Roèník XVIII.
BŘEZEN 2012
Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč)
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Měsíčník pro Přeštice a okolí
l
Vydává Město Přeštice
Vychází již
od roku 1995
1. ples ZŠ Přeštice
str. 6
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
také já přidám myšlenku k tématu, které na
stránkách přeštických novin v prosinci otevřel
pan Petr Blažek, v lednu okomentoval ředitel ZŠ
pan Mgr. Josef Šperl a v únoru znovu připomněl
pan Jan Mrkvička.
Otázka, jestli v Přešticích dostatečně slavíme
a ctíme historii významnými státními svátky,
má na pozadí téměř nulové účasti veřejnosti při
vzpomínkovém aktu konaném 28. října minulého roku opodstatnění. Přestože v ten slavnostní
den byl vzpomínkový akt bez veřejnosti opravdu
zvláštní, pocit hanby nebo ostudy jsem neměl.
I když absence spoluobčanů mohla těm se silným
národním cítěním zcela pochopitelně připadat
jako nedocenění či neuctění odkazu předků, jsem
v soudech o jejích příčinách i důsledcích shovívavější.
Národní cítění a uvědomění je společensky
zásadní a všeprostupující hodnota, v plné síle se
projevuje a prověřuje v čase historických změn,
kdy nejstatečnější z nás jí věnují své životy.
Národní ideu tisíciletí tvořili, bránili a postupně
nám předávali naši předci, je v nás a jen tak se
nevytratí. S jazykem zakládá naši národní identitu, respekt druhých národů, osobní přináležitost
a ochranu. Obrazem národního cítění je z druhé
strany konání každého z nás v životním a pracovním stereotypu všedních dnů. Bylo by pokrytecké
hlásit se k hrdému a čestnému národu, kdybychom
se nesnažili posilovat ho svým čestným jednáním,
na které můžeme být hrdi. To je ověřený nejlepší
způsob, jak můžeme národní ideu včetně pocty
našim předkům předávat dál, neboť mladí nevnímají s nadšením naše poučování a pózy, ale skutky a příklady. Vlastní zkušenost je nesdělitelná,
ať příjemná či nepříjemná. Z vyprávění nepocítíš
ani hřejivé teplo ani spalující žár ohně. Čím vzdálenější je generace od historických událostí, tím
méně je jimi v toku běžného života oslovována.
Vím, že výše uvedení autoři mají chvályhodnou
snahu udržovat a předávat povědomí o významných národních milnících nejen 20. století i že
tuto dědičnou čestnou povinnost máme všichni.
Při nedávném rozhovoru s panem ředitelem
ZŠ nám proto oběma přišlo nespravedlivé, že na
stránkách přeštických novin padla v souvislosti se
zmíněným aktem neúměrná a neoprávněná kritika na hlavu současných učitelek a učitelů, kteří ve
srovnání s podaným odkazem jejich úctyhodných
historických kolegů těžko mohli obstát. Troufnu si
říci, že práce dnešních pedagogů je v mnoha ohledech daleko náročnější, že zaujmout žáka je daleko těžší, než tomu bývalo už jen v časech mého
relativně nedávného učitelování, kdy jsem se při
občanské výchově snažil žákům učiliště vtisknout něco málo o hlubším významu tehdy čerstvé
sametové revoluce. A to mi tehdy ještě nekonkuroval počítač, mobilní telefon a MP-šestapůlka, to
žáci byli ukázněnější z domova i ZDŠ-ky a bez
větších obav jsem měl více nástrojů i povolení,
jak je zkáznit. Že se naše školy a školky do dění
ve městě právě díky učitelkám a učitelům výrazně zapojují je nesporné, forma i obsah odpovídá
dnešní době. Žákyním a žákům, jejich učitelům
a učitelkám za to děkujeme.
Dnešní sloupek uzavřu pozvánkou na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat
15. března 2012. Na něm projednáme mimo jiné
rozdělení příspěvků města neziskovým organizacím na tento rok, široce diskutovaný návrh systému
parkování v centru města, stav a výhled přeštické
pobočky Mikulášského gymnázia, pokračování
stavebních prací rekonstrukce kanalizační sítě
v rámci projektu Čistá Berounka včetně její nejproblematičtější části vedené Pohořkem.
Přeji nám všem příjemný a slunečný příchod
jara.
Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Přeštičtí radní navštívili Nittenau
Do našeho partnerského města Nittenau přijeli dne 9. února letošního roku na pozvání jeho
starosty pana Karla Bleye členové Rady města
Přeštice. Hlavním důvodem pro pozvání přeštických radních do Nittenau právě v tento den
byla jejich účast na přednášce „V srdci Evropy, vlast Česko, vlast Horní Falcko – pohádka,
která většinou nebyla pohádkou“ rodáka z Nittenau – uznávaného prof. Dr. Heriberta Prantla.
Jeho přednáška a následující diskuse probíhala
v aule regentalského gymnázia, jehož absolventem Heribert Prantl právě je.
Právník a novinář Heribert Prantl (narozen
1953) píše pro „Süddeutsche Zeitung“. Od
roku 1995 je tento horlivý zastánce liberálního
právního státu a člověk otevřený světu vedoucím domácí rubriky výše uvedeného mnichovského deníku. Za své komentáře, eseje a knihy
o domácí politické scéně obdržel Heribert Prantl řadu ocenění. Ve svém „laudatiu“ jej bývalý
kancléř Gerhard Schröder dokonce nazval „třetí
komorou Ústavního soudu.“
V rámci návštěvy našeho partnerského města
se plánovala další vzájemná spolupráce – vzá-
jemné návštěvy, a to nejen na letošní rok, ale
již též na rok 2013, ve kterém to bude už 20
let (přesně 17. dubna 1993), kdy byla bývalým
starostou Přeštic Vladimírem Bendou za českou stranu, a bývalým starostou Nittenau Juliem Schmatzem za stranu německou v Nittenau
podepsána „Smlouva o přátelství a spolupráci“
obou našich měst.
Též byla projednána letošní jarní návštěva
žáků základní školy Nittenau a také studentů regentálského gymnázia u nás v Přešticích.
Organizační i finanční záštitu bude zajišťovat
Mikroregion Přešticka. Při této návštěvě se žáci
z Nittenau setkají s našimi žáky ze základních
škol v Horšicích a Řenčích. Studenti z regentálského gymnázia se seznámí se studenty přeštické odloučené gymnaziální pobočky a naváží
nové společné přeshraniční přátelství.
Domů z Nittenau se přeštičtí radní vraceli
s těmi nejlepšími zážitky. Atmosféru bezpochyby nejlépe vystihnou přiložené fotografie paní
Ulrike Wolf z Nittenau.
Mgr. Jan Königsmark,
2. místostarosta pro školství, kulturu a sport
Fotografie ing. J. Běla z výstavy „Vzduchem, vodou po kolejích – světem modelářů“, jejíž část, provoz modelových kolejišť,
skončila v Domu historie Přešticka v neděli
26. února.
Děkujeme vystavovatelům Josefu Němečkovi, manželům Květoňovým, Josefu Hrabětovi a Klubu železničních modelářů Plzeň
za radost, kterou díky jejich ochotě zažili
u mašinek stovky rodičů i prarodičů se svými
dětmi.
Výstava modelů lodí, letadel, automobilů
i mašinek (tentokrát uzavřených ve vitríně)
modelářů z Přeštic a okolí pokračuje v přízemním výstavním sále Domu historie Přešticka do 29. dubna 2012.
Děti i rodiče zde mají k dispozici vedle stovek modelů také letecký simulátor.
Bc. Drahomíra Valentová
Dům historie Přešticka
Veřejné fórum 2012
Členové Rady Města Přeštice Václav Blažek a Ing. Richard Bastl se starostou Nittenau Karlem Bleyem.
Zcela zaplněná aula regentálského gymnázia
během přednášky prof. Heriberta Prantla.
Prof. Heribert Prantl se starostou Nittenau
Karlem Bleyem při zápisu do pamětní knihy.
Profesor Heribert Prantl společně se zástupci vedení obou partnerských měst.
Plzeňskou kartu si zájemci mohou objednat
i v Informačním centru v Přešticích
V souvislosti s rozšířením území Integrované dopravy Plzeňska (IDP) se předpokládá i větší počet cestujících, kteří budou chtít
využít výhod předplatného jízdného IDP, tj.
výhod Plzeňské karty. Pro cestující, kteří do
Plzně pravidelně nedojíždějí, může být získání
Plzeňské karty komplikované. Proto je možné
od začátku března podat žádost o vydání
Plzeňské karty také v Informačním centru
v Přešticích.
Vyhotovená Plzeňská karta bude k vyzvednutí do termínu, který bude žadatelům sdělen
při odevzdání žádosti. Od 19. března se začne
aktivovat předplatné jízdné pro nové vnější
zóny platné od 1. dubna 2012.
Co je nutné k získání Plzeňské karty?
– vyplněná Žádost o vydání Plzeňské karty (ke
stažení na www.plzenskakarta.cz nebo obdržíte v místě, kde budete žádat)
– podepsané Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty (ke stažení na www.plzenskakarta.cz nebo obdržíte v místě, kde budete
žádat)
– občanský průkaz (za nezletilé děti musí žádost
podat a kartu vyzvednout rodič nebo jiný zákonný zástupce)
– průkazová fotografii v originálu o rozměrech
35 x 45 mm
– případně doklad o nároku na slevu
– zaplacení manipulačního poplatku 170 Kč
Více informací o distribuci Plzeňské karty
podají pověření pracovníci IC Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice nebo je najdete
na adrese: http://www.pmdp.cz/informace/
plzenska-karta/plzenska-karta-4.aspx nebo na
telefonních číslech: 377 981 911, 723 831 343.
Mgr. Martina Míšková,
ředitelka KKC Přeštice
Dne 19. dubna 2012 se bude opět konat
veřejné fórum „Zdravého města Přeštice“ – příležitost pro všechny občany, kteří mají zájem
o rozvoj města, v němž žijí nebo pracují. Názory občanů přednesené na veřejném fóru jsou
důležitým zdrojem informací o nutnosti řešení problémů ze všech oblastí života ve městě.
Výsledky fóra jsou každoročně zapracovány
do „Komunitního plánu zdraví a kvality života
v Přešticích“ a jejich plnění je veřejně vyhodnocováno.
Podrobnosti o připravovaném veřejném fóru
přinese dubnové vydání Přeštických novin.
Máte-li zastupitelům nebo vedoucím úředníkům co říci, udělejte si ve čtvrtek 19. dubna
odpoledne čas na společné setkání. Těšíme se
na vás.
Eva Česáková,
koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice
Město Přeštice
zve širokou veřejnost
na Zastupitelstvo
města Přeštice,
které se koná
dne 15. 3. 2012
od 18.00 hodin
ve velkém sále KKC Přeštice,
Masarykovo náměstí.
Město Přeštice vyhlašuje
diskuzní téma
pro měsíc březen
Dáváte přednost elektronickým knihám
před klasickými?
Svůj názor k tématu můžete vyjádřit
v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách www.prestice-mesto.cz
PŘEŠTICKÉ NOVINY
BŘEZEN
2
Informace Městského úřadu
Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc leden 2012
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo
zjištěno strážníky 124 událostí.
Celkem bylo zjištěno 27 přestupků, 25 řešeno
blokově, 2 oznámeny správnímu orgánu.
• 1x zadržen pachatel podezřelý ze spáchání
trestného činu – nebezpečné pronásledování,
který byl omezen na osobní svobodě, aby bylo
zamezeno jeho útěku a k zajištění důkazů,
předán dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR
• zjištěn vrak vozidla v ul. Karlova, po vylepení
výzvy byl provozovatelem odstraněn
• proveden odtah vozidla zn. Ford, které tvořilo
v ul. Hlávkova překážku silničního provozu
• provedeny 2 výjezdy na potulující se psy
– 3 odchyceni a předáni do městské záchytné
stanice
• v měsíci leden: provedeno 6 akcí na neosvětlené cyklisty, zvýšen dohled nad veřejným
pořádkem na odboru sociálních věcí a zdravotnictví při výplatě sociálních dávěk, na žádost
MěÚ byla 2x provedena asistence hlídky MP
jako nezúčastněné osoby při kontrole městských bytů
• na území města nalezeno: 1x pánské jízdní kolo, 1x peněženka s průkazkami místních
organizací a 2x občanský průkaz, vše předáno
na městský úřad nebo samotným občanům
• na žádost HZS Přeštice bylo provedeno dne
27. 1. usměrňování dopravy z důvodu ohrožení
její bezpečnosti a plynulosti při kácení stromů
v areálu MŠ Dukelská a dne 13. 1. zajištění
uzavření otevřeného okna věže kostela v době
hustého sněžení a možného způsobení škody na
jeho vnitřním zařízení
• 6x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu,
narušení veřejného pořádku, rvačky: dne 5. 1.
v 8.00 h na neznámého muže, který v ul. Husova obcházel vchody panelových domů a snažil
se dostat dovnitř, dne 6. 1. ve 22.05 h – hluk
v ul. Krátká dvanáctičlennou skup. mladíků,
dne 12. 1. v 17.37 h – obtěžování občanů hlasitým křikem skup. mladistvých v ul. Husova,
dne 13. 1. ve 23.45 h - nalezen ležící podnapilý
mladík z Přeštic v ul. Mlýnská, dne 20. 1. ve
20.45 h – na Tř. 1. máje převrátili tři mladíci
plastový kontejner na domovní odpad a dne
22. 1. ve 3.33 h – výjezd na rvačku do domu
v ul. Nepomucká – vše vyřešeno na místě
Z další činnosti uvádím:
• Dne 8. 1. v 1.30 h bylo oznámeno hlídce
napadení řidiče taxislužby třemi mladíky v ul.
Jungmannova před barem Krijcos. Řidič byl
V obci Skočice se 15. prosince nalezli
u rybníka zatoulaní psi
odvezen záchrannou službou na ošetření a zjištění mladíci jsou prošetřováni Policií ČR z jeho
napadení.
• Dne 12. 1. v 17.11 h provedla hlídka ve spolupráci s Policií ČR šetření po muži, který platil
v prodejně Penny Market v Přešticích padělanou
bankovkou v hodnotě 100 Euro. Muž z Přešticka byl vypátrán a v současné době je Policií ČR
prováděno ve věci další šetření.
• Dne 28. 1. ve 4.39 h hlídka vyjela na oznámení ženy, která má být obtěžována před provozovnou Tipsport baru. Na místo do ul. Husova dorazila hlídka MP do jedné minuty a zde
zadržela mladíka z Plzně, který již delší dobu
pronásleduje svoji bývalou přítelkyni žijící nyní
v Přešticích. Mladík, který je podezřelý ze spáchání trestného činu nebezpečné pronásledování, byl na místě předán hlídce Policie ČR k dalšímu opatření.
• Dne 28. 1. ve 20.51 h byla oznámena dopravní
nehoda na Masarykově nám., kde došlo k přeražení stromu u autobusových zastávek. Jelikož
řidič na místě zanechal přední registrační značku, nebylo jeho zjištění již složité. Věc na místě
předána skupině dopravních nehod k došetření.
• Dne 29. 1. v 0.07 h vyjížděla hlídka MP společně s Policií ČR na údajnou rvačku na křižo-
Zápis do Mateřské školy
v Horšicích
proběhne ve čtvrtek 5. 4. 2012
od 13 do 16 hodin.
Rodiče si donesou rodný list dítěte.
V naší malé školce můžeme nabídnout
klidné rodinné prostředí,
výuku anglického jazyka a kroužky flétniček
a dovedných rukou.
Na všechny se moc těší učitelky Jarka a Dana
Zlatý retriever, pes, stáří asi 4 roky.
