D E N N ÍK N E ZÁVI S LÝCH O B ČAN O V
Vytvore n é v Li n u xe
5. D E CE M B E R 2 01 3
N e p o s t i h n u t e l n í! ?
Kop íru j a p od a j ďa l e j !
Cena 0 . 5 0 €, prípadne dobr. príspevok na účet 5 0 2 7 8 7 3 4 0 2 / 0 9 0 0
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií nebude
vyšetrovať podnet voči poslancovi Augustínovi
Hambálkovi (Smer-SD) za to, že v majetkovom
priznaní neuviedol svoj podiel v spoločnosti T. B.
S. servis-služby, spol. s r. o. Poslanci vládneho
Smeru-SD, ktorí vo majú vo výboroch väčšinu,
návrh na konanie nepodporili. Zasadnutie sa
konalo dňa 3.1 2.201 3 na základe podnetov, ktoré
podal portál investigatívnych novinárov GINN. Tí
u „smerákov“ nepochodili ani v septembri, keď
výbor prerušil konanie voči ďalšej partajníčke
Jane Vaľovej. Podľa Martina Daňa (GINN) mala
do 1 . júna 201 3 táto „superžena“ – poslankyňa
NR SR, primátorka mesta Humenné a
poslankyňa prešovského VÚC - navyše
vykonávať aj živnosť. Napriek tomu, že v
parlamente pôsobí od júla 2006! Daňo na
septembrovom zasadnutí výboru k podnetu
doplnil, že Vaľová vystupovala ako konateľka
spoločnosti. Ak by to tak bolo, porušila by zákon.
Vďaka neohroziteľnej demokracií na Slovensku
však už môže zaspávať s kľudným svedomím...
Aj „smeráci“ sú len ľudia a zaslúžia si istoty, či?
Zd roj : G i n n . pro, P an obcan . sk
" L i p š i c . n e t : P o c h y b n ý ú č t o v n íč e k"
Pravou rukou tajného pokladníka NOVA Milana
Krajniaka je jeho brat Juraj. Výstižnejšie by
povedané Juraj robí Milanovi bieleho koňa. A
tento biely kôň zase robí účtovníka Danielovi
Lipšicovi.
Bratia Krajniakovci majú rozsiahle podnikateľské
aktivity. Aj letmý pohľad do obchodného registra
naznačuje, že majú pochybné pozadie.
Milan Krajniak je spoločníkom a konateľom v 6
firmách. Počas doterajšej podnikateľskej kariéry
figuroval dokopy v 20 firmách. Juraj Krajniak je
spoločníkom a konateľom v 1 2 firmách, no
doteraz ich stihol vystriedať až 54. Presne takto
recyklovali firmy veksláci, z ktorých sa tesne po
revolúcii stali takzvaní podnikatelia, aby zahladili
stopy po podozrivých aktivitách. Krajniakovci
medzi nich zapadli.
Pochybné kšefty s alkoholom: Juraj Krajniak bol
do roku 1 998 spoločníkom a konateľom firmy
Profdrink, ktorá sa zaoberala výrobou
alkoholických nápojov. Na prelome tisícročí túto
firmu preverovala polícia pre podozrenie z
nelegálneho obchodovania s alkoholom s
podvodmi pri odvádzaní spotrebnej dane.
Vyšetrovanie však išlo dostratena, pretože v tom
„ S pravod l i vý“ trest pre m eg a ban ky! čase mocný brat Milan už spolupracoval s
Európska komisia udelila ôsmym veľkým bankám podpredsedom KDH Vladimírom Palkom, ktorý
pokuty v celkovej výške 1 ,71 miliardy eur za
sa neskôr stal ministrom vnútra. V spoločnosti
vytváranie kartelov, ktorých cieľom bolo
Profidrink bol spoločníkom a konateľom aj
obohacovanie sa vďaka manipulácii s úrokovými Ľudovít Tóth, ktorý sa stal neskôr hovorcom TV
sadzbami. Banka UBS získala úplnú imunitu od JOJ, a dnes sa podieľa na marketingových a
platenia pokút, za odhalenie existencie jedného reklamných aktivitách NOVA.
bankového kartelu. Banke za päť prehreškov
Profidrink sa neskôr pretransformoval na Likos, v
hrozila pokuta 2,5 miliardy eur. Úplné odpustenie ktorom ostal robiť bieleho koňa istý Martin Kiš. Z
pokuty získala aj banka Barclays, ktorej hrozila
pozadia ho riadi Jozef Suchánek a Juraj Krajniak
pokuta 690 miliónov eur. Najviac pokutovanou
s ním aj naďalej udržiava obchodné vzťahy. O
tak bola Deutsche Bank - pri ktorej sa celková
povesti firmy Likos najlepšie vypovedá fakt, že
výška pokút za účasť v dvoch karteloch vyšplhala odoberala alkohol aj od Likérky Drak, ktorá bola v
na 725 miliónov eur.
