str.
PROGRAMOVÉ
VYHLÁSENIE VLÁDY
V. BURJAN:
KRITICKÉHO MYSLENIA NIE JE NIKDY
DOSŤ (1.)
MINISTER JURZYCA:
PODMIENKOU
DOBREJ ŠKOLY JE
JEJ DOBRÁ DUŠA
4-6
str.
(ZÁKLADNÉ A STREDNÉ
ŠKOLSTVO)
8-9
str.
14 - 15
DOBRÁ ŠKOLA
II. ROČNÍK
SEPTEMBER 2010 ×
INŠPIRÁCIA PRE ŠKOLY, KTORÉ CHCÚ BYŤ LEPŠIE
01
Tak aké bolo leto?
úfam, že keď už vám – učiteľom
– všetci tie dlhé prázdniny tak zá­
vidia, že ste si ich aspoň poriadne uži­
li a načerpali novú dávku energie. Ak
ste náhodou boli celé leto mimo územia
republiky (či aspoň mimo seba), ponú­
kam vám stručný sumár toho najdôle­
žitejšieho, čo sa tu medzičasom udialo.
Máme novú vládu. Ako to už býva,
nová vláda má aj nové plány, čo s tou­
to krajinou. Ako učiteľov by vás malo
zaujímať najmä to, aké úmysly má so
školstvom. Môžete sa s nimi obozná­
miť vo výňatku z Programového vyhlásenia vlády, ktorý prinášame na str. 14
– 15. Vybrali sme pasáž týkajúcu sa zá­
kladných a stredných škôl.
Máme aj nového ministra školstva.
Presnejšie školstva, vedy, výskumu
a športu. Je to vzdelaný človek, ekonóm,
a hoci neprichádza priamo z akademic­
kej sféry, má pomerne jasno v tom, ako
by chcel nášmu školstvu pomôcť k vyš­
šej kvalite. Svoje plány predstavil aj
v exkluzívnom rozhovore pre DOBRÚ
ŠKOLU. Nájdete ho na stranách 4 – 6.
A napokon, máme konečne aj Slovenskú komoru učiteľov, na absenciu
ktorej sa už dlho poukazovalo (aj na
stránkach nášho časopisu). Či napl­
ní očakávania, ktoré do takejto stavov­
skej organizácie mnohí vkladajú, uká­
že až čas. Viac o jej plánoch nájdete na
strane 12.
Ilustr. foto: Ľuboš Lukáč
D
Výber učiteľa predurčuje ostatné
V
ýber a prijímanie učiteľa do za­
mestnania patrí medzi najdôleži­
tejšie rozhodnutia určujúce kvalitu ško­
ly. Výskumy realizované v zahraničí ne­
prekvapivo ukazujú, že kvalita učiteľa
je najdôležitejším faktorom určujúcim
kvalitu školy. Preukázali tiež, že učiteľ­
ské povolanie má v sebe kus remeselnej
zručnosti, ktorú možno získať len pra­
xou, ale byť dobrým učiteľom vyžaduje
aj kus talentu a dobré vzdelanie. A tie
človek musí mať, respektíve získať ešte
pred tým, než nastúpi do zamestnania.
Na Slovensku akútnosť tejto témy eš­
te zvyšuje prestarnutosť pedagogic­
kého zboru, s čím má problém väčši­
na vyspelých krajín – aj keď väčšinou
nie až v takej miere ako my. V najbliž­
ších dvoch desaťročiach bude potrebné
získať do učiteľského stavu na Sloven­
sku desaťtisíce nových adeptov, keďže
do dôchodku odíde výrazná väčšina
dnešných pedagógov. Úspešnosť toh­
to procesu významne ovplyvní kvalitu
slovenského školstva až do roku 2050,
kedy tieto nové ročníky začnú odchá­
dzať do dôchodku. Môžete namietať, že
bez riešenia kvality pedagogických fa­
kúlt pri výbere a prijímaní učiteľa už
iba chytáme problém za chvost. Súhla­
sím, ale platí to aj opačne – darmo bu­
dú lepší absolventi, keď z nich nebude­
POKRAČOVANIE NA STR. 2
Múdro povedané
Všetko, čo môžu robiť žiaci, nesmú robiť učitelia.
× Vladimír BURJAN
HANS WENKE
DOBRÁ ŠKOLA
2
me vedieť vybrať tých, ktorí na to majú.
Už dnes sa stretávam s mnohými
smutnými príbehmi o tom, ako sa na
mnohých školách, najmä v chudobnej­
ších regiónoch, vyberajú učitelia. Nie­
kde je to o príbuzných či známych sta­
rostu, inde to isté platí o riaditeľovi ško­
ly. Niekde je zneužívanie moci zjavné,
možno až trestné. V iných prípadoch je
to len taká „maličkosť“, že riaditeľ pre­
feruje napríklad pedagóga-dôchodcu,
ktorého pozná, pred novými pedagóg­
mi, aj keby mohli byť kvalifikovanejší.
Alebo sa stávajú aj opačné prípady –
škola, ktorá je na tom finančne zle, pre­
feruje nekvalifikovaných učiteľov, pre­
tože ich zaradí do nižšej triedy a ušetrí.
Súčasná legislatíva v zásade neupra­
vuje detailne výber pedagogických za­
mestnancov v školstve. Paragraf 6 záko­
na č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme hovorí, že „zamest­
návateľ je povinný informovať o voľ­
ných miestach... na mieste..., ktoré je
zamestnancom prístupné a umožniť
zamestnancom a iným fyzickým oso­
bám uchádzať sa o tieto voľné mies­
ta... Zamestnávateľ rozhodne o obsa­
dení voľného pracovného miesta na
základe posúdenia vhodnosti jednotli­
vých uchádzačov z hľadiska ich znalostí
a schopností.“ Toto ustanovenie sa však
buď obchádza predstieraním, že voľné
miesto neexistovalo, alebo sa jednodu­
cho ignoruje. Keďže posúdenie vhod­
nosti uchádzačov necháva na zamest­
návateľa, ani nevynucuje kvalitný vý­
ber, ani mu nepomáha.
Dnešný právny stav teda k lepšiemu
a spravodlivejšiemu výberu nesmeruje.
Ostatné roky nás zároveň vyliečili z po­
citu, že stačí dať do zákona povinnosť
urobiť výberové konanie a problémy sú
vyriešené. Formálne konkurzy s vopred
vybraným víťazom bez skutočnej súťa­
že môžu dôveru v systém podryť ešte
viac ako žiadne konkurzy. Preto vidím
dve cesty vpred – prvou je zachovať sú­
časný stav a spoliehať sa na to, že zabe­
rie celkový tlak na riaditeľov, aby ma­
li kvalitnejšie školy. Druhou je podrob­
nejšia zákonná úprava výberu uchádza­
čov o pedagogické miesta, ale tak, aby
zákon nebolo možné uspokojiť formál­
nym konkurzom. A v oboch prípadoch
investovať do tvorby know-how o vý­
bere dobrých učiteľov a to do škôl šíriť.
Veľké firmy typu Google vedia, že od­
haliť za niekoľko minút to, čo v člove­
ku naozaj väzí, je veľké umenie a pou­
žívajú premyslené systémy posudzova­
nia uchádzačov o zamestnanie. Sloven­
skí žiaci si nezaslúžia, aby sme sa výbe­
ru učiteľov venovali menej.
Miroslav BEBLAVÝ
poslanec NR SR za SDKÚ-DS

Čo si tentoraz prečítate
1
1
3
4
7
8
10
11
12
12
13
14
16
17
18
19
20
20
21
22
23
V. Burjan: Tak aké bolo leto? (editoriál)
M. Beblavý: Výber učiteľa predurčuje ostatné
Naša anketa: Čo budete v tomto šk. roku robiť inak ako v predchádzajúcom?
E. Jurzyca: Rozhodujúcou podmienkou dobrej školy je jej dobrá duša (rozhovor)
D. Králik: Vážený pán minister Jurzyca! (blog, ktorý nás zaujal)
V. Burjan: Kritického myslenia nie je nikdy dosť (1. časť)
I. Straussová: Ako to dopadne so vzdelávaním učiteľov v cudzích jazykoch?
A. Butašová: Reakcia národného koordinátora projektu
M. Barancová: Vznikla komora učiteľov
V. Burjan: Úvahy po zvonení (kratučké postrehy)
E. Ryder: Prekonajte jazykové bariéry! (PR-článok Akadémie vzdelávania)
Dokument: Programové vyhlásenie Vlády SR (v oblasti regionálneho školstva)
P. Černák: Spoločenské hry v škole (1. diel seriálu)
LINGEA získala cenu Mateja Bela (PR-článok firmy LINGEA)
Vieme o všetkom (krátke správy o podujatiach pre školy, učiteľov a žiakov)
J. Sedliaková: Spolupráca škôl potrebuje podporu (PR-článok)
J. Koníčková: Dve knihy o výchove chlapcov (recenzia)
Zasurfujte si! (Webové stránky pre učiteľov plné materiálov a inšpirácie)
O. Bakoš: K problematike modernizácie učebníc a osnov (rubrika Smiech lieči)
Čitatelia o DOBREJ ŠKOLE, objednávka predplatného
Namiesto krížovky: Niekoľko cvičení na tréning pamäte
WWW.DOBRASKOLA.COM
Máte názor?
Dajte ho
na papier!
Využite nové, nezávislé médium,
ktoré konečne dáva učiteľom hlas!
Posielajte nám
ӹӹ návrhy, ako riešiť problémy náš­
ho školstva,
ӹӹ témy, o ktorých by sa malo verej­
ne diskutovať,
ӹӹ zaujímavé pe­da­­go­gické skúse­
nosti,
ӹӹ súhlasné i nesúhlasné reakcie na
uverejnené príspevky,
ӹӹ tipy na inšpirujúcich ľudí, s kto­
rými by bol zaujímavý rozhovor,
ӹӹ tipy na zaujíma­vé publikácie,
ktoré vás posunuli ďalej,
ӹӹ linky na internetové stránky uži­
točné pre pedagógov,
ӹӹ pohľad žiakov a rodičov naaaa­
problémy nášho školstva.
Vaše príspevky a námety zasielajte
na [email protected] Uprednostňujeme krat­šie texty (do 4 000
znakov vrá­­tane medzier). Uverejnenenie prijatých príspev­kov nezaručujeme. Rozsiahlejšie príspevky
(nad 2 000 znakov) honorujeme.
Fotíte?
Aj v škole?
Tak sem s fotkami!
V DOBREJ ŠKOLE pravidelne uve­
rejňujeme fotografie zo školského
prostredia. Keď­že naše archívy nie
sú nekonečné, budeme radi, keď
nám pomôžete svojimi snímkami. Máme záujem najmä o zábery
učiteľov a žiakov (v typických škol­
ských situáciách, ale aj na výletoch
atď.). Hodiť sa môžu aj zábery inte­
riérov škôl či rôznych za­ujímavých
detailov školského prostredia. Fo­
tografie (v čo najväčšom rozlíšení!)
posielajte na [email protected]
Uverejnené fotografie honorujeme.
WWW.DOBRASKOLA.COM
DOBRÁ ŠKOLA
Čo budete v tomto školskom roku
robiť inak ako v predchádzajúcom?
3
Naša
anketa
yyPeter Vargovčík
yyTerézia Žigová
yyJaroslava Srničková
SPŠ elektrotechnická, Prešov
Chcem podporovať kritické myslenie
žiakov odmeňovaním „naj“ otázok žiakov alebo hľadaním mojich chýb. Plánujem spropagovať žiakom svoj predmet na základe prípravy tematického
plánu. Budem používať riadené diskusie na upevňovanie učiva, rozvoj tvorivosti a osobnosti žiakov. Plánujem do
projektových metód zahrnúť daltonské
princípy. Chcem zdokonaliť prípravu
testov a ich hodnotenie.
ZŠ Kežmarská 30, Košice
Určite si chcem zostaviť rebríček hodnôt a pracovných úloh podľa dôležitosti,
určiť priority a nezaťažovať sa zbytočnosťami. Neprenášať pracovné problémy do osobného života. Vo výučbe plánujem presadzovať interaktívnu formu
vyučovania s prvkami zážitkového učenia. Prepojiť tradičné metódy s modernými.
riaditeľka ZŠ Korňa
Po 50 rokoch fungovania školy máme
konečne vybavené odborné učebne. Teším sa, ako tam budeme učiť lepšie, inovatívnejšie. Tohto roku chcem viac času venovať rodine.
yyMartin Kríž
Ilustr. foto: Vladimír Burjan
Gymnázium Gelnica
Chcel by som si prácu konečne realisticky naplánovať, aby som ten plán potom dokázal aj zrealizovať až dokonca. Obvykle už okolo Vianoc prestávam stíhať a svoje smelé plány začínam okresávať.
yyIvana Vaškovičová
yyPeter Svatuška
Základná škola s MŠ, Udavské
Letná škola moderných učiteľov spôsobí, že sa do školy vráti „iný učiteľ“.
S prevetranou hlavou, oddýchnutým
telom, rozžiarenou dušou, naplnený
Duchom školy. Konečne sa teším na
nový školský rok. Mám pocit, akoby
som prešiel odvírovacím programom
a systém sa reštartoval.
yyĽubica Bezeková
Základná škola, Pliešovce
Plná chuti a nápadov po materskej dovolenke sa teším učiť seba a deti. Zmena bude určite v poňatí výtvarnej výchovy vďaka Katke Lucinkiewiczovej,
ktorá mi ukázala jej ďalší rozmer. Chystám sa zmeniť štruktúry hodiny a pripraviť zaujímavý projekt pre žiakov.
yyJana Sedliaková
Stredná zdravot. škola Trnava
Mňa čaká veľká zmena, okrem stredoškolákov budem učiť aj vysokoškolákov. Budem sa snažiť nezabudnúť, že
„aj sliepka bola kuraťom”. :-)
SOŠ Zlaté Moravce
Určite použijem motivačné listy na deň
otvorených dverí, viac diskusie a rozhovoru so žiakmi, použijem princíp odloženej pozornosti. Sú to inšpirácie z letnej školy moderných učiteľov.
yyMária Spišáková
Gymnázium Michalovce
Predpokladám, že sa uvoľní atmosféra
v školstve, rozšíri sa sortiment učebníc
a vylepšia sa vzťahy medzi kolegami.
Budú mať viac času spolu komunikovať, navzájom si odovzdávať informácie a povzbudzovať sa. U nás v škole
by som chcela začať praktizovať vzájomné hospitácie a výmenu skúseností.
Hospitácie ako kolegiálny spôsob riešenia problému v triede, pri výklade nejakej látky, ako spolupráca seberovných
partnerov. Nikto z nás nespadol múdry z neba. Aj ten najmúdrejší má stále pochybnosti a potrebuje s niekým o
tom hovoriť.
yyMartina Chalachánová
EDEA partners
Dávam si záväzok, že budem v tomto
školskom roku viac oddychovať.
yyMária Grafová
SZŠ Ružomberok
V minulom školskom roku som začala
aplikovať v mojej triede daltonské vyučovanie v bloku raz do týždňa. V tomto školskom roku chcem, aby sa dalton
stal každodennou súčasťou vyučovania.
yyMarta Pomothyová
ZŠ s MŠ Želiarska ul., Košice
Ešte neviem, čo všetko budem robiť, ale
určite chcem učiť ináč. Na letnej škole
som dostala množstvo nápadov a informácií, ale potrebujem čas na uležanie noviniek.
yyLívia Jančoková, A. Michalcová
SOŠ L. Bielika, Levice
Zmeníme spôsob hodnotenia učiteľov
a posilníme kritické myslenie v škole. Ďakujeme všetkým za názory a postrehy. Viaceré
sú tentokrát od účastníkov
Letnej školy moderných
učiteľov 2010 v Hronci.
Naša ďalšia otázka znie tak­to:
Čo si myslíte o rozhodnutí ministerstva nahradiť polročné
vysvedčenia slovným hodnotením?
Napíšte nám svoj názor (5 – 6 viet)
na [email protected] alebo sa
vyjadrite na Facebooku. Najzaují­
mavejšie odpovede uverejníme
a jeden vyžrebovaný respondent
dostane od nás malý darček. 
DOBRÁ ŠKOLA
4
Rozhodujúcou podmienkou
dobrej školy je jej dobrá duša
N
ovým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu sa
stal Ing. Eugen Jurzyca (1958) – ekonóm so zahraničnými skúsenosťami, bývalý riaditeľ inštitútu INEKO. V minulosti pôsobil aj ako poradca prezidenta R. Schustera, ministra financií I. Mikloša či ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny I. Radičovej.
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1981 na Vysokej
škole ekonomickej v Bratislave. Študoval tiež na Open University v Bratislave a absolvoval stáž na Georgetown University v USA. Pracoval v Centre pre hospodársky rozvoj,
na Protimonopolnom úrade SR, bol členom Bankovej rady NBS, členom Rady
Nadácie otvorenej spoločnosti, konzultantom OECD a Svetovej banky. V roku
2005 dostal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. V prostredí SDKÚ-DS má povesť veľkého optimistu. Za DOBRÚ ŠKOLU ho spovedal V. Burjan.
Predpokladám, že vo svojej práci bu­
dete vychádzať aj z vlastných skúse­
ností zo školských lavíc. Akým žia­
kom bol Eugen Jurzyca? Čo mal v ško­
le najradšej? Čo mu vadilo?
