Tate & Lyle
Etický kódex
Esenciálne ingrediencie
Konať správne, a to za každú cenu
V obchodnom a firemnom prostredí, ako aj v osobnom živote, často
čelíme pokušeniam toho, aby sme využívali „určité skratky“, aby sme
boli „trochu flexibilnejší“ alebo aby sme boli „pragmatickí“. Toto sú len
zjemňujúce pomenovania nepríjemných javov, ktoré zvyčajne narúšajú
integritu človeka. V dobrých časoch sa takýmto pokušeniam odoláva
ľahšie. No keď vznikne nejaký tlak a treba plniť náročné ciele, môže
dôjsť k silnejšiemu pokušeniu toho, aby sme „to dosiahli“ trebárs aj
prostredníctvom porušenia určitých štandardov.
Naše kľúčové hodnoty
Integrita
Bezpečnosť
Úcta
Konať správne, a to za
každú cenu.
Bezpečnosť je vždy
prvoradá.
S ľuďmi zaobchádzať
spravodlivo a vážiť si
svet, v ktorom žijeme.
Obsah
02 1. Časť Úvod
Nikdy to však nestojí za to.
V rámci skupiny Tate & Lyle veríme tomu, že treba konať správne, a to
za každú cenu. Väčšinou inštinktívne vieme, čo je správne a čo nie je.
Naše všeobecné pravidlo je, že ak sa nám na niečom niečo nepozdáva,
netreba to robiť. Na druhej strane nie je všetko čierne alebo biele, takže
niekedy môže medzitým existovať aj niečo sivé, keď človek jednoducho
nevie, čo je správne a čo nie je. Nuž, a vtedy sa treba na to opýtať. A
keď vidíme niečo, čo nevyzerá správne, treba to nahlásiť.
Tento Etický kódex má slúžiť ako sprievodca, ktorý vám bude pomáhať
obchodovať správnym spôsobom. Pozorne si ho prečítajte, aby ste
rozumeli tomu, čo sa od všetkých zamestnancov a obchodných
partnerov skupiny Tate & Lyle vyžaduje.
Integrita je jednou z našich kľúčových hodnôt, ktorá nesmie byť nikdy
narušená.
05 2. Časť Úplatkárstvo: Čo je to úplatkárstvo a aké sú jeho dôsledky
07
3. Časť Dôvernosť: Ako zabezpečovať neustálu dôvernosť
firemných informácií
09
4. Časť Konflikty záujmov: Čo tvorí konflikt záujmov a ako sa
mu vyhýbať
11
5. Časť Životné prostredie a spoločnosť: Ako minimalizujeme
náš dosah na životné prostredie a ako prispievame spoločnosti
pozitívnym spôsobom
13
6. Časť Spravodlivá hospodárska súťaž: Ako súťažiť na trhu
dôkladne, ale spravodlivo
16
7. Časť Kvalita a bezpečnosť potravín: Ako zabezpečujeme kvalitu
a bezpečnosť toho, čo predávame, a prečo je to také dôležité
17
8. Časť Dary a pohostinnosť: Čo sa považuje za primerané na
prijímanie alebo na poskytovanie darov a pohostenia
20
9. Časť BOZP: Ako zabezpečujeme BOZP všetkých ľudí, ktorí u nás
alebo pre nás pracujú
22 10. Časť Zapájanie sa do politiky a prispievanie do nej: Ako
komunikujeme s vládami v jednotlivých krajinách sveta
24
11. Časť Pracovisko a ľudské práva: Naše etické princípy týkajúce
sa zamestnania
Javed Ahmed
Prezident skupiny (Chief Executive)
26 12. Časť Ako dospievať k etickým rozhodnutiam
28
13. Časť Upozorňovanie na znepokojujúce skutočnosti. Otázky,
usmernenia a pomoc
Etický kódex TATE & LYLE 01
1. Časť
Úvod
Správny spôsob obchodovania je pre skupinu Tate & Lyle záväzný.
Už viac než storočie udržiavame v našich prevádzkach vysoké
štandardy zodpovedného a etického konania a vystupovania, a to
isté žiadame aj od našich obchodných partnerov. Náš Etický kódex je
založený na kľúčových hodnotách týkajúcich sa integrity, bezpečnosti
a úcty. Obsahuje usmernenia týkajúce sa toho, čo robiť a ako konať a
vystupovať, aby každému človeku pracujúcemu v skupine Tate & Lyle
alebo pre ňu bolo úplne jasné to, čo „správny spôsob“ pre ňu znamená.
