Pamätajte si svoje práva počas zadržania
Práva v tomto upozornení sú vám zaručené na základe zákona v Anglicku a Walese a riadia sa podľa smernice
smernice Európskej Únie EU Directive 2012/13 z roku 2012/13 ohľadom práva na informácie v trestnom
konaní.
Vaše práva na policajnej stanici sú zhrnuté na tejto strane.
Viac informácií nájdete v odsekoch 1 až 11 na nasledujúcich stranách.
Všetky podrobnosti sú zachytené v služobnom kódexe polície C.
1.
Informujte políciu, či chcete právneho zástupcu, pokiaľ ste na policajnej stanici. Je to
bezplatné
2.
Oznámte polícii či chcete, aby niekoho upovedomila o tom, kde sa nachádzate.
Je to bezplatné.
3.
Oznámte polícii, či si chcete pozrieť ich pravidlá – nazývajú sa služobný kódex.
4.
Ak potrebujete lekársku pomoc, oznámte to polícii. Ak sa cítite chorý, alebo ste
zranený, nahláste to polícii. Lekárska pomoc je bezplatná.
5.
Ak sa Vás pýtajú otázky o podozrení na trestný čin, nemusíte povedať nič. Ak však
nespomeniete niečo, na čo sa neskôr odvoláte na súde, môže to uškodiť Vašej
obhajobe. Všetko, čo poviete, sa môže podať ako svedectvo.
6.
Polícia Vám musí oznámiť, akého trestného činu ste sa podľa jej mienky
dopustili a prečo ste boli zatknutý a zadržiavaný.
7.
Polícia musí umožniť Vám alebo Vášmu právnemu zástupcovi nahliadnuť do
záznamov a dokumentov o dôvodoch Vášho zatknutia a zadržania a o čase,
ktorý ste strávili na policajnej stanici.
8.
V prípade, že potrebujete tlmočníka, polícia Vám ho musí zabezpečiť. Môžete
si dať preložiť aj určité dokumenty. Je to bezplatné
9.
V prípade, že nie ste britskej národnosti a chcete kontaktovať svoje
veľvyslanectvo alebo konzulát, alebo ak im chcete nahlásiť, že ste zadržaný,
oznámte to polícii. Je to bezplatné.
10.
Polícia Vám musí oznámiť, na aké dlhé obdobie Vás môže zadržať.
11.
V prípade, že ste obvinený a Váš prípad sa dostane pred súd, vy a váš právny
zástupca máte právo pozrieť si dôkazový materiál prokuratúry ešte pred začatím
súdneho konania.
Ak máte otázky o ktorýchkoľvek z uvedených právam, oznámte to policajtovi
väzenskej služby
Na ďalších stránkach po zhrnutí nájdete ďalšie informácie o tom, ako by sa k vám
mala polícia správať a starať sa o vás.
1
Táto verzia vyhlášky o právach a nárokoch vstúpi do platnosti v tomto znení dňa 2. júna
2014
2
Tieto informácie si uschovajte a prečítajte si ich čo najskôr. Uľahčia vám
rozhodovanie počas vašej prítomnosti na policajnej stanici.
1. Ako získať právneho zástupcu

Právny zástupca vám pomôže a poradí vo veciach zákona.

Ak si vyžiadate právneho zástupcu, nevyvoláte tým dojem, že ste urobili niečo zlé.

Policajt väzenskej služby sa vás musí opýtať, či potrebujete právne poradenstvo.
Táto služba je bezplatná.

Počas vašej prítomnosti na policajnej stanici vám polícia musí dovoliť porozprávať
sa s právnym zástupcom kedykoľvek – v denných aj nočných hodinách.

Ak požiadate o právne poradenstvo, polícia vám zvyčajne nemôže klásť otázky,
dokiaľ nedostanete možnosť porozprávať sa s právnym zástupcom. Môžete
požiadať, aby váš právny zástupca bol prítomný, keď vám polícia bude klásť
otázky.

Ak poviete polícii, že nechcete právne poradenstvo, ale neskôr si to rozmyslíte,
povedzte to policajtovi väzenskej služby, ktorý vám pomôže nadviazať kontakt
s právnym zástupcom.