Pravděpodobně Americký pitbulteriér, fena,
bíločerné barvy, stáří asi 6 let
Občanské sdružení zdravotně
postižených Přešticko
1952-2012 60 let organizace
Při této příležitosti se uskuteční
slavnostní výroční členská schůze
dne 9. 3. 2012 od 14.00 hodin
ve velkém sále sokolovny v Přešticích.
Srdečně zveme všechny svoje členy
Výbor organizace
Od 13. 2. byla po celý týden v konferenčním sále KKC ke zhlédnutí překrásná výstava fotografií pana Václava Sklenáře. Autor
zachytil zajímavá, netradiční místa a zákoutí
nám dobře známé Šumavy.
(red)
Pozvánka na konferenci
Dne 05. 1. 2012 v Přešticích v ul. V Háječku
nalezen pes, německý ovčák, barvy černé, stáří cca 3 roky, v dobrém stavu, hodný a přítulný. Umístěn v záchytné stanici města Přeštice,
ul. V Háječku.
V letošním roce si vlastivědný sborník jižního Plzeňska „Pod Zelenou Horou“ připomíná hned dvojité výročí. A to 80 let od svého
založení a 15 let od polistopadového obnovení.
Zatímco původní podoba sborníku, vydávaného jako školní časopis učitelskou obcí bývalého politického okresu Přeštického, vycházela
v rozmezí let 1932–1943 až do úředního zastavení německými okupanty, současný čtvrtletník
svého předchůdce délkou existence již předběhl. Je to zásluhou všech, kteří se na jeho tvorbě
a vydávání spolupodílejí. Ale bez přízně a podpory těch, kteří „Zelenou Horu“ čtou, využívají,
nebo jí prostě jen udělají radost svým blízkým,
by to nedávalo žádný smysl.
U příležitosti kulatých jubileí bývá dobrým
zvykem ohlédnout se trochu zpátky a bilancovat. Ale zároveň je nutné zadívat se také do
budoucna, jak přizpůsobovat zaměření časopisu nárokům a úrovni jeho dnešních čtenářů.
Oba tyto póly se bude snažit svým programem naplnit konference „Regionální periodika
– pramen poznání místní historie a kultury“,
která proběhne ve dnech 27.-28. března 2012
v Přešticích. Připravují ji společně Kulturní
a komunitní centrum Přeštice a Kulturní informační centrum Nepomuk s oběma vydavateli
sborníku Městy Nepomuk a Přeštice a ve spolu-
práci s občanskými sdruženími Aktivios a Pod
Zelenou Horou. Nad celou akci převzal záštitu Plzeňský kraj prostřednictvím pana radního
pro kulturu Václava Koubíka a odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu. Již nyní se
lze například těšit na referát „Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace“,
s nímž vystoupí zástupce Historického ústavu
AV ČR, na příspěvek mapující ochranu kulturního dědictví Plzeňska v zatím běžně nedostupném Atlase krajiny ČR, či na přiblížení
osobnosti prvního redaktora „Zelené Hory“,
hudebního skladatele Jaroslava Bradáče,
z pohledu etnologa.
Pořadatelé uvítají, když se konference zúčastní vydavatelé podobně laděných periodik, historici, archiváři, muzejní pracovníci, regionální
profesionální i amatérští badatelé, kronikáři,
učitelé a studenti s referáty nebo diskusními
příspěvky na dané téma. Samozřejmě že zvláště vítáni budou mezi účastníky naši pravidelní
i příležitostní čtenáři a dopisovatelé. Součástí
konference by měl být i večerní diskusní kulatý
stůl a odborná exkurze po historických památkách v okolí Přeštic a Nepomuku.
Zájemci o vystoupení, účast na konferenci
a exkurzi si mohou stáhnout a vyplnit přihlášku
na http://www.kzprestice.cz Věra Kokošková
vatce ul. Nepomucká x Rybova x Tř. 1. máje.
Napadený muž pouze okřikl skup. čtyř mladíků, aby nekopala do reklamních cedulí a jeden
ze skup. jej poté napadl. Tento mladík z Přešticka je nyní podezřelý ze spáchání trestného
činu ublížení na zdraví, neboť napadený muž
byl s těžkým poraněním odvezen záchrannou
službou na ošetření do FN Plzeň. Věc si na místě převzala dle věcné příslušnosti Policie ČR.
Pavel Hošťálek,
vedoucí strážník Městské policie Přeštice
Stopy po dopravní nehodě na Masarykově
náměstí ze dne 28. 1. 2012.
Nepřehlédněte
*Rada města rozhodla, že se město
– připojí k ekologické akci „Hodina Země“
v sobotu 31. 3. 2012 v čase 20.30-21.30 vypnutím či ztlumením osvětlení přeštického chrámu
NPM. www.youtube.com.watch?v=IMpOqJQ
PLCI&feature=youtu.be
– symbolicky účastní vzpomínkové akce
letos k 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu vyvěšením tibetské vlajky
na radnici dne 10. 3. 2012.
*Rada zvažuje smluvní pronájem či koupi
měřiče rychlosti vozidel
*v dotovaném projektu „Čistá Berounka“
bude brzy pokračovat rekonstrukce části kanalizační sítě – v ulicích Hlávkově (Pohořko),
Mlýnské, od Veleslavínovy k Nepomucké.
Budeme Vás informovat, jakmile budeme znát
přesný postup a termín prací, jimi vyvolaná
omezení.
*v březnu předáme dodavateli staveniště
k výstavbě a vybavení nové úpravny vody (vedle současné budovy úpravny v Háječku).
*Od 1. 4. se i v našem městě spustí systém
IDP – integrovaná doprava Plzeňska, informace
i Plzeňskou kartu získáte v KKC Přeštice.
*Stavebníkům ulehčí shánění podkladů pro
stavební řízení systém hromadného podání
žádosti o vyjádření k existenci sítí příslušným
správcům zaváděný na odboru výstavby MěÚ.
*V září minulého roku jsem za naše sportovce
gratuloval fotbalistům Viktorie Plzeň k postupu
do Ligy mistrů. Po několika měsících jim děkuji za výkon, kterým potvrdili, že do Evropy právem patří. Klobouk dolů před jejich výkonem
a přístupem v závěrečné dvouhodinové bitvě
s FC Schalke 04.
Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Sledujte
www.kzprestice.cz
PŘEŠTICKÉ NOVINY
BŘEZEN
Společenská kronika
Blahopřejeme k životním výročím.
VÝROČÍ
81 let
Anna JANČÍKOVÁ
82 let
Josef KALČÍK
Marie PETRÁŠOVÁ (Zastávka)
83 let
Marie BOUŘILOVÁ (Žerovice)
Josef JÍLEK (Žerovice)
Jaroslav BĚL (Skočice)
86 let
Marie PEXOVÁ
Josef BRKL
87 let
Bohumila KRÁLOVÁ
Karel TUŠEK
89 let
František MEDEK
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví
a pohody do dalších let.
ÚMRTÍ
Růžena ŠOBROVÁ
Jiří POZLER
Josef SEDLÁČEK
Karel PĚCHOUČEK
Božena MEDKOVÁ
(1926)
(1954)
(1927) Skočice
(1935) Skočice
(1915)
Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za
záchranu života naší dcery Barborky dne
25. ledna 2012 ve večerních hodinách, zejména posádce záchranné služby v Přešticích,
která zasahovala ve složení MUDr. Martin
Straka, zdr. sestra Dagmar Štěpánková a řidič
záchranář Robert Vodička, a posádce letecké
záchranné služby MUDr. Lanzerdorfovi a zdr.
sestře Špalkové. Stejný dík patří i dispečerce na
tísňové lince 155 Veronice Jindrové, která nás
vedla první pomocí před příjezdem záchranné
služby. Jen díky jejich rychlému zásahu, profesionálnímu přístupu a obrovskému nasazení
se naše dcera po uzdravení na JIRP dětského
oddělení FN Plzeň-Lochotín opět těší plnému
zdraví. Všem děkují vděční rodiče Dolejšovi
3
Blahopřání k 85. narozeninám
85. narozeniny oslavila dne 12. 2. paní
Jiřina Kašparová z Přeštic a dne 17. 2. pan
Jaroslav Stehlík též z Přeštic, mnohaletý
člen místního sboru dobrovolných hasičů.
Oběma oslavencům osobně poblahopřál a do
dalších let popřál hlavně hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody v kruhu svých nejbližších
2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.
Blahopřání k 75. narozeninám
Pan Jaroslav Holý
oslavil 75. narozeniny
Ve středu 15. února 2012 oslavil 75. narozeniny pan Jaroslav Holý. Přeštický občan
a dlouholetý sportovec tělem i duší se významně podílel svojí prací na formování sportovního
a tělovýchovného odvětví v Přešticích.
Jeho největší sportovní láskou byl a stále zůstává – fotbal. Za Přeštice hrál a řadu let
i jako trenér předával zkušenosti další generaci fotbalistů. Pracoval také jako metodik, a to
nejen ve fotbalovém oddílu, ale také ve výboru Tělovýchovné jednoty Přeštice, kde později
pracoval i v jiné funkci. Právě ale fotbal je a na
základě osobních setkání s panem Holým a dis-
kuzí vedených často s humorem jsem přesvědčen, že opravdu pořád bude, jeho vášní. Chtěl
bych mít jeho neutuchající optimismus a víru
ve stále lepší výkony hlavně plzeňské Viktorie
a také národního mužstva.
Chtěl bych panu Holému poděkovat především jménem bývalých sportovců za jeho práci
ve prospěch přeštického fotbalu a tělovýchovy.
Do dalších let mu přeji hlavně zdraví, štěstí,
pohodu a stále stejný optimismus, a to nejen
v souvislosti s fotbalovým děním.
Luboš Štych
zastupitel města Přeštice
2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark
s oslavencem panem Jaroslavem Stehlíkem.
Blahopřání k 80. narozeninám
Oslavenec pan Jaroslav Stehlík se svojí
manželkou a svými dětmi.
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice
Blahopřání k 90. narozeninám
Dne 5. 2. oslavila své 90. narozeniny paní
Slávka Ulrichová z Přeštic–Zámostí. Za Město
Přeštice jí byla předána květina a blahopřání.
V únoru oslavily své jubilejní 80. narozeniny dvě naše spoluobčanky ze Žerovic – dne 13. 2. paní Jiřina Hrubá a dne
22. 2. paní Marie Jílková. Obě oslavenkyně osobně navštívil a popřál jim do dalších
let hodně zdraví, štěstí, pohody a optimismu
2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Dne
21. 2. oslavila své 80. narozeniny paní Božena Horová z Přeštic. Všem těmto oslavenkyním byla předána květina a blahopřání.
Své jubilejní 80. narozeniny oslavil dne
10. 2. také pan Václav Skála z Přeštic, mnohaletý zaměstnanec jednoho z někdejších
největších přeštických závodů „Západočeské cihelny Stod, závod Přeštice“. V den jeho
narozenin jej navštívil a do dalších let popřál
především hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody rovněž 2. místostarosta.
Chtěli bychom touto cestou popřát našemu
dědovi, Josefu Fornouzovi z Přeštic, který
dne 28.03.2012 oslaví kulaté osmdesáté narozeniny, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady do dalších let. Všechno
nejlepší přeje rodina.
Gratulace
Občanka Přeštic, paní Marie Ausbergerová,
která se dožívá 90 let, dostala osobní gratulaci
od prezidenta Václava Klause.
Spolek pro záchranu památek Přešticka, Dům
historie Přešticka a Kulturní a komunitní centrum Přeštice přejí uměleckému knihaři, hudebníku a občanu města Přeštic Bedřichu Zákosteleckému vše nejlepší k jeho 70. narozeninám.
Blahopřání
k úctyhodnému výročí
Své úctyhodné 93. narozeniny oslavil dne
1. 2. pan Vojtěch Pluhař ze Skočic. Vedení Města Přeštice přeje panu Pluhařovi do
dalších let především mnoho zdraví, pohody
a spokojenosti.
Pan Josef Fornouz s pravnučkou Elenkou.
Dne 11. 2., přesně v den 90. narozenin, navštívil 2. místostarosta naši spoluobčanku
paní Marii Levorovou z Přeštic. Do dalších
let popřál paní Levorové především pevné
zdraví, mnoho radosti, štěstí a pohody v kruhu své rodiny. Paní Levorová velice poutavě
vyprávěla o mnohém ze svého života... S velkou láskou vzpomínala na svého manžela,
uznávaného přeštického architekta.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Kultura a umění
březen 2012
2. 3. 2012 od 10.00 hodin: Univerzita 3. věku
Místo konání: multimediální učebna
Pořadatel: MAS Aktivios
 3. 3. 2012 od 8.30 hodin: Výroční schůze
MO Rybářů
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: Rybáři Přeštice
 3. 3. 2012 od 14.00 hodin: Maškarní ples
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: Junák Přeštice
 5. 3. 2012 od 8.30 a od 10.00 hodin: Staré
pověsti české II. – J. Přeučil + E. Hrušková
Školní představení
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
 6. 3. 2012 od 14.00 hodin: Maškarní zumba
pro děti
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: DDM, KKC Přeštice
 8. 3. 2012 od 19.00 hodin: Cestou necestou
s Miroslavem Donutilem
Vyprávění, scénky, vtipy a historky oblíbeného
herce, doprovázené písničkami.
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 220 Kč
Předprodej: IC Přeštice

Pletení z pedigu
V pátek 3. 2. 2012 se sešly ženy z Horní
Lukavice, které mají zájem o pletení z pedigu,
aby se zdokonalily v technice pletení. Výsledkem jejich snažení byly různé praktické doplňky a dekorace.
Pedig okouzlil všechny přítomné svými možnostmi. Bylo krásné sledovat, jak se z tak prostého materiálu dají vytvořit nejrozmanitější
předměty.
BŘEZEN
 10. 3. 2012 od 19.00 hodin: Kolovečtí ochotníci – „Katka a bude z ní matka“
Svěží komedie z manželského života…místy
s erotickým nábojem od autora Martina Volfa.
Divadelní ochotnické představení
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
 11. 3. 2012 od 14.00 hodin: Posezení
s dechovkou – Malá muzika Nauše Pepíka
K tanci a k poslechu zahraje oblíbená dechová
hudba.
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: IC Přeštice
 16. 3. 2012 od 10.00 hodin: Univerzita 3. věku
Místo konání: multimediální učebna
Pořadatel: MAS Aktivios
 22. 3. 2012 od 17.00 hodin: Vítání jara
Vystoupení tanečního oboru při ZUŠ Přeštice.
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
 25. 3. 2012 od 9.00 hodin: Nedělní jóga
s Mílou Mrnuštíkovou
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
 27. -28. 3. 2012 od 9.00 hodin: Vlastivědná
konference sborníku Pod Zelenou Horou
Místo konání: velký sál, malý sál KKC
Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice
30. 3. 2012 od 10.00 hodin: Univerzita 3. věku
Místo konání: multimediální učebna
Pořadatel: MAS Aktivios
 31. 3. 2012: Slavnostní otevírání řeky Úhlavy
Místo konání: loděnice Přeštice
Pořadatel: KČT Úhlava, TOM Úhlava

Zápisy do MŠ
zřizovaných městem Přeštice
pro školní rok 2012/13
MŠ Přeštice, Dukelská 959:
čtvrtek 5. 4. 2012 od 8 do 15 h
MŠ Přeštice, Gagarinova 202:
čtvrtek 5. 4. 2012 od 8 do 15 h
MŠ Skočice:
úterý 3. 4. 2012 od 15 do 16.30 h
K zápisu si rodiče přinesou svůj
průkaz totožnosti, rodný list dítěte,
potvrzení od dětského lékaře
o povinném očkování dítěte
a vyplněnou žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.
V den zápisu bude v přeštických
mateřských školách zároveň
probíhat den otevřených dveří
a hravé aktivity
pro budoucí školáčky.
