PETRŽALSKÉ NOVINY
R
1. 4. 2011 • ročník 17 • číslo 7
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Téma: Teplo
Lokálna kotolňa či centrálny zdroj
tepla? Cena tepla pre obyvateľov predstavuje najväčšiu položku v nákladoch
na bývanie.
dvojstrana 12
- 13
Pontónový mostík
opravia
V priestore Šintavská – Topoľčianska
je cez Chorvátske rameno lávka pre
peších. Nemá majiteľa a jej stav si
vyžaduje opravu.
strana 14
Divoké cintoríny sú
rizikom
Cintoríny pre zvieratá sú hitom
posledných rokov. V ľuďoch však
vyvolávajú rozporné pocity. Dôstojnou
alternatívou divokých cintorínov je
kremácia.
strana 17
Poradne
Na tejto strane uverejňujeme pravidelne odpovede odborníkov na otázky
a problémy čitateľov.
strana 20
Svetlo na konci Starého mosta
F
otografia rekonštruovaného Starého mosta nie je náhodná. Ani
to svetielko na jeho konci. Petržalke
už nestačí nádej ani volebné tárania či tridsaťročné
socialisticko-kapitalistické
chlácholenia a blúznenia
o nejakom, vraj - metre.
roky
Potrebuje obyčajnú istotu
ako realitu, že jej dopravné problémy sa vyriešia. Práve Starý
most má to prvé poslanie. Koľajovoelektričkou a tram-trainom spojiť dva
brehy Dunaja. Odbremeniť hromadnú autobusovú a automobilovú individuálnu prepravu obyvateľov Petržalky do „veľkého mesta“ a späť. Štyri
mosty nestačia, hustota a tlak na ne
majú ráno a popoludní všetky znaky
dopravného kolapsu. O niekoľko rokov už bude totálny, celodenný a zasiahne ako metastázy celú Bratislavu.
Petržalčanom treba vrátiť aspoň niečo
z toho, čo oni roky dávali celej Bratislave vo forme daní fyzických osôb. Je
nás najviac, ako hovorí petržalský starosta, dávali sme aj najviac zo všetkých
17 mestských častí. Aj naším pričinením sa rekonštruovala a skrásnela his-
torická časť Starého Mesta. Preto je
čudné, ak nám z neho posielajú odkazy, aby sme budúcou električkou z Pe-
Petržalčanom treba vrátiť
aspoň niečo z toho, čo oni
dávali celej Bratislave.
tržalky nevláčili cez Starý most „naše“
petržalské problémy na „ich“ Šafárikovo námestie. (Žeby zasa povolebný
staromestský pašalík? A kto je paša?
Má ešte gate či už sukňu?) A vzápätí
sa poradí prepravovať Petržalčanov
lodnou dopravou. Denne.
„Hodnotovo“ možno tento
návrh doplniť o ďalšie tri riešenia: v lete preplávať Dunaj,
v zime prekorčuľovať, odvážnejší ho preletia rogalom.
(Viac a vážne o (ne)budúcnosti bratislavsko-petržalskej koľajovej dopravy na str. 3)
Rudolf Gallo, foto: Miroslav Košírer
2 • 1. 4. 2011
Kytica od starostu
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Pre pani Boženu Borzovú
Pri svojej práci sa stretávam s mnohými inšpiratívnymi ľuďmi, ktorých príbehy vo
mne budú rezonovať po zbytok života. Pani Ružena Borzová vedie klub seniorov na
Vígľašskej ulici a bolo mi cťou odovzdať jej prvú kyticu od starostu Petržalky.
P
red rokom tuhé mrazy
opäť upriamili pozornosť
na ľudí bez domova. Seniori
im preto na schodoch svojho klubu ponúkli teplý čaj,
kávu a čosi pod zub. Pani
Ružena ma poprosila, aby
sme v novinách uverejnili výzvu občanom, ktorí by
im chceli venovať šatstvo či
deky. O pár týždňov mrazy ustúpili a zavolala opäť.
Chcela poďakovať darcom
a myslím, že vtedy po prvý
raz spomenula aj Vlada.
S blížiacou sa jarou bolo záujemcov o čaj menej, až ostal
len on. Prichádzal každý deň,
na pohľad jeden zo stoviek
podobných, nocujúcich vo
viaduktoch a podchodoch.
V jeho povahe však bolo čosi
plaché, čosi čo naznačovalo,
že radšej sklopí hlavu, akoby
sa hádal. No väčšina z nás
sa od bezdomovca odvráti
skôr, ako príde na druhé dojmy. Pani Ružena nie, Vlada
prijala s otvoreným srdcom
a keď sa krehké puto dôvery
začalo meniť v pevné základy
priateľstva, poskytla mu útočisko v záhradnom domčeku.
Spolu s manželom ho navštevovali denne, v tom čase
sme spolu často telefonovali. Rozprávala, ako sa Vlado
mení, aký je poriadkumilovný, ako ochotne pomáha
na záhrade a akoby preňho
rada spravila ešte viac. Netrvalo dlho a získala kontakt
na jeho rodinu. Veľké veci sa
skladajú z malých fragmentov a v každom príbehu sú
momenty, ktoré pri rozprávaní nikdy nevynecháte. Ja
si vždy spomeniem, ako mi
Ruženka hovorila o prvom
telefonáte s mamou. Tá ťažko chorá žena žila dlhé roky
v strachu, že jej syn je mŕtvy.
Nestrácajúc nádej sa denne
modlila. Keď sa dozvedela, že
je nažive, bola veľmi šťastná.
Rozplakala sa, až keď počula, že Vlado fajčí. Nie preto,
že by jej vyše 50-ročný syn
porušil prísľub z detstva, ale
jednoducho preto, že každý
máme svoj prah znesiteľnej
bolesti a trápenia. Odvtedy
si tie dve ženy volali pravidelne. Na jeseň bolo všetko
pripravené, aby sa mohol
po desiatich rokoch na uli-
ci vrátiť do rodných Košíc.
V týchto dňoch je na rehabilitačnom liečení. Neviem,
či prestal s cigaretami, ale
so životom bezdomovca
skoncoval, dokonca aj s alkoholom. Pani Ružena sa ho
v apríli chystá navštíviť. Pri
našom poslednom rozhovore mi Vlado povedal, že mu
zachránila život. Dlho som
nad tým premýšľala, zrejme
to bude pravda. Ako málo
stačí...
Pani Ružena Borzová nepomohla len jednému, dnes
už bývalému bezdomovcovi, pomohla i mne a azda
aj mnohým ďalším, ktorí
Tureckí učitelia v Petržalke
O
sem tureckých odborníkov z oblasti školstva
tento týždeň zavítalo do najväčšej bratislavskej mestskej
časti v rámci európskeho
projektu Partnerstvá Comenius Regio, podprogram
celoživotného vzdelávania
Cross Cultural Communication
(Medzikultúrna
komunikácia). Na pôde petržalského miestneho úradu
ich privítal zástupca starostu
Martin Miškov. Tureckí hostia sa počas týždňa zoznámia
so slovenským vzdelávacím systémom, zúčastnia sa
na viacerých vyučovacích
hodinách na základných
školách a vo štvrtok nebudú
chýbať na oslavách Dňa učiteľov mestskej časti Bratislava–Petržalka.
Okrem vzájomného spoznávania tureckého a slovenského systému vzdelávania a odbornej prípravy,
tradíciií histórie, kultúry,
s dôrazom na komunikáciu
pedagógov v anglickom jazyku petržalskí a tureckí pedagógovia pracujú na spoločných výstupoch. Výsledkami
ich spoločnej práce bude
tvorba loga a webu projektu, ilustrovaný prekladový
3-jazyčný slovník a receptár
národných jedál.
Prínosom
petržalskej
strany počas trvania dvojročného projektu bude
celoročná súťaž žiakov petržalských základných škôl
o spoločnej a rozdielnej
histórii Slovenska a Turecka „História magistra vitae“,
dramatizované rozprávky
„Šeherezáda“ pre deti školských klubov pri ZŠ a pre
škôlkarov, nahrávka DVD,
projekty žiakov a ich výstava
s názvom „Merhaba a güle,
güle“ („Ahoj a dovidenia“),
výstava – Majstrovské dielo
Orhama Pamuka (tureckého spisovateľa – nositeľa
Nobelovej ceny za literatúru), školská výtvarná súťaž
„Lietajúci koberec“, výstava
svojpomocne zhotovených
učebných pomôcok petržalských učiteľov, prehliadka
ich tvorivosti a vytvorenie
brožúry o výsledkoch projektu. Tureckí pedagógovia
vytvoria podobné projekty
doma, lenže so slovenskými
reáliami.
(mgl)
ten príbeh počuli a aspoň
na chvíľu sa zamysleli. Ak
je aj vo vašom okolí človek,
ktorý si zaslúži úctu, napíšte
nám a my mu kyticu od starostu doručíme. Predavačka, ktorá sa aj po dvadsiatich
rokoch dokáže každé ráno
usmiať, učiteľ, ktorý vo vás
veril, keď to ostatní vzdali,
človek, ktorý ostal, keď iní
odišli. V dnešnej dobe je
ľahké stať sa cynikom, preto
potrebujeme príbehy o skutočných hrdinoch. Tie nás
dokážu inšpirovať, spraviť
z nás lepších ľudí.
Autor: Lucia Drevická
foto: Marián Podlesný
Inzercia:
PETRŽALSKÉ
NOVINY
6383 8640
Domáce tiesňové volanie
Pre dosiahnutie lepšej starostlivosti o seniorov mestská časť
Bratislava–Petržalka prichádza
so spustením pilotného projektu
Domáceho tiesňového volania.
Zameraný je na zníženie zdravotných a sociálnych rizík starších,
alebo postihnutých osôb.
Mestská časť Bratislava–Petržalka sa
rozhodla vyjsť dôchodcom v ústrety.
V spolupráci s Asociáciou samaritánov
Slovenskej republiky pripravila pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke
novú telefónnu asistenčnú službu.
„Snahou mestskej časti je, aby dôchodcovia mohli viesť samostatný
život vo vlastnom domácom prostredí a pritom mali záruku okamžitej
pomoci v prípade potreby,“ vysvetľuje
starosta Vladimír Bajan zámer služby
domáceho tiesňového volania, ktoré
podporuje nové sociálne trendy v Európe, spojené so sociálnou integráciou
ľudí. Domáce tiesňové volanie využíva
moderné telekomunikačné technológie. Senior nosí na ruke náramok, ktorý slúži zjednodušene povedané ako
vysielačka. V krízovej situácii (jednoduchým použitím tlačidla na náramku)
senior vyšle núdzový signál a dispečer
tiesňovej služby sa s ním okamžite spojí a zistí, akú pomoc senior potrebuje
a okamžite ju zabezpečí.
Hlavným cieľom novej služby je znížiť zdravotné a sociálne riziká starých,
alebo postihnutých osôb tým, že budú
mať so sebou pomoc 7 dní v týždni
a 24 hodín denne.
Pilotný projekt Domáceho tiesňového volania chce mestská časť vyskúšať medzi dvadsiatimi dôchodcami. Seniori, ktorí majú o takúto
asistenčnú službu záujem, môžu
kontaktovať Mestskú časť Bratislava-Petržalka, oddelenie sociálnych
vecí, Kutlíková 17, 5. poschodie, číslo dverí 505, tel. č. 02/68 286 856.
INZERCIA
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
PETRŽALSKÉ NOVINY
Pohnime veci dopredu!
Výzva poslancom
Mestského zastupiteľstva
hl. mesta SR Bratislavy
P
olitici, odborníci, ale aj laická verejnosť v poslednom
čase diskutujú o reálnej možnosti riešenia Nosného dopravného systému – o vybudovaní
koľajovej dopravy. Spájala by
centrum mesta s Petržalkou
a stala sa tak súčasťou Bratislavskej integrovanej dopravy.
Zároveň by akceptovala medzinárodný dopravný projekt TEN
– T 17. Podarilo sa nájsť také
riešenie, na ktorom sa zhodli Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR aj hlavné
mesto Bratislava. Zároveň je tu
neopakovateľná možnosť získať
na tento projekt financie z Operačného programu Doprava.
Petržalka, to je štvrtina obyvateľov Bratislavy. Nie sú to
len Petržalčania, cítia sa byť aj
Bratislavčanmi. Sídlia tu významné spoločnosti s veľkým
počtom zamestnancov, tisícky
ľudí z iných mestských častí tu
navštevujú zdravotnícke zariadenia, chodia sem za nákupmi
či oddychom. Petržalka je sídlom viacerých vysokých škôl,
len Ekonomickú univerzitu
navštevuje viac ako 12-tisíc študentov.
Všetci títo ľudia si zaslúžia
Vašu podporu a Vaše zásadné
stanovisko k riešeniu nosného
dopravného systému.
Blíži sa 31. marec, keď na rokovaní mestského zastupiteľstva budete rozhodovať o tom,
či Bratislava chce využiť túto
jedinečnú šancu, chce využiť
ponúkané európske prostriedky a realizovať koľajový systém,
ktorý by niekoľko desaťročí
ťahajúce sa diskusie posunul
o míľový krok ďalej. Táto šanca sa nebude opakovať. Alternatívou k Vášmu pozitívnemu
rozhodnutiu môžu byť ďalšie
roky otáľania, diskusií a hľadania financií, ale aj absolútny kolaps dopravy a s tým súvisiace
problémy, ktoré skomplikujú
život v hlavnom meste.
Za využitie tejto ponuky
a za dané riešenie hovorí aj
veľká zadlženosť mesta či stále doznievajúca hospodárska
kríza, ktoré nedávajú takmer
žiadne šance na nájdenie iných
zdrojov financovania Nosného
dopravného systému či rekonštrukcie Starého mosta.
Vážené poslankyne a vážení
poslanci, my poslanci Miestne-
ho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka, obraciame
sa na Vás, aby ste sa na marcovom rokovaní zastupiteľstva
podporili svojím hlasom to, aby
Bratislava využila historickú
šancu, aby sme si nedali zobrať
možnosť, ktorá sa nám po rokoch štúdií, projektov, diskusií
a konferencií ponúka. Pohnime
veci reálne dopredu.
Zahoďte politické tričká,
v prvom rade sme Bratislavčania. Buďme tí, ktorí nehovoria,
ale konajú pre budúcnosť nášho
hlavného mesta.
Poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka
Výzva adresovaná poslancom
mestského zastupiteľstva zastupujúcich Petržalčanov:
Ján Budaj - Zmena zdola, Viera
Kimerlingová – KDH, Robert
Kaliňák – Smer, Dušan Čaplovič
- Smer, Anna Dyttertová - KDH,
Stanislav Fiala – KDH , Marian
Greksa – s podporou SDKÚDS, SaS, KDH, Most-Híd, OKS,
Oliver Kríž - nezávislý kandidát,
Alena Krištofičová – SDKÚ,
Ľudmila Farkašovská - SF, Tomáš Ágošton – Most-Híd.
Niet inej alternatívy pre Petržalku ako koľajová doprava - električka i tram-train, ak sa má
zásadne a čo najskôr vyriešiť problém petržalskej dopravy, - tvrdí rozhodne starosta Petržalky
Vladimír Bajan. Pokračujme v rozhovore...
Po trojtýždňovom maratóne stretnutí, porád, konzultácií
na rôznych úrovniach štátnych
a samosprávnych orgánov, ak
to niekto tvrdí, potom chce pre
úzko stranícke záujmy tento
projekt zmariť. Ak totiž nebude
mestská koľajová doprava z Ja-
Električka či metro, alebo aj - nič
Druhé kolo verejnej diskusie k Nosnému dopravnému systému v Bratislave sa uskutočnilo
pred dvoma týždňami. Z diskusie vyberáme...
Ivo Nesrovnal, podpredseda BSK, krajský a mestský
poslanec sa o. i. vyjadril, že sme stratili zo zreteľa, že projekt TEN – T 17 je projektom slovensko-európskeho spojenia. Sem príde rýchlovlak z Paríža, Nemecka, stretával
by sa s dopravnými tepnami - Dunajom a pokračoval by
ďalej na Slovensko. Podľa neho sme ho ľahko zmietli zo
stola a nahradili projektom lokálnym - električkou z Petržalky. „Sme za projekt, ten však musí problémy riešiť, nie
ich vytvárať. Musí mať programový charakter, aby sme
ho nemuseli o tri roky opravovať. Námietky technického
charakteru, či má byť na povrchu, alebo pod ním, či sa
to stihne do roku 2015, vrhá pochybnosti na realizáciu
projektu.“
Petržalka dáva Bratislave najviac - ona jej nič?
Projektu petržalskej električky a tram-trainu (električko-vlak) pochybovači aj
odporcovia vyčítajú, že ohrozí
významnejší železničný projekt TEN – T 17, ktorý má vysokorýchlostnou traťou spojiť
Paríž – Viedeň – Bratislavu.
1. 4. 2011 • 3
D O P R AVA
níkovho dvora do centra mesta,
potom medzinárodný TEN – T
17 s tunelom popod Dunaj má
len malú šancu, ak ju vôbec dostane. Bol by neekonomický.
Čo keď projekt električky
predsa neprejde 31. marca
na mestskom zastupiteľstve?
Milan Ftáčnik, bratislavský primátor odmietol úvahy
o ohrození projektu TEN - T 17: „My hľadáme synergiu,
aby sme ho dokončili v roku 2014 - 2020 za ďalšie európske peniaze. Predpokladalo sa, že 550 mil. eur bude
stačiť, aby sme sa dostali z Petržalky až do Rače, ba až
na letisko. Keď sa to naprojektovalo, zistilo sa, že to nestačí, že treba dvojnásobne viac peňazí. Tie nemáme.
Preto urobme prvú časť projektu. Doprastav tvrdí, že
majú pripravený projekt Filiálka-Predmestie na realizáciu,
my tvrdíme, že naša predstava o trati v Petržalke je tiež
pripravená. Nejdeme proti sebe. Otázka znie, z čoho to
financovať. Z akých peňazí opravíme Starý most, z čoho
budovať električku z Petržalky? Po voľbách sme zdedili
mesto s dlhmi za 100 miliónov eur. Ak môžeme v tejto
situácii získať 250 mil. eur z eurofondov na projekt električky, využime ich.“
Oliver Kríž, poslanec Mestského zastupiteľstva
a Miestneho zastupiteľstva Petržalka zdôraznil: „Ako
poslanec hovorím, že za projekt budem hlasovať oboma
rukami naraz.“ Je nepríjemne prekvapený, že sú dve skupiny, ktoré ho chcú zmariť. Prvú definoval ako spiatočníkov a popletencov, ktorí nezastupujú žiadnych reálnych
ľudí a nemajú reálnu šancu proces zvrátiť. „Druhou skupinou sú tí, ktorí sa snažia politikárčiť. Na nich môže projekt
reálne padnúť, lebo majú politický mandát, za ktorý sa
budú schovávať a v rámci volebnej frustrácie, keď nevyhrala zaslúžilá umelkyňa, budú sa snažiť pravdepodobne
tento projekt ...“ (potlesk publika). „Preto sa obávam, že si
prekašleme príležitosť a v Petržalke zostane naďalej diera,
kde sa budú túlať bezdomovci alebo preháňať psy..“
Bude to podraz na všetkých
Bratislavčanoch v čase, keď
máme ministra dopravy, ktorý
chce niečo urobiť pre Bratislavu.
Buď Petržalka zostane súčasťou
mesta, alebo ju chce niekto
od neho úmyselne odrezať.
Má pykať za to, že primátorom
je Ftáčnik a petržalským starostom Bajan?
Nie je to príliš osobné?
Ale také tamtamy znejú
v zákulisí. Bol by to vraj úspech
nezávislých... Plytké ľudské myslenie, vysoká partajná nenávisť.
Nech to však povedia Bratislavčanom priamo a nahlas, nie podlo.
Niet inej alternatívy?
Je ešte jedno „riešenie“. Dopravovať Petržalčanov z jedného brehu Dunaja na druhý lodnou
dopravou. Tak to navrhla na mestskej rade starostka Starého Mesta.
Nekomentujem. To už ponechám
na úvahu Petržalčanom...
Rudolf Gallo, foto: Miroslav Košírer
4 • 1. 4. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY/INZERCIA
V období, keď sa často rozpráva o zlyhávaní vzdelávacieho
systému a len pár
dní po tom, ako sa
stránky novín zaplnili informáciou
o žiakoch zabarikádovaných
v triede, sme
oslávili Deň
učiteľov.
Poďakovali sme učiteľom
N
apriek neľahkej situácii,
v ktorej slovenský pedagóg uviazol, sa na význame jeho
spoločenskej úlohy nič nezmenilo. Všetkým, ktorí neprestali
veriť, že ich práca je poslaním,
že pozitívne kreovať ďalšie generácie nikdy nestratí zmysel,
všetkým, ktorí spoza katedry aj
po rokoch hľadia do tvárí žiakov a vidia v nich nové výzvy,
patrí tá najúprimnejšia vďaka.
Petržalskí učitelia základných
a materských škôl sa aj tento
rok stretli v DK Zrkadlový háj.
Programom sprevádzala sympatická televízna moderátorka
Zlatica Puškárová, ktorá prezradila, že k učiteľskému povolaniu nemá ďaleko. Obaja jej rodičia totiž zasvätili tejto profesii
svoj život. Odmenou pre učiteľov neboli len tituly a ďakovné
listy od starostu. Svoju formu
poďakovania opäť pripravili
aj deti a mladí. V programe
sa predstavil folklórny súbor
Lúčka, Sláčikové kvarteto Konzervatória v Bratislave a nechýbalo ani strhujúce predstavenie
tanečnej skupiny Haló, Haló.
