JESEŇ - ZIMA 2012
ALTHERMA DOSPELA
PRICHÁDZA NOVÁ GENERÁCIA TEPELNÝCH ČERPADIEL
S VÝZNAMNÝMI INOVÁCIAMI
KOĽKO STOJÍ ENERGIA? | ČO PREZRADIA ŠTÍTKY A EURÓPSKA LEGISLATÍVA | SEZÓNNA ÚČINNOSŤ
DAIKIN magazín | Editoriál
03
Prirodzená
voľba
Obsah jeseň/zima12
EDITORIÁL
ZAUJÍMAVOSTI
4/5
>Altherma dospela
PRODUKT
6/7
>Zlepšovaním k úspore!
NOVINKY
8/9
>Dôležitejšie ako dôležité!
RIEŠENIA
10/11
>Koľko stojí energia?
>Marketingová podpora
PORADA
12/13
1 Vonkajšia jednotka
4 Konvektor tepelného čerpadla
2 Vnútorná jednotka
5 Teplá voda
3 Zásobník na teplú pitnú vodu
6 Podlahové vykurovanie
>Čo prezradia štítky
a európska legislatíva
>Sezónna účinnosť
CENNÍK
14/15
>Cenník
Pri modernom vykurovaní ide predovšetkým o efektívne využitie
draho nadobudnutej energie. Viac ako kedykoľvek v minulosti hrá
rolu výber správneho spôsobu vykurovania. Doba sa vyznačuje
dramatickým vývojom v oblasti cien palív a vlastnosti stavebných konštrukcií, čo úplne v zásade mení zabehnuté pravidlá vo
vykurovaní budov. Využitie obnoviteľných zdrojov energie preto
prináša aj iný pohľad na využitie tých klasických. V rukách práve
držíte prvý magazín, ktorý Vám prináša informácie o novej Altherme. Je plný zaujímavostí, rád pre Vás, pričom veríme, že to bude
príjemné a trochu iné čítanie.
Ing. Vladimír Orovnický
Managing Director
DAIKIN magazín 2012
3
DAIKIN magazín | Zaujímavosti
DAIKIN magazín | Produkt
04
Altherma dospela
MINULÝ ROK BOLI UVEDENÉ NA TRH VONKAJŠIE JEDNOTKY C-GENERÁCIE PRE VEĽKÚ ALTHERMU. VONKAJŠIE JEDNOTKY STRÁVILI PRI VÝVOJI DLHÉ HODINY V KLIMATICKEJ KOMORE, KDE BOLI TESTOVANÉ
NA TIE NAJEXTRÉMNEJŠIE PODMIENKY. NA KONCI Z KOMORY VYŠIEL ČISTOKRVNÝ KURENÁR. VYŠŠIE
OTÁČKY KOMPRESORA PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH OKOLIA, PODCHLADZOVACÍ ŤAH V SPODNEJ ČASTI
Te=-15*C. Treba však počítať aj s tým, že pri
nízkych teplotách bude mať tepelné čerpadlo aj zvýšený príkon oproti nominálnym
hodnotám.
VÝMENNÍKA, KTORÝ NENAMŔZA, ODMRAZOVANIE HORÚCIMI PARAMI A OPTIMALIZOVANÁ REGULÁCIA
OHREVU SPODNEJ VANE POSUNULI TIETO VONKAJŠIE JEDNOTKY O ZNAČNÝ KROK DOPREDU.
TENTO ROK sme sa dočkali aj malých
jednotiek novej generácie a spolu s nimi významnej inovácie aj vnútorných hydroboxov.
Nová generácia malých vonkajších jednotiek
nasleduje príklad svojho väčšieho brata
a celkom sa sústreďuje na vykurovanie.
HLAVNÉ VYLEPŠENIA, ktoré priniesla minulý rok nová generácia vonkajších jednotiek
pre veľkú Althermu.
V prvom rade je to zvýšený výkon kompresora pri nízkych teplotách okolia. V prípade
jednotky veľkosti 16 to robí asi 2 kW pri
OSOBITNÁ POZORNOSŤ BOLA VENOVANÁ ODMRAZOVANIU.
Spodná vaňa vonkajšej jednotky bola
kompletne prepracovaná tak, aby voda
z vonkajšej jednotky rýchlo a spoľahlivo
odtiekla. Takisto boli odstránené všetky
mriežky, na ktorých by sa mohla zachytávať
námraza. Ohrev spodnej vane bol v starších
jednotkách riešený elektrickou rohožou
s výkonom asi 100 W. Nová generácia využíva na ohrev spodnej vane okrem elektrického ohrevu ešte aj horúce pary z výtlaku kompresora. Tento ohrev je aktivovaný krátko
pred začatím odmrazovacieho cyklu a počas
neho. Toto umožnilo znížiť výkon elektrického ohrevu spodnej vane na 35 W. Samotný
elektrický ohrev je aktivovaný takisto iba
počas odmrazovania. Spotreba energie na
ohrev spodnej vane vonkajšej jednotky tak
klesla o 90 %.
V spodnej časti výmenníka pribudol podchladzovací ťah. Ešte predtým, ako sa kvapalné chladivo dostane do distribútora, prejde
spodnou časťou výmenníka. Výsledkom je,
že spodná časť výmenníka, táto z pohľadu
odmrazovania najkritickejšia časť, nenamŕza
ani pri extrémnych podmienkach.
INOVÁCIE v tomto duchu pokračovali
teda aj tento rok v prípade novej generácie
malých vonkajších jednotiek. Čo sa týka
hospodárnosti, vzhľadom na očakávanú
legislatívu sa všetok vývoj sústredil na vysoké
sezónne vykurovacie čísla. To znamená,
že okrem samotnej účinnosti chladiaceho
okruhu osekať čo možno najviac spotrebu
pri doplnkových režimoch. Odmrazovanie sa
elegantne vylepšilo novým „voľne visiacim“
výmenníkom. Odpadajú tak akékoľvek
starosti o odtok vody pri odmrazovaní a elektrický ohrev spodnej vane nie je potrebný
vôbec. Úspora je tak 60 W, čo sa premietne
do ročnej spotreby poklesom asi o 168 kWh.
Vonkajšie jednotky dostali elektroniku s
novým PFC inverterom, ktorý vykazuje lepšie
charakteristiky počas čiastočnej záťaže, navyše sa riadiaca doska vonkajšej jednotky v
pohotovostnom režime vypína. Ďalších 20 W
dolu, čo usporí za rok odhadom asi 60 kWh.