Mgr. Dana Hanušová,
vedoucí OŠKPP
4
TIP na výlet
Program na měsíc březen 2012
2. 3. PÁ: ZBIROH
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně v 8.20
do Zbiroha (906). Zpět ze Zbiroha 14.51 do Plzně, z Plzně 16.10 do Přeštic.
TRASA: Zbiroh ČD – zámek – Čertova skála
– Pod Bukovem – Kařez – Zbiroh ČD
Možno navštívit zámek – výstava Templáři
v Čechách, autoportrét Leonardo da Vinci
(16 km vede J. Hošek)
10. 3. SO: VALCHA – PLZEŇ
Vlakem z Přeštic 7.14 na Valchu (7.36). Zpět
z Plzně 15.02 do Přeštic.
TRASA: Valcha – Nová Hospoda – Vochov
– Malesice – Radčice – Čertova kazatelna
– Plzeň
(16 km vede V. Čermák)
17. 3. SO: NA TANEČEK
Vlakem z Přeštic 8.43 do Borov.
TRASA: Borovy – Nezdice – Taneček – Zelené – Zálesí – Černá skála – pod Březníkem
– Příchovice – Přeštice
(16 km vede J. Hanzlíčková)
24. 3. SO: CHOTĚŠOV – KŘÍŽOVÝ VRCH
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.09 do
Chotěšova. Zpět z Chlumčan 15.22 do Přeštic
i do Plzně.
TRASA: I. Chotěšov – Vstiš – Bayerův důl
– Dnešice – Chlumčany
II. Chotěšov – Křížový vrch – Černotín –
Chlumčany
(16 km vede V. Borobvcová)
31. 3. SO: ŠVIHOV – PŘEŠTICE – od 13
hod „otevírání Úhlavy“
Vlakem z Přeštic 8.43 do Švihova (8.59).
TRASA : Švihov – Červené Poříčí – Stropčice
– Nezdice – Lužany – Příchovice – Přeštice
(14 km vede V. Řežábek)
31. 3. sobota od 13 hodin pořádají přeštičtí vodáci na KČT „Otevírání Úhlavy“. Na
závěr pochodu se můžeme této akce zúčastnit.
Občerstvení zajištěno.
PROGRAMOVÁ SCHŮZE SE KONÁ VE
VELKÉ KLUBOVNĚ HOTEL SPORT ve
čtvrtek 15. března 2012 v 17.hodin
Změna programu vyhrazena!
Mateřská škola v Horšicích pořádá
dětský maškarní karneval
dne 4. 3. 2012 v hostinci „U Knaizlů“ od 14 hodin.
Čeká vás bohatá tombola. K tanci a poslechu budou hrát opět manželé Květoňovi,
se kterými se můžete těšit nejen na tanec, ale i na spoustu soutěží.
Srdečně Vás všechny zvou učitelky Mateřské školy v Horšicích.
Historie na pokračování
– První tábor českých junáků
A.B. Svojsík si byl vědom, že k prosazení
skautingu je nejlepší propagací důkaz, a proto
se rozhodl uspořádat skautský tábor. Aby dokázal, že junácká výchova se hodí pro pražskou
i mimopražskou mládež, vybíral si hochy ve
stáří od 11 do 18 let v různých školách a různých městech. Bylo třeba obstarat si táborový inventář a především přesvědčit rodiče, že
o jejich děti bude dobře postaráno. S materiální
stránkou mu pomohla Zemská komise, která
věnovala 300 Kč. Z této částky byl zakoupen
kuchyňský inventář, potřebné pracovní nářadí,
odborná skautská literatura a dvoukolový vozík.
Stanová plátna a potřeby pro sport a tělocvik
byly zapůjčeny.
Celá výprava čítající 15 hochů se vydala na
cestu 13. července 1912 a putovala pěšky k hradu Lipnici, kde v blízkosti Vorlovské myslivny
postavili tábor. Cesta trvala čtyři dny s nákladem daleko přesahujícím 300 kg, který byl
naložen na dvoukolovém vozíku.
Lesním správcem v těch lesích byl Svojsíkův
tchán, a proto zde byli skauti příznivě přijati
a měli dostatek tyčkoviny na táborové stavby
i pálení. Blízko byla i voda na pití a koupání, směli si trhat lesní plodiny, chytat pstruhy
a táborovou kuchyni zpestřovali i divocí králíci, které Svojsík střílel, nebo jim byly dodáni
z myslivny. Blízko bylo i do Bratroňovic, Humpolce nebo Lipnice na nákup.
Všechny tyto okolnosti vedly Svojsíka
k tomu, že zde tábořil o všech dalších prázdninách až do roku 1918.
První skautský tábor měl pět stanů, kuchyni,
sklep, kůlnu na dříví, můstek přes potok a hloubenou studánku.
Průběh tábora byl zdařilý, byl navštěvován
učiteli i zájemci z okolí a rodiči junáků. Jak
píše Rudolf Plajner: „ Ledy nedůvěry byly definitivně prolomeny a nic již nemělo stát v cestě
přijetí a rozšíření skautingu.“
Příště: Jak se do skautingu zapojily dívky
A teď trochu současnosti. Rádi bychom vás
pozvali na Dětský maškarní karneval, který se bude konat v sobotu 3. března 2012
od 14. hod, tentokrát v sokolovně. Přiveďte
své děti a přijďte se s nimi pobavit, rádi vás
uvidíme.
A už teď bychom vás rádi pozvali na naši
skautskou výstavu do Domu historie Přešticka,
která bude přístupná v průběhu dubna.
Jájina
®
www.janperi.cz
éištøní peĆí
PŘEŠTICKÉ NOVINY
V koncertním sále ZUŠ Přeštice
se v pátek 10. 2. 2012 konalo
okresní kolo pěvecké soutěže
Základních uměleckých škol. Soutěž zahrnovala jak zpěv sólový, tak i komorní v různých věkových kategoriích, a zúčastnili se jí
zpěváčci ze ZUŠ Přeštice, ZUŠ Dobřany, ZUŠ
Stod a ZUŠ Blovice. Žáci ZUŠ Přeštice obsadili velmi pěkná umístění ve všech kategoriích.
V nejmladší kategorii sólového zpěvu získala
1. místo Karolína Mourková. 1. místo s postupem do krajského kola bylo uděleno Jakubovi
Písařovi a Marii Hofmanové. Sourozenci Alena a Aleš Trachtovi obsadili 2. místo. Zástupci
starších kategorií slavili také úspěchy. Štěpánka
Jílková a bratři Luboš a Štěpán Mrázovi získali
1. místo s postupem do krajského kola a Kateřina Kapounová 1. místo bez postupu.
V druhé polovině proběhla soutěž v komorním zpěvu a z přeštické ZUŠ postoupili do
krajského kola dua Marie Hofmanová s Alenou Trachtovou, Štěpánka Jílková s Kateřinou
Kapounovou a Luboš Mráz se Štěpánem Mrázem.
O čtyři dny dříve, v pondělí 6. 2. 2012, proběhla soutěž Základních uměleckých škol
v Dobřanech ve hře na dechové nástroje dřevěné a žesťové. Ve 3. kategorii zobcových fléten
získala Natálie Štychová a Alena Trachtová
3. místo, ve 4. kategorii obsadily 3. místo Magdalena Benešová a Andrea Waltová a v nejstarší, 5. kategorii, si odnesla Karolína Netušilová
čestné uznání. Renata Pluhařová z 2. kategorie
a Irena Bachová ze 4. kategorie získaly 2. místo ve hře na příčnou flétnu, dále Luboš Mráz
obdržel 2. místo ve hře na klarinet a Štěpán
Mráz 2. místo ve hře na saxofon. Mezi nejúspěšnější žáky naší školy se zařadili Adam Brada,
který získal ve hře na trubku 1. místo s postupem, Tomáš Brabenec ve hře na baryton získal
1. místo s postupem a Václav Květoň ve hře na
saxofon obdržel taktéž 1. místo s postupem do
krajského kola. V letošním roce proběhne i soutěž ve hře na bicí nástroje, kde nás v krajském
kole budou reprezentovat Tomáš Brabenec,
Daniel Pluhař a Richard Pluhař. Všem soutěžícím děkujeme za dosavadní reprezentaci školy
a postupujícím držíme palce v kole krajském.
Za ZUŠ Přeštice Marie Mikulková
Hudební večer v Cis dur,
aneb koncert k sedmdesátinám
Bedřicha Zákosteleckého
Významného jubilea se letos dožívá bývalý
profesor plzeňské Konzervatoře pan Bedřich
Zákostelecký, který v současné době žije v Přešticích, kde má i svoji dílnu, v níž dělá knihvazačství, různé upomínkové předměty z kůže
a další krásné věci. Každý správný muzikant ví,
že stupnice Cis dur má sedm křížků a zrovna
takového počtu letos dosáhne i pan Zákostelecký. Oslaví totiž sedmdesátiny a proto je takto
nazván i hudební večer, věnovaný k jeho narozeninám. V programu vystoupí vesměs žáci
pana Zákosteleckého, kteří jsou v současnosti činnými hudebníky po celé naší republice.
Na klarinet se vám představí František Bláha
– 1. klarinetista České filharmonie, Václav
Hruška – profesor na Konzervatoři v Českých
Budějovicích, Robert Pacourek – učitel ZUŠ
v Praze, Milan Srb – 1. klarinetista DJKT
v Plzni a Radek Žitný – učitel ZUŠ v Písku. Na
klavír je doprovodí Jindra Jandová, Jitka Zábranová a Gabriela Molová. Dále se vám představí
František Spurný, který je také spjat s plzeňskou
Konzervatoří a MUDr. Martin Gregora – poslanec Parlamentu České republiky. Koncert se
uskuteční 23. března 2012 v 17.00 hod. v sále
Základní umělecké školy v Přešticích a všichni
jste srdečně zváni.
Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ Přeštice
Dobrovolně po škole
Odpoledne mohou děti v Přešticích rozvíjet nadání a schopnosti v ZUŠ a DDM. Také
základní škola umožňuje odpolední zájmovou
činnost (zcela bezplatně nebo jen za „symbolický“ poplatek).
Každou středu se scházejí malí zpěváčci
u paní učitelky Evy Kučerové. Pilně nacvičují v pěveckém kroužku, aby se pak s chutí
předvedli na vystoupeních souboru Skaláček.
Hudební kroužek se vzhledem k velkému počtu
přihlášených schází v úterý, ve čtvrtek i v pátek.
Pod vedením paní učitelky Vlasty Holé je může
veřejnost slyšet jako Přeštické flétničky. Oba
soubory každoročně připraví vánoční a jarní
koncert, na požádání ochotně vystupují nejen
v adventním čase, ale též v průběhu školního
roku. Dramatický kroužek každoročně potěší kamarády ze školy i nejmenší diváky z MŠ
(i okolních MŠ a ZŠ) nastudováním pohádky
či hry. Malí herci zvládnou vždy v květnu díky
trpělivosti Mgr. Dany Mrskošové a Mgr. Danuše Velíškové (a díky pomoci paní Sýkorové
– „dvorní“ kostymérka a tvůrce kulis) během
dvou dnů čtyři dopolední představení a na závěr
podvečerní pro „dospěláky“. Děti rády vystupují i jindy, najde-li se vhodná příležitost.
Mezi děvčaty je zájem o kroužek Cvičení při
hudbě. Každé úterý přicházejí odpoledne do
tělocvičny, aby se pod dohledem paní učitelky Jitky Schluckové zdokonalovaly. Společně
vystupují na různých akcích. V letošním školním roce se nejlepší dívky poprvé účastnily
okresního přeboru v aerobiku jednotlivců. Na
škole pracuje rovněž zdravotnický kroužek,
který vedou Mgr. Anna Bezděková a Mgr. Jaroslava Kozlová. Získané dovednosti a vědomosti
pravidelně uplatňují v okresním a následně též
krajském kole soutěže HMZ. Na jaře se pravidelně účastní nejobratnější a nejšikovnější žáci
okresního kola Dopravní soutěže ml. cyklistů.
Připravují se v Kroužku dopravní výchovy. Na
závěr své činnosti podniknou s paní učitelkou
Olgou Vizingrovou cyklistický výlet. Zatím
„nejmladší“ na škole je Kroužek cvičení řeči.
Má však hodně zájemců, kterým se odpoledne věnují paní učitelky Lenka Plachá a Jindra
Radová.
Žáci školy se během školního roku účastní
mnohých akcí a soutěží, na kterých je doprovází učitelé nejen dopoledne a odpoledne, ale
i v sobotu.
Mgr. Hana Černošková
BŘEZEN
5
Milí lidé, přináším Vám světlo
do vašeho života
Milí lidé, přináším Vám světlo do vašeho života, láskyplné poselství a naději v lepší
budoucnost a existenci nás všech.
Všichni vidíme a slyšíme, co se kolem nás
neustále děje. Nešťastné náhody, katastrofy,
které přibývají, politické změny a další nepříjemné situace, které chtě nechtě nás všechny
ovlivňují a vyvolávají v nás emoce, kterým se
člověk v téhle dnešní uspěchané době, světa
lži a přetvářky, jen tak lehce neubrání. Teď je
právě ten čas, kdy máme všichni možnost s tím
něco udělat. Copak vy jste spokojení s tím, co
se kolem nás děje? Většina z nás si stěžuje,
komentuje události, ale nic to nevyřeší. Čím
víc se tím zaobíráme, tím tyto věci jen umocňujeme naším negativním myšlením a emocemi. Svět potřebuje změnu! Změnu k lepšímu
nás všech! Je zapotřebí pozitivního myšlení,
abychom něco společně změnili, neobviňovat
svět, ale každý musí začít sám u sebe, takříkajíc zamést si nejdříve před svým vlastním prahem a nesoudit druhé. Zaměřit se spíše na to, co
chceme a nezabývat se stále tím co nechceme.
Podle vesmírného zákona přitažlivosti totiž platí, jaké myšlenky vysíláme, takové se nám pak
vrací. Pokud jsou negativní, dějí se negativní
věci, pokud myslíme pozitivně, pak můžeme
očekávat pozitivní výsledky. Příklad manifestace s myšlenkou Nechceme válku! je negativní.
Akorát si ji tímto výrokem přivoláváme, správně pozitivně by tedy mělo znít Chceme mír!
Lidé by se měli dobře naučit rozlišovat tyto
myšlenky a zvažovat jejich smysl. Také materialistické pojetí světa v dnešní moderní době
převládá a lidé zapomínají a vytrácí se z jejich
vztahů cit a láska. Naopak se prohlubuje závist
a přílišné lpění na majetku, které nás může
jednoho dne úplně zaslepit a zničit tu pravou
duchovnost člověka, kterou jsme kdysi měli.
Zanedlouho naše planeta Země ukončí proces
převibrování do vyšší dimenze, očistí se od veškerého negativismu a začne nová éra lidstva pro
ty, kteří se stihnou pozitivně přeladit na stejnou
vysokovibrační frekvenci jako planeta Země.
Tato událost je také spojována s koncem světa. V tomto novém lepším světě budou žít lidé,
kteří si projdou transformací vědomí a budou
tak žít v lásce, harmonii, bez bolesti, v naprosté svobodě, nikým neovládáni. Transformace
lze dosáhnout očištěním se od negativních věcí
například v meditaci nebo podobných praktikách. Ostatním se jejich svět nijak výrazně
nezmění, spíše bude přibývat katastrof, nemocí, bolesti a strachu, manipulace lidí, cit a láska postupně vymizí, pro někoho mohou však
nastat i krušnější časy. Je to tedy jen a jen na
vás, kterým směrem se vydáte, máte to ve svých
rukou, co si zvolíte! Myslete také na vaše děti
a jejich budoucnost. Všichni si přece přejeme
k narozeninám, k vánocům zdraví, štěstí, lásku.
