CENNÍK ÚČTOVNÝCH PRÁC a PRÁC V KONZULTAČNO PORADENSKEJ OBLASTI
pre
VIP klientov
/ VIP/
pre navrhovanie ponukových cien v oblasti komplexných služieb
pre rok 2011
Definícia VIP :
Do VIP klubu spoločnosti NARAB s.r.o. patria klienti ,ktorí majú uzatvorenú zmluvu min. na 3 roky a viac
v minimálnej mesačnej paušálnej hodnote 300.-€ a viac. a neprekračujú limit ceny prác v celkovej hodnote.
Táto cena celkovej hodnoty sa určí podľa štandartneho cenníka pre účtovné práce.
Pre týchto klientov máme pripravené tieto balíky :
VIP silver - paušál 300.- € / na 3 roky ( cena prác v celkovej hodnote 400.-€ )
1./ kompletný full servis - vedenie účtovnej agendy
V paušálnej cene už je zahrnuté :
ročná účtovná závierka –zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz
o majetku a záväzkoch
štatistiky, analýzy a reporty podľa potrieb
- spracovanie výkazov (SV, Intrastat ,Spotrebné dane, Prijatie tovaru z EU - elektronicke hlasenie
Colný úrad )
- Vypracovanie knihy jázd (na základe podkladov od konateľa, prípadne spoločníka ).
- Poskytnutie zmlúv, prípadne vypracovanie zmlúv
- nárazové práce
2./ mzdy a personalistika
- v paušálnej cene je zahrnuté full servis :
-
Prihlášky a odhlášky zamestnancov na SP,DU a ZP
Prihlášky a odhlášky zamestnávateľa na SP,DU a ZP
Registračné listy
Výkazy soc.poisťovne
Výkazy zdravotných poisťovní
Nahlášky na DU
Evidencia personalistiky
Vypracovanie pracovných zmluv,DoVP a DoPČ
Spracovanie miezd ( zostavenie smenovky , výpočet výplaty , tlač výkazu )
Príprava prevodných príkazov miezd a odvodov
-
Ročné zúčtovanie ZP len pre zamestnancov
evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
vystavenie zápočtového listu
spracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
potvrdenie o zdaniteľnom príjme
spracovanie mzdových listov
ročné zúčtovanie dane z príjmov FO zo závislej činnosti
ostatná dokumentácia
-
3. /konzultácie a účtovné poradenstvo
Poradenstvo
a)
b)
c)
a konzultácie je know – how spoločnosti , poskytované v 3 oblastiach :
Účtovníctvo a dane
Pracovné právo a mzdy
Legislatívny archív
full servis - kompletné poradenstvo oblasti
-
4./ Finančné poradenstvo
Poradenstvo v oblastiach :
a)
Bankovníctvo
b)
Poisťovníctvo
c)
Úvery a lízingy
d)
Investičné možnosti
5./ Podnikateľské poradenstvo
a) vypracovanie podnikateľských zámerov do hodnoty mesačného paušálu
b) vypracovanie marketingovej analýzy, SWOT analýzy a finančnej analýzy do hodnoty mesačného
paušálu
c) prieskum trhu do hodnoty mesačného paušálu
d) pomoc pri vyhľadávaní investorov
VIP gold - paušál 400.- € / na 3 roky ( cena prác v celkovej hodnote 600.-€ )
V cene sú všetky služby VIP Sliver P300/3
plus
6./ Personálne poradenstvo
a)
b)
c)
d)
e)
príprava, vypracovanie a realizácia výberových konaní
nastavenie personálnych a výrobných procesov
vypracovanie metodiky a príslušných smerníc
príprava pracovných zmluvných vzťahov
manažment očakávania
7./Sociálne poradenstvo
a)
b)
c)
vypracovanie zámerov pre úrady práce na zriadenie chránených dielní a pracovísk- 50% zľava
príprava projektov a získanie dotácií financovaných úradmi práce pre zamestnanie dlhodobo
nezamestnaných , zdravotne hendikepovaných a rómov. – 50% zľava
Poradenstvo v sociálnej oblasti pre zamestnancov - v cene
8./ Vzdelávanie zamestnancov s 30% zľavou
a)
kurzy jazykové AJ,NJ,FJ,ŠJ,BJ,RJ
kurzy manažérske
počítačové kurzy podľa ECDL
motivačné kurzy
b)
c)
d)
VIP diamont paušál 500.- € / na 3 roky ( cena prác v celkovej hodnote 800.-€ )
V cene sú všetky služby VIP Gold P400/3
plus
9./Prekladateľstvo a tlmočníctvo
a) preklady bez nutnosti overenia 50 % zľava
b) preklady s pečiatkou a overením 40% zľava
c) tlmočnícke práce 30% zľava z tarifnej ceny
10./Projektové riadenie a implementácia
a) sledovanie výziev a vypracovanie projektov financovaných fondmi z EÚ v oblastiach vzdelávanie,
cestovný ruch, sociálna oblasť - zľava 50% z tarifnej ceny
b) sledovanie výziev a vypracovanie projektov financovaných švajčiarskym a nórskym finančným
mechanizmom a iným mechanizmami v oblastiach vzdelávanie, cestovný ruch, sociálna oblasť- zľava 50%
z tarifnej ceny
c) implementácia úspešných projektov v oblastiach vzdelávanie, cestovný ruch, sociálna oblasťzľava 20% z tarifnej ceny
z tarifnej ceny
d) projektové riadenie v oblastiach vzdelávanie, cestovný ruch, sociálna oblasť- zľava 20%
11./ Web dizajn , redizajn webových stránok a programovanie
a) grafický návrh www stránky – zľava 50%
b) redizajn www stránky – zľava 50%
c) e-shop - zľava 50%
!!!! v prípade ,že klient podpíše zmluvu na 4 roky zľava 5 %, na 5 rokov zľava 10% z paušálnej sumy
300,400,500 € .
VIP special paušál 600.- € / na 3 roky ( cena prác v celkovej hodnote 900.-€ )
- skladba portfolia služieb bude dojednaná osobne s klientom špeciálne pre jeho potreby
Download

VIP silver - paušál 300.- € / na 3 roky ( cena prác v