Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra
Centrálna evidencia vybavovania sťažností za II. polrok 2011
Por.č.
Dátum
sťaž.
doručen
ia
Číslo
sťažnos
spis.
ti
obalu
1.
8.7.
2.
14.7.
3.
25.7.
4.
27.7.
5.
3.8.
6.
8.8.
7.
5.9.
8.
8.9.
Meno, priezvisko,
adresa
sťažovateľa
A. Miklošková
Podskalka 81
06601 Humenné
Dušan Pačov
SNP 21
utúlok Svit
Magda Gajdošová
Lada 158
082 012 Kapušany
Anomym
Predmet sťažnosti
neoprávnené ukončenie
poskytovania soc.
služby v CSS Garden
sťažnosť
na vyberanie
polplatku
nečinnosť
obce
Lada
oznámenie
o začati kontroly
Proti
komu
sťažnosť
smeruje
Sťažn. pridelená na
prešetrenie
komu, kedy
Príloha č.1
Prijatie opatr.Výsl. šetrenia sťažností
ulož.termín
Správa o odstránení
opodstatnená Príkaz riad. Dátum odoslania
nedostatkov
termín
neopodstatnená
oznámenia
nedost. č.
doručenia,
sťažovateľovi
termín odstránenia
nedost. č.termín, zodpov.
Centrum sociálnych
služieb GARDEN
Humenné
odbor sociálny
PSK
Mgr.M. Dörďová
odbor sociálny
PSK
Mgr.M. Dörďová
neopodstatnená
ukončená
odbor sociálny
PSK
Mgr.M. Dörďová
neopodstatnená
ukončená
Obecný úrad
Lada
vecne
nepprislušná
postupená
Obvodný úrad
Prešov
odstupená
vedúca
odboru sociálneho
Ing.Otília Ferenčiková
Problémy
riaditeľovi PUĽSU
ul,M.Čulena 4749/49
v PUĽSE
Mgr.Art. Marušin
080 01 Prešov
Prešov
Vladimír
Mária Šefčiková
správanie sa zdravotnej
MUDr.Matyska
Mierova 70
sestry u MUDr.Matyska urolgická ambulancia
Humenné
urolgická ambulancia
Humenné
Peter Virba
Prešetrenie realizácie
DSS Ličartovce
Volgogradska 70
nákupov DSS Ličartovce
riaditeľka
Prešov
z prostriedkov prijimat. JUDr. K. Pastrnáková
Robert Hyben
prevadzkovanie
riaditeľ SOŠ
[email protected]
bufetu v SOŠ Okružná
okružná
Poprad
Poprad
uložená
uložená
odbor kultúry
Mgr. Arvayová Eva
neopodstatnená
súdne konanie
súdne konanie
odbor zdravotnícva
PSK
MUDr. Zbyňovský
odbor sociálny
PSK
Mgr.M. Dörďová
neopodstatnená
16.11.2011
UHK
hlavný kontrolór
odložená v zmysle
§5 odst.7
zák. 9/2010
Strana 1
opodstatnená
15.11.2011
30.11.2011
ukončená
18.9.2011
Por.č.
sťaž.
Číslo
spis.
obalu
Dátum
doručen
ia
sťažnos
ti
9.
12.9.
10.
19.9.
11.
22.9.
12.
23.9.
13.
3.10.
14.
4.10.
15.
6.10.
16.
10.10.
17.
25.10.
Meno, priezvisko,
adresa
sťažovateľa
Anna Pompurová
Vrbovska242
Huncovce
Nadežda Hudáková
kpt. Nálepku 396
Medzilaborce
Oliver Simko
Andrejova 65
p. Šar.Čierne
Anna Veľasová
Záhradné356/4
Medzilaborce
Nemocnica A.Leňa
Humenné
kolektív lekárov
Mgr.Ľ. Kaščaková
Sidlisko I.
Vranov n.Topľou
PaedDr.R. Hyben
L.Svobodu
058 01 Poprad
Gernátová Marcela
Kotradová 6
Prešov
Mgr.M. Železná
Greššova 10
Prešov
Predmet sťažnosti
Proti
komu
sťažnosť
smeruje
rozhodovanie
riaditeľka DSS
riaditeľky DSS
Ľubica
Ľubica
administratívny poplatok Medikocentrum, s.r.o.
v zdravotníckom
Čapajevová 23
zariadení
Prešov
Sťažnosť na obecný
obecný úrad
úrad
Andrejová
Andrejova
nečinnosť odboru
odbor zdravotnícva
zdravotnictva
PSK
PSK
MUDr. Zbyňovský
rozširovanie sieti
Nemocnica A.Leňa
ambulancii
Humenné
v okrese HN
Mgr.Šellong
nedostatky a poruš.