Na koho sa tento kódex vzťahuje
Tento kódex sa vzťahuje na všetkých
zamestnancov a obchodných partnerov
skupiny Tate & Lyle. Pojem obchodní partneri
zahŕňa každého, kto pre nás pracuje alebo
pracuje v našom mene. Sú to napríklad
dodávatelia, zástupcovia, distribútori,
zhotovitelia a konzultanti.
Skupina Tate & Lyle znáša rovnakú mieru
zodpovednosti alebo rizika poškodenia
reputácie pri nesprávnom konaní a
vystupovaní jej zamestnancov aj jej
obchodných partnerov konajúcich v jej mene.
Ako tento kódex súvisí s miestnymi
predpismi a zákonmi
Skupina Tate & Lyle pôsobí v mnohých
krajinách sveta, ktoré sa značne od seba
líšia z hľadiska kultúry, práva a politického
prostredia. No všade, kde pôsobíme,
dodržiavame všetky príslušné predpisy a
zákony, obchodné obmedzenia a sankcie.
Ak miestne právo vyžaduje ešte vyšší
štandard, než je štandard tohto kódexu, platí
miestne právo. Ak je niečo v našom kódexe v
rozpore s miestnym právom, treba sa poradiť
s naším Právnym úsekom (Legal Team).
Aké sú zodpovednosti našej skupiny
Za realizáciu Etického kódexu sú v
konečnom dôsledku zodpovední prezident
skupiny a jej predstavenstvo. Firemní
manažéri sú zodpovední za jeho komunikáciu
zamestnancom a obchodným partnerom,
za súvisiace školenia a za sledovanie a
kontrolovanie jeho realizácie. Vedúci našich
obchodných divízií a hlavný právny zástupca
budú raz ročne podávať predstavenstvu
skupiny správu o jeho dodržiavaní.
Aké sú zodpovednosti jednotlivcov
Všetci sme zodpovední za to, aby sme konali
a vystupovali eticky a náš kódex obsahuje
usmernenia, ktoré nám pri tom majú
pomáhať. Všetci zamestnanci musia tento
kódex poznať a každý deň ho uplatňovať v
praxi. To znamená, že ho nesmú považovať
len za nejaké slová v nejakom dokumente.
Princípy obsiahnuté v tomto kódexe
predstavujú esenciálne ingrediencie spôsobu
nášho obchodovania bez ohľadu na osobu
alebo miesto výkonu práce. V 12. časti sú
usmernenia týkajúce sa toho, ako dospievať
k etickým rozhodnutiam.
Ak uvidíme, že nejaký náš kolega alebo
obchodný partner koná a vystupuje neeticky,
je našou povinnosťou nahlásiť to. Nesmieme
zostať ticho – to jednoducho neprichádza
do úvahy. A skupina Tate & Lyle nebude
tolerovať žiadne odplaty akéhokoľvek druhu
proti zamestnancom, ktorí v dobrej viere
nahlásia porušenie tohto kódexu alebo
podozrenie z jeho porušenia. Informácie o
tom, ako treba nahlasovať znepokojujúce
skutočnosti, sa nachádza v 13. časti.
Našou snahou je aj to, aby sa tento kódex
uplatňoval aj v spoločnostiach, v ktorých máme
50 %-ný alebo vyšší podiel, a v spoločnostiach,
v ktorých máme manažérsku kontrolu.
02 TATE & LYLE Etický kódex
Etický kódex TATE & LYLE 03
2. Časť
1. Časť Úvod pokračovanie
Úplatkárstvo
integrita
Čo sa stane, ak jednotlivci nebudú
dodržiavať tento Etický kódex
Nedodržiavanie tohto Etického kódexu môže
mať veľmi vážne dôsledky pre spoločnosť
aj pre daných jednotlivcov. V závislosti od
konkrétneho porušenia kódexu to môže
znamenať nejaké disciplinárne kroky
až prepustenie. Okrem toho môže naša
spoločnosť za to dostať veľké pokuty.
Veľvyslanci etického konania a
vystupovania
V rámci skupiny máme vymenovaných
veľvyslancov etického konania a
vystupovania, ktorí pomáhajú s realizáciou
Etického kódexu na svojich miestach
pôsobenia. Spolupracujú pri tom s globálnou
riaditeľkou pre etiku (Global Director of
Ethics) a s vyšším manažmentom, aby
bolo zabezpečené to, že tento kódex
budeme dodržiavať bez ohľadu na to, kde
vykonávame svoje podnikateľské činnosti
alebo obchodujeme, respektíve, s kým ich
vykonávame. Zoznam veľvyslancov etického
konania a vystupovania je k dispozícii na
Source-e v časti Etika (Ethics).
