Propozície Skalickej mestskej florbalovej ligy
2014/2015
Výkonný výbor:
Marek Hurban, 0949266077 [email protected]
Juraj Chovanec, 0904428883, [email protected]
PhDr. Alexander Pokovič, 0904449563, [email protected]
Spoluorganizátor:
Centrum voľného času Skalica
Realizácia:
31.08.2014 – 01.07.2015
Miesto:
Telocvičňa - hala, Stredná odborná škola strojnícka v Skalici
Budú použité schválené mantinely
Kategória:
Muži bez určenia veku
Počet kôl:
Základná časť sa hrá na dve kolá. Hrá sa systémom každý s každým. Podpísaný rozpis
zápasov tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto propozícií.
Počet družstiev:
V sezóne od 31.08.2014 sa Skalickej mestskej florbalovej ligy zúčastní 13 družstiev.
Mestskej ligy sa môžu zúčastniť iba tie mužstvá, ktoré sa zaregistrujú na súpiske ligy a
registrácia im bude potvrdená.
Hrací čas:
Základná časť: 3x15 minút hrubého času. Čas sa zastavuje iba pri vstrelenom góle a pri
vylúčení. Posledné tri minúty sa tiež hrá hrubý čas.
Play off: 3x20 minút hrubého času. Čas sa zastavuje iba pri vstrelenom góle a pri vylúčení.
Posledné tri minúty sa hrá čistý.
Predkolo play off: 3x20 minút hrubého času. Čas sa zastavuje iba pri vstrelenom góle a pri
vylúčení. Posledné tri minúty sa hrá čistý.
Finálové zápasy: teda o 1-2 miesto 3x20 času. Čas sa zastavuje iba pri vstrelenom góle a pri
vylúčení. Posledné tri minúty sa hrá čistý.
Prestávka: medzi tretinami je 2 minúty, medzi zápasmi 5 minút.
Žiadny zápas nemôže skončiť nerozhodne, zápasy sa hrajú do rozhodnutia. Ak zápas skončí
v riadnom hracom čase nerozhodne, prídu na rad samostatné nájazdy a to 3 z každého
mužstva.
Okrem podmienok zmenených v týchto propozíciách sa uplatňujú platné pravidlá florbalu.
Kontumácia:
Ak sa mužstvo nedostaví do 10 minút od plánovaného začiatku, zápas bude kontumovaný
(5:0) v prospech dostaveného mužstva.
Za prvú kontumácia v sezóne sa trest - pokuta neudeľuje.
Za druhú kontumáciu v sezóne sa udeľuje trest – pokuta pre mužstvo vo výške 20,- Euro,
s termínom splatnosti do 3 dní odo dňa kontumovaného zápasu (po dohode je možné zaplatiť
priamo pred nasledujúcim zápasom). Do zaplatenia tejto pokuty nemôže mužstvu nastúpiť na
ďalší zápas.
Za tretiu kontumáciu v sezóne sa udeľuje trest – pokuta vo výške 30,- eur a takto sa po 10,eur pokuta zvyšuje za každý zápas.
Pri piatich kontumáciách je mužstvo vylúčené z príslušného ročníka ligy a zároveň nie je
pripustené do ďalšieho ročníka ligy
Podmienky
prijatia:
1) Vyplnená súpiska s aktuálnym dátumom jej odovzdávania.
2) 250,- € za každý tím uhradených do 25. 08. 2014 odovzdaním osobne proti potvrdeniu
výboru ligy + odovzdanie prihlášky do CVČ za každého hráča pod 30 rokov. (túto zmenu
si vyžiadala finančná situácia a situácia ohľadne nezáujmu mužstiev riešiť rozhodcov,
zapisovateľov a upratovanie).
Financie:
Vybrané financie (štartovné, pokuty) môžu byť použité iba po odsúhlasení výkonného výboru
Skalickej mestskej florbalovej ligy a použité na dokúpene potrebného materiálneho
zabezpečenia pre chod ligy.
