Návod na použitie
Mikrovlnná rúra 20L
VMW-713W
Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a ponechajte si ho pre budúce potreby.
Dôležité bezpečnostné pokyny
Upozornenie: Ak je spotrebič prevádzkovaný v kombinovanom režime, deti by mali používať mikrovlnku len pod
dohľadom dospelej osoby.
Upozornenie: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, mikrovlnka nesmie byť prevádzkovaná, kým
nebude opravená kompetentnou osobou.
Upozornenie: Je nebezpečné pre kohokoľvek iného než kompetentnú osobu, aby vykonával akúkoľvek údržbu
alebo opravy, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energie.
Upozornenie: Tekutiny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože môže dôjsť
k explózii.
Upozornenie: Umožnite deťom používať mikrovlnnú rúru bez dozoru, ak majú príslušné inštrukcie a dieťa
je schopné používať rúru bezpečným spôsobom a chápe nebezpečenstvo nesprávnym použitím.
- Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre.
- Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových obaloch skontrolujte ohrev vizuálne v mikrovlnnej rúre
kvôli možnosti vznietenia.
- Ak sa objaví dym, vypnite alebo odpojte mikrovlnnú rúru od elektrickej siete a ponechajte dvierka zavreté, aby
sa zahasili prípadné plamene.
- Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému varu, preto je potrebné dávať pozor pri manipulácii
s nádobou.
- Obsah dojčenských fliaš a detskej výživy sa musí miešať alebo pretrepať, teplota pred používaním musí byť
prekontrolovaná, aby nedošlo k popáleniu.
- Vajíčka v škrupinách a celé vajcia natvrdo by nemali byť ohrievané v mikrovlnnej rúre, pretože môžu
explodovať.
- Rúra by mala byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky jedla musia byť odstránené.
- Neschopnosť udržovať rúru v čistote by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, ktorý by mohol nepriaznivo
ovplyvniť životnosť zariadenia a prípadne viesť k nebezpečným situáciám.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisný zástupcom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Spotreba energie: 230V~50Hz, 1080W
Výkon: 700W
Frekvencia: 2,450MHz
Vonkajšie rozmery: 454 x 330 x 262mm
Vnútorné rozmery: 315 x 296 x 211mm
Kapacita: 20L
Hmotnosť: 10,5kg
Čo je potrebné urobiť pred kontaktovaním servisu
1. Ak rúra nebude vôbec hriať, na displeji sa objaví nápis a hneď zmizne alebo sa nič neobjaví.
a) Skontrolujte, či je rúra správne pripojená k elektrickej sieti. Ak nie je, vytiahnite zástrčku zo zásuvky,
počkajte 10 sekúnd a znova ju zapojte bezpečne.
b) Skontrolujte priestory poistky alebo hlavný istič. Ak sa zdá, že všetko pracuje správne, vyskúšajte zásuvky
na inom prístroji.
2. Ak výkon mikrovĺn nefunguje:
a) Skontrolujte, či je nastavený časovač.
b) Uistite sa, že dvere sú pevne uzavreté. Inak mikrovlnná energia nemôže prúdiť do rúry.
Ak to nie je žiadna z hore uvedených situácií, potom sa obráťte na autorizovaný servis.
2
Poznámka: Prístroj je určený pre použitie v domácnosti na ohrev potravín a nápojov s použitím
elektromagnetickej energie a pre vnútorné použitie.
Rušenie rádia
Mikrovlnná rúra môže spôsobiť rušenie Vášho rádia, televízora a podobných prístrojov. Ak sa vyskytne rušenie,
môže byť znížené alebo odstránené nasledovnými postupmi:
a) Vyčistite dvere a tesniaci povrch rúry.
b) Umiestnite rádio, TV atď. ďalej od Vašej mikrovlnnej rúry.
Použite správne inštalovanú anténu pre Vaše rádio, TV atď. pre získanie silného príjmu.