04 TATE & LYLE Etický kódex
Kontrolný zoznam
•Znalosť Etického kódexu.
•Uplatňovanie Etického
kódexu pri všetkom, čo
každý deň robíme.
•Ak nevieme, čo máme
robiť, treba sa na to
opýtať.
•Vždy treba konať správne,
a to za každú cenu.
Úplatkárstvo znamená poskytovanie alebo prijímanie čohokoľvek hodnotného
(napríklad peňazí, darov, pôžičiek, odmien, láskavostí a podobne), a to buď
priamo alebo prostredníctvom akéhokoľvek druhu sprostredkovateľa s cieľom
získať nečestnú výhodu alebo nečestný vplyv. Naša skupina sa nezapája do
žiadneho úplatkárstva žiadneho druhu a v žiadnom prípade ho netoleruje.
Daná problematika
Vlády na celom svete zavádzajú rôzne
protikorupčné predpisy a zákony, ktoré im
v mnohých prípadoch poskytujú jurisdikciu
vo vzťahu k jednotlivcom aj spoločnostiam
sídliacich mimo ich území. Keďže sme
globálna skupina, vzťahujú sa na nás takéto
predpisy a zákony všade tam, kde pôsobíme,
a dodržiavanie takýchto predpisov a zákonov
platných v jednej krajine ešte nemusí vždy
znamenať, že je to tak aj v inej krajine.
Musíme preto poznať všetky príslušné
predpisy a zákony a riadne ich dodržiavať.
Nedodržiavanie protikorupčných predpisov
a zákonov by mohlo znamenať toto:
• S
kupina Tate & Lyle bude zodpovedná
za trestnú činnosť spáchanú jej
zamestnancami alebo obchodnými
partnermi a za nezavedenie primeraných
protikorupčných postupov do praxe,
respektíve za ich nedodržiavanie.
Dôsledkom toho všetkého môže byť to,
že dostane veľké pokuty.
• Z
amestnanci alebo obchodní partneri
zapojení do úplatkárstva a korupcie budú za
to niesť osobnú zodpovednosť, čo môže pre
nich znamenať to, že dostanú pokutu alebo
budú odsúdení na trest odňatia slobody.
• S
kupina utrpí vážne poškodenie svojej
reputácie.
Usmernenia
• K
aždý zamestnanec musí dodržiavať všetky
predpisy a zákony zakazujúce úplatkárstvo
a musí robiť všetko možné pre to, aby to
isté robili aj naši obchodní partneri.
• Ž
iadny náš zamestnanec ani obchodný
partner nesmie priamo ani nepriamo
ponúknuť, poskytnúť, akceptovať ani prijať
žiadny úplatok v žiadnej forme.
Etický kódex TATE & LYLE 05
3. Časť
2. Časť Úplatkárstvo pokračovanie
Dôvernosť
• A
k sa ocitnete v situácii, keď niekto od vás
žiada platbu za to, aby riadne a rýchlo
splnil svoje pracovné povinnosti (to je, aby
urobil to, čo aj tak má v rámci výkonu
svojej práce urobiť), v žiadnom prípade
nezaplaťte a hneď sa obráťte na náš
Právny úsek (Legal Team). Toto je známe
ako „urýchľovacia platba/platba na
premazanie kolies/všimné“ a je to úplatok.
• P
reverte si obchodného partnera, aby ste
mali čo najväčšiu istotu ohľadom toho, že
spĺňa vysoké štandardy etického konania a
vystupovania, čo od našich obchodných
partnerov konajúcich v našom mene
očakávame. Ďalšie usmernenia týkajúce sa
toho sú k dispozícii v príslušných miestnych
Kľúčové otázky – ide o úplatok?
•
Nemal by som kvôli výhode, ktorú mi
ponúkajú, pocit, že musím konať
určitým spôsobom alebo že musím
zmeniť svoje konanie a
vystupovanie?
•
Neovplyvnila by výhoda, ktorú
ponúkam, moju objektívnosť alebo
objektívnosť príjemcu?
•
Nebola by moja schopnosť vykonávať
svoju prácu riadnym spôsobom
kompromitovaná, keby som
ponúkanú výhodu prijal?
06 TATE & LYLE Etický kódex
postupoch uplatňovania náležitej
starostlivosti (due diligence) vo vzťahu k
tretím stranám.