Strana 1 z 6
Propozície Skalickej mestskej florbalovej ligy
2014/2015
Súpiska:
Mužstvo tvorí 20 hráčov (2x brankár, 18x hráč). Na súpiske je riadne označenie brankára,
kapitána mužstva a členov realizačného tímu mužstva (max. 3). Jednotlivec neuvedený na
súpiske nesmie byť v priestore hráčskej lavičky. Mužstvo je zostavené z mužov bez
limitovania veku, z čoho môžu byť iba traja aktívni hráči ( hokej, hokejbal, florbal), okrem
mestských líg.
Kapitán mužstva nie je oprávnený zapožičať si pre potreby vypísania zápisu o zápase
odovzdanú súpisku mužstva od rozhodcovského stolíka.
Prestup:
Prestup hráča z mužstva do mužstva je možný iba na základe schválenej prestupovej listiny.
Prestup musí byť nahlásený na email ligy do piatku do polnoci, inak je neplatný.
Prestupovú listinu a novú súpisku mužstva (s novým dátumom a podpismi) musí mužstvo
odovzdať príslušným rozhodcom pred začatím zápasu. Inak je nová súpiska neplatná.
Administratívny poplatok za prestup je 10,- €.
Ak zapísaného hráča mužstvo nepustí, hráč sa môže odhlásiť z ligy, čím sa stane voľným
hráčom. Ako voľný hráč sa môže znova prihlásiť do ligy na súpiske mužstva, ale za poplatok
15,- €.
Po prestupe nemôže byť daný hráč nasledujúcich 7 kôl vymenený do ďalšieho (iného)
mužstva, avšak nemusí odohrať žiadny súťažný zápas za stávajúci celok. Porušenie tohto
pravidla môže byť potrestané pokutou 50,- € a následným zastavením hráčskej činnosti vo
výške vymeranej výkonným výborom.
Každý hráč, ktorý v základnej časti (nie v jednom mužstve) neodohrá 8 zápasov, teda aspoň
jednu jej tretinu, nemôže nastúpiť do nadstavbovej časti ligy (predkolo play off + play off).
Všetky súpisky budú kontrolované výborom ligy a porušenie tohto pravidla môže byť
potrestané pokutou 50,- € a kontumáciou zápasu, prípadne vylúčením z ligy.
V prípade dlhodobej PN hráča, vedenie mužstva preukáže jeho dlhodobú PN ofoteným
potvrdením o PN a príslušný hráč bude mať pripočítaných 50% zmeškaných zápasov pre NP
ako odohrané.
Všetky poplatky sa platia Skalickej mestskej florbalovej lige!!!
Koniec prestupov:
Koniec prestupov je stanovený na deň 01.01.2015 o 00.00.
Súpiska –
dopísanie
a vymazanie
hráčov
Do 01.11.2014 sa môže neúplná súpiska dopísať o voľného hráča za poplatok 10,-€ (týkajúce
sa hráčov, ktorí do dňa prestupu nemali v aktuálnej sezóne klubovú príslušnosť v inom
mužstve ligy).
Po 01.11.2014 sa za doplnenie súpisky do celkového počtu 20 hráčov platí poplatok 15,-€
výkonnému výboru za každého hráča.
Do 01. 01. 2015 teda po celé prestupové obdobie, nie je vymazanie hráča z ligovej súpisky
spoplatnené
Podmienka účasti:
Prihláška mužstva, účasť na rozlosovaní, súpiska potvrdená kapitánom a vedúcim mužstva
odovzdaná do 25.08.2014, spolu s prílohou, a to fotokópiou predných strán občianskych
preukazov, hráčov na súpiske, poplatok za každého hráča na súpiske a prihláška do CVČ za
každého hráča. Ak nemá občiansky preukaz, tak fotografia s uvedením celého mena a dátumu
narodenia (hráči celej súpisky môžu byť na jednej A4 ak sa vojdú).
Každé mužstvo má dohodnuté farby dresov, zmenu farby je potrebné konzultovať na
výkonnom výbore.