5
VNÚTORNÉ HYDROBOXY novej generácie
boli takisto kompletne prepracované. Dostali
nové úsporné čerpadlá, ktoré majú až o
75 W nižší príkon ako ich predchodcovia a
usporia tak asi 450 kWh za rok. Takisto nový
ovládač poskytuje prehľadné nastavenia parametrov, množstvo informácií pre užívateľa,
a to všetko vo viacerých jazykoch. Slovenský
jazyk je možné si nainštalovať z dodaného
softwéru. Nový ovládač je možné použiť
ako priestorový termostat. Nefunguje však
iba ako obyčajný „hlúpy“ termostat, ktorý
iba zapína a vypína jednotku. Ovládač vie
modulovať teplotu vody na výstupe podľa
toho, aké sú teplotné pomery v miestnosti,
a naplno tak využíva možnosti plynulej
regulácie výkonu.
Nový hydrobox hrá s užívateľom s otvorenými kartami. Sleduje spotrebu energie, navyše
rozrátanú na kúrenie, chladenie a ohrev TPV.
(veľká s kWh-metrom, malá bez).
Daikin Altherma v C-generácii dospela, je
to zatiaľ to najlepšie v našom vykurovacom sortimente.
DAIKIN magazín 2012
5
DAIKIN magazín | Produkt
06
Zlepšovaním
k úspore!
V ROKU 2012 PRICHÁDZA UŽ 3. RAD VONKAJŠÍCH
JEDNOTIEK TEPELNÝCH ČERPADIEL DAIKIN ALTHERMA
na vykurovaciu sústavu, zásobník TPV ako aj na solárnu sústavu.
V kombinácii s našími Daikin zásobníkmi tepla, ktoré sú dostupné vo
veľkostiach 150 až 300 litrov, je možné maximum solárnej energie
využiť na podporu tepelného čerpadla pri výrobe TPV.
Kritérií, ktoré koncový užívateľ
berie do úvahy pri kúpe tepelného
čerpadla, je hneď niekoľko.
Pri takomto rozhodovaní zohráva
veľkú rolu výška investičných
nákladov. Pri systéme, akým ale
tepelné čerpadlo je, je potrebné brať
do úvahy, že prepracovanosť návrhu
samotného vykurovacieho systému
ako aj kvalita inštalácie sa odrazí na
účtoch za elektrickú energiu.
S ÚPLNE NOVÝMI VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI. PRI
VÝVOJI TEJTO GENERÁCIE SA VYCHÁDZALO ZO SVOJICH
PREDCHÁDZAJÚCICH SKÚSENOSTÍ, NAJMÄ V OBLASTI
PROTIMRAZOVEJ OCHRANY VONKAJŠEJ JEDNOTKY.
ŠTANDARDNE SLEDUJÚC TRENDY NA TRHU SA TEPELNÉ
ČERPADLÁ ZEFEKTÍVNILI A PRISPÔSOBILI PREDOVŠETKÝM
REÁLNYM PREVÁDZKOVÝM PODMIENKAM.
V snahe znížiť prevádzkové
náklady a ponúknuť profesionálne
zariadenie prešla nová Daikin
Altherma hneď niekoľkými
zmenami. Pozrime sa, ktoré sú to...
VNÚTORNÁ JEDNOTKA – INTEGROVANÝ DIZAJN
Hydrobox s integrovaným dizajnom je taktiež úplne nový. Novinkou
je aj to, že sa dodáva už spolu s vopred vybraným zásobníkom TPV
s objemom 200 l alebo 260 l. Teda hydrobox aj zásobík TPV sú pod
jedným opláštením. Servisný prístup je z prednej strany a všetky
pripojenia sa nachádzajú navrchu jednotky. Vďaka veľmi dobrej
izolácii integrovaného zásobníka TPV a postačujúcej nízkej podpore
elektrického ohrevu potrebného pri príprave TPV, táto jednotka zaručuje najlepšie, najkomfortnejšie a najúčinnejšie riešenie pre využitie
tepelného čerpadla na ohrev TPV.
UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
Nezanedbateľným prínosom je aj úplne nové ovládanie a užívateľské
rozhranie, ktoré ocení nielen koncový užívateľ, ale aj vaši servisní technici. Kódové ovládanie nahradilo slovné, pričom slovenský jazyk je doň
možné pomocou špeciálneho kábla nahrať. Niektoré nové funkcie nového ovládania je možné aktivovať pomocou rýchleho inštalačného
sprievodcu, ktorý sa spustí, akonáhle je jednotka zapojená do zdroja,
pýtajúc sa na najzákladnejšie otázky ohľadne nastavenia jednotky.
OTÁZKY Z VÝROBY
VONKAJŠIA JEDNOTKA – 004 až 008
Už na prvý pohľad je zrejmé, že vonkajšia jednotka prešla radikálnou
zmenou, počnúc dizajnom, konštrukčnými prvkami, a tým aj zoptimalizovaním pre akékoľvek klimatické podmienky. Netradičný spôsob riešenia protimrazovej ochrany sa ponúka v podobe konceptu
voľne visiaceho výmenníka tepla. Tým sa eliminuje tvorba námrazy,
odpadáva potreba ohrevu kondenzačnej vaničky, čím prichádza k
úspore nákladov za elektrickú energiu. Dodatočne, modifikovaná
výfuková mriežka a odstránenie bočnej mriežky z jednotky taktiež
zvyšuje odolnosť Daikin Althermy pri rôznych klimatických podmienkach. Aby sa dosiahli čo najlepšie energetické účinnosti, Daikin používa vo svojich jednotkách oveľa účinnejšie kompresory, optimalizované pre každú výkonnostnú triedu zvlášť, taktiež sa používa tlakový
snímač na vyhodnotenie optimálnej potreby podchladenia počas
prevádzky a tiež nový typ PCB dosiek, ktoré majú nižšiu spotrebu
elektrickej energie ako pôvodné.
6
DAIKIN magazín 2012
VNÚTORNÁ JEDNOTKA – NÁSTENNÁ
Okrem vývoja v oblasti protimrazovej ochrany, optimalizácie kompresorov, konceptu voľne visiaceho výmenníka tepla sa zamerali aj
na inováciu vnútorných jednotiek. Tak ako nástenný hydrobox, tak aj
integrovaný dizajn ponúkajú pravý plug and play systém. Teda všetky
hydraulické a elektrické komponenty sú už súčasťou jednotky, čím sa
stáva inštalácia veľmi jednoduchou. V neposlednom rade opláštenie,
teda kapotáž, bola taktiež podrobená úpravám, stabilita hydroboxu je
oveľa vyššia, vďaka čomu je práca s ním oveľa jednoduchšia.