Inštalácia
1. Dbajte, aby ste odstránili všetok baliaci materiál z vnútra dvier.
2. Prekontrolujte rúru po odbalení pre zistenie viditeľných poškodení ako:
Pokrivené dvere
Poškodené dvere
Ryhy alebo otvory na priehľadnom okne a vo vnútri
Ak je viditeľné niečo z vyššie uvedeného, nepoužívajte rúru.
3. Táto rúra má hmotnosť 10.5 kg a musí byť umiestnená na horizontálnom povrchu dostatočne silnom, aby
udržal túto hmotnosť.
4. Rúra musí byť umiestnená ďalej od vysokej teploty a pary.
5. Nič neukladajte na vrch rúry.
6. Nevyberajte hnaciu hriadeľ otáčajúcu tanier.
7. Ako pri iných prístrojoch, je potrebný dozor, ak je používaný deťmi.
Upozornenie- tento produkt musí byť uzemnený
1. Zástrčka by mala byť jednoducho dosiahnuteľná.
2. Táto rúra vyžaduje 1.1. KVA pre jej príkon. Konzultácia so servisným pracovníkom sa odporúča pri inštalovaní
rúry.
Varovanie: Táto rúra je chránená vnútorne AC 250V, 8Amp poistkou.
Dôležité
Drôty v hlavnom vedení sú farebné podľa nasledovného kódu:
Zeleno- žltý: Uzemnenie
Modrý: Neutrálny
Hnedý: Fáza
Farby drôtov hlavného vedenia prístroja nemusia zodpovedať farebným označeniam terminálov Vašej zástrčky,
nasledovný postup:
Drôt, ktorý je zeleno- žltý musí byť pripojený k terminálu v zástrčke, ktorá je označená písmenom E alebo
symbolom uzemnenia .
Modrý drôt musí byť pripojený k terminálu, ktorý je označený písmenom N alebo čiernej farby.
Modrý drôt musí byť pripojený k terminálu, ktorý je označený písmenom L alebo červenej farby.
3
Dôležité bezpečnostné pokyny
- Varovanie: Keď je prístroj používaný v kombinovanom režime, deti môžu použiť prístroj len pod dohľadom
dospelej osoby kvôli vytváraniu tepla; (Iba pre modely s grilom)
- Varovanie: Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, nesmiete použiť prístroj, kým sa poškodenie neopraví
kompetentným pracovníkom;
- Varovanie: Je nebezpečné pre iné než kompetentné osoby vykonávať servis a opravy prístroja, ktoré vyžadujú
zloženie krytu, ktorý chráni pred vystavením mikrovlnnej energie;
- Varovanie: kvapaliny a iné jedlo nesmú byť ohrievané v utesnených nádobách, pretože môžu vybuchnúť.
- Varovanie: Deťom dovoľte používať prístroj len pri dozore, keď sú dané príslušné pokyny, aby deti boli
schopné použiť prístroj bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvo nesprávneho použitia;
- Prístroj musí mať dostatočné prúdenie vzduchu. Ponechajte 10 cm priestoru vzadu; 15 cm po stranách a 30 cm
na vrchu prístroja. Neodstraňujte nohy prístroja, neblokujte vzduchové otvory prístroja.
- Používajte jedine vybavenie, ktoré je vhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre.
- Keď ohrievate jedlo v plastovej alebo papierovej nádobe, nenechajte ju bez dozoru pre možné zapálenie;
- Ak sa vyskytne dym, vypnite prístroj, odpojte ho zo zásuvky a ponechajte dvere zavreté pre udusenie možného
ohňa;
- Ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyvreté uvarenie, preto dávajte pozor pri manipulovaní
s nádobou;
- Obsah detských fliaš a nádob pre deti by mal byť pretrasený alebo premiešaný a skontrolovaná teplota pred
požitím, aby sa predišlo popáleninám.
- Vajcia v ich škrupinách ani na tvrdo uvarené vajcia sa nesmú ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu
vybuchnúť, hlavne pri ukončení ohrievania;
- Pri čistení povrchu dverí, tesnenia, vnútra rúry, použite mierne, neabrazívne mydlo alebo saponát, aplikujte to
špongiou alebo jemnou tkaninou.