Vedúci a kapitán mužstva sú zodpovední za použitie schválených pomôcok a vybavenia
mužstva pre florbal.
Bezpečnosť:
Za zdravotný stav a bezpečnosť účastníkov zodpovedá kapitán a vedúci mužstva. Každý
účastník je povinný mať so sebou občiansky preukaz a kartičku poistenca.
Každé mužstvo zodpovedá za vlastnú lekárničku.
Poistenie:
Účastníci jednotlivých družstiev štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Trest:
Pre tresty sa plne využívajú platné pravidlá.
Strana 2 z 6
Propozície Skalickej mestskej florbalovej ligy
2014/2015
Pokiaľ je hráčovi udelená ČK2 a teda stop na jeden zápas, jeho hráčska činnosť je
pozastavená v dĺžke vymeranej v platných oficiálnych pravidlách súťaže a zároveň mužstvo,
ktorého je členom, platí disciplinárnu pokutu vo výške 5.00 EUR výkonnému výbou ligy.
Rovnaký postup prebieha aj pri udelení ČK3, v tomto prípade vo výške 10.00 EUR. Za každý
ďalší prehrešok toho istého hráča, teda opakujúce sa karty, platí hráč vždy toľký násobok
pôvodnej sumy, koľký raz sa trestu dopustil. Pokiaľ pokuta nebude preukázateľne uhradená,
mužstvo nemôže nastúpiť do zápasu v lige.
Mužstvo môže byť potrestané komisiou rozhodcov a výkonným výborom i za vulgárne sa
vyjadrovanie členov svojho mužstva nielen počas zápasu, ale i po jeho skončení, či už osobne
alebo na Internete či inom médiu. Hráčom mužstva je stále tá osoba, ktorá je uvedená na
platnej súpiske mužstva, bez rozdielu toho či práve aktívne hrá, alebo je divákom zápasu.
Protest:
Mužstvo podáva protest najneskôr do utorka večera a to formou oficiálneho emailu na adresu
ligy. Protest musí byť konkrétny a vecný a je treba, aby ho poslal vedúci alebo kapitán
mužstva. V opačnom prípade je prostest neplatný a výkonný výbor ligy sa daným problémom
ďalej nebude zaoberať.
Hlavný rozhodca:
PhDr. Alexander Pokovič
Rozhodcovia:
Musia byť na športovisku minimálne 15 minút pred začiatkom zápasu.
Rozhodcovia prvého zápasu hracieho dňa sú zodpovední za inštaláciu tabule na ukazovanie
skóre a jej pripojenie na elektrinu.
Rozhodcovia posledného zápasu hracieho dňa sú zodpovední za odinštalovanie tabule na
ukazovanie skóre a jej úschovu do určenej skrine (rozhodcovský stolíka jeho vybavenie
inštalujú i upratujú zapisovatelia).
Na každý zápas budú pridelení dvaja rozhodcovia, ktorí tento zápas budú rozhodovať.
Rozhodcovia majú povinné oblečenie: čierne štulpne, čierne trenírky, červený, prípadne
zelený rozhodcovský dres (všetci majú rovnaké – určený pre rozhodcov). Ostatná výstroj
rozhodcu je podľa platných pravidiel florbalu.
Každý rozhodca má k zápasu k dispozícii dva ligou schválené dresy (červený a zelený)
a ostatné veci podľa platných pravidiel florbalu.
Za nomináciu rozhodcov na príslušné hracie kolo je zodpovedný výkonný výbor ligy.
Hlavný
zapisovateľ a
časomerač
Zapisovatelia a
časomerači
René Pálka
Musia byť na športovisku minimálne 10 minút pred začiatkom zápasu.
Zapisovateľa a časomerač prvého zápasu hracieho dňa sú zodpovední za inštaláciu stoličiek
a rozhodcovských stolíkov, ako i za ovládania tabule z rozhodcovského stolíka a jeho
napojenie na elektrinu.