Nástenná vnútorná jednotka bola redizajnovaná pre modernejší
a nadčasový vzhľad. Súčasným hitom je minimalizácia rozmerov
technických zariadení pri zachovaní ich maximálnej účinnosti
a funkčnosti. Kompaktné opláštenie s rozmermi 888x480x370 mm
je toho dôkazom. Bonusom je servisný prístup spredu ku všetkým
hydraulickým komponentom a PCB doske, bez akejkoľvek potreby
bočného servisného prístupu. Nástenný hydrobox je možné napojiť
Ďalšou užitočnou funkciou je testovací mód, ktorý servisnému technikovi umožňuje v prípade potreby alebo poruchy preskúšať všetky
relé a všetky stykače. Hľadanie porúch je taktiež jednoduchšie vďaka
rozšírenej a vylepšenej histórii poruchových kódov, keďže teraz sa
poruchový kód zobrazuje s príslušným dátumom a časom.
Jedinečná funkcia „Inteligentná teplota“ zabezpečuje zníženie alebo
zvýšenie nastavenia teploty vody na výstupe podľa dosiahnutej teploty v miestnosti. Táto funkcia pozitívne ovplyvňuje účinnosť celého
systému.
EFEKTÍVNA POČAS CELEJ VYKUROVACEJ SEZÓNY
Novinkou bol aj prístup k samotnému vývoju 3. generácie tepelných
čerpadiel, keďže sa odborníci pri vývoji zamerali na dosiahnutie
najvyššej účinnosti počas celej vykurovacej sezóny. Teda nielen na
dosiahnutie najvyššej účinnosti COP pri jednej vonkajšej teplote 7 °C,
ktorá sa reálne vyskytuje len malé percento z celej vykurovacej sezóny. Všetky spomínané zmeny kladne ovplyvnili celoročnú účinnosť
novej Daikin Althermy.
Týmito pozitívnymi zmenami a mnohými ďalšími funkciami sa
Daikin Altherma zaraďuje medzi moderné, vysoko spoľahlivé,
užívateľsky prístupné a výnimočne úsporné riešenia v oblasti
vykurovania a prípravy TPV v rodinných domoch.
Otázka: Aká prísna je kontrola, ak sa nájde chybný kus? Skontrolujú sa všetky jednotky predtým?
Odpoveď: Nie, kusy, ktoré odišli z linky, a nie sú chybné, sa
nekontrolujú.
Otázka: Kde sú vyrábané vonkajšie jednotky velkostí 004-008
a 011-013?
Odpoveď: Všetky vonkajšie jednotky sú vyrábané v Českej
republike.
Otázka: Kde je vyrábaná nástenná jednotka?
Odpoveď: Nástenná jednotka je vyrábaná v Českej republike.
Otázka: Kde je vyrábaná integrovaná vnútorná jednotka?
Odpoveď: Integrovaná jednotka je vyrábaná v Oostende
v Belgicku.
Otázka: Kde sú vyrábané zásobníky TPV?
Odpoveď: Zásobníky na teplú vodu sú vyrábané v Českej republike.
DAIKIN magazín 2012
7
DAIKIN magazín | Novinky
DAIKIN magazín | Novinky
08
09
Dôležitejšie
ako dôležité!
VOĽNE VISIACI VÝMENNÍK TEPLA (004-008)
• Vďaka presnejšej regulácii sa kompresor menej často vypína
• Výmenník tepla s väčšou teplovýmennou plochou, vyvinutý a vyro- a zapína, čo zaisťuje dlhšiu životnosť kompresora
bený firmou Alfa Laval špeciálne pre nízkoteplotnú Daikin Althermu
• Odpadáva potreba ohrevu kondenzačnej vaničky
SPÚŠŤANIE ZARIADENIA – O TRIEDU VYŠŠIE
• Vonkajšia jednotka je vysoko odolná voči tvorbe námrazy
• Možnosť napojenia prenosného počítača pomocou špeciálneho
kábla k PCB doske
• Tvorba námrazy je eliminovaná vďaka modifikovanej výfukovej
mriežke a odstráneniu bočnej mriežky
• Možnosť predprípravy všetkých nastavení v kancelárii a následného
načítania už u koncového užívateľa
UNIFIKOVANIE ELEKTRICKÝCH ŠPIRÁL
• Všetky uložené dáta vašim servisným technikom je možné použiť
v prípade zálohy alebo v prípade podobnej inštalácie
• 2 typy špirál s možnosťou väčšej variability
• Trieda 008 môže byť dodaná s 3 kW špirálou alebo unifikovanou
9 kW, ktorá môže byť prestavená na 3 alebo 6 kW špirálu (3V3, 6 WN,
9 WN)
max. VV*
min. VV*
Regulačný rozsah
ERLQ004C
5,12
1,8
35 - 100%
ERLQ006C
8,35
1,8
22 - 100%
ERLQ008C
10,02
1,8
18 - 100%
ERLQ006BB
7,45
4,36
59 - 100%
ERLQ007BB
8,79
4,36
50 - 100%
ERLQ008BB
9,58
4,36
46 - 100%
* VV - vykurovací výkon
ROZŠÍRENÝ REGULAČNÝ ROZSAH KOMPRESORA
Každá výkonová trieda má individuálne navrhnutý kompresor
Malá Daikin Altherma je vybavená swing kompresorom, srdcom
veľkej Daikin Althermy je scroll kompresor
Rozšírený regulačný rozsah kompresora
Vyššia účinnosť pri čiastočnom zaťažení
Výkon kompresora kopíruje požiadavku na vykurovací alebo chladiaci výkon
•
•
•
•
•
8
DAIKIN magazín 2012
•
•
•
•
s integrovaným dizajnom s vynikajúcou izoláciou až 76 €/ rok
Postupný nábeh podlahového vykurovania
• Automatický nábeh podlahového vykurovania
• Automatická procedúra vysúšania betónu
• Nastavenie v časových blokoch od 12 h do 72 h s výstupnou teplotou medzi 25 °C a 55 °C
Funkcia „Inteligentná teplota“
• Ovládanie s užívateľským rozhraním môže byť nainštalované na
•
A7/W35
Jednotka
Hydrobox - nástenná jednotka
Drasticky zmenšený potrebný inštalačný
priestor (480 x 881 x 344 mm)
Všetky hydraulické komponenty s prístupom spredu
Možnosť napojenia na solárnu sústavu
Kombinácia so zásobníkom TPV s objemom 150, 200 a 300 l
hydroboxe alebo v referenčnej miestnosti. Ďalšie diaľkové ovládanie
môže byť objednané dodatočne
Táto funkcia ponúka možnosť znižovať alebo zvyšovať nastavenú
teplotu podľa dosiahnutej teploty v miestnosti
Meranie spotreby elektrickej energie
• Správa o spotrebovanej elektrickej
Nová 4 kW Daikin Altherma
• Efektívna pre malé obytné plochy, ktorých
výstavba sa dostáva do popredia
• Vhodná pre nízkoenergetické a pasívne domy
• Vynikajúca sezónna energetická účinnosť
• Kompresor a výmenník tepla „ušité na mieru“
Hydrobox s integrovaným dizajnom
• Prepojenie so zásobníkom na ohrev TPV už z výroby
• Servisný prístup ku všetkým komponentom spredu
• Všetky napojenia na vykurovací systém zvrchu jednotky
• Kompaktné rozmery (600 x 1732 x 728 mm)
• Vynikajúca izolácia zásobníka TPV, minimálna potreba dohrevu el.