Ak sa právny zástupca na policajnú stanicu nedostaví, nespojí sa s vami, alebo ak
sa potrebujete s právnym zástupcom porozprávať ešte raz, požiadajte políciu, aby
ho znova kontaktovala.
Bezplatné právne poradenstvo v menej závažných veciach

V niektorých prípadoch, týkajúcich sa menej závažných vecí, je bezplatné
právne poradenstvo obmedzené výhradne na telefonické rady kvalifikovaných
poradcov organizácie DDS (Služieb trestnej obhajoby), s výnimkou prípadov,
v ktorých právny zástupca príde na policajnú stanicu. Patria sem nasledovné
prípady:
~ ak vám chce polícia klásť otázky o trestnom čine alebo ak potrebuje
uskutočniť identifikáciu prostredníctvom očitého svedka
~ ak potrebujete pomoc “zodpovedajúceho dospelého”. Pozrite si časť “Ľudia,
ktorí potrebujú pomoc”,
~ ak nie ste schopný(á) komunikovať telefonicky, alebo
~ ak obviníte políciu zo závažného zneužitia moci.
Keď nie je bezplatné právne poradenstvo obmedzené na telefonické
rady CDS Direct:

Vám umožňuje požiadať o rozhovor s právnym zástupcom, ktorého poznáte. Za
právnu službu nemusíte platiť ak patričný právny zástupca pracuje v rámci
systému právnej pomoci (Legal Aid). Ak nepoznáte žiadneho právneho
zástupcu, alebo právny zástupca, ktorého poznáte nie je v dosahu, môžete sa
porozprávať s právnym zástupcom v službe. Táto pomoc je poskytovaná
zdarma.

Službukonajúci právny zástupca je od polície nezávislý, inými slovami nepracuje pre políciu.
3
Postup pri poskytovaní bezplatného právneho poradenstva:

Polícia sa skontaktuje s telefonickým centrom obhajcov (DSCC). DSCC
zabezpečí prostredníctvom linky CDS Direct, právneho zástupcu, ktorého ste si
vyžiadali, alebo službukonajúceho právneho zástupcu zariadi, aby vám boli
poskytnuté právne rady.

DSCC a linka CDS Direct sú nezávislé služby zodpovedné za vybavovanie
bezplatného právneho poradenstva. S políciou nemajú nič spoločné.
Ak za právne poradenstvo chcete hradiť:

Pravne poradenstvo si môžete hradiť vo všetkých prípadoch, v ktorých
chcete.

V prípadoch, keď je bezplatné právne poradenstvo prístupné len vo forme
telefonických rád poskytovaných prostredníctvom linky CDS Direct sa môžete
s právnym zástupcom, ktoré ste si vybrali porozprávať telefonicky. Nezaplatí ho
však systém právnej pomoci (Legal Aid). Môžu vás požiadať, aby ste ho zaplatili
vy. DSCC vášho právneho zástupcu skontaktuje za vás.

Máte nárok na súkromnú telefonickú konzultáciu s právnym zástupcom, ktorého
ste si vybrali, prípadne sa právny zástupca môže rozhodnúť prísť za vami na
policajnú stanicu

Ak nie je možné kontaktovať právneho zástupcu, ktorého ste si vybrali, polícia
môže ešte vždy prostredníctvom DSCC sprostredkovať právne poradenstvo od
službukonajúceho právneho zástupcu.
2. Ako niekoho informovať, že ste na policajnej stanici

Políciu môžete požiadať, aby niekoho informovala, že ste na policajnej stanici.
Služba je poskytovaná bezplatne.

S daným človekom sa spoja hneď, ako to bude možné.
3. Služobný kódex

Služobný kódex je kniha, v ktorej sa dozviete čo polícia smie a nesmie robiť počas
vašej prítomnosti na policajnej stanici.

Polícia vám umožní prečítať si Služobný kódex. Nesmiete si ho však čítať tak
dlho, aby sa tým marilo policajné vyšetrovanie v zisťovaní, či ste porušili zákon.