- Rúra by mala byť čistená pravidelne a všetky zostatky jedla odstránené;
- Zlyhanie údržby rúry môže viesť k opotrebeniu povrchu, čo môže škodlivo vplývať na životnosť prístroja
a môže mať za následok nebezpečnú situáciu;
- Ak je prívodná šnúra poškodená, musí byť vymenená výrobcom, jeho servisným pracovníkom alebo podobnou
kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou
schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný
dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Bezpečnostné pokyny pre všeobecné použitie
Nižšie uvedené, sú tak ako pri ostatných prístrojoch, určité pravidlá, ktoré sa majú nasledovať, a bezpečnostné
pokyny pre zabezpečenie výkonu tejto rúry:
1. Vždy majte sklenený tanier, ramená valčeka, spojovaciu a valčekovú stopu na mieste pri používaní prístroja.
2. Nepoužívajte prístroj na iné účely než na prípravu jedla, napríklad pre sušenie oblečenia, papiera alebo iných
položiek okrem jedla, alebo pre sterilizačné účely.
3. Nepoužívajte prázdny prístroj. Toto ho môže poškodiť.
4. Nepoužívajte vnútro prístroja pre nejaké typy uskladnenia, napr. papiera, kuchárskych kníh a pod.
5. Nevarte nijaké jedlá obklopené membránou, ako napr. vajcia, zemiaky, pečienka, atď., kým ich najprv
niekoľkokrát neprepichnete vidličkou.
6. Nevkladajte nijaké predmety do otvorov na vonkajšom kryte.
7. V nijakom čase neodstraňujte nijaké časti prístroja, ako nohy, skrutky a pod.
8. Nevarte jedlo priamo na sklenenom tanieri. Umiestnite jedlo do/ na príslušnej nádoby pred uložením do rúry.
9. Dôležité- Kuchynské náradie nepoužívajte vo Vašej rúre.
Nepoužívajte kovové panvice alebo hrnce s kovovými rúčkami.
Nepoužívajte nič s kovovým zdobením.
4
Nepoužívajte papierom kryté drôty na plastikových taškách.
Nepoužívajte melamínové nádoby, pretože obsahujú materiál, ktorý absorbuje mikrovlnnú energiu. Toto môže
spôsobiť puknutie nádob, a zníži rýchlosť varenia.
Nepoužívajte Centura Tableware. Glazúra nie je vhodná pre použitie v mikrovlnnej rúre. Corelle Livingware
uzatvorené poháre by nemali byť použité.
Nevarte v nádobách s obmedzenými otvormi, ako fľaša alebo šalátová olejová fľaša, pretože môžu vybuchnúť
pri ohrievaní sa prístroja.
Nepoužívajte bežné teplomery na mäso alebo koláče. Sú prístupné teplomery špeciálne pre použitie
v mikrovlnnej rúre. Tieto môžu byť použité.
10. Náradie by malo byť použité v súlade s pokynmi výrobcu.
11. Nepokúšajte sa smažiť jedlo v rúre.
12. Prosím, zapamätajte si, že rúra iba ohrieva kvapalinu v nádobe, než samotnú nádobu. Preto aj keď kryt
nádoby nie je na dotyk horúci pri vyberaní nádoby, jedlo/ kvapalina vo vnútri bude vypúšťať paru pri
zdvihnutí vrchnáka, ako pri bežnom varení.
13. Vždy vyskúšajte teplotu vareného jedla, hlavne, keď ohrievate pre malé deti. Odporúča sa nekonzumovať
jedlo/ kvapalinu rovno po vybraní z prístroja, ponechajte ho stáť niekoľko minút a premiešajte ho dostatočne.
14. Jedlo obsahujúce zmes tuku a vody, napr. vývar, by mal stáť 30-60 sekúnd v prístroji po vypnutí. Toto
umožní zmesi sa ustáliť a zabráni bublaniu, pri vložení lyžice do jedla/ kvapaliny.