špirálou
•
•
energii v kWh zvlášť pre vykurovanie,
chladenie a ohrev TPV
Správa o vyprodukovanej energii,
zvlášť pre vykurovanie, chladenie
a ohrev TPV
Tieto hodnoty môžu byť odčítané
na mesačnej alebo ročnej báze
Protimrazová ochrana „veľkej“ Daikin Althermy
Úspora prevádzkových nákladov
Použitím nových WILO Stratos čerpadiel sa dá dosiahnuť úspora až
46 €/ rok
Vďaka novým PCB doskám s nižším potrebným príkonom je možná
úspora 10 €/ rok
Koncept voľne visiaceho výmenníka tepla môže účet za elektrickú
energiu zredukovať o 29 €/ rok
V porovnaní s klasickými výmenníkmi tepla usporí zásobník TPV
•
•
•
•
• Rozmrazovanie kondenzačnej vaničky horúcim plynom, ktorý
prechádza spodnou vaničkou len počas odmrazovania
• Elektrické vyhrievanie kondenzačnej vaničky s príkonom 35 W sa
spúšťa len pri odmrazovaní
• Predtým, než sa chladivo rozdelí do výparníka jednotky, prúdi spodnou časťou výmenníka, a tým zabraňuje jeho zamrznutiu
• Bočná strana vonkajšej jednotky nemá kovové mriežky, čím sa
výrazne redukuje počet odmrazovacích cyklov
DAIKIN magazín 2012
9
DAIKIN magazín | Riešenia
010
Problematika cien za elektrickú energiu je pomerne komplikovaná. Každý dodávateľ má iné názvy svojich produktov a inú cenotvorbu. O to ťažšie je pre odbera-
KOĽKO STOJÍ
teľov elektrickej energie vyznať sa v jednotlivých cenách. Pri posudzovaní ceny elektriny je potrebné rozdeliť ceny pre domácnosti a podnikateľov. Ceny elektric-
SPP, a.s.
o pripojení. Všetky tieto dokumenty sú dosť neprehľadné a je takmer nemožné vzájomne porovnať ceny.
tepelných čerpadiel by stačili „zberače“.
Táto teória je síce pekná, ale poďme si radšej,
ešte stále z sci-fi, porovnať tarify elektrickej energie pre tepelné čerpadlá našich
dodávateľov.
Porovnali sme pre Vás dodavateľov na západnom, strednom, východnom Slovensku
a dvoch, ktorý majú “dosah” na celé územie.
CELKOVÁ ROČNÁ
PLATBA €
ODVOD DO
JADROVÉHO
FONDU [€/MWh]
STRATY PRI DISTRIBÚCII [€/MWh]
DISTRIBUČNÉ A OSTATNÉ SLUŽBY
MESAČNÁ PLATBA
ZA ODBERNÉ
MIESTO [€/MESIAC]
VARIABILNÁ ZLOŽKA
DODÁVKA ELEKTRINY
VARIABILNÁ ZLOŽKA
ZA DISTRIBÚCIU V
NT [€/MWh]
TARIFA PRE
TEPELNÉ
ČERPADLO
FIX ZLOŽKA
SYSTÉMOVÉ SLUŽBY
[€/MWh]
Celková cena elektrickej energie sa skladá
z platieb za dodávku, z ceny za distribúciu,
z ostatných taríf, z variabilnej a fixnej časti
(pozri prehľad nižšie).
VARIABILNÁ ZLOŽKA
ZA DISTRIBÚCIU VO
VT [€/MWh]
DODÁVATELIA ELKTRICKEJ ENERGIE
nasledujúci rok. K cene energie si musia dodávatelia prejsť schvaľovacím procesom pre prevádzkové poriadky, ktoré tvoria variabilnú a neoddeliteľnú časť zmluvy
Podľa vedcov by sa dalo značne ušetriť aj
na prenose elektriny. Nemusia sa, napríklad,
naťahovať káble po celej krajine, a na fungovanie viacerých zariadení, ako napríklad
MESAČNÁ PLATBA
ZA ODBERNÉ
MIESTO [€/MESIAC]
Táto myšlienka vôbec nie je nová. Existujú samonaťahovacie hodinky, ktoré sa podobným
všetých zdrojov. Každý dodávateľ elektrickej energie si musí dať schváliť ceny pre domácnosti na nasledujúce obdobie na URSO, a potom je to pre nich záväzné na
KTORÁ SA DÁ ĎALEJ POUŽIŤ?
spôsobom dobíjajú. Ale posledné nápady
sú sofistikovanejšie a budú mať oveľa väčší
dosah na naše každodenné fungovanie.
Táto technológia zbierania energie má
potenciál nielen šetriť prírodné zdroje, ale
aj vyrobiť čistú energiu, ktorá nezaťažuje
životné prostredie. Mohli by slúžiť aj ako
sekundárne zdroje energie, napríklad pri
železničnej trati, ak by otrasy z prechádzajúcich vlakov produkovali dostatok energie na
svetelnú signalizáciu.