• A
kúkoľvek ponuku úplatku alebo žiadosť o
úplatok bez ohľadu na jeho výšku vždy
nahláste príslušnému vyššiemu manažérovi
a nášmu Právnemu úseku (Legal Team).
Červené vlajky
•
Transakcie, pri ktorých prechádzajú
peniaze alebo nehnuteľnosti
prostredníctvom konzultanta alebo
zástupcu nejakému verejnému činiteľovi.
•
Využívanie služieb konzultantov alebo
zástupcov, ktorí sú úzko napojení na
nejakú politickú stranu alebo na vládu
v krajine, v ktorej vykonávame svoje
podnikateľské činnosti alebo obchodujeme.
•
Dary a pozornosti podobného charakteru
(vrátane zábavy) predstaviteľom
vlády, predstaviteľom politických strán,
kandidátom na verejné funkcie alebo ich
rodinám.
•
Nepriame platby zákazníkom a
predstaviteľom vlády alebo ich rodinám.
•
Požiadavky na neobyčajne veľké provízie,
honoráre a iné podobné platby či poplatky.
Pre úspech spoločnosti pôsobiacej v konkurenčnom trhovom
prostredí sú rozhodujúce určité dôverné informácie. Preto musia
byť chránené. Všetci zamestnanci našej skupiny musia vykonávať
primerané kroky na ochranu dôvernosti firemných informácií a
rešpektovať dôverné informácie patriace iným.
Daná problematika
Niektoré dôverné informácie, napríklad
informácie týkajúce sa spájania skupiny s
inými spoločnosťami, s jej akvizíciou iných
spoločností alebo s jej hospodárskymi
výsledkami, môžu byť citlivé z hľadiska ceny.
Nesprávne a neoprávnené používanie
dôverných informácií alebo nesprávna a
neoprávnená manipulácia s nimi môžu
spôsobiť skupine veľké škody a môžu
negatívne ovplyvniť jej prevádzkové a
finančné výsledky. V zmysle rôznych zákonov
a často aj na základe daných zmlúv musíme
chrániť dôverné informácie tretích strán,
ktoré nám v dobrej viere poskytnú.
Usmernenia
Dodržiavame všetky príslušné predpisy
a zákony určené na ochranu dôverných
informácií. To zahŕňa zákony o ochrane
osobných údajov a o ochrane práva na
súkromie. V rámci ochrany firemných
dôverných informácií by ste mali robiť toto:
• D
eliť sa o dôverné informácie len s ľuďmi,
ktorí majú legitímnu obchodnú alebo
firemnú potrebu na to, aby ich poznali.
• N
edeliť sa o dôverné informácie s nikým
mimo skupiny Tate & Lyle, ak nebudete
mať na to interné oprávnenie a príjemca
informácií nebude mať podpísanú
príslušnú dohodu o mlčanlivosti.
• N
enechávať dôverné informácie na
miestach, na ktorých by ich mohli nájsť
iní ľudia.
• V
yhýbať sa rozhovorom o dôverných
informáciách a práci s dôvernými
informáciami na verejných miestach, na
ktorých by mohli konverzáciu počuť iní
ľudia alebo na ktorých by mohlo dôjsť k
náhodnému prezradeniu dôverných údajov.
• N
eprezrádzať dôverné informácie
predchádzajúceho zamestnávateľa bez
jeho súhlasu.
•
Požiadavky na neúmernú kompenzáciu za
poskytované služby.
Etický kódex TATE & LYLE 07
4. Časť
3. Časť Dôvernosť pokračovanie
Konflikty záujmov
integrita
Ak budete zapojení do nejakej činnosti
skupiny Tate & Lyle týkajúcej sa spájania s
inými spoločnosťami alebo akvizície iných
spoločností, budete zaradení do zoznamu ľudí
poznajúcich veľmi dôverné/citlivé informácie
(In the know (ITK)) a budete poučení o
vyplývajúcich povinnostiach a zodpovednosti
týkajúcich sa zachovania dôvernosti.
• Cenníky.
• Obchodné a firemné stratégie.
• Údaje o dodávateľoch.
• Obchodné návody.
• Informácie o technológiách a o výskume a
vývoji.
• O
sobné záznamy zamestnancov a údaje o
zamestnancoch.
• Informácie o nadobúdaných a
odpredávaných aktívach.
Čo sú to dôverné informácie
Tu je niekoľko príkladov najbežnejších typov
dôverných informácií. Tento zoznam však nie
je úplný:
• Obchodné tajomstvá a know-how.
