Novéna k Dieťaťu
Ježišovi
Novéna ako naliehavá a vytrvalá deväťdňová osobná modlitba za určitú konkrétnu potrebu je obzvlášť vhodná
k vyproseniu si potrebných milostí u Boha. Ježiš povedal: Proste, a dostanete – hľadajte, a nájdete – klopte, a otvoria
vám! (Mt 7,7).
NOVÉNA
K
PRAŽSKÉMU
JEZULIATKU
(SLOVENSKY)
*
ÚVODNÁ
MODLITBA
JE
PRE
KAŽDÝ
DEŇ
INÁ
Prvý deň – štvrtok 7. júna 2012
Milé Dieťa Ježišu!
Som tu pri tvojich nohách. Obraciam sa k tebe, ktorý si všetko. Tak potrebujem tvoju pomoc! Daruj mi, ó Ježišu, svoj pohľad plný milosrdenstva a
ponáhľaj sa mi na pomoc v mojej núdzi, pretože tebe nie je nič nemožné.
* Otče náš — Zdravas — Sláva Otcu
* Pre svoje božské detstvo nám udeľ, Ježišu, milosť... zjednotenia českých
a slovenských veriacich v jednu komunitu, milosť zriadenia pastoračného
centra pre našu misiu a milosť väčšej ochoty veriacich pracovať pre spásu
sveta ...pokiaľ je v súlade s tvojou vôľou a naším skutočným dobrom. Nehľaď
na našu nehodnosť, ale na našu vieru a na svoje nekonečné milosrdenstvo.
Pieseň: (spievaj alebo recituj)
Ježiš, najkrajšie zo všetkých mien,
Ježiš, počuje hlas môj každý deň.
Ó, Ježiš ma pri mojom páde zdvíha.
Ó, Ježiš, krásne meno má.
Ježiš, chválu vzdáva srdce moje.
Ježiš, stále ten istý, včera, dnes.
Ó, Ježiš, zomrel tiež za hriechy moje.
Ó, Ježiš, najkrajšie z mien.
Ježiš, príde čoskoro ako Kráľ.
Ježiš, prines lásku na zem k nám.
Ó, Ježiš, jemu chválu zaspievam,
Ó, Ježiš, krásne meno má.
Nech je meno Pána velebené teraz i naveky.
Modlitba Benedikta XVI. k Pražskému Jezuliatku (26. 9. 2009)
Pane Ježišu,
máme Ťa pred očami ako Dieťa
a veríme, že si Boží Syn,
ktorý sa stal človekom skrze Ducha Svätého
v lone Panny Márie.
Podobne ako v Betleheme, aj my,
spolu s Máriou a Jozefom, anjelmi a pastiermi,
sa Ti klaniame a vyznávame,
že si náš jediný Spasiteľ.
Stal si sa chudobným,
aby sme zbohatli z Tvojej chudoby;
daj, nech nikdy nezabúdame na chudobných
a na tých, ktorí trpia.
Ochraňuj naše rodiny,
žehnaj všetkým deťom celého sveta
a daj, nech nám vždy vládne láska,
ktorú si priniesol, aby robila náš život šťastnejším.
Dopraj všetkým ľuďom, Ježišu,
aby porozumeli posolstvu Božieho narodenia,
aby pochopili, že si prišiel darovať celej ľudskej rodine
svetlo, radosť a pokoj.
Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ
s Bohom Otcom, v jednote s Duchom Svätým,
po všetky veky vekov. Amen.
Záverečná modlitba:
Bože, Ty si ustanovil svojho Jednorodeného Syna Spasiteľom ľudského
pokolenia a chcel si, aby bol nazvaný Ježiš; daj, aby sme mohli nezahalene
pozerať v nebi na toho, ktorého sväté meno uctievame tu na zemi. Amen.
Myšlienka na zamyslenie
Jezuliatko nám svojou detskou nehou sprítomňuje Božiu blízkosť a lásku. Uvedomujeme si, akú
máme v jeho očiach cenu, pretože práve vďaka nemu sme sa my sami stali Božími deťmi. Každá
ľudská bytosť je Božím dieťaťom a teda naším bratom, a ako takú je potrebné ju prijímať a vážiť si
ju. Kiež by si to uvedomila aj naša spoločnosť! Každá ľudská osoba by potom bola hodnotená nie
podľa toho, čo má, ale podľa toho, čím je, pretože v tvári každej ľudskej bytosti, bez rozdielu rasy
či kultúry, sa skvie Boží obraz. (Benedikt XVI.)