Česku zapletená do metylalkoholovej aféry s
Do škandálu boli zapojené banky RBS, Barclays, následkami na ľudských životoch.
UBS, Deutsche Bank, Societe Generale,
Zrod konkurznej mafie: Ďalším podozrivým
JPMorgan, Citibank a makléri RP Martin. S
spolupracovníkov bratov Krajniakovcov je Peter
výnimkou JPMorgan získala každá banka nejakú Bleha. Spoznali sa s ním na začiatku 90-tych
formu úľavy z vymeranej pokuty.
rokov v prostredí straníckych mládežníckych
Zd roj : B een ow. sk (ori g . ), B B C. co. u k rt. com ,
organizácií ako Kresťansko-demokratická mládež
eu ropa. eu
Slovenska a Občiansko-demokratická mládež. Tu
E V 4 8 9 4 /1 3
sa dali dokopy aj s Ľudovítom Tóthom a ich
súčasným bossom Danielom Lipšicom.
Milan Krajniak, jeho brat Juraj a Peter Bleha
sa sústreďovali na skupovanie a personálne
obsadzovanie firiem, ktoré nevedeli splácať
svoje záväzky a boli pred konkurzom. Takto sa
usilovali zmocňovať nehnuteľnosti, ktoré mali v
majetku. Bránili veriteľom presadzovať
oprávnené záujmy, marili konkurzné konania a
exekúcie.
Dražba: V čase, keď blokovali veriteľov,
nehnuteľnosti prenajímali sami sebe, pričom
nájomné vyplácali formou zápočtov. Zmluvy o
nájme boli uzavreté na veľmi dlhé obdobie.
Niekedy nehnuteľnosti prenajímali ďalším
podnikateľom alebo ich priamo prevádzkovali a
brali si z nich všetky výnosy. Firmám, ktorým
dlhovali obrovské peniaze, neostalo nič iné, len
si olizovať laby. Takýmto spôsobom sa
presadzovali napríklad v krachujúcich firmách
Fix, Stardust Hotels, Meteor a Perun. Vo firme
Stardust Hotels im v podvodoch pomáhali aj
ich súčasní stranícky pajtáši Ľudovít Tóth a
Ján Lazar.
Podvody a korupcia: Keď už sa raz zmocnili
nehnuteľností, chceli si ich poistiť natrvalo.
Úplatkami si na katastrálnych úradoch získali
spolupracovníkov, ktorí boli ochotní predstierať
omyl a rozdeliť pozemky, kde budovy stáli, na
dve parcely. Potom sa okamžite snažili predať
nezastavené časti pozemkom iným
podnikateľom a zhrabnúť tučné zisky. Niektoré
praktiky tejto partie boli až priveľmi agresívne.
Milan Krajniak preto usúdil, že bude lepšie,
keď sa trochu stiahne a v akcii ponechá ako
bieleho koníka brata Juraja. Milan v tom čase
aktívne pôsobil na tlačovom oddelení KDH a
musel si dávať pozor, aby jeho politická kariéra
neskončila skôr, než začala.
Blehu hodili cez palubu: V kauze Stardust
Hotels začala polícia v Nitre trestné stíhanie
pre trestný čin podvodu. Vyšetrovateľ chcel
okrem Petra Blehu obviniť aj Juraja Krajniaka,
lenže v tom zasiahol jeho mocný brat Milan.
Prostredníctvom svojich politických konexií
zabezpečil, že stíhaný bol len Bleha, ktorý sa
nakoniec musel postaviť aj pred súd a za celú
Vyd áva obč. združenie I n d ym ed i a S K, o.z., Staré Grunty 36, 841 01 Bratislava, IČO: 421 75500, ISSN: 1 339-0503, www. i n d ym ed i a. sk.