CENA ZA DODÁVKU
ELEKTRINY V NT
[€/MWh]
Veľké a neefektívne elektrárne, ktoré nás
zásobujú energiou, by mohli byť vymenené
za malé osobné prístrojčeky, dodávajúce,
„šťavu“ na niektoré činnosti.
Vedci vyvíjajú viacero generátorov, ktoré by
boli schopné energiu vydávanú ľudským
telom premeniť na takú, ktorú možno ďalej
využiť. Napríklad premeniť kinetickú energiu
na elektrinu.
Staršie bloky v Jaslovských Bohuniciach produkujú elektrinu lacnejšie, ale napríklad v Mochovciach stojí výroba cca 90 Eur. Preto ceny musia byť priemerné zo
SCHOPNÉ PRODUKOVAŤ ELEKTRICKÚ ENERGIU? ELEKTRICKÚ ENERGIU,
CENA ZA DODÁVKU
ELEKTRINY VO VT
[€/MWh]
Krvný obeh, tlkot srdca, dýchanie, pohyby
nôh či napätie na koži, toto všetko môžu byť
podľa vedcov zdroje elektrickej energie.
sa používa 20 hodín v nízkej cene a 4 hodiny vo vysokej cene. Ceny sú rôzne aj z geografického hľadiska. Megawatt hodina sa dnes predáva na trhu cca za 60 Eur.
VEDELI STE, ŽE EXISTUJE HYPOTÉZA VEDCOV O TOM, ŽE ĽUDSKÉ TELO JE
PREVÁDZKOANIE
SYSTÉMU [€/MWh]
ENERGIA?
kej energie pre domácnosti reguluje URSO (Úrad na reguláciu sieťových odvetví) a rozdeľujú sa na jednotarifné a dvojtarifné. Dvojtarifná el. energia znamená, že
SSE-Distribúcia, a.s.
DD6
143,800 56,800
0,700
0,100
0,100
10,570
11,030
15,700
5,834
3,070
1427,949
Východoslovenská distribučná,a.s.
DD6
73,800
59,800
0,700
10,100
7,700
3,570
10,980
15,700
5,834
3,070
1482,270
D6
148,400 58,600
0,700
0,100
0,100
10,570
11,033
15,700
5,834
3,070
1453,690
ČEZ, a.s. Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.
Východoslovenská distribučná, a.s. D6
ZSE, a.s.
DD5
61,800
0,700
10,100
7,700
3,570
10,980
15,700
5,834
3,070
1509,470
224,000 52,700
0,700
4,592
4,592
4,563
11,830
15,700
7,330
3,000
1433,352
76,200
SSE, a.s.
DD6
156,255 58,723
0,700
0,100
0,100
10,570
11,030
15,700
5,834
3,070
1459,181
VSE, a.s.
DD6
80,200
0,700
10,100
7,700
3,570
10,980
15,700
5,834
3,070
1553,070
65,000
*Pozn: Negarantujeme správnosť údajov pri cenách, pretože v niektorých prípadoch mohlo dôjsť k menším zmenám, preto považujte naše výpočty len za orientačné. Uvedené ceny sú bez DPH.
PRÍKLAD:
Máme dané hodnoty odberného miesta „Šťastného domčeka“ so spotrebou vo vysokej tarife 0,5 MWh a v nízkej tarife má 13 MWh
12 x mesačné platby +
Spotrebované množstvo elektriny MWh x súhrnná cena variabilných zložiek ceny (tzn. v dvojtarifných sadzbách sú rozčlenené pri rozdielnych
položkách)
12* (0,7+10,57) = 135,24 +
0,5*143,800 + 13 * 56,8 +13,5*(0,10+ 11,033+15,7+5,834+ 3,07) = 1292,709 € (bez DPH)
DAIKIN magazín 2012
•
•
• je potrebná nová revízna správa celej
elektroinštalácie v rodinnom dome?
Pri žiadosti o zmenu je potrebné podať
žiadosť o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy.
Táto žiadosť sa odovzá špecialistovi
energetických zariadení na schválenie. Na
vyjadrenie k tejto žiadosti je lehota 30 dní.
Dodávateľ elektrickej energie si vyžiada
odovzdanie dokumentov, ktoré potrebuje
na záhajenie súhlasného stanoviska k zmene
sadzby (zvyčajne požaduje revíznu správu).
Po doručení požadovaných dokumentov
a súhlase špecialistu je podávateľ žiadosti
vyzvaný k uzavretiu novej zmluvy a po jej
uzavretí sa generuje nový príkaz na výmenu
elektromeru na dvojtarifný.
Inštalácia tepelného čerpadla je v réžii
podávateľa, ale odporúča sa vykonať ju až po
výmene elektromera za dvojtarifný, aby sa
mohlo nastaviť blokovanie zapnutia čerpadla v čase trvania vysokej tarify.
Marketingová podpora:
AKO POMÁHAME PREZENTOVAŤ ALTHERMU?
PRIPRAVILI SME PRE VÁS:
• plagát Althermy, ktorý je dostupný v angličtine, ale je možnosť
preloženia do slovenčiny
• roll up Altherma
• stena s prehľadom všetkých typov Altherma - táto stena je veľká,
primárne je určená na výstavy a veľtrhy
• animácia, ktorú si môžte pustiť vo vašom showroome na veľkej
obrazovke, je v angličtine, ale nie je problém ju nechať preložiť
Uvedieme vám postup výpočtu ročnej platby, a to napr. pre distribúciu na strednom Slovensku od SPP, a.s.
10
A EŠTE UŽITOČNÁ RADA NA ZÁVER PRE
VAŠICH ZÁKAZNÍKOV:
Ak je plánovaná zmena pôvodného zdroja
tepla na tepelné čerpadlo, je potrebné
zmeniť sadzbu na priamovýhrevnú, a takisto
je potrebná zmena na dvojtarifný elektromer.
Určite sa ponúka viac otázok, a to napríklad:
či najprv inštalovať tepelné čerpadlo
a požiadať o zmenu sadzby, alebo najskôr
zmeniť sadzbu?
čo je nevyhnutné na zmenu sadzby?