Ak si chcete prečítať Služobný kódex, povedzte to policajtovi väzenskej služby.
4. Lekárska pomoc keď sa cítite zle, alebo keď ste
zranený

Ak sa necítite dobre, alebo potrebujete lieky povedzte to polícii. Zavolajú lekára,
zdravotnú sestru, alebo iného zdravotného odborníka – služba je bezplatná

Polícia vám môže dovoliť užívať vlastné lieky, avšak najprv si to musí overiť.
Zvyčajne vás najskôr vyšetrí zdravotná sestra, ak však budete potrebovať
4
lekára, polícia ho prizve. Môžete požiadať, aby vás vyšetril iný lekár, je možné,
že za takéto vyšetrenie budete musieť zaplatiť.
5. Právo nevypovedať
Ak sa vás opýtajú otázky o podozrení na trestný čin, nemusíte povedať nič.
Ak však nespomeniete niečo, na čo sa neskôr odvoláte na súde, môže to uškodiť Vašej
obhajobe.
Všetko, čo poviete, sa môže podať ako svedectvo.
6. Informácie o trestnom čine, zo spáchania ktorého ste
podozrivý a informácie, prečo ste boli zatknutý a
zadržaný

Polícia vás musí informovať o charaktere trestného činu, zo spáchania
ktorého ste boli obvinený. To zahŕňa aj informácie o tom, kde a kedy ste
skutok údajne spáchali.

Polícia vás musí informovať, prečo si myslia, že ste spáchali trestný čin a
prečo si myslia, že vás museli zatknúť.

Polícia vám na policajnej stanici musí povedať, prečo si myslia, že musíte
byť zadržaný.

Skôr než sa vás opýtajú akékoľvek otázky o akomkoľvek trestnom čine,
polícia musí dať vám a vášmu právnemu zástupcovi dostatok informácií o
tom, čo ste podľa polície spáchali, aby ste sa mohli brániť, ale nie v čase,
ktorý môže ohroziť policajné vyšetrovanie.

To sa vzťahuje na akékoľvek iné trestné činy, ktoré ste podľa polície
údajne spáchali.
7. Prístup k záznamom a dokumentom o vašom zatknutí
a zadržaní

Keď vás zadržia na policajnej stanici, polícia musí:
 zaznamenať vo vašich väzobných záznamoch dôvod a potrebu vášho
zatknutia a prečo si myslia, že musíte byť zadržaný.

umožniť vám a vášmu právnemu zástupcovi nahliadnutie do týchto
záznamov. Policajt väzenskej služby sa o to postará.

To sa vzťahuje na akékoľvek iné trestné činy, ktoré ste podľa polície
údajne spáchali.

Polícia musí umožniť vám alebo vášmu obhajcovi prístup k dokumentom
a materiálom, ktoré sú nevyhnutné pre účinné vznesenie námietky proti
zákonnosti vášho zatknutia a zadržania.
5
8. Pomoc pre vás tlmočníkom a prekladmi určitých
dokumentov

Ak nehovoríte alebo nerozumiete po anglicky, polícia vám pomôže zohnať
niekoho, kto hovorí vašim jazykom. Táto služba je bezplatná.

Ak ste nepočujúci/a, alebo máte dorozumievacie ťažkosti, polícia vám zabezpečí
tlmočníka britskej posunkovej reči. Táto služba je bezplatná .

Ak nehovoríte a nerozumiete po anglicky, polícia Vám sprostredkuje tlmočníka,
ktorý vám oznámi prečo ste zadržaný a z akých trestných činov vás obvinili.
Takýto postup sa musí opakovať vždy, keď sa vás polícia rozhodne vziať do
vyšetrovacej väzby.

Po každom zadržaní vo vyšetrovacej väzbe a po každom obvinení z trestného
činu vám polícia musí dať záznam vo vašom vlastnom jazyku, o tom prečo ste
zadržaný a z akého trestného činu ste obvinený. Nestane sa tak len vo
výnimočných prípadoch. A to vtedy, keď:
 Vy rozhodnete, že záznam nepotrebujete, pretože rozumiete a plne
chápete čo sa deje a uvedomujete si aké dôsledky bude mať skutočnosť,
že sa vzdáte svojho nároku dostať záznam. Polícia vám umožní požiadať
právneho zástupcu o pomoc pri rozhodovaní. Budete v tom zmysle musieť
poskytnúť písomný súhlas; a.
 Ak vám miesto písomného prekladu postačí ústne tlmočenie a sumár
prostredníctvom tlmočníka bude pre vás dostatočný na to, aby ste sa
obhájili a plne pochopili čo sa deje a za predpokladu, že policajný úradník
dá k tomu súhlas.