Právě teď nadešel čas vzít pevně svůj život
do rukou a jít si za tím až do cíle. Na trhu se
objevuje více a více literatury s touto tématikou,
čtěte, slyšte a naslouchejte své srdce. Vyřčená
proroctví Mayů, Toltéků a dalších se začínají
naplňovat. Taktéž nespočet písní, které známe
z hudební scény, se nám snaží již léta naznačit
svými texty, že existuje lepší svět. Lidé si většinou řeknou, to je pěkná písnička, avšak neposlouchají co říkají a jaký smysl dávají tato slova. Proto nebuďte hluší, otevřete oči a odkryjte
toto tajemství života, které už poznalo několik
milionů lidí na celém světě a stále jich přibývá.
Všeříkající texty písní našeho božského Karla
Gotta, nebo např. Petra Koláře a dalších, vás
mohou též nasměrovat ke změně myšlení.
Tak jako symbolizující rozsvícené svíčky
na adventním věnci prosvětlují temnotu, pojďme společně odstranit všechno zlo a pozvat do
našeho života lásku, dobro, štěstí, mír.
Připojuji vlastní verše:
Odkryj ten závoj tmy z našich myslí,
odhal ten stín z našich srdcí,
světlo žene zář, odžene tu zášť,
překonáš ten sráz, protrhneš tu hráz
a ukážeš svou krásnou tvář.
Zažehni tu božskou jiskru, kterou v sobě máš
a najdeš tu pravou lásku, která dříme v každém
z nás.
Nech se vést svým citem, naplní tě neskonalým
klidem,
přinese mír, štěstí a lásku všem lidem.
Jdi a poslechni své srdce, ukáže Ti více,
ukáže ti jiný krásnější svět!
Tak jdi a žij svou svobodu!
To jest cílem každého z nás!
V letošním roce Vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, lásku a též brzké probuzení nového
vědomí.
S láskou v srdci,
Štěpánka Lexová
Co přináší čtvrtletník
„Pod Zelenou Horou“
Jarní číslo letos jubilujícího XVI. ročníku sborníku „Pod Zelenou Horou“ zahajuje
životopisem prvního historika Přeštic (a také
prý „přeštického Vergilia“), kterého pro nás
objevil archivář Michal Tejček. Tento vzdělaný benediktin byl v 18. století téměř pětapadesát let svrchovaným správcem Přeštic a velmi
se zasloužil o jejich kulturní a sociální rozvoj.
Výčtem iniciativ, které se týkají záchrany našeho ovocnářského dědictví, pokračuje materiál
Dr. Evy Heřmanové ze čtvrtého čísla PZH roku
2011. Historii tří roupovských kaplí se věnuje
Dalibor Jan Tíkal. Neméně zajímavých památek
lidové architektury se týká pojednání Romana
Tykala, nazvané „Neznámá skupina polygonálních stodol z jižního Plzeňska“. Existenci a činnost Divadelního kroužku v Drahkově popsala
paní Jaroslava Bínová podle divadelní kroniky
čerstvý
Od března
KOZÍ SÝR
a fotodokumentace pana Františka Terče z Drahkova. Nejen Josef Hlávka, ale v našem regionu
působili i další méně známí dobrodinci, kteří by
neměli být zapomenuti. Jejich jména a zásluhy
zvěčnil ve svých záznamech učitel a spisovatel
Jaroslav František Urban. V archivech se leckdy dohledají zprávy, které si nezadají se současnou Černou kronikou. Několik jich pro naše
čtenáře vybral Bohuslav Šindelář. A za historií
svatojánských muzeí v Nepomuku se ve svém
příspěvku ohlédl Jiří Černý.
Věra Kokošková
PŘEŠTICKÉ NOVINY
BŘEZEN
6
1. ples základní školy Přeštice
V režii tří významných osobností města Přeštice Mgr. Josefa Šperla, Mgr. Nadi Květoňové
a Heleny Macháčkové spatřil světlo světa dne
11. 2. 2012 zcela nový projekt na oživení společenského života v Přešticích, 1. ples základní
školy Přeštice. Myšlenka uspořádat tento reprezentační ples vznikla u příležitosti 15. výročí otevření budovy 2. stupně ZŠ Na Jordáně
a chystaného 125. výročí otevření budovy školy
v Rebcově ulici. Jako každá nová událost, i tato
se rodila s obavami z přijetí, podpory a účasti
přeštické veřejnosti. Jak vyplynulo z několika
rozhovorů, největší komplikací při přípravě
plesu byly, jak je v dnešní době nepsaným pravidlem, finance. Opět se ukázalo, že sponzoring podobných akcí v současnosti je ve většině
případů záležitostí dobrých osobních vztahů
organizátorů akce s majiteli či vedoucími pracovníky oslovených firem. Je škoda, že výše
pronájmu jediného sálu, který je v Přešticích
využitelný k těmto účelům, spíše brání, nežli
podporuje konání akcí tohoto typu, které výrazně oživují kulturní dění v našem městě.
Před Vánocemi přinesl náš syn Marek ze školy informaci, že ZŠ Přeštice bude v únoru pořádat historicky první společenský ples. Jelikož
rádi tančíme, v lednu jsme zakoupili lístky. Překvapil nás velký zájem a s ním spojená poměrně malá možnost výběru místa v sálu z důvodu vyprodání většiny vstupenek. U vchodu do
přeštické sokolovny nás v den konání plesu
mile přivítali žáci 2. stupně ZŠ Přeštice. Ples
zahájil Mgr. Josef Šperl, ředitel základní školy Přeštice, společně s učitelkou 1. stupně ZŠ,
výbornou zpěvačkou a moderátorkou mnoha
hudebních akcí Mgr. Naďou Květoňovou, která celým večerem provázela. Po uvítání všech
hostů byl uveden první bod bohatého programu,
vystoupení mažoretek ZUŠ Přeštice. Taneční
parket se zaplnil ihned po zaznění prvních tónů
úvodních skladeb. Všichni se snažili přenést
rytmus známých písní do svých tanečních pohybů a odreagovat se od každodenních starostí. Je
příjemné, když se v jednom sále mohou potkat
bývalí spolužáci, kamarádi, členové různých
spolků a sportovních oddílů spolu se svými učiteli. Všichni společně jsme vzpomínali na léta
povinné školní docházky, na příhody úsměvné
i různé „průšvihy“. Zaznívala jména těch, se
kterými jsme zažili mnoho legrace, i těch, kteří se dnes nemohli plesu zúčastnit a společně
se s námi bavit na tanečním parketu či u baru.
Postupně se témata hovoru stáčela od minulosti k současnosti, a to k našim potomkům, kteří
právě navštěvují ZŠ Přeštice nebo se na školní
docházku teprve chystají. Z hovoru nás neustále vytrhával a k tanci vyzýval orchestr OKiii
band, v jehož čele stojí skvělý hudebník a učitel
ZUŠ Přeštice Dušan Rada. Ke zpestření plesu
nemalou měrou přispěla i dámská volenka spojená s koupí růže pro dámu a následně tancem
s květinou. Nechyběla ani bohatá tombola, jejíž
losování o dvanáct hlavních cen naplnilo sál
opravdu zvýšenou pozorností. Jako host plesu
několikrát vystoupil Josef Alois Náhlovský,
který jako bývalý učitel humornou formou
sděloval své rady a zážitky místním kolegům.
Pozornost především pánské části společnosti
upoutaly členky tanečního studia MODERN
Klatovy, které se objevily na tanečním parketu
s působivým půlnočním kankánem. I přes velké snahy prodloužit podařené plesové chvíle
o několik dalších hodin, či alespoň minut, jsme
se v brzkých ranních hodinách museli s reprezentačním plesem rozloučit, ovšem s konstatováním, že již nyní se velice těšíme na druhý ročník v roce 2013!
Mgr. Petr Valach, Ph.D.,
Mgr. Martina Valachová
PŘEŠTICKÉ NOVINY
BŘEZEN
Přeštice v čase – XXVIII.
7
Masopustní veselice v MŠ Dnešice
V ZŠ Na Jordáně se učí od září 1996, je to nejlepší škola, jakou kdy Přeštice měly. Budově školy
v Rebcově ulici je letos 125 let.
Původně Na Jordáně stál statek, vpravo dole je budova bývalého lihovaru.
Text a foto ing. Jiří Běl a archiv
Přeje přeinformovanost
neinformovanosti?
Co si budeme nalhávat ono umět číst a psát je
na třetí tisíciletí už trochu málo. Ovšem pozor,
stále je to základní gramotnost. Totiž předpoklad k tomu abychom získali další. Znám
i několik (jinak velmi vzdělaných) lidí, kterým činí problém psát tužkou a neumějí malou
násobilku. A na co taky. Jsou přeci počítačově
gramotní, finančně gramotní a i jinak gramotní. Tak co třeba taková informační gramotnost.
Někdy se mi zdá, že je až ke škodě mít mnoho informací. Ale co naděláme – držíme krok
s dobou. Například když jdeme k lékaři, vyhledáme diagnózu na internetu, vše prokonzultujeme s odborníkem, zkontrolujeme lékárníka.
Po přečtení desetistránkového návodu zvážíme,
zda zemřít na chorobu samotnou anebo vedlejší
účinky léků.
Nedávno jsem si ve vlaku všimla, že jsem
jediná, která nebyla připojená na nějaký ‚životně důležitý přístroj‘. Ti, kteří na tom byli ještě
celkem dobře, tak těm trčely hadičky jen z ucha,
jiní, patřící do kategorie těžších případů, měli
napojení i k ústům, protože jinak by nepřežili.
Všichni nervózně kroutili prsty a ťukali. Displeje a monitory blikaly, až jsem se lekla, že je to
pojízdné ARO.
Někdy se ptám, kam se poděl ten čas získaný
novými technologiemi a proč ho nedoženou ani
počítače s nejrychlejšími procesory či fantasticky rychlá auta? Vlastně ani nevím, jestli žijeme
rychle. Občas mám totiž pocit, že jen překračujeme současnost – a jako nadopovaní koně
se ženeme někam, kde by to mělo být pravděpodobně mnohem lepší. Jenomže nejsme jako
koně, ale spíše jako poníci. Jednou na Matějské pouti jsem takového poníka viděla. Téměř
každý si na něj chtěl sáhnout, pohladit a každé
malé dítě se chtělo na poníkovi svézt. Všichni
byli celí unešení z toho, jak je ten poník roztomilý. No, raději jsem tedy dala ruce pryč, aby
ten budoucí kůň nezblbnul ještě dříve, než se
koněm skutečně stane… Ing. Jana Štrejnová
„Únor, měsíc masopustu, radosti a smíchu,
k tanci vybral král i šašek pohádkovou vílu.“
Tak jsme si hráli a tvořili s dětmi šašky a klauny v rámci vzdělávacího projektu
– Obnovování tradic v obci. Děti si společně
s rodiči vyrobily nejen masky, ale i barevnou
masopustní výzdobu za pomocí učitelek. O této staročeské tradici a jiných zvycích se dozvěděli více i ti nejmenší.
Za podpory rozhlasu obecního úřadu se
masopustní průvod vydal na náves, kde si
všichni pěkně zazpívali a zatančili. Sladkou
tečkou byly masopustní koblihy, které děti
připravily s paní kuchařkou. Veselá zábava
a dobrá nálada vykouzlila každému úsměv na
tváři. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme
se na příští veselici.
Za kolektiv MŠ Dnešice
ředitelka J. Soukupová
jóga
Klasická
s ing. Mílou Sávitrí Mrnuštíkovou
2012
Jsem dárce krve. Jaké výhody
dárcùm poskytuje ZP M-A?
ZP M-A odmìòuje dárce krve vitamínovým
balíèkem pro obnovu krvetvorby po každém
odbìru a pro aktivní dárce, nositele Janského
plakety nebo Zlatého køíže, má pøipraveny
pøíspìvky v hodnotì až 4 000 Kè.
Pro dárce kostní døenì je pøíspìvek
v hodnotì 6 000 Kè.
Malá muzika
Nauše Pepíka
Dále vám nabízíme:
PAPILOMAVIRUS - oèkování proti rakovinì dìložního èípku
(pro dívky 14 - 18 let)

pøíspìvek na oèkování proti chøipce, žloutence, klíšové encefalitidì,

meningokokovému onemocnìní a rotavirovým infekcím
pøíspìvek na bezlepkovou dietu pro nemocné CELIAKIÍ ve výši 1 000 Kè

webová samoobsluha (on-line informace o osobním úètu)

zvýhodnìné pojištìní od Allianz pojišovny, a.s.

Babouci
nejstarší jihočeská dechová kapela
Moravanka Jana Slabáka
PŘEŠTICKÉ NOVINY
BŘEZEN
8
Ve školce vládnul masopust
Masopustní veselí si po celý jeden únorový
týden užívaly děti v mateřské školce v Dukelské
ulici. Všechny děti se výborně bavily a všude
masek, kam jen oko dohlédlo. Ve třídách tančily princezny a čarodějnice, kovbojové bojovali
s indiány, mezi nimi se motali piráti, přeběhla myška a za ní skákala žabka, malý myslivec
dával pozor, aby nezašlápnul muchomůrku,
klauni a šaškové předváděli své kejkle. Vše vyvr-
cholilo velkým společným masopustním veselím
venku v areálu, kde při muzice jen zčervenalé
tváře připomenuly, že teploměr ukazuje dost stupínků pod nulou. K tomu čerstvě napadaný sníh
jen dokresloval pravou zimní atmosféru masopustu. Na závěr se děti spolu s učitelkami vydaly
v dlouhém průvodu okolními ulicemi města, aby
se všem, koho potkají, pochlubily svými maskami.
(šat)
Každoročně pořádá kulturní komise Obecního úřadu v Horní Lukavici maškarní karneval, který se letos konal 4. 2. 2012 v sále hostince Na Zámečku. Navzdory mrazivému
počasí se sešlo hodně dětí i dospělých, kteří se celé odpoledne dobře bavili s kapelou
ASFALT a bohatým zábavným programem, vedeným pí Květoňovou. Nechyběly soutěže
a tombola pro všechny děti.
Parkování ve městě na programu
jednání zastupitelstva 15. března
Pro čtenáře Přeštických novin zopakuji moji tiskovou zprávu, kterou jsem na webových stránkách města poskytl 7. 2. 2012, po ní Vás informuji o stavu projednání věci ke konci února. Čtenáři
internetových stránek mi opakovanou zprávu prominou, ale oproti čtenářům PN jsou v menšině.
Tisková zpráva starosty ze 7. 2. 2012:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PROBLEMATIKY PARKOVÁNÍ VOZIDEL V PŘEŠTICÍCH
V Domu historie Přešticka „jede, jede
mašinka“ a kouří se jí z komínka...
Nevěříte? Kdo navštívil současnou výstavu
v Domě historie Přešticka „Vzduchem, vodou, po
kolejích – světem modelářů“, potvrdí má slova.
Není nutné popisovat zmíněnou výstavu, protože ji mnozí z nás a hlavně dětí, viděli dokonce
několikrát.
Ráda bych touto cestou poděkovala pracovnicím DHP paní Bc. D. Valentové, paní
R. Süssové a všem spoluorganizátorům (Modeláři Přeštice, pan J. Němeček, Klub železničních
modelářů Plzeň a jistě další), potěšili jste nejen
oko, ale i duši každého návštěvníka.
Děkuji a ať se Vám i nadále daří rozdávat nejen
radost dětem i dospělým.
H. Macháčková
Maškarní rej v Dolní Lukavici
Tak jako většina mateřských škol, tak i ta
naše, dolnolukavická, toto masopustní období
velmi aktivně prožívá již od začátku února.