Myslím, že som bol slušným žiakom
a študentom, s výnimkou tínedžer­
ského veku. Vtedy ma oveľa viac za­
ujímala zábava so spolužiakmi než ško­
la. Na strednej škole som mal najrad­
šej filozofiu a kombinatoriku, najmenej
ma asi bavilo učiť sa básne. Myslím, že
boli vhodné pre emocionálne zrelších
chlapcov a mužov, než bola vtedy väč­
šina z nás. Vadilo mi tiež učiť sa množ­
stvo faktov, napríklad dátumov v deje­
pise, namiesto súvislostí a logiky his­
torických udalostí. Pre život je menej
„Plánujeme postupné
zmeny vo všetkom,
čo ste spomenuli.
Chceme sa však
ponáhľať pomaly.
To posledné, čo školy
potrebujú, je blesková fundamentálna
zmena pravidiel po
každej zmene vlády.”
dôležité, v ktorý deň sa začala a v ktorý
skončila II. svetová vojna, než to, prečo
ju Hitler začal a prečo ju prehral.
Mnoho učiteľov a rodičov vám drží
palce, no uvedomujú si, že to nebu­
dete mať ľahké. Hoci sa „školská re­
forma“ v ostatných rokoch skloňovala
takmer denne, preberáte jeden z naj­
menej zreformovaných rezortov. Pre­
čo je naše školstvo 20 rokov po revolú­
cii v takom neutešenom stave?
Problémy pretrvávajú z mnohých dô­
vodov. Napríklad aj preto, lebo sa re­
zort dosť bránil zahraničnému vply­
vu. Keď sa spätne obzrieme, čomu sa
na Slovensku darilo za dvadsať rokov
najviac, vidíme, že to bolo bankovníc­
tvo, automobilový priemysel, elektro­
technický priemysel a pod. Teda väč­
šinou oblasti, do ktorých vstúpili za­
hraničné subjekty. Tie priniesli nielen
investície, ale aj kontakty a skúsenos­
ti z trhovej a demokraticky fungujúcej
spoločnosti, ktoré nám veľmi chýbali.
V školstve, ale napríklad ani v zdravot­
níctve, sa to nestalo.
Náš časopis sa volá DOBRÁ ŠKO­
LA. Aká by podľa vás mala byť dob­
rá škola?
Žijeme vo veľmi zložitom a rýchlo sa
meniacom svete. Dokonca aj poučky
sa v ňom menia. Kedysi platilo, že ško­
la má pripraviť žiakov pre potreby in­
WWW.DOBRASKOLA.COM
Rozhovor
dustriálnej spoločnosti, dnes už skôr
poznatkovej. Čochvíľa možno prevá­
ži požiadavka na schopnosť žiť a pra­
covať s inými ľuďmi. Mne vychádza, že
dlhodobo rozhodujúcou podmienkou
dobrej školy je jej dobrá duša. Morálka,
a v nej dobrý úmysel. Ak si štát a zria­
ďovatelia budú robiť svoju prácu, ne­
budú zbytočne stresovať učiteľov a bu­
dú investovať aj do ich dobrých mate­
riálnych podmienok, nie do predraže­
ných kontraktov, ak budú mať učitelia
žiakov radi a podľa toho aj učiť, ak bu­
dú deti učiteľov rešpektovať, ak rodičia
budú školám pomáhať, bude škola dob­
rá. Viem, znie to možno trochu naivne,
ale takto mi to vychádza...
Vláda chce v oblasti školstva tlačiť na
zvýšenie kvality. Majú však riaditelia
štátnych škôl v rukách dostatočné ná­
stroje na jej zvyšovanie? Nemôžu uči­
teľom zvýšiť mzdy, nemôžu prepustiť
nekvalitných pedagógov, musia dodr­
žiavať Štátny vzdelávací program a pl­
niť množstvo požiadaviek zo strany
ministerstva a zriaďovateľa. Plánujete
uvoľniť riaditeľom škôl ruky?
Plánujeme postupné zmeny vo všet­
kom, čo ste spomenuli. Chceme sa však
ponáhľať pomaly. To posledné, čo školy
potrebujú, je blesková fundamentálna
zmena pravidiel po každej zmene vlády.
V niektorom materiáli sa objavila té­
za, že výška štátnej dotácie pre školu
by mala závisieť od jej výsledkov. To
sa môže realizovať dvojako: buď tak,
že lepšie školy budú dostávať viac, ale­
bo tak, že slabšie školy budú dostá­
vať viac, aby mohli odstrániť príčiny
menšej úspešnosti. Ako to bolo mys­
lené?
Dobrá otázka, ťažký problém. Samotná
informácia o kvalite školy nestačí. Mu­
síme poznať jej pridanú hodnotu, ro­
dičia musia mať možnosť vybrať svo­
jim deťom inú školu a podobne. U vy­
sokých škôl by ale peniaze mali nasle­
dovať kvalitu viac než dnes. Ich študen­
WWW.DOBRASKOLA.COM
DOBRÁ ŠKOLA
5
Pokiaľ ide o zvýšenie kvality vzdeláva­
nia, isté nádeje sa vkladajú do podpo­
renia súťaže medzi školami. Do akej
miery je však v našich podmienkach
reálna súťaž na úrovni ZŠ a SŠ? Mi­
mo väčších miest často funguje sys­
tém „spádových škôl“ ‒ dieťa ide buď
do jedinej školy v okolí, alebo do tej,
do ktorej vie najrozumnejšie cesto­
vať. Nie je za týchto podmienok súťaž
a kon­kurencia škôl trochu ilúziou?
Trochu áno, ale nie celkom. Z dvoch
dôvodov. Po prvé: takmer vždy existu­
je, hoci aj malá, skupina rodičov ochot­
ných voziť deti napríklad do miesta,
kde pracujú. To do istej miery vytvára
konkurenčné prostredie a vysiela sig­
nál o kvalite miestnej školy. Po druhé:
chceme školy lepšie hodnotiť externe
a pridať aj systém interného hodnote­
nia, pričom výsledky chceme zverej­
ňovať. Ak sa z nich rodičia, štát a zria­
ďovateľ (napríklad obec) dozvedia, že
miestna škola má v porovnaní s inými
slabé výsledky, vytvoria na ňu podob­
ný tlak, aký by vytvorila konkurencia.
V porovnaní s inými krajinami (aj so
susedným Českom) je u nás verejnosť
k problematike vzdelávania pomerne
„Nedá sa učiteľom
nariadiť, aby učili
žiakov kriticky myslieť, uvažovať v súvislostiach, ... či zakázať im skúšanie
informácií, ktoré sa
dajú za minútu „vy­
goog­liť”. Dá sa ich
však o takomto prístupe presviedčať.”
Ilustr. foto: Vladimír Burjan
tom môžeme povedať, že sme prestali
financovať zlú školu v ich meste a že za
kvalitou musia cestovať. Mladším žia­
kom to povedať nemôžeme.
ľahostajná. Chýba tak dôležitý verej­
ný tlak na kvalitu škôl a aj na politi­
kov, aby sa školstvom viac zaoberali.
Poslankyňa Tatiana Rosová v rozho­
vore pre náš časopis priznala, že „kým
nebude vzdelávanie prioritou pre vo­
ličov, nebude ňou ani pre politikov.“
Súhlasíte s ňou? Plánujete s tým nie­
čo robiť?
To, čo povedala Táňa Rosová, je veľmi
dobrý a dôležitý postreh. Vari by som
ho doplnil o poznámku, že krátkodo­
bo môžu byť v politike aj ľudia, ktorí
robia správne kroky v prospech škol­
stva, či iných rezortov, aj keď sa takéto
kroky nepáčia väčšine. Vidím tri sku­
piny riešení tohto problému. Po prvé:
už spomenutú ochotu politikov robiť
správne, no nepopulárne opatrenia. Po
druhé: starať sa o morálku spoločnos­
ti tak, aby považovala vzdelanie a vý­
chovu za cestu ku kvalitnej budúcnos­
ti. A po tretie: vtiahnuť rodičov do spo­
lupráce so školami. To posledné je ťaž­
ké, ale myslím si, že rodičia sú pasívni
aj preto, lebo donedávna sa všetky deti
u nás učili prakticky to isté. O čom ma­
li rodičia rozhodovať? Ak ale dostanú
na výber rôzne alternatívy (napríklad
tri rôzne učebnice jedného predmetu),
verím, že budú aktívnejší.
V programovom vyhlásení vlády čí­
tame, že plánujete „posun od memo­
rovania k schopnosti informácie zís­
kať, využívať, ale aj kriticky hodno­
tiť.“ Ak dobre počítam, ste v poradí
štrnástym porevolučným ministrom,
ktorý si kladie tento (rozumný a dôle­
žitý) cieľ. Tí trinásti pred vami v tom
však veľmi neuspeli. Ako to chcete do­
siahnuť?
Nemyslím si, že predošlí ministri vôbec
neuspeli. Predsa len sa dnes už memo­
ruje menej, než pred revolúciou. Posun
by mal nastať zmenou na trhu s učeb­
nicami či zmenou v štátnych vzdeláva­
cích programoch. A znova sa vrátim aj
k morálke, k duši školstva: dnes sa ne­
dá učiteľom nariadiť, aby učili žiakov
kriticky myslieť, uvažovať v súvislos­
tiach, aby ich viedli k tolerancii, ohľa­
duplnosti, či zakázať im skúšanie infor­
mácií, ktoré sa dajú za minútu „vygoog­
liť”. Dá sa ich však o takomto prístupe
presviedčať.
K nadbytku faktografie na stredných
školách už roky prispievajú aj niekto­
ré vysoké školy, a to obsahom svojich
prijímacích skúšok. Od uchádzačov
vyžadujú ovládanie kvanta zbytoč­
ných faktov, navyše takých, ktoré by
sa na SŠ vôbec nemali preberať. Keďže
však stredoškolskí učitelia chcú, aby
ich žiaci na prijímačkách uspeli, sú
nútení venovať sa aj tomuto často ne­
zmyselnému obsahu. Vedelo by v tom­
to smere ministerstvo nejako po­môcť?
Do istej miery môžeme a budeme mo­
tivovať vysoké školy finančne. Hlavnú
úlohu však aj tu zohrá myslenie, morál­
ka. Vysoké školy majú u nás pomerne
veľkú slobodu. Nemyslím si, že riešenie
DOBRÁ ŠKOLA
ich problémov by malo spočívať princi­
piálne v jej obmedzovaní. Skôr by ma­
lo ísť o to, aby sa k ich slobode pridalo
aj viac zodpovednosti.
Myšlienka dvojúrovňového kurikula
je dobrá. Konkrétne dokumenty (ŠVP
– Štátny vzdelávací program a ŠkVP
‒ školské vzdelávacie programy) však
boli šité horúcou ihlou. V štátnom
programe zostalo príliš veľa učiva,
takže školy sú fakticky nútené v rám­
ci svojej „voľby“ vrátiť počty hodín do
pôvodného stavu a učiť predovšetkým
to, čo je v ŠVP. Na vlastný obsah im
tak zostáva málo priestoru. Plánuje­
te v tomto smere nejakú korekciu ku­
rikulárnych dokumentov?
Áno. Aj tu sa však chceme ponáhľať po­
maly.
Keď už sme pri obsahu vzdelávania,
nedá mi neopýtať sa na váš názor na
vyučovanie základov ekonómie a roz­
víjanie finančnej gramotnosti žiakov.
Ste spokojný so súčasným stavom?
Nie som spokojný. Najmä ekonómiu
považujem za súčasť „operačného sys­
tému“ moderného úspešného človeka.
Ak si napríklad väčšina detí – budúcich
voličov – neuvedomí, že život nad po­
mery, na dlh, je veľmi nebezpečný, mô­
žeme dopadnúť oveľa horšie, než keby
väčšina detí nevedela, kde sa nachádza
endoplazmatické retikulum s ribozó­
mami (na strednej škole sme sa učili,
že v bunke, tuším). Nebudem však pre­
tláčať viac ekonómie silou. Uvedomu­
jem si môj konflikt záujmov. Pre škol­
„OECD tvrdí, že pre
spoločnosť nie je
dobré, ak sa príliš
skoro oddelia najlepší žiaci od ostatných.
Školstvo dosahuje
celkovo lepšie výsledky, ak sú deti
dlhšie spolu.”
WWW.DOBRASKOLA.COM
stvo by bolo zlé, ak by minister mate­
matik presadil viac matematiky, eko­
nóm viac ekonómie, či telocvikár viac
telocviku.
lepší žiaci od ostatných. Školstvo dosa­
huje celkovo lepšie výsledky, ak sú de­
ti dlhšie spolu. Je to podobné môjmu
názoru na „mix slobody a solidarity”
v závislosti od veku: čím sú deti men­
šie, tým viac sa snažme, aby dostali pri­
bližne rovnaké šance na úspech v živo­
te. Čím sa viac približujú k strednému
veku a vrcholu svojich síl, tým viac ich
nechajme súťažiť. A napokon, čím sú
zasa bližšie k starobe, tým viac solida­
rity si zaslúžia.
Ilustr. foto: Vladimír Burjan
6
Liberalizácia učebníc je bezpochyby
rozumný a potrebný krok, pozrime
sa však na jeho finančnú stránku. Ak
sa tlačí „jednotná“ učebnica v nákla­
de 60 000 kusov, stojí jej výroba po­
vedzme 1,20 €. Ak sa budú tlačiť tri
alternatívne učebnice, každá v nákla­
de 20 000 kusov, môže stáť tlač každej
2,40 €. Teda vybavenie škôl učebnica­
mi môže byť omnoho drahšie. Budú
mať na to školy zdroje?
Krátkodobo, staticky, nie. Dlhodobo,
dynamicky, áno. Nie je priestor vysvet­
ľovať, prečo je to tak ekonomicky, ale
uvediem príklad. V Sovietskom zväze
sa istý čas vyrábali jednotné košele, do­
konca mali iba jedinú veľkosť, u nás sa
za socializmu vyrábali dve značky áut,
mali sme jedinú televíziu a podobne.
Na prvý pohľad by to všetko malo byť
lacnejšie, než tá „džungľa” produktov
predávaných na Západe. Nakoniec sa
však ukázalo, že opak bol pravdou.
Váš predchodca v úrade vyhlásil „voj­
nu“ 8-ročným gymnáziám. Nepozdá­
val sa mu príliš vysoký podiel žiakov,
ktorí odchádzali do týchto škôl, preto
ohlásil postupnú redukciu počtu pri­
mánov na cca 5 % populačného roč­
níka. Programové vyhlásenie vlády sa
o tom nezmieňuje. Budete pokračo­
vať v redukcii počtu tried 8-ročných
gymnázií?
OECD tvrdí, že pre spoločnosť nie je
dobré, ak sa príliš skoro oddelia naj­
Vláda v programovom vyhlásení de­
klarovala, že „podporí rozširovanie
prijímania na stredné školy bez prijí­
macích skúšok na základe objektívne­
ho hodnotenia schopností detí.“ Kto
a akými metódami bude tie schopnos­
ti posudzovať?
K hodnoteniu Testovanie 9 by malo
pribudnúť ďalšie externé, ale aj inter­
né hodnotenie.
Ohlásili ste tiež zámer zaviesť „zjed­
notenie systému štátnych maturit­
ných skúšok na stredných školách.“
Čo konkrétne tým máte na mysli?
Rozdielov medzi jednotlivými typmi
stredných škôl, ale aj v ich rámci, je ve­
ľa. Netvrdíme, samozrejme, že keď je na
gymnáziu s vyučovacím jazykom ukra­
jinským predmetom maturitnej skúšky
ukrajinský jazyk a literatúra, tak sa ním
stane na všetkých stredných školách.
Ale radi by sme dosiahli, aby známka
z maturitného predmetu odrážala rov­
nakú kvalitu vedomostí bez ohľadu na
školu, kde študent maturuje. Napríklad,
aby jednotka na maturite zo slovenské­
ho jazyka a literatúry na strednej od­
bornej škole na severe Slovenska vyjad­
rovala rovnaký rozsah a kvalitu vedo­
mostí ako jednotka na maturite zo slo­
venského jazyka a literatúry na gymná­
ziu v Bratislave.
Pán minister, v mene čitateľov aj re­
dakcie DOBREJ ŠKOLY vám ďaku­
jem za rozhovor a za načrtnutie va­
šich zámerov.
DOBRÁ ŠKOLA
WWW.DOBRASKOLA.COM
Zaujalo
nás
Vážený pán minister Jurzyca!
šej knihy riadne dorobte, prekontrolujte a pripravte k budúcemu roku. A že
tohtoroční reformní tretiaci budú mať
ešte staré knihy? No a čo? Verte tomu,
že na reformu to nebude mať žiaden
vplyv (iba ak pozitívny)...
V
ážený pán minister Jurzyca, hovoria o Vás, že ste rozumný, dokonca
by vraj školstvo mohlo pod Vaším vedením znovu ožiť, a tak si dovoľujem
zopár postrehov z radov pešiakov.
Foto: archív D. Králika
1) Papiere
Viete, kde som doteraz najviac pocítil
„reformu”? Pribudlo veľa papierov a ich
vypisovania. A keby išlo aspoň o zmysluplné písanie, ktoré bude mať následne vplyv na kvalitu vyučovania, zatnem
zuby a makám, no na väčšine škôl sa
skrátka skopírovali vzorové vzdelávacie
programy (poznáte to CTRL+C a následne CTRL+V) a bolo.
Som učiteľ a milujem prácu s deťmi, chcem stáť, alebo poskakovať, alebo tancovať v triede spolu so svojimi
žiakmi a nie písať hlúposti do omrzenia. Prosím, nezasypte ma zbytočnou
byrokraciou...
3) Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Viete, aj tu mám svoje výhrady. Absolvoval som nejaké školenia a okrem papierov, potvrdzujúcich moju „odbornosť”, som si odtiaľ neodniesol vôbec
nič. Áno, získam tým akési pochybné
kredity, ktoré možno časom zdvihnú
moju mzdu o 10 eur, ale inak?
Nezostávajme na povrchu. Ak raz
učiteľ ide na školenie, nemal by tam ísť
preto, že chce dostať papier, ale preto,
že sa chce naučiť niečo, čo sa mu zíde pri jeho práci (rovnako, ako keď deťom neustále opakujeme, že by sa nemali učiť pre známky, ale pre vedomosti). Zamerajme sa na prípravu učiteľov
na reformné vnímanie školy a vyučovania. Najväčšou chybou Vášho predchodcu totiž bolo, že dal učiteľom k dispozícii lietadlá, no nenaučil ich, ako naštartovať, ako sa rozbehnúť a ako vzlietnuť...
Foto: archív D. Králika
2) Učebnice
Učebnice prišli tento rok neskoro. Niektoré dokonca až k polroku. K tomu
všetkému boli „zbúchané” za neuveriteľne krátky čas, a tak mali mnoho nedostatkov. Tento rok by mal vstúpiť do
reformy tretí ročník. Knihy, predpokladám, ešte stále nie sú a k septembru ani
nebudú.
Čert ber nové knihy (aj tak sú väčšinou podobné svojim predchodcom),
neposielajte nám ich v priebehu roku,
lebo tým vzniká zbytočný chaos. Rad-
4) Plat
V tomto smere som nezaregistroval
žiadne reformné kroky, i keď je táto téma pravidelne preberaná na rôznych
diskusných fórach. Buďme však realisti. Ak zvážime počet učiteľov a výšku
ich platov a následne si predstavíme, že
by sme zvýšili paušálne platy na dvojnásobok (čo podľa mňa ešte stále nie
je dosť), zistíme, že by sme tým takmer
položili štátny rozpočet. Myslím, že tadiaľ cesta nevedie, a popravde, nemyslím si, že by tento krok nejako výrazne prispel k zvýšeniu kvality práce našich učiteľov.
Mám pre Vás iný návrh. Dajte dokopy tím odborníkov a pokúste sa vytvoriť systém 360-stupňového hodnotenia
učiteľa, na základe ktorého potom bude k tarifnému platu pridaná druhá časť
(pohyblivá zložka). Tá môže byť pokojne i dvojnásobkom platu, no môže byť
i nulová. Nebude určovaná riaditeľom
ani nikým iným. Bude skrátka daná výsledným koeficientom, ktorý vznikne
po zvážení všetkých aspektov spomínaného 360-stupňového hodnotenia.
Po predchádzajúcej pseudoreforme
zostal na našich školách chaos, mnoho nejasností, sada nevydarených, narýchlo „zbúchaných” učebníc, no hlavne mnoho nespokojných a sklamaných
učiteľov. Držím Vám palce, aby to o štyri roky bolo inak...
S úctou
Dávid KRÁLIK
prachobyčajný (m)učiteľ
Foto: archív D. Králika
Vec: Návrhy a pripomienky v oblasti
primárneho vzdelávania
7
V tejto rubrike uverejňujeme príspevky internetových blogerov týkajúce sa
školstva a vzdelávania, ktoré nás zaujali. Autorom dnešného textu je David Králik, učiteľ na I. stupni ZŠ. Pôvodne bol uverejnený na portáli www.
sme.sk. Ďalšie texty D. Králika si môžete prečítať na http://davidkralik.
blog.sme.sk.
8
DOBRÁ ŠKOLA
WWW.DOBRASKOLA.COM
Kritického myslenia nie je nikdy dosť (1.)
K
eby sme medzi občanmi urobili
anketu na tému, čoho majú málo,
asi by sme najčastejšie počuli odpovede „peňazí”, „času”, „šťastia” a pod.
Je však ešte niečo, čoho majú podľa
môjho názoru obyvatelia tejto krajiny
málo, hoci by to asi nikto v ankete neuviedol. Mám na mysli kritické myslenie. V tomto texte sa pokúsim načrtnúť, čo sa pod pojmom „kritické myslenie” rozumie. V ďalšom pokračovaní potom uvediem niektoré konkrétne
metódy, ako by sme v škole mohli pestovať kritické myslenie našich žiakov.
Čo je to kritické myslenie?
Povedzme najskôr, čo to nie je: kriticky
myslieť neznamená byť prehnane kritický a neustále kritizovať všetko okolo
seba. A čo to teda je? Slovo „kritický”
pochádza z gréckeho „krinein”, čo znamená rozlišovať, oddeľovať, posudzovať, voliť... Začnime dvoma príkladmi:
Príklad 1 – Rozhovor troch priateliek
Alicka: Baby, minule som v Brejku čítala o novom prípravku, ktorý keď pridávate do hocijakého jedla, tak z neho veľmi chudnete!
Betka: Hej? No to je super! A kde sa to
dá kúpiť?
Cilka: To je nejaké čudné... Na akom
princípe by to mohlo fungovať?
Príklad 2 – Neveriaci Tomáš
Podľa Jánovho evanjelia (Jn 20, 19-29)
sa niekoľko dní po svojom zmŕtvychvstaní zrazu objavil Ježiš medzi učeníkmi.
Keď o tom neskôr rozprávali apoštolovi Tomášovi, ktorý pri tom nebol, neveril im a povedal: „Ak neuvidím na jeho
rukách stopy po klincoch a nevložím svoj
prst do rán po klincoch a nevložím svoju
ruku do jeho boku, neuverím.“
Cilka a Tomáš prejavili (každý svojím
spôsobom) kritické myslenie. Cilka vyhodnotila tvrdenie priateľky ako krajne nepravdepodobné a začala premýšľať, ako by mohol taký „zázračný” prípravok fungovať. Apoštol Tomáš tiež
„Neveriaci” Tomáš ako jediný z učeníkov pre­
javil kritické myslenie. Nezaslúži si, aby bol
preto vnímaný ako záporná postava.
vyhodnotil tvrdenie ostatných učeníkov ako krajne nepravdepodobné (Ježiš bol predsa mŕtvy!) a odmietol mu
uveriť bez toho, aby získal ďalšie dôkazy, svedectvá či argumenty.
Vo svetle uvedených dvoch príkladov bude snáď nasledujúca „definícia”
kritického mys­lenia stráviteľnejšia.
Kritické myslenie je isté mentálne naladenie, typ postoja ku svetu. Je to akási principiálna obozretnosť, ktorá sa
uplatňuje pri narábaní s informáciami, pri utváraní si názorov či postojov,
pri rozhodovaní a pri kontrole vlastného
myslenia. Kritické myslenie spochybňuje,
nedôveruje, preveruje, posudzuje, snaží
sa hlbšie pochopiť. Tým nás chráni pred
zavádzaním, manipuláciou, zneužitím
či podvodom zo strany iných.
V uvedenej „definícii” sú spomenuté štyri základné oblasti, v ktorých sa
kritické myslenie (KM) uplatňuje. Pozrime sa na ne bližšie.
KM a narábanie s informáciami
Žijeme vo svete, ktorý je doslova zahltený informáciami. Bombardujú nás
takmer neprestajne zo všetkých strán:
z novín, časopisov, televízie, billboardov, internetu, kníh... Je čoraz ťažšie vybrať si medzi nimi tie, ktoré sú pre nás
dôležité a zaujať k nim rozumný postoj.
Preto človek s kritickým myslením:
ӹӹ premýšľa o informáciách (Príkl. 1, 3),
ӹӹ snaží sa získať čo najviac súvisiacich
informácií (Príklad 2),
ӹӹ kladie doplňujúce otázky,
ӹӹ vie rýchlo odhadnúť, či daná informácia môže byť pravdivá (Príklad 4),
ӹӹ kladie veľký dôraz na jasnosť pojmov
(ak nevieme, o čom presne hovoríme,
nevieme zaujať stanovisko),
ӹӹ sa zamýšľa nad tým, ako je možné
zistiť to, čo informácia tvrdí,
ӹӹ rozlišuje medzi názormi a faktmi,
ӹӹ snaží sa overiť si informácie z viacerých nezávislých zdrojov,
ӹӹ posudzuje kompetentnosť a dôveryhodnosť zdrojov informácií,
ӹӹ uvedomuje si, že ľudia môžu mať rôzne motivácie, aby nám hovorili to, čo
nám hovoria, resp. aby robili to, čo
robia (Príklad 5),
ӹӹ zaujíma sa o to, kto čo hovorí a prečo
to asi hovorí (komu to slúži).
Príklad 3 – Najkrajšia maľba na svete
V radnici talianskeho mestečka Sansepolcro sa nachádza umelecký poklad –
freska Zmŕtvychvstanie Krista od renesančného maliara Piera della Francescu.
Anglický spisovateľ A. Huxley o nej napísal esej, v ktorej ju označil za najkrajšiu
maľbu na svete. Miestni obyvatelia sú na
toto dielo patrične hrdí, takže sa o ňom
učia aj žiaci v škole. Raz, keď učiteľka
rozprávala žiakom, že Hux­ley vyhlásil
fresku za najkrajšiu maľbu na svete, prihlásil sa malý žiačik a opýtal sa: „A on
predtým videl všetky ostatné maľby?”
Príklad 4 – 400 omší za deň
V istej historickej publikácii som sa dočítal, že „v chráme sv. Víta sa vtedy
slúžilo až 400 omší denne.” Keďže som
pôvodne matematik, okamžite mi blyslo hlavou: „400 omší za 24 hodín, to je
asi 16 omší za hodinu. Keby prebiehali
4 omše súčasne (s využitím bočných oltárov), znamenalo by to 4 omše za hodinu,
čiže na jednu omšu vychádza 15 minút
(bez prestávok!). Ak by sa omše nekonali nonstop, ale iba 12 hodín denne, vychádzalo by na jednu omšu 7,5 minúty.”
DOBRÁ ŠKOLA
WWW.DOBRASKOLA.COM
KM a utváranie názorov
a postojov
Človek by mal informácie nielen pasívne prijímať, ale k nim aj zaujímať osobné stanovisko a utvárať si na ich základe názory a postoje, ktorými sa bude v ďalšom živote riadiť. Preto človek
s kritickým myslením:
ӹӹ nemá „naivný” pohľad na svet,
ӹӹ uvedomuje si, že svet nie je celkom
taký, ako sa nám javí,
ӹӹ nepodlieha prvému dojmu,
ӹӹ tvorí si na veci svoj vlastný názor,
ӹӹ nepreberá mechanicky názor väčšiny
ani názor autorít,
ӹӹ je schopný vidieť veci z rôznych uhlov pohľadu.
Piero della Francesca: Zmŕtvychvstanie Krista (Sansepolcro, Taliansko). Podľa spisova­
teľa A. Huxleyho najkrajšia maľba na svete.
Z týchto úvah síce nie je celkom jasné,
či môže byť informácia v knihe správna, rozhodne však ukazujú, aké ďalšie
údaje by boli potrebné, aby sme ju vedeli posúdiť. Slúžili sa omše aj v noci?
Koľko omší prebiehalo súčasne? Ako dlho trvala omša?
KM a rozhodovanie
Mnohé skutočnosti nášho života závisia od rozhodnutí, ktoré urobíme. Preto
sa človek s kritickým myslením nerozhoduje rýchlo, impulzívne, nerozvážne,
ale vždy až po zrelej úvahe a pred rozhodnutím sa snaží získať čo najviac relevantných informácií.
Foto: www.stranaunia.sk
Príklad 5 – Predvolebný billboard
Jedna zo strán sľubovala pred nedávnymi voľbami občanom príspevok 200 € na
dovolenku na Slovensku.
Pre človeka s kritickým myslením, ktorý
sa za­ujíma o to, kto mu čo hovorí a prečo
mu to asi hovorí, je iste cenná informácia, že autor návrhu Boris Kollár založil spoločnosť Prvá Ta­transká, ktorá prevádzkuje lyžiarske strediská Park Snow
Donovaly, Vysoké Tatry a Liptovské Revúce a že je tiež spolumajiteľom spoločnosti Ski Rača a niekoľkých ďalších firiem v oblasti cestovného ruchu. Z uvedených faktov nutne nevyplýva, že predvolebný sľub je zlý, rozhodne je však dobré pri jeho posudzovaní zohľadniť aj tieto skutočnosti.
Mimochodom, nie nadarmo si už
starí Rimania pri hľadaní vinníkov kládli otázku: „Qui bono?” – Kto má úžitok
z toho, čo sa stalo?
KM a kontrola vlastného
myslenia
Niekedy vôbec nepotrebujeme iných
na to, aby sme boli zavádzaní, manipulovaní či oklamaní – vystačíme si sami. Preto ľudia s rozvinutým kritickým
myslením majú tiež schopnosť reflexie.
Uvedomujú si tieto úskalia a podrobujú preto vlastné myšlienkové pochody
istej „objektívnej” kontrole. Snažia sa
tak vyvarovať najčastejších príčin „nekritického myslenia“, za ktoré si môžeme sami, ako napríklad
ӹӹ „intelektuálna lenivosť“,
ӹӹ s tereotyp, zvyk,
ӹӹ snaha nelíšiť sa od ostatných,
ӹӹ snaha o dobrý image,
ӹӹ predsudky (zaujatosť, predpojatosť),
ӹӹ emócie (strach, obava, neistota...).
Prečo je KM dôležité?
V úvode sme povedali, že kritické myslenie nás chráni pred zavádzaním, ma-
9
nipuláciou či podvodmi. Jeho význam
je však omnoho väčší. Môžeme (a mali by sme!) ho uplatňovať vo viacerých
dôležitých oblastiach nášho života, ako
napr. svet politiky, médií, marketingu,
reklamy a obchodu či oblasť vedy a výskumu. Kritické myslenie totiž prispieva:
ӹӹ k rozumnejšiemu výkonu občianskych práv a ovplyvňovaniu politiky,
ӹӹ k lepšej orientácii vo svete ovládanom médiami a zaplavenom účelovými informáciami,
ӹӹ k väčšej imunite voči čoraz rafinovanejšiemu pôsobeniu marketingu
a reklamy,
ӹӹ k obozretnejšiemu spotrebiteľskému
správaniu.
Kritické myslenie je zároveň nevyhnutným predpokladom pre kvalitnú vedu
a výskum. Malo by preto patriť k povinnej mentálnej výbave každého vedca.
Nevýhody KM
Ako sme už uviedli, jedným zo znakov
kritického myslenia je schopnosť vidieť
veci z rôznych uhlov pohľadu. Preto by
sme sa ani na kritické myslenie nemali
pozerať „nekriticky” iba z jednej strany.
Hoci je v mnohých životných situáciách
dôležité a výhodné, prináša so sebou aj
isté negatíva. Napríklad:
ӹӹ principiálne nás zbavuje istoty a vnáša do nášho života pochybnosť,
ӹӹ sťažuje a znepríjemňuje rozhodovanie, ktoré môže byť časovo náročné,
ӹӹ potláča spontánnosť,
ӹӹ ak je prehnané a nekonštruktívne,
môže byť brzdou a môže viesť ku prílišnému pesimizmu.
Vladimír BURJAN
EXAM testing, spol. s r. o.

„Problémom tohto
sveta je, že hlúpi
ľudia sú sebavedomí
a inteligentní plní
pochybností.”
(Bertrand Russell)
DOBRÁ ŠKOLA
10
Ako to dopadne so vzdelávaním
učiteľov v cudzích jazykoch?
V
zdelávanie učiteľov v cudzích jazykoch je jedna z dobre myslených snáh predošlej vlády. Žiaľ, iba
dobre myslená, nie dobre realizovaná. Podobne ako celá školská reforma, aj tento projekt bol šitý horúcou
ihlou. A to nikdy nerobí dobrotu. Rovnaký názor mám aj na centralizované
riadenie, ktoré tomuto projektu tiež
škodí. Projekt funguje od septembra
2008, riadi ho Štátny pedagogický
ústav, zapojených je doň 11 univerzít a 4300 učiteľov.
Foto: Ibolya Straussová
Nechcem poukazovať len na nedostatky. Určite nie je ľahké ustáť byrokratické nároky takého megaprojektu. Ale
tie boli známe hneď od začiatku. Preto
Polemika
výhovorky typu, „musel podpísať veľa
zmlúv“ či „nestihli sme priebežne zúčtovať“, u mňa neobstoja.
My, účastníci tohto vzdelávania,
sme toho obetovali dosť. Ja osobne
v prvom semestri každučký piatok poobede a každú sobotu do druhej. Ďalšie dva semestre opäť dvakrát do týždňa unavená po práci som si sadla do lavice a nasávala vedomosti.
Opäť verím, že tento projekt má
zmysel. A to vďaka lektorom z UPJŠ
v Košiciach. Dokázali, že keď sa chce,
tak sa dá. Myslím si, že to bolo vďaka
tomu, že celá organizácia a výber lektorov boli priamo v kompetencii UPJŠ
Košice. A chopili sa ho tí správni ľudia. Ja viem, je rozdiel riadiť megaprojekt z Bratislavy a zorganizovať jedno
školenie. Ale aj na MŠ vedeli, do čo-
V júli 2010 prišli informácie o pozastavení projektu. A hneď po ňom sa
stalo čosi neuveriteľné, bola som prihlásená do Letnej školy v Danišovciach.
Dokonca som sa dostala do užšieho výberu. Napriek problémom s financovaním sa letná škola v réžii UPJŠ v Košiciach konala. Iné univerzity ju nezorganizovali z dôvodu neposkytnutia zálohových platieb sekciou ekonomiky pre
štrukturálne fondy MŠ SR.