Zapisovateľa a časomerač posledného zápasu hracieho dňa sú zodpovední za odinštalovanie
stoličiek a rozhodcovských stolíkov, ako i za ovládania tabule z rozhodcovského stolíka a ich
uloženie do určených skriniek.
Dvaja u stolíka rozhodcov sú vždy z mužstva, ktoré je ako hosť v nasledovnom stretnutí.
Vyhotovujú zápis o stretnutí a zodpovedajú za riadne meranie času.
Majú k svojej práci vlastné prepisovačky a zároveň sú zodpovední za to aby v priestore
rozhodcovského stolíka nebol nikto iný, okrem tých čo zabezpečujú jeho chod.
Pre prípad poruchy ukazovateľa skóre majú k dispozícii 3ks stopiek, uložených u ovládania
tabule.
Každý zapisovateľ sa pred začatím sezóny písomne zaviaže plniť si svoje povinnosti pri
nominácii na zápas.
Zapisovateľ je zodpovedný za nahlásenie potreby vytlačenia čistých zápisov hlavnému
zapisovateľovi tak, aby nebol narušený zápis zápasov.
Zapisovateľ, nie je oprávnený zapožičať kapitánovi mužstva odovzdanú súpisku pre potreby
vypísania zápisu o zápase.
Nesplnenie si povinností zapisovateľa a časomerača sa trestá pokutou 50,- €, na zodpovednú
osobu, ktorá je povinná pokutu uhradiť vedeniu ligy do 48 hodín po nesplnení si povinností.
Strana 3 z 6
Propozície Skalickej mestskej florbalovej ligy
2014/2015
Vylosovanie:
Vylosovanie sa uskutoční na spoločnej schôdzi všetkých tímov 20. 7. 2014
Zmena termínu:
Mužstvo je povinné sa dostaviť na zápas v stanovenom termíne, čakacia doba je 10 minút.
Pokiaľ mužstvo nastúpi na hraciu plochu v minimálnom počte pre začatie zápasu stanovenom
platnými pravidlami florbalu, nemôže mužstvo požiadať o čakaciu lehotu.
Každé mužstvo môže požiadať iba o jednu zmenu termínu počas celej sezóny. Zmena
termínu je možná len vtedy, ak s ňou budú súhlasiť všetky štyri mužstvá z obidvoch zápasov,
ktoré si vymieňajú termín. Čas zápasu je nemenný a nedá sa spätne vykompenzovať.
Príprava
Za prípravu ihriska a priľahlých priestorov zodpovedajú vždy obe mužstvá prvého zápasu
a upratanie ihriska toho ktorého hracieho dňa.
Za prípravu rozhodcovského stolíka zodpovedá zapisovateľ a časomerač, ktorí ho budú
v prvom zápase hracieho dňa obsluhovať.
Za upratanie ihriska a všetkých priľahlých priestorov (mantinele, brány, hracia plocha,
chodby, šatne, WC, sprchy, priestor och hlavného vchodu k bránke = trávniky a chodník)
zodpovedajú obe mužstvá posledného zápasu toho ktorého hracieho dňa.
Za upratanie rozhodcovského stolíka zodpovedá zapisovateľ a časomerač, ktorí ho budú
v poslednom zápase hracieho dňa obsluhovať.
Poriadok:
Za poriadok používaných priestorov počas realizácie dňa zodpovedajú tie mužstvá, ktoré
priestor používajú.
V telocvični je zakázané konzumovanie jedla.
Po skončení každého zápasu je mužstvo povinné upratať priestor vlastnej striedačky,
odniesť všetky veci ktoré tam nepatria. Je jedno či tam zostali po predchádzajúcom
zápase alebo nie. Ak v priestoroch striedačky zostal neporiadok a nastupujúce mužstvo
na to neupozornilo rozhodcov, ktorí to uvedú zo pásisu o stretnutí, považuje sa to za
neporiadok mužstva, ktoré striedačku využívalo. Za neporiadok sa považuje
i povylievaná voda.