Catering zabezpečili žiaci SOŠ
na Pántoch 9.
Ďakovný list starostu mestskej časti Petržalka Vladimíra
Bajana si prevzali pedagógovia
základných škôl a materských
škôl: Mgr. Stanislava Skačanová (ZŠ Černyševského),
RNDr. Martina Gurňáková, (ZŠ
Gessayova), Mgr. Milota Marčišová (ZŠ Holíčska), Mgr. Helena Marczelová (ZŠ Nobelovo
námestie), Mgr. Gréta Krčulová
(ZŠ Pankúchova), RNDr. Mária Petráková (ZŠ Turnianska).,
Mgr. Ľubica Rinčová (MŠ Gessayova), Lucia Zubáková (MŠ
Röntgenova), Dana Janočková
(MŠ Šustekova), Jana Kučerová
(MŠ Lachova).
Titul Škola roka 2010 získala
ZŠ Turnianska 10. Ocenenie
sa udeľovalo už po tretí raz,
pričom hodnotiace kritériá sa
zaostrovali na kvalitu poskytovaných služieb svojim žiakom,
rodičom, zamestnancom, partnerom školy a širokej verejnosti v regióne.
Aj tento rok využili žiaci, ich
rodičia, ale aj bývalí absolventi
možnosť verejne povedať - toto
je „Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem“. Listov s nomináciami na ocenenie prišlo deväť,
porota nakoniec vybrala troch
laureátov.
Nahlas, no najmä verejne
vyjadriť úctu a vďaku chceli
rodičia detí z MŠ Röntgenova.
O tamojšej riaditeľke napísali:
„Pani Silvia Jánošíková je láskavá, obetavá, skromná, a hlavne
jej empatia je základom prístupu k deťom. Jej príjemné
a ústretové vystupovanie vo
vzťahu k rodičom, ale aj pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom MŠ je základom vytvárania príjemného
a tvorivého prostredia v škole.
Pre rodičov je denne k dispozícii, vždy milá a ochotná odpovedať na nevyčerpateľné množstvo rodičovských otázok. Pani
Jánošíková patrí k najobľúbenejším pedagógom materskej
školy a vďaka nej sa deti tešia
na každý deň v škole.“
Rodičia detí z tretej triedy
MŠ Bradáčová navrhli Beatu
Hromekovú, ktorá je podľa
ich slov síce nenápadná a tichá, no úsmev z tváre jej nikdy
nezmizne. „Každú slzu utrie,
odreninku pofúka, deti pritúli, rukavice či šál osuší. Choré
dieťa dá stokrát pozdraviť, pošle mu obrázok a pripomenie,
že na neho čaká a teší sa. Sú
to maličkosti, ktoré potešia rodičov aj deti. Je úžasne tvorivá
a vie si získať deti pre tvorivé
programy a projekty v prírode,
pracovné a výtvarné činnosti,
hudbu, divadlo. Vedomosti,
ktoré získavajú deti v materskej škole, budú určite používať
každý deň a pritom možno zabudnú, že ich to naučila práve
pani učiteľka Beatka.“
Pani Marcela Nemčeková nikdy nezabudne na pani
učiteľku Elenu Hlavatú, ktorá v jej synovi nerozvíjala len
vedomosti, ale pestovala aj
vlastnosti, ktoré ho robia lepším človekom: „Mali sme veľké
šťastie že nášho Tomáša zaradili do prváckej triedy pani
učiteľky Hlavatej v ZŠ Lachova, učiteľky a mamy v jednom.
Mala úžasnú schopnosť vyvolať u prváčikov túžbu vzdelávať sa a vidieť život vôkol seba
novým pohľadom v atmosfére
plnej pohody, vzájomného rešpektovania a dôvery. Keď deti
postúpili do ďalšieho ročníka,
pani učiteľka Hlavatá neľutovala čas, aby ich prišla pozrieť
a spýtať sa, ako sa im darí. Deti
jej s radosťou ukázali zošity
a tešili sa na jej láskavý humor,
ktorým hodnotila ich chyby
a nedostatky. A dnes práve humor pomáha nášmu Tomášovi
prijímať aj negatívne správy
s nadhľadom.“
Dňa 28. 3. 2011 pri príležitosti osláv Dňa učiteľov uskutočnilo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
slávnostné oceňovanie vynikajúcich pedagógov, medzi
ktorými nechýbali ani petržalskí. Veľkú medailu sv.
Gorazda získala riaditeľka
ZŠ Prokofievova, Mgr. Daniela Petríková a Malú medailu
sv. Gorazda riaditeľka ZŠ
Holíčska RNDr. Elena Rapavá. Ocenenie za svoju prácu
z rúk bratislavského primátora prevzal dnes už bývalý riaditeľ Základnej školy Dudova
RNDr. Antonín Polách.
Autor a foto: LD
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV
v roku 2011
Mestská časť Bratislava-Petržalka hľadá komunikatívne,
aktívne osoby do funkcie sčítacieho komisára
pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Informácie: odd. organizačných vecí,
Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava,
1. posch. č. dv. 105, 106, tel: 6828-6821, 6828-6822
PETRŽALSKÉ NOVINY
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj,
vedľa redakcie PN)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
NOVINKA!
vyrovnávanie vlasov
keratínovou metódou
70 -100 eur
NECHTOVÝ DESIGN
JAPONSKÁ
MANIKÚRA
+ PEELING - 15 eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Wellness pedikúra
18,30 eura
KOZMETIKA
Permanentný make-up
Pri permanentnom make-upe
obočia alebo pier (83 eur)
+ masáž pleti ZADARMO
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Nechty
Lenka mobil: 0907 385 932
TURBOSOLÁRIUM
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
PERMANENTNÝ
MAKE-UP
Akciová cena
od 1. apríla - 73 EUR
OBJEDNAJTE SA UŽ TERAZ!
PETRŽALSKÉ NOVINY
To je môj názor
So záujmom som si prečítal v Petržalských novinách články o tom, ako
vyzerá – aj ako by mala vyzerať – Petržalka,
okolie našich panelákov, chodníky, terasy.
Súhlasím s tým, že bez nás
obyvateľov sídliska, nie je celkom možné udržať okolie čisté,
upratané, kultúrne. Som presvedčený, že každý z nás pomyselne tlieska starostovi, ak
chce do Petržalky vrátiť čistotu.
Ale iný názor mám na to, kto sa
má o čisté životné prostredie
postarať. Som riadny občan,
ktorý platí dane, vo voľbách
chodí odovzdať svoj hlas (aj
keď so zaťatými zubami) nieko-
Vyberáme z pošty
Prečo vypílili kríky?
Bývam na Topoľčianskej 19
a v našom okolí vypílili 9 zdravých kríkov od 120 -170 cm.
Neboli napadnuté žiadnymi
škodcami, ani neboli polámané. Namiesto orezu nám ich spílili cca 40 cm nad zemou - asi sa
pracovníkom nechcelo ani veľmi zohýbať, takže máme pred
domom namiesto akej-takej
predzáhradky 9 pahýľov, ktoré
budú slúžiť aspoň psičkárom,
lebo psi sa im určite potešili.
Kríky v lete pekne kvitli a neboli to ani alergény, viem to, lebo
nám aspoň 2 kusy pred domom
zostali. Odpad z pílenia sa nik
neunúval odniesť do kompostu,
leží už dva týždne vedľa detského
ihriska, na trávniku. Najhoršie je,
že táto likvidačná úprava zelene je platená z našich daní.
Výsadby náhradnej zelene sa
určite nedočkáme, takže firma
1. 4. 2011 • 5
POLEMIKA
mu, od koho očakáva, že bude
spravovať sídlisko v mene občanov, riešiť problémy a pod.
Hádam mi niekto nechce tvrdiť, že by sme sa mali vážne
vrátiť do rokov budovania socializmu a začať po sobotách
brigádovať – zametať terasy,
zbierať rozfúkané odpadky
a psie exkrementy. Za všetko je predsa niekto platený!
Dnes má človek čo robiť, aby
uživil rodinu, pracuje od vidím
si vyúčtuje činnosť, o ktorú ju
nikto neprosil.
Veronika N.
Čo na to starosta?
Orezy drevín v tejto lokalite
nezabezpečovalo naše oddelenie životného prostredia v predzáhradke si orezali kríky
samotní obyvatelia priľahlých
domov. Orezali aj ihličnany pri
chodníku. Do predzáhradiek,
vysadených obyvateľmi, dodávateľ vykonávajúci údržbu
verejnej zelene pre mestskú
časť nezasahuje. Aj táto situácia len dokazuje, že akokoľvek
majú obyvatelia dobrý úmysel
upraviť si kríky v predzáhradke,
mali by vedieť, že haluzový
odpad nepatrí do kontajnerov,
ktoré vyváža OLO. Mestská časť
víta aktivity Petržalčanov, ktorým záleží na ich okolí a jeho
vzhľade a snažia sa zveľadiť
a skultúrniť okolie obytných
do nevidím a počas víkendu
je rád, že môže byť s rodinou
a oddychovať.
Môj podiel na čistote sídliska je v tom, že riadne triedim
domový odpad a platím za to,
nerozhadzujem okolo seba
odpadky, nemám psa, ktorý by
špinil v dome, na terase, na trávnikoch, nemám zle vychované
deti, ktoré by kreslili po múroch,
demolovali lavičky a detské ihriská... To vari nestačí?
Upratovanie a čistotu musí
zariadiť miestny úrad, resp.
podniky, ktoré za to berú
peniaze. A ak sa pýtate, či by
ľudia prišli na brigádu, aby si
upratali okolo svojho domu,
tak otvorene hovorím – neprišli. Boli by sprostí...
GLOSA
Aj čistota chce cit
Kto absolvoval základnú vojenskú službu si
spomenie na niekdajšie rajóny: čisté je to, čo
je mokré. A tak sa oblievalo, umývalo, drhlo
do úmoru. Zbraňami boli metla, handra, vedro, voda - a šikanovanie.
Jaroslav Adamčo
súborov. Niekedy však aj dobrý
úmysel nemusí byť ešte vždy aj
odborný.
Podobné skúsenosti máme
aj s vysádzaním stromov či
kríkov na miestach, ktoré
prostredníctvom koreňových
systémov časom narúšajú inžinierske siete (vodovodné,
teplovodné, telekomunikačné,
plynové prípojky, káble elektrických rozvodov), krivia a dvíhajú
asfalt chodníkov, narušujú statiku budov, tienia bytom na nižších poschodiach atď., a preto
musia byť spílené.
Ak ide o verejnú zeleň, jej
údržba podlieha právnym normám a má ju na starosti mestská
časť, ktorá má uzavretú zmluvu
s dodávateľskou firmou, ktorá
aj po odbornej stránke túto činnosť vykoná, aby sa zabránilo
neodbornému zásahu.
Vladimír Bajan,
starosta
Najväčšie smetisko v Petržalke je pravdepodobne na Lužnej a Bosákovej ulici v bývalom
firemnom dvore. O nič lepšie na tom nie sú ani petržalské lesy pri Malom Draždiaku.
Ďalšie smetiská sme našli v Janíkovom dvore a v okolí.
To posledné odstupňované
podľa toho, akého kalibru
mazáka mal nováčik nad
sebou.
Najtruľovatejším
bola „šarža“ slobodník. Nútil
vystrašeného vojaka – hygienika čistiť záchody aj
zubnou kefkou. Čistota nebola cieľom, ale zámienkou
na liečenie vlastných komplexov. Občas sa mi však
zazdá, aj napriek plynutiu
desaťročí času, že niečo z tej
rajónovej vojenčiny zostalo
v našom civilnom živote,
hoci v inej dobe. Vidiac okolo seba, čistota tiež nie je
cieľom, ale len možnosťou,
príležitosťou. Zarobiť si. Sme
v časoch, keď už na všetko sú firmy, keď už každý
všetkému rozumie a všetko
dokáže urobiť (súdiac podľa
výpisov z obchodného registra alebo živnostenských
listov, na čo všetko má kto
oprávnenie, sme najmúdrejším národom na svete).
Netvrdím, že na „robenie“
čistoty, dať veci do poriadku
a ten udržiavať, treba domácu vysokú školu, či zrýchlenú zahraničnú „university“
s americkými či anglickými
lektormi. To naozaj netreba.
Je to totiž jednoduché. Mať
ju v sebe. Vlastnosť, ktorá
je rovnocenná zručnosti,
schopnostiam a zodpovednosti. Lebo aj na čistotu treba
- cit. Ak prídete do bytu slovenského zbohatlíka, všetko je v ňom tip-top, najatá
firma „dodala“ upratovačku,
len poriadku, čistote a lesku
chýba - duša. Naši predkovia nám zanechali, kedy sa
má dom poriadkom blýskať
a citovo - voňať. Najmenej
tri razy do roka musela byť
dedina a domy v nich upratané, čisté, kričiace do ulíc
- na Vianoce, na Veľkú noc
a dedinské hody.
Ako štafetu si to nesú naše
dediny dodnes. Aby som
nekrivdil - i mestá, tie menšie, neanonymné. V posledných dvoch desaťročiach
sme od tohto generáciami
prenášaného vzťahu k blízkemu či vzdialenejšiemu
prostrediu, čo je už mimo
našich múrov, rodinných domov, bytov - upustili. Panelák
to cíti. Aj okolie, čo je pred
ním a za ním. Výnimkou nie
je ani petržalský. Obnovený,
či neobnovený. Práve ten
obnovený ešte kontrastnejšie: hoci je vynovený, krajší,
napriek zatepleniu stále chladný. Sú veci a činnosti,
ktoré nemožno robiť len tak,
„pre poriadok“, ak chýba vnútorná zaujatosť, zmysel pre
mieru a estetiku, vnútorná
potreba domácich mať naozaj a svojsky čisto a mať také
veci a tam, ako a kde ich cítia
len tí, ktorí tam dennodenne
žijú. Nie je to zložité ani ťažké.
Len treba zísť z tých poschodí dolu...
Rudolf Gallo
Foto: Lucia Drevická
6 • 1. 4. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
PETRŽALSKÉ NOVINY
Ako sme šliapali s plnou poľnou
Vychádzka po severozápadnej časti petržalskej obrannej
línie na prahu jari mala byť neoficiálnym otvorením sezóny
v bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici. Dva dni pred plánovanou vychádzkou výdatne pršalo a v porovnaní s prvými
dňami týždňa, keď sa ručička teplomera blížila k dvadsiatke, sa výrazne ochladilo. To však neprekážalo tridsiatke ľudí,
ktorí sa v sobotné popoludnie 19. marca stretli pod Novým
mostom. Bolo chladno, fúkal severák, ale nepršalo.
Čatu výletníkov si na povel vzal „plukovník“ Ivan Horský
z občianskeho združenia Zachráňme petržalské bunkre,
ktorému asistoval „desiatnik“ Tomáš Tkáčik. Čata bola zložená zo skúsených turistiek, niekoľkých manželských alebo
partnerských dvojíc a ďalších jednotlivcov. Jadro útvaru
vytvorilo osem „bunkrológov“ z Moravy kompletne oblečených v „maskáčoch“.
Cesta po hrádzi od Nového mosta po Most Lafranconi
bola pomerne nudná, spomenuli sme však, že v oblasti Pečnianskeho lesa boli kedysi utáborené napoleonské vojská,
ktoré ostreľovali vtedajší Prešporok alebo Pressburg. Malý
Filipko, najmladší účastník vychádzky, vyzbrojený dvoma
pištolami, nám tvrdil, že on takú delostreleckú guľu videl
na jednom z domov, keď išli s ockom na Hrad. Na základe
toho ho veliteľ čaty určil za prieskumníka čaty.
Schopnosti prieskumníka sme ocenili po zídení z hrádze, keď sme začali v lese hľadať bunker s označením BS-1
s krycím názvom Štěrkovište. Dozvedeli sme sa, že v lese sa
nachádzajú ešte ďalšie tri takéto bunkre. Ich raritou je, že
sa nachádzajú v záplavovom pásme Dunaja, s čím počítali
aj ich stavitelia. Aby boli bunkre chránené pred veľkou vodou, vo vchode majú nachystané špeciálne drážky, do ktorých bolo možné v prípade potreby vložiť dosky. Bunkre
BS-2 Paseka a BS-3 Mulda sú skryté v lese. Na ceste sú však
nastriekané značky, ktoré prípadným záujemcom o ich objavenie uľahčia orientáciu. Bunker BS-4 Lány je neprehliadnuteľný, ak idete po hrádzi smerom na hraničný priechod
Berg, pozorné oko ho zahliadne aj vpravo pri ceste autom
z Mosta Lafranconi. Žiaľ, tieto objekty sú zanedbané.
Cesta k ďalším objektom bývalej československej obrannej línie už viedla cez polia, kde na našu výpravu bolo
zvedavé aj stádo srniek. Vedľa diaľničného nadjazdu sme
uvideli bunker BS-6 Vrba a na Kapitulskom poli popri delostreleckých strieľňach aj objekt BS-7 nazvaný Cvičiště.
Vychádzka sa končila v bunkri BS-8, kde nás vďaka Mirovi
Košírerovi, predsedovi OZ, čakala vykúrená strelecká miestnosť.Vykúrená je počas zimy pre všetkých návštevníkov.
Vášnivá turistka pani Marcela, rodáčka a obyvateľka Petržalky, sa vyjadrila, že pochodila mnohé oblasti Slovenska
a okolitých krajín, ale netušila, že v jej blízkosti sa nachádzajú také vzácne objekty a zaujímavá príroda. Návštevníci
z Moravy obdivovali najmä pestré expozície v bunkri BS-8.
Na záver sme skonštatovali, že bolo dobré, že malý Filipko
nemusel počas nášho putovania použiť „služobnú“ zbraň.
(ih)
Všetci veľkí vedci
boli kedysi hravými deťmi, ktoré
vymýšľali rôzne
pestvá, vyrábali
si jednoduché
hračky, skúšali
experimenty.
Aj hračka je prínosom vo vede
Ž
iaci 2. B, 3. A, B a 4. A, B
ZŠ Dudova 2 sa zúčastnili na interaktívnej výstave
Kaleidoskop – Vedecká hračka v multifunkčnej miestnosti
Centra vedecko-technických
informácií SR. Išlo o pôvodnú
výstavu hračiek, kaleidoskopov
a hlavolamov pre veľkých i malých, prostredníctvom ktorej sa
deťom otvorili mnohé záhady
vedy a techniky. Už Komenský
hovoril o učení hrou a platí to
stále. Každé z našich detí si našlo tú svoju „naj“ hračku a keď
sme sa na ceste domov delili
o pocity a dojmy z výstavy, vedela som, že rozhodnutie usporiadateľov bolo správne.
Všetky veľké objavy sú
v podstate veľmi jednoduché.
Verím, že aj tento deň prispel
k nejakému pozitívnemu objavu, ktorého autorom bude
niektoré z našich detí, návštevníkov tohoročnej výstavy.
Mgr. Alena Lampertová
Škôlkari sa tiež učia moderne
Základné školy inovujú učebné metódy.
Interaktívne tabule sa v triedach objavujú
čoraz častejšie. S touto pomôckou sa však
zoznamujú už aj petržalskí škôlkari.
M
aterskej škole Šustekova
33 sa ako prvej v našej
mestskej časti podarilo tabulu
na zefektívnenie výchovnovzdelávacieho procesu zaobstarať, a tak sa deti už od januára
môžu s povolaniami, zvieratkami či farbami zoznamovať
po novom: „Nie je to jediná
forma, ktorou vzdelávame, ale
len doplnková forma výučby
na prepojenie materskej a základnej školy predprimárneho
a primárneho vzdelávania,“
vysvetľuje tunajšia riaditeľka
Jana Mikušová. „Interaktívna
tabuľa má všestranné využitie,
či už na grafomotoriku alebo
na výučbu rôznych kompetencií a výkonových štandardov
nášho školského vzdelávacieho
programu Radosť. Tvorí obsaž-
nú knižnicu, kde sa deti dozvedia o geometrických tvaroch či
farbách. V budúcnosti by sme
tabuľu radi pripojili do internetovej siete, aby si učiteľky mohli
materiály jednoduchšie sťahovať a pripravovať sa na prácu.“
Práca s tabuľou deti baví
a na aktivity sa tešia, podobne je to aj s počítačom. Podľa
riaditeľky ho väčšina pozná
už z domu. „Minulý rok sme
dostali počítač od firmy IBM
s programom na edukačné
aktivity predprimárneho vzdelávania. Niektoré s ním vedia
veľmi dobre pracovať. Často sa
však stretávame s tým, že majú
skúsenosť s nesprávnymi hrami. Hry vedúce k zabíjaniu by
sme mali v tomto veku rozhodne vylúčiť. V materskej škole
používame výučbové hry, vďaka ktorým sa môžu mnohému
naučiť.“ Výhodou interaktívnej
tabule oproti počítaču je, že sa
do aktivít môže zapojiť viac detí:
„K počítaču sa zmestia najviac
štyria, ak učiteľka využíva tabuľu, môže sa zapojiť celá trieda.
Už viac rokov vedieme krúžok
Informačno-komunikačných
technológií a táto pomôcka
nám pomôže prácu skvalitniť.“
Zakúpenie tejto pomôcky
plánujú aj ďalšie materské školy.