Keď vám polícia bude klásť otázky a nebude sa robiť audio nahrávka, tlmočník
urobí zápis otázok a odpovedí vo vašom jazyku. Presnosť zápisu budete môcť
pred podpísaním skontrolovať.

Ak budete chcieť podať polícii vyhlásenie, tlmočník z neho vypracuje druhopis
vo vašom jazyku, ktorý po skontrolovaní správnosti podpíšete.

Máte taktiež nárok na preklad tohto oznámenia. Ak nie je preklad k
dispozícii, tieto informácie vám musia byť poskytnuté cez tlmočníka a ich
preklad vám musí vám byť predložený bez zbytočného omeškania.
9. Skontaktovanie vášho veľvyslanectva alebo konzulátu
Ak nie ste britskej národnosti, môžete polícii oznámiť, že sa chcete spojiť so svojím
zastupiteľským úradom, veľvyslanectvom, alebo konzulátom a oznámiť im, že sa
nachádzate na policajnej stanici a vysvetliť prečo tam ste. Môžu vás tiež súkromne
navštíviť, alebo zabezpečiť, aby sa s vami stretol právny zástupca.
6
10. Ako dlho môžete byť zadržaný

Spravidla môžete byť bez vznesenia obvinenia zadržaný až na 24 hodín .
Doba zadržania môže byť aj dlhšia, ale iba vtedy, ak trestný čin môže byť
prejednávaný sudcom a porotou na Korunnom súde a povolí to hlavný policajný
dôstojník alebo súd. Po 36 hodinách sa môže predĺžiť policajné zadržanie bez
obvinenia len so súhlasom súdu.

Váš prípad musí priebežne prehodnocovať vyšší policajný dôstojník, ktorý
posúdi, či máte byť naďalej zadržiavaný na policajnej stanici. Nazýva sa to
preskúmanie prípadu. K rozhodnutiu sa máte právo vyjadriť, pokiaľ ste na
to spôsobilý. V tejto veci môže tiež za vás rozhodovať váš právny zástupca

Ak vás policajný úradník, vykonávajúci preskúmanie, neprepustí na
slobodu, musí vám povedať prečo nie a dôvod, zaznamenaný v
záznamov vašej väzby.

Ak nie je nevyhnutné vyšetrovanie vašej osoby vo vyšetrovacej väzbe,
musíte byť prepustený na slobodu. Ak polícia chce trestný čin naďalej
vyšetrovať, môžu vás prepustiť na kauciu.

Ak polícia požiada súd o predĺženie vyšetrovacej väzby:
 Musíte byť prítomný na súdnom pojednávaní.
 Musia vám poskytnúť kópiu informácií o dôkazoch pre súd a prečo vás
polícia chce držať vo vyšetrovacej väzbe.
 Máte právo na súdneho zástupcu na súdnom pojednávaní.
 Súd umožní polícii vyšetrovať vás vo vyšetrovacej väzbe len vtedy, keď
dôjde k záveru, že to je nevyhnutné a že polícia váš prípad vyšetruje
pozorne, bez straty času.

Ak má polícia dostatok dôkazov, aby vás poslala na súd, môžete byť
obžalovaný z trestného činu na policajnej stanici, alebo poštou, s
predvolaním na súd.
11. Prístup k dôkazom, ak váš prípad bude prejednávaný
na súde