Šla som tam s malou dušičkou a bez
očakávaní. Domov som však odchádzala nadšená a presvedčená, že tento projekt si zaslúži pokračovanie. Prečo zrazu taká zmena? Bolo to najlepšie zorganizované školenie v mojom živote.
Hneď na začiatku sme si vyjasnili, že
sme sa sem prišli učiť a nebudeme riešiť to, čo aj tak nevyriešime. Traja anglickí lektori sa striedali pri aktivitách.
Každý mal svojský prístup, ale presne
vedel, čo robí a prečo. Okamžite som
zabudla na všetky nedostatky projektu
i ťažké začiatky.
ho idú, keď sa začal projekt realizovať. Ak by ho mali zastaviť po týchto
troch semestroch pre nejaký omeškaný termín či byrokratickú chybu, brala by som to ako obrovskú nespravodlivosť voči týmto lektorom, voči nám
všetkým. Niektoré veci sa dajú robiť poriadne iba na regionálnej úrovni. Centralizmus robí veci neosobnými.
Apelujem týmto na všetkých kompetentných. Tak ako my, účastníci, sme
obetovali svoj čas a energiu, urobte aj vy
všetko pre to, aby sa projekt dotiahol do
konca. Keď som pracovala na podobnom projekte, nepoznala som pracovný čas, keď išlo o spracovanie podkladov. Viem, že je to obrovská halda papierov, obrovská halda byrokracie – ale
na tom nič nezmeníme. Držme si palce, nech sa to naozaj nestopne.
Foto: Ibolya Straussová
Vzdelávanie začalo rozpačito. Mnohí odstúpili hneď na začiatku pre podmienky v zmluve. Ostatní sme šli za
svojim cieľom. Neskôr vysvitlo, že študujeme a nevieme čo. Nemáme učebnice. Nevieme, na akej úrovni budeme
končiť. Na konci semestra nás konečne
navštívila naša koordinátorka aj s vyslancami z ŠPÚ. Niekto si naivne myslel, že prišli kvôli nám. Ja som vedela,
že to bolo pre plagáty, ktoré sme mali
rozmiestniť po školách. Nálepka a plagát s logom, to je základ každého projektu! Beriem to ako nutnosť, neriešim
to. Navyše sme sa dozvedeli (aj náš lektor), že prvý semester bola vlastne iba
pilotáž. Komunikácia medzi Bratislavou a Košicami zlyhávala.
WWW.DOBRASKOLA.COM
 Ibolya STRAUSSOVÁ
účastníčka vzdelávania učiteľov
v cudzích jazykoch
WWW.DOBRASKOLA.COM
DOBRÁ ŠKOLA
Reakcia národnej koordinátorky
projektu
Č
fikačné, čiže každý frekventant si zvyšuje kvalifikáciu a istotu zamestnania.
Nebudem komentovať logá a plagáty. Všetci, ktorí pracujú na projektoch
ESF vedia, že je to povinná súčasť publicity a nie výmysel ministerstva, ŠPÚ
či koordinátorov. Projekt má takmer
4 300 frekventantov, ktorí sa vzdeláva V prvom rade by som chcela povejú v šiestich cudzích jazykoch na celom
dať, že každý účastník sa prihlásil na
Slovensku. Ide o národný projekt, čiže
štúdium dobrovoľne. Pri podpisovaní
nutne musí byť riadený centrálne. Tým,
zmluvy o štúdiu sa oboznámil s podže sa vyučuje po celom Slovensku, vymienkami a mohol ich neprijať a zmluchádzame v ústrety frekventantom, aby
vu nepodpísať.
sa nemuseli presúvať do väčších vzdia V druhom rade chcem zdôrazniť, že
leností. Keďže ide o projekt „kolos”, je
ide o štúdium, kde všetky náklady vráevidentné, že nie všade prebieha úplne
tane učebníc pre frekventantov sú hrabez problémov. 11 vysokých škôl, ktodené z projektu. Frekventanti si neuveré sa angažujú na jeho realizácii, robia,
domujú, že štúdium je nákladné a možčo je v ich silách a na úrovni adekvátno by si ho z vlastných prostriedkov ninej ohodnoteniu.
kdy nemohli dovoliť. Je úplne pocho Manažment projektu urobil adpiteľné, že ho musia absolvovať vo svoministratívne to, čo mu vyplynulo
jomReklama
voľnomprečase.
Ide17.8.2010
o štúdium
kvaliExam
13:53
Stránkazo
1 zmluvy s MŠ SR v zmysle zákonnélánok kolegyne Straussovej je iste dobre myslená iniciatíva frekventantky, ktorej ide „o vec”. Žiaľ, ako
koordinátorka odborných aktivít musím na niektoré časti príspevku reagovať, lebo sú veľmi vzdialené od reality a objektívnych skutočností.
Vychádza raz do mesiaca, jedno číslo stojí 1,49 €.
Polemika
ho predpisu, a požiadal o pozastavenie
aktivít, aby dosiahol nápravu vo financovaní projektu zo strany MŠ SR.
UPJŠ v Košiciach po intervenciách
na ŠPÚ získala časť financií na zorganizovanie letnej školy. Na jej dobrú organizáciu sa UPJŠ zaviazala zmluvne
a mala by byť podľa zmluvy aj finančne
odmenená. Práve preto, že financií nebol dostatok, nemohli iné vysoké školy letné školy organizovať. Sme radi, že
sa letná škola uskutočnila, veď táto aktivita je plánovanou súčasťou projektu.
UPJŠ ju zabezpečovala realizačne, návrh obsahu a organizácie výučby bol
vypracovaný expertným tímom projektu.
 Anna BUTAŠOVÁ
národná koordinátorka projektu
Zaujíma vás, prečo je južný pól chladnejší ako
severný? Čo všetko si môžeme na výlete
v prírode natrhať a s chuťou zjesť? Ako sa
prejavuje utajený var vody? Odpovede na tieto
a mnohé iné otázky prináša časopis Quark.
Chcete vyhrať automobil Nissan?
Môžete ho mať na týždeň aj s plnou nádržou, ak sa zapojíte do BLOGOVEJ SÚŤAŽE!
Viac info na www.eQuark.sk alebo na obálke septembrového Quarku.
Inzercia
11
DOBRÁ ŠKOLA
12
Vznikla komora učiteľov
M
nohé stavovské organizácie už
roky fungujú ako komory, ktoré ochraňujú stavovské práva a záuj­
my svojich členov (komora sestier,
zubných lekárov, geodetov, notárov,
právnikov, architektov...). Štátny aparát ich vníma ako dôležitých partnerov pri zosúlaďovaní potrieb týchto
skupín a záujmov spoločnosti.
Učiteľská profesia sa oddávna traduje ako profesia s poslaním chrániť
najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť
človeka a jeho slobodu, zdravie a život. Preto musí učiteľ na ceste za vzdelaním postupovať v duchu demokratických princípov. Dozrel čas na vytvorenie komory aj pre učiteľov. Učiteľský
stav sa môže tešiť z vytvorenia platformy, prostredníctvom ktorej sa budeme
spolupodieľať na zušľachťovaní školského prostredia. Veríme, že svojimi odbornými, profesijnými, rozvojovými,
sociálnymi a manažérskymi kompetenciami prispejeme aj ku konštruktívnym
a kvalitatívnym zmenám v školstve.
Komora učiteľov vznikla 14. 7. 2010
registráciou na MV SR pod názvom
Slovenská komora učiteľov (v skratke
SKU). Je to mimovládna nezisková nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov. Združuje pedagogických a odborných zamestnancov školstva a sympatizantov učiteľskej profesie
v SR, podporuje ich záujmy, ochraňuje
ich stavovskú česť a podieľa sa na zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte.
Komora spoluvytvára podmienky
na zlepšenie školského prostredia detí
a mládeže SR. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má
zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.
Cieľom združenia je:
a) o chrana práv a záujmov členov
v súvislosti s výkonom povolania,
b) spros­t redkovanie odborného,
právneho a psychologického poradenstva pre svojich členov v súvislosti s výkonom učiteľského po-
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
volania,
spolupráca s Verejným ochrancom
práv,
spolupráca s Úra­­dom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
na dodržiavaní podmienok pre prácu učiteľa,
spolupráca s MŠVVŠ SR (ďalej „ministerstvo“) a inými orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy,
stavovskými organizáciami, záujmovými profesijnými združeniami
v školstve a inými právnickými a fyzickými osobami; SKU zabezpečuje úlohy stanovené zákonom, týmito stanovami a ďalšími vnútornými
predpismi, ktoré sa týkajú záujmov
a potrieb SKU a vo veciach súvisiacich s výkonom povolania učiteľa,
účasť na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania učiteľ
(pedagogický a odb. zamestnanec),
podpora profesionálneho rozvoja učiteľov a ostatných pracovníkov podieľajúcich sa na hlavnej činnosti školy a šk. zariadenia; komora rozvíja mnohostrannú spoluprácu a komunikáciu, informovanosť
členov a nečlenov komory, štátnych
a neštátnych vzdelávacích inštitúcií,
organizácia a sprostredkovanie
vzdelávania a prednáškovej činnosti, seminárov, konferencií,
slávnostných akadémií,
v ydávanie odborných časopisov
a publikácií na podporu plnenia
svojich úloh a v súlade so svojím
postavením,
poskytovať pomoc v akreditačnom
procese kontinuálneho vzdelávania,
organizácia relaxačných, ozdravovacích a iných aktivít na podporu
zdravia učiteľov.
Viac info na http://sku-sk.weebly.com.

Mária BARANCOVÁ
prezidentka SKU
WWW.DOBRASKOLA.COM
Úvahy
po zvonení
▶ Prvá „úvaha po zvonení“ je
„úvahou po zvolení“. Vzniká totiž
krátko po tom, ako sme si zvolili novú politickú garnitúru. Hoci verím, že pôjde o zmenu k lepšiemu, znova som si uvedomil, že
systém riadenia v 4-ročných cykloch je pre rezorty ako školstvo nevhodný. Prvý rok sa zväčša premrhá na „zisťovanie stavu“ a rušenie
opatrení predošlej vlády, potom sa
dva roky niečo nesmelo rozbieha
a v poslednom (volebnom) roku už
na serióznu prácu akosi chýba čas
a neraz aj „politická vôľa“. Ibaže je
ťažké zabehnúť maratón, ak životnosť bežcov je štyri kilometre...
▶ Letná škola Pytagoras bola tento rok venovaná pedagogickému
odkazu Víta Hejného. Jedna z jeho zásad znie: „Nedovoľ, aby tvoja túžba naučiť prehlušila túžbu vychovať“. Inými slovami: výchovné
pôsobenie by pre učiteľa malo byť
dôležitejšie než akékoľvek učivo. Je
však na to dnešný učiteľ pripravený? Vie, ako na to? Má na to v škole podmienky? Má so žiakmi dostatočne blízky vzťah? Má si ho ako
vytvoriť? Má možnosť porozprávať
sa v pokoji so žiakom medzi štyrmi očami? Kde? Kedy? Naša škola
je organizovaná tak, akoby sa s výchovou ani veľmi nepočítalo...
▶ Prečo sa vlastne „prázdniny“
na­z ývajú „prázdniny“? Možno
preto, lebo sú počas nich prázdne
školy. Alebo preto, že na ich konci
majú žiaci celkom prázdne hlavy...
Možno to slovo pochádza z ruského „prazdnik“ ‒ sviatok. Tomu by
zodpovedalo aj anglické „holidays“
(od „holy days“, čiže sväté, sviatočné dni). To bude ono, pretože ich
príchod oslavujú všetci žiaci aj učitelia ako veľký sviatok.

Vladimír BURJAN
DOBRÁ ŠKOLA
WWW.DOBRASKOLA.COM
13
Prekonajte jazykové bariéry!
PR-článok
A
kadémia vzdelávania je pre mnohých ekvivalentom úspešnej jazykovej školy. Na to, v čom spočívajú
jej špecifiká, sme sa opýtali Mgr. Evy
Ryder, riaditeľky Centra jazykov AV.
Akadémia vzdelávania vyučuje cudzie jazyky už viac ako 20 rokov, preto je
osobitostí celá škála: moderná metodika výučby, vlastný hodnotiaci systém výsledkov zodpovedajúci európskym štandardom, rozsiahly lektorský zbor, ktorého stálou súčasťou sú zahraniční lektori.
Ale aj možnosť zvoliť si intenzitu a čas
vzdelávania sa. Zaujímavé je trimestrálne členenie školského roka so začiatkom
štúdia nielen v septembri, ale aj v decembri, či v jarnom období. Pokračovať
v štúdiu je možné aj v lete.
Komu sú určené vaše kurzy?
Akadémia vzdelávania sa orientuje
na široké spektrum poslucháčov od detí predškolského veku, cez tínedžerov
a aktívnu populáciu až po seniorov. Každá spomínaná kategória má pripravené
osobitné kurzy, ktoré sú prispôsobené
veku a potrebám poslucháčov. Straté-
jazykové kurz
nemčina
angličtina
španielčina
francúzština
taliančina
slovenčina
maďarčina
ruština
gia výučby, prístup lektorov alebo výber
tém je prispôsobený tak, aby výučba bola efektívna, zaujímavá i zábavná a výsledky trvalé.
Trh práce si žiada viac než iba
ovládanie všeobecného jazyka. Každá profesia má špecifický slovník a jazyk. Všímate si aj túto požiadavku?
Iste. Sériou programov akreditovaných MŠ SR sme pripravení vyhovieť
aj tým, ktorí potrebujú využiť jazykové kompetencie v konkrétnej profesijnej oblasti (právo, hospodárstvo, bankovníctvo, zdravotníctvo, cest. ruch...)
V minulom školskom roku sme spolupracovali s viacerými školami v regiónoch a v rámci rôznych typov projektov
si úspešne doplnilo svoje jazykové zručnosti mnoho učiteľov.
V programe AV je aj príprava na
skúšky na získanie medzinárodne
uznávaných certifikátov nahrádzajúcich maturitu. AV je sama skúšobným
centrom pre Európske jazykové certifikáty – telc. Komu sú určené?
Predovšetkým tým, ktorí ovládanie
y
Lepšie výsledky
Všetko robíme s jediným cieľom,
aby ste sa cítili príjemne a výsledky boli trvalé.
Garantujeme špičkovú kvalitu jazykových kurzov, komfortne vybavené učebne a skúsených
domácich i zahraničných lektorov za veľmi priaznivú cenu. Posunieme vás ďalej.
Inzercia
Bezplatne sa otestujte a prihláste sa do našich kurzov.
www.aveducation.sk
angličtiny či nemčiny potrebujú doložiť
zamestnávateľovi alebo škole. Certifikáty telc English a telc Deutsch (oba na
úrovni B1 a B2) svedčia o samostatnom
a gramaticky správnom používaní jazyka v ústnom i písomnom styku. Certifikát telc Deutsch A2+ Beruf je vhodný
napríklad pre absolventov stredných odborných učilíšť zaujímajúcich sa o prácu v nemecky hovoriacich krajinách.
Skúšky telc Deutsch na úrovni B1, B2,
resp. C1 sú uznané ako náhrada maturitnej skúšky z nemeckého jazyka, preto
sú zaujímavé hlavne pre budúcich maturantov.
Kde a ako vás môžu záujemcovia
o štúdium kontaktovať?
Tých, ktorí sa rozhodli prekonať jazykové bariéry s AV, očakávame v ktorejkoľvek z našich 36 pobočiek na Slovensku. Zápis na jesenné kurzy už prebieha. Informácie o kurzoch a registrácii nájdete na www.aveducation.sk.
14
DOBRÁ ŠKOLA
WWW.DOBRASKOLA.COM
Programové vyhlásenie vlády
(základné a stredné školstvo)
Jednotlivé oblasti pôsobenia Minister­
stva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, osobitne oblasť základného a stred­
ného školstva, už boli v uplynulých ro­
koch predmetom mnohých zmien, kto­
ré vždy nepriniesli žiadaný účinok. Cie­
ľom vlády SR nie je stresovanie peda­
gógov, žiakov a rodičov ani reforma
pre reformu bez reálneho vplyvu, ale
posunutie slovenského školstva, ve­
dy aj športu výrazne vpred. Meradlom
úspechu by nemal byť počet schvále­
ných zákonov, ale skutočné zlepšenie
v tom, čo robia učitelia, študenti, žiaci,
vedci, športovci a mladí ľudia a aké vý­
sledky dosahujú.
Vláda SR preto zvýši výšku finanč­
ných zdrojov na školstvo, vedu a šport
počas volebného obdobia. Poskytnutie
týchto zdrojov podmieni zmenou pra­
vidiel a motivácie na všetkých úrov­
niach tak, aby vytvárali tlak na vyššiu
kvalitu, transparentnosť finančných to­
kov a efektívnosť ich využívania.
Za hlavný princíp vzdelávacej po­
litiky vláda SR považuje rovnosť šan­
cí pre všetkých mladých ľudí bez ohľa­
du na sociálnu situáciu, región či etni­
citu a orientáciu na potreby detí, žia­
kov a mládeže. Vláda SR chce tiež na
všetkých úrovniach podporiť zavádza­
nie medzinárodného rozmeru tak, aby
vzdelávacie a výskumné inštitúcie ko­
munikovali, súťažili a boli konkuren­
cieschopné nielen v rámci Slovenska,
ale aj medzinárodne, ako aj otvore­
a športu bude koordinovať s pod­
predsedom vlády SR pre ľudské práva
a menšiny riešenie otázok týkajúcich sa
menšinového školstva vrátane inštitu­
cionálnej základne.