• P
atenty a obchodné značky v štádiu
schvaľovania.
• F
inančné informácie a finančné výsledky
skupiny pred ich zverejnením skupinou.
• O
bchodné nápady, procesy, plány a
návrhy.
• Informácie o kapacite a o výrobe.
• P
rognózy a stratégie týkajúce sa
marketingu a predaja.
• Informácie o zákazníkoch.
08 TATE & LYLE Etický kódex
• Informácie týkajúce sa súdnych sporov.
Kľúčové otázky
•
Nebudem na stretnutí so súčasným
alebo s potenciálnym obchodným
partnerom hovoriť o niečom, čo je
pre skupinu Tate & Lyle dôverné?
Pred každým stretnutím s nejakým
obchodným partnerom zvážte to, či ho
netreba požiadať o to, aby podpísal
dohodu o mlčanlivosti.
•
Bola už podpísaná dohoda o
mlčanlivosti? Ak áno, dodržiavam riadne
jej podmienky?
•
Čo môžem robiť pri výkone práce
mimo firemných priestorov pre
ochranu dôverných informácií skupiny
Tate & Lyle?
Konflikty záujmov sa bežne objavujú vtedy, keď súkromné činnosti
zamestnancov alebo bezprostredných členov ich rodín kolidujú s
obchodnými záujmami skupiny Tate & Lyle. Vtedy totiž dochádza k
pochybnostiam ohľadom kvality prijímaných obchodných rozhodnutí
a potenciálne ohľadom integrity osôb, ktoré ich prijímajú.
Daná problematika
Potenciálne konflikty záujmov vznikajú v
situáciách, keď viacero konkurenčných
záujmov sa dostáva do konfliktu a schopnosť
príslušných osôb prijímať objektívne a
nezaujaté rozhodnutia môže byť kvôli
tomu narušená. Od každého z nás sa
očakáva to, že bude pri vykonávaní našich
podnikateľských činností alebo obchodovaní
postupovať obozretne a že bude konať
otvorene a priamočiaro, keď vznikne nejaký
potenciál pre konflikt záujmov.
Usmernenia
• O
bchody s rodinnými príslušníkmi,
obchody mimo pracovného pomeru a
činnosti, investície a súkromné dohody s
dodávateľmi môžu predstavovať zdroje
konfliktov záujmov.
• P
otenciálnym konfliktom záujmov sa treba
vyhýbať alebo ak to nie je možné, treba
ich riešiť otvoreným a transparentným
spôsobom, pričom daný proces musí
písomne schváliť priamy nadriadený.
• A
kýkoľvek potenciálny konflikt záujmov
treba vždy hneď nahlásiť priamemu
nadriadenému a/alebo nášmu Právnemu
úseku (Legal Team). Následne ho
treba otvorene prebrať a písomne
zdokumentovať pre budúce potreby.
• P
o nahlásení konfliktu záujmov sa treba
až do jeho vyriešenia ospravedlňovať
z prijímania nejakých rozhodnutí. V
niektorých prípadoch súvisiacich s
konfliktom záujmov však môže byť
potrebné, aby sa daná osoba vôbec
nepodieľala na danej práci súvisiacej s
danou transakciou.
• V
šetky rozhovory a rozhodnutia súvisiace
s nejakým konfliktom záujmov musia
byť zaznamenané vo forme zápisov,
ktoré musia byť príslušným spôsobom
zaevidované.
Etický kódex TATE & LYLE 09
5. Časť
4. Časť Konflikty záujmov pokračovanie
Životné prostredie a spoločnosť
integrita
Kľúčové otázky
Aby sme mohli pochopiť to, či by daná
situácia nemohla predstavovať nejaký
konflikt záujmov, treba si položiť tieto
otázky:
•
Nemysleli by si moji kolegovia alebo aj
nejakí nezasvätení ľudia, že by to mohlo
ovplyvniť výkon mojej práce v skupine?
•
Nezískam ja alebo moja rodina nejaký
osoh z toho, že daná tretia strana urobí
obchod so skupinou Tate & Lyle alebo
opačne?
•
Nemohlo by toto ovplyvniť nejaké
rozhodnutie, ktoré možno budem musieť
prijať v mene skupiny Tate & Lyle?
•
Nepociťujem kvôli vzťahu, ktorý s treťou
stranou mám, nejaký záväzok alebo
nejakú povinnosť voči nej?
•
Necítil by som sa v rozpakoch, keby
niekto v rámci skupiny Tate & Lyle o
danej situácii vedel?