Radi uverejníme vaše články, názory či komentáre, zaslať ich môžete na i n [email protected] n d ym ed i a. sk .
túto organizovanú skupinu aj vyfasoval trest.
5.Budúcnosť našej kultúry je v mládeži. Mrzí
podporovanie klišé projektov, aktivít, ktorých
Lipšicov účtovník: Milan a Juraj Krajniakovci sa dopad na samotný rozvoj kultúry je minimálny.
nás, že v ostatných rokoch zanikli mnohé
vďaka ochrane politikov môžu tváriť ako
Vnímame plytvanie prostriedkov na podporovanie mládženícke kluby a organizácie, že sa
neviniatka. Ich podnikateľské vyčíňanie z 90mládeži nevenuje pozornosť, ktorá by sa mala.
najmä predsudkových projektov, pričom pre
tych rokov, ktoré hraničilo s mafiánskymi
Aj preto zdôrazňujeme: odovzdávajme mládeži
národnosť dôležité kultúrne nástroje ako je napr.
praktikami, ostalo nepotrestané. Aj preto dnes
všetko to dobré, čo v našej kultúre je.
rómsky jazyk, rómske divadlo, rómske médiá,
môže firma Juraja Krajniaka Arthur & Partner
rómska literatúra, sa vyčlenilo miesto niekde na
robiť účtovníctvo pánovi čistému, samému
Rómky a Rómovia, vieme, že byť Rómom v
konci našich kultúrnych potrieb. To, čo formuje a
veľkému predsedovi NOVA Danielovi Lipšicovi. buduje každú inú národnosť, sme my, Rómovia,
dnešnej dobe nie je ľahké. Aj preto oceňuje
Zd roj : Li pši c. n et
odvahu všetkých tých, ktorí sa prihlásili k
dovolili odsunúť na vedľajšiu koľaj.
M em oran d u m róm skeh o n árod a
Rómky a Rómovia, v roku 1 991 bol nám,
Rómom, priznaný štatút národnostnej menšiny.
Bolo to gesto vládnucej moci, ktoré dalo nášmu
národu šancu zaradiť sa medzi ostatné
národnosti žijúce na Slovensku ako rovnocenný
partner. Bola to šanca po rokoch asimilácie
pozdvihnúť svoju kultúru na také miesto v
spoločnosti, ktoré jej právom patrí. Po viac ako
dvoch desaťročiach od tohto momentu si však
musíme klásť otázku: čo sme my, Rómovia,
urobili pre rozvoj svojej kultúry, pre rozvoj nášho
národa?
Rómky a Rómovia, či sa nám to páči alebo nie,
musíme konštatovať, že v uplynulých
desaťročiach sme pod tlakom ekonomických
zmien úplne zabudli na ochranu svojej kultúry,
na ochranu svojho jazyka, na poznávanie
vlastnej minulosti, na hrdosť či na osobnosti
rómskej kultúry. Nenesú však za to vinu naši
bratia a sestryv osadách, žijúci v chudobe.
Zodpovedná by mala byť naša inteligencia.
Dnes po mnohých rokoch sa tak stalo.
Dobrovoľne a so všetkou vážnosťou chceme
ako inteligentní a vzdelaní Rómovia prebrať
dnes zodpovednosť ale na druhej strane aj
vyzvať tých, čo rozhodujú, k tomu, aby nám tu
zodpovednosť za stav našej vlastnej kultúry aj
zverili. Lebo zmena je viac ako žiaduca! O našej
kultúre nemôžu naďalej rozhodovať ľudia, ktorí o
nej nič nevedia a ani jej nerozumejú.
Rómky a Rómovia, uvedomujeme si zlú situáciu
v stave rómskej kultúry, ktorá nám pred očami
zaniká. Namiesto podpory dôležitých aktivít či
inštitúcií, ktoré majú potenciál kvalitne budovať a
šíriť odkaz našich predkov, tak ako v každej inej
národnosti to robia ich inštitúcie, dnes viac ako
kedykoľvek predtým vidíme systematické
Rómky a Rómovia, vyzývame vás preto všetkých
– nedopusťme pokračovanie tohto stavu. Vráťme
sa ku koreňom našej kultúry, dajme jej úroveň,
ktorá jej právom patrí, dajme jej vážnosť a úctu.