Lacná záležitosť to však nie je:
„Podľa prvej ponuky, ktorú sme
dostali, stála 2 600 eur plus 300
eur za inštruktáž pre dve učiteľky. Vo vianočnej ponuke sa
nám ju podarilo získať za 2 500
eur a inštruktáž pre štyri učiteľky. Nákup tabule sme hradili
z 2 % daní, no na celú sumu by
tieto prostriedky nestačili, napokon sme získali sponzorské
peniaze od rodičov našich detí
a tým sme ju dofinancovali.“
Autor a foto: Lucia Drevická
PETRŽALSKÉ NOVINY
1. 4. 2011 • 7
INZERCIA
Veselí nezbedníci –
LENTILKY Baranček a Kura
Premýšľate nad tou správnou odmenou pre vašich šibačov? Vsaďte na istotu
a dvojicu nezbedníkov tohtoročnej Veľkej noci. Sú tu LENTILKY Baranček a Kura!
Duté figúrky sú vyrobené z tej najjemnejšej mliečnej čokolády a v brušku im poskakujú pestrofarebné LENTILKY. Veselý úsmev zvieratiek určite zažiari v každom košíčku
s výslužkou a rozveselí tak každého šibača pri zaslúženom veľkonočnom maškrtení.
Dve nové tváre čokoládových veľkonočných sviatkov,
LENTILKY Baranček a Kura (22,5 g), nájdete vo vybraných obchodoch
od jari 2011 za odporúčanú maloobchodnú cenu 0,35 EUR.
Regeneračno-rekondičné centrum
Ak vám
nechodia
pravidelne
PROREHAB
PETRŽALSKÉ
NOVINY
Redukčný kurz od 4. 4. – 28. 6. 2011
Pilates + cvičenie v bazéne s hudbou
volajte
6381 3255
Miczkiewičová 13, Bratislava, tel.: 0903 247 776
• 2 x 2 hodiny do týždňa - v pondelok a stredu začiatočníci
• v utorok a štvrtok mierne pokročilí
cena
kurzu len
začiatok cvičení o 17,30 hod.
OKNÁ
SALAMANDER
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
200 €
Tešíme sa na vaše podnety, návrhy , reakcie
email: [email protected]
8 • 1. 4. 2011
Striekačky na ihrisku
Zmeny v MHD
sa nás týkajú
List čitateľa
Dopravný podnik zase
urobil zmeny v petržalskej MHD a ako to býva
zvykom, v neprospech
cestujúcich.
Zrušili linku č. 82, lebo nebola plne využitá. Ale nvyužitá
bola preto, lebo to bola linka
celkom nová a ľudia si na ňu
ešte nezvykli. Môj manžel ňou
cestoval každý deň do práce
a nebol sám, počet cestujúcich postupne stúpal. Nie
je pravda, že chodila vždy
prázdna. V čase špičky viezla
niekoľko desiatok ľudí. Stačilo
jej prevádzku obmedziť len
na špičku, ako je to aj u iných
spojov, ktoré vozia ľudí hlavne
do práce. Osemdesiatdvojka
bola od Farského pod Novým
mostom za 8 minút, zatiaľ čo
teraz treba niekoľkokrát prestupovať a cesta trvá aj 35 minút. Peši je to 25 minút.
Nový riaditeľ nespojil dve
linky, ale ich úplne zrušil a vymyslel celkom novú linku 89,
ktorá by bola okrem Sviatku
Všetkých svätých sotva plne
využitá. Obmedziť ju však len
na špičku je nezmysel! Táto
linka by slúžila výhradne návštevníkom cintorína a divadla
Aréna. Odkedy je na návštevu cintorína nejaká špička?
Okrem toho, z autobusu sa
nielen vystupuje, ale sa doň
musí aj nastúpiť. Na cintoríne
odpočívajú zväčša príbuzní
ľudí z Petržalky, takže spoj
má zmysel, len keď pôjde
cez Petržalku. Kde asi nastúpia, keď osemdesiatdeviatka
pôjde od Sadu J. Kráľa cez
Viedenskú rovno k cintorínu?
Potom môže pán riaditeľ zrušiť aj túto linku, pretože bude
chodiť úplne prázdna a ušetrí
ešte viac.
Linka 99 – to, že starším ľudom
sa ťažšie nastupuje do starých
autobusov, je bez diskusie, ale
koniec koncov, nastúpia. Ale
čo mamičky s kočíkmi? Bez
cudzej pomoci nenastúpia.
Spoj 99 je kľúčový, pretože
spája prakticky celú Petržalku
s obchodmi a nemocnicou,
kde chodia mamičky s deťmi
a starší ľudia na vyšetrenia.
Ing. Daniela Nagyová
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T
Petržalská kultúra
List čitateľa
Týmto si vás dovoľujem pozvať na kultúrne podujatie do DK Lúky. To, čo uvidíte po vystúpení
zo zastávky Braník (a aj na fotografiách), nepotrebuje žiadny komentár. Okrem toho, že vás
ohrozuje naklonený stožiar verejného osvetlenia,
padajúce konáre z vyschnutých stromov, schátraná konštrukcia trhoviska Braník, neosvetlený
priestor, torzo betónovej lavičky, spiaci bezdomovci v podpultových železných skrinkách, aj
pod schodiskom, ktoré sa rozpadáva.
Ak by ste chceli odhodiť nejaký odpad, nenájdete tu ani odpadkové koše, treba si tiež dávať
pozor na úraz elektrickým prúdom z otvorenej
elektrickej rozvodnej skrine a nechránených káblov, ktoré visia zo striech prístrešku trhoviska.
Okrem iného tento priestor môžete použiť
ako verejné WC, ako to bežne robia návštevníci
okolitých pohostinských podnikov.
Prajem nezabudnuteľný kultúrny zážitok.
V sobotu 5. marca som bola na prechádzke so svojou
19-mesačnou dcérkou. Zašli sme aj na naše obľúbené
ihrisko na Černyševského ulici 5, ktoré je teraz veľmi
pekne zrekonštruované. Cestou na ihrisko som našla
na zemi pri lampe niekoľ ko injekčných striekačiek, zrejme po narkomanoch.
V pondelok 7. marca sme sa vybrali opäť na ihrisko,
ale to mi už nedalo a zavolala som na mestskú políciu
159 a opýtala som sa príslušníka, kto má na starosti odpratanie injekčných striekačiek. Pán policajt mi povedal,
že to nie je v kompetencii mestskej polície a prepojil ma
na okrsok mestskej polície do Petržalky. Tam bol už pán
policajt prívetivejší a povedal, že pošle hliadku. Hliadka
prišla po tridsiatich minútach, odfotila si miesto a zavolala miestny podnik VPS a odišla. Ani po hodine to nikto
nedošiel upratať. Dnes je streda 9. marca a striekačky
sú stále pri ihrisku. V utorok 8. marca prišla na ihrisko
učiteľ ka s deťmi, chlapci mali loptu, a tak si išli kopať
na trávnik. Tak som ju na striekačky upozornila a ona
povedala chlapcom, aby sa tam nehrali.
Chcela by som sa opýtať, kto to má v kompetencii
upratať, pretože na ihrisko chodí veľa mamičiek s malými deťmi a väčšie deti sa hrajú okolo ihriska, kde sú
aj už spomínané striekačky. Taktiež by som sa chcela
opýtať, či sa čistia ihriská, respektíve či ich niekto aj
kontroluje, vymieňa piesok.
Ing. Zuzana Korček
Rastislav Gemerský
Patrí pes do paneláku?
N
iektoré právne poriadky, napr. český, už nepovažujú
zviera za vec, ale za živú bytosť. Od toho sa odvíja aj
moja úvaha o tom, či má alebo nemá pes svoje miesto v bytovom dome. Psychológ by celkom iste našiel veľa dôvodov,
prečo sa má od detstva rozvíjať vzťah detí ku zvieratám a ako
je zviera dôležité pre osamelých ľudí. Napadajú mi v tejto súvislosti slová klasika: „Človek, ktorý nemá rád zvieratá, nie je
dobrým človekom.“
Keď však niekto chová zviera v obytnom dome, musí mu
vytvoriť také podmienky, aby jeho prítomnosť v byte neprimerane nezaťažovala ostatných ľudí.
Klásť si otázku, či pes do paneláku patrí alebo nepatrí, je
zbytočné. Je to každého slobodná voľba. Keď sa raz niekto rozhodne, že bude chovať psa, má na to právo. Ale každé právo
na seba viaže aj isté povinnosti. Zo strany majiteľa je to starostlivosť o zdravie psa, kŕmenie, pravidelný pohyb - „venčenie“,
čistenie po psovi a v neposlednom rade vytváranie všestranne
uspokojivých životných podmienok. Keď hovorím všestranne
– nejde tu len o psa a rodinu jeho majiteľa, ale aj o tých, čo
bývajú v jeho blízkosti.
Mgr. Daniela Lengyelová, PhD.,
poslankyňa MsZ MČ Bratislava Peržalka
Čo na to starosta?
Vážená pani Korček,
ďakujeme Vám za Váš za podnet. Je nepochopiteľné, ako
niekto môže odhodením striekačky na trávnik ohrozovať
zdravie ostatných obyvateľov,
najmä detí.
Je o to cennejšie, mať v Petržalke takých ľudí, ako ste
Vy, ktorým nie je ľahostajné,
v akom prostredí sa pohybujeme. Ďakujeme aj za fotky,
vďaka ktorým pracovníci Verejnoprospešných služieb rýchlejšie identifikovali miesto a nebezpečné striekačky z trávnika
ihneď odstránili. Budú tejto lokalite venovať zvýšenú pozornosť aj naďalej, aby príp. vedeli
na takúto situáciu zareagovať.
Do pozornosti Vám dávam
aj tzv. Zelenú linku s číslom
02/ 6382 0158, na ktorú môžu
obyvatelia svoje podnety, postrehy či žiadosti na čistotu
a poriadok v Petržalke nadiktovať na záznamník. Každé
ráno v pracovných dňoch pracovníci miestnej organizácie
VPS na podnety reagujú a ak
je to možné, tak hneď idú vykonať nápravu, alebo – podľa
charakteru činnosti - zaradia
podnet do harmonogramu
prác. Linka sa nám osvedčila
už v desiatkach prípadov. Je
vhodné nechať na seba mailový (prípadne telefonický)
kontakt, aby Vám pracovník
VPS mohol dať vedieť, ako sa
s Vaším podnetom naložilo,
alebo naloží.
Vladimír Bajan,
starosta
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
1. 4. 2011 • 9
JARNÉ SERVISNÉ AKCIE PORSCHE INTER AUTO
Akciové ceny olejového servisu pre vozidlá mladšie
a staršie ako 3 roky. Bližšie informácie a kompletnú ponuku
s cenníkom platným od 1. 1. 2011 nájdete na našej stránke
www.porscheinterauto.sk alebo priamo na našich prevádzkach
u servisných poradcov.
Prezutie pneumatík už od 19,50 € s DPH
Uskladnenie pneumatík 19,- € s DPH
(podľa modelu)
(jedna sezóna)
Pri kúpe pneumatík v našom servise máte u nás uskladnenie
na jednu sezónu ZADARMO
Vyčistenie klimatizácie len za 35,50 € s DPH
Pravidelným čistením klimatizácie predídete usadeniu
mikroorganizmov a plesní, ktoré môžu viesť k alergiám
a nepríjemnému zápachu vo Vašom vozidle.
Kontrola jazdeného vozidla Škoda alebo Volkswagen
kvalifikovaným posudkom iba za 10,- € s DPH
Navyše, v prípade potreby opravy Vám ponúkneme atraktívnu
cenu na jeho servis.
Odstránenie malých poškodení čelného skla v našich
autorizovaných servisoch len za 24,- € s DPH a 20% zľava
z celkovej sumy lakovníckych opráv pri drobných
poškodeniach laku karosérie.
Bližšie informácie o akciách Vám radi poskytneme na našich prevádzkach Porsche Inter Auto Slovakia s r.o.
Porsche Bratislava - Dolnozemská 7 - 02/49 262 200, 900
Porsche Bratislava - Vajnorská 162 - 02/49 262 400
Porsche Bratislava - Audi Centrum - 02/49 262 500
10 • 1. 4. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Oslavy sme si užili
Petržalský Soví les je chránený
Po dvadsiatich rokoch úsilia bratislavských ochranárov
dostal Soví les štatút chráneného areálu. Petržalské dunajské luhy s rozlohou 41, 8 hektára siahajúce od Mosta
Apollo, asi 1 km k Prístavnému mostu podliehajú od
februára II. až IV. stupňu ochrany.
Chránený areál slávnostne vyhlásili v CC centre za
prítomnosti zástupcov Bratislavského regionálneho
ochranárskeho združenia (BROZ, pozn. red.), riaditeľa
Regionálneho centra Štátnej ochrany prírody v Bratislave Jána Cibuľu a primátora Bratislavy Milana Ftáčnika.
„Je to dobrá správa pre Bratislavu, aj preto, že i my
sme sa na tom podieľali, podporovali sme tento proces
ako mesto a myslím, že týmto spôsobom je možné postupovať aj k ďalším územiam, ktoré budú vytypované,
pretože majú v sebe niečo jedinečné, podobne ako je to
pri Sovom lese,“ vyhlásil v úvode stretnutia M. Ftáčnik.
Areál je aj naďalej voľne prístupný verejnosti. Nesmú
sa tu však zakladať ohne a loviť ryby.
„Predmetom ochrany sú tu biotopy lužného lesa - vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy a mokradí európskeho
významu, na ktoré je viazaný výskyt mnohých vzácnych živočíšnych druhov, najmä rýb, obojživelníkov a
vtákov. Väčšina lužných lesov bola vplyvom mnohých
aktivít človeka výrazne redukovaná. Dôvodom vyhlásenia chráneného areálu je preto zachovanie druhového bohatstva územia, ako aj typického rázu lužnej
krajiny,“ priblížil Andrej Kovárik z BROZ.
(ld)
Z podchodu sa stala skládka
Podchod na Žehrianskej ulici dlhodobo neslúži svojmu
účelu. Spodná časť je zamrežovaná, útočisko si tu našli
bezdomovci. V čiastočne zdevastovanom objekte, ktorý
patrí mestu, narastá čierna skládka odpadu. Zaujímalo
nás, či sa priestor čistí, no najmä či sa v budúcnosti počíta s jeho využitím. Odpovedal nám hovorca magistrátu
Michal Stuška: „Hlavné mesto podchod nečistí najmä z
toho dôvodu, že je stále v rozpočtovom provizóriu. Mesto
je však naklonené tomu, že keď sa schváli rozpočet na
tento rok a bude mať dostatok peňazí, bude uvažovať
o vyčistení tohto podchodu.“ Po schválení rozpočtu by
mala byť jasná aj budúcnosť objektu.
(lu)
Pri príležitosti sviatku žien nás, tak ako
po iné roky, strana Smer-SD pozvala do
priestorov DK Zrkadlový háj a pripravili
nám príjemný kultúrny program.
H
neď na úvod nás privítal Viliam Jasaň, ktorý je predsedom strany Smer-SD v Petržalke
a po ňom už dostal slovo Martin
Nikodým, ktorý celý program
moderoval. Za veľkého potlesku
sme privítali predsedu strany
Smer-SD pána Fica, pánov Pašku, Kaliňáka a Maďariča. Každý z nich nám poprial k sviatku
pár pekných prianí, pridali pár
vtipov. Zaspomínali si napr. aj
na to, kto stál za rozhodnutím
oženiť sa. „Išiel som autom, zbalil som takú blondínu a povedal,
že si ju vezmem a o rok sme
mali svadbu,“ priznal sa Pavol
Paška. ,,S manželkou sme sa vza-
Fašiangy sa krátia... V
Už je po fašiangových veseliciach. Aj
deti z MŠ Röntgenova 16 dnes už iba
spomínajú na karnevalovú veselicu.
PETRŽALSKÉ NOVINY
ten krásny februárový deň
sa materská škola zmenila
na rozprávkovú krajinu. Rozprávkové postavičky stvárňovali nielen
deti, ale aj pani učiteľky. Trieda
bola plná víl, princezien, spidermanov, mickymausov, ale aj futbalistov, a tanečníc. Do materskej
školy zavítal klaun Pepele, ktorý
svojím vystúpením deti potešil.
Nasledovala tanečná veselica.
Po fašiangovom obede v podobe
šišiek deti na tento deň už len spomínali. Poďakovanie patrí rodičom, ktorí sa postarali o premenu
detí na rôzne rozprávkové bytosti,
pani učiteľkám a všetkým, ktorí
nám karneval spríjemnili.
Silvia Dekanová
a deti z triedy Lienok
li na moje narodeniny, aby som
nezabudol na výročie,“ zasmial sa
Robert Kaliňák.
Potešila nás prítomnosť nášho
primátora Milana Ftáčnika, ktorý zožal od prítomných srdečný
potlesk. Ak niekto očakával cielené politizovanie, tak musel byť
sklamaný. Celé naše stretnutie
bolo len o našom sviatku MDŽ.
Preplnená sála tlieskala aj vtedy, keď expremiér Robert Fico
ocenil kyticou, darčekom a bozkom úspešnú seniorku Alžbetu
Korbelovú (73), ktorá svojimi
organizačnými schopnosťami
a iniciatívnym prístupom prispela v posledných parlamentných
a komunálnych voľbách k historicky najlepším výsledkom strany Smer-SD v okrese Bratislava 5
a v hlavnom meste SR Bratislave.
Po príhovoroch nás potešila
svojím spevom a spomienkami
na mladosť pani Marcela Laiferová , ktorá rozospievala chvíľami celú sálu. V závere programu
nás potešila skupina Lojzo a veru
- čo pieseň, to hit. Spievali nám
pesničky, ktoré sme počúvali
dávnejšie a veľmi nás tým potešili. Dvojhodinové milé stretnutie
sa skončilo po pol siedmej večer.
Pri odchode sme dostali aj ruže.
Každá žena odchádzala s úsmevom na tvári, spokojná.
Ružena Borzová,
vedúca klubu dôchodcov
Vyšehradská 35,
Roman Masár, 1. vicestarosta
Pankúchova nie je výnimkou
V poslednom čísle PN bol uverejnený článok Školáci začnú„spíkrovať“ povinne. V jeho závere sú isté nepresnosti. Novela školského
zákona naozaj neupravuje, kedy má škola s výučbou angličtiny
začať. Povinnosť upravuje Štátny vzdelávací program pre ISCED
1 – primárne vzdelávanie (pre I. stupeň ZŠ) v kapitole Rámcové
učebné plány, kde je určené, že školy poskytujú povinne vyučovanie angličtiny v rozsahu tri hodiny týždenne od 3. ročníka. Každá
škola si vytvára svoj vlastný školský vzdelávací program, v ktorom dopĺňa povinné vyučovanie podľa štátneho vzdelávacieho
programu voliteľnými hodinami. Na 1. stupni je to v každom ročníku po 5 voliteľných hodín. Voliteľné hodiny môže každá škola
využiť niekoľkými spôsobmi. ZŠ Pankúchova 4 vyučuje anglický
jazyk všetkých žiakov 1. ročníka už od školského roka 2008/2009
s využitím voliteľných hodín školského vzdelávacieho programu
tak, ako sa ju budú od septembra učiť žiaci prvého ročníka iných
petržalských škôl. Mgr. Štefan Rác, riaditeľ, ZŠ Pankúchova 4
PETRŽALSKÉ NOVINY
TA K Ú P E T R Ž A L K U C H C E M E M AŤ
získať grant od nadácie Pontis
na kompletnú rekonštrukciu
ihriska Sloník na Farského ulici. Betón sa vymenil za umelú
trávu, roztrhané pletivo nahradili karirohože, pribudli mantinely.
Reč je o petržalskej
Engerau Street
Soccer League
(ESSL). Momentálne prebieha už
tretí ročník tejto
amatérskej
pouličnej futbaPetržalská
lovej ligy.
Ako vyzerá liga dnes?
Liga má v súčasnosti 17 mužstiev (približne 250 hráčov).
Našli sme si sponzora na dresy.
Taktiež sa nám podarilo výrazne skvalitniť našu webovú
stránku nákupom vlastnej domény a webhostingu. Opäť sa
uchádzame o granty a dotácie.
pouličná
futbalová liga láka mladých
O
tom, ako vznikol nápad,
ako sa v súčasnosti lige
darí a aké sú naše plány vám
chceme povedať viac.
Ako vznikol nápad založiť
futbalovú ligu?
Nápad vznikol v lete 2008
spontánne. Vonku pravidelne hralo pár skupiniek futbal,
a tak nám napadlo založiť ligu,
nahradiť nezáväzný futbal
za súťaž.
V septembri sme začali. Vytvorili sme pravidlá, rozpis, založili webovú stránku.
S akými prekážkami sa
organizovanie ligy stretávalo
na začiatkoch?
Liga sa začínala s 10 mužstvami na 4 rôznych ihriskách.
Problémy sa zo začiatku objavovali úplne všade. Nedostatok
futbalových lôpt, zlá úroveň ihrísk, nemali sme siete na bránky,
často sme museli prenášať bránky z jedného ihriska na druhé.
Chýbali nám skúsenosti v organizovaní podobného podujatia.
Ako sa liga vyvíjala?
Keď sme v roku 2008 začí-
Z bloku Jana Jánošiho
Pozor na programátorov svedomia!
Ako chlapec som poctivo dlhé
roky miništroval a čítal aj epištoly. Neviem, či to bolo z presvedčenia, alebo som sa chcel
zapáčiť dievčatám, ktoré sedeli
vpredu. Mojou traumou však
bolo ísť na spoveď, nie preto,
že by som mal veľa hriechov.