Projekty, které si paní učitelky připravily na
toto období, jsou plny různých tematických činností ve všech směrech. Vyrábíme masky, převleky, kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme,
zdobíme peříčky, flitry, prostě se chystáme na
největší akci tohoto období, což je „Maškarní
rej“. Vždyť kdo by se nechtěl alespoň jednou
v roce proměnit ve vysněnou postavu z pohádky, komixu nebo filmu. A to neplatí jen o dětech.
Vždyť uvolnit své emoce se nám podaří právě
nejlépe v převleku, kdy vystupujeme za danou
postavu a ne za sebe. A tak se na našem včerejším maškarním reji (15. 2.) sešla spousta krásných i strašidelných bytostí.
Princezny, čarodějky, pavoučí muži, kovbojové, včelky, vodnice a mnoho dalších postaviček z vysněného světa plnilo spoustu pohádkových úkolů, tančilo v kole na oblíbené písničky
a všichni, včetně pí učitelek, se dobře bavili.
Všemu tomu hemžení přihlíželi rodiče, prarodiče, mladší sourozenci, ale také zástupci z obce.
A nejen přihlíželi, také se zapojili a zatančili si
společně s maskami. Vyhlásit nejlepší masky
proto bylo velmi těžké. I když vybrány byly tři
nejlepší, odměnu jsme vlastně dostali všichni.
Prožili jsme společně veselé soutěživé dopoledne, o kterém si budeme ještě mnoho vyprávět.
A i když dnes zalehla přírodu bílá peřina a jistě
si užijeme bobování a koulování na naší zahradě, už se těšíme na jaro. Na sluníčko, motýly,
ptáčky a na Velikonoce, kdy se zase všichni ve
školce sejdeme u společného tvořeníčka.
Děti a učitelky MŠ Dolní Lukavice
V pondělí dne 6. 2. 2012 se ve velkém sále
přeštického Kulturního a komunitního centra uskutečnilo od 17.00 hodin „Veřejné projednání problematiky parkování vozidel“.
Na tuto dlouhodobě předem avizovanou akci
přišla téměř stovka místních občanů.
V únorovém čísle Přeštických novin vyšel
k problematice obšírný článek v rozsahu dvou
stran. Další dokumenty k prohlédnutí a ke
stažení byly zveřejněny na www stránkách
města. Občané tak předem dostali všechny
potřebné informace, aby se mohli k této problematice kvalifikovaně vyjádřit. Probíhala také
diskuse na www stránkách města s názory kritickými i souhlasnými. Proto se s určitým napětím očekávala bezprostřední reakce občanů při
osobním projednávání této problematiky s řešitelským týmem.
Před poloplné hlediště předstoupila se zprávou o zjištěných skutečnostech a s návrhy
variant možného řešení šestičlenná odborná
pracovní skupina spolu se starostou města. Prezentovala veřejnosti zjištěné skutečnosti na velkém plátně bývalého kina, předložila jí oficiální
výsledky měření vývoje dopravní intenzity na
silnicích v různých částech města od roku 1990
do roku 2010, popsala situaci kolem připravované výstavby obchvatu města, učinila odhad
budoucího vývoje dopravy ve městě. Probrala
jednotlivé problematické části města a upřesnila místa vhodná k úpravám pro parkování
vozidel. Diváci měli možnost zhlédnout více
něž 100 fotografií konkrétních míst z různých
částí města.
Zazněla podstatná informace, že už teď je
na mnoha místech ve městě dopravní situace
kritická a že nejméně dalších deset let, do doby
než bude vybudován obchvat města, se bude
zhoršovat. Na přímou otázku položenou do pléna nebyl v sále nikdo, kdo by zastával názor, že
tuto situaci není potřeba řešit.
Detailně připravená prezentace zjištěných
skutečností a variant řešení problematiky
parkování trvala více než půl druhé hodiny.
A to jen proto, že sama veřejnost si vyžádala její zkrácení na pouze podstatné informace z důvodu, že je dostatečně informována
z novin a internetu.
V diskusi vystoupilo celkem 24 občanů
s 28 příspěvky a trvala více než dvě hodiny.
Diskutující se vyjadřovali k prezentovaným
skutečnostem a navrhovaným opatřením, kladli
konkrétní dotazy, vznášeli připomínky a cenné náměty. Největší pozornost byla věnována
centru města, tj. náměstí, prostoru u bytových
domů v Městském parku, ulicím kolem centra.
Detailně byly diskutovány varianty regulace
parkování s využitím parkovacích automatů
a rezidenčních karet, samozřejmě výše zpoplatnění – vše stále ve stadiu návrhu!
Na všechny podněty reagoval řešitelský tým
se závěrem, že všechna sdělení občanů z veřejného projednání a z internetové diskuse vyhodnotí a radě města do konce měsíce února 2012
předloží definitivní návrhy na řešení. Tím řešitelský tým svoji činnost ukončí.
Další osud problematiky regulace parkování přeberou zpět do svých rukou rada
a zastupitelstvo města. Pokud bude schválena
některá z navržených variant zavedení parkovacího systému ve městě, bude utvořen nový
realizační tým, který uvede parkovací systém
do provozu. K termínu případného zavedení lze
říci, že není s čím otálet, bude-li systém finančně a funkčně zajištěn.
Veřejné projednání problematiky parkování ukázalo, že i velmi citlivé a nepříjemné
problémy města umíme projednávat otevřeně, účelně a kultivovaným způsobem.
Jménem vedení města a řešitelského týmu
všem Vám, kteří jste k tomu při včerejší diskusi
pomohli, děkuji.“– tolik tisková zpráva.
Od veřejného představení návrhu změny
systému parkování a jeho projednání pokračovala čilá, především internetová diskuse
s veřejností, avšak již řádně informovanou.
Řešitelský tým zpracoval všechny její podněty a předložil radě města konečný návrh řešení. Ten rada projedná na svém zasedání 1. 3.,
výsledné doporučení předloží na pracovním
jednání ZM dne 12. 3. Ve čtvrtek 15. 3. pak
s velkou pravděpodobností zastupitelstvo
rozhodne o dalších krocích, které by měly
systematicky zlepšovat podmínky parkování a jeho stav v Přešticích.
Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Ještě jednou k Židům, kteří nás opustili
Ano, jde o krutou vzpomínku z válečných let,
kdy nás navždy opustili naši spoluobčané, Židi,
která se nedá z mé mysli vymazat (viz článek
z minulých PN paní Mgr. Klepsové). V této
pohnuté válečné době r. 1942 jsem jako malý
chlapec bydlel na „Pohořku“ a pamatuji si, že
Židé nějakou dobu před odsunem byli povinni si našít na oblečení žluté hvězdy, se kterými potupně chodili do města za nákupy apod.
V mém okolí to byli členové rodiny Hanákovy,
Waldsteinovy – s malým Pavlíkem jsem si hrával (měli koloniál nad námi na Pohořku) nebo
rodina (jméno neznám) naproti v Třebízského ulici, nezapomenutelný je pro mne dodnes
okamžik, kdy jsem je viděl naposled odcházet
ráno s malým kufříkem (zřejmě před radnici
k deportaci). Dodnes mám před očima tento
moment, kdy nevinní slušní lidé, nic netušící
vlastně odchází ze svého domova z Přeštic na
smrt. Veškerý majetek jim byl odebrán a nebo
zlikvidován. Hanákovi měli obchod od „Branky“ přes ulici. Pamatuji si, že dřevěné regály,
šuplíčky s popisy koření apod. byly vyházeny
na dvoře u Mrskošů (drogerie) zapadané sněhem, kde jsme si jako děti s šuplíčky hrály.
Mám jedinou otázku k pamětníkům a pisatelce článku o Židech v minulých PN, proč je
mezi deportovanými Židy uvedena pouze paní
Matylda Waldsteinová a ne celá rodina (není
uvedena ani na památníku padlých na náměstí).
Údajně se do Přeštic z koncentračního tábora
vrátil po válce pouze starý pán Waldstein.
Na závěr bych chtěl na adresu některých
mladých říci: „Nechte toho hajlování, nezažili
jste ty hrůzy a urážíte tím nás všechny. Máte
možnost se zviditelnit (a o to Vám jde) ve sportu nebo v jiných odvětvích“.
Petr Blažek
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Výroční schůze základní
organizace Českého
zahrádkářského svazu Přeštice
28. ledna 2012 od 14.00 hod. se v restauraci
hotelu Sport za velké účasti členů uskutečnila
výroční členská schůze základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Přeštice. Schůzi zahájil předseda základní organizace Ing. Jan
Kovářík. Přednesl zevrubnou zprávu, ve které zhodnotil celý uplynulý rok 2011. Členská
základna měla ke konci minulého roku 88 členů, jednomu bylo ukončeno členství z důvodu
neplacení poplatků, další člen Ing. Josef Kreuzman z Radkovic bohužel tragicky zemřel.
Výbor je 13členný, revizní skupina tříčlenná. V loňském roce se konaly 4 členské schůze
a 11 schůzí výboru. Členové základní organizace mají zájem o celý zahrádkářský sortiment
– od pěstování jádrovin, peckovin, vinné révy,
zeleniny, citrusů, suchých plodů, květin, skalniček, jehličnanů až po úpravu svých zahrádek
z užitkových na okrasné.
Se svými výpěstky se členové zúčastňují
různých výstav a seminářů. Pro celou členskou
základnu se pořádají na členských schůzích
přednášky s odbornou zahrádkářskou tematikou. Do činnosti členů základní organizace patří rovněž společné zájezdy. V minulém roce se
pořádaly dva – jednak členové navštívili výstavu HOBBY České Budějovice a další velice
zajímavou výstavou byla Zahrada Čech v Litoměřicích.
Spolupráce s dalšími občanskými sdruženími pak probíhá výměnou zkušeností a účastí
na výročních členských schůzích. Spolupráce
s Územním sdružením Českého zahrádkářského
svazu Plzeň – region probíhá prostřednictvím
předsedy základní organizace Ing. J. Kováříka
a místopředsedy Územní rady J. Königsmarka,
vedoucího revizní skupiny. Aby základní organizace získala mladé členy a aby se v budoucnu
mohli zúčastňovat i soutěže Mladý zahrádkář,
založila základní organizace společně s Domem
dětí a mládeže Přeštice kroužek Zahradníček.
Kroužek zaštiťuje a také jej vede předseda
základní organizace Ing. J. Kovářík.
Po zprávě předsedy byly předány věcné dárky v podobě knižní publikace všem těm, kteří během letošního roku dosáhnou životních
jubileí.
Následovaly další zprávy: o stavu majetku
a finančním hospodaření a zpráva revizorů účtu
za uplynulý rok a též návrh plánu činnosti na rok
letošní. Poté přišla na řadu diskuse a vystoupení hostů se svými příspěvky.
Na schůzi byla udělena předsedovi základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Přeštice Ing. J. Kováříkovi předsedou Územního sdružení Plzeň – region Janem Urbanem
za Český zahrádkářský svaz zlatá medaile za
zásluhy o rozvoj zahrádkářství.
Další část výroční schůze vyplnila kvalitní a zajímavá přednáška pana Václava Rajšla
o pěstování orchidejí.
Závěrem výroční schůze popřál předseda
základní organizace všem jejím členům hodně pěstitelských úspěchů, elánu do další práce
a rodinné pohody.
Mgr. Jan Königsmark,
2. místostarosta pro školství, kulturu a sport
Článek z deníku PRAVDA ze dne 27. června 1964
Státní vyznamenání vědcům a chovatelům
Plzeň (jh) – Včera se v zasedací síni KNV sešli
přední chovatelé s vědeckými pracovníky na
vědeckotechnické konferenci o chovu černostrakatého přeštického prasete. Jednání se zúčastnil
řešitelský kolektiv výzkumu zemědělské praxe,
nositel Řádu práce. Vysoké státní vyznamenání bylo kolektivu uděleno u příležitosti oslav
1. máje za zušlechtění českého přeštického
prasete v nové československé plemeno. Řešitelům předal I. náměstek ministra zemědělství
ing. Josef Nágr na včerejší konferenci potvrzení
o příslušnosti ke kolektivu, nositeli Řádu práce.
Potvrzení dostali prof. Vysoké školy zemědělské dr. Karel Koubek, kandidát věd ing. Karel
Moskal z Výzkumného ústavu pro chov prasat
v Kostelci nad Orlicí, Bohuslav Bauša, ředitel
SZTŠ Nečtiny, Jan Vaněk, plemenář Krajské
plemenářské správy v Plzni, Jaroslav Heřman,
zootechnik JZD Libákovice, Karel Pluhař, ošetřovatel prasat JZD Merklín a Václav Zoubek,
předseda ONV Plzeň-jih. K úspěchu blahopřál
vyznamenaným předseda KNV Jan Pelnář a první náměstek ministra, který vyzdvihl význam
spolupráce vědeckých pracovníků se zootechniky, ošetřovateli a funkcionáři národních výborů.
Výsledkem této úzké spolupráce a dvanáctileté
píle je vyšlechtění nového typu prasete, jehož
kvality předčí známé české bílé prase.
No vida, i státní vyznamenání dostali chovatelé přeštického prasete.
K tomuto článku z novin má MVDr. Božetěch
Vácha přiloženy Směrnice pro chov přeštického
prasete:
Chovný cíl a plemenný standard přeštických
prasat.
Hned první věta mně zarazila: K plnění
požadavků masného průmyslu lze požadovat
přeštické prase:
1) prase maso-sádelné (podle sovětské terminologie sádelno-masné prase)… atd…
Tak tedy sovětská terminologie a praxe nám
zasahovala i do pěstování přeštických prasat.
Přemýšlel jsem, proč se přeštická prasata neuplatnila v masném průmyslu, byla pronásledována k vyhubení, pak znova objevena a posléze
jejich chov úplně zlikvidován. Samozřejmě, že
to nebylo na pokyn sovětských vědců, lépe řečeno pavědců. Starší lidé si ještě pamatují vědce typu akademika Lysenka a jeho jarovizaci,
sovětské krávy typu „Poslušnica I. a II.“, které
dojily denně až 100 litrů mléka a z toho 20 l smetany,“ rozdojení kozla“ Lysenkem a Lepešinskou a jiné úspěchy sovětského zemědělství.
Otázka pěstování, či dalšího šíření přeštického
plemene je asi jinde. „Přeštičáci“ byli ideální
na maso ve váze 75-80 kg. Pro šunku byla tzv.
šunková prasata ve váze 65-70 kg. Intenzita přírůstků byla do váhy 80 kg asi 650 gr za den,
později se intenzita snižuje v důsledku ukládání
tuku. U šunkových prasat byla spotřeba ječmene
plánovaná 3,3 kg na 1 kg přírůstku. Tedy ideál
byl tak kolem 80 kg. Je tedy možné, že přeštická prasata se znelíbila, protože v masné váze
70 kg byla výtěžnost 80%. Prasata o váze 90 kg
měla výtěžnost 82%, ale poměr masa k tuku již
byl 37% a čím těžší prasata (110 kg – výtěžnost
84%, ale poměr masa k tuku již 40%) a tento
ukazatel nebyl pro „přeštičáky“ příznivý. Jak
tehdy prohlásil prezident Novotný – maso bude,
soudruzi, chtěli pěstovat prasata masová, sádlo
nebylo v oblibě, třebaže celé generace v dřívějších dobách vařily, smažily a pekly na sádle
a neměly zvýšený cholesterol. Proto ten ústup
ze slávy našeho přeštického prasete. Dnes je to
plemeno zaniklé, zájemci se mohou jít podívat
do plzeňské ZOO, jak opravdu interiér přeštického prasete vypadal. Sochy umístěné před
„Bílým domem“ na Pohořku klamou, přeštičáci
byli možná velice přibližně barevně stejní – měli
černou barvu a ne hnědou, ale určitě jiné podoby
a i tělesné stavby, než jak ukazují tyto betonové
výtvory.
Dle vzpomínek pana MVDr. Božetěcha
Váchy napsal Slavomír Vácha.