•
Ako by tento vzťah mohol vyzerať pre
niekoho z externého prostredia, ako je
napríklad nejaký ďalší zákazník alebo
dodávateľ skupiny Tate & Lyle? Nepýtali
by sa na to, či s nimi jednala skupina
spravodlivo?
Ak na hociktorú z týchto otázok možno
odpovedať „áno“ alebo „možno“ alebo
možno predpokladať, že tretia strana by
na ňu odpovedala „áno“ alebo „možno“,
ide pravdepodobne o konflikt záujmov, a
preto sa s tým treba obrátiť na priameho
nadriadeného alebo na náš Právny úsek
(Legal Team).
Zodpovedné a etické vykonávanie našich podnikateľských činností a
obchodovanie je aj o našom dosahu na životné prostredie a na danú spoločnosť.
Snažíme sa o to, aby naše prevádzky a naše produkty boli z hľadiska životného
prostredia bezpečné a aby sme mali pozitívne dlhotrvajúce vzťahy s miestnymi
komunitami všade tam, kde pôsobíme. Na druhej strane, náš dodávateľský
reťazec a naše procesy a produkty majú priamy aj nepriamy dosah na životné
prostredie. Preto to neustále sledujeme a snažíme sa nachádzať nové a
efektívnejšie spôsoby znižovania našej environmentálnej stopy.
Daná problematika
Pozitívny dosah na životné prostredie a na
miestne komunity je veľmi dôležitý aspekt
týkajúci sa dlhodobej udržateľnosti v rámci
našej skupiny. Dobré postupy týkajúce sa
životného prostredia znižujú naše prevádzkové
náklady a dobrá reputácia v miestnych
komunitách je zas dôležitá pre našu schopnosť
zamestnávať správnych ľudí a naďalej viesť
našu skupinu efektívnym spôsobom.
Náš prístup
Životné prostredie
Politika a štandardy skupiny Tate & Lyle
týkajúce sa životného prostredia platia v
rámci celej skupiny, a okrem toho sa snažíme
aj o to, aby sme pri prijímaní všetkých
významných prevádzkových rozhodnutí
zohľadňovali aj dosah na životné prostredie.
Naše zariadenia fungujú z hľadiska ochrany
životného prostredia na základe príslušných
miestnych povolení a musia neustále
spĺňať všetky podmienky, ktoré s tým
10 TATE & LYLE Etický kódex
súvisia. Ak niektoré z našich
zariadení niekedy poruší nejakú
podmienku daného povolenia,
okamžite konáme tak, aby sme
daný problém vyriešili a aby sa
už opäť nevyskytol.
V rámci našich vlastných prevádzok a
spoločných podnikov sa zameriavame na
tie aspekty našich aktivít, ktoré potenciálne
môžu mať najväčší dosah na životné
prostredie, konkrétne na to, ako využívame
energiu a vodu, a na produkciu a likvidáciu
odpadu. Využívaním energie, vody a
iných zdrojov efektívnejším spôsobom a
znižovaním množstva odpadu znižujeme
náš dosah na životné prostredie a pri tom
znižujeme naše prevádzkové náklady.
Všetci máme určitú úlohu pri znižovaní
dosahu našej skupiny na životné
prostredie, a preto budú pre mnohých z vás
stanovované okrem osobných cieľov aj ciele
týkajúce sa ochrany životného prostredia.
Etický kódex TATE & LYLE 11
5. Časť Životné prostredie a spoločnosť pokračovanie
6. Časť
Spravodlivá hospodárska súťaž
úcta
Spoločnosť
Usmernenia
Zodpovedný korporačný občan musí mať
efektívny program zapájania sa do verejného
života, ktorý sa bude kreovať podľa daných
potrieb. Keďže skupina Tate & Lyle má výrazné
zastúpenie v mnohých krajinách sveta a
prevádzky v mnohých komunitách, je dôležité,
aby spoločnosti a komunitám prispievala
spôsobom, ktorý dané miesta a komunity
zatraktívni z hľadiska života, práce a iných
aspektov. Náš program, ktorý je navrhnutý tak,
aby prinášal osoh našim zamestnancom aj
príslušným komunitám, má tieto ciele:
• Poznať našu politiku týkajúcu sa životného
prostredia a uplatňovať ju pri svojej práci.
• Vzdelávanie: Podporovať rozvoj znalostí
mladých ľudí z vedy, technológií, zo
strojárenstva a z matematiky.