Mal som problém s pocitom,
že nemám žiadne, tak som si
ich vymyslel, aby som nevyzeral ako hlupák. Pán farár mi
dal za úlohu pomodliť sa zopár
otčenášov a zdravasov, vraj mi
bude odpustené aj svedomie sa
vyčistí. A tak som sa modlil...
Svedomie je potvora, nikdy
sa nedá vyčistiť úplne. Vždy sa
v ňom niečo nájde. Nikdy nie
je krištáľové, ako by sme chceli.
A na človeku je to vidieť. Treba
si všímať tvár, úsmev, oči. Ak
v nej necítime úprimnosť, radosť, ak sú oči smutné, človeka
vnútri hryzie svedomie, a to aj
občas zabolí. Stačí sa pozrieť
do parlamentu. Poslanec by mal
hlasovať podľa vlastného svedomia, nuž ale nie vždy môže, lebo
mu nakážu inak. A tak hlasuje
podľa svedomia iného. A vtedy
sa tvári čudne. Niektorí sa čudne netvária, lebo svedomie im
už prerobili - alebo si na bolesť
zvykli. Nie je nič horšie ako prerobené svedomie.
Svedomie je také druhé ja
skryté vnútri. Akýsi kontrolór
našich skutočných činov, nášho
správania. Ak je, samozrejme,
naplnené informáciami, ktoré
získava počas celého života, či
už v rodine alebo v spoločnosti.
Ak nasalo tie správne „normy“,
nali, nemali sme jasné plány
do budúcnosti. Chceli sme si
iba zahrať futbal. S mestskou
časťou Bratislava-Petržalka sme
sa dohodli na čiastočnej úprave jedného z našich hlavných
ihrísk. Postupne sme sa snažili riešiť problémy a v októbri
roku 2009 sme si založili občianské združenie, aby sme sa
mohli uchádzať o granty a dotácie. Z projektov sme dokázali
nakúpiť výbavu pre ligu (lopty,
siete, píšťalky, karty atď.).
V roku 2010 sa nám v spolupráci s Petržalkou podarilo
ak nebolo deformované nejakým jednostranným vonkajším
vplyvom, môže selektovať, čo
je správne a čo nie. Jedna vláda
Ako sa dá prihlásiť do ligy?
Štvrtý ročník ligy máme naplánovaný na september 2011.
Mužstvá, ktoré majú záujem, sa
však môžu hlásiť už teraz. Stačí, ak sa nakontaktujú na organizátorov ligy. Kontakty nájdu
na našej stránke www.essl.sk.
Aké plány máte do budúcnosti?
Víziou nášho združenia je
rozšíriť ligu, zapojiť do nej viac
mladých ľudí, a zároveň sa
snažiť o aktívnu obnovu a revitalizáciu ihrísk v Bratislave.
Chceme nadviazať na doterajšie úspechy, a aj vďaka podpore
rôznych organizácií zvyšovať
celkovú kvalitu a úroveň ligy.
Róbert Cedula, Tomáš Janeček
Foto: archív ESSL
a tresty za to sú v nedohľadne,
začne to pokladať za normálne
a jeho schopnosť sebareflexie
bude na bode nula. Aj atentát-
Keby svedomie naozaj hrýzlo, tak
je tu bolestného revu neúrekom
čosi vyhúta, druhej sa to nezdá, tá dá podnet na Ústavný
súd, ten dá za pravdu tej druhej
a potom je tu riadny zmätok.
A keď sa vymenia, je to naopak.
A čo svedomie? Žeby už bolo
také zdegenerované? Ak dnes
poviem manželke, že je krava
a na druhý deň pridám – ale
krásna, výsledok by bol ten istý.
Ťažko by som to rozchodil. Ale
v politike je to normálne. Všetci
sa tvária akoby nič.
Svedomie je tvárne, najmä u mladých ľudí. Ak bude
neustále dostávať informácie
o tom, ako sa kradne, vraždí
nik z Domodedova mal svedomie, len to jeho svedomie
vyhodnotilo čin, ktorý vykonal, žiaľ, ako dobrý. Sotva by sa
dvadsaťročný chalan odpravil
z tohto sveta len tak. Ktosi mu
to svedomie, v nedávnej či dávnej minulosti, preprogramoval.
Do minulosti sa vraciam aj ja
a rád, zažil som veľa dobrého,
a to dobré z nej stále vyberám.
Tým dobrom je nasiaknuté aj
moje svedomie. Žiaľ, nie každý
mal to šťastie. No občas ma desí
súčasnosť. Televízia, internet…
denne nám servírujú samé
hrôzy, dnes už nie je problém
1. 4. 2011 • 11
Concrete Jungle
Jam - Súťaž MTB
a BMX bikerov
Príď a pridaj sa k nám!
Po minuloročnom úspechu sme sa rozhodli znova usporiadať Concrete
Jungle Jam II, ktorým 16.
apríla 2011 v Petržalskom
skateparku na Markovej
ulici otvoríme bikovú sezónu. Concrete Jungle Jam
nám dáva možnosť ukázať,
čo v nás je. Rovnako ako
minulý rok ju pripravovali
mladí nadšenci zo skateparku (Erik, Jaro, Majo
a Ľubka). Súťažiť budú
mladí bikeri (BMX a MTB)
zo Slovenska a zahraničia
vo veku 10 až 30 rokov.
Kategórie: BMX a MTB
(jazdci od 10 do 30 rokov). Štartovné: 3€
Program: 10.00 – 12.00
registrácia a tréning; 12.00
– 16.00 kvalifikácie; 16.00
– 17.30, finále BMX,
MTB; 17.30 – 18.00 bunny hop; 18.15 – 18.30
vyhodnotenie. V prípade
nepriaznivého počasia sa
akcia presúva na sobotu
23. apríla. Viac informácií
nájdete na http://concretejunglejam.tk/.Organizátor www.kas-pian.sk
vidieť vojnu v priamom prenose. Prehnané bohatstvo, luxus
aj to, ani nevieme ako, formuje
náš charakter, svedomie. Tieto
a veľa ďalších vnemov, ktoré sú
nám podsúvané, sa snažia preprogramovať to naše svedomie
na svoj obraz.
V dedine sme kedysi mali
doktora a starké mu vždy, voľačo doniesli. Raz jedna priniesla
slivovicu, mocnú päťdesiatosmičku, no svedomie jej nedovolilo inak. Nech to stojí za to.
Ako mu ju dávala, vraví: „Pán
doktor, ale fľaštičku mi vráťte…“ Doktorovo svedomie túto
jej žiadosť vyhodnotilo po svojom. Chytil slivovicu, vylial ju
do umývadla a fľaštičku vrátil.
A svedomie oboch bolo čisté,
starká aj dala „úplatok“, aj nedala, doktor ho aj vzal, aj nie.
Ale spokojnejšia bola starká,
fľaštičku jej predsa vrátil…
www.eprofit.sk
12 • 1. 4. 2011
MÔJ DOM, MÔJ HRAD
Vláda kšeftov
Milión obyvateľov, ktorých
teplom zatiaľ zásobuje šesť
štátnych teplární - v Bratislave, Košiciach, Žiline, Martine,
Zvolene, Trnave to majú
po minulom týždni jasné.
Vláda rozhodla, že teplárne
sa na 100 percent sprivatizujú. Stanú sa súkromnými.
Daromne sa domáhali mestá
polovičnej či tretinovej majetkovej účasti v teplárňach.
Odignorovali sa aj hlasy korporácií - Únie miest Slovenska či ZMOS. Nepresvedčila
ani vzácna zhoda trnavských
kádehákov a smerákov, že
optimálnym riešením Trnavskej teplárne by bol spoločný podnik, citujúc primátora
V. Butku (KDH): „... v ktorom
zástupcovia mesta budú
môcť hovoriť do cien tepla.“ Dodal tiež, že predajom
teplární si minister financií
jednorazovo vyrieši finančný
problém, v konečnom dôsledku však kúpnu cenu aj
s úrokmi zaplatia odberatelia
tepla, teda obyvatelia mesta.
Ak niekto z opozície vysloví túto úvahu, je okamžite
koalíciou a jej naklonenými
médiami zahriaknutý, že tu
predsa máme ÚRSO! Regulačný úrad, ktorý dohliadne,
že cena za kúpu teplárne sa
nepremietne do cien tepla,
blablabla... Až vyšiel minulý
štvrtok v Pravde rozhovor
s ministrom hospodárstva
s titulkom „Investori môžu
žiadať peniaze za privatizáciu cez ceny tepla“. Postačia
tri vety z jeho odpovedí, ako
to bude: „Je úplne legitímne právo podnikateľa žiadať návratnosť finančných
prostriedkov v nejakom
čase... pri privatizácii teplární
je situácia úplne iná, pretože
je to plne konkurenčný trh.
Takže tam štát nemôže nijakým spôsobom garantovať
nejaké regulačné podmienky.“ A prvé reakcie „sprivatizovaných“ obyvateľov? Odpojíme sa... zriadime si v činžiakoch kotolne..., nebudeme platiť vládne kšefty...
Záver: Slovensko bude mať
fajčiace paneláky. Aké šťastie
pre Petržalku. Partia predajcov, vláda SR, a. s., v tomto
už na ňu nedosiahne.
Rudolf Gallo
PETRŽALSKÉ NOVINY
To naše teplo petržalské
Neuniklo
uniklo nám
spoločenské
napätie, ktoré
súvisí s vládnou
privatizáciou
šiestich teplární
v mestách Bratislava, Košice,
Žilina, Martin,
Trnava
a Zvolen.
M
está sa domáhajú, aby sa
tento štátny majetok stal
ich mestským majetkom. Keď
už nie na sto percent, potom
aspoň na polovicu, aby mohli
ovplyvňovať potreby a záujmy
svojich obyvateľov. Dôvodia
tým, že noví vlastníci - uchádzačmi sú najmä zahraničné
spoločnosti - premietnu kúpnu
cenu teplární do konečnej ceny
tepla a teplej vody spotrebiteľom. Investori zasa jasne de-
klarujú záujem o celý podnik,
nechcú sa s nikým percentuálne deliť. Slovenská politická
opozícia potom hovorí o istote zvýšenia ceny tepla po privatizácii až o 20 percent, lebo
tak to bolo doteraz aj v iných
privatizáciách (plyn, elektrina, vodárenské spoločnosti),
keď došlo k cenovým nárastom, skokom. Nie je však naším cieľom byť rozhodcom vo
vládno-opozičnom hašterení,
Dalkia, a. s., je dcérskou spoločnosťou nadnárodnej spoločnosti francúzskeho pôvodu
Dalkia International, ktorá pôsobí
v 41 štátoch a v Európe zásobuje teplom viac
ako 5,7 milióna bytov. Zamestnáva 53-tisíc
zamestnancov.
ale nejedného Petržalčana vystrašilo, že sa privatizácia, teda
i možné budúce zdražovanie
tepla dotkne aj jeho, keďže sa
hovorí aj o predaji teplárne
v Bratislave.
Lokálna kotolňa či centrálny zdroj tepla?
Cena tepla pre obyvateľov od roku 1989 vzrástla viac ako štyridsaťnásobne z 21 Sk/GJ na viac ako 800 Sk/GJ a predstavuje tak najväčšiu položku v nákladoch na bývanie.
V
princípe existujú dve
možnosti na zníženie nákladov na vykurovanie - zníženie spotreby tepla v dome,
alebo zníženie ceny tepla, prípadne ich kombinácia. Značná
časť petržalských domov už
úsporné opatrenia (termostatizácia, hydraulické vyregulovanie, meranie spotreby jednotlivých bytov, zateplenie celého
obvodového plášťa domu) realizovala a pri znižovaní nákladov na teplo im zostáva už len
minimalizovať ceny tepla.
Pri centrálnom zdroji tepla
obyvatelia nemajú možnosť
jeho cenu znížiť. Naopak, v súčasnosti sa uvažuje s privatizáciou šiestich štátnych teplární,
čo znamená ďalšie zvyšovanie
cien tepla (každý investor sa logicky snaží o čím skorší návrat
svojej investície). Existuje síce
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví (ÚRSO), ktorý stanovuje cenu tepla tak, aby výrobcovi
pokrývala náklady a iba primeraný zisk, ale ten je politicky
ovplyvňovaný a výrobcovia
okrem toho majú možnosť vytvárania neprimeraného zisku
vo svojich dcérskych firmách
(napr. na údržbu), ktoré pod
kontrolu ÚRSO nespadajú.
Zníženie ceny tepla je teoreticky možné tiež dosiahnuť
výstavbou lokálnej kotolne.
Dom síce naďalej spotrebúva
rovnaké množstvo tepla ako
predtým, ale zmení sa jeho
cena. Vlastníci už neplatia straty na rozvodoch od kotolne
po dom (v Petržalke cca 9 %)
a zisk výrobcu tepla (v Petr-
žalke cca 3 %), ale cena plynu
pre malý alebo stredný odber
(lokálnu kotolňu) je na základe lobovania výrobcov tepla
v súčasnosti asi o 10 % vyššia
ako pre veľkoodberateľa (centrálnu kotolňu). A namiesto
ročných odpisov uplatňovaných dodávateľom dom zaplatí jednorazovú investíciu. Aj
v Petržalke sa objavujú lokálne kotolne a plechové komíny
prilepené k panelákom. Dodávatelia už ponúkajú dodávky
kotolní „na kľúč“ - aj s kom-
1. 4. 2011 • 13
PETRŽALSKÉ NOVINY
Buďme v tomto politickom a majetkovom spore bez
obáv.
Bratislava má viacero
ob
výrobcov
a dodávateľov tepvýr
la - Bratislavskú teplárensku,
Dalkiu,
Prvú ružinovskú spoDa
ločnosť,
Novbyt, Termming.
loč
na obnovu obecného tepelnoenergetického majetku vyše
13 mil eur (modernizácia 23
kotolní, 155 výmenníkových
staníc, rozvodov ústredného
kúrenia na vstupe do objektov, ktoré sú kompletne vyre-
Centrálne zásobovanie teplom pre spotrebiteľov znamená: domáce pohodlie, bezstarostnosť, profesionálne poskytovanie služieb,
hospodárnosť, komfort, opravy, spoľahlivosť,
bezpečnosť, ekológiu, odolnosť a zvládnutie
možných energetických kríz, stabilnú cenu.
V prípade toľko skloňovanej
privatizácie ide o štátnu firmu - Bratislavskú tepelárenskú, a. s., ktorá je vôbec
najväčším dodávateľom tepla v našom hlavnom meste. S našou Petržalkou však
nemá nič spoločné, pretože
ju tepelno-energeticky zabezpečuje iný dodávateľ, Dalkia,
a. s. Na upokojenie a uspokojenie nech poslúži fakt, že
pokiaľ ide o cenu tepla, petržalské domácnosti sú na tom
veľmi dobre nielen v celoslovenskom, ale aj bratislavskom
porovnaní.
Máme cenu, ktorej sa hovorí - konkurencieschopná,
v reči ekonóma najlepšia
alebo skoro najlepšia, presnejšie - výhodná až najvýhodnejšia pre spotrebiteľa.
Zásluhu na tom má výrobca
tepla a teplej vody Dalkia,
a. s ., ktorá doteraz vynaložila
pletným vybavením príslušnej
administratívnej agendy. Skúsenosti s ich prevádzkou sú
rôzne. Existujú prípady, keď sa
obyvatelia radšej vrátili k centrálnej kotolni, v iných prípadoch sú s vlastnou kotolňou
spokojní. To, či v budúcnosti
bude výhodnejšia lokálna alebo
centrálna kotolňa, nie je jasné.
Závisí to najmä od toho, či si
výrobcovia pretlačia ešte vyššiu
cenu pre maloodber a stredný
odber, či ÚRSO bude môcť
kontrolovať aj prelievanie zisku
do dcérskych firiem, kto teplárne sprivatizuje a ako rýchle
budú chcieť privatizátori dostať
svoje investované peniaze späť.
Ponechanie teplární vo vlastníctve štátu znamená len ich
tunelovanie politickými nominantmi (zlaté padáky manaže-
gulované a postupne sa vyregulovávajú aj rozvody teplej
úžitkovej vody).
Investície do technologických zariadení sú zamerané
najmä na zvýšenie bezpečnosti
prevádzky, účinnosti zníženia
emisií, zníženia energetickej
náročnosti, kvality parametrov, zabezpečenia zákonných
povinností (horáky, inštalácia ohrevu TÚV solárnymi
panelmi, riadiace systémy,
hydraulické vyregulovanie, zabezpečenie merania tepelných
energií, čerpadlá, diaľkový
prenos údajov z tepelných
zdrojov na centrálny dispečing atď.). Všetky tieto opatrenia majú pozitívny vplyv
na zníženie poruchovosti
a najmä na zvýšenie kvality
dodávky energií konečným
spotrebiteľom. Tepelno-technické zariadenia na distribúciu tepla sú monitorované
rov sú len špičkou ľadovca). Ich
bezodplatný prevod na mestá by znamenal len možnosť
tunelovania pre zmenu ich
samosprávami. Vo svetle doterajších skúseností sa preto ako
najlepšie riešenie javí dlhodobý
komerčný prenájom teplární
skúseným zahraničným investorom s dlhodobými skúsenosťami v teplárenstve. Aj keď
petržalské kotolne a rozvody
má dlhodobo prenajaté Dalkia
(a stará sa o ne oveľa lepšie ako
väčšina iných vlastníkov), cenu
tepla v našich relatívne moderných výrobniach (s nízkymi
stratami vďaka vysokej koncentrácii obyvateľov) ovplyvňuje
aj cena tepla v nových tepelných zdrojoch v iných častiach
Bratislavy, ktoré tiež spravuje
Dalkia. Ide o minimálny počet
a kontrolované cez overovanie hospodárenia.
Dalkia, a. s., si v krátkom
čase získala dobré meno pre
vysokú odbornosť pracovníkov, podnikateľskú spoľahlivosť a najmä partnerskú korektnosť. Práve korektnosť je
často rozhodujúcim faktorom
na vyslovenie spokojnosti
či nespokojnosti obyvateľov
s dodávateľmi, ktorí zabezpečujú pre ich každodenný život
také citlivé komodity a služby
s nimi spojené ako sú teplo,
voda, elektrina, plyn. Neprekvapuje preto, že Dalkia zabezpečuje výrobu a dodávku
tepla okrem Petržalky aj v bratislavských lokalitách Dúbravka a Podunajské Biskupice, ale
tiež i v Košiciach, Kráľovskom
Chlmci, Liptovskom Hrádku,
Poprade, Brezne, Lučenci,
Žiari nad Hronom, Piešťanoch, Senci, Vrábloch a vo
Vrbovom.
To nemenej dôležité na záver, ak sa reč skrúti na tému kto z čoho aký „majland“ má.
Keďže tepelná energetika je
regulovaným odvetvím, zisk
spoločnosti Dalkia, a. s., je
tiež regulovaný a predstavuje
3,37 % z ceny tepla. Ten sa
sčasti použije na obstarávanie
investícií, na zabezpečenie
sociálnej politiky, teda pre zamestnancov, na tvorbu rezervného fondu a zvyšná časť zostáva ziskom pre Dalkiu a. s.,
ako podnikateľský subjekt.
Rudolf Gallo
Foto: Miroslav Košírer
tepelno-technických zariadení
v novostavbách, čiže bez tepelných strát. Väčšie lokality, ako
Dúbravka a Podunajské Biskupice majú samostatnú cenu
tepla.
Ing. Ján Sýkora,
Gessayova 15 - 17
Výhra aj prehra Petržalky
Petržalka je na 95 percent energeticky zabezpečovaná
centrálnym vykurovaním a dodávkou teplej vody jedným
dodávateľom - nadnárodnou spoločnosťou Dalkia, a. s.
A
ký je právny a majetkový vzťah medzi prevádzkovateľom tepelného hospodárstva Dalkiou a našou mestskou
časťou? Po roku 1989 sa vlastníkom tepelného hospodárstva
(dovtedy štátneho majetku) - kotolne, výmenníkové stanice,
rozvody tepla a teplej vody a iné stavby a zariadenia - na území Petržalky stalo hlavné mesto Bratislava, ktoré ho previedlo do správy mestskej časti Petržalka. V roku 1992 vznikla spoločnosť C-Term, s. r. o., ktorej mestská časť prenajala
celý tepelný komplex. Neskôr miestne zastupiteľstvo rozhodlo o dlhodobom nájme tejto spoločnosti až do roku 2019.
V roku 2000 však vstupuje do domácej spoločnosti C-Term
zahraničný strategický investor Dalkia z Francúzska a zmení
sa aj názov spoločnosti. Vzťahy medzi Dalkiou a mestskou
časťou Petržalka detailne definuje dlhodobá zmluva o nájme. Na základe nej platí nájomca - Dalkia, a. s., prenajímateľovi – mestskej časti Petržalka za rozvody a technologické
zariadenia nájom vo výške cca 1 milión eur ročne (je určený
stálym vzorcom bez ohľadu na zisk spoločnosti). Okrem
toho musí Dalkia každý rok investovať z pevnej sumy 1,66
mil. eur polovicu do údržby spravovaného majetku a druhú
polovicu ako investície, do jeho modernizácie. Podkladom je
plán údržby a investícii, ktorý schvaľujú petržalskí poslanci.