→ 1427,949 €
• mobilné tréningové centrum, kde môžete vidieť vonkajšiu a vnú-
tornú jednotku a zapojenie do podlahového vykurovania; mobilné
trénovacie centrum je vám k dispozícii na výstavy a veľtrhy
Pre viac informácií pošlite e-mail na [email protected]
DAIKIN magazín 2012
11
DAIKIN magazín | Porada
DAIKIN magazín | Produkt
012
>Postupné vyraďovanie zariadení
13
s nízkou účinnosťou z trhu
Čo prezradia štítky
a európska legislatíva
PODIEL BUDOV NA CELKOVEJ SPOTREBE ENERGIE V KRAJINÁCH EÚ PREDSTAVUJE 40 % A ICH PODIEL
NA EMISIÁCH CO2 SA POHYBUJE OKOLO 35 %. ZNIŽOVANIE TEJTO SPOTREBY ENERGIE A VYUŽÍVANIE
ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV V BUDOVÁCH PRETO PREDSTAVUJÚ DÔLEŽITÉ OPATRENIA
NUTNÉ NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ ZÁVISLOSTI EÚ A ZNIŽOVANIE EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV.
DŇA 8. JÚLA 2010 vstúpila do platnosti
Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/31/EU zo dňa 19. mája 2010 o energetickej náročnosti budov. V tejto smernici
(známej ako smernica 20-20-20) prijala tri
hlavné záväzky na splnenie kritérií do roku
2020. Prvým z nich je zníženie celkovej emisie skleníkových plynov aspoň o 20 % oproti
roku 1990. Druhým je redukcia spotreby
energie v krajinách EÚ taktiež o 20 % a tretím
záväzkom je dosiahnutie 20 % podielu
energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej
spotrebe energie.
V ÚZKEJ NÁVÄZNOSTI S PLÁNOM
20-20-20 vydala v EÚ Smernicu o produktoch súvisiacich s energiou EÚ nazývanú
Smernica Ecodesign (Ecodesign Directive
2005/32/EC aktualizovanú Ecodesign Direc-
SEZÓNNA
tive 2009/125/EC), KTORÁ ŠPECIFIKUJE
MINIMÁLNE POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA
VÝROBCOVIA INTEGROVAŤ DO SVOJICH
PRODUKTOV VYUŽÍVAJÚCICH ENERGIU
DO ROKU 2013. Smernica Ecodesign stanovuje zosúladenie celoeurópskych pravidiel
pre zlepšenie ENVIRONMENTÁLNEJ ÚČINNOSTi výrobkov spojených so spotrebou
energie (ERP zariadenia) prostredníctvom
smernice Ecodesign. To bráni rozdielnym
vnútroštátnym právnym predpisom o životnom prostredí vytvárať stále prekážky pri
obchodovaní týchto produktov v rámci EÚ,
čo je prospešné nielen pre podnikateľov, ale
aj pre spotrebiteľov, pričom sa tým ZVYŠUJE
KVALITA VÝROBKOV A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ako aj uľahčenie
voľného pohybu tovaru v rámci EÚ.
ÚČINNOSŤ
12
DAIKIN magazín 2012
>Nový energetický štítok
NORMA O STANOVOVANÍ ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ vznikla
v dobe, keď na trhu dominovali zariadenia bez inverterovej regulácie. Tieto stanovovali
účinnosti COP a EER pri 100 % výkone zariadení a danej vonkajšej a vnútornej teplote.
Tento stav sa však vyskytoval počas chladiacej alebo vykurovacej sezóny len veľmi
málo, preto nemohol poskytnúť užívateľovi plnohodnotný údaj o skutočnej účinnosti
zariadení. Navyše úsilie niektorých výrobcov bolo zamerané na dosiahnutie čo najvyšších hodnôt COP a EER bez ohľadu na celkovú spotrebu energie počas celého roka.
EÚ PRETO VYVINULA TLAK na presnejšie
hodnotenie spotreby zariadení. V prvom
rade bolo potrebné stanoviť novú normu
a veličinu pre stanovenie účinnosti zariadení.
Touto sa stali nové hodnoty: Hodnota sezónnej energetickej účinnosti (SEER) pri chladení
a hodnota sezónneho koeficientu výkonu
(SCOP) pri vykurovaní, ktoré odrážajú skutočnú spotrebu energie tepelného čerpadla.
Hodnoty SEER a SCOP stanovujú ročnú
spotrebu energie a účinnosť pri bežnom
každodennom používaní. Z dlhodobého
hľadiska berú do úvahy kolísanie teplôt a
pohotovostnú dobu, aby jasne a spoľahlivo
určili typickú energetickú účinnosť počas
celej sezóny vykurovania alebo chladenia.
Do týchto hodnôt je teda započítaný skutočný príkon pri rôznej záťaži a vonkajšej teplote,
ako aj pomocné režimy (spotreba v pohotovostnom režime, spotreba vyhrievacích
pásov, spotreba pri vypnutom termostate...).
Výpočty sezónnej účinnosti poskytnú zákazníkom spoľahlivé údaje o výkone, ktorým
ľahko porozumejú a pomôžu im pri kúpe
zariadenia na vykurovanie alebo chladenie.
Jedným z najdôležitejších cieľov smernice
Ecodesign bolo taktiež poskytnúť zákazníkovi lepší prehľad o skutočnom výkone
zariadení. Preto došlo k novému návrhu
energetických štítkov, ktoré budú súčasťou
balení vonkajších jednotiek od začiatku roka
2013. Nové energetické štítky sú komplexnejšie ako staré. Poskytujú detaily ohľadne
sezónnej účinnosti chladenia a vykurovania,
P dizajn alebo návrh, ktorý zohľadňuje výkon
pri vonkajšej teplote 35 °C, ročná spotreba
elektrickej energie a hlučnosť vonkajšej
a vnútornej jednotky.
KEĎŽE CIEĽOM JE MAŤ NA TRHU EŠTE
EFEKTÍVNEJŠIE JEDNOTKY, MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA ENERGETICKÚ
ÚČINNOSŤ V NASLEDUJÚCICH ROKOCH
VZRASTIE. Samozrejme, medzi jednotlivými energetickými triedami budú rozdiely v
označeniach. V najbližších rokoch nebude
len energetická trieda A, ale táto sa rozšíri až
na energetickú triedu A+++.
minimálnu účinnosť z trhu. Prvým krokom
bude v r. 2013 vyradenie všetkých jednotiek
s energetickou triedou nižšou ako D. Podľa
plánu smernice Draft Ecodesign Working
Plan 2012-2014 to budú v ďalšom kroku v r.