15. Pri príprave/ varení jedla/ kvapaliny si prosím zapamätajte, že sú tu určité jedlá, ako Vianočný puding,
marmeláda a ovocný múčnik, ktoré sa zohrejú veľmi rýchlo. Pri ohrievaní alebo varení jedla s vysokým
obsahom tuku alebo cukru, nepoužívajte plastové nádoby.
16. Pomôcky na varenie sa môžu stať horúce pri prenose tepla z ohrievaného jedla. Toto je hlavne pravda ak
plastový obal bol položený na vrch. Pod šálky môžu byť potrebné pre držanie pomôcok na varenie.
17. Pre zníženie nebezpečenstva ohňa vo vnútri rúry:
a) Neprevárajte jedlo. Starostlivo obsluhujte rúru, ak papier, plast alebo iné horľavé materiály sú
umiestnené vo vnútri rúry pre umožnenie varenia.
b) Odstráňte drôty z tašiek pred ich použitím v prístroji.
c) Ak sa materiály v prístroji začnú zapaľovať, držte dvere rúry zavreté, vypnite prístroj a vypnite vypínač
na stene.
Charakteristika
1.
2.
3.
4.
5.
5
Bezpečnostný uzatvárací systém dvier
Priehľadné okno
Otáčací kruh
Sklenený tanier
Ovládací panel
Ovládací panel
(1)Časovač 0-30 minút
(2)Ovládanie zvolenia výkonu
Low: 17% výkon
M. Low: 36% výkon
Med: 55% výkon
M. High: 77% výkon
High: 100% výkon
Rozmrazovanie ( ): 36% výkon
Pokyny k ovládaniu
Nastavenie programu varenia: Vložte jedlo na sklenený otáčajúci sa tanier v rúre a zavrite dvere.
Otočte gombík na správnu
požadovanú úroveň.
Zvoľte správny čas varenia použitím časovača.
Poznámka: Rúra začne variť jedlo po nastavení časovača.
Ak potrebujete nastaviť čas na menej než 5 minút, posuňte časovač za 5 minút a potom ho vráťte na správnu
pozíciu.
Vždy vráťte časovač späť na nulu, keď je jedlo vyberané z rúry, ale nastavený čas varenia sa neukončil.
Zastavenie rúry: Otočte časovač do pozície nula. Ak sú dvere otvorené počas varenia, rúra sa automaticky zastaví,
varenie bude pokračovať po zavretí dvierok. Ak zostávajúci čas varenia sa nevyžaduje, vráťte časovač na pozíciu
nula pred zavretím dvierok.
Starostlivosť o Vašu mikrovlnnú rúru
1. Vypnite prístroj a vyberte zástrčku zo zásuvky pred čistením.
2. Držte vnútro prístroja čisté. Keď jedlo/ kvapalina vyšplechne na steny prístroja, utrite to navlhčenou tkaninou.
Použitie drsných čistiacich prostriedkov alebo abrazív sa neodporúča.
3. Vonkajší povrch prístroja by mal byť čistený navlhčenou tkaninou. Pre zabránenie poškodenia operačných častí
vo vnútri prístroja, zabráňte, aby voda presakovala do ventilačných otvorov.
4. Zabráňte, aby sa ovládací panel namočil. Čistite jemnou, navlhčenou tkaninou. Nepoužívajte saponáty,
abrazíva ani sprejové čističe na ovládací panel.
5. Ak sa para hromadí vo vnútri alebo okolo vonkajších dvierok, utrite to jemnou tkaninou. Toto sa môže
vyskytnúť, keď je prístroj používaný vo vysokej vlhkosti a nijakým spôsobom nezobrazuje nefunkčnosť.