Základné a stredné
školstvo
Ilustr. foto: Vladimír Burjan
S
chopnosť Slovenska účinne využiť a zveľaďovať svoj ľudský potenciál je predpokladom úspechu nielen ekonomického a sociálneho, ale
aj mravného a kultúrneho. Štátna
politika v oblasti školstva, ale aj vedy, športu a mládeže zohráva v tomto smere zásadnú úlohu, ak vedie
ku kvalitným školám, vynikajúcemu
vzdelaniu, špičkovým objavom či príkladným športovým výkonom.
Dnešný stav zaostáva za možnosťami aj potrebami Slovenska a potrebuje výrazné zlepšenie. Nedostatok finančných prostriedkov je problémom, ich zvýšenie však automaticky neprinesie lepšie výsledky. Pravidlá hry totiž často nie sú nastavené
tak, aby napomáhali vynikajúce výkony a odmeňovali tých, ktorí sa o ne
snažia.
Dokument
nosť a uskutočňovanie zmien za účas­
ti zainteresovaných aktérov od rodičov
a žiakov až po pedagógov, zriaďovateľov
a zamestnávateľov. Vláda SR si uvedo­
muje, že úspech vzdelávacieho systému
je potrebné merať aj mierou integrácie
a začlenenia znevýhodnených jednot­
livcov vrátane zdravotne postihnutých.
Vláda SR bude vo výchove podporovať
normy posilňujúce nové zručnosti, in­
terkultúrny dialóg a všeobecne prijíma­
né normy morálky a etiky v spoločnos­
ti.
Vzhľadom na demografický vývoj
spoločnosti je koncept celoživotného
vzdelávania jedinou možnou odpove­
ďou zodpovednej politickej reprezentá­
cie. Vláda SR zabezpečí, aby každý ob­
čan mal rovnaký prístup ku kvalitnému
celoživotnému vzdelávaniu po skonče­
ní školskej dochádzky, počas pracovné­
ho procesu aj v dôchodkovom veku.
Minister školstva, vedy, výskumu
Najdôležitejším cieľom vlády SR v ob­
lasti základných a stredných škôl je
zmena obsahu výučby. Pri zmene po­
vinného obsahu vzdelávania bude pre
vládu SR hlavným kritériom výchova
aktívneho občana schopného uplatniť
sa na medzinárodnom trhu práce a na­
pĺňať svoje sociálne a duchovné potre­
by. Preto vláda SR pripraví zmenu štát­
neho vzdelávacieho programu tak,
aby podporoval výchovu k sebestač­
nosti, zodpovednosti za vlastné kona­
nie, šetrnosti a ohľaduplnosti, kritic­
kému mysleniu a mysleniu v súvislos­
tiach, k občianskemu aktivizmu, obha­
jobe vlastného názoru a rešpektu k ná­
zorom druhých ľudí. Vláda SR využi­
je aj všetky ostatné prostriedky na to,
aby podporila posun od memorovania
k schopnosti informácie získať, využí­
vať, ale aj kriticky hodnotiť. Medzi tie­
to prostriedky patrí zvýšenie autonó­
mie škôl v rozhodovaní o obsahu vzde­
lávania spojené s posilnením nezávislé­
ho externého testovania garantovaného
štátom. Vláda SR chce zároveň zásadne
zmeniť to, čo sa testuje - od vedomos­
tí k zručnostiam a od merania výstu­
pu k meraniu pridanej hodnoty školy
pri vzdelávaní žiakov. Testovanie nebu­
de exkluzívnym nástrojom hodnotenia
kvality. Vláda SR zavedie nový systém
povinného interného a externého hod­
notenia kvality vzdelávania základných
a stredných škôl, ktorého cieľom bude
nastaviť komplexné zrkadlo škole, ale
aj zvýšiť dostupnosť informácií o výstu­
poch a výsledkoch škôl pre verejnosť.
Vláda SR odstráni zbytočnú byro­
kraciu na školách a voči školám tak, aby
sa učitelia mohli sústrediť na čo najlep­
ší výkon pedagogického procesu. Zhar­
monizuje legislatívne normy platné pre
školy bez ohľadu na to, kto je ich zria­
ďovateľom.
Vláda SR zavedie povinný posled­
ný ročník materskej školy s možnosťou
alternatívnych riešení pre deti, u kto­
rých sa preukáže predpoklad úspeš­
ného zvládnutia školskej dochádzky aj
bez účasti na predškolskom vzdeláva­
ní, a zabezpečí zlepšenie predškolskej
diagnostiky. Vláda SR podporí vznik
materských škôl v lokalitách s ich ne­
dostatočnou kapacitou.
Vláda SR prehodnotí význam špe­
ciálnych škôl, prijme opatrenia na za­
bránenie segregácie na základe etnic­
kej príslušnosti (vrátane testov škol­
skej zrelosti v rómčine) a podporí čo
najvyššiu integráciu detí so špeciálny­
mi potrebami a zlepšenie podmienok
detí, pre ktoré integrácia nie je možná
alebo prospešná. Integráciu musí spre­
vádzať vytváranie podmienok na zvy­
šovanie počtu špeciálnych pedagógov,
pedagogicko-psychologických porad­
cov a asistentov na školách. Vláda SR
iniciuje diskusiu o kodifikácii posun­
kového jazyka a rozšíri podporné služ­
by pre zdravotne postihnutých.
Vláda SR postupne zavedie anglič­
tinu ako povinný cudzí jazyk tak, aby
každý absolvent strednej školy vedel
plynule rozprávať po anglicky. Záro­
veň podporí výučbu ďalších cudzích
jazykov a pripraví koncepciu smerujú­
cu k lepšiemu ovládaniu cudzích jazy­
kov, ktorej obsahom bude nielen zmys­
luplné a kontinuálne vzdelávanie v cu­
dzích jazykoch, ale aj iné účinné ná­
stroje podporujúce ich lepšie ovláda­
nie. Vláda SR skvalitní výučbu sloven­
ského jazyka na školách s vyučovacím
jazykom národnostných menšín zme­
nou metodiky.
Vláda SR zruší monopol štátu na
učebnice a otvorí trh s učebnicami, zá­
roveň si však ponechá právomoc posú­
diť a potvrdiť súlad obsahu učebníc so
Štátnym vzdelávacím programom. Za­
vedie verejný Národný register učeb­
níc Ministerstva školstva, vedy, výsku­
mu a športu SR. Vytvorí podmienky
pre umiestnenie učebníc na internete
DOBRÁ ŠKOLA
a pomôže školám efektívne učebnice
nakupovať tak, aby to viedlo k úsporám
a zároveň sa rešpektovala vôľa a dobro­
voľné rozhodovanie škôl. Okrem vyrie­
šenia problémov s chýbajúcimi učeb­
nicami zvýši konkurenčné prostredie
aj ich kvalitu. Vláda SR zabezpečí lep­
šie využívanie digitálneho vzdelávacie­
ho obsahu, ako aj e-learningu na všet­
kých úrovniach vzdelávania.
Vláda SR považuje za svoj význam­
ný cieľ lepšie mzdové ohodnotenie pe­
dagogických zamestnancov školstva.
Ilustr. foto: Vladimír Burjan
WWW.DOBRASKOLA.COM
Na základe analýz a konzultácií so všet­
kými zainteresovanými prijme opatre­
nia na zabezpečenie vyrovnávania kva­
lity pedagógov bez ohľadu na pred­
met a región. Vláda SR bude podpo­
rovať ďalšie vzdelávanie učiteľov s dô­
razom na prípravu nových a zlepšova­
nie existujúcich školských vzdelávacích
programov. Vylepší systém kariérneho
rastu učiteľov tak, aby ho zbavila for­
malizmu a zdôraznila aktívnu prácu so
žiakmi.
Vláda SR zrovnoprávni financovanie
škôl a školských zariadení bez ohľa­
du na ich zriaďovateľa. Posilní finanč­
nú a morálnu motiváciu zriaďovate­
ľov organizovať kvalitné vzdelávanie čo
najefektívnejším spôsobom a zabezpe­
čí zverejňovanie zrozumiteľných infor­
mácií o tom, ako jednotlivé úrovne sys­
tému prerozdeľujú finančné prostried­
ky. Vláda SR posilní slobodu a transpa­
rentnosť v nakladaní s príjmami škôl
a školských zariadení. Vláda SR zave­
die financovanie školských klubov detí,
školských stredísk záujmovej činnosti
a centier voľného času prostredníctvom
voľnočasových poukazov a zavedie ich
15
centrálnu evidenciu tak, aby prostried­
ky boli naviazané na účasť detí a mlá­
deže na voľnočasových aktivitách a zá­
roveň sa zabránilo zneužívaniu či for­
málnemu vykazovaniu činnosti. S cie­
ľom zvýšenia rovnosti šancí vláda SR
finančne podporí debarierizáciu škôl
a zvýšenie hygienických štandardov.
Vláda SR vytvorí pozitívne motivačné
nástroje, aby deti z extrémne chudob­
ných rodín mohli pokračovať v štúdiu
aj na strednej škole (štipendiá pokrýva­
júce všetky náklady). Vláda SR podpo­
rí konkurenciu medzi školami a vyššiu
efektívnosť využívania zdrojov v škol­
stve prostredníctvom podpory fyzickej
mobility žiakov aj vo forme „školských
autobusov”.
Vláda SR si uvedomuje, že v ob­
lasti stredného školstva súčasný sys­
tém financovania pôsobí demotivačne
z hľadiska kvality, a preto pri zmenách
v rámci financovania škôl bude osobit­
ne dbať na zlepšenie v tejto oblasti. Vlá­
da SR podporí rozširovanie prijímania
na stredné školy bez prijímacích skú­
šok na základe objektívneho hodnote­
nia schopností detí a zavedie zjednote­
nie systému štátnych maturitných skú­
šok na stredných školách. Vláda SR na
základe analýzy trhu práce a zamestná­
vateľských združení zjednoduší štruk­
túru študijných odborov stredných od­
borných škôl a bude podporovať rozvoj
odborného školstva smerom k posilne­
niu generických zručností, ale aj prepo­
jenia na prax.
Vláda SR vytvorí podmienky pre
zvýšenie celkového objemu športo­
vých aktivít žiakov počas vyučovania
a vo voľnom čase. Škola bude otvorená
po celý deň a vláda SR odstráni bariéry
brániace tomu, aby škola bola využíva­
ná pre šport a umenie aj v čase po vy­
učovaní. Vláda SR posilní základy pre
zdravý životný štýl už v škole a prijme
opatrenia na zlepšenie kvality školské­
ho stravovania. Vláda SR podporí opat­
renia na zaistenie vyššej bezpečnosti
na školách.
Úplné znenie programového vyhlásenia
vlády nájdete na stránke Úradu vlády
SR: http://www.government.gov.sk.
DOBRÁ ŠKOLA
WWW.DOBRASKOLA.COM
Spoločenské hry v škole (1.)
vka, mám suplovanie v 3.B namiesto Paliho dejepisu, čo mám
s nimi robiť? Ak na nich vezmem matiku, nemám silu ani chuť zase počúvať to ich frfľanie!“
Na podobné situácie asi univerzálne riešenie neexistuje. Chceme
vám však predstaviť jednu z možností – moderné spoločenské hry. Ak sa
vám v hlave vynorila predstava Človeče, nehnevaj sa, či Dostihov, skúste
ju odohnať. Svet hier je oveľa väčší
a farebnejší, než by ste čakali. A prináša nové nápady aj pre školy.
Spoločenských hier je na svete
niečo vyše 50 tisíc druhov (nie je to
preklep!). Od hier pre predškolákov
až po hry pre veľkých, od stratégií,
cez logické a geometrické až po hry
najmä pre zábavu. Od tém staroveku
či ekológie, cez vesmír a ZOO až po
farmárčenie a budovanie impérií. Začíname seriál, v ktorom by sme vám
z tohto pestrého sveta radi priniesli
zopár užitočných tipov, ktoré sú vy­
užiteľné práve na vyučovaní, či po
ňom.
Postupne vám v DOBREJ ŠKOLE
predstavíme nápady pre konkrétne
Tri možnosti vy­uži­
tia spoločenských
hier v škole
1. Priama súčasť vyučovacej hodiny. Tvorivá a pre žiakov zábavná forma, ktorou sa dajú prezentovať niektoré pojmy a fakty.
2. Pohotovostný set na suplovanú
hodinu. Stačí do triedy priniesť
vhodné hry a popri hraní sa na
študentov nalepí aj všeličo užitočné.
3. Náplň klubov či krúžkov. Ako
samostatný obsah alebo súčasť
matematických krúžkov či vybavenia klubovní na čas po vyučovaní.
predmety, ale aj hry zamerané na
rozvoj rôznych schopností. Hry vhodné na skupinovú ale aj samostatnú
prácu. Ak by vás zaujímalo niečo konkrétne, ozvite sa nám (napríklad mai­
lom na dob­[email protected]). Radi vám odpovieme.
dom na vek detí, pre ktoré je táto hra
určená, je kľúčový človek, ktorý hru
s nimi hrá – je na ňom, koľko im o zvieratách porozpráva (v hre je samozrejme pridaná brožúrka s informáciami
o zvieratách z hry, ďalšie si môžete do
nej popridávať sami). Práve je vo výrobe aj pokračovanie hry pre staršie deti.
Sami sme zvedaví, aké bude.
Vie prasa lietať?
Zvieratá sú vďačnou témou v mnohých
hrách. Väčšinou však vystupujú ako téma, nie ako predmet skúmania (manažovanie ZOO, lov na medveďa, ťavy
tiahnuce púšťou, myši hľadajúce syr...).
Wildlife
Foto: archív www.ihrysko.sk
„I
Škola
hrou
Zopár hier sa im však venuje aj spôsobom, vďaka ktorému sú viac než dobrou voľbou pre hodiny prírodopisu, alebo na suplované hodiny.
Vhodná od 5 rokov (ale rovnako
pre prvákov) je hra Umí prase létat?
Ľahká otázka, ale čo tak: má ježko
chvost? V hre je pár desiatok zvierat
a skoro dvadsať vlastností, ktoré zvieratá môžu mať. Samotná hra spája rýchlosť a postreh práve so znalosťami –
vždy sa otočí jedna z kariet so zvieraťom a hráči označujú svojimi žetónikmi jeho vlastnosti. Ale pozor! Na každú vlastnosť sa dostane len jeden, ten
najrýchlejší. Za správne určenie dostane žetónik lietajúceho prasaťa, za nesprávne musí jeden odovzdať. Aj vzhľa-
Kombináciu prírodopisných filmov
a zábavy prináša Wildlife, hra o zvieratách v africkom národnom parku Serengeti. Súčasťou hry sú dve DVD s viac
než 200 filmovými klipmi o levoch, slonoch, byvoloch, gepardoch, žirafách
a ďalších zvieratách v ich prirodzenom
prostredí. Ku každému klipu sú na
DVD kvízové otázky. Z koľkých stavcov
sa skladá krk žirafy? Ako ďaleko je počuť rev leva? - Za správne odpovede získavajú hráči karty zvierat. Cieľom hry
je „natočiť na kameru” celú „veľkú päťku”. Alternatívou z morského prostredia je Sealife (verzia o zvieratách
z džungle Junglelife je dostupná iba
v angličtine či nemčine).
Zvieratá sveta
Podobným kvízovým spôsobom fungujú Zvieratá sveta. Je to jednoduchá
kartová hra s fotkami zvierat, ktoré stačí pomenovať a odpovedať na jednoduché otázky o nich. V zložitejšej verzii sa
môžete blysnúť latinským názvom, oblasťou výskytu alebo mierou ohrozenia.
Foto: archív www.ihrysko.sk
16
Fauna
Foto: archív www.ihrysko.sk
Jednoznačným favoritom (z hľadiska
rozsahu informácií, spracovania, nápaditosti, mechanizmu hry, ale aj zábavnosti) je hra Fauna. Nájdete v nej hrací
plán s vyobrazením mapy Zeme rozdelenej na mnoho oblastí a tromi stupni-
cami. Na prvý pohľad zaujme množstvo
veľkých kariet s obrázkami zvierat. Je
ich 180 a sú obojstranné – na strane so
zeleným okrajom sú známejšie, na strane s čiernym okrajom menej známe
zvieratá. K tomu kopa malých kociek
a knižka s informáciami o zvieratách.
Ako to u dobrých hier býva, myšlienka je jednoduchá. Každý hráč má
zopár kocôčiek, ktoré používa na získavanie bodov. Najprv sa vyberie karta
zvieraťa. Je zasunutá do špeciálneho zásobníka, takže hráči vidia iba názov
zvieraťa, jeho obrázok, informáciu
o počte oblastí, v ktorých žije vo voľnej
prírode a o tom, ktoré ďalšie kritériá sa
budú hodnotiť (hmotnosť, dĺžka, výška, či dĺžka chvosta).
Hráči striedavo umiestňujú svoje
kocky na oblasti, o ktorých si myslia, že
tam zviera žije, či odhadujú jeho parametre (koľko meria chvost divej svine?). Keď každý porozmiestňoval svoje
kocky, alebo už na ďalšie odhady nemá
odvahu, prichádza vyhodnotenie. Podľa rozšírenosti druhu dostávajú body tí,
ktorí uhádli správne oblasti, kto uhádol
aspoň susednú oblasť, dostane bodov
menej. Podobne sa vyhodnotia hmotnosť, dĺžka... Zlé tipy neprinesú hráčom
nič, iba ich pripravia o kocky, takže
v ďalších kolách majú menej možností
17
Foto: archív www.ihrysko.sk
DOBRÁ ŠKOLA
WWW.DOBRASKOLA.COM
tipovať (po každom kole sa im však aspoň jedna kocka vráti). Po pár hrách
sme sa o zvieratách veľa naučili a nedalo nám to – prečítali sme si o nich aj
v knižke. Skutočná škola hrou!