BŘEZEN
9
Pozvánka na informativní schůzku
o možnosti gymnaziálního studia
Když se ve čtvrtek dne 16. února konal na
přeštické odloučené gymnaziální pobočce „Den
otevřených dveří“, během něhož byly podány
informace ke studiu na této pobočce, byli v té
době někteří žáci 7. tříd ZŠ Přeštice na lyžařském výcviku.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli informativní schůzku zopakovat.
Zájemce zveme ve středu 7. března 2012
v 16.00 hod. do budovy ZŠ Přeštice Na Jordáně
do učebny gymnaziální třídy 3. D. Na schůzce
bude možné získat aktuální informace a materiály týkající se studia na odloučené gymnaziální
pobočce v Přešticích po ukončení 7. třídy.
Mgr. Jan Königsmark,
2. místostarosta pro školství, kulturu a sport
Den otevřených dveří přeštické
odloučené gymnaziální pobočky
Vedení Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23
a vedení Města Přeštice uspořádalo ve čtvrtek
16. února od 16.00 hod. v budově ZŠ Přeštice
Na Jordáně „Den otevřených dveří odloučené
gymnaziální pobočky“.
Přítomní rodiče i jejich děti získali aktuální
informace a materiály týkající se gymnaziálního
studia v budově ZŠ Přeštice po ukončení 7. třídy. Zhlédli také prezentaci o gymnáziu s průvodním slovem jeho ředitele Mgr. Josefa Trnečka.
Ředitel gymnázia a vedoucí náborového týmu
Mgr. Jan Königsmark též všem přítomným zodpověděli nejrůznější dotazy.
Mgr. Jan Königsmark,
2. místostarosta pro školství, kulturu a sport
V lednovém čísle Přeštických novin byla otištěna k přeštické odloučené gymnaziální
pobočce a celkově k významu středního školství v Přešticích vyjádření člena náborového
týmu Doc. akad. malíře Josefa Mištery, který na pobočce též vyučuje nepovinně volitelný
předmět „Základy umění a designu“.
V tomto čísle Přeštických novin čtenářům nabízíme pohled předsedy gymnaziální školské
rady Mgr. Martina Baxy, plzeňského primátora, který na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám.
též již několik let vyučuje a dále pohled krajského zastupitele Ing. Václava Votavy, poslance
Parlamentu ČR.
Dovoluji si panu primátorovi i panu poslanci poděkovat za jejich ochotu a čas, který věnovali svým vyjádřením.
V dubnovém čísle Přeštických novin se budou moci čtenáři také ještě seznámit s vyjádřením radního pana Václava Blažka, zastupitele Města Přeštice za KDU-ČSL a pana
Doc. Ing. Jana Horejce, Ph.D., též zastupitele Města Přeštice za sdružení nezávislých kandidátů „Volba pro Přeštice“.
Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta Města Přeštice pro školství, kulturu a sport
Mgr. Martin Baxa
předseda Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, a primátor města Plzně
1) Jaký je Váš názor na pobočku prestižního plzeňského Mikulášského gymnázia v Přešticích? Jak se díváte na její dosavadní fungování?
Jsem přesvědčen, že pobočka Mikulášského gymnázia v Přešticích je přínosem nejen pro
město Přeštice, ale i pro celé jižní Plzeňsko. Navíc budova základní školy, kde se pobočka
nachází, poskytuje pro výuku velmi dobré zázemí.
2) Jaký je Váš názor na snahu a představu městské samosprávy zajistit všestranný rozvoj místní pobočky (např. zajištění nadstandardní výuky nepovinně volitelných předmětů
formou zájmových kroužků, atd.)?
Rozšíření výuky je vždy ku prospěchu především žáků, kteří na škole studují. Proto úsilí
rozšířit možnosti vyučování pokládám za velice důležité. Věřím, že snahu zatraktivnit výuku
nepovinně volitelných předmětů formou zájmových kroužků, které povedou zkušení středoškolští a v jednom případě dokonce vysokoškolský pedagog, žáci ocení.
3) Jak hodnotíte snahu městské samosprávy, aby bylo střední školství v Přešticích, mající zde letitou tradici a velice dobrou pověst, zachováno a výrazně podporováno?
Takovou snahu hodnotím určitě pozitivně. Zřízení pobočky v Přešticích si prošlo nelehkou cestou a domnívám se, že podpora a udržení gymnaziální pobočky je tím správným
rozhodnutím.
Plně podporuji odloučenou pobočku jednoho z nejprestižnějších plzeňských
gymnázií v Přešticích
V Přešticích, v budově moderní základní školy, již několik let sídlí pobočka jednoho
z nejprestižnějších plzeňských gymnázií. Mám dostatek informací o tom, že se toto školské
zařízení podařilo otevřít po velice trnitých jednáních mnohých, kteří si jeho velký význam
v Přešticích uvědomovali a chtěli po letech opět do města vrátit tradici středního školství.
Jsem plně přesvědčen o tom, že pobočka gymnázia v Přešticích je velkým přínosem pro
celé jižní Plzeňsko a byla by skutečně velká škoda, kdyby možnost gymnaziálního studia
v Přešticích měla skončit.
Maximální úsilí v záležitosti udržení, ale také všestranného rozvoje středního školství
v Přešticích, vyvíjí místostarosta města pro školství, kulturu a sport pan Mgr. Jan Königsmark. Tento středoškolský učitel a místní patriot zastává jednoznačný názor, že střední
škola do jeho rodiště bezpochyby patří.
Střední školství pokládám pro město velikosti jako jsou Přeštice za prestižní záležitost,
plně se přimlouvám za jeho udržení, protože si uvědomuji, že střední škola znamená pro
město nejen centrum vzdělanosti, kultury a společenského dění, ale je i určitým stabilizačním prvkem.
Rodičům žáků letošních 7. tříd z Přeštic i blízkého okolí doporučuji rozhodně nepropást
nabízenou možnost kvalitního gymnaziálního studia svých dětí.
Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu ČR a zastupitel Plzeňského kraje
PŘEŠTICKÉ NOVINY
BŘEZEN
10
Další povídání o přeštických
Zaskočil nás studený únor
prasatech z pera Božetěcha Váchy
Minule jsem se zmínil, že plemenní kanci museli mít licenci. Zákonem z roku 1928
nebylo přeštické prase uznáno plemenným
chovem, chovným typem bylo jen bílé rychnovské, třebaže všichni byli pro přeštické.
Býval jsem vždy členem komise pro získávání
licence kanců, další dva byli většinou úředníci a byli rádi,že nemuseli rozhodovat. Jelikož
černí kanci nebyli uznávaní, tak jak to udělat,
aby byli bílí? Výhodou bylo, když měl kanec
bílou hlavu. Na černé skvrny se dal pytel,
protože právě dnes přestal žrát a je nemocen.
Slíbil jsem, že se na něj přijedu podívat, až se
vymarodí, nyní nebudeme komisi zdržovat.
Příštím rokem nebyl sice nemocen, ale komise
jej přece zná od loňska, celkem ani moc na váze
nepřibral. Nebo si dal majitel na vrata cedulku,
kterou ochotně starosta zapůjčil: „Červenka
vepřů, vstup zakázán.“ Tehdy byla červenka
těžce nakažlivá nemoc a ani komise si nedovolila vstoupit do dvora, kde se objevila červenka, aby nákazu nepřenesla, když chodila po
chlívech. Dodatečně se tam jeti nemohlo, aby
se zbytečně nepálil benzín, a tak se hodnotilo
naslepo. Také se stalo, že o licencování nebyl
majitel včas vyrozuměn, nikdo nebyl doma,
dvůr zavřen a hlídán „zlým“ psem, jak hlásala výstražná tabulka na vratech. Jelikož kance
jsme přece znali, nadiktoval jsem do posuzovacího bloku jen počet bodů. Někdy také nebyl
kanec doma, byl někde na freju, ale ochotná
hospodyně zvala komisi na svačinku, že kance
hned seženou. Kanec samozřejmě doma byl,
byl pěkně zavřen a nakrmen, aby nekničel, ale
svačina byla dobrá, a tak se posoudilo – vždyť
jsme jej loni viděli. Na rozdíl od jiných oblastí,
kde se kanec honil za sviňkami, na Přešticku to
bylo opačně, sviňky chodily za kancem. Také
se však stalo, že opravdu kanec byl venku, a tak
se po svačince licentoval chlívek bez majitele. To jsme museli, abychom nebyli napadeni
po svačince z podplácení. Byli i takoví kanci,
že se před licentováním stávali tak zlými, že
se nemohlo do chlívku a prohlédl se jen skrz
okénko, protože si kvůli nějakému zlému kanci nikdo nenechá roztrhat kalhoty. Někdy jsme
museli být tak slepí, že jsme licencovali bílou
svini místo kance, aby černý byl zachován,
ale to bylo většinou jen skrz okénko, notně
špinavé a dovnitř se nemohlo, aby se komise
neumazala od hnoje. Také se stalo, že po nás
přišla kontrola, že skáče černý, ale zase byla
výmluva, že bílý skáče špatně a zrovna nemá
„dobré období“, tak jej na chvíli zastupuje černý. Dělalo se to tak, že známým a kamarádům
se pouštěl černý a blbcům pouštěl bílý licencovaný. Horší potom bylo, když se kůže kruponovaly. Pařilo se celé tělo kromě hřbetu a tam
jako na hlavě bylo vidět černou barvu. Udělalo
se to tak, že se kůže úmyslně poškrábala a ta
poničená se přeci nemohla kruponovat. Takové byly potíže s přeštickými kanci, kteří byli
tak oblíbení a byli v takové nemilosti, možná,
že pro tu jejich černou pekelnou barvu. Kdo
tomu však rozuměl, věděl, že na talíři je „přeštičák“ pochoutka a těžko je něco lepšího.
Říká se, že prase je nečisté a mohamedáni je
dokonce považují za špinavé a nejedí vepřové.
Nevím, jestli ví, o co se ochuzují, ale když jim
to Mohamed zakázal, tak ať baští jen hovězí.
Prase je naopak tvor velmi čistotný. Jsou sice
zkazky, že sežere i svoje výkaly, ale nikdy
jsem to neviděl, a nebo bylo tak špatně krmené, že hlady nevědělo co sežrat. Ti kteří tvrdí,
že pije močůvku a válí se ve svých výkalech,
jsou možná větší špindíry než skutečná prasata. Prase, pokud má prostor, vyhledává čistý
suchý kout, ten si udržuje a rozšiřuje. Hranice
v kotci na „kálecí“ a část na krmivo určuje prase. Tato hranice opravdu existuje a zjistí se při
dobrém pozorování.Viděl jsem dokonce v Pteníně, že selata měla slámu v hovězím žlabu
asi 60 cm vysoko a do žlabu lezla po žebříku,
protože tam bylo čisto, sucho a teplo. Celkově
bych řekl, že na Přešticku se o prasata dobře
starali, lepší a čistší kotce jsem nikde neviděl.
Nejlepší však pro selata byl výběh do trávy,
kde měla pastvu, slunce a nevadilo, že to bylo
za každého počasí. Musí však být stín a dostatek vody. Byly také prasnice, které na zeleném
krmení a vodě vyváděly selata. Lepší je však
3 týdny před oprasením jim přidat nějakou
bílkovinu a brambory. Nejlepší je průtočná
voda, prasata se ráda koupají, a to i v zimě,
kdy na vodě je již led. Prase by mělo mít také
dostatek soli. Prase je schopno za den sežrat až
15 dkg soli. Zažil jsem v Bílukách asi tříletého
kance, který měl jen 150 kg. Ve žlabu měl jen
vodu a nějaký poprašek, asi otrub. Kance jsme
dali jinam a za 4 měsíce měl 300 kg. Je známo,
že kráva sežere vše, na co přijde. Kráva však
nekouše, ta jen polyká. Tak jsem kdysi vyndal
z čepce i řídítka z kola. Prase však kouše, a tak
jsem přišel o několik plášťů a kalhoty také mockrát utrpěly újmu. Prase je však hltavé, a tak
klidně shltne celý brambor a nebo jablko. Aby
se neudusilo, musí se pak z jícnu vyndat. Všimneme-li si jak prase žere, uvidíme, že se na žrádlo ani nedívá, jen jazykem je ohmatává, šmejdí
jím a vlastně ochutnává. Proto je asi vepřový
jazyk taková lahůdka. Prasata mají ráda sladkosti, a proto se jim do léčiv dává cukr, med,
zavařenina. Prasata si však takto pochutnávají
na takových odporných věcech, jako je omítka
a slepičí trus. Je to však způsobeno nedostatkem
vápna a soli. Prase rádo chroupe uhlí, křoupe
pecky, má rádo vše, co je cítit rybinou. Prasnice
po porodu mají rády maso, a tak sežerou plodové blány, dokonce poznají je-li nějaké sele
„vadné“, a tak je často sežerou. Zatoulá-li se
slepice k prasnici, nemá moc nadějí a je sežrána. Také cizí podsvinče se musí míti na pozoru.
Viděl jsem prase, které si pochutnávalo na troubeli od fajfky. Prase má mimořádně vyvinutý
čich, hned po psu. Jestliže jsme šli k praseti
s jódem a kresolem, musili jsme se mít hodně
na pozoru, protože prase nás již z dálky cítilo
a přirovnávalo ke svému úhlavnímu nepříteli
– řezníku. Všeobecně je známo, že ve Francii se
prasata používají ke hledání lanýžů. Prase rádo
reje a divočák i pod 2 m sněhu cítí pozapomenutou bramboru. Pro jejich rytí se také asi říká
„reješ jako prase“.
Samozřejmě, že vzpomínek měl pan
Dr. Vácha mnoho, dost jich napsal, některé
odbornější však již v nynější době postrádají
svou aktuálnost a hodí se spíše do veterinární „latiny“. Tyto jsem si dovolil přepsat kvůli
nedávno uveřejňovanému seriálu o přeštickém
černostrakatém praseti v PN, který byl pěkný,
ale postrádal „zákulisí“ této problematiky.
Dle vzpomínek pana MVDr. Božetěcha
Vácha (1897-1983), přepsal a přeložil do
srozumitelnějšího jazyka Slavomír Vácha.
Slavná výročí tělocvičné jednoty Sokol
Před 150 lety v roce 1862 zakládá Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Tělocvičnou jednotu pražskou s názvem Sokol. Po jejich vzoru
pak postupně jsou v zemích českých zakládány
další jednoty. Na popud JUDr. Chlumeckého
je založena v našem městě Tělocvičná jednota
Sokol v roce 1887. Čímž se stala jedním z nejstarších dobrovolných spolků v Přešticích.
Proto se výbor naší jednoty rozhodl důstojně oslavit tato výročí – 150 let založení Sokola
a 125 let založení naší jednoty – uspořádáním
několika akcí.
V době od 3. března 2012, ve spolupráci
s Domem historie Přešticka, se uskuteční výsta-
va, na které chceme připomenout jednak historii, ale hlavně seznámit veřejnost se současnou
činností.
Dne 30. března uspořádáme v sokolovně
tělocvičnou akademii, kde budou předvedeny
i ukázky skladeb připravovaných na XV. Všesokolský slet, který se bude konat ve dnech 1.6. července v Praze. Na tento svátek České obce
sokolské se v naší jednotě připravují cvičenky
a cvičenci ve třech skladbách. Generální zkouškou budou župní slety v Klatovech a v Plzni.
Srdečně zveme naše spoluobčany k účasti na
těchto akcích.
Jiří Siegl
Letošní první polovina února byla pro nás velmi mrazivá. Divili jsme se, že v zimě je zima
a že napadl sníh. Važme si sněhu, je to voda a té
máme stále méně a méně. Některé dny, i vlivem televize a rozhlasu, nás děsily předpovědí
minusových teplot na další den. Vždy to ale byly
teploty pro Horskou Kvildu, nikoli pro Přeštice.
