri príchode na od. prax vyplnia tlačivo Potvrdenie o prijatí
študenta na odb. prax a dajú ho podpísať riaditeľovi ústavu.
Pracovné zameranie a obsahová náplň:
- výber primárneho explantátu podľa cieľa indukcie morfogénnej reakcie,
izolácia explantátu, sterilizácia a zavedenie do kultúry,
- príprava kultivačného média, optimalizácia jeho zloženia,
- odvodenie kultúry z organizovaných a neorganizovaných rastlinných
buniek a pletív za účelom efektívnej multiplikácii a reprodukcii,
- metódy zabezpečujúce genetickú stabilitu a variabilitu,
- meristémová kultúra,
- embryokultúra,
- somatická embryogenéza,
- tyčinkové a mikrospórové kultúry,
- kalusová kultúra a indukcia morfogenézy,
- zakoreňovanie regenerantov,
- transfér regenerantov do podmienok in vivo.
Ukončenie praxe
Študenti vypracujú protokoly zo základných metód, pracovných postupov
a vyhodnotenia objektov s ktorými pracovali.
Na základe aktívnej účasti študenta, vypracovaných protokolov tútor praxe
navrhne riaditeľovi ústavu podpísať Osvedčenie o absolvovaní odbornej praxe,
ktoré oprávni garanta odb. praxe na FPV UKF v Nitre odbornú prax zapísať do
karty evidencie štúdia a AIS ( Abs. ).
Odborná prax
študentov jednoodborového štúdia biológie FPV UKF v Nitre
Ústav: Arborétum Mlyňany
Počet hodín : 40
Počet študentov : 3 – 4
Študenti hneď pri príchode na odb. prax vyplnia tlačivo Potvrdenie o prijatí
študenta na odb. prax a dajú ho podpísať riaditeľovi ústavu.
Pracovné zameranie a obsahová náplň:
-
zásady bezpečnosti a hygieny práce,
obsluha prístrojov a zariadení,
zoznámenie sa s genofondom stále zelených drevín v arboréte,
práca v laboratóriu s explantátovými kultúrami,
metódy mikropropagácie drevín,
porovnanie klasických a biotechnologických metód množenia drevín,
fenologické pozorovania taxónov drevín.
Ukončenie praxe
Študenti vypracujú protokoly zo základných metód, pracovných postupov
a vyhodnotenia objektov s ktorými pracovali.
Na základe aktívnej účasti študenta, vypracovaných protokolov tútor
praxe navrhne riaditeľovi ústavu podpísať Osvedčenie o absolvovaní
odbornej praxe, ktoré oprávni garanta odb. praxe na FPV UKF v Nitre
odbornú prax zapísať do karty evidencie štúdia a AIS (Abs.).
Download

Odborná prax 1 pre študentov 3. roč. BIBC