Vlastne všetky spomenuté hry patria medzi tzv. vedomostné hry. Ale
mnohé majú vedomosti tak šikovne zakomponované do mechanizmu hry
a zaliate takou porciou zábavy, že sa stávajú pre deti (no nielen pre ne) príťažlivými a zároveň sa každý veľa naučí.
Prekvapivo aj na stretnutiach nášho
klubu či akciách s hrami patrí napríklad
Fauna medzi časté voľby aj v konkurencii mnohých strategických či párty hier.
Peter ČERNÁK
www.ihrysko.sk

LINGEA získala cenu Mateja Bela
PR-článok
S
poločnosť LINGEA s. r. o. je popred­
ným vydavateľom elektronických
a knižných slovníkov. Jej výnimočnosť
spočíva v originálnej, aktuálnej zdrojo­
vej databáze odrážajúcej súčas­ný písa­
ný i hovorený jazyk, ako aj vo vlastnej
slovníkovej technológii Lingea Lexicon,
ktorú si pre svoje tituly licencovali po­
predné svetové nakla­dateľstvá, ako Ox­
ford University Press, Longman, Harper­
Collins a ďalšie.
Ako jediní na slovenskom trhu ponú­
kame hneď niekoľko ucele­ných súborov
slovní­kov. Z ponu­ky si vyberie každý: za­
čiatočník, študent aj prekladateľ. Vlajko­
vou lo­ďou našej kniž­
nej produkcie je súbor
veľ­k ých slovníkov,
predstavujúci u nás
naj­väčšie a najaktuál­
nejšie jednozväzkové
slovníky. Ako prejav
odborného uznania
sme za Anglický veľký slovník získali Cenu Mateja Bela za rok 2009 udelenú
Literárnym fondom.
Získajte slovníky LINGEA
so zľavou!
Ako to už býva u nás dobrým zvykom, aj
tento rok sme uviedli do predaja niekoľ­
ko noviniek. Pre stále zvyšujúci sa počet
záujemcov o ruštinu sme rozšírili ponu­
ku súboru šikovných slovníkov aj o ten­
to jazyk. V priebehu roka sme okrem to­
ho vydali na Slovensku obsahom aj roz­
sahom úplne bezkonkurenčný súbor
konverzačných príručiek až v 20 jazykových mutáciách. A ďalšie sú vo vývo­
ji...
Vážená pani učiteľka, vážený pán
učiteľ, aj tento rok vám ponúkame mož­
nosť objednať si vaše obľúbené knižné
a elektronické slovníky Lingea za zvý­
hodnené ceny. Vieme, že finančná situ­
ácia škôl je zložitá, preto sme sa rozhod­
li ponúknuť vám do počítačových učeb­
ní elektronické slovníky Lingea aj formou ročného prenájmu za symbolické ceny. Umožnite svojim žiakom pou­
žívať pri štúdiu cudzích jazykov najkva­
litnejšie elektronické a knižné preklado­
vé slovníky na slovenskom trhu.
Od 15.9. do 29.10.2010 majú žia­ci
ZŠ a SŠ možnosť zakúpiť si všet­ky tituly LINGEA s 30 % zľa­vou v rámci akcie Lingea – Môj slovník. Učite­lia,
resp. školy majú navyše možnosť získať zdarma knižné tituly podľa vlastného výberu. Podrobný prehľad pro­
duktov nájdete na http://www.lingea.
sk/produkty.asp. Pre viac in­formácií vo­
lajte 02 / 5263 5676 alebo nám napíšte
na [email protected]
DOBRÁ ŠKOLA
Hronec sa opäť stal
prameňom učiteľskej
energie
PYTAGORAS –
letná škola učiteľov
matematiky
L
M

Martina CHALACHÁNOVÁ
EDEA partners
Projektový týždeň
yšlienkam a tvorbe Víta Hejného
bola venovaná tohtoročná letná
škola vyučovania matematiky. Vít Hejný bol stredoškolský učiteľ, perzekvovaný komunistickým režimom. Vytvoril pozoruhodné dielo v oblasti sociológie, psychológie, pedagogiky, didaktiky matematiky a divadla. Bol tvorcom
koncepcie matematických krúžkov a tá-
Foto: Bibiána Zelinová
kovej prezentácie. Na burze nápadov
sme videli výsledok predošlých letných
škôl – výborná fotodokumentácia, prezentácie či videonahrávky, ktoré predstavovali projekty žiakov a učiteľov.
Účastníci pracovali vo videokrúžku,
fotokrúžku. Navštevovali tvorivé dielne. S Katarínou Lucinkiewiczovou odkrývali tajomsto čiary, farieb a tvarov. Pre aktívnych tu bola joga, zumba,
brušné tance či volejbal. V kurze boli aj
spoločenské či ekonomické hry.
Tretia Letná škola moderného učiteľa bola stretnutím učiteľov, ktorí chcú
byť vo svojej práci dobrí. Aj počas
prázdnin sa vzdelávajú a pracujú na sebe. Hronec sa stal centrom pozitínej pedagogickej energie. Ak si chcete LŠMU
viac priblížiť, pozrite si nasledovné video, výsledok práce videokrúžku
(http://vimeo.com/13946192).
Vieme
o všetkom
N
Foto: Ľubica Lauková
etná škola moderných učiteľov 2010
- dvojtýždňový kolotoč prednášok,
workshopov, búrz nápadov a iných aktivít. Akciu otvoril prednáškou o kritickom myslení Vladimír Burjan. Nasledovala beseda so štátnym tajomníkom MŠVVŠ SR Jaroslavom Ivančom.
Lukáš Bajer z Brna sa venoval súčasným žiakom a výzvam, ktoré so sebou prinášajú, daltonskému aj projektovému vyučovaniu. Martin Kríž i Mária Rychnavská si posvietili na hodnotenie. Účastníci sa oboznámili s tvorbou integrovaného tematického bloku, s propagáciou vlastného predmetu pred žiakmi, dôležitosťou výtvarnej
gramotnosti pre život, s tvorbou špič-
WWW.DOBRASKOLA.COM
borov, zakladateľ novej koncepcie vyučovania matematiky, ktorá sa dočkala
medzinárodného uznania. Bol duchovným otcom stretnutí učiteľov, z ktorých
sa postupne vyvinula letná škola Pytagoras. S príspevkami o jeho diele vystúpili viacerí jeho nasledovníci: Milan Hejný, Ladislav Kvasz, Vladimír
Burjan, Ľudmila Burjanová, Katarína
Bachratá, Hynek Bachratý a ďalší.
Na akcii sa zúčastňujú rodiny s deťmi. Navzájom si pripravujú program:
odborné prednášky, tvorivé dielne, rozprávania, besedy o zaujímavostiach
z iných oblastí života, výlet, športové,
umelecké a spoločenské aktivity.
Nahliadnite do aktivít letnej školy:
Ako naprogramovať evolúciu – Umenie komunikovať a presvedčiť – Je imidž nanidž? – Leonardo a jeho technické vynálezy – Čo je pravda? Ekonómia
hazardu – Bankrotujem, bankrotuješ,
bankrotujeme – Nové učebnice matematiky pre 5. a 6. ročník ZŠ.
iektorí žiaci prezentovali, ostatní
si vypočuli prezentácie projektov
svojich kamarátov, žiakov ZŠ na Rozmarínovej ulici v Komárne. Týkali sa
dejepisu, matematiky, biológie či prírodopisu, vlastivedy či geografie, anglického jazyka, fyziky, etiky či občianskaej výchovy.
Celá streda bola zameraná na históriu. Úlohou žiakov bolo pozorne si všímať nástenku vo vestibule školy, kde
našli zaujímavé úlohy z dejepisu. Vieme, že naši žiaci vedia byť aktívni, dokážu využívať svoje vedomosti pri prezentovaní sa. Znova nám dokázali, že
Foto: Marián Kešiar
18
ich ani tentoraz súťaživý duch neopustil. Do hľadania najlepšieho historika
školy zapojili všetky zmysly. Hádali,
bádali, všímali si, pýtali sa.
Súťažilo sa však aj medzi prezentujúcimi žiakmi. Každý deň sa v prezentačných učebniach vyhlásila prezentácia dňa. Bolo zložité vybrať tú najlepšiu.
Takmer každá prezentácia odzrkadľovala zanietenosť a snahu kvalitne odviesť svoju prácu.
Do budúceho ročníka želáme našim
žiakom, aby ich neopustila dobrá nálada, chuť súťažiť či vyjadriť svoj názor.
Jana KRAJANOVÁ
ZŠ Rozmarínová, Komárno


redakcia
Vieme o všetkom, ale iba vďaka vám!
Zorganizovali ste akciu pre žiakov, ktorá by mohla inšpirovať aj kolegov z iných škôl?
Zúčastnili ste sa na podujatí pre učiteľov, ktoré skutočne stálo za to? Ak dokážete najdôležitejšie informácie a zážitky vtesnať do 1400 znakov (vrátane medzier), pridajte zopár fotografií a všetko to pošlite na [email protected] Myslite však na to, že čitateľov nebaví čítať suché tlačové správy. Snažte sa ich zaujať, pobaviť, no najmä inšpirovať!
WWW.DOBRASKOLA.COM
DOBRÁ ŠKOLA
Spolupráca škôl potrebuje podporu
(príbeh jedného grantu)
Spolupracujte
s EXAMom!
Naša spoločnosť použije každo­ročne vo
svojich testoch KOM­
PARO a v rôznych
žiac­k ych súťažiach
(MAKS, MAKSÍK, EXPERT, VŠET­KO­
VEDKO, Matematický klokan) stovky úloh z rôznych predmetov. Kto
ich pozná, vie, že ide prevažne
o úlohy neštandardné, zaujímavé,
kreatívne.
Tvoriť takéto otázky však vôbec
nie je jednoduché. Pri tvorbe testov preto dlhodobo spolupracujeme s tímom učiteľov zo základných
a stredných škôl z celého Slovenska.
dáriť, nebáť sa požiadať o radu, o sponzoring, snažiť sa byť spravodlivý (aj keď
nikdy nevyhoviete všetkým), zdokonaliť
sa v angličtine, písať štvrťročné správy
či prežiť finančnú kontrolu. Cenné sú aj
krásne zážitky z Islandu.
Zámerne som si nakoniec nechala
slovíčko SPOLUPRÁCA. Zahŕňa v sebe
tímovú prácu, neustálu komunikáciu,
pochopenie či rozvoj a poznanie toho
druhého. Pre úspešnosť projektu bola
nevyhnutná spolupráca na úrovni školy, spolupráca s rodičmi, zriaďovateľom
školy, partnerskou školou na Islande, ale
aj so sprostredkovateľom projektu, ktorým je SAIA, n.o., Bratislava.
Moja skúsenosť ma priviedla k poznaniu, že aktívna dlhodobá spolupráca obohacuje o zážitky, poznatky, skúsenosti, kontakty, čím formuje osobnosť.
Či pozitívne alebo negatívne, to už závisí iba od nás.
Ak viete tvoriť zaujímavé
úlohy pre žiakov ZŠ a SŠ,
rozšírte náš tím spolu­
pracovníkov!
V súčasnosti hľadáme najmä autorov testových otázok z oblastí:
ӹӹ informatika, svet počítačov, in­
ternet... (ZŠ aj SŠ)
ӹӹ prírodopis + biológia (ZŠ aj SŠ)
ӹӹ zemepis + geografia (ZŠ aj SŠ)
ӹӹ fyzika (ZŠ aj SŠ)
ӹӹ vlastiveda + prírodoveda (I. st.)
ӹӹ všeobecné študijné predpokla­
dy (ZŠ aj SŠ)
Chcete to skúsiť? Napíšte nám čo
najskôr na [email protected]
 Jana SEDLIAKOVÁ
Stredná zdravotnícka škola Trnava
Použité úlohy honorujeme.
Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,
Nórskeho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania.
Inzercia
PR-článok
K
oncom roku 2006 médiá odvysielali výzvu pre stredné a vysoké školy
o možnosti čerpať nenávratný finančný príspevok prostredníctvom Fondu
NIL. Začala som študovať potrebné dokumenty a pripravovať 30-stranovú žiadosť aj s prekladom do anglického jazyka. Najväčším problémom v danej chvíli bola pre mňa, učiteľku zdravotníckych
predmetov, príprava rozpočtu projektu.
Ako sa počítajú mzdy? Odvody? Čo koľko stojí? Kde a ako nájdem partnera?
Sedliacky rozum mi našepkával: stav
na dlhodobú spoluprácu, praktickosť
projektových aktivít, výučbu netradičného jazyka a čo najdlhší pobyt v krajine
partnera! Len v jednom som sa mýlila.
Vo výbere krajiny. Zvolila som Nórsko.
Rozposlala som e-maily s krátkou anotáciou projektu do mnohých škôl. Odpoveď neprišla žiadna. Nasledoval druhý
pokus – Island. Ten istý postup, no tentokrát odpoveď z Fjölbrautaskóli Suðurnesja prišla o tri dni. „Áno, radi budeme
participovať na projekte Multime­diál­
ny viacjazyčný anglicko-islandsko-slo­
venský slovník pre zdravotníkov pre
účely partnerských škôl v projekte NIL.“
Grant sme získali a od 1. júla 2008
sme začali postupne napĺňať náš hlavný cieľ – vytvorenie, udržiavanie a rozvoj spolupráce študentov a učiteľov SZŠ
Trnava a Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Na
jeho realizáciu máme 2 roky a 3 mesiace. Hlavným nástrojom je pre nás tvorba učebnej pomôcky, multimediálneho
viacjazyčného slovníka pre zdravotníkov
(pracovná verzia je na www.meddic.
net). Zatiaľ pracujeme na 3 jazykoch,
no po oficiálnom ukončení projektu by
mali pribudnúť aj nemčina a švédčina.
Súčasťou projektových aktivít je aj tvorba bulletinu o krajine partnera, výmenné 3-týždňové pobyty 8 žiakov a 2 učiteľov, výučba zá­kladov slovenského a islandského jazyka.
Pomaly sa blížime k cieľu. Dvojročná
projektová práca (popri 28-hodinovom
úväzku v škole a 5 deťoch doma) ma naučila veľa: plánovať, predvídať, hospo-
19
Mgr. Jana Csibová spolupracuje s nami
už dlhé roky. Mnohé zaujímavé otázky,
ktoré ste videli v našich testoch, pochádzali z jej pera.
20
DOBRÁ ŠKOLA
WWW.DOBRASKOLA.COM
Dve knihy o výchove chlapcov
U
Prečítajte si
Foto: www.porta.sk
rčite mnohých z vás trápi zistenie,
že práca s chlapcami na 2. stupni
ZŠ sa nám občas vymyká z rúk. Ciele
a predstavy, s ktorými prichádzame na
vyučovanie, sa nám často nepodarí zrealizovať. Pýtame sa, hľadáme riešenia,
niektorí už iba s apatiou kývnu rukou
a pomyslia si, že už sa nič nedá vyriešiť.
Často hľadáme príčiny v uponáhľanej
dobe, rozvrátených rodinách, nevhodných televíznych programoch, agresívnych počítačových hrách. Samozrejme,
aj v tom je kus pravdy.
Mnoho užitočných rád som našla
v dvoch knihách zaoberajúcich sa výchovou a vzdelávaním chlapcov. Jednou je kniha austrálskeho klinického
psychológa Steva Biddulpha Výchova
kluků (Portál, 2006). Druhou knihou
s rovnakým názvom Výchova chlapcov,
ale od amerického psychológa Jamesa
Dobsona (Porta libri, 2007). Obe sú určené predovšetkým rodičom, ale obsahujú aj kapitoly písané pre učiteľov.
Žiadna kniha nie je všeliekom na
problémy výchovy chlapcov, ale ak
nás prečítané myšlienky privedú aspoň k zamysleniu a k hľadaniu nových
možností, čas s knihou nebol stratený.
Autori dávajú odpovede na rôzne otáz-
ky, napríklad prečo chlapci vo väčšine
predmetov zaostávajú za dievčatami,
prečo sú zdrojom napätia v triede, z čoho vyviera ich agresivita, ako rozoznať
chlapca z rozvrátenej rodiny či z rodiny, kde si otec neplní výchovné povinnosti. Načrtávajú tiež taký prístup ku
chlapcom zo strany učiteľa, ktorý by nepotláčal ich ego, ale dokázal v nich vyzdvihnúť to, v čom sú výborní. Poukazujú tiež na akútny nedostatok pozitívnych mužských vzorov v školstve.
Vďaka tejto knihe viem rozoznať
chlapcov bez dostatočnej otcovskej starostlivosti. Len v skratke uvádzam, že
ich možno spoznať podľa agresívneho
štýlu komunikácie, prehnaného záujmu
o zbrane a rýchle autá, snahy byť za každú cenu „cool“, častého pasívneho postávania, odvrávania a často aj opovrhujúceho vzťahu k dievčatám.
Autori zámerne otvorili nový problém v rodinách – pasívny otec. Koľko
otcov pracuje už dlhé roky mimo domova? Alebo otec síce v rodine býva,
finančne ju zabezpečuje, ale nemá chuť
podieľať sa na výchove. Neobišli ani
problém šikanovania. Podľa vlastných
výskumov tvrdia, že šikanujú väčšinou
tí, ktorí sú doma bití.