V súčasnosti sa veľa hovorí o privatizácii teplárenských
spoločností v šiestich slovenských mestách. Som zásadne
proti predaju tepelného hospodárstva, lebo som presvedčený, že aj obce, mestá vedia dobre narábať s takýmto majetkom na prospech občanov. Naša Petržalka je toho dôkazom.
Veď dnešná hodnota majetku jej tepelného hospodárstva,
t. j. aktíva, ktoré slúžia na produkciu tepla a teplej úžitkovej vody v Petržalke, je už 30 mil. eur, čo je v prepočte vyše
900 mil. Sk. Pôvodný majetok sa teda viac ako zdvojnásobil.
Nie je preto rozumné predávať alebo privatizovať kľúčové
monopolné odvetia, ktoré zabezpečujú základné potreby
obyvateľov. Netýka sa to len tepelného hospodárstva, ale aj
zdravotníctva, pitnej vody, elektriny a plynu. Veď SPP má
každý rok veľké zisky, ktoré idú na úkor obyvateľov, lebo tí
plyn zaplatia v cene tepla. A keď vláda nevie zabezpečiť, aby
vedenia tepelných hospodárstiev, resp. iných monopolných
odvetví pracovali v prospech občanov a neokrádali ich (lebo
sú tam dosadení ľudia z vládnych strán ako „odborníci“ - či
v skutočnosti volební sponzori), tak treba vymeniť vládu bez
ohľadu na to, či je pravá, ľavá, liberálna či „zmeska“ straníckych mocí.
Model a právny stav, aký máme v Petržalke, je v dnešných
neistých časoch, pokiaľ ide o zdroje a ceny energií, istotou
- výhrou. Mohli sme však ísť ešte ďalej, výhodnejšie a definitívne. V roku 2009 nadobudol účinnosť nový zákon o Bratislave, na základe ktorého môže mesto bezodplatne previesť
majetok na mestské časti. V predchádzajúcom volebnom
období som ako poslanec miestneho petržalského zastupiteľstva a prvý zástupca starostu podal v zastupiteľstve návrh,
aby sa majetok - celý komplex tepelného hospodárstva v Petržalke, ktorý je v správe mestskej časti a ktorý ona prenajala prevádzkovateľovi Dalkia, a. s., stal majetkom Petržalky.
Teda, že by bol náš, všetkých Petržalčanov. Žiaľ, okrem poslancov SDKÚ-DS za tento návrh v zastupiteľstve už nikto
z ostatných nehlasoval, čo považujem za prehru celej Petržalky. Časť domácich poslancov podrazila všetkých obyvateľov. Príležitosť na takúto bezodplatnú majetkovú transakciu
ešte stále je. Majú ju v rukách noví poslanci.
Juraj Kováč
14 • 1. 4. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
CVČ rokuje s kolkármi
Pred dvoma mesiacmi sme
na našich stránkach po prvý raz
upozornili na problém s bezdomovcami v areáli CVČ na Hrobákovej. Pomoc prisľúbilo mesto,
mestská časť aj mestská polícia.
Dnes konštatujeme, že neprispôsobiví občania sa v záhrade
centra momentálne nezdržujú.
Policajné hliadky či vyčistenie
záhrady pomohlo. Treba však
hľadať koncepčné riešenia.
Centrum nemôže zabezpečiť nepretržité monitorovanie
areálu, keďže činnosť sústredí
aj na Gessayovej ulici a financie
na strážnu službu nemá. Vedenie
preto vidí riešenie v prenájme
časti areálu Kolkárskemu klubu
Bratislava Spoje (KK, pozn. red.).
S návrhom sa stotožnil aj bratislavský magistrát.
„KK Spoje Bratislava po zrušení funkčnej 4-dráhovej kolkárne v P. Biskupiciach v areáli TJ
Spoje hľadal možnosť postaviť
novú športovú halu - kolkáreň,
aby nezanikol kolkársky šport
v Bratislave. Jedna z možností sa
nám naskytla práve v spolupráci
s CVČ v Petržalke.“ uviedla Katarína Uhlíková, predsedníčka KK
Spoje. Teraz vybavujú formality
a doklady na začatie výstavby.
Má ísť o montovanú športovú
halu. „Kolkáreň podľa záujmu
bude využívaná denne a nielen
pre bratislavské kolkárske kluby,
ale chceli by sme pritiahnuť aj
petržalskú verejnosť. Kolky sa
môžu hrať vo všetkých vekových
kategóriách.“
S výstavbou a rekonštrukciou
prenajatých priestorov na Hrobákovej plánuje KK Spoje začať
v júli. K jej užívaniu, by malo
dôjsť do 24 mesiacov. „Pozemok a priestory by sme si chceli
prenajať podľa životnosti haly,
nakoľko naša investícia bude
asi150-tis. eur. Bude stáť na trávnatej ploche, hala bude prilepená na zadnú časť budovy, bude
mať rozmer 30 x 12 m2.“
Predsedníčka KK sa problémov s bezdomovcami neobáva.
Potenciál vidí v prepojení aktivít
klubu a centra. „S CVČ budeme
spolupracovať a hľadať aj talenty pre náš šport. Chceli by sme
obnoviť aj účasť zrakovo postihnutých športovcov kolkárov, ktorí
dosahovali po desaťročie vynikajúce úspechy nielen doma, ale
aj na MS zrakovo-postihnutých
a nevidiacich športovcov..“
(ld)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Stalo sa už zvykom,
že každoročne začiatkom apríla organizujú skauti
zo 113. zboru
Modré hory mestskú hru Panelák.
P
ôvodne vznikol v Petržalke s úmyslom poznávania zaujímavostí nášho
mesta a mal úspech, tak sme
z neho urobili tradíciu.
Tento rok odštartujeme
trinásty ročník. Trinástka,
ktorá bude názov tejto hry
sprevádzať, má síce zlú povesť, ale nebuďme zbytočne
poverčiví a verme, že aj tentoraz sa stane Panelák XIII
veľkým úspechom.
O čo vlastne ide:
Mestská hra, sa samozrejme odohráva v meste. Všetky vekové kategórie - vĺčatá,
včielky, skauti, skautky a roveri rozdelení v tímoch dostanú nejakú zvláštnu misiu,
ktorú treba splniť. Ide hlavne
Panelák XIII
o kvalitu, ale aj o rýchlosť.
Minulý rok museli zachrániť slávnu tvár šoubiznisu,
ktorá bola unesená a namiesto nej nastrčený dvojník. S pomocou ostatných
celebrít, ktoré pricestovali
do Bratislavy, sa teda pustili
do „Operácie Šutrák“ a uspeli. Dúfajme, že to tak bude aj
tentoraz...
Mestská hra Panelák je
Pontónový mostík opravia
V
priestore Šintavská – Topoľčianska je cez Chorvátske rameno už viac rokov
osadená lávka pre peších,
smerujúca k Veľkému Draždiaku, k Ústavu lekárskej kozmetiky a priľahlého lesoparku.
Spája brehy ramena a slúži
ako verejná lávka pre obyvateľov okolitých domov, ale aj
pre ostatných návštevníkov
sídliska. Lávka nemá majiteľa
a jej havarijný stav si už dlhší
čas vyžaduje opravu. Na neutešený stavu lávky upozorňujú obyvatelia už viac rokov
a žiadajú nápravu. Zub času
nahlodal materiál a k nedobrému stavu prispeli aj vandali
úmyselným poškodzovaním.
Polámali zábradlie, prestrelili
plaváky na ktorých je upevnená konštrukcia lávky, aj drevená pochôdzna konštrukcia je
častým terčom ničenia. Lávka
slúži všetkým, ktorí smerujú za oddychom, rekreáciou
a na prechádzku. Využívajú ju
aj deti a tu hrozí aj najväčšie
riziko nehody a úrazu. Toto
riziko zhodnotili aj poslanci
miestneho zastupiteľstva Petržalky a v marci na poslednom
rokovaní sa týmto problémom
zaoberali pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011. Na opravu
pešej lávky vyčlenili finančné
prostriedky (viac na str. 15).
atraktívna pre svoju originalitu a záruku kvality, skauti
sa na ňu každoročne tešia
a patrí aj k mojim favoritom.
Nielenže prežijú ďalší z neuveriteľných príbehov a vyriešia novú záhadu Bratislavy,
ale pomocou rozmanitých
úloh, prekážok a menších
misií dokonale preskúmajú
jednu zo štvrtí nášho hlavného mesta a ani nebudú vedieť
- Opravu lávky vykoná miestny
podnik Verejnoprospešných
služieb Petržalky - hovorí riaditeľ Miroslav Skovajsa. - Termín opravy je nasmerovaný
tak, aby lávka bola opravená
do letnej sezóny. Počas opravy budú návštevníci Veľkého
Draždiaka a jeho okolia musieť
využiť iný priechod, a to mostné prepojenie z Jantárovej a
Topoľčianskej.
Keď sme s Pavlom Pětiokým rozbiehali petičnú akciu
za opravu pontónového mosta
pri Draždiaku, našli sa ľudia,
čo sa na nás pozerali s údivom
a klepali si na čelo, že zbytočne
zabíjame čas. Túto akciu sme
sa rozhodli uskutočniť, pretože aj mestská časť, aj okolité
podniky nejavili záujem niečo
urobiť s katastrofálnym stavom mosta. A kto išiel okolo,
alebo sa nebodaj pustil cez
tento pontónový most, musí
uznať, že ísť po ňom je priam
adrenalínový šport, čo sa nám
v priebehu zbierania podpisov
aj niekoľkokrát potvrdilo.
Petičnú akciu sme začali 26.
2. 2011 pri pontónovom moste. V priebehu troch hodín sme
nazbierali vyše 400 podpisov
občanov Petržalky a Bratislavy,
ktorí s veľkou chuťou podporili
ako. Tento rok má tu česť Karlova Ves.
Podujatie sa uskutoční už
v sobotu 9. apríla. Zúčastniť sa
môžu nielen skauti, ale aj deti
z iných organizácií (so zodpovednou osobou), prípadne záujemci o skauting, ktorí by sa
k nám chceli pridať (kontakt:
www.modrehory.sk).
Lucia, 113. zbor Modré hory
(18 rokov)
náš zámer. Pretože bola naozaj
zima, pokračovanie petičnej
akcie sme naplánovali na ďalší
víkend. V priebehu ďalšieho
víkendu sa nám podarilo nazbierať opäť viac ako 400 podpisov a prišla sa na nás pozrieť
aj STV.
S našou aktivitou sme oboznámili aj starostu mestskej časti Vladimíra Bajana, ktorý nás
pozval na rokovanie, kde nám
prisľúbil pomoc pri riešení
tohto problému.
Dnes, po mesiaci od začatia
petičnej akcie, môžeme povedať, že sa nám náš zámer podaril.
Vďaka našej petičnej aktivite, podpore od starostu a rozoslaní otvoreného listu poslancom miestneho zastupiteľstva
v Petržalke, ktorí nás následne
v rámci hlasovania podporili,
bola na rokovaní miestneho
zastupiteľstva 22. marca schválená suma 20-tisíc eur na opravu pontónového mosta.
Týmto odkazujem všetkým
obyvateľom Petržalky, že keď
ide o dobrú vec, netreba sa báť
nezdaru. Viac o našej petičnej akcii sa môžete dozvedieť
aj na našej webovej stránke:
www.petrzalkanasemesto.sk .
Luboš Pitra
PETRŽALSKÉ NOVINY
Obecné byty –
bližšie k občanom
Mestská časť Petržalka má
do dnešného dňa v správe 756
obecných bytov. Z nich 250 je
v domoch osobitného určenia
na Medveďovej a Čapajevovej
ulici. Úrad eviduje ďalších 1 328
nových žiadostí o nájom bytu.
Na jednej strane sú tu ľudia, ktorí bývajú dlhodobo
v obecných bytoch, ktoré si
udržiavajú, investujú do nich
a pravidelne platia nájomné už
niekoľko rokov. Na druhej strane, neplatiči a neprispôsobiví,
ktorí vytvárajú dennodenne
stratu Bytovému podniku, MÚ.
Využívajú preťaženosť súdov
a čakanie na výkon exekútora.
Pri exekúcii sú byty zväčša zdevastované a nepoužiteľné, na
ich údržbu a rekonštrukciu MČ
Petržalka nemá. Jedni si byty
nevážia a druhí by radi bývali,
ale nemajú kde. Sú ochotní aj
za cenu vlastnej investície byt
zrekonštruovať .
Minulé zastupiteľstvo odhlasovalo a zaviazalo úrad k podmienkam prideľovania bytov,
ktoré ich sprísnili natoľko, že
záujemcovia o obecný byt sú
nemilo zaskočení a ťažko sa
rozhodujú, či za takýchto podmienok byt prevziať.
Na porovnanie: nájomník
najskôr musí splniť niekoľko
podmienok, za ktorých mu
byt pridelia, zaplatí zábezpeku, podpíše zmluvu s notárskou zápisnicou a zainvestuje
do bytu nemalé prostriedky
na jeho rekonštrukciu a za to
dostane zmluvu na jeden rok.
Pri rekonštrukcii bytu si nemôže zobrať naň ani hypotéku,
lebo nepoznám banku, ktorá
požičia na rekonštrukciu bytu,
ak máte zmluvu na krátky čas.
A tak podporovanie bývania
mladých rodín sa stáva len formálnou vetou v kampani kandidátov za poslancov.
Túto neprávosť sa nám podarilo na zastupiteľstve zmeniť,
a pomôcť novým nájomníkom
uľahčiť ich rozbeh pri štartovacom bývaní, ako aj vrátiť nádej
slušným nájomníkom obecných bytov, že o nájomný byt
neprídu a môžu si ho po čase
odkúpiť do osobného vlastníctva. Preto ďakujem všetkým
poslancom, ktorí sa o to pričinili
a zahlasovali za správnu vec.
Roman Masár,
1. zástupca starostu
1. 4. 2011 • 15
K O N TA K T
Poslanci schválili rozpočet na tento rok
Nesporne najdôležitejším bodom marcového rokovania petržalských poslancov bol návrh
rozpočtu na tento rok.
„I
de o prvý spoločný rozpočet mestskej časti. Za spoločný ho považujem preto, lebo
nie je ani Bajanov, ani klubu
SDKÚ-DS, ani Smeru-SD.
Viackrát sme ho spoločne prerokovali, veľa sme o ňom medzi
sebou diskutovali, boli viaceré
otázniky, mnohé návrhy.
Tento rozpočet nemožno nazvať rozvojovým, ktorý by predznačil naše, vaše i moje priority
predovšetkým v kapitálových
investíciách. Ide o kompromis,
ktorý v sebe zahŕňa len základné úlohy samosprávy.
Aj ja si viem predstaviť rozpočet lepší, rozvojovejší, ale
musíme pracovať s takými východiskami, aké sme do vienka
dostali. Musíme sa vyrovnať so
záväzkami z minulosti a zodpovedne pristupovať k našim
povinnostiam zo zákona. Národná rada prijíma nové legislatívne úpravy, ktoré majú
vplyv aj na náš rozpočet,“ povedal na úvod rokovania o rozpočte starosta Vladimír Bajan.
Rozpočet na rok 2011 nie
je rozvojový, ale udržiavací.
Pokrýva nevyhnutné výdavky
na úlohy samosprávy v súlade so všeobecne záväznými
predpismi a štatútom hlavného
mesta. Výška výdavkov v rámci
jednotlivých programov reaguje, na príjmové možnosti, ktoré
stále odrážajú ešte doznievajúce dosahy hospodárskej krízy.
Rozpočet je najmä v daňových
príjmoch nastavený konzervatívne a nekopíruje príliš optimistické očakávania MF SR.
Okrem použitia bežných
zdrojov rozpočet vytvára predpoklady a rezervy aj na zapojenie už schválených alebo
potenciálnych zdrojov (nové
výzvy) z fondov EÚ. Ide najmä o projekty už spracované
a pripravené zmluvne (projekt
revitalizácie
Vlasteneckého
námestia, cyklotrasa Sevus
Pontis z Petržalky cez Rusovce
do Rakúska). V rozpočte sú zahrnuté aj nevyhnutné finančné
prostriedky na pripravované
ďalšie projekty ISRMO, revitalizácia Ovsišťského námestia,
II. etapa revitalizácie Sadu Janka Kráľa, digitálny úrad a digitálne zastupiteľstvo. Tieto sú
pripravené a čakajú na zverejnenie výziev.
Jednou z priorít MČ je aj
podpora športových aktivít
a športovísk, vo výdavkoch
na vybudovanie športovísk je
zahrnutá okrem iného aj spoluúčasť mestskej časti na vybudovaní tribún na futbalovom
ihrisku na Sklodowskej.
Rozpočet je konsolidačný.
Nevytvára zdroje na rozsiahle
investície napríklad na komplexné riešenia problematiky
terás, obnovy alebo výstavby
chodníkov, cyklotrás a iných
miestných komunikácií. Počíta
iba s opravami a údržbou.
Dôležitou súčasťou, aj keď
zatiaľ nie finančne, je aj oblasť
parkovania. Je vytvorená pracovná skupina, ktorá bude zastupiteľstvu predkladať návrhy
na riešenie situácie. Úlohou
skupiny bude aj zadefinovanie
zdrojov a spôsob financova-
nia, miery zapojenia rozpočtu
do tohto projektu.
Zmenou filozofie sa vytvárajú podmienky na riešenie
udržiavania zelených plôch
z jedného miesta prostredníctvom VPS, čo znamená, že starostlivosť o zelené plochy, ako
aj podnety a pripomienky obyvateľov, budú už priamo koordinované a zabezpečované
pracovníkmi tejto organizácie.
Uvažuje sa s intenzívnejším
zapojením a využitím inšpektorov verejného poriadku,
ktorí by mali tvoriť základný
monitorovací a kontrolný mechanizmus na začatie administratívno–správneho procesu
oddelením životného prostredia alebo ako informátor pre
VPS pri odhaľovaní a riešení
nečistoty, skládok, resp. neschodnosti alebo nezjazdnosti
chodníkov a vozoviek v zimnom období.
Z BLOKU POSLANCA
Osobne som rád, že sa do tohto rozpočtu dostali mnou navrhované priority – vybudovanie verejného detského ihriska
(VDI) na Kopčianskej a rekonštrukcia vjazdu na parkovisko na
Tupolevovej ulici. Tieto priority vyrieši miestny podnik VPS.
Návrh na osadenie nových lavičiek na Fedinovej ulici sa dostal
do pripravovanej koncepcie. Mestská časť vytypuje lokality
vhodné na osadenie smetných košov na drobný komunálny
odpad a nových lavičiek.
Ďalšou mojou prioritou bola otázka príspevku na stravu pre petržalských dôchodcov. V mene stravníkov so mnou komunikoval zástupca dôchodcov profesor Rudolf Pospech. Napokon sa
mestskej časti podarilo v rozpočte udržať doterajšiu výšku príspevku napriek stále pretrvávajúcej ekonomickej kríze. Čoskoro
by však malo byť prijaté pripravované VZN (všeobecno-záväzné nariadenie), ktoré by problematiku riešilo koncepčne. Výška
príspevku sa bude po novom odvíjať od výšky dôchodku. Takto
vznikne spravodlivejší systém pre všetkých stravníkov.
Oliver Kríž, poslanec MZ
Vo finančných výdavkových
operáciách je zahrnutá ročná
splátka úveru v celkovej výške
357-tisíc eur. Tento úver bol
čerpaný na zateplenie školských objektov (11 základných
škôl a 19 materských škôl).
Poslanci navrhovaný rozpočet väčšinou hlasov prijali, len
zo sumy určenej na propagáciu
mestskej časti vzali 20-tisíc eur
na opravu pontónového mostíka cez Chorvátske rameno
(na návrh zástupcu starostu
Martina Miškova, ktorý aj
v diskusii podporili poslanci Ján Bučan, Elena Pätoprstá
a zástupca starostu Roman
Masár) a sumou 105-tisíc eur
podporili opravu terás.
Poslanci schválili vymenovanie nového riaditeľa Miestneho
podniku verejnoprospešných
služieb Ing. Miroslava Skovajsu. Nový riaditeľ prešiel výberovým konaním a vo funkcii
nahradil Ing. Pavla Kleinerta,
ktorý odišiel do dôchodku. Pri
tejto príležitosti navrhol poslanec Vladimír Kovár v mene
všetkých poslancov za SmerSD, aby boli odvolaní všetci
súčasní riaditelia miestnych
podnikov a aby na tieto posty
bolo vypísané nové výberové
konanie. Svoj návrh odôvodnil
tým, aby sa predišlo akýmkoľvek špekuláciám a aby boli dodržané všetky zákony. Poslanci
tento jeho návrh schválili, hoci
sa nepáčil najmä poslancom
za SDKÚ-DS, ktorí obhajovali
„svojich“ riaditeľov – riaditeľa Miestnej knižnice Ernesta
Husku a riaditeľa KZP Ladislava Snopka, ktorí by podľa nich
mali zostať aj naďalej vo funkcii
bez nového výberového konania.
Poslanci okrem iného schválili aj úpravu Zásad hospodárenia s bytmi a schválili Výzvu
mestským poslancom, aby požiadal EÚ o financie na nosný
dopravný systém (viac sa tejto
téme venujeme na 3. strane).
Na návrh Adriána Arpaia odvolali doterajšieho riaditeľa
Bytového podniku Petržalka
Ing. Michala Koniara a schválili nového riaditeľa Daniela
Šavela.
Silvia Vnenková
16 • 1. 4. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Riadková inzercia
Kúpime byt v Petržalke, aj
zadlžený. T: 0917 708 319
Oprava el. sporákov, rúr
a akum. pecí. T.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
29. a 30. 5.