Ak ste obžalovaný z trestného činu, vám alebo vášmu právnemu
zástupcovi musí byť umožnené vidieť dôkazy proti vám ako aj
dôkazy, ktoré vám môžu pomôcť pri obhajobe. To sa musí stať pred
začatím súdneho procesu. Polícia a Služba korunnej prokuratúry sú
zodpovedné za organizovanie tejto záležitosti a umožnenie prístupu k
príslušným dokumentom a materiálom.
7
Ďalšie skutočnosti, ktoré by ste mali poznať, v
prípade, že ste na policajnej stanici
Ako má byť o vás postarané
Táto časť obsahuje krátke poznámky o tom, čo môžete očakávať počas zadržania
na policajnej stanici. Ak sa chcete dozvedieť viac, požiadajte o možnosť nahliadnuť do
Služobného kódexu. Obsahuje zoznam, v ktorom nájdete ďalšie informácie o každej z daných
tém. Ak máte nejaké otázky, opýtajte sa policajta väzenskej služby.
Osoby, ktoré potrebujú pomoc
 Ak máte menej ako 18 rokov, máte vzdelávacie ťažkosti, alebo psychické poruchy mal by
s vami počas priameho kontaktu s políciou niekto byť. Takáto osoba sa volá
“zodpovedajúci dospelý” a bude jej poskytnutá kópia tohto oznámenia.
 Zodpovedajúci dospelý musí byť s vami, keď vás polícia bude oboznamovať s vašimi
právami, aj keď vám bude vysvetľovať prečo ste zadržaný/á na policajnej stanici .
 Zodpovedajúci dospelý môže vo vašom mene požiadať o právneho zástupcu
 Zodpovedajúci dospelý musí s vami byť aj vtedy, keď vám polícia bude čítať policajnú
výstrahu.
 Pokým ste na policajnej stanici, polícia môže pokladať za potrebné vykonať s vami
nasledovné úkony. Ak neexistujú výnimočné okolnosti, zodpovedajúci dospelý musí
s vami zostať počas celého vybavovania nasledovných policajných záležitostí:
 Vypočúvania, podpisovania písomného prehlásenia, alebo policajných záznamov.
 Vyzliekania vášho odevu za účelom osobnej prehliadky.
 Odobrania vaśich odtlačkov prstov, fotografovania, DNA alebo inej vzorky.
 Vykonávania postupov zameraných na identifikáciu očitého svedka.
 Váš zodpovedajúci dospelý by mal mať príležitosť, aby bol s vami prítomný buď osobne
alebo telefonicky, aj vtedy, ak polícia preskúma váš prípad, aby zistila, či by ste mali byť
zadržiavaný ďalej.
 Ak je Váš zodpovedný dospelý k dispozícii, musí byť prítomný, keď vás polícia
obviní zo spáchania trestného činu.
Záznam o čase strávenom na policajnej stanici
 Všetko, čo sa stane počas vášho zadržania na policajnej stanici sa nahráva. Nazýva sa
to záznam z väzby.
 Pri odchode z policajnej stanice môžete vy, váš právny zástupca, alebo zodpovedajúci
dospelý požiadať o kópiu záznamu z väzby. Polícia vám poskytne kópiu záznamu
z väzby hneď ako to bude možné.
 Kópiu záznamu z väzby si môžete od polície vyžiadať najneskôr do 12 mesiacov od
odchodu z policajnej stanice.
8
Ako udržiavať kontakt
 Okrem rozhovoru s právnym zástupcom a informovania osoby o vašom zadržaní vám
bude zvyčajne dovolené uskutočniť jeden telefonický hovor.
 Ak si chcete zatelefonovať, požiadajte políciu.
 Môžete tiež požiadať o papier a pero
 Možno vám budú povolené návštevy, avšak policajt väzenskej služby ich môže
zamietnuť.
Vaša cela
 Podľa možností by ste mali byť umiestnený/á do vlastnej cely.
 Cela musí byť čistá, teplá a osvetlená
 Posteľná bielizeň má byť v dobrom stave a čistá.
 Musíte mať prístup na toaletu a možnosť umyť sa.
Odev
Ak vám bolo odobraté šatstvo, polícia vám musí poskytnúť náhradný odev .
Jedlo a nápoje
Musia vám ponúknuť 3 jedlá s nápojmi denne. Nápoje môžete dostať aj medzi jedlami.
Cvičenie
V rámci možností by vám mal byť každý deň umožnený pobyt vonku na čerstvom vzduchu.
Keď vás polícia vypočúva

Miestnosť musí byť čistá, teplá a osvetlená.

Nesmiete byť nútený stáť.

Policajti vám musia povedať svoje mená a hodnosti.

V čase prijímania potravy musíte mať prestávku na jedlo. Prestávka na pitie má byť po
dvoch hodinách.