• Blaho: Poskytovať praktickú pomoc v
rôznych oblastiach vrátane zdravotníctva,
výživy, všeobecného dobra, napríklad
podporovaním potravinových bánk.
• Životné prostredie: Podporovať
udržateľnosť a dobré riadenie vo vzťahu k
životnému prostrediu venovaním patričnej
pozornosti problematike klimatických zmien a
riadeniu a ochrane vodných zdrojov.
Náš program prináša výhody univerzitám,
miestnym školským nadáciám a neziskovým
organizáciám, ktoré sa zameriavajú na zdravie
a výživu, a okrem toho pomáha aj parkom.
12 TATE & LYLE Etický kódex
• Chápať environmentálne otázky aspoň
do miery zodpovedajúcej príslušným
zodpovednostiam a povinnostiam týkajúcim
sa životného prostredia.
• Ak vidíme niečo, čo by mohlo znamenať
nedodržiavanie našich postupov týkajúcich
sa životného prostredia, netreba to ignorovať
– treba to nahlásiť priamemu nadriadenému,
niektorému členovi vyššieho manažmentu alebo
prostredníctvom služby dôverného oznamovania
znepokojujúcich skutočností Safecall.
• Pracovať so zákazníkmi a s obchodnými
partnermi tak, aby naše prevádzky a
produkty znižovali dosah na životné
prostredie vždy, keď je to možné.
• Podieľať sa na verejných iniciatívach a
navrhovať viceprezidentovi/viceprezidentke
pre udržateľnosť (VP Sustainability) dobré
nápady týkajúce sa tejto problematiky.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie sú k dispozícii v našej
Environmentálnej politike (Environmental
Policy) na Source-e v časti Politiky skupiny
(Group Policies). Ak budete mať o nejakej
environmentálnej otázke nejaké pochybnosti
alebo dostanete nejaký dobrý nápad ohľadom
nejakej možnej novej verejnej iniciatívy,
napíšte ohľadom toho na emailovú adresu
[email protected]
Zákonná a slobodná hospodárska súťaž založená výhradne na
našich produktoch a službách je pre nás záväzná. Vo všetkých
krajinách, v ktorých pôsobíme, dodržiavame všetky príslušné zákony
týkajúce sa hospodárskej súťaže, ako aj protikartelové zákony.
To znamená, že žiadni naši zamestnanci ani obchodní partneri sa
nesmú nijakým spôsobom zapájať do uzatvárania nejakých druhov
dohôd (písomných ani ústnych) s konkurentmi týkajúcich sa cien,
podielov na trhu, ako ani žiadnych iných záležitostí, ktoré by mohli
obmedzovať hospodársku súťaž a/alebo deformovať trh.
Daná problematika
Usmernenia
Porušovanie zákonov týkajúcich sa
hospodárskej súťaže je neetické a hlavne
nelegálne. Pre skupinu aj jednotlivcov by to
potenciálne mohlo znamenať toto:
Všetci naši zamestnanci a obchodní partneri
zapojení do predaja našich produktov musia
poznať príslušné pravidlá hospodárskej
súťaže a protikartelové pravidlá platné
v krajinách, v ktorých pracujú. Konanie
a vystupovanie zabezpečujúce súlad s
takýmito pravidlami:
• P
rísne tresty vynesené v rámci
občianskeho aj trestného práva vrátane
osobných pokút a v niektorých krajinách aj
trestov odňatia slobody.
Vo vzťahu k zákazníkom:
• R
iziko súdnych žalôb podávaných zo
strany poškodených zákazníkov alebo
iných subjektov žiadajúcich odškodnenie.
• S
o všetkými zákazníkmi zaobchádzať
priamočiarym spôsobom rešpektujúcim ich
nezávislosť.
• N
epriaznivú publicitu a poškodenie našej
reputácie.
• M
aximálne sa snažiť o to, aby naši
zákazníci dostávali najlepšiu možnú
úroveň produktov a služieb v závislosti od
ich konkrétnych potrieb.
• N
ezasahovať do nezávislosti našich
distribútorov z hľadiska tvorby ich cien
ďalšieho predaja.
Etický kódex TATE & LYLE 13
6. Časť Spravodlivá hospodárska súťaž pokračovanie
integrita
Vo vzťahu k produktom:
Vo vzťahu ku konkurencii:
Ďalšie informácie
• S
úťažiť len na základe našich produktov
a služieb a zabezpečovať to, aby naše
materiály týkajúce sa predaja, reklamy
a iné podobné komunikačné prostriedky
opisovali naše produkty a služby presne a
spravodlivo.