BRATISLAVA
Rekonštrukcie bytov.
Kvalitne. Tel.: 0944 224 001
19:00 ISTROPOLIS
Jadrá,
kúpeľne,
byty
do 5 dní. rekonšt. byt. Tel.:
0905 583 938
Mediálny partner:
www.lucnica.sk
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Kúpime byt v Petržalke, aj
zadlžený. T: 0915 122 656
Pôžičky. Tel.: 0905 929 332
Digitálna televízia. Koniec
analógovej. Tel.: 0917 870 581
Ján Polák
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Tel.: 0905 627 321
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
♥ Zosobášili sa
V Matričnom úrade Bratislava-Petržalka uzavreli
26. marca manželstvo:
Gabriel Baross – Miriam Nagyová
Zoltán Bertók – Nikoleta Tiffany Mičányiová
Marián Varga – Katarína Filová
Michal Piskla – Barbora Vajkúnyová
Ing. Vladimír Hriz – Ing. Linda Döményová
Juraj Kvasnica – Henrieta Borošková
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
PONÚKA:
3i byt na Belinského ulici v Petržalke, 2/8p., 68m2 – 95 000,- €/ doh.
3i byt na Rovniankovej ulici v Petržalke, 7/12p., 65m2 – 83 000,- €
➥ Garsónky
od 50 000 €:
Rovniankova, Znievska, Gessayova
➥ 1-izbové byty
od 60 000 €:
Topoľčianska, Jungmannova, Jasovska, Wilsonova – BA I.,
Holíčska, Beňadicka, A. Gwerkovej
➥ Novostavby 1izb.: Betliarska, Rusovská cesta
➥ 2-garsónky a 2-izbové byty
od 73 000,-€:
Znievska, Harmanecká, Jungmannova, Beňadicka, Jasovska,
Krásnohorská, Mánesovo Nám., Osuského, Bradáčova
➥ Novostavba 2izb.:Zádunajska, Dominant – Nám . hraničiarov,
Budatínska
➥ 3-izbové byty
od 83 000,-€:
Belinského, Holíčska, Rovniankova, Blagoevova, Lietavska, Znievska,
Šášovska, Mlynarovičova, Furdekova, Vyšehradska, Krasnohorská,
Gessayova, Mánesovo nám., Lachova, Jasovská, Romanova,
Kapicová, Hrobákova, J. Hagaru – Krasňany
➥ 4-izbové byty
od 105 000,-€
Vyšehradska, Znievska, Pifflova, Žehrianska, Krasnohorska, Medveďovej,
Haanova, Černyševského, Röntgenova, Brančská, Švabinského
➥ Prenájom: 3i rodinný dom v Rusovciach na Kovácsovej ulici 690,- €/ mesiac
2 generačný dom v Gabčíkove
73 000,- €
➥ Stavebné pozemky:
Bratislava – Jarovce: 2x 8,5á 166,- €/m2, IS v dosahu,
Bratislava – Jarovce: 516 m2, 105.000,- €, IS v dosahu
Malacky, Plavecký Štvrtok–chatová oblasť, Sološnica, Senec–Tureň,
Nová Dedinka...
63453910,11, 0905 606016, 0907 772623
Tancuj ako Šeherezáda.
Tanečné štúdio EtnoDance otvára od 11. apríla
kurzy brušného tanca pre začiatočníkov.
Ak niesu brušné tance tvoja šálka kávy,
v ponuke máme:
• Flamenco
• Belly dance for finess (formovanie postavy)
• Bollywood – Indický muzikálový tanec
• Jazz dance
• Cigánske tance
Pozor!!!
Pri prihlásení na kurz do 4. apríla
platí na všetky začiatočnícke kurzy
10 % zľava a keď privedieš kamošku
dokonca 20% zľava.
Tanečné štúdio EtnoDance sídli na Haanovej 10,
prihlasovanie na
[email protected]
0911 200 079, www.etnodance.sk
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
FARBY LAKY
MALIARSKE POTREBY
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
Tešíme sa na vaše podnety, návrhy , reakcie.
email: [email protected]
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
PETRŽALSKÉ NOVINY
1. 4. 2011 • 17
PUBLICISTIKA
Divoké cintoríny sú rizikom
Nemajú to jednoduché. Musia urobiť posledný úkon. Príčinou je
najmä bolestivé a nevyliečiteľné ochorenie, ťažký úraz, ale aj vek
zvieratka, keď už len trpí. Bližšie v rozhovore s MVDr. Milanom
Švihranom z Veterinárnej kliniky v Jarovciach.
Niekto môže namietnuť, že
sa venujeme nepodstatnej téme - psom, mačkám
a nejakým nelegálnym
zvieracím cintorínom. Nevídali... Petržalka má iné,
vážnejšie problémy. Isteže
má, ale nie nezávažným
problémom sa stávajú divoké pohrebiská už na viacerých miestach Petržalky.
Hľadáme riešenia, možnosti. Ak si vezmeme oficiálny údaj, že v Petržalke
je evidovaných 5 200 psov,
čo môže byť nanajvýš polovica odhadovaného stavu, pretože sa predpokladá
ich počet až okolo 12-tisíc,
potom naša mestská časť
je vzhľadom na svoju rozlohu a typ bývania - zahustená nielen autami.
V matematickom pomere,
že na jej území je cca 45tisíc bytov, potom na štyri
byty pripadá jeden pes. To
je pre niektoré paneláky
(najmä 12-poschodové)
istá hygienická, sociálna
a vzťahová záťaž ústiaca až
do konfliktov medzi majiteľmi a nemajiteľmi psov.
O tom bližšie, nabudúce...
Prvý oficiálny cintorín
pre zvieratá zriadili pred
vyše sto rokmi v jednom
americkom mestečku.
Európske prvenstvo
patrí Parížu, má ho aj
Viedeň, ba i Praha-Trója,
Hradec Králové, pripravujú ho v Kutnej Hore.
Prečo nie aj v Bratislave?
Tušíte reakciu majiteľa
psíka, mačky či iného zvieratka, ktorému už dohasína
jeho sviečka?
Väčšina k nám prichádza
s vedomím, že nastal ten čas,
keď svojho zvieracieho verného priateľa svojím rozhodnutím vykúpia z ťažkého stavu.
Správajú sa racionálne. Legislatíva umožňuje veterinárovi použiť eutanáziu, ktorá je
veľmi humánna a bezbolestne
skončí utrpenie zvieratka.
Ako to prežívajú majitelia?
Rôzne, aj keď výraz majiteľ
nevystihuje hĺbku a podstatu
vzťahu, pretože v mnohých
prípadoch je to silné emotívne
puto medzi človekom a zvie-
ratkom, najčastejšie psíkom,
mačkou. Niektorým ľuďom
sme museli poskytnúť ošetrenie priamo v ambulancii, boli
prípady, že bolo potrebné aj
psychologické poradenstvo.
Mimoriadny nízky prah citlivosti majú najmä deti, ktoré
odmalička vyrastali so zvieratkom, a starší osamelí ľudia.
Je ešte ďalšie ťažké rozhodnutie. Či utratené zvieratko nechať u veterinára, aby
jeho likvidáciu zabezpečil
prostredníctvom asanačnej
služby, alebo si ho vziať so
sebou a akt likvidácie uskutočniť iným spôsobom.
Vždy odporučím majiteľom,
aby využili asanačné služby, čo
zabezpečí veterinár alebo Štát-
ny veterinárny ústav v Bratislave. Štvrtina sa však rozhodne
vziať zvieratko so sebou. Ľudsky to chápem, aj keď to nie je
úplne správne riešenie.
V čom sú prednosti asanácie?
Všeobecne je to hygienický
proces, ktorý sa definuje ako
neškodné odstránenie tela.
V uhynutom zvieratku môžu
byť prítomné rôzne patogény
(mikroorganizmy, parazity). Je
to už škodlivý biologický materiál, ktorý ak sa neodstráni
asanačne, môže pri nesprávnej
manipulácii a nedostatočnej
likvidácii, napr. plytkým zakopaním do zeme, v kontakte so
spodnými vodami a bez použitia dezinfekčných prostried-
kov narušiť životné prostredie
a stať sa potenciálnym zdrojom rôznych nákaz. Tzv. divoké cintoríny sú rizikom pre
najbližšie okolie.
Čo si myslíte o kremácii
zvierat a legálnych cintorínoch pre ne?
Nie je to nič nové, prvý
oficiálny cintorín má dátum
starší ako sto rokov. Má ho
aj Paríž, neďaleká Viedeň má
tiež takéto miesto, má ho aj,
rok či dva, už aj jedna slovenská obec. To isté sa dá povedať aj o špeciálnom kremačnom zariadení. Kto chcel mať
urničku po spálení svojho
zvieratka, musel ísť do Brna
alebo Viedne. Ale máme už
také zariadenie aj na Slovensku, v Jablonovom, neďaleko
Bratislavy. Je dobré, že sú už
aj u nás rovnocenné a zákonné alternatívy pre tých majiteľov, ktorí majú inú predstavu
o akte rozlúčky a o tom, kde
by malo mať posledné miesto
ich zvieratka.
Stranu pripravil Rudojf Gallo
Dôstojná alternatíva - kremácia
Názor odborníka
N
Je normálne pochovávať zvieratká?
etreba už chodiť do
Brna ani Viedne, ak
smutní majiteľ, resp. celá
rodina stratila štvornohého
priateľa - psa, mačku či iné
zvieratko a nechcú, aby skončilo v kafilérii ako biologický
odpad. Nech to nepripadá
niekomu pritiahnuté za vlasy, ale o dôstojnej rozlúčke
možno hovoriť aj v prípade
nemých tvárí, ktoré boli roky
neoficiálnymi členmi rodiny.
Kremačnú službu už nájdeme aj v malebnom prostredí
Jablonové na Záhorí. Manželia Alica a Peter Klamovci
od mája 2009 vlastnia zariadenie, ktoré slúži na spaľovanie ostatkov domácich
zvierat. Rok a pol im trvalo,
kým získali všetky potrebné
zákonné súhlasy a nainštalovali špeciálnu kremačnú pec
vyrobenú v Anglicku, ktorú
majitelia symbolicky nazvali
Petheaven. Jej teplota dosahuje 850 °C a viac, čo zaručuje absolútnu likvidáciu patogénnych mikroorganizmov,
čiže spĺňa prísne hygienické
a epidemiologické požiadavky. Popol zvieratka si majiteľ
môže uschovať v keramickej
urničke a odniesť. Spoločnosť Pet World, ktorá zabezpečuje túto službu, na požiadanie majiteľa zabezpečí
dovoz uhynutého zvieratka
od veterinára, alebo priamo
z domu majiteľa. Manželia
chcú v krátkom čase poskytnúť komplexné pohrebné
služby a pod lesom vybudovať urnový hájik. Vlastná kremácia zvieratka do 10 kg stojí
s DPH 125 €, od 10 do 20 kg
150 €.
Informácie: www.petheaven.sk, e-mail: alica.klamova@
hotmail.com, tel. 0911 717 631, 0905 317 864
PETRŽALSKÉ NOVINY
Cintoríny pre zvieratá sú hitom
posledných rokov. V ľuďoch však
vyvolávajú rozporné pocity, stretávame sa s rôznymi názormi.
Na jednej strane zvieracie cintoríny vítajú, na druhej strane si kladú
otázky, či to už predsa len nie je
príliš, robiť zvieratkám hroby. Domáce zvieratko je však súčasť rodiny, mnoho ľudí ho ako člena rodiny vníma a keď nadíde čas jeho
MUDr. Lucia Pacherová, odchodu, je celkom pochopiteľpsychiatrička
né, že niekto z nás má potrebu sa
s ním aj patrične rozlúčiť, alebo
dokonca zachovať si jeho pamiatku vo forme hrobu. Tento
zvyk však nie je až taký moderný, ako by sa na prvý pohľad
zdalo. V mnohých záhradách našich starých rodičov môžeme predsa nájsť hrobčeky psíkov alebo iných zvierat, ktoré
ľuďom prirástli k srdcu. Myslím, že na otázku, či je cintorín pre
zvieratá vhodný alebo nie, si musí odpovedať každý sám. Každý z nás sa potrebuje rozhodnúť, ako naloží so stratou svojho
blízkeho spoločníka - či si chce jeho prítomnosť pripomínať
návštevou cintorína, alebo tento servis vníma ako zbytočný
prepych. Ja si myslím, že môžeme byť radi, že dnes máme
viacero možností, ako sa rozhodnúť.
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Rovniankova 4
851 02 Bratislava,
fax: 6383 8640,
6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 6383 8640 / kl. 14. TELEFÓNY: grafici - 6383 8640 / kl. 15, oddelenie marketingu a príjem inzercie - 6383 8640 / kl. 13, 17, redaktori: 6383 8640 / kl. 18,
oddelenie neperiodickej tlače a tlačovín - 6383 8640 / kl. 14,15. TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpeãuje
M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
4. 3. 2011 • ročník 17 • číslo 7
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 1. 4. 2011
Presýpacie hodiny
Presýpanie piesku bez vidiny zlata
Tridsiaty prvý marec je vždy tou
hrozivou hranicou, keď treba
pod hrozbou obrovskej pokutovej/penálovej gilotíny dodať na úrady dokonca
až dvojmo vyplnené finančné
formuláre – daňové priznanie
a ročné zúčtovanie pre zdravotné poisťovne. Nemohli by
tieto dve inštitúcie, čiže daňový úrad a poisťovňa spolupracovať a vymieňať si informácie
medzi sebou bez nás? Veď
ročné zdravotné zúčtovanie sa
vypočítava z daňového, a napokon – obe majú k dispozícii
všetky naše osobné údaje. Ba
sú aj počítačovo a personálne
zabezpečené... načo je nám
potom „baľšája ťéchňika“? To
by asi bola utópia, aby sa v byrokratickom svete na Slovensku
veci rokmi a lepšou znalostnou
a technickou vybavenosťou
zjednodušovali – zhodli sme
sa v našej petržalskej partii už
neraz. Ešte k tomu sa pravidlá
každý rok menia (keby sa tak
rýchlo menili niektoré dôležité zákony...). Človek, ktorý sa
tomu profesionálne nevenuje,
má z toho riadny mišung. Ale
aj niektorí odborníci nestíhajú
s „dobou“. A všetci sa nestíhame čudovať, ako nám rovno
pred očami mizne čo i len vidina malého kúsočka zlata v haldách piesku.
Na naše pochmúrne reči
má Miško Hrdopýško ako vždy
pohotovostnú náplasť. Rýchlo
vytiahne nejakú historku alebo
vtip: Chlapi sa zhovárajú o živote a peniazoch podobne ako
my. Jeden z nich ide na svoju
chudobu tvorivo: „Veľmi rád by
som pracoval v banke. Asi pôjdem nejakú vykradnúť.“
Dnes už toto takmer nie je
fór, lebo krádeže sú na dennom poriadku. Tie malé sa
dostanú hneď do médií, ale
tie veľké iba málokedy a ak, tak
zvyčajne po dlhom čase, takže
úlovok sa medzitým „rozpustí“
v nenávratne.
Tenká Zdenka tiež prispela.
„Dežko, ako si spokojný v novej firme?“ pýta sa ho kamarát.
„Veľmi,“ pochvaľuje si Dežko.
„A koľko berieš?“ nasleduje logická otázka. „Koľko unesiem.“
Ja vám želám, aby ste uniesli
ťarchu byrokratických, pracovných, rodinných či iných
povinností. Aby sa vám uľavilo
a udržali ste si pohodu v duši.
Vaša Dáša
Kresba: Natália Murat-Oravcová
Kinonovinky
Sociálna sieť na DVD a Blu-ray
Boj proti samote?
Hra na niekoho
lepšieho? Či komunikácia
bez
bočných úmyslov?
To všetko môžete. Nazrite do
čias, keď vznikal jeden z celosvetových fenoménov, najznámejšia a najnavštevovanejšia
internetová sociálna sieť – Facebook…
Spoločnosť Sony Pictures
Home Entertainment pripravila dvojdiskovú hostinu, kde
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
okrem filmu Sociálna sieť (The
Social Network) v réžii Davida
Fischera nájdete veľkú porciu
bonusov. Vrátane štvordielneho dokumentu Ako dokázali
natočiť film o Facebooku, kde
sú postupne zdokumentované jednotlivé kroky, ktoré
viedli k realizácii filmu – a to už
od knižnej predlohy.
Film Sociálna sieť získal obrovské divácke zázemie, ale
tiež už mnoho ocecení – zo
šiestich nominácií na Zlaté
glóbusy premenil hneď štyri
Divadlo v škôlke
Ch
cem sa s vami podeliť o dojmy z veľmi
milého predstavenia Štátneho bábkového divadla, ktoré
prišlo zahrať divadelné predstavenie, rozprávku Muzika,
do našej škôlky na Strečnianskej ulici.
Úspešný koncert
N
aši talentovaní žiaci zo
ZUŠ na Daliborovom
námestí si pripravili rad koncertov, aby si uctili svojich
pedagógov pri príležitosti
Dňa učiteľov. Na koncerte,
venovanom piesňovej tvorbe Antonína Dvořáka, ukázali pozoruhodné výkony.
Koncert sa konal v prekrásnych, inšpirujúcich priestoroch Múzea Jána Cikkera
vo Fialkovom údolí. Piesne
A. Dvořáka predniesli žiaci z triedy pani učiteľky L.
Bílkovej. Talentovaný mladý
slovenský skladateľ Pavol
Bizoň zaspieval cyklus Biblických piesni. Klavírneho
partu tohto cyklu sa vynikajúco a citlivo zhostil Alexander Döme, ktorý bol zárukou
symbiózy spoločného inšpiratívného výkonu.
(najlepšia dráma, réžia, scénár
a hudba) a bol nominovaný
na osem cien Americkej filmovej akadémie – Oscarov
napokon dostal iba troch
(v kategóriách najlepší adaptovaný scenár, strih a najlepšia
hudba).
A čo ešte nájdete v bonusoch
na DVD (115 minút) a Blu-ray (120
minút)? Komentár
režiséra
Davida
Fischera, komentár
scenáristu Aarona
Sorkina a hercov
(Jesse Eisenberg,
Na koncerte sme si vypočuli dve piesne z cyklu
Moravské dvojspevy, ktoré
sa vyznačujú čistotou, plnosťou, bezprostrednosťou
a majú všetky vlastnosti národných piesní. Publikum
ocenilo veľmi dobré výkony
Andrey Bučkovej a Moniky
Satkovej, ktoré tieto piesne
interpretovali. V ich podaní
sme si vypočuli i dve piesne
z cyklu Cikánske melódie
a tri piesne z cyklu Milostné
písně. Obe speváčky svojou
technickou vyspelosťou prítomným priblížili vnútorné bohatstvo Dvořákových
piesní a potešili čistotou
a úprimnosťou svojho prejavu. Aj pani učiteľka Zuzana
Pišteková svojím klavírnym
partom bezpochyby prispela
k úspechu večera.
(L. B. )
Justin Timberlake, Andrew
Garfield), všetko o postprodukcii, hudbe, obrazovej podobe
či rozbor scén z viacerých uhlov. Fenomén Facebooku ešte
dlho bude pôsobiť na medziľudské vzťahy svojou tvárnou
a aj nevyspytateľnou komunikáciou.
Film Sociálna sieť
veľmi sugestivne
ukazuje jeho
počiatok a načrtáva jeho
prednosti aj
nebezpečenstvá.
Anton Araceae
Deťom sa najviac páčil ujo
trubkár, ktorý nešikovne-šikovne zahral pár nôt a deti burácali obrovským smiechom.
Dokonca im popredstavení
dovolil fúknuť do trúbky, no
málokomu sa podarilo z nejvylúdiť aký taký tón. Tým bolo
o zábavu postarané. Takisto
banditi Kyjačisko a Zubačisko,
ktorí sa stále vtipne prekárali,
a zvieratká - mačka, psík, somár a kohút nenechali deti, ale
ani pani učiteľky chladnými.
Chcem sa poďakovať pani
riaditeľke Oľge Filákovej, ktorá toto predstavenie zorganizovala, a deťom spestrila jedno škôlkarské predpoludnie.
S. Brunovská
Zmrňený čert mieri
do Petržalky!
Pozor, pozor, do Petržalky
mieri čert! A nie ledajaký,
ale po záhorácky - „zmrňený“ (smutný), teda veselohra s názvom Zmrňený
čert v podaní ochotníckeho Záhoráckeho divadla
v Senici v réžii Ivana A.
Fodora. Podľa hry súčasného veľmi plodného bieloruského autora Sergeja
Kovaľova (prišiel do Senice
na premiéru, už tento kus
uvádzali vo viacerých krajinách – pôsobí totiž univerzálne, hlavní hrdinovia
môžu byť odkadiaľkoľvek),
ju do záhoráčtiny preložil
a tvorivo na naše publikum
prispôsobil Jozef Moravčík
Jakubovec.
Zmrňeného čerta uvidíme
vo štvrtok 31. marca v DK
Zrkadlový háj o 19. hodine.
Ak máte radi humor a napätie, neoľutujete, keď sa
zoznámite s postavičkami
alkoholikom Jaskom, Čertom či inými, pozemskými
pokušiteľkami. Neprofesionálni divadelníci do svojich úloh vkladajú nielen
talent, ale aj svoju dušu.