2014 jednotky s nižšou energetickou triedou
ako B.
Metóda testovania zariadení podľa SEER
a SCOP je uvádzaná v smernici CEN PrEN
14825:2009 Air conditioners, liquid chilling
packages and heat pumps, with electrical
compressors, for space heating and cooling
– Testing and rating at part load conditions
and calculation.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je prvým
výrobcom klimatizačných zariadení,
ktorý už od roku 2010 integruje prísnejšie požiadavky smernice Ecodesign do
svojej výrobnej rady Sky Air pre komerčné aplikácie.
Ďalším prínosom smernice je postupné
vyraďovanie výrobkov nesplňujúcich
DAIKIN magazín 2012
13
DAIKIN magazín | Cenník
014
DAIKIN magazín | Cenník
015
CENNÍK
Nástenná vnútorná jednotka Daikin Altherma pre aplikácie Len na vykurovanie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
Nástenná vnútorná jednotka 4 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom* Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8 kW s 3-9 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V
ERLQ004CV3
ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
Nástenná vnútorná jednotka Daikin Altherma pre aplikácie na Vykurovanie a chladenie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi. Vyžaduje sa voliteľné príslušenstvo EKHBDPC2!
Nástenná vnútorná jednotka 4 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom* Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHBX04C3V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHBX08C3V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8 kW s 3-9 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHBX08C9W
***
***
Vnútorná jednotka Daikin Altherma (samostatne stojaca so zásobníkom na teplú pitnú vodu) pre aplikácie Len na vykurovanie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
Samostatne stojaca vnút. jedn. 4 kW s 3 kW zálož. el. ohr. a 180 l zásobníkom* Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVH04S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8 kW s 3 kW zálož. el. ohr. a 180 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVH08S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8 kW s 3-9 kW zálož. el. ohr. a 260 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHVH08S26C9W
Vnútorná jednotka Daikin Altherma (samostatne stojaca so zásobníkom na teplú pitnú vodu) pre aplikácie na Vykurovanie a chladenie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
Samostatne stojaca vnút. jedn. 4 kW s 3 kW záložným el. ohr. a 180 l zásobníkom* Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVX04S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8 kW s 3 kW záložným el. ohr. a 180 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVX08S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8 kW s 3-9 kW záložným el. ohr. a 260 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHVX08S26C9W
Nízkoteplotná vonkajšia jednotka Daikin Altherma s nominálnymi výkonmi od 11 do 16 kW.
Nominálny výkon sa meria pri A7/W35**.
11 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
Napájanie 1~/230V
14 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
Napájanie 1~/230V
16 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
Napájanie 1~/230V
Nízkoteplotná vonkajšia jednotka Daikin Altherma s nominálnymi výkonmi od 11 do 16 kW.
Nominálny výkon sa meria pri A7/W35**.
11 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
Napájanie 3~/400V
14 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
Napájanie 3~/400V
16 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
Napájanie 3~/400V
Nástenná vnútorná jednotka Daikin Altherma pre aplikácie Len na vykurovanie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3-9 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V
***
ERLQ011CV3
ERLQ014CV3
ERLQ016CV3
ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1
CENA €
2.695,00
2.830,00
2.958,00
CENA €
3.557,00
3.681,00
3.948,00
EHBH16C3V
EHBH16C9W
Zhromažďovanie vody z cyklu rozmrazovania a vypustenie cez stredový
EKDP008C
otvor na vzdialené miesto.
Vyhrievacia páska sa montuje na stredný otvor kondenzačnej vaničky, aby sa predišlo blokovaniu ľadom EKDPH008C
Diaľkové meranie okolitej teploty z vonkajšej jednotky
Konzola, na ktorú sa montuje vonkajšia jednotka (výška 15 cm)
Voliteľné užívateľské rozhranie ako servisný nástroj alebo
ako druhé používateľské rozhranie v dome (EN, FR, DE, IT, NL, ES)
Voliteľné užívateľské rozhranie ako servisný nástroj alebo
ako druhé užívateľské rozhranie v dome (EN, CZ, TU, PT, SW, NO)
Diaľkové meranie teploty z užívateľského rozhrania
Kábel na načítanie externých nastavení z počítača do jednotky.
Softvér je k dispozícii u miestneho predajcu značky Daikin
Súprava kondenzačnej vaničky pre vnútornú jednotku Zhromažďovanie a vypúšťanie kondenzátu počas chladenia
Káblový izbový termostat
Káblový digitálny izbový termostat
Bezdrôtový izbový termostat
Bezdrôtový digitálny izbový termostat
Externý snímač termostatu
Diaľkové meranie teploty z bezdrôtového izbového termostatu
(napr. teploty podlahy)
PCB s digitálnym vstupom/výstupom
Diaľkový alarm / stav prevádzky / …
Adaptér PCB
Obmedzenie spotreby energie so 4 digitálnymi vstupmi na hydroboxe
Adaptér PCB
Obmedzenie spotreby energie cez vonkajšiu jednotku
Solárna súprava
Tepelný výmenník na pripojenie solárneho systému Daikin
k zásobníkom EKHWS a EKHWE DHW
Zásobníky na teplú pitnú vodu (pre kombináciu s nástennými vnútornými jednotkami)
3.773,00
3.908,00
4.176,00
Nerezový zásobník na teplú pitnú vodu
s objemom 150 l
Nástenná konzola pre 150 l nerezový
zásobník
Nerezový zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 200 l
Nerezový zásobník na teplú pitnú vodu
s objemom 200 l
Nerezový zásobník na teplú pitnú vodu
s objemom 300 l
Nerezový zásobník na teplú pitnú vodu
s objemom 300 l
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú vodu
s objemom 150 l
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú vodu
s objemom 150 l (nástenný)
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú vodu
s objemom 200 l
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú vodu
s objemom 200 l
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú vodu
s objemom 300 l
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú vodu
s objemom 300 l
2.793,00
3.032,00
3.339,00
3.070,00
3.333,00
3.670,00
2.984,00
3.129,00
CENA €
4.062,00
4.347,00
CENA €
4.319,00
4.606,00
ERLQ004CV3
ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