Možno v knihe odhalíte pre seba niečo zaujímavejšie, stačí sa len do
nich začítať. Veď čím viac budeme vedieť o problémoch, pocitoch a živote
našich žiakov, tým lepšie ich budeme
chápať a možno sa nám podarí nájsť si
k nim ešte lepší vzťah.
 Jaroslava KONÍČKOVÁ
ZŠ a MŠ, Liptovská Osada
Zasurfujte si!
www.fyzweb.cz
Návody na fyzikálne pokusy, exkurzie, akcie, kalendár výročí známych fyzikov. V odpovedníku máte možnosť spýtať sa odborníkov na rôzne fyzikálne otázky a problémy.
www.dobreprogramy.sk/seterra
Program na precvičenie zemepisných znalostí a zdokonalenie sa v nich. Ponúka 70 cvičení, v ktorých si vyskúšate znalosť miest, štátov, hlavných miest a štátnych vlajok.
www.ovce.sk
Rozprávky o rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Deti, ale aj dospelých pobavia a ukážu riziká nevhodného správania sa na internete.
www.periodicvideos.com
Anglické video ku každému chemickému prvku, ktoré vám
predstaví jeho základné vlastnosti a využitie.
www.spirala.sk
Všetko o environmentálnej výchove a vzdelávaní na
Slovensku, plus časopis Ďalekohľad.
www.zelenaskola.sk
Hlavným cieľom projektu Zelená škola je pomôcť
školám nájsť cestu zmeny, ktorá vedie k zdravšej, „zelenšej” a aktívnejšej škole a spoločnosti.
www.dajsivodu.sk
Prečo piť vodu z vodovodu? Hlavnou myšlienkou
trenčianskeho projektu je budovanie pozitívneho
vzťahu detí k vode.
http://www.chemia.sk/tab.html
Server venovaný chemickému priemyslu v SR. Obsahuje periodickú tabuľku prvkov, kalkulačku molových hmotností, prevod teploty, konštanty a podobne.
WWW.DOBRASKOLA.COM
DOBRÁ ŠKOLA
K problematike modernizácie
učebníc a osnov
OSLÁVTE S NAMI
100 rokov
HITACHI
Smiech lieči
možno postupovať aj s komentárom –
zostručniť ho: Hašek: Švejk. Obraz debilného vojaka pod debilným velením
v minulom storočí.
Nie je to však jediný aspekt, ktorý bude potrebné do nových moderných učebníc premietnuť. Treba prihliadnuť na výzvy rozličných organizácií a už v prváckych šlabikároch sa
musí odraziť fakt, že súčasnú rodinu
už netvorí nevyhnutne aj otec. Potom
tiež skutočnosť, že sú medzi nami aj invalidi a inak postihnutí občania. A aj
občania napríklad odlišnej farby pleti a podobne. V podstate to nie je nemožné. Uveďme si modelový príklad.
V chalúpke pri lese žije Terka s mamičkou a veľkým kvapkadlom. V susednom domčeku býva s mamičkou
jej partnerka Anička, vzorne sa starajú o sestričky Rózku, Betku, Zuzku,
Milku, Andreu, Irenku, Elišku, Vierku, Sabínku, Renátku, Soničku, Katku, Juditku, Slávku, Ľubku, Boženku,
Marcelku a o klonovaciu misku. Iba v
domčeku pri zastávke nemajú v rodine ani kvapkadlo, ani klonovaciu misku, lebo tam na noc chodí Číňan o barlách alebo hrbatý černoch na vozíku.
Rómovia, čo žijú opodiaľ, mu vozík už
dvakrát vrátili. Šuplíkovci na konci ulice žijú tiež bez otca, lebo sa ešte nevrátil z výkonu trestu... a tak ďalej. Možnosti reformy a určitého sprehľadnenia
učebníc sú jednoducho obrovské.

Tradičný japonský výrobca
a úspešný dodávateľ špičkových
interaktívnych tabúľ
HITACHI FX DUO
s 5-ročnou zárukou
Mimoriadne AKCIOVÉ CENY
k 100. výročiu HITACHI:
Tabuľa FX DUO 77
Projektor ED A 101
Ušetríte 670 € (s DPH)!
100 rokov + 100 škôl =
100 tabúľ pre Vás
Objednajte ihneď, plaťte neskôr!
Podrobnosti na:
Oliver BAKOŠ (2005)
www.interaktivnatabula.sk/akcia100
Autor je vedúcim Katedry estetiky na Filozofickej fakulte UK. Text bol pôvodne
uverejnený na www.amnezia.sk.
AKCIA aj na ďaľšie produkty.
Autorizovaný distribútor pre SR:
IVEKO, s.r.o.
Tehelná 18, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033 / 7301927, 0910 / 391566
E-mail: [email protected]
Humor patrí do školy!
A preto patrí aj do DOBREJ ŠKOLY.
Napíšte nám, čo veselé ste so svojimi
žiakmi či kolegami zažili. Aj my sa
chceme zasmiať! Ak sa zmestíte do
cca 2 200 znakov (vrátane medzier),
táto polstrana môže byť nabudúce
vaša. Nezabúdajte, že smiech lieči!
1 590 €
1 350 €
s extra krátkou proj. vzdialenosťou
Inzercia
K
aždý, kto ma pozná, vie, že na rozdiel od svojich kolegov a spoluobčanov beriem reformu školstva vážne.
Reformy ponúkajú už dnes možnosti, o ktorých sme včera ani nesnívali.
Jedným z cieľov reforiem je vylepšenie
učebníc, v ktorých je, podľa ministerstva, viac ako päťdesiat percent zbytočných údajov a škola tak poskytuje celkom zbytočné vedomosti.
Napríklad učebnice slovenského
jazyka a literatúry odjakživa zaplavujú prívaly úplne zbytočných básnikov
a spisovateľov. Z nich mnohí nie sú,
neboli a ani nebudú slovenskí. Predmet nespĺňa, čo sľubuje. Navyše spisovateľov učebnice často uvádzajú viacerými menami, ktoré vôbec netreba vedieť. Nemám na mysli iba to, že známy spisovateľ Mark Twain je v učebniciach označovaný aj za celkom neznámeho človeka, za akéhosi Samuela
Langhorna Clemensa. A čo spraví autor slovenskej učebnice? Dokáže sa iba
opičiť po Američanoch. Čo za zbytočnosti sa dozvieme napríklad o básnikovi Ivanovi Kraskovi? Že je to vlastne nejaký Ján Botto. Kto z moderných
mladých ľudí by z toho nemal smrť Jánošíkovu?
Stačí sa však, aspoň orientačne,
pozrieť na problém bližšie. Napríklad
v učebnici je údaj o českom spisovateľovi a jeho diele, ktorý celkom zbytočne znie takto: Jaroslav Hašek: Osudy
dobrého vojaka Švejka. Tu si treba položiť zásadnú otázku. Načo Jaroslav?
Koľko je asi Haškov? A informáciu
i vedomosti možno hneď skrátiť, napríklad vo výstižnom: Hašek: Švejk.
Zo štyridsiatich troch znakov s medzerami je zrazu trinásť a iba s jednou
medzerou - vyše sedemdesiat percent
údajov bolo v pôvodnej verzii úplne
zbytočných, teda ešte viac, ako tvrdí
ministerstvo! Veď to podstatné človek
vie aj zo skrátenej verzie Hašek: Švejk.
Poznatok stačí aj v praktickom živote, napríklad v takej náročnej televíznej súťaži, akou je Milionár. Podobne
21
&& Som potešená, že vychádza časopis, ktorý má taký zaujímavý
obsah, že som ho doslova „zhltla” od A po Z. Vždy som patrila k tým, ktorí vítali novinky a podľa iných patrím k tvorivým učiteľom, ale v poslednom čase mám pocit, že trochu zaostávam za hlavným peletónom. Žiaľ, nie som ešte dobrou priateľkou modernej techniky, len takou nesmelou kamarátkou, ale rada by som to zmenila. Krátke kurzy mi boli nanič. Možno nie som sama. Ako
ste na tom ostatné skôr narodené kolegyne? (Anna Blanáriková, učiteľka, ZŠ Rohožník)
&& Ďakujem za výtlačky DOBREJ
ŠKOLY. Je to pre mňa dobré čítanie :-), aj ako pre rodiča. (Mariana Butkovská, TREND Representative, s. r. o.)
Učitelia potrebujú nezávislé médium, ktoré im dá
hlas a poskytne priestor na ich názory a diskusie.
DOBRÁ ŠKOLA je takým médiom.
Jej exis­tencia však závisí od tých, ktorým je určená. Štátne dotácie by ohrozili jej nezávislosť,
preto si musí vystačiť s prostriedkami od predplatiteľov a inzerentov.
V tomto šk. roku sa môžete tešiť na 10 čísel,
každé s 24 stranami zaujímavého a uži­točného
obsahu.
Učitelia,
požiadajte vedenie svojej školy, aby vám prostredníctvom DOBREJ ŠKOLY umožnilo sledovať, čím žije slovenské školstvo!
Riaditelia,
táto malá investícia do odborného rastu, inšpirácie a motivácie vašich učiteľov sa škole určite
vráti! Využite výhodnú hromadnú cenu a zľavy,
ktoré platia iba do 30.9.!
ŽIACKE SÚŤAŽE
POMÁHAJÚ
ALEBO
ŠKODIA?
ZAUJALO NÁS:
NOVINY DO
SLOVENSKÝCH
:
Z. HUMAJOVÁ
KVALITA ŠKÔL
U NÁS STÁLE
NIE JE TÉMOU
str.
7
str.
OKTÓBER 2009
INŠPIRÁCIA PRE
ŠKOLY, KTORÉ
–
10 - 11
ŠKÔL
3-5
A
DOBR Á ŠKOL
str.
×
02
CHCÚ BYŤ LEPŠIE
prišli
Viete, prečo
ziá
osemročné gymná
tried?
o tradičné názvy
si žeý zdroj, ktorý
Dobre informovan
sme
(no nevyhoveli
lal byť menovaný
školy
redakcii Dobrej
mu) prezradil
ktoré viedli ministra
pravé dôvody,
používania tradičškolstva k zákazu
í tried v 8-ročných
ných pomenovan
je taká, že minisgymnáziách. Pravda
lobistických skupín.
ter podľahol tlaku
súkromné
Proti príme protestovali
svoja JOJ. Závideli
televízie Markíza
vi bezplatnú reklamu.
mu konkurento
fyzici,
sa ohradzovali
Proti sekunde
na túto fyzikálnu
ktorí údajne majú
práva. Proti sexte
jednotku autorské
la
ostro vystupova
už niekoľko rokov
Slovenska, podKonferencia biskupov
8-ročných gymnázií
ľa ktorej sex do
Voči oktáve zasa
rozhodne nepatrí.
výhrady z Huprichádzali opakovane
No a voči všetkým
dobného fondu.
základné oroznačeniam protestovali
ch
ktoré v neslovenský
SNS,
ganizácie
iba planú mätež.
výrazoch videli
príjemné čítanie
A teraz vážne:
školy vám praje
ďalšieho čísla Dobrej
M. KRÍŽ:
ŠKOLY BUDÚ
M. SMREKOVÁ
:
MAŤ IBA
PENIAZE, RODINA
ia,
TOĽKO
neuč
A VÝCHOVA
Keď sa žiaci SLOBODY...
DETÍ
iť školy
čo
treba zmen
str. 4 - 6
jasnejšie sa potvrdzuje,
situá- ti.) Stále
konštatované: str.
tajomstvom, že
8-9
už bolo mnohokrát
Nie je žiadnym
horšia.
nemožno dnešný­
školách je čoraz
V. BURJAN:
ZAMYSLENIE
NAD OBRAZOM
ATÉNSKEJ ŠKOLY
DOBR Á ŠKOL
A
12 - 14
str.
v škole včerajška
cia v našich
žiakov
nerieši.
i pripravovať
napriek tomu
mi prostriedkam
Spoločnosť ju
je
i. A to je ešte na
politikov i rodičov
na život v budúcnost
Záujem médií,
ý a navyše sa
vo všetkých našich
diskusiu, či už
dlhodobo nedostatočn
„kauzy“,
aspoň tie dnešné
iba na vybrané
I. ROČNÍK
školách používame
obmedzuje
vaná škomediálne atraktívne,
Inštitucionalizo
INŠPIRÁCIA
ktoré sú možno
kala
zďa- prostriedky.
PRE ŠKOLY,vzni
KTORÉ
poznáme,
celého systému
CHCÚ BYŤ LEPŠIE
la, ako ju dnes
avšak z hľadiska
pričom najFEBRUÁR 2010 ×
najpodstatnejšie.
stupne od stredoveku,
po
leka nie16,
j
mno16, 16...
tomu, že
až v industriálne
Všetko nasvedčuje
viac sa rozvinula
škôl sú gloAké číslo
z kameňov úrazu:
našichnasled
hé z problémov
uje?ére. A tu je jeden je tomu stále priNejde iba o slovenské
svojou podstatou
bálnejV povahy.
matematike byhlbokú krízu
medzičasom
ale o celkovú, asi najlogickejšspôsobená, hoci svet sa
špecifiká,
ia
odpoveď znela vzdelávania, ako
S trochou
Vlado Burjan
modelu „16“. Tu však nie posunul niekam inam.
tradičného
civi- sme
v matematike,
spol. s r. o.
EXAM testing,
alezápadnej
v DOBREJ ŠKOpoznáme v našej
ho LE
IE NA STR. 2
a správna
rozhodne nesmie
POKRAČOVAN
(To však odpoveď
je 24! Po troch
lizácii.
16-stranovýchním našej nečinnosbyť ospravedlne číslach sa totiž náš časopis rozrastá
na 24 strán. A to
né
najmä
vďaka tomu,
životu.
poveda
Múdro
že už si na školách
k cnostnému
ak neinšpiruje
ARISTOTELES
našiel veľké množstvo
mať autoritu,
Škola nemôže
čitateľov, priaznivcov a prispievat
eľov. Na nasledujúci
ch
stranách nájdete
príspevky od riaditeľov škôl, učiteľov
aj od stredoškolá
ka.
Ako správne
konštatuje Martin
Kríž v našom
rozhovore (str.
4 – 6),
školy budú mať
iba toľko slobody,
koľko si jej vezmú.
K slobode však
patrí
aj schopnosť a odvaha
verejne vysloviť
svoj názor. Dlhý
Za ostatných 4
čas tu chýbal priestor,
– 5 rokov sa naše
škol- bol pritom
kde by to bolo
stvo dostalo do
celkom opačný.
možné, resp. kde
stavu, keď už asi
PLÁNY
nikto
by
to malo zmysel.
nevie,AKÉ
Financovanie
kam STRANY
vlastne smeruje.
DOBRÁ ŠKOLA
MAJÚ
BAJER:
„na žiaka“ nás
LUKÁŠ
Prišlo
sa
M
snaží postupne
dok mnohým
viedlo k množstvu
SO ŠKOLSTVO
zmenám, z ktorých
túto medzeru
DEVÄŤ KROKOV
rôzne drahých
vyplniť.
TATIANA ROSOVÁ:
každá
NEJ
ČoskoroKsaSAMOSTAT
žiaVOĽBÁCH? (2.)
mala zaPO
kov. Cena žiaka
cieľ
teda ukáže,
riešiť niektorý
je daná najmä
KÝM NEBUDE
či dlhodobá
z existujú- lobingu
silou
absencia PRÁCI
cich problémov.
diskusiíŽIAKOV
príslušného typu
VZDELÁVANIE
v našom školstve
Žiaľ, v mnohých
škôl. Školy
ne- padoch
prí- sa takto
mala aj iné, hlbšie
PRIORITOU...
bol
nastaveným „pravidlám
príčiny (nezáujem,
str.zvolený nesprávny postup,
hry”
rezignácia, strach).
takže zlepšenie
prispôsobili a získavajú
či odstránenie
str.Ak ma chcete zbafinancie aj pripôvod- jímaním
viť istého pesimizmu
ného problému
žiakov, ktorí pre
sme v praxi nezaznastr.
, dajte svoje názodaný typ
ry na papier!
menali. Čo sme
štúdia nemajú
však jasne zaznamepredpoklady.
Pôvodnali, je veľký nárast
ný zámer (aby
o dobré školy
administratívy.
bol záujem a ostatné aby
Napríklad: školy
× RNDr. Vladimír
zanikli)
získali právnu
sa zmenil na
BURJAN
subjektivitu, ktorá
systém, ktorý
vedie ku klamlivej
však priniesla
iba
promnožstvo nových
pagácii zo strany
2010 ×
APRÍLpovinností
škôl a vo svojich
a zodpo- sledkoch
dôCHCÚ BYŤ LEPŠIE vedností. Naďalej
znižuje úroveň
ŠKOLY, KTORÉ
nemajú s čím
vzdelávania.
INŠPIRÁCIA PRE
hospodáriť a ich
správa zdražela.
Zámer
POKRAČOVAN
04
Úmysly boli
možno dobr
é,
riešenia sú
problematické
14 - 16
8-9
4-6
A
DOBRÁ ŠKOL
I. ROČNÍK
06
Múdro poveda
ale možno
Je pre koho,
nebude za čo...
Od učiteľov sa
IE NA STR. 2
né
očakávajú zázraky.
A keď ich učinia,
nikto sa nečuduje.