Majme na pamäti, že kultúra národa, to nie je u
Rómov len spev a tanec. V tom už vynikáme
dávno a všetci to vieme.
Čo ted a potrebu j e n aša ku l tú ra?
1 .Rómska kultúra potrebuje systematickú
podporu rómskeho jazyka. Je nevyhnutné, aby
finančné prostriedky v rámci dotačných programov
na podporu kultúry smerovali predovšetkým do
rozvoja jazyka, lebo to je naše jediné bohatstvo a
dedičstvo po našich predkoch. Ak dopustíme, aby
bol náš jazyk prznený, ak sa nenaučíme úcte k
štandardizovanému jazyku, ak dopustíme, že sa v
roku nevydá ani jediná kniha v našej materčine,
kopeme svojmu národu hrob.
2.Rómska kultúra potrebuje podporu výskumu a
vydávania publikácií (DVD, filmov) z oblasti teórie
kultúry, histórie, politológie, sociológie, etnológie,
muzikológie s dôrazom na život Rómov na
Slovensku, podporu mapingu stavu rómskej
kultúry v jednotlivých regiónoch
3.Rómska kultúra potrebuje rovnomerný a
trvaloudržateľný rozvoj všetkých ostatných oblastí
kultúry – divadla, literatúry, výtvarného umenia.
Všetky tieto oblasti potrebujú takú podporu, aby sa
mohli kontinuálne rozvíjať a tým obohacovať
kultúru krajiny, v ktorej žijeme.
4.Rómska kultúra potrebuje rozvoj informovanosti
a v tomto prípade predovšetkých rómskych médií,
ktoré pracujú v rómskom jazyku. Rómske médiá
môžu byť nielen silným zjednocujúcim prvkom
nášho národa, ale tiež môžu zohrať dôležitú
vzdelávaciu funkciu hlavne pre tie časti komunity,
ktoré žijú v segregovaných lokalitách. Médiá nám
dávajú šancu pochopiť kto sme a nájsť si svoju
cestu ako národ, preto na ne nesmieme zabúdať.
rómskej národnosti pri sčítaní ľudu. Hoci nás
oficiálne pribúda len pomaly, je potrebné
zvôrazniť, že pri každom sčítaní je nás viacej.
Od roku 2011 oficiálne 1 05 738 osôb. Sme
šťastní, že k rómskemu jazyku ako jazyku
materinskému sa prihlásilo 1 22 51 8 osôb,
pretože to je už sila, ktorú je potrebné brať
vážne. A za to vám všetkým ďakujeme.
Rómky a Rómovia, milí priatelia, sympatizanti,
Nerómovia, obraciame sa aj k vám, ktorí
vnímate situáciu našej kultúry a naše problémy
s nami prežívate. Budeme radi za každú
pomocnú ruku. Budujme spoločne kultúru
hodnú našej histórie a najmä vhodnú a
potrebnú pre nové dni rómskeho národa, ktorá
by obohacovala celú slovenskú spoločnosť.
Dobre a najmä rozumne využívajme možnosti,
ktoré nám zákony Slovenskej republiky dávajú
na to, aby sa naša kultúra uchovala, budovala,
zveľaďovala. Podpísaní účastníci konferencie
Rómska kultúrna identita ako kľúčový segment
pri presadzovaní ľudských práv a v procese
integrácie, ktorá sa konala v Prešove 7.
novembra 201 3.
Poznámka: Konanie konferencie Rómska
kultúrna identita ako kľúčový segment pri
presadzovaní ľudských práv a v procese
integrácie bolo podporené MK SR v rámci
programu Košice 201 3-Európske hlavné mesto
kultúry a Úradom vlády SR v rámci programu
Kultúra národnostných menšín.
E l i ta bu d e robi ť všetko pre to, aby sa u d ržal i pri
m o c i . A to j e to , č o m á te m a ť n a p a m ä ti . B u d ú
pou žívať arm ád u a n ám orn íctvo a kl am stvá
al ebo h oci čo, čo m aj ú , aby sa u d ržal i pri m oci .
N eh od l aj ú sa vzd ať. P retože n epozn aj ú ži ad n y
i n ý systém , ktorý by u d ržoval i ch d ru h .
R o xa n n e M e a d o ws
Download

DDEENNNNÍÍKK NNEEZZÁÁVVIISSLLÝÝCCHH