Druhý deň – piatok 8. júna 2012
Ó Ježišu, krása nebeského Otca, z tvojej tváre vyžaruje lúč božstva; klaniam sa ti a
vyznávam, že si pravý Syn živého Boha. Obetujem ti, Pane, celé svoje bytie. Kiež sa nikdy
neodlúčim od teba, ktorý si mojim najvyšším dobrom.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu - Pre svoje božské detstvo - Pieseň - Modlitba Benedikta XVI. - Záverečná modlitba
Tretí deň – sobota 9. júna 2012
Ó sväté Dieťa Ježišu, keď hľadím na tvoju tvár, ktorá sa na mňa usmieva, cítim sa
naplnený živou dôverou. Áno, všetko očakávam od tvojej dobroty. Kiež zažiaria, Ježišu,
mne a všetkým mojím drahým úsmevy tvojich milostí, aby mohli velebiť tvoje nekonečné
milosrdenstvo.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu - Pre svoje božské detstvo - Pieseň - Modlitba Benedikta XVI. - Záverečná modlitba
Štvrtý deň – nedeľa 10. júna 2012
Ó Dieťa Ježišu, tvoje čelo zdobí koruna a ja ťa vyznávam ako svojho božského Pána. Už
nikdy nechcem slúžiť diablovi, svojim vášňam, hriechu. Kraľuj, Ježišu, v tomto úbohom
srdci a učiň ho svojím navždy.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu - Pre svoje božské detstvo - Pieseň - Modlitba Benedikta XVI. - Záverečná modlitba
Piaty deň – pondelok 11. júna 2012
Hľadím na teba, najsladší Vykupiteľu, oddeného do purpurového plášta. Je to tvoj
kráľovský atribút, ktorý sa ku mne prihovára o tvojej krvi. O krvi, ktorú si za mňa prelial.
Učiň, Dieťa Ježišu, aby som odpovedal na tvoju obeť a neodmietal trpieť s tebou a pre
teba, keď mi k tomu dáš príležitosť.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu - Pre svoje božské detstvo - Pieseň - Modlitba Benedikta XVI. - Záverečná modlitba
Šiesty deň – utorok 12. júna 2012
Ó láskyhodné Dieťa, keď vidím, ako držíš vo svojej ruke svet, moje srdce napĺňa radosť.
Medzi nespočetnými bytosťami, ktoré udržiavaš pri živote, som i ja. Vidíš ma a podopieraš
v každej chvíli, chrániš ma ako svoje vlastníctvo. Bdej nado mnou, Ježišu, a pomáhaj mi
v mojich potrebách.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu - Pre svoje božské detstvo - Pieseň - Modlitba Benedikta XVI. - Záverečná modlitba
Siedmy deň – streda 13. júna 2012
Na tvojch prsiach, Jezuliatko, sa trbliece kríž. Je to znamenie nášho vykúpenia. Taktiež ja
mám, božský Spasiteľu, svoj kríž, ktorý, hoci ľahký, ma až príliš často ťaží. Pomôž mi ho
znášať, aby som ho nosil vždy s úžitkom. Ty vieš, aký som slabý. Pomôž mi, Ježišu!
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu - Pre svoje božské detstvo - Pieseň - Modlitba Benedikta XVI. - Záverečná modlitba
Ôsmy deň – štvrtok 14. júna 2012
Na tvojej hrudi, Dieťa Ježišu, visí okrem kríža i malé srdce. Je obrazom tvojho Srdca, ktoré
je skutočne zlaté svojou nekonečnou nehou. Ty si naozajstným Priateľom, ktorý sa
veľkodušne dáva, ba obetuje sa za milovanú osobu. Vylej na mňa znovu, Ježišu, žiaru
svojej lásky, a nauč ma na ňu odpovedať.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu - Pre svoje božské detstvo - Pieseň - Modlitba Benedikta XVI. - Záverečná modlitba
Deviaty deň – piatok 15. júna 2012
Tvoja všemocná pravica, malý Kráľu, rozdáva požehnanie všetkým, ktorí ťa uctievajú a
vzývajú. Žehnaj aj mne, Ježiško, mojej duši, môjmu telu, mojim starostiam. Žehnaj mojim
potrebám, aby boli uspokojené, mojim túžbam, aby boli vypočuté. Vyslyš moje prosby a
budem po všetky dni velebiť tvoje sväté meno.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu - Pre svoje božské detstvo - Pieseň - Modlitba Benedikta XVI. - Záverečná modlitba
Download

novéna k pražskému jezuliatku