6
6. Občasne je potrebné vybrať sklenený tanier a umyť ho. Umyte tanier v teplej vode alebo umývačke riadu.
7. Otočný kruh a spodok vnútra prístroja by mali byť čistené pravidelne pre zabránenie nadmernému hluku.
Jednoducho utrite spodok prístroja jemných čističom, vodou alebo čističom na okná a utrite do sucha. Otočný
kruh by mal byť umytý v jemne saponátovej vode alebo umývačke. Zvyšky varenia sa hromadia pri
opakovanom používaní, ale nijakým spôsobom nemajú vplyv na povrch ani kolesá otočného kruhu. Keď
vyberiete otočný kruh pre čistenie z vnútra, dbajte, aby ste ho vložili na správnu pozíciu.
8. Odstráňte zápach z Vašej rúry použitím šálky vody a šťavy alebo kôry citrónu v hlbokej mise vhodnej do rúry.
Varte 5 minút, utrite starostlivo a osušte jemnou tkaninou.
9. Keď je potrebné vymeniť svetlo rúry, prosím, konzultujte výmenu s predajcom.
VAROVANIE: NEODSTRAŇUJTE KRYT, NAKOĽKO JE ZARIADENIE POD NAPÄTÍM.
• Je potrebné, aby bola mikrovlnná rúra uzemnená.
• V prípade poruchy zariadenie nepoužívajte, zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
• Uistite sa, že je zariadenie odpojené od elektrického napätia pred opravou.
• Prosím berte na vedomie, že zariadenie musí byť opravované kvalifikovanou osobou.
V súlade so smernicami o odpade elektrických a elektronických zariadení (WEEE). WEEE by mal byť
oddelene zbieraný a spracovaný. Ak kedykoľvek v budúcnosti budete potrebovať vyhodiť tento
produkt, prosím, nevyhadzujte tento produkt s odpadom z domácnosti. Prosím, pošlite tento produkt
na WEEE zberné miesto, ktoré je k dispozícií.
7
Dovozca: DIA s.r.o., Bystrická 1, 966 81 Žarnovica
Záručný list/ Záruční list
č.:
Pečiatka predajcu a podpis/
Razítko prodejce a podpis: .............................................................................................
Dátum predaja/
Datum prodeje: ………………......…......... Typ: ……….....….……………...………
Model: ......................................................... Výr. číslo: ...............................................
Inštaláciu spotrebiča (v prípade sporákov, zabudovateľných elektrických
rúr, varných dosiek a klimatizácií), vykonal dňa/ Instalací spotřebiče
(sporáky, vestavné elektrické trouby, varné desky a klimatizace) vykonal
dne:
Pečiatka, podpis a dátum
Razítko, podpis a datum
Meno a adresa zákazníka/ Jméno a adresa zákazníka:
Podpis zákazníka:
Dátum predaja/ pečiatka:
Datum prodeje/ razítko:
Model:
Model:
Výrobné číslo:
Výrobní číslo:
Záručný/ záruční kupón č.3
Dátum predaja/ pečiatka:
Datum prodeje/ razítko:
Model:
Model:
Výrobné číslo:
Výrobní číslo:
Záručný/ záruční kupón č.2
Dátum predaja/ pečiatka:
Datum prodeje/ razítko:
Model:
Model:
Výrobné číslo:
Výrobní číslo:
Záručný/ záruční kupón č.1
8
Záručné podmienky/ Záruční podmínky
1.
Záruka sa vzťahuje na vady materiálu alebo technické vady vzniknuté pri výrobe zariadenia./ Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo technické vady vzniklé při
výrobě výrobku.
2. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté chybnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (najmä poškodenie plastových dielov výrobku),
používaním alebo inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením elektrostatickým výbojom, prepätím v sieti./ Záruka se nevztahuje na
závady vzniklé chybnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením (zvláště poškození plastových dílů výrobku), chybným používáním nebo
neodbornou instalací, která je v rozporu s uživatelskou příručkou, poškození elektrostatickým výbojem nebo přepětím v elektrické síti.
3. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou katastrofou, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkových v extrémnych
podmienkach./ Záruka se nevztahuje na škody způsobené živelnou katastrofou, násilným poškozením, povětrnostními podmínkami nebo provozem v extrémních
podmínkách.
4. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do výrobku osobou, ktorá nebola k zásahu zmocnená predajcom./ Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do
výrobku osobou, která nebyla k zásahu zmocněná dovozcem nebo prodejcem.
5. Záruka taktiež zaniká, ak bude kupujúci aj po upozornení hrubo porušovať zásady prevádzkovania a používania výrobku popísané v užívateľskej príručke./ Záruka
zaniká též pokud bude kupující i po upozornění porušovat provozní zásady a používání výrobku popsané v uživatelské příručce.
6. Odstránenie závady výrobku bude vykonané v rámci záruky v servisnom stredisku predajcu./ Odstranění případné závady výrobku bude zrealizované v rámci zákonné
záruky v servisním středisku dovozce nebo prodejce.
7. Predajca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre predaného výrobku bez predchádzajúceho upozornenia./ Dovozce si vyhrazuje právo změnit technické
parametry výrobků bez předcházejícího upozornění.
8. Počet vypadnutých pixelov na LCD sa riadi podľa ISO normy ISO 13406-2 a to, že na každých 1. mil. pixelov sú prístupné 3 pixely typu 1, 3 pixely typu 2 a 4 pixely
typu 3./ Počet chybných pixelů na LCD se řídí podle ISO normy ISO13406-2 a to, že každý 1 mil. pixelů jsou přípustné 3 pixely typu 1, 3 pixely typu 2 a 4 pixely
typu 3.
9. Výrobok je určený len a výhradne pre použitie v domácnosti. Použitie výrobku pre iné účely, pre aké je určený, vylučuje možnosť uplatnenia si záruky./ Výrobek je
určen pouze a výhradně pro použití v domácnosti. Použití výrobku pro jiné účely, pro jaké je určen, vylučuje možnost uplatnění si záruky.
10. Spotrebič (sporáky, vstavané elektrické rúry, varné dosky a klimatizácie) musí byť uvedený do prevádzky jednou z firiem, ktorá má uzatvorenú zmluvu na uvedenie
spotrebiča do prevádzky. Zákazník bol pri inštalácii spotrebiča poučený o bezpečnosti a funkcii spotrebiča./ Spotřebič (sporáky, vestavné elektrické trouby, varné
desky a klimatizace) musí být uveden do provozu jednou z firem, která má na to oprávnění. Zákazník byl při instalaci spotřebiče poučen o bezpečnosti a funkcí
spotřebiče.
Reklamačný poriadok/ Reklamační pořádek
1.
2.
3.
4.
5.
Kupujúci je povinný zistené závady ihneď oznámiť predajcovi./ Kupující je povinen zjištěné závady ihned oznámit prodejci.
Pri reklamácií výrobku je kupujúci povinný preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie pokladničným dokladom z registračnej pokladne a riadne vyplneným
záručným listom. V prípade nevyplneného záručného listu alebo prepisovaných údajov, bude záručný list neplatný. Pokiaľ sa kupujúci nepreukáže pokladničným
dokladom z registračnej pokladne, bude oprava považovaná za mimozáručnú./ Při reklamaci výrobku je kupující povinen prokázat nákup a oprávněnost reklamace
pokladním dokladem z registrační pokladny a řádně vyplněným záručním listem. V případe nevyplněného záručního listu anebo přepisovaných údajů bude záruční list
neplatný. Pokud se kupující neprokáže pokladním dokladem z registrační pokladny, bude oprava považovaná za mimozáruční.
Pokiaľ nedodá kupujúci výrobok v originálnom balení, je vhodné, aby výrobok inak zabezpečil, aby sa nepoškodil behom prepravy do servisného strediska predajcu.
Servisné stredisko neručí za škody vzniknuté behom prepravy./ Pokud nedodá kupující výrobek v originálním balení, je vhodné, aby výrobek zabezpečil jinak proti
poškození během přepravy do servisního střediska dovozce nebo prodejce. Servisní středisko neručí za škody vzniklé během přepravy.