Pro děti byla zamrzlá Úhlava a napuštěné zamrzlé hřiště na KČT příjemná. Děti oprášily svoje
brusle a po mnoha létech si opět mohly s rodiči
zabruslit a kluci zahrát hokej. Dříve se také brus-
lilo na zamrzlých loužích na lukách, u Příchovice u Ostrova, na velkém rybníku rybárny, na
rybníčcích za dráhou pod Lipkami a děti na vesnicích na rybnících. Málo si pamatujeme nebo
zapomínáme. Takové mrazy jako letos se pravidelně vždy po více než deseti létech opakují.
Pamatuji, že hokejisté hráli hokej na KČT a bylo
– 30°C. Zvykli jsme si na mírné zimy, teploty ve
dne kolem nuly a v noci do – 5°C. Řeknete svým
vnoučatům, že byly uhelné prázdniny. Těšte se
na jaro a věřte – bude líp.
Na fotografii ing. Jiřího Běla vidíte zamrzlé hřiště na KČT se zamrzlou Úhlavou a velký rybník rybárny.
Masopust 2012 v Dolní Lukavici
Tak už se posedmé přišli lukavičtí k hospodě
U Bílé růže podívat na maškarní průvod a oslavit
konec masopustu. Letos se nám to povedlo i ve
správném termínu; 18. 2. byla poslední masopustní sobota a ve středu 22. 2. začal Popeleční
středou čtyřicetidenní předvelikonoční půst.
Počasí s námi žertovalo do poslední chvíle:
bude 25° nad nulou nebo pod nulou? Bude sněhová chumelenice nebo vichřice? Nebo se v maskách budeme zase „pařit“? Bylo hezky teplo
a nehezky blátivo a mokro….
Asi 55 masek a hlouček obecenstva si vyslechli supliku babky kořenářky, kterou uctivě žádala
pány radní o povolení průchodu obcí. Stařičká mluvčí maškar slíbila za všechny masky, že
neztropí žádné prostopášnosti, opilství, smilstvo
a hazard až do klekání. Pan starosta má měkké
srdce, a té 314 let staré babce opravdu klíče od
Obce svěřil. A ještě se s ní zatočil v kole. Průvod
mohl vyrazit. Letos ho doprovázely hned dvě
kapely – kromě Hájenky se zapojili do programu
i hosté z Ameriky. Obě kapely se v hraní poctivě se střídaly a ty nejznámější pecky si vystřihly
společně.
A kdo tu všechno byl? Z pohádky přišly babky kořenářky, strašidla, Červená Karkulka, rytíř
s královničkou (to byli ti nejmladší účastníci)
sudičky, Šmoulinka, mazlivé Tuli-Tuli, Shrek
a Fiona a „momentálně zavostalej“ Otík Rákosník
vyhlížel „panapavka“. Dokonalý lovec mamutů
se obezřetně rozhlížel po zvěři a krčil se přitom
za obecní kadiboudu s nonstop provozem a vyvěšeným ceníkem.Tolik za „to“ nechtějí snad ani na
Karlštejně!!
Floru a faunu reprezentovala jenom jedna
mandarinka k nakousnutí, tradiční host – mohutná gorila a ospalý medvěd. Kůže na něm po té
dlouhé zimě visela a v kožíšku ho prý kousaly
blešky.Tak ho děti drbaly pod krkem a na zádech
a ti nejstatečnější ho krmili koblihami, aby trochu přibral. Gorila taky nezůstala dlouho osamělá. Díky pohostinnosti Dolnolukaváků si mnohé
masky už z Lukavice odnášely do autobusu svoji
vlastní pěknou opičku, nebo i pořádnou opici.
Lukavický masopust je opravdu už tradiční
akce a propagace je dokonalá. Proto jsme měli
tu čest přivítat mezi sebou vystrojené Egypťanky, tureckou delegaci v tradičních fezech, Ara-
ba i s celým harémem, černocha z nejmenované
spřátelené země, a v Lišicích se vynořil i Ussáma
bin Ládík. To nevěstilo nic dobrého, vzhledem
k účinkování VIP hostů, legendární americké
rockové kapely Kiss!!! To byli lukavičtí hasiči
v dokonalých maskách a se špičkovou aparaturou. Byli nepřehlédnutelní a nepřeslechnutelní.
Kdekdo obdivoval nejen masky, dokonalý projev, (pch! playback!), ale hlavně jejich úžasné,
PIČKOVÉ BASY. (Piva.)
Ti střízliví začali (tedy začaly) volat po Masopustní policii, drábovi, policajtovi či alespoň
esenbákovi, hlavně, ať má svaly a odvahu zvládnout případný konflikt dvou světů a kultur. Leč
rockeři i teroristé byli úplně v pohodě, konflikt
vypukl jinde, jindy a z jiných důvodů, a snopoušovští mohli sledovat „pravou lukavickou“ pranici jako od Lady a několik menších strkanic. I to
ale patřilo k masopustním zvykům a tradicím.
Přeprava busem byla zcela luxusní, cestou
vyhrávaly dvě kapely, ve výbavě Kissáků byl
i dobře zásobený bar a na palubě bylo i WC
S OBSLUHOU. Co chybělo? Nakonec jsme se
všichni přece jen sešli ve shodě v snopoušovské
hospodě a dali si guláš.
Kdyby měla být vybrána ta nejdokonalejší,
nejvtipnější, prostě nej, nej maska, byla by to
těžká volba. Na pomyslné „bedně“ by se tlačili
Kissáci s Otíkem, s pračlověkem, s hajzlbábou
a obecním WC. Na čestném místě by se také
umístil turistický spolek „Bolavý koleno“. Členky Dámského klubu se pyšnily, že to ONY jsou
letos těmi nejstaršími v průvodu, ale to jim stejně nikdo nevěřil! Zase nám všem daly na frak,
se svojí energií, se smyslem pro humor a s tím
dokonalým vybavením by dokázaly pokořit
Himaláje a ještě tam prohnat yettiho, Zpívaly,
tančily a dobře se bavily po celou trasu průvodu.
A mimochodem, nejstarší přece byly ty babky
kořenářky, ne?
Já sama bych dala medaili „za přínos letošnímu
Masopustu“ dvěma nejmladším členům Hájenky,
Honzíkovi a Tomášovi Hrubých. Zatímco většina
jejich vrstevníků „paří na kompu“ , kluci poctivě
šlapali celou cestu, před sebou těžké nástroje, hráli, zpívali (a znali slova…), pod dohledem rodičů
a dospělých členů kapely.To by leckdo nedal! Kluci, jste fakt HVĚZDY!
Blanka Zahradníková
Vzpomínka na první cvičení
V té době měly Přeštice přibližně 700 domů
a 3 500 obyvatel. Měly městský a okresní úřad,
okresní soud, berní úřad a správu, okresní hospodářskou záložnu, chlapeckou a dívčí měšťanskou školu, hospodářskou školu, spořitelnu,
sokolovnu a další důležité budovy pro správu města i okresu. Zkrátka – pro tehdy mladé
občánky – velké město. Chrám Nanebevzetí
Panny Marie vzbuzoval vždy všeobecný obdiv
a pozornost. Rovněž sochy na náměstí a kašna
plná čisté vody byly ozdobou a k městu patřily.
Pro pětileté děti nebyl význam budov až tolik
důležitý. Některé domy se míjely bez povšimnutí, ale některá místa se dříve nebo později stala cílem dětských zábav, prvních her a kamarádských srazů. Je samozřejmé, že minulost
mnohé vzpomínky z mysli vymazala.
Nebýt písemné upomínky, byl by možná
zapomenut i den, kdy v budově přeštické sokolovny – 5. října 1937 – dostávaly malé sokolské žákyně upomínku na první cvičení. Znamenala uvítání v „kruhu malých přeštických
sokolských žákyň“. Na první straně listiny byl
barevný obrázek Marie Fischerové-Kvěchové
děvčátek v červenobéžovém obleku – žákyňském kroji, stojících kolem též krojované sestry
– cvičitelky. Text pravil: „Vítáme Tě, milé děvčátko, v kruh sokolských žákyň. Jsi nám milá,
jsi nám drahá, protože jsi naše sestřička a protože věříme, že s námi a u nás vyrosteš v českou
sokolskou ženu a že se budeme mít rády. Musíš
vytrvat a zůstat s námi v jednotě. Nazdar!“
Tato listina byla formou i obsahem závazkem
a slibem pro další léta blížící se války. Trpělivá
a tvořivá práce cvičitelek pak dokázala během
jednoho roku z neposedných děvčátek vykouzlit působivá taneční vystoupení na besídkách
a akademiích.
Život v předválečném sokolském kolektivu
býval radostný, s odstupem času a uchovanými fotografiemi se stal nezapomenutelným.
Při pravidelném cvičení, akademiích, veřejných vystoupeních, závodech a sletech se
zažilo mnoho příhod a událostí, které zůstávají
v paměti natrvalo.
Ve dnech, kdy se pořádalo veřejné cvičení,
se dopoledne naplnily ulice a náměstí Přeštic
zpěvem, nadšeným voláním, dechovou hudbou,
vyhrávající sokolské pochody. Ulicemi procházel pestrobarevný průvod krojovaných sokolů
a sokolek, všeobecná radost se přenášela i na
přihlížející diváky.
Danuše Brklová
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Změny v areálu sportoviště
národní házené TJ Přeštice
Zimní měsíce svými klimatickými podmínkami národním házenkářům sice nevyhovují
z hlediska tréninkové činnosti na venkovním
hřišti, nicméně oddíl národní házené TJ Přeštice i v tomto období pracuje na zlepšování podmínek pro své příznivce a samozřejmě také pro
hráče, trenéry a všechny členy oddílu. V rámci
úprav areálu sportoviště u hotelu Sport oddíl
národní házené požádal Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Přeštice o podání žádosti
o pokácení stromů na příslušný odbor Městského úřadu v Přešticích.
Jedná se o pokácení 19 stromů (11 líp, 7 javorů a 1 jasan) v prostorách za budovou nových
šaten oddílu národní házené. K návrhu tohoto
razantního řešení nás vedl skutečný stav zmíněných stromů, které jsou vlivem stáří, hniloby
a špatných pěstebních zásahů z minulých období ve velmi špatném zdravotním stavu. Vzhledem k tomu, že tyto stromy jsou v prostorách
využívaných hotelem Sport a oddílem národní
házené, existuje zde reálné nebezpečí ohrožení
zdraví a bezpečnosti osob a rovněž způsobení nemalých materiálních škod na přilehlých
budovách, či zaparkovaných automobilech.
Zároveň s touto „nepříjemnou“ informací
chceme všechny obyvatele a návštěvníky těchto prostor ujistit, že nám není lhostejný vzhled
okolí a v žádném případě se nechceme obklopit „betonovou“ džunglí. Proto součástí podané
žádosti byl i návrh budoucího řešení.
Po pokácení stromů a úpravě terénu budou
v těchto místech opět vysazeny stromy. Nová
výsadba je navržena tak, aby částečně zastiňovala
parkovací stání, oddělila prostor parkoviště a sportoviště a částečně oddělila prostor zahrad a sportoviště. Druhová skladba je volena nejen s ohledem
na stanovištní podmínky, ale i na velikost jednotlivých exemplářů v dospělosti. Z tohoto důvodu
jsou použity kultivary, jejichž výška nepřesahuje
6 m a šířka koruny 5,5 m (javor mleč, javor babyka a živý plot z habru obecného).
Žádost o povolení ke kácení byla podána
začátkem letošního roku, projednána se zástupci odboru životního prostředí Městského úřadu
Přeštice a v současné době byla kladně vyřízena, proto již v blízkém období začnou probíhat
přípravné práce a samotné kácení.
Doufáme, že pochopíte naše „nepopulární“
řešení této problematiky a nadále zůstanete
našimi příznivci a zavítáte do našeho sportovního areálu, který bez pochyb patří k nejhezčím a nejmodernějším areálům národní házené
v celé České republice.
Stanislav Zadražil,
oddíl národní házené TJ Přeštice
Muži a ženy zůstaly před branami
Finále Českého poháru
O víkendu 11. a 12. 2. 2012 byly na programu semifinálové skupiny mužů a žen v Českém
poháru za účasti družstev TJ Přeštice. Nejdříve
v sobotu 11. 2. za účasti pouze celků ze západních
Čech Nýřan, Plzně-Újezda, Tymákova a Přeštic se
odehrály boje o dvě postupová místa. Předem byly
pasovány do role favoritů Nýřany a Plzeň Újezd,
jež jsou poslední roky stabilně účastníky Finále
ČP. Ztížit tuto roli chtěly těmto dvěma špičkovým
družstvům Přeštice a Tymákov. Přeštice ale zasáhla velká marodka a musely se obejít bez tří opor
Zemana Karla, Langa Rudolfa a Šelepa Kamila
z důvodu zranění. Takto dostali velký herní prostor mladí hráči, kteří si nevedli vůbec špatně.
Konečné 3. místo je pro Přeštice úspěchem.
Z výsledků mužů TJ Přeštice:
- Nýřany 15:19 (5:7), - Tymákov 17:14 (8:8),
- Plzeň-Újezd 13:19 (7:9)
Sestava Přeštic:
brankáři: Chmelík Tomáš, Kováč Gabriel
obrana: Hajžman Tomáš, Mrskoš Tomáš,
Kraus Jan, Šik Ondřej
útok: Ausberger Radek (9 branek), Urban Tomáš
(6), Brada Marek (8), Kydlíček Pavel (22)
trenér: Hajžman Václav, vedoucí Chmelík Martin
Konečné pořadí:
1. TJ DIOSS Nýřany 6 bodů 57:46
2. TJ Plzeň-Újezd
4 body 52:49
3. TJ Přeštice
2 body 46:52
4. Sokol Tymákov
0 bodů 51:58
Do Finále ČP 2012 postupují Nýřany a Plzeň-Újezd. Z druhé skupiny 1.NH Brno a Svinov.
V neděli se uskutečnilo semifinále ČP žen, ve
kterém měla dvě zastoupení Severočeská oblast
SK Chomutov NH a TJ Šroubárna Žatec a dva
celky ze západu Čech Sokol Tymákov a TJ
Přeštice. Zde se očekávaly vyrovnané boje, ale
bohužel ženy Přeštic v tomto klání neuspěly.
Vyrovnaný souboj svedly pouze s Chomutovem, ale zbylá dvě utkání s Žatcem a Tymákovem se herně vůbec nepovedla a konečné
4. místo je velkým zklamáním. Družstvu Přeštic chyběla pouze zraněná Zadražilová Lenka.
Z výsledků žen TJ Přeštice:
- Chomutov 11:11 (5:6), - Žatec 15:20 (8:12),
- Tymákov 12:21 (6:12)
Sestava Přeštic:
brankářky: M.n.h. Klinerová Helena, Zadražilová Soňa
obrana: Skálová Václava, Horáková Hana,
Vizingrová Kristýna, Bošková Petra
útok: Živná Jitka (15 branek), Volfová Hana
(9), Šrámková Ivana (5), Kaslová Tereza (5),
Krouparová Eva (4)
trenér: M.n.h. Zadražil Stanislav, asistent trenéra: M.n.h. Bradová Šárka, vedoucí: Šatra Petr
Konečné pořadí:
1. Sokol Tymákov
6 bodů 61:46
2. TJ Šroubárna Žatec 4 body 48:43
3. SK Chomutov NH 1 bod 41:47
4. TJ Přeštice
1 bod 38:52
Do Finále ČP 2012, které se koná 31. 3.
a 1. 4. v Bílovci u Ostravy, postupují Tymákov
a Žatec. Z druhé skupiny Dobruška a Krčín.