Učíme pre ži­
MARIE VON EBNER-ESC
časť na konferencii
pre
HENBACH
str. 12) bola
vot 2010 (viď
im­
ŠKOLY silným
tvorcov DOBREJ
v niekoľkých sme­
pulzom, a to hneď
že
ým sme si overili,
roch. Predovšetk
Že
je pre koho vydávať.
takýto časopis
nadšení učitelia,
aj
existujú
ešte stále
a ktorí chcú rásť.
ktorých práca baví
podnety sme získali
Mnohé cenné
malý
ktorí vyplnili náš
od účastníkov,
sme sa, čo im
dotazník. Dozvedeli
S. HANZELOV
chýba a čo by v nej
Á:
AKÍ BUDEME
v DOBREJ ŠKOLE
ná­
MY
Je to naozaj V. BURJAN:
našli. Za všetky
RODIČIA, TAKÁ
v budúcnosti radi
po­
KTOSI TU NERO
zlepšenie?
TEDxBRATISLAV
ZUbudeme sa ich
BUDE AJ ŠKOLA
A:
MIE PRINCÍPOM
mety ďakujeme,
Výsledky Testovania
MYŠLIENKY
9
v matematike
TESTOVANIA
stupne snažiť realizovať. aj zopár odka­
HODNÉ ŠÍRENIA
však
Prečítali sme si
53,0%
čele. Tu
60,1%
str.
robia vrásky na
zov, ktoré nám
možno im
ma zaujal a sku­
reforme a str.
sú dva z nich: „Obsah
vej pozície voči
sa časopis
vrátane
ak
uči­
že
že
,
str.
objektívnejšie,
točne oslovil. Myslím,
bráni vnímať ju
ie je žiadnym tajomstvomk prebie­
v istom
a ZDARMA
stránok. Je to
sa zatiaľ
bude kvalitne manažovať .” „Veľmi sa
jej pozitívnych
teľská verejnosť
ý ľud­
nega­
a prirodzen
budúcnosť..
ý
prevažne
má
ť,
stavia
distribuova
situ­
zmysle pochopiteľn
keby
hajúcej reforme
ale, žiaľ, finančná
prípade vlaž­
by však dobré,
mi časopis páči,
ský postoj, nebolo
tívne, alebo v najlepšom a za väčšinu
objednanie.”
” zbytočne brzdilo
viacero
ácia ZŠ nám nedovolí
€ na I. ROČNÍK
nejaké „trucovanie
ne. Dôvodov je
sami:
stva. Už sme aj
nenájdu ani 29
autori reformy INŠPIRÁCIA
Fakt, že školy
rozvoj nášho škol
ďalšíPRE
z nich si môžu
ŠKOLY, KTORÉ
(pre sedem učiteľov),
veľa času...
v ktorej absento­
CHCÚ BYŤ LEPŠIE
ročné predplatné
tak stratili príliš
chaotická príprava,
nejších pozi­
vytriezvením z is­
s učiteľmi, nedosta­
JÚN 2010 ×
je pre nás smutným
Jedným z najvýznam nepochyb­
kebyNádej
nadiskusia
vala širšia
zmenuštátnych a škol­
08
Pritom by stačilo,
reformy je
tého idealizmu.
kto­
tívnych prvkov
točný čas na prípravu
ne­
sedem učiteľov,
(konečne!) oficiálne
h programov,
e nedeľa
sa v zborovni našlo
vzdelávacíc
ne fakt, že sa štát
na
skýchdoobeda
a Slovensko žije refor­
ročne.
svojho monopolu
vý­
sledkami
komunikácia cieľov
rí prispejú po 4,15 €
vzdal aspoň časti
parlamentn
zvládnutá
. Taký
ívy,
náš časopis mohol
ých volieb.
adminstrat
Ho­
obsahu vzdelávania
nárast
ci
Mimochodom,
v
politike
že
určovanie
neúmerný
my, nie je nikdy nič
iba preto,
zá­
Toto
isté, všetko
čís­
la na obrazovke učebnice...
byť tento rok ZDARMA medzi príj­
IE NA STR. 2
meškajúcenaznačujú,
odmieta­
rozdiel
POKRAČOVAN
že sdoveľ­
kou pravdepodstavia pedagógov
vydavateľ uhradil
konite obnosťou dôjde
a výrobnými náklad­
k zme­
ne vládnej garnitúry.
mami z inzercie
Ak sa to stane,
€.)
ne­
pochybne sa to
mi. (Bolo to 5 300
né
dotkne
poveda
aj
školstva.
uložiť.
Múdro
Či
pôjde o zmeny
ktorý možno človeku
k lepšiemu alebo
IMMANUEL KANT
hor­ problém,
šiemu, to ukáže
najväčší a najťažší
Výchova
až je
čas. V každom
prí­
pade sa zdá, že
programový dokument,
ktorý v predstihu
vytvorila skupina
ne­
závislých expertov
× Vladimír BURJAN
pre „imaginárn
u re­
formnú vládu”
(prinášame ho
na str. 12
– 13), bude mať
čoskoro reálneho
adre­
sáta. Za redakciu
DOBREJ ŠKOLY
mô­
žem povedať,
že ak by nový
minister
školstva postupoval
v duchu tohto
do­
kumentu, napĺňalo
by nás to optimiz­
mom a nádejou.
Na druhej strane
si to prežívame
cí­
tim potrebu učiteľov
mnohí: počas
opätovne vyzvať,
sle­ uvedomiť,
dovania predvolebn
aby neupadli do
že každý jeden
ých kampaní
osudového, pasívne­
volič bol dl­
a výsledkov volieb
hé roky žiakom!
ho čakania na
sa v
Škola teda mala
zázraky zhora.
aj nahlas) rozčuľujem duchu (alebo
Školstvo
do­
slova tisíce hodín
je obrovský, ťažkopádny
e: ako môžu byť
času a priestoru
a veľmi kon­
tí ľudia takí hlúpi,
na
to, aby budúcich
zervatívny systém
slepí, nepoučiteľn
voličov
závislý od rôznych
í!
Nevidia, čo sa deje?
pať aspoň tie najelement naučila chá­
ekonomických,
Nevedia si to spočí­
legislatívnych či
árnejšie prin­
tať? Nerozumej
cípy fungovania
sociál­
nych faktorov
ú, kam taká či onaká
štátu, parlamentn
a nie je ľahké realizovať
po­ mokracie,
litika vedie? Nechápu,
v ňom väčšie systémové
občianskej spoločnosti ej de­
že v deň volieb
zmeny zhora.
nemôže byť žiadna
. Robí
to naša škola? Robí
Naproti tomu
záhradka dôležitej­
to dostatočne?
každý jeden z
šia?
Robí
vás
Ako
to
môže
správnou
môžu „predať”
v septembri vojsť
formou a s žiaducim
svoj hlas prvej
do triedy, milo
strane, ktorá im
efek­
tom? Nebudem
sa po­
zdraviť so žiakmi
zaň ponúkne pár
tajiť, že v tomto
a začať učiť „po
eur?
sme­
Nepochybujem
re mám vážne
no­
vom”. Ak ešte vládzete
pochybnos
o tom, že si po­
ti. Myslím si
a neopustila vás
dobné otázky
totiž, že zďaleka
viera, že to má
kladú aj
nestačí zaviesť
zmysel, urobte
Osobne však vidím mnohí učitelia.
pred­
to! Bez
met občianska
ohľadu na to, kto
v tomto kontexte
výchova (náuka)
bude vo vláde.
istý (nezanedb
a pre­
plniť ho z veľkej
DOB­
RÁ ŠKOLA vás
ateľný!) rozdiel
časti nepotrebno
v tom bude aj
medzi
učiteľmi a lekármi,
u te­
naďalej
óriou a faktografio
podporovať.
právnikmi či taxi­
u ako ostatné pred­
kármi. Učitelia
mety. Schopnosť
by si totiž mali
„byť rozumným
zároveň
obča­
Ú
ramy
lávacie prog
Školské vzde
om
4 - 6 smer
– krok správnym
11
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009
N
2010
14 - 15
DOBRÁ ŠKOL
A
J
Lukáč
&& Časopis DOBRÁ ŠKOLA je super časopis!!!!! Celej redakcii
časopisu želám, aby mali čo najviac dobrých nápadov. Vždy sa
teším na nové číslo a prečítam
ho na jedno posedenie. (Jaroslava Koníčková, Liptovská Osada)
Podporte dobrú vec!
Objednajte pre vašu dobrú
školu našu DOBRÚ ŠKOLU!
Každý volič
A
Múdro poveda
Existujú prinajmenš
× Vladimír BURJAN
bol dlhé roky
né
om dva dobré dôvody,
Ilustr. foto: Ľuboš
&& Dnes sa mi dostala do rúk DOBRÁ ŠKOLA a povedala som si:
vďaka Bohu (povzdych po prečítaní niekoľkých čísel Učiteľských novín). Páči sa mi štýl,
názory, triezvosť a proste pozitívne „prekvapko”. Moja práca
ma napĺňa, mám rada svojich
žiakov a záleží mi na nich. Preto je DOBRÁ ŠKOLA pre mňa
dobrou výzvou. Tak to cítim:)))
Zaj­tra teda navrhnem škole,
aby časopis predplatili. Verím
tomu, že bude zameraný stále
viac prakticky, nielen teoreticky
a štatisticky. (Vierka Mocáková,
študujúca učiteľka, Michalovce)
WWW.DOBRASKOLA.COM
Burjan
Čitatelia
o DOBREJ ŠKOLE
DOBRÁ ŠKOLA
Ilustr. foto: Vladimír
22
žiakom
POKRAČOVAN
IE NA STR. 2
prečo sa stať učiteľom:
júl a august.
NEZNÁMY UČITEĽ
OBJEDNÁVKA mesačníka DOBRÁ ŠKOLA na šk. r. 2010/11
Údaje zašlite e-mailom na [email protected] alebo pošlite vyplnenú
ob­jednávku na adresu EXAM testing, spol. s r. o., P. O. Box 215, Vranovská 6, 854 02 Bratislava 5. Obratom vám zašleme faktúru.
Týmto si objednávame mesačník DOBRÁ ŠKOLA na šk. r. 2010/11 (10 čísel).
Vyberte si jeden variant predplatného
a vyznačte ho krížikom:
Bežná cena
s DPH:
Akciová cena
do 30.9.2010:
 MINIMÁL ... z každého čísla dostanete 7 ks ... 33,00 €
 ŠTANDARD ... z každého čísla dostanete 14 ks ... 47,00 € ... 39,00 €
 OPTIMÁL ... z každého čísla dostanete 28 ks ... 66,00 € ... 49,00 €
 MAXIMÁL ... z každého čísla dostanete 42 ks ... 83,00 € ... 69,00 €
Organizácia: ______________________________________________________
Ulica a číslo: ______________________________________________________
PSČ: _____________ Mesto / obec: __________________________________
IČO: ______________ DIČ: _______________ IČ DPH: ___________________
Kontaktná osoba: __________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
DOBRÁ ŠKOLA
WWW.DOBRASKOLA.COM
Namiesto krížovky
Čo takto trochu si po prázdninách precvičiť pamäť?
1. Pokúste sa po prvom prečítaní spamäti zopakovať:
Dvojnožec sedel na trojnožke a obhrýzal jednonožca. Vtom prišiel
štvor­nožec a jednonožca dvojnožcovi uchmatol. Nato dvojnožec udrel
štvornožca trojnožkou.
Tip: Možno vám to nešlo, pretože ste sa
snažili zapamätať si text ľavou polovicou mozgu. Zopakovať ho však nebude ťažké, ak si jednotlivé obrazy spojíte
s vhodnými pojmami a utvoríte z nich
príbeh. Ľavá a pravá hemisféra zrazu
začnú spolupracovať: dvojnožec = človek, trojnožka = stolička, štvornožec =
pes, jednonožec = steh­no.
2. Prečítajte si nasledujúci text iba raz
a odpovedzte na uvedené otázky! Postupujte tak, že po prečítaní jednej vety si ju krátko predstavíte, po prečítaní
ďalšej vety si predstavítete novú situáciu a tak postupne ďalej...
Približne 12 500 mestských robotníkov a robotníčok sa 14. augusta zúčastnilo na demonštrácii. Prišlo tam
však ešte 20 000 iných demonštrantov.
Aj medzi nimi boli zastúpené ženy, no
v oveľa menšom počte.
Otázky: Koľko ľudí sa zúčastnilo na demonštrácii? Kde boli zamestnaní? Ktoré pohlavie bolo hojnejšie zastúpené?
3. Len raz si prečítajte nasledujúci zoznam a potom napíšte uvedené slová
v správnom poradí. (Najlepšie bude,
ak z nich vytvoríte nezvyčajný príbeh.)
auto, noviny, hviezdne nebo, svetlo,
zamilovaný párik, mesiac, pohár vína, pomoc, poistenie, šok
23
DOBRÁ ŠKOLA
4. Aj nasledujúcu úlohu si prečítajte iba
raz a potom napíšte správne poradie biliardových gúľ!
Predstavte si modrú biliardovú guľu!
Pridajte k nej zľava jednu červenú
a jednu bielu! Sprava priložte zelenú
guľu! Odsuňte bielu guľu medzi modrú a zelenú!
Aké je výsledné poradie gúľ?
1. _____________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________
5. Pokúste sa zapamätať si jednotlivé
budovy a ulice vyznačené na plániku.
Potom horný plánik zakryte a doplňte
názvy ulíc a budov do dolného plániku.
Hlavná ulica
Staničná ulica
+
Železničná ulica
Cintorínska ulica
Gymnázium
Gymnaziálna ulica
inšpirácia pre školy,
ktoré chcú byť lepšie
Ročník II, číslo 1
Toto číslo vyšlo 2. 9. 2010
v náklade 10 000 ks.
Cena: 0,40 € (s DPH, bez poštovného)
Všetky čísla I. ročníka DŠ si možno
bezplatne stiahnuť (vo formáte PDF)
z archívu na www.dobraskola.com.
Evidenčné číslo MK SR: 3814/09
ISSN 1338-0338
Šéfredaktor:
RNDr. Vladimír Burjan (EXAM)
E-mail: [email protected]
Redakcia:
Mgr. Bibiána Zelinová (EXAM)
E-mail: [email protected]
Jazykové korektúry:
Mgr. Lenka Kunová (EXAM)
Fotografi:
Ing. Peter Ertl (Meet)
RNDr. Vladimír Burjan (EXAM)
Grafika:
Juraj Rosa
Peter Gregor
Vydavateľ:
EXAM testing, spol. s r. o.
P. O. Box 215, Vranovská 6
854 02 Bratislava 5
www.exam.sk
IČO 35891726
DIČ 2021846849
IČ DPH SK2021846849
Kontakty:
Tel.: 02 / 63 81 26 89, 63 82 49 52
Fax: 02 / 63 83 44 24
E-mail: [email protected]
Web: www.dobraskola.com
Tlač:
Petit Press, a. s., Bratislava
Za obsah textov a obrázkov zodpovedajú autori. Za obsah a pravdivosť inzerátov a reklamných textov zodpovedajú ich zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu príspevkov, ako aj na ich jazykovú úpravu. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
© EXAM testing, spol. s r. o., Bratislava, 2010. Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek rozmnožovanie textov a fo­­tografií je
možné iba s písomným
súhlasom vydavateľa.
PaedDr. Kvetoslava Wagnerová
učiteľka, ZŠ s MŠ na Sibírskej ul. v Bratislave
“Počas svojho učiteľského života som riešila dve hlavné otáz­
ky: ako zlepšiť úspešnosť žiakov a ich vzťah k matematike.
Objavila som MAKSa s krásnymi, hravými a vtipnými úlo­
hami. Dodnes nebanujem, že som naň svojich žiakov naho­
vorila. Začali dosahovať veľmi pekné výsledky a nadchli sa pre
matematiku. Zistili totiž, že s ňou môže byť aj zábava.“
Ako prihlásiť žiakov?
Materiály a úlohy 1. kola súťaže prídu na školy
v polovici septembra. Školy môžu prihlasovať súťažiacich (žiakov 5. – 9. ročníka) do 11. 10.
Viac informácii na www.maks.sk.
RNDr. Ľudmila Burjanová
projektový manažér MAKSÍKa, EXAM testing
“MAKSÍK vznikol len pred rokom a hneď si našiel tisíce kamará­
tov z radov tretiakov a štvrtákov. Ukázal im, že matematika
a rozmýšľanie môžu byť výbornou hrou. Maksáčikovia nielen
počítali, ale aj kreslili, básnili a vymýšľali vlastné úlohy. Od­
teraz sa do tejto celoslovenskej súťaže môžu zapojiť aj druháci
– už na nich čakajú zábavné netradičné úlohy.“
Ako prihlásiť žiakov?
Materiály a úlohy 1. kola súťaže prídu na školy
v polovici septembra. Školy môžu prihlasovať súťažiacich (žiakov 2. – 4. ročníka) do 11. 10.
Viac informácii na www.maksik.sk.
Mgr. Gustáv Nagy
riaditeľ, ZŠ na Lachovej ul. v Bratislave
“Naša škola je zapojená do testovania KOMPARO už od roku
2005. Zo začiatku sme ho vnímali najmä ako vhodnú prípravu
deviatakov na Testovanie 9. Postupne sa však z neho vyvinul
silný pe­da­gogický nástroj. Učiteľom pomáha pri „nastavo­
vaní“ klasifikácie. Pre vedenie školy je zasa užitočné, keď nám
externá, nezávislá autorita dvakrát ročne nastaví objektívne
zrkadlo, ktorým smerom sa uberá vzdelávanie na našej škole.”
Inzercia
Ako prihlásiť školu?
Materiály o projekte KOMPARO prídu na školy v polovici septembra. Školy môžu prihlasovať
trie­dy na testovanie (5. a 9. ročníky) do 1.10.
Viac informácii na www.komparo.sk.
KOMPARO
Download

DOBRÁ ŠKOLA