ERLQ011CV3
ERLQ014CV3
ERLQ016CV3
ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1
170,00
ü
257,00
EKRSC1
ü
EKFT008C
ü
EKRUCL1
ü
ü
ü
ü
137,00
EKRUCL2
ü
ü
ü
ü
137,00
KRCS01-1
ü
ü
ü
ü
84,00
EKPCCAB1
ü
ü
ü
ü
257,00
EKHBDPC2
EKRTWA
EKRTR1
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
154,00
134,00
264,00
EKRTETS
ü
ü
ü
ü
17,00
EKRP1HBA
EKRP1AHT
KRP58M51
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
141,00
141,00
195,00
EKSOLHW
ü
ü
ü
787,00
ü
ü
ü
89,00
ü
120,00
ü
Aplikácia
CENA €
EKHWS150B3V3
ü
ü
ü
1.043,00
EKWBSWW150
ü
ü
ü
296,00
EKHWS200B3V3
ü
ü
ü
1.078,00
EKHWS200B3Z2
ü
ü
ü
1.078,00
EKHWS300B3V3
ü
ü
ü
1.218,00
EKHWS300B3Z2
ü
ü
ü
1.218,00
EKHWE150A3V3
ü
ü
ü
870,00
EKHWET150A3V3
ü
ü
ü
943,00
EKHWE200A3V3
ü
ü
ü
898,00
EKHWE200A3Z2
ü
ü
ü
898,00
EKHWE300A3V3
ü
ü
ü
1.014,00
EKHWE300A3Z2
ü
ü
ü
1.014,00
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Samostatne stojaca
Nástenná
ü
ü
4-8 kW 11-16 kW ERLQ EHVH(X) EHBH(X)
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V,
výška 1 150 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 45 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 2~ 400V,
výška 1 150 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 45 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V,
výška 1 600 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 59 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 2~ 400V,
výška 1 600 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 59 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V,
výška 1 205 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 80 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V,
výška 1 205 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 82 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V,
výška 1 580 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 104 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 2~ 400V,
výška 1 580 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 104 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V,
výška 1 572 mm, priemer 660 mm, hmotnosť 140 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 2~ 400V,
výška 1 572 mm, priemer 660 mm, hmotnosť 140 kg
CENA €
ü
Platí pre:
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V,
výška 900 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 37 kg
CENA €
3.241,00
3.388,00
Aplikácia
4-8 kW 11-16 kW ERLQ EHVH(X) EHBH(X)
CENA €
CENA €
Vnútorná jednotka Daikin Altherma (samostatne stojaca so zásobníkom na teplú pitnú vodu) pre aplikácie Len na vykurovanie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3 kW zálož. el. ohr. a 180 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVH16S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3-9 kW zálož. el. ohr. a 260 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHVH16S26C9W
Vnútorná jednotka Daikin Altherma (samostatne stojaca so zásobníkom na teplú pitnú vodu) pre aplikácie na Vykurovanie a chladenie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3 kW zálož. el. ohr. a 180 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVX16S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3-9 kW zálož. el. ohr. a 260 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHVX16S26C9W
DAIKIN magazín 2012
2.479,00
2.603,00
2.730,00
CENA €
* 4 kW vonkajšiu jednotku ERLQ004CV3 je možné skombinovať len so 4 kW vnútornou jednotkou (nástennou alebo samostatne stojacou)!
** Ta DB/WB 7°C / 6°C – LWC 35°C (DT = 5K)
*** Samostatne stojace vnútorné jednotky sú k dispozícii od septembra 2012. Objednávky je možné zadávať od júla 2012.
14
1.528,00
1.604,00
2.191,00
Kondenzačná vanička pre vonkajšiu
jednotku (bez ohrievača kond. vaničky)
Vyhrievacia páska pre kondenzačnú vaničku vonkajšej jednotky
Diaľkový teplotný snímač pre vonkajšiu
jednotku
U-konzola pre vonkajšiu jednotku
Užívateľské rozhranie
(jazyková skupina 1)
Užívateľské rtozhranie
(jazyková skupina 2)
Diaľkový snímač vnútornej jednotky
Adaptér prepojenia s PC vrátane kábla
CENA €
Nástenná vnútorná jednotka Daikin Altherma pre aplikácie na Vykurovanie a chladenie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi. Vyžaduje sa voliteľné príslušenstvo EKHBDPC2!
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHBX16C3V
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3-9 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHBX16C9W
***
Voliteľné príslušenstvo
CENA €
EHBH04C3V
EHBH08C3V
EHBH08C9W
Platí pre:
CENA €
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Nízkoteplotná vonkajšia jednotka Daikin Altherma s nominálnymi výkonmi od 4 do 8 kW.
Nominálny výkon sa meria pri A7/W35**.
4 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma*
Napájanie 1~/230V
6 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
Napájanie 1~/230V
8 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
Napájanie 1~/230V
Nástenná
Samostatne stojaca
EHBH04C3V EHBH08C3V EHBH08C9W EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHBH16C3V EHBH16C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W
EHBX04C3V EHBX08C3V EHBX08C9V EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W EHBX16C3V EHBX16C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W
–
–
–
–
–
–
–
–
ü
ü
–
–
–
–
–
–
ü
ü
ü
ü
–
–
–
–
–
–
ü
ü
ü
ü
–
–
–
–
–
–
ü
ü
ü
ü
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Poznámky:
1.) Ceny platia od 1.7.2012 do 31.3.2013. 2.) Všetky ceny sú cenníkové odporúčané / všetky ceny sú bez DPH. 3.) Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov
DAIKIN magazín 2012
15
UŽ
ČOSKORO...
ODMENA ZA VÁŠ NÁZOR
Radi od Vás obdržíme akýkoľvek názor, komentár,
pripomienku na magazín či článok, za čo od nás
dostanete tričko ako odmenu.
Písať môžete na e-mail [email protected]
Ďakujeme
DAIKIN magazín / Jeseň - Zima 2012 – Magazín spoločnosti Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia, spol. s r.o.
Vydáva: Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
tel.: +421 2 5710 3216, fax: +421 2 5710 3299, e-mail: [email protected] www.daikin.sk
Redakčná rada: Ľudmila Huňová, Ľubica Koštialiková, Martin Ďurian, Michal Baránek, Vladimír Orovnický,
e-mail: [email protected] náklad: 400 ks Vychádza: nepravidelne pre klientov spoločnosti Daikin
Airconditioning Central Europe - Slovakia, spol. s r.o. Grafická príprava: Kolovrátok, s.r.o. Tlač: Bratislava
distribúcia: bezplatne Autorské práva vyhradené.
•
•
•
•
•
•
Download

Daikin Magazin - TCH space, sro