Těžko hodnotil tuto akci trenér Stanislav Zadražil: „Nečekal jsem, že dopadneme takhle. Jeli
jsme bez bekyně, na nové složení obrany si děvčata zvykala tři tréninky a nestačilo to. Ale tentokráte se bohužel nedařilo vůbec nikomu, žádná
z hráček nedokázala zvednout pomyslný prapor
a vzít na sebe zodpovědnost. Zápas s Chomutovem byl ještě dobrý, hlavně ale ze strany zadních
řad. Zbylá dvě utkání byl jeden velký propadák
celého družstva. Nedařila se střelba, srážely nás
vlastní technické chyby, z toho přetížená obrana
inkasovala a nejlepší den neměly ani brankářky. Vůbec jsem holky nepoznával. Vypadli jsme
z Českého poháru, takže všechny síly nyní věnujeme přípravě na ligu a pokusíme se uspět.“
Stanislav Zadražil,
oddíl národní házené TJ Přeštice
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘEŠTICE
Zve nejen příznivce sportu a pohybu, ale také širokou veřejnost
na slavnostní akademii,
kde Vám cvičenci předvedou ukázky sletových skladeb.
Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie.
Na příjemný zážitek se můžete těšit 30. března 2012 od 18.00 hodin.
Sokolské „nazdar“
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘEŠTICE pořádá spolu s DOMEM HISTORIE
Výstavu o činnosti sokola od jeho založení po současnost.
K vidění budou fotografie, dobové i současné cvičební úbory sletových skladeb. Každou neděli
Vám cvičenci Sokola rádi zodpoví otázky související s činností Sokola v Přešticích.
Na výstavu se přijďte podívat od 3. března do 25. března 2012 do prostor DOMU HISTORIE.
BŘEZEN
11
TOMíci z Přeštic nezklamali
Na letošním 3. ročníku Mistrovství Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje v eskymování soutěžící z vodáckého oddílu TOM
Úhlava nezklamali a opět obhájili svá vítězství: Pavel Beneš – 1. místo v kategorii K1 hoši
a 3. místo v kategorii C1, Gábina Vavřičková – 2.
místo v kategorii K1 ženy, Barbora Doležalová
– 3. místo v kategorii K1 ženy a Denisa Molková
– 3. místo v kategorii K1 dívky.
Všichni postupují na Mistrovství ČR v eskymování, které se bude konat dne 4. 3. 2012
v Brně.
Krajské kolo v eskymování pořádal oddíl
Gábina a Bára na stupních vítězů.
KČT a TOM Úhlava dne 18.2.2012 na bazéně
SK Radbuza v Plzni a zúčastnilo se ho 41 soutěžících. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to:
eskymování na čas (soutěžící musel absolvovat
trať, během které musel otočit předepsaný počet
eskymáckých obratů) a eskymování na počet
(soutěžící musel ve stanoveném limitu 30 vteřin absolvovat co možná nejvíce eskymáckých
obratů).
Kromě soutěže v eskymování proběhla také
výtvarná soutěž o Nejkrásnějšího eskymáka
a vyřazovací závod v SUP (Stand by Paddling).
Hana Žambůrková, KČT a TOM Úhlava
Pavel Beneš na kajaku.
Zimní halový pohár mladších žáků
v národní házené
Po sobotním ZHP mladších žákyň pořádal
oddíl národní házené TJ Přeštice tento zimní turnaj i pro kategorii mladších žáků. Konal
se v neděli 12. 2. 2012 a zúčastnilo se ho také
6 družstev, když Příchovice zrušily svoji účast.
Hrálo se systémem každý s každým 2x12 min.
Tento turnaj nebyl tak vyrovnaný jako u mladších žaček a suverénně mu kraloval vítěz TJ
Plzeň-Újezd. Domácí srdnatě bojovali, ale
na medailové umístění to nakonec nestačilo
a obsadili nepopulární 4. místo.
Výsledky družstva Přeštic:
TJ Přeštice - Plzeň-Újezd 2:11 (1:4), - Nýřany 9:0 (4:0), - Tymákov 3:10 (0:6), - Božkov
8:1 (3:0), - Nezvěstice 6:9 (1:6)
Sestava Přeštic:
brankář: Rund Zbyšek
obrana: Rout Daniel, Rádla Jan, Přerost Martin
útok: Doubek Tomáš (11 branek), Brada Pavel
(10), Řezanka Václav (7)
Konečné pořadí:
1. TJ Plzeň Újezd 5 0 0 67:15 10 bodů
2. Sokol Tymákov 4 0 1 57:25 8 b.
3. Sokol Nezvěstice 3 0 2 52:44 6 b.
4. TJ Přeštice
2 0 3 28:31 4 b.
5. TJ Božkov
1 0 4 11:52 2 b.
6. TJ DIOSS Nýřany 0 0 5 11:59 0 b.
Družstvo TJ Přeštice mělo ve svém středu
dva klíčové hráče, kteří byli hodnoceni trenéry ostatních celků mezi nejlepšími jednotlivci.
Mezi obránci byl vyhlášen nejlepším hráčem
Rout Daniel a druhým nejlepším brankářem byl
vyhodnocen Rund Zbyšek.
Poděkování:
Závěrem by oddíl národní házené TJ Přeštice chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu obou turnajů. V první řadě
Základní škole Přeštice v ulici Na Jordáně, která poskytla tělocvičnu a vždy vynikající zázemí,
bez kterého by takové turnaje nešly uspořádat.
Dále je třeba poděkovat všem členům oddílu,
kteří zabezpečili bezproblémový průběh obou
akcí, ať to byli ředitelé turnajů Pavel Dobiš
a Rudolf Lang, rozhodčí Stanislav Zadražil,
Tomáš Bouda, Tomáš Chmelík a Marek Brada,
Petr Moravec zajišťující technické zabezpečení a kolektivy žen B a mužů A, které obstaraly
občerstvení pro všechny účastníky a návštěvníky.
Se zabezpečením pomáhaly i dorostenky a starší
žáci, hlavně s obsluhou časomíry. Na přípravě
se ještě podíleli Václav Řežábek (rozpisy utkání)
a Tomáš Chmelík (zhotovení diplomů).
Stanislav Zadražil,
oddíl národní házené TJ Přeštice
Děkujeme všem bruslařům
a bruslařkám za návštěvu!
Velmi mile nás potěšila velká návštěvnost
kluziště před přeštickou loděnicí. Vysoké únorové mrazy nám umožnily provozovat ledovou plochu celých 16 dní a za tuto dobu si
zabruslilo 804 platících sportovců. Při topení
a vaření čaje se v ohřívárně vystřídalo 10 členů i nečlenů KČT Úhlava, kterým chci poděkovat za jejich přínos k této akci pro veřejnost
(odpracováno bylo 80 hodin). Kluziště jsme
udržovali každodenním hrabáním za pomoci
mnohých dobrovolníků. Bohužel polévat tuto
plochu mnohokrát nešlo z důvodů velkých
mrazů a zamrzlé řeky. Za spolupráci a pomoc
též děkujeme panu Tuškovi (zapůjčení hrabel
a gumových chodníků), Sboru dobrovolných
hasičů Přeštice (napuštění hřiště a kropení)
a Městu Přeštice (za dřevo a zapůjčení hrabel).
Výtěžek z této akce bude zaslán na obnovu
rozhledny Hýlačka v Táboře, která vyhořela
1. 1. 2012.
Dagmar Švihlová
KČT Úhlava
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Vítězství v Zimním halovém
poháru mladších žaček
Oddíl národní házené TJ Přeštice pořádal
z pověření POSK Plzeň Zimní halový pohár
mladších žaček pro rok 2012. Turnaje se
zúčastnilo 6 družstev, která předváděla kvalitní národní házenou této kategorie. Bylo vidět
mnoho vyrovnaných soubojů a o konečné pořadí v tabulce se bojovalo až do posledního utkání. Družstvo mladších žaček TJ Přeštice z těchto soubojů nakonec vyšlo vítězně, když našlo
přemožitele až v posledním utkání, kdy o vítězi
bylo již rozhodnuto. Tímto děvčatům srdečně
blahopřejeme a držíme jim palce na Zimním
halovém Mistrovství České republiky, kam si
jako vítězky zajistily postup. Celostátní akce se
bude konat v sobotu 10. 3. 2012 ve sportovní
nafukovací hale v Řevnicích.
Výsledky Přeštic:
TJ Přeštice - Příchovice 8:3 (2:1), - Tymákov
5:0 (2:0), - Štěnovice 3:1 (2:1), - Blovice 9:3
(4:1), - Plzeň-Újezd 5:6 (2:4)
Sestava vítězného družstva:
brankářka: Klinerová Lucie
obrana: Mlynaříková Noemi, Jabbourová Aneta, Hodanová Tereza, Komárková Eliška. Dále
se na obraně střídaly i útočnice Ausbergerová
Klára a Tušková Kamila
útok: Tušková Nikola (19 branek), Schejbalová
Barbora (7), Ausbergerová Klára (5), Tušková
Kamila, Tůmová Gabriela
trenér: Tušek Karel, vedoucí: Mlynaříková
Sylvie
Konečná tabulka ZHP mladších žaček
1. TJ Přeštice
4 0 1 30:13 8 bodů
2. TJ Příchovice 4 0 1 51:40 8 b.
3. TJ Plzeň Újezd 2 1 2 43:40 5 b.
4. Sokol Tymákov 2 1 2 24:22 5 b.
5. Sokol Blovice 2 0 3 44:47 4 b.
6. Sokol Štěnovice 0 0 5 13:43 0 b.
Družstvo mladších žaček získalo i individuální ocenění, když nejlepší brankářkou byla
vyhlášená Klinerová Lucie a druhou nejlepší
obránkyní Jabbourová Aneta. Tohle ocenění
dokládá i tabulka, kde Přeštice mají zdaleka
nejméně obdržených branek.
Nejlepší hráčky:
brankářky: 1. Klinerová Lucie (TJ Přeštice), 2.
Šebková (Tymákov), 3. Čížková (Příchovice)
obránkyně: 1. Synáčová A (Blovice), 2. Jabbourová Aneta (TJ Přeštice), 3. Lišková (Tymákov)
útočnice: 1. Šteflíková A. (Příchovice) 2.Kozáková 3.Havlíková (obě Tymákov)
střelkyně: 1. Šteflíková A. 29 br. (Příchovice) 2. Šnebergrová 28 br. (Plzeň Újezd),
3. Zelená 21 br. (Blovice)
Hodnocení trenéra vítězného družstva
družstva p. Tuška Karla:
„Tento turnaj byl pro děvčata velice přínosný.
V podstatě po měsíci tréninků se naše družstvo
mohlo herně porovnat se všemi družstvy, se kterými bude bojovat na jaře o celkové umístění
v oblastním přeboru. Vítězství v turnaji je pro
nás cenné tím, že jsme si vybojovali právo účasti
v celorepublikovém finále, které se koná počátkem
března v Řevnicích. Takto máme možnost dalšího
kvalitního turnaje a konfrontace s předními celky
z celé ČR. Nejsme kolektiv velkých individualit,
ale těžíme z vyrovnanosti. Dělám to nerad, ale
přesto musím vyzdvihnout výkon Lucie Klinerové v brance a solidní hru všech hráček v obraně.
V útočné fázi musíme zefektivnit střelbu. Šance si
dokážeme vypracovat, ale zbrkle je zahazujeme.
Všechna děvčata však musím pochválit za bojovnost a obětavost. Zde splnila mé očekávání.“
Stanislav Zadražil,
oddíl národní házené TJ Přeštice
BŘEZEN 12
Přátelská utkání fotbalového oddílu TJ Přeštice
A muži
SO 21. 1. 2012 Zbiroh – Přeštice
3:4 (0:3) branky: Šambergr, Uzlík, Přibáň, Hrdlička
ST 1. 2. 2012 Přeštice – Rapid
4:1 (3:1) branky: Šambergr, Mastný, Bešta, Přibáň
SO 4. 2. 2012 ZČE Plzeň – Přeštice 1:3 (0:2) branky: Bešta 2x, Hrdlička
SO 11. 2. 2012 Nýřany – Přeštice 0:2 (0:2) branky: Přibáň, Šambergr
ST 15. 2. 2012 Blovice – Přeštice
0:3 (0:1) branky: Bešta, Jindra, Mrázek
B muži
SO 28. 1. 2012 Sokol Lhota – Přeštice B 8:2 (3:0) branky: Bešta D., Hořký
SO 11. 2. 2012 Žákavá – Přeštice B
1:1 (0:0) branky: Kroupa
NE 12. 2. 2012 Přeštice B – Měcholupy 4:0 (0:0) branky: Hohlberger, Lecjaks,
Haimrle, Bešta D.
Dorost
Rozpis přátelských zápasů:
NE 19. 2. 2012 16.00 Přeštice (mladší) SŠ PlzeňTurnaj Senco
NE 4. 3. 2012 10.00 Přeštice (starší) SK ZČETurnaj Senco
NE 11. 3. 2012 16.00 Přeštice (starší) KošutkaTurnaj Senco
16. 2. 2012 uspořádal oddíl zájezd na utkání Evropské ligy – 1. zápas play-off Viktoria
Plzeň–Schalke 04. Tímto děkujeme Viktorii Plzeň za poskytnutí lístků na utkání pro naše
mládežnická mužstva. Pro všechny zúčastněné to byl velmi pěkný zážitek na nově otevřeném
stadionu Viktorie.
Martin Knopf, oddíl kopaná TJ Přeštice
Zimní halový pohár oblasti 2012
v národní házené – starší žáci
Po vítězství v kvalifikačním turnaji, který se
konal v Ejpovicích, si vybojovali starší žáci TJ
Přeštice účast mezi nejlepšími družstvy této
věkové kategorie. ZHP západočeské oblasti pořádal v sobotu 4. 2. 2012 oddíl Sokola
Nezvěstice v místní sportovní hale.
Výsledky Přeštic:
TJ Přeštice - Ejpovice 16:15 (7:9) , - Plzeň-Újezd 10:12 (6:6), - Vřeskovice 3:23 (0:13),
- Tymákov 10:22 (5:13)
Sestava TJ Přeštice:
Brankář: Cibulka Ladislav
Obrana: Kolář Jan, Hodan Marek, Šlehofer
Michal, Jurkov Jan, Frouz Zdeněk
Útok: Dobiš Dominik (15 branek), Hájek Filip
(11), Moulis Jakub (11), Dobrý Jan (1), Váchal
Vojtěch (1)
Konečné pořadí:
1. TJ Vřeskovice 8 bodů,
2. TJ Plzeň-Újezd 6 b.
3. Sokol Tymákov 4 b.
4. TJ Přeštice
2 b.
5. Ejpovice
0 b.
TJ Přeštice získaly jedno individuální ocenění, když Kolář Jan byl vyhlášen jako druhý
nejlepší obránce.
Přeštické
pexeso
– k pobavení i poučení
– obsahuje 32 fotografií významných nebo zajímavých památek či objektů a něco málo z historie Přeštic a okolí
Vydání Přeštického pexesa bylo financováno
z dotace Plzeňského kraje.
Prodej zajišťuje IC Přeštice a Dům historie Přešticka.
Cena 29 Kč.
Popiska vítězek ZHP 2012 v kategorii mladších žaček TJ Přeštice:
stojící zleva: Sylvie Mlynaříková – vedoucí družstva, Noemi Mlynaříková, Nikola Tušková,
Gabriela Tůmová, Lucie Klinerová, Tereza Hodanová, trenér Karel Tušek,
v pokleku zleva: Eliška Komárková, Klára Ausbergerová, Aneta Jabbourová, Kamila Tušková,
Barbora Schejbalová
PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice,
tel. 377 982 690.
Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu
2000 výtisků.
Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 140 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC
Přeštice.
e-mail: [email protected]
Litografie 6 X s.r.o.
Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.
Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č. 00294/95.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků
poskytnutých čtenáři.
Download

Březen - Kulturní a komunitní centrum Přeštice