DSS
rávnych predpisov
Tovarné
v DSS Tovarne
netransparentné konanie Mgr. Kuzmiak riaditeľ
riaditeľa
SOŠ Okružná 761
Poprad
stav cesty 3.triedy
SÚC
Žipov - Margecany
PSK
úsek PSK
nevyplatenie
PUĽS
cestovných náhrad
Prešov
diety
Sťažn. pridelená na
prešetrenie
komu, kedy
Výsl. šetrenia sťažností
opodstatnená neopodstatnená
Prijatie opatr.ulož.termín
Správa o odstránení
Príkaz riad. Dátum odoslania
nedostatkov
termín
oznámenia
nedost. č.
doručenia,
sťažovateľovi
termín odstránenia
nedost. č.termín, zodpov.
odbor sociálny
PSK
Mgr.M. Dörďová
neopodstatnená
12.10.2011
odbor zdravotnícva
PSK
MUDr. Zbyňovský
vecne
neprislušná
neopodstatnená
3.11.2011
odoslaná
hlavnému kontrlorovi
obce
neopodstatnená
27.9.2011
21.10.2011
na vedomie
7.10.2011
opodstatnená
30.11.2011
neopodstatnená
9.11.2011
opodstatnená
7.11.2011
hlavný kontrolór
PSK
na vedomie
odboru
zdravotníctva
odbor sociálny
PSK
Mgr.M. Dörďová
odbor školstva
PSK
Ing. Karol Lacko PhD,
SÚC
PSK
Ing. Kozák Vladimír
na vedomie
Hlavnému kontrolorovi
PSK
Strana 2
na vedomie
Por..
Dátum
sťaž.
doručen
ia
Číslo
sťažnos
spis.
ti
obalu
18.
25.10.
19. 27.10.
20.
4.11.
21
7.11.
Proti
komu
sťažnosť
smeruje
Výsl. šetrenia sťažností
opodstatnená neopodstatnená
Meno, priezvisko,
adresa
sťažovateľa
Predmet sťažnosti
G. Martonová
Ďumbierska 26
Prešov
Čemerenská N.
nevyplatenie
cestovných náhrad
diety
postup riaditeľa
PUĽS
Prešov
Rakovce n.Ondavou
SOŠ Drevarskej
SOŠ drevarskej
PSK
§16.ost. 1,2
Ždiňaková Anna
Komenského 27
Bardejov
Ing. Bohuš Behul
Vranov n. Topľou
nesúhlas s odpoveďou
odboru zdravotníctva
PSK
prešetrenie postupu
Vranov
odbor zdravotnícva
PSK
MUDr. Zbyňovský
MUDr. Berešová
Ing. Karol Lacko PhD,
hlavný kontrolór
PSK
adresat neznamy
opodstatnená
9.2.2012
Úrad pre dohľad
vecne
10.11.2011
Tatranske Zruby 3
a kvality vyšetrenia
obvodná lekárka
nad zdrav.starostliv.
neprislušná
Vysoké Tatry
lekárom
urgencia
k sťažnosti zo dňa
odbor školstva
PSK
sťažnosť bola
prešetrená a zaslaná
vybavená
ako bežná
korešpondácia
riaditeľ
Sťažn. pridelená na
prešetrenie
komu, kedy
na vedomie
hlavnému kontrolorovi
PSK
odbor školstva
na vedomie
odložená v zmysle
14.11.
Ing.Ján Kmeť
ul. Partizánska
Poprad
23.9.2011
Ing. Karol Lacko PhD,
9.11.2011
23.
22.11.
Anna Pompurová
sťažnosť na správanie
odbor sociálny
UHK PSK
opakovaná
Vrbovská 24/6
sa riaditeľky DSS Ľubica
PSK
Mgr.M. Dörďová
hlavný kontrolór
uložená § 21bod 3
opakovaná
Z.z. č.9/2010
Martonová Gabriela
vyplatenie cestovných
riaditeľ
odbor kultúry
v štádiu
Ďumbierska 26
náhrad
PUĽS
PSK
riešenia
Prešov
PUĽS
Mgr. Železná M.
vyplatenie cestovných
riaditeľ
odbor kultúry
v štádiu
Grešová 10
náhrad
PUĽS
PSK
riešenia
Prešov
PUĽS
Huncovce
25.
26.
30.11.
30.11.
6.12.
Anomym
24.11.2011
Prešov
22.
24.
Prijatie opatr.ulož.termín
Správa o odstránení
Príkaz riad. Dátum odoslania
nedostatkov
termín
oznámenia
nedost. č.
doručenia,
sťažovateľovi
termín odstránenia
nedost. č.termín, zodpov.
15.11.2011
14.12.2011
Mgr. Arvayova
Mgr. Arvayova
sťažnosť na
vedúca sestra
vedúcu sestru
DSS Kalinov
založená
uložená
anonymná
DSS Kalinov
Strana 3
8.12.2011
Por.č.
Dátum
sťaž.
doručen
ia
Číslo
sťažnos
spis.
ti
obalu
27.
28.
7.12.
15.12.
Meno, priezvisko,
adresa
sťažovateľa
Predmet sťažnosti
Proti
komu
sťažnosť
smeruje
Sťažn. pridelená na
prešetrenie
komu, kedy
Ing.J.Želonka
nevypisanie PN
praktický lekár
sociálna poisťovňa
Marka Čulena 39
praktickým lekárom
MUDr.Abu-Zaidom
Prešov
Prešov
MUDr.Abu-Zaidom
Ing.Vladimír Varga
vypisanie OČR
MUDr.Potomová
na vedomie
Hlavna 1650
MUDr.Potomová
Detská lekárka
odbor zdravotníctva
Stropkov
PSK
Stropkov
Strana 4
Výsl. šetrenia sťažností
opodstatnená neopodstatnená
neopodstatnená
na vedomie
Prijatie opatr.ulož.termín
Správa o odstránení
Príkaz riad. Dátum odoslania
nedostatkov
termín
oznámenia
nedost. č.
doručenia,
sťažovateľovi
termín odstránenia
nedost. č.termín, zodpov.
14.12.2011
Download

Príloha č.1 - Prešovský samosprávny kraj