Pokiaľ kupujúci nahlási závadu, na ktorú sa záruka nevzťahuje (napr. neboli splnené podmienky záruky, závada bola nahlásená omylom a pod.), môže predajca
požiadať o uhradenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstránením tejto závady v plnej výške podľa aktuálneho cenníka servisného strediska./ Pokud kupující
nahlásí závadu, na kterou se záruka nevztahuje (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášená omylem apod.), může prodejce požádat o uhrazení
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraněním této závady v plné výši podle aktuálního ceníku servisního střediska.
Lehota na odstránenie závady je daná obecne platnými právnymi predpismi, pokiaľ sa predajca a kupujúci nedohodnú inak (napr. zapožičaním iného výrobku na dobu
opravy)./ Lhůta na odstranění závady je dána všeobecně platnými právními předpisy, pokud se prodejce a kupující nedohodli jinak (např. zapůjčení jiného výrobku na
dobu opravy).
Rozsah záruky
Na kompletný výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Výrobnou vlastnosťou predávaných akumulátorov je schopnosť zachovať si rovnakú akosť ako v čase predaja
len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia ich užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach akumulátora v podobe úbytku jeho výkonnosti už
len prejavom jeho prirodzeného opotrebovania, čo nie je považované za vadu akumulátora. Na tento účel sa považuje dátum predaja výrobku za začiatok užívania
akumulátora a za začiatok užívania výrobku, ku ktorému bol akumulátor doručený. Základnou podmienkou zachovania si riadnych funkčných vlastností predávaného
akumulátora počas lehoty šiestich mesiacov odo dňa začatia jeho užívania je užívanie tohto akumulátora výlučne s výrobkom, s ktorým je dodaný akumulátor predávaný.
Nedodržanie tejto podmienky zakladá právo predávajúceho neuznať reklamáciu dodávaného akumulátora ako dôsledok nedodržania záručných podmienok predávaného
akumulátora. Na jednorazové batérie, ak sú súčasťou balenia (napr. diaľkového ovládania), dovozca neposkytuje záruku, pretože slúžia len na vyskúšanie funkčnosti
výrobku. Bezplatný servis sa nevzťahuje na závady popísané v záručných podmienkach (nesprávne používanie výrobku, vady vzniknuté prevádzkou v neštandardných
podmienkach a pod.) a ďalej na vady vzniknuté opotrebením alebo poškodením mechanicky namáhaných dielov.
Na kompletní výrobek je poskytovaná záruka 24 měsíců. Výrobní vlastností prodávaných akumulátorů je schopnost zachovat si stejnou jakost jako v čase prodeje jen po
dobu šesti měsíců od začátku jejich užívaní, přitom po této lhůtě jsou jakékoli projevy ve vlastnostech akumulátorů v podobě úbytku jeho výkonnosti už jen projevem jeho
přirozeného opotřebování, což není považované za vadu akumulátorů. Na tento účel se považuje datum prodeje výrobku za začátek užívaní akumulátorů a za začátek
užívaní výrobku, ku kterému bol akumulátor doručený. Základnou podmínkou zachovaní si pořádných funkčních vlastností předávaného akumulátorů během lhůty šesti
měsíců ode dne začati jeho užívaní je užívaní tohoto akumulátorů výlučně s výrobkem, s kterým je dodaný akumulátor předávaný. Nedodržení tyhle podmínky
zakládá právo prodávajícího neuznat reklamaci dodávaného akumulátorů jako důsledek nedodržení záručních podmínek předávaného akumulátoru. Na
jednorázové baterie, pokud jsou součástí balení (např. dálkového ovládaní), dovozce neposkytuje záruku, protože slouží len na vyzkoušení funkčnosti výrobku.
Bezplatný servis se nevztahuje na závady popsané v záručních podmínkách (nesprávné používaní výrobku, vady vzniknuté provozem v nestandardních
podmínkách a pod.) a dále na vady vzniknuté opotřebením anebo poškozením mechanicky namáhaných dílů.
9
Download

Mikrovlnná rúra 20L VMW-713W - dia