Preto žnú úspech. Minulý
rok sa Záhorácke divadlo
predstavilo v Petržalke Shakespearovou drámou, ktorá v záhoráčtine znie ako
komédia – Rómeom a Júlijou. Tiež zabodovali. Takže
– zídeme sa v „zrkadláči“.
Miloš Muscari
PETRŽALSKÉ NOVINY
1. 4. 2011 • 19
INZERCIA
Hľadá sa ideálny partner!
T-Com a T-Mobile hľadajú partnera na prevádzkovanie značkovej predajne v bratislavskej mestskej časti Petržalka.
Pošlite si aj vy prihlášku na [email protected] do 6. 4. 2011.
Hladame partnera PN 210x130.indd 1
16.3.2011 15:41:31
Načo maľovať staré, alebo kupovať nové dvere a kuchynskú linku,
ktoré ešte prakticky slúžia svojmu účelu?
Predaj:
0918 942 355
RENDOORS
Tel.: 0948 004 774 · 0902 129 179 · 0908 608 904
mail: [email protected] · web:www.rendoors.sk
AKCIA
30 %
na kovanie
RENOVÁCIA DVERÍ
■
■
renovácia zárubní
renovácia vstavaných skríň
VÝROBA NOVÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ
MOŽNOSŤ VÝBERU ZO 66 DRUHOV DVERÍ
Vodné filtre Nerezové fľaše
SPOL
ROZVOJ B
ANIA
www.kvalitavody.sk
Röntgenova 24, 851 02, Bratislava
tel./ fax: 02/59 35 67 48 (49)
e-mail: [email protected]
web: www.srbbonline.sk
Posledné garážové státia v novostavbe na Osuského ulici
ŽELEZNIčNÁ
STANICA
PETRŽALKA
ÚD
ERN
ÍCK
A
KOP
Č
IAN
SKA
GOG
OĽOV
A
KUPÓN – 10 %
PNEUSERVIS
CHMELA
❱ Pneuservis
❱ Geometria
❱ Čistenie klimatizácie
na pSnUPER CE
eu a a NY
lu dis
ky
❱ Výmena čapov
❱ Výmena oleja
❱ Výmena brzdových kotúčov a platničiek
Pri predložení kupónu zľava na všetky výkony a tovar na sklade!
Údernícka 11, 851 01 Bratislava · tel.: 02 6241 0591, 0911 507 543 · www.pneuchmela.sk · mail: [email protected]
DARČEKOVÉ PREDMETY - RATANOVÝ NÁBYTOK
Bratislava, nám. hraničiarov 4/B, tel.: 02/ 62 24 03 14
20 • 1. 4. 2011
Ako som to riešila ja
Nepáčilo sa mi, že môj manžel stále finančne podporuje
svojich rodičov, hoci oni to zjavne nepotrebujú. Svokor
ešte stále prekladá, obaja majú slušný dôchodok a ak potrebujú niečo do domácnosti, tak im to kúpime. Pravidelne im kupujeme aj dovolenku, tak som vôbec nechápala,
prečo im manžel dáva mesačne ešte 200 eur. Vedela som
si totiž predstaviť, ako tie peniaze zmysluplnejšie minieme my dvaja, napríklad na nejaký spoločný víkend v kúpeľoch. Nevedela som však, ako mu to mám povedať,
aby si nemyslel, že nechcem jeho rodičom dopriať.
Manžel financuje rodičov
Je fakt, že tých 200 eur nijako výrazne neovplyvňuje
náš rodinný rozpočet, určite
kvôli nim neschudobnieme.
A skutočnosťou je aj to, že
som nikdy žiadny víkend v kúpeľoch nenavrhla, hoci si ho
môžeme kedykoľvek dopriať.
Asi aj preto sa mi ťažko hľadali
argumenty, prečo som proti
tomu, aby manžel finančne
svojich rodičov podporoval.
Nejako som si nevedela pred-
staviť, prečo konkrétne chcem
svojmu manželovi tú finančnú
podporu vyčítať.
Tak som sa pokúšala nájsť tie
argumenty v sebe, zistiť, čo sa
mi na tom vlastne nepáči. A nepáčilo sa mi to až tak, že ma to
doslova žralo. Neviem, možno
mám v sebe určenú nejakú
mieru, do akej sa majú rodičia
podporovať a čo už túto mieru
presahuje. Kto však túto mieru
určil? Nikdy sme o tom, akú
sumu z rodinného rozpočtu
vyčleníme na podporu svojich
rodičov, s manželom nehovorili. Vtedy by moja nechuť
asi aj dávala zmysel. Alebo to
je len moja „miera“? Čím viac
som rozmýšľala nad tým, čo
sa mi vlastne na tej finančnej
podpore nepáči, tým viac som
prichádzala na to, že pre svoje
„proti“ nemám žiadny reálny
dôvod a musím povedať, že sa
mi veľmi uľavilo. Skoro by som
povedala, že to bol nejaký môj
truc a na trucovanie som už
predsa len veľká, nie?
Možno mi aj bolo nejako
ľúto, že finančne nepodporujeme aj mojich rodičov, ale tí
zdedili nejaký majetok a vlastne skôr dávajú peniaze našim
deťom – na prilepšenie, takže
som skutočne nikdy nemala
potrebu finančne ich podporovať. A možno práve to,
že moji rodičia sú na tom tak
dobre, bol dôvod, prečo môj
manžel dáva peniaze svojim
rodičom.
A musím povedať, že môj
pocit krivdy, pocit, že ma manže o čosi ukracuje tým, že dáva
svokrovcom mesačne 200 eur,
zrazu zmizol. Odrazu som vôbec nemala potrebu sa s manželom o tom rozprávať, nedajbože mu niečo vyčítať. Už sa
mi nechcelo pátrať po tom,
prečo sa jemu zdá potrebné
dávať rodičom peniaze. Ak
chce, nech im ich dáva. Jednoducho to beriem na vedomie
a hotovo.
Mira Šťastná
Foto: archív redakcie
Odpovedá právnik
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
Čo je to metabolický syndróm?
Poruchy metabolizmu sú
príčinou mnohých
chorôb, ktoré sa
výrazne podpisujú
pod zdravotný stav
Slovákov.
Odpovedá lekár
MUDr. Jaroslav Fábry
O
tom, že sme naozaj chorá populácia, svedčia aj
štatistiky. Problém, o ktorom
sa v poslednom čase veľa hovorí, je metabolický syndróm.
Zahŕňa poruchu metabolizmu cukrov a tukov, centrálnu
obezitu a vysoký krvný tlak.
Na Slovensku metabolickým
syndrómom trpí viac ako 20 %
ľudí. Väčší výskyt (23,9 %) zaznamenali u žien. U mužov
(15,9 %). Vážnym problémom
je obezita, alarmujúci je najmä
JUDr. Jaroslav Gründler
Garáže a fond opráv
[email protected]
V bytovom dome som vlastníkom garáže. Vlani bol dom zateplený a urobili sa aj súvisiace práce
(rekonštrukcia strechy, výmena okien, vchodových dverí atď.). Na financovanie uvedených prác
odsúhlasený úver bol premietnutý do zvýšenia FPÚaO. Nakoľko nevlastním v bytovom dome byt
a nemám prístup do spoločných priestorov, nie je podľa mňa správne podieľať sa na nákladoch
rovnakou mierou ako vlastníci bytov. Garáž nie je súčasťou spoločných priestorov, má samostatný
vchod, preto si myslím, že poplatok do fondu opráv by mal byť vypočítaný iným spôsobom, ako poplatok za byt a spoločné priestory. Budem Vám vďačný za akúkoľvek radu a pomoc v tejto záležitosti,
prípadne za postúpenie problému na riešenie kompetentným.
M. Š., M. C. Sklodowskej
Garáž ako nebytový priestor
je súčasťou bytového domu
rovnako ako byt. Nebytovým
priestorom sa na účely zákona
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v platnom znení (zákon)
rozumie miestnosť alebo súbor
miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené
na iné účely ako na bývanie.
V zmysle ustanovenia § 30
vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 162/1995 Z. z. - Katastrálny zákon v znení neskorších predpi-
sov, nebytové priestory sa evidujú v súbore popisných informácii
okrem iného aj spoluvlastníckym podielom na spoločných
častiach domu a spoločných
zariadeniach domu a právom
k pozemku, na ktorom je dom
postavený. S vlastníctvom bytu
a nebytového priestoru v dome
je spojené spoluvlastníctvo
k bytovému domu (§ 13 ods.1
zákona), teda aj vlastník garáže
v bytovom dome je spoluvlastníkom všetkých spoločných častí domu a všetkých spoločných
zariadení domu. Sú to najmä zák-
jej výskyt u detí. U nás tzv. centrálnou obezitou trpí takmer
30 % populácie a celkovou
obezitou viac ako 30 %. Máme
viac obéznych žien (37 %) ako
mužov (24 %). O centrálnej
obezite hovoríme vtedy, keď
je obvod pása u žien nad nad
80 cm a u mužov nad 94 cm,
čo znamená, že tuk sa ukladá
predovšetkým v oblasti brucha. Ďalšií varovný signál –
počet ľudí trpiacich vysokým
krvným tlakom – 33 %. Treba
si uvedomiť, že svoje zdravie
máme vo svojich rukách a je
jedno v akom veku! Poruchy
metabolizmu zapríčiňuje zlá
výživa a nedostatok pohybu.
Z rôznych prieskumov vyplýva, že Slováci prijímajú najmä
obrovské množstvo tukov, čo
má za následok vyššiu hladinu cholesterolu, obezitu a následne aj vysoký krvný tlak.
A pritom by stačilo racionálne
sa stravovať, dbať na vyvážený
príjem tukov, cukrov a bielkovín, na pravidelnosť v stravovaní a dodržiavať zásadu
– prijmem len toľko energie,
koľko vydám. Verte, že takáto
„liečba“ je oveľa lacnejšia a príjemnejšia ako tá medikamentózna. Slovákom však chýba
ochota zmeniť svoje stravovacie návyky a životný štýl.
A chýba nám aj osveta. A to
by mala byť prvoradá úloha
štátu. Chýbajú najmä národné programy na prevenciu.
Presviedčať len už chorých je
drahšie a časovo náročnejšie.
lady domu, strecha, obvodové
múry, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné
konštrukcie a iné, ale napríklad
aj zariadenia určené na spoločné užívanie ako technologické
zariadenia, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné,
kanalizačné prípojky atď. Zákon
v ustanovení § 10 zreteľne definuje príspevok do fondu oprav
podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Alternatívnu možnosť príspevku do fondu zákon
v platnom znení nepozná. Ľutujem, ale nesúhlasím s vaším
názorom, že vlastník garáže je
v poplatkoch do fondu prevádzky údržby a opráv voči ostatným
vlastníkom bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome
znevýhodnený.
PETRŽALSKÉ NOVINY
5
Krimipríbeh
Sadzobník pokút
ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
Bloková
pokuta
Jazda cez križovatku
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim
po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená značkou
„Daj prednosť v jazde“ alebo„Stoj, daj prednosť
v jazde“ a došlo k
- ich ohrozeniu
150 €
- dopravnej nehode
S-k
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim
na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými
značkami a došlo k
- ich ohrozeniu
100 €
- dopravnej nehode
S-k
Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje
pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo
nutné zastaviť vozidlo na križovatke
60 €
Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej
značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste,
odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad
60 €
Vchádzanie na cestu
Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste
pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej
cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej
alebo pešej cesty
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej
premávky
60 €
100 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody
S–k
Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite
poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných
účastníkov cestnej premávky
60 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody
S-k
Znečisťovanie cesty
30 €
Otáčanie a cúvanie
Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky
pri cúvaní
60 €
Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite
poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti,
najmä nedostatočný rozhľad
60 €
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané
60 €
Zastavenie a státie
Zastavenie na obojsmernej ceste
- v protismere vľavo
30 €
- pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh
o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy
60 €
- pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy
60 €
Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným
vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta
60 €
Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím
preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m
60 €
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri
vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka
60 €
Neumožnenie vodičovi vozidla pravidelnej
verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo
zo zastávkového pruhu
(* Správne konanie)
1. 4. 2011 • 21
BEZPEČNOSŤ
60 €
(Pokračovanie)
Z policajného bloku
Svokra a dobrotivý pán Igor
Dobrá svokra sa vraj zriedka nájde, tvrdia
ostrieľaní ženáči, čo je vcelku príznačné,
pretože bez okúsenia slastí života manželského by takéto vyhlásenia zaváňali účelovou nepravdou.
N
apriek pravdovravnosti
mala milá Milka nemalé
problémy s rodinnou politikou, nakoľko nielen ona, ale
ani pán manžel sa akosi neráčil s darkyňou života svojej
milej polovičky. – Akože to
robíš, načo to robíš, prečo to
nerobíš... – takto a v rôznych
iných kombinačných sa ctená pani svokra snažila svojim
mladým spríjemniť pobyt
v trojizbovom byte majúcom
iba jeden zápor. Bytík bol totiž v jej osobnom vlastníctve
a ako taký podliehal aj s osadenstvom pod velenie domácej panej. Aspoň si to myslela.
Keďže do osadenstva patril
aj dvojročný vnúčik Ivanko,
je pochopiteľné, že trecích
plôch bolo neúrekom. Čaša
trpezlivosti sa naplnila a aby
nepretiekla, trojica sa jednoznačným rozhodnutím rozlúčila s teplým krbom domácim,
aby uprednostnila chladnejší,
ale diktátom nehatený pobyt
v domčeku u rodinného známeho menom Igor.
- A to teda nie, to mi robiť
nebudete, ja som počestná
žena, čo o mne povedia v dome
alebo v kostole – lejavica vyberaných i menej vyberaných
slov sa zosypala nielen na hlavu slabošského zaťka a dcéry,
ale aj na ochotného poskytovateľa strechy nad hlavou. - Čo
je veľa, to je moc – pomyslel
si dobrosrdečný Igor po jemu
adresovaných výrazoch, ktoré
by skôr charakterizovali kočiša zo starej pusty ako počestnú dámu v rokoch. Nezostalo
iba pri pomyslení, pretože pán
Igor využil svoju hmotnostnú
prevahu a rukolapne presvedčil návštevníčku, že územie,
na ktorom sa momentálne
nachádza, patrí pod jeho
kompetenciu. Presvedčovanie, napriek snahe rodinných
zbabelcov zabrániť mu, bolo
také intenzívne, že pani svokra
si pokojne mohla počas desaťdňovej práceneschopnosti zhrnúť príčiny a následky svojej
neohlásenej vizity. Po akčnej
návšteve majú mladí na výber.
Môžu sa vrátiť k milej mame,
pokúsiť sa o neistý úver a celý
život ho splácať, alebo naďalej
využívať ponuku známeho,
ktorého dobrotivosť trestné
paragrafy určite nezohľadnia.
V roku 2010 policajné štatistiky zaznamenali v Bratislavskom kraji 241 prípadov
úmyselného ublíženie na zdraví (SR 2426), z ktorých dvadsaťdva bolo spáchaných pod
vplyvom alkoholu. Zarážajúce
je, že v dvanástich prípadoch
išlo o osoby maloleté a mladistvé. Tak vravia paragrafy:
Kto inému úmyselne ublíži
na zdraví, potrestá sa odňatím
slobody na šesť mesiacov až
päť rokov. Pri úmyselnom spôsobení ťažkej ujmy na zdraví,
môže byť páchateľ potrestaný
odňatím slobody na štyri roky
až pätnásť rokov.
Túžby chorých zbojníkov
Takto sme nazvali krimipríbeh uverejnený 4. marca na tejto
strane. Keby si ho pani A. Š. z Iľjušinovej ulice prečítala a poučila
sa, nebola by 8. marca chudobnejšia o 2 150 eur. Scenár napísaný páchateľmi je nemenný a primitívny: príbuzný v nemocnici
– žiadosť o pôžičku – byt obete - záloha v podobe bezcenných
papierov – následná krádež peňazí. Podvodníkom sa v Bratislave darí, o veľké sumy obrali už niekoľko osôb. Opakované
výzvy polície k zvýšenej ostražitosti sú ako ten známy hrach hádzaný na stenu. Nuž, komu niet rady, tomu niet pomoci.
Nepoučiteľní vodiči
Na Švabinského ulici odcudzil
neznámy páchateľ zo zaparkovaného auta niekoľko platobných kariet. Neoprávnené
výbery a transakcie priniesli
poškodenému dosiaľ škodu
za takmer 6 000 eur.
Cintorínska hyena
Cintorín na Nábrežnej ulici
sa stal miestom, z ktorého
nateraz neznámy vagabund
odcudzil náhrobný kameň,
čím poškodenej vznikla škoda
1 200 eur. Páchateľovi hrozí až
desať rokov za mrežami.
Zlodej s nožom
Stačilo kladivko na rozbíjanie skla a ľavé predné okno
otvorilo vstup do auta. V. J.
(32) z Petržalky mal jasný plán.
Vymontovať autorádio pomocou noža sa mu však nepodarilo. Nástroj na montáž
autorádia s pätnásťcentimetrovou čepeľou sa totiž zmenil
na nebezpečnú zbraň, ktorou
spôsobil zranenia priateľovi
majiteľky auta, keď ho prichytil pri krádeži.
Kradli v Rakúsku
Rastislav H. (33) z Hlohovca, Dušan I. (35) z Bratislavy
a Boris K. (24) z Petržalky si
na parkovisku pri nemocnici
Hainburg an der Donau v Rakúsku vytypovali mercedes,
z ktorého Dušan po rozbití skla odcudzil autorádio
v hodnote 360 eur. Dojazdili
na území Slovenska.
Vyparené kolesá
Z auta Seat Ibiza sa oproti štadiónu Artmédie Petržalka vyparili štyri pneumatiky spolu
s elektrónmi v hodnote 480
eur. Mali sa o to pričiniť René
R. (41) z Bratislavy, Miroslav
G. (39) z Petržalky a Martin
M. (40) z Bratislavy
Rozdával drogy
V Petržalke, ale aj na iných
miestach v Bratislave sa rozhodol obchodovať L. B. (21)
z Petržalky. Minimálne počas
letných mesiacov 2008 opakovane predával alebo občas
zaobstaral aj bez finančných
nárokov psychotropnú látku
pre D. T. (20) a V. H. (30), pričom jedna z osôb bola v tom
čase mladistvá.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 1. 4. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
Básenky a ilustrácie Natálie Murat
Príďte na koncert
Preßburger Klezner Band &
Merlin Shepherd sa 9. apríla
o 20. h predstavia v Klube
Za zrkadlom na Rovniankovej. Hosťom koncertu bude
klezmerová legenda z Veľkej
Británie, klarinetista Merlin
Shepherd – jeden z vedúcich svetových hráčov hry
na klarinet v štýle klezmer.
Podnietil novú vlnu klezmerového revivalu, keď nadviazal spoluprácu s hráčmi
bývalého Sovietskeho zväzu, pochádzajúcimi z pôvodných oblastí vzniku
klezmeru – ľudovej hudby
východoeurópskych Židov.
Výsledkom ich spolupráce
je projekt The Merlin Shepherd Kapelye feat.
(upr)
Bratislavská
komorná gitara
V dňoch 6. – 10. apríla sa
uskutoční 7. ročník medzinárodného hudobného festivalu Bratislavská komorná
gitara. Na úvod festival privíta po tretí raz známeho maďarského jazzového gitaristu Istvána Gyárfása, tentoraz
bude jeho hudobným partnerom skvelý kontrabasista
Berkes Balász. Z Talianska zavíta do Bratislavy vynikajúce
trio GOST v obsadení Stefano Gori – flauta, Gabriele
Oglina – klarinet a Salvatore
Seminara – gitara. Juhoamerickú temperamentnú
hudbu v podaní zoskupenia
Garufa z Uruguaja a Venezuely (Oscar Moreira – spev,
Felipe Medina – kontrabas,
spev, Ignacio Giovanetti –
gitara, spev, Alejandro Loguercio – husle, spev). Hlavným protagonistom večera
bude kolumbijský gitarista
Julian Torres. Milovníci klasickej gitary budú mať možnosť počuť svetoznámeho
Alvara Pierriho, famózneho
virtuóza a pedagóga gitarovej hry, z Uruguaja.
Záverečný koncert festivalu
bude poctou španielskej
piesni zarzuela. Výber tých
najkrajších uvedú slovenskí umelci Eva Hornyáková
– soprán, Pavol Remenár –
barytón a Miriam Rodriguez
Brüllová – gitara.
H. Doktorovová
So slnečnými lúčmi, ohlasujúcimi jar, priniesol marec
aj novú knižku Natálie Murat-Oravcovej.
Z
bierka Na koho to slovo
s/padne sa krstila počas
benefičného koncertu Dobrá
správa pre zrakovo hendikepovaných v DK Zrkadlový háj.
Ilustrované „básenky“ sú
prierezom tvorby dvoch desaťročí. Symbolickými rezancovými písmenkami ju uviedli
do literárneho života speváčka
Gitka Benkovičová a muzikant
Vilo Meško. Súčasťou knižky je
aj oceľorytina jednej Natáliinej
kresby Písmenkové smetisko od Františka Horniaka, autora
dvojnásobného ocenenia Najkrajšia známka sveta. Krstili sa
však aj „povedačky“ novinára
Mira Potančoka s názvom Správy zo samosprávy. Autor medzi
nami, žiaľ, už nie je. V knižke
nájdeme výber jeho fejtónov
doplnený kreslenými vtipmi
Petra Gossányiho a ilustráciami
Natálie Murat-Oravcovej.