Fajčenie, žuvanie tabaku a požívanie akéhokoľvek alkoholu je v celom priestore
športovej haly zakázané.
V prípade, že tento zákaz poruší člen niektorého mužstva, bude mužstvo potrestané pokutou
vo výške 50,-€.
Spôsobené škody
na inventáre
telocvične:
Za spôsobené škody v používaných priestorov zodpovedajú tie mužstvá, ktoré daný priestor
v tú chvíľu využívajú.
Bezpečnosť
odložených vecí a
cenností
Za bezpečnosť odložených vecí a cenností zodpovedá samo mužstvo.
Usporiadateľ odporúča, aby si mužstvo dalo svoje cennosti do jedného batohu – tašky a tú
mal jeden člen mužstva na starosti.
Počet hráčov:
Počet hráčov na ihrisku je 4+1.
Výstroj:
Mužstvo je povinné mať dresy dohodnutej farby. Inak na výstroj platia platné pravidlá
florbalu.
Hráči musia mať certifikované hokejky, a brankár musí mať certifikovanú masku.
Brankár nesmie mať mikinu s kapucou, prípadne zipom, prípadne kapsami.
Pravidlá a predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu a týchto propozícii.
Hodnotenie:
Postup
skončení
základnej
časti ligy:
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
a) body zo vzájomných zápasov,
b) skóre zo vzájomných zápasov,
c) celkové skóre – kedy prvý je vyšší počet strelených gólov
d) žreb.
pri Vyraďovacích bojov a predkola play off sa môžu zúčastniť len tí hráči, ktorí odohrali aspoň
jednu tretinu všetkých súťažných zápasov základnej časti – teda minimálne 8 stretnutí.
Po skončení základnej časti každého ročníka sa vyhotovuje tabuľka poradia, z ktorej sa
vychádza pri určovaní nasadenia do PLAY OFF, ako i boj o postup do nasledovného ročníka.
Strana 4 z 6
Propozície Skalickej mestskej florbalovej ligy
2014/2015
Do PLAY OFF postupuje priamo prvých šesť tímov. Siedmy až desiaty celok sa stretnú
v takzvanom predkole play off hranom nasledovným systémom (malé play off): Siedmy celok
nastúpi do vyraďovacej fázy proti desiatemu celku a ôsmy celok nastúpi do vyraďovacej fázy
proti deviatemu celku. Séria sa hrá na dva víťazné zápasy.
Vyraďovacie boje sa hrajú nasledovných systémom:
Štvrťfinále: 1- (postupujúci celok z predkola s horším umiestnení po ZČ),
2 – (postupujúci celok z predkola s lepším umiestnení po ZČ)
3-6
4-5
Semifinále: podľa postupujúcich (zoradenie podľa umiestnenia v základnej časti)
Do baráže pôjdu posledné dva celky. Jedenáste mužstvo základnej časti nie je súčasťou ani
predkola, ani barážových bojov a sezóna sa preňho po základnej časti končí.
Povinnosti
účastníkov
voči lige:
Kapitán a vedúci mužstva (prípadne ich zástupci) sú povinní zúčastňovať sa každej pracovnej
ligy porady účastníkov ligy.
V prípade neúčasti nie sú účastníci povinní informovať o výsledkoch pracovnej porady
nezúčastnených.
Potvrdenie odsúhlasenia a prevzatia týchto propozícií
Vylosované
číslo
Názov mužstva
1.
Bolts
2.
Bílí Tigry
3.
FC Bukekela
4.
Olmeca Team Skalica
5.
Uragán Senica
6.
Snipers Dolní Bojanovice
7.
Mlátičky
8.
FBC Jets
9.
G-Tigers
10.
ŠpelunCrew
11.
FBC Sokol Skalica
12.
FBC Letničie
13.
Wise Monkeys
Podpis kapitána
Strana 5 z 6
Propozície Skalickej mestskej florbalovej ligy
2014/2015
Strana 6 z 6
Download

Propozície Skalickej mestskej florbalovej ligy 2014/2015