Každých 24 hodín strávených vo väzbe máte mať povolený 8 hodinový odpočinok .
Potreby pre praktizovanie viery
 Ak potrebujete niečo, pre pomoc pri praktizovaní vašej viery na policajnej stanici,
povedzte to polícii. V prípade potreby vám môžu poskytnúť náboženské knihy a
iné predmety.
9
Vtedy, keď sú bežné pravidlá iné
Ako získať pomoc právneho zástupcu
V niektorých osobitných situáciách vám polícia bude musieť klásť súrne otázky ešte
predtým, ako sa porozprávate so svojím právnym zástupcom. Informácie o týchto
výnimočných prípadoch sú uvedené v Služobnom kódexe. Je to kniha, ktorá stanovuje,
čo polícia smie a nesmie robiť počas vašej prítomnosti na policajnej stanici. Podrobnosti
nájdete v odseku 6.6 Služobného kódexu.
Existuje jedna osobitná situácia, keď vám polícia nepovolí spojiť sa s právnym
zástupcom, ktorého ste si vybrali. V tom prípade vám polícia musí umožniť porozprávať
sa s iným právnym zástupcom. Podrobnosti nájdete v prílohe B, kapitoly C Služobného
kódexu.
Ako niekoho informovať, že ste na policajnej stanici
Existujú osobité situácie, keď vám polícia nepovolí spojiť sa s nikým. Informácie
o osobitných situáciách tohto druhu sú uvedené v Služobnom kódexe. Podrobnosti
nájdete v prílohe B kapitoly C Služobného kódexu.
Dychové skúšky
Ak ste zadržaný preto, že ste sa dopustili trestného činu vedenia motorového vozidla pod
vplyvom alkoholu, máte právo porozprávať sa s právny zástupcom. Neznamená to, že
máte právo polícii odmietnuť poskytnúť vzorku dychu, krvi, alebo moču napriek tom, že
ste sa ešte neporozprávali s právnym zástupcom.
10
Zadržanie v súlade so zákonom o duševnom zdraví z r.
1983
Polícia môže zadržať osoby na policajnej stanici aj za účelom skúmania ich duševného
stavu. Ak vás zadržali v súlade so zákonom o duševnom zdraví, neznamená to, že vás
zobrali do väzby kvôli spáchaniu trestného činu.
V takomto prípade polícia musí zariadiť, aby vás vyšetril lekár a odborník v oblasti
duševného zdravia, ktorý má riadne oprávnenie. Vyšetrenie sa musí uskutočniť do 72
hodín (3 dní) od vášho príchodu na policajnú stanicu. Polícia sa pokúsi vyšetrenie
zariadiť bezodkladne. Vtedy vás polícia premiestni na miesto, ktoré bude najvhodnejšie
na vykonanie vyšetrenia
Kým budete čakať na vyšetrenie, polícia môže zariadiť, aby vás vyšetril odborník
v oblasti duševného zdravia. Tento odborník nemôže vykonať hodnotenie zdravotného
stavu, môže vám však poradiť v iných zdravotných problémoch a vysvetliť vám, v čom
spočíva zhodnotenie zdravotného stavu.
Nezávislé osoby pre prácu so zadržanými
Sú to členovia komunity, ktorí majú prístup na policajné stanice bez ohlásenia. Sú známi
ako nezávislé osoby navštevujúce zadržaných. Pracujú ako dobrovoľníci, aby sa
presvedčili, či sa so zadržanými správne zaobchádza a majú prístup k svojim právam.
Nemáte nárok na stretnutie s nezávislou osobou navštevujúcou zadržaných, ani
nemôžete požiadať, aby vás takáto osoba navštívila. Ak vás v čase väzby navštívi
nezávislá osoba pre zadržaných, skontroluje, či je chránené vaše zdravie a dodržiavané
vaše práva. Návšteva sa uskutoční nezávisle od polície. Ak si to neželáte, nemusíte sa
s nezávislou osobou rozprávať.
Ako podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým bolo s vami zaobchádzané, požiadajte
o rozhovor s policajným dôstojníkom – inšpektorom, alebo policajným dôstojníkom vyššej
hodnosti. Po prepustení sa takisto môžete sťažovať na ktorejkoľvek policajnej stanici, na
nezávislej komisii pre policajné sťažnosti (IPCC), alebo prostredníctvom právneho
zástupcu, či poslanca.
11
Download

Pamätajte si svoje práva počas počas zadržania