Novinárka, talentovaná ilustrátorka a trefná komentátorka
sídliskových starostí i radostí,
sa už od roku 1997 prihovára
aj čitateľom Petržalských novín.
Záľuba vo „voňavých“ pseudonymoch, pri ktorých sa inšpiruje ríšou korenín, bylín, kvetov
a stromov, jej priniesla zápis
do knihy Slovenské rekordy. Má
ich na konte 1 500. Prezraďme,
že knižku uviedla v deň svojho
životného jubilea. Viac nám
o nej povedala sama:
Iste nie je náhoda, že si svoju
knižku krstila na narodeniny.
Bolo to splnené predsavzatie
alebo darček, ktorý si dala
sebe aj svojim čitateľom?
Priznávam - bol to zámer
pod ,,obojím“. Vlastne som sa
chcela stretnúť s ľuďmi, ktorých
mám rada. Bola som si istá, že
sa „moji“ účinkujúci radi pozoznamujú navzájom (i stalo sa).
Všetci sa tešili z účasti na koncerte Dobrá správa. Denne sa
na nás valia lavíny zlých správ,
a tu sa zrazu vynorila loďka
Nádej, že aj bez humbugu a veľkých peňazí sa dá vytvoriť niečo
pekné - a ešte aj užitočné.
Ako dlho si na knižke pracovala? Bolo ťažké vtesnať
20 rokov do jedného vydania?
Prednežnorevolučnú časť
som vytvorila za čias socializmu ako samizdat bez nádeje,
že niekedy vyjde. Vtedy som
písala, pochopiteľne, básenky
aj iného druhu. Pred rokom
mi jeden človek povedal, že mi
zasponzoruje akúkoľvek knižku, tak som začala – básenky
sa vyberali ťažko, mám ich
priveľa. Najviac ma potešilo,
že knižka bude plnofarebná,
čo som využila. Tým, že som
do nej dala množstvo obrázkov,
takže ide vlastne o obrázkovú
knižku ilustrovanú textom. No
a do báseniek som inou farbou
zakomponovala ďalšie texty pre
trpezlivých lúštiteľov rébusov.
(Mimochodom, ten sponzor,
ktorý ma naštartoval, zlyhal...)
Súčasťou knižky je aj oceľorytina majstra Františka
Horniaka. Ako vznikla vaša
spolupráca?
Zoznámili sme sa v roku
2005 na vernisáži výstavy z jeho
grafickej a ryteckej tvorby, keď
som o ňom písala do Petržalských novín, pretože je Petržalčan. Prispel aj do mojej knižky
Presýpacie hodiny.
U našich čitateľov sú obľúbené ilustrované povedačky
z Petržalky v rubrike Presýpacie hodiny. Dočkáme sa ich
knižného pokračovania?
Som pripravená na nové
knižné projekty, ale aj Presýpacie hodiny 2 by boli fajn. Občas, keď túto rubriku nezaplním, ma ľudia zastavujú, že čo
sa stalo. Alebo naopak – dávajú
mi námety, o čom mám písať,
z čoho si utiahnuť, do čoho
rypnúť. Nech im to vydrží, aj
ja sa budem usilovať, lebo vraj
po päťdesiatke to už ide ťažšie.
Výťažok z večera bol venovaný Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Sumou 500
eur prispel za nadáciu, ktorej
je zakladateľom, aj petržalský
starosta Vladimír Bajan. Predseda únie Branislav Mamojka
a jej riaditeľka Ivana Potočňáková prezradili, že im finančné
prostriedky pomôžu pri plánovanej rekonštrukcii budovy,
v ktorej sídlia.
Lucia Drevická
INZERCIA
H-PROBYT spol. s r.o.
Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
Tel. č.: 02/5244 4760-1-2, Fax: 02/5244 4880
www.hprobyt.sk
e-mail: [email protected] sk
Ponúka vlastníkom bytov, domov, administratívnych budov, garážových objektov
º kompletnú správu nehnuteľností so zabezpečením samostatného účtovníctva,
údržby, opráv, právnych služieb pri vymáhaní nedoplatkov.
Firma H - PROBYT spol. s r.o. spravuje bytové domy od roku 1997.
V súčasnosti spravuje cca 6 000 bytov.
Individuálny prístup podľa požiadaviek klientov je samozrejmosťou.
Okremštandardných služieb zabezpečujeme:
º právne služby a poradenstvo, vymáhanie pohľadávok v cene odmeny za správu
º stavebné úvery a nenávratné dotácie na rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu
º individuálna kontrola účtu domu klientom prostredníctvom internet - bankingu
Naše sídlo je ľahko prístupné verejnou aj osobnou dopravou.
PETRŽALSKÉ NOVINY
1. 4. 2011 • 23
ŠP ORT
Buďte pri začiatku sezóny
Najlepší dostali cenu
Repáčika a Šimončiča
Cez tento víkend sa v bratislavskom
Dome športu uskutočnil II. ročník
halového futbalového turnaja seniorov
nad 40 rokov.
Z
Po dlhej zime sa nám pomaly, ale isto zjarnieva.
Dôkazom toho je aj otvorenie tohtoročnej dostihovej sezóny.
rvé napínavé dostihy sa
uskutočnia v Starom háji
v nedeľu už 10. apríla o l4. h.
Už tradične otvorenie patrí
Jarnej cene Petržalky, kde ceny
odovzdá starosta Petržalky
Vladimír Bajan a svoje dostihy
budú mať aj Petržalské noviny.
Pre turfmanov sú, samozrejme, pripravené stávky na kone
a uvidíme, aké prekvapenia sa
zrodia v dostihoch.
Na Závodisku však tradične
nezabúdajú ani na vaše detváky. Tie pri príležitosti otvorenia dostihovej sezóny dostanú
cukríky, nafukovacie balóniky
či kupónik na detského plyšáčika. Vyfotia sa s takmer pra-
vým medveďom a hostesky
vám skrášlia nechty aktuálnym Veľkonočným motívom.
Na pódiu to tiež bude hýriť
farbami kostýmov a melódii,
keď žiaci ZUŠ Jána Albrechta
ponúknu tanečno-spevácke
variácie svojich najlepších vystúpení.
Skrátka, otvorenie tohtoročnej dostihovej sezóny bude
vo veľkom štýle, tak si to nenechajte ujsť. Buďte pri tom
aj s vašimi najbližšími, s celou
rodinou i priateľmi. Každý si
totiž na Závodisku, v prekrásnom jarou kvitnúcom areáli,
nájde to svoje.
A ak by vám to predsa len
VOĽNÝ KUPÓN
Jarná cena Petržalky
10. 4. 2011
P
nevyšlo, opravný termín máte
17. 4., keď budú z pódia znieť
melodie Elánu a keď v rámci
podujatia Bratislava - mesto
všetkých je VSTUP VOĽNÝ.
A keďže Veľká noc je záťaž
na náš žalúdok a porušujeme
všetky zásady dobrej životosprávy, je tu jedna možnosť,
ako to napraviť.
V nedeľu 24. 4. môžete
svoje telo rozhýbať príjemnou
prechádzkou na Závodisku,
konajú sa tu totiž o 14. h dostihy - Cena trojročných kobýl,
Cena trojročných žrebcov.
10. 4. 2011 - Jarná cena Petržalky, otvorenie dostihovej
sezóny
17. 4. 2011 - Veľká aprílová cena, Bratislava - mesto
všetkých, voľný vstup
24. 4. 2011 - Cena trojročných kobýl, Cena trojročných
žrebcov.
(vk)
Proti Moldave už v silnejšej zostave
Futbalisti FC Petržalka 1898 sa v I. lige po 22. kole znova vrátili
na druhé miesto, ale prvé víťazstvo dosiahli až vo štvrtom jarnom
kole, keď doma zdolali Senec 3:0.
C
esta za tromi bodmi však
vôbec nebola taká ľahká, ako nasvedčuje výsledok.
„V úvode sme hrali v kríze, obával
som sa, aby sme vysoko neprehrali, a v závere sme hrali v takej eufórii, že som si želal, aby sa
zápas nikdy neskončil. Z hráčov
spadla nervozita z povinnosti
vyhrať a chlapci dostali krídla,“
povedal po zápase spokojný
tréner Vladimír Goffa. Toto
cenné víťazstvo proti kvalitné-
mu súperovi hreje a dáva silu
do ďalších zápasov. Petržalku
od začiatku jarnej časti prenasleduje väčšia maródka, mimo
hry hlavne pre zranenia sú viacerí hráči. Do kádra zavolali
mladíkov Kamencza a Niňaja
z druholigového dorastu. ,,Cez
dvojtýždňovú reprezentačnú
prestávku sme mali hrať so Slovanom, ale práve preto, aby sme
sa dali zdravotne do poriadku,
sa nakoniec tento zápas neusku-
točnil. Myslím si, že by sme v ďalšom domácom zápase v nedeľu
3. apríla o 10.30 h v Prievoze
proti Moldave už mohli nastúpiť v silnej zostave. Stále sú však
otázne štarty Hanzela, Šveca,
Štefúna, Stranianka, Huttu
a Pončáka. Tento víkend sme
mali voľný,“ povedal nám kapitán FC Petržalka 1898 a najlepší strelec mužstva Radoslav
Augustín.
(mv)
účastnilo sa na ňom šesť mužstiev a palmu víťazstva si odniesol Slovan Bratislava. Organizátorov zo Správy nehnuteľného majetku a výstavby na čele s predsedom Františkom
Solařom a manažérom Milanom Lošonským chválime za to, že
si spomenuli na bývalých výborných hráčov niekdajších ZŤS
Petržalka Ladislava Repáčika a Jaroslava Šimončiča, ktorí vlani
náhle zomreli tiež počas futbalových stretnutí. Cenu Ladislava
Repáčika určili pre najlepšieho strelca a cenu Jaroslava Šimončiča pre najlepšieho hráča turnaja. Najlepším strelcom sa stal
Milan Tóth zo Slovana Orvište a cenu mu osobne odovzdala
pani Blažka Repáčiková, manželka po zosnulom Ladislavovi.
Primát najlepšieho hráča získal bývalý slovenský reprezentant
Jaroslav Timko, cenu mu odovzdal brat Jaroslava Šimončiča,
Vladimír. Pekné gesto, ktorému sa oplatí zatlieskať.
(mv)
Informačná kampaň k svetovému
šampionátu v ľadovom hokeji
O
ficiálna internetová stránka bratislavskej samosprávy pre tohtoročný šampionát v ľadovom hokeji (www.
ms2011.info) ponúka základné informácie nielen v slovenskom, ale aj anglickom,
nemeckom a ruskom jazyku.
Na stránke sú zverejnené
informácie, ktoré sa týkajú
organizácie 16 dní svetového šampionátu s podrobným rozpisom zápasov, organizáciou dopravy v okolí
Zimného štadióna Ondreja
Nepelu, pripravovanými bezpečnostnými opatreniami či
prevádzkou verejnej hromadnej dopravy počas hokejových
majstrovstiev.Bratislavskástránka je výnimočná aj tým, že
ponúka dôležité informácie
nielen zo slovenskej metropoly, ale aj partnerských Košíc či Organizačného výboru
MS 2011 IIHF. Počas konania
šampionátu budú informačné
aktivity mesta rozšírené o telefónnu linku (02 / 16 186), ktorá bude slúžiť návštevníkom
Bratislavy, fanúšikom hokeja
v prípade poskytnutia pomoci, pri riešení mimoriadnej
udalosti (napr. strata dokladov,
dopravná kolízia a pod.).
Mesto okrem toho vstúpi
do aprílovej komunikačnej
kampane, ktorá sa bude symbolicky niesť v slogane – Horíme nedočkavosťou. Kampaň
v sebe zahŕňa vydanie letákov
o organizácii hokejového života v meste v slovenskej, ale
aj cudzojazyčnej mutácii, distribúciu brožúrky o nosných
dopravných
obmedzeniach
v okolí zimného štadióna či
rozmiestení záchytných parkovísk a organizácii kyvadlovej
dopravy k dejisku šampionátu.
Na hlavných cestných ťahoch
z Česka, Rakúska a Maďarska
budú umiestnené nosiče vonkajšej reklamy, ktoré poskytnú údaje o webovej stránke
šampionátu či telefónnej linke. V centre mesta, a taktiež
na hlavných dopravných tepnách (autobusová a železničné stanice, letisko a centrum),
budú od 15. apríla t. r. umiestnené informačné stánky, kde
Bratislavčania i návštevníci
mesta nájdu tematické letáky
k MS 2011. Samospráva pripravuje v spolupráci s verejnoprávnymi médiami (Slovenský
rozhlas) mimoriadny dopravný servis o aktuálnej situácii
na bratislavských cestách. Náklady na informačnú kampaň
mesta k svetovému šampionátu sú na úrovni 96-tisíc eur.
(la)
24 • 1. 4. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT
Majstrovstvá sveta v Bratislave budú nezabudnuteľné
Čo vám ukázali nedávne dva
prípravné zápasy s majstrami
sveta Českom?
Boli to veľmi dobré a vyrovnané zápasy vo výbornej
atmosfére. Prvý sme prehrali
2:3, v druhom sme remizovali
4:4. Musíme zlepšiť disciplínu,
lebo sme mali veľa vylúčených
hráčov, takisto zbytočne pracovali emócie. Česko hrá krásny,
účelný hokejbal, zo siedmich
striel na bránu dalo štyri góly.
My sme vypálili na súperovu
bránu hádam aj stokrát, ale
jeho brankára sme prekonali
len dvakrát. Znamená to, že
musíme trochu popracovať
na koncovke a psychike, lebo
sme boli lepší v obidvoch zápasoch.
V Bratislave sa dňoch 19. a 26. júna za
účasti 29 tímov uskutočnia 9. majstrovstvá sveta v hokejbale. Najviac toho
na bedrách má prezident slovenskej
hokejbalovej únie Jaroslav Melíšek, rodák z Petržalky, spoluzakladateľ tohto
športu. S dlhoročným funkcionárom,
riaditeľom organizačného výboru
MS, viceprezidentom Svetovej federácie hokejbalu sme sa porozprávali
a zmienili sme sa aj o petržalskom
hokejbale, ktorý má veľkú a úspešnú tradíciu.
Aké zázemie a podmienky má
slovenský hokejbal?
My sme našťastie amatérsky šport, znamená to teda, že
k nám sa nejaké dotácie alebo
veľké peniaze nedostanú. Už
tridsať rokov sme zvyknutí väčšinou si všetko platiť sami, samozrejme sem-tam sa nájdu nejakí
nadšenci - sponzori. Na druhej
strane všetky extraligové kluby
majú dlhodobých sponzorov,
rodinných priateľov. Takto to
teda v našom športe funguje,
nás sa teda finančná kríza nejako netýka. Výnimkou je iba
slovenská reprezentácia, ktorú
dotuje ministerstvo školstva
takou slušnou sumou, aby sme
solídne fungovali. Podmienky
sa v posledných rokoch zlepšujú najmä v tom, že sa sťahujeme do hál. Máme tri haly, kde
sa hráva extraliga, v Bratislave,
Nitre a v Žiari nad Hronom. So
starostom Petržalky Vladimírom Bajanom sme sa dohodli,
že nová hala vyrastie aj v najväčšej mestskej časti na Slovensku.
Mala by stáť na Černyševského
ulici, už sme dohodnutí s pani
riaditeľkou, máme urobený
kompletný projekt, všetko teraz
stojí na peniazoch. Okrem toho
Vladimír Bajan je aj garantom
majstrovstiev sveta v hokejbale
spolu s predsedníčkou vlády SR
Ivetou Radičovou a primátorom
Bratislavy Milanom Ftáčnikom.
Bude to spoločenská udalosť
číslo jeden, ani MS v hokeji ne-
majú také záštity ako my. Mimochodom, ešte sa stavia hala
v Žiline a pribudne aj v Liptovskom Mikuláši.
mekkou nášho športu, celý
svetový hokejbal tu začal svoju
éru na Romanovej ulici počas
ME 1995.
Koľko klubov pôsobí v Petržalke a kto z nich je najlepší?
Druhé najsilnejšie mužstvo
na Slovensku, čo sa týka histórie, a zároveň najúspešnejšie,
je extraligový LG TPS Bratislava (bývalý Doprastav), sídli
v Petržalke na Tematínskej ulici. V Petržalke ďalej pôsobí asi
pätnásť klasických tímov, štyri
hrajú I. slovenskú ligu, rovnaký
počet v Seneckej lige a asi šesť
v Bratislavskej lige. Najznámejší z nich je prvoligový HKLMJM Petržalka, najúspešnejšie a zároveň aj najznámejšie
mužstvo na svete! Je takým
misionárom, pretože chodí
po rôznych turnajoch po celom
svete. Minulý rok sa stalo majstrom Floridy, je dvojnásobným
šampiónom Ázie, zúčastnilo sa
na turnaji v Japonsku, neustále
chodí po svete. V tomto klube
sa venujú aj florbalu, v ktorom
sú šesťnásobní majstri. Znova
však koketujeme s myšlienkou
obnoviť Petržalskú ligu pri otvorení novej haly. Z Petržalky
sú aj niekoľkí reprezentanti,
ktorí hrali posledné prípravné zápasy s Českom. Boli to
Marek Kanich, Ján Rýmsky,
Branislav Varga a Jozef Minarik. V Petržalke je výborné hokejbalové zázemie, vždy bola
Ako prebieha príprava na MS
po organizačnej stránke?
Budú to najväčšie majstrovstvá sveta v ich doterajšej
histórii. Zúčastní sa na nich 20
mužských tímov, A a B kategórie a k tomu ešte 9 ženských
družstiev. Pripravujeme ich už
dva roky, blížime sa do finálnej fázy. Máme zazmluvnené
hotely, dopravu, spolupracujeme s magistrátom, mestskými
časťami ako je Petržalka, Ružinov, Nové Mesto. Zápasy bude
s najväčšou pravdepodobnosťou vysielať televízia Digi
Sport, ktorá nahradí STV3
a pred rokom a pol som podpísal zmluvu s Eurosportom 2.
V súčasnosti už len dolaďujeme najnutnejšie záležitosti.
Kedy ste začali s predajom
lístkov?
Vstupenky sa predávajú
od 1. marca, sú dostupné cez
spoločnosť Ticketportal. Je
o ne veľký záujem, lebo MS
sa uskutočnia na štadióne
Ondreja Nepelu a tento krásny zrekonštruovaný stánok
chce každý vidieť. Podobá sa
takej malej NHL aréne, keďže na šampionáte sa zúčastní
kompletná svetová špička. Napríklad pred 15 rokmi na zá-
pase Slovensko – Kanada bolo
7 000 fanúšikov! Vtedy nebola
v podstate okolo šampionátu žiadna reklama, teraz sme
v tomto smere podstatne pridali, robíme sprievodné a kultúrne akcie. Celodenné lístky
na dvanásť zápasov stoja 7 eur,
polovičné sú za 4 eurá, vstupenky na semifinále a finále sa
predávajú za 9 eur.
Aké sú ambície slovenskej
hokejbalovej reprezentácie
na šampionáte?
Samozrejme, máme najvyššie ciele a podľa kľúča,
ktorý vznikol po roku 2009,
keď Kanada na poslednom
šampionáte vypadla vo štvrťfinále, tak máme veľkú šancu
postúpiť do finále. Chceme,
aby v mužstve hrali aj známe
mená, pracujeme na tom, je to
však záležitosť hlavne trénerov.
Hokejbal hrajú výborne Hossa
či Gáborík, v bránke je výborný Halák, radi by sme preto
v tíme privítali dve-tri veľké
hviezdy. V B-skupine sa stretneme s USA, Rakúskom, Švajčiarskom a Gréckom. Z piatich
mužstiev idú ďalej štyri, chceme skončiť prví, aby sme si vybojovali čo najlepšiu pozíciu.
Mimochodom, skvelí hokejisti
Demitra, Stümpel, Višňovský,
Zedník a Pavlikovský sú majstrami sveta z roku 1999, ktoré
sa uskutočnili na Slovensku vo
Zvolene.
Slovensko v doterajšej histórii
MS je jedinou krajinou, ktorá
vždy na šampionáte získala
medailu. Bude to platiť aj
po MS na domácej pôde?
Verím tomu, že túto skvelú
tradíciu neporušíme ani tento
rok a dosiahneme ďalší veľký
triumf. Našim veľkým tromfom je výborná práca s mládežou. Vlani reprezentácia
Slovenska do 16 rokov získala
titul majstra sveta, do 18 rokov
skončila na druhom mieste
a do 20 rokov na tretej priečke.
Veľmi nám pomáha k úspechom aj turnaj Mamut Cup,
ktorý je vlastne petržalský turnaj a rozšíril sa už po celom
Slovensku. Staráme sa od malých žiakov až po seniorov,
veteránov, ženy, všetko máme
pod kontrolou a naplnené. My
nespíme na vavrínoch, sme
jediný šport, ktorý robí Street
hockey ligu aj na školách.
Začíname od obvodu, kraja,
mesta, máme do konca aj česko-slovenské finále, ktoré bude
v rámci MS. Takže na záver
môžem povedal, že slovenský
hokejbal má kvalitné zázemie
a dobrú perspektívu. Pozostáva
z Extraligy, zo siedmich I. líg,
z dvadsiatich II. líg a z veľkého množstva regionálnych líg
a turnajov. Našu základňu tvorí
cez 8 000 hráčov, najviac je ich
v Nitre, kde sídli prvý profesionálny klub, a v Bratislave.
Milan Valko
Foto: archív jm
Download

Petržalské Noviny