• N
ezapájať sa do žiadnych kontaktov s
konkurenciou, pri ktorých sa rozpráva o
cenách, trhoch alebo o zákazníkoch.
Ďalšie informácie sú k dispozícii v našej
Protikartelovej politike (Anti-Trust Policy)
na Source-e v časti Politiky skupiny (Group
Policies). Ak budete mať nejaké pochybnosti
o tom, či nejaká situácia alebo typ konania a
vystupovania náhodou neporušuje pravidlá
týkajúce sa hospodárskej súťaže, obráťte sa
s tým na náš Právny úsek (Legal Team).
• A
kékoľvek stretnutie s konkurenciou musí
mať zákonný účel. Môže ísť napríklad
o stretnutia organizované obchodnou
asociáciou alebo o stretnutia slúžiace na
zákonné porovnávanie určitých zákonných
údajov, ktoré budú schválené naším
Právnym úsekom (Legal Team).
• Z
hromažďovať marketingové informácie
zákonnými prostriedkami a na základe
nich nezávisle rozhodovať o komerčných
stratégiách.
• N
eusilovať sa o získavanie citlivých
marketingových informácií od konkurencie.
• N
a výmene úhrnných priemyselných
dát sa možno podieľať, ak to neprezradí
informácie špecifické pre našu skupinu a
daná výmena je organizovaná nezávislou
treťou stranou zaručujúcou dôvernosť.
• O
bčas možno produkty alebo služby
predať aj konkurencii, prípadne ich od nej
kúpiť, ak všetky informácie vymieňané
v tomto kontexte sú prísne obmedzené
len na to, čo je pre danú transakciu
nevyhnutné.
14 TATE & LYLE Etický kódex
Kľúčové otázky
•
Stanovil som príslušné ceny nezávisle
od našich konkurentov?
•
Necíti distribútor nejaký záväzok alebo
povinnosť stanoviť svoje ceny na
úrovni, ktorú som navrhol ja?
•
Nemohli by byť moje kroky alebo
opomenutia (napríklad nezaznamenanie
rozhovorov na stretnutí) považované za
spoluprácu s nejakým konkurentom?
•
Nestanovil som príslušné ceny veľmi
nízko len preto, aby som ľahko získal
novú obchodnú príležitosť alebo aby
som jednoducho uškodil nejakému
konkurentovi?
Etický kódex TATE & LYLE 15
7. Časť
8.Časť
Kvalita a bezpečnosť potravín
Dary a pohostinnosť
Naša reputácia je budovaná na dôslednom dodávaní
vysokokvalitných ingrediencií našim zákazníkom. Všetci bez
ohľadu na naše pozície musíme robiť všetko možné pre to,
aby sme zabezpečovali to, že všetko, čo vyprodukujeme, bude
najvyššej kvality a bude spĺňať očakávania našich zákazníkov.
Na prijímaní alebo poskytovaní darov striedmej hodnoty v rámci
prejavov uznania a na prijímaní alebo poskytovaní primeranej
pohostinnosti pri rozširovaní a rozvíjaní obchodných vzťahov nie
je v zásade nič zlé. Pri rozhodovaní o tom, čo je akceptovateľné
a čo nie je, si treba urobiť dobrý úsudok a držať sa zdravého
rozumu a striedmosti.
Daná problematika
Daná problematika
Usmernenia
Prijímanie alebo poskytovanie darov a
pohostinnosti môže rozvíjať a rozširovať
vzťahy existujúce v každodennom
obchodnom živote, ale na druhej strane môže
vytvárať konflikty záujmov medzi osobnými
prínosmi zamestnancov a ich profesionálnymi
povinnosťami, ktoré voči skupine Tate &
Lyle majú. Niekedy sa môže zdať, že dary
a pohostinnosť nie sú spravodlivé voči tým,
ktorí z nich nemajú žiadny osoh. Inokedy zas
môžu spôsobiť to, že iní ľudia (kolegovia aj
obchodní partneri) stratia kvôli nim dôveru
v naše obchodné rozhodnutia a následne aj
dôveru v to, že skupina Tate & Lyle vykonáva
svoje podnikateľské činnosti a obchoduje
objektívne a spravodlivo.
• P
rijímanie alebo ponúkanie darov alebo
pohostinnosti, ktoré u príjemcov vyvoláva
pocit záväzku alebo povinnosti konať
určitým spôsobom alebo vyvoláva takýto
dojem, nie je akceptovateľné a nie je v
súlade s naším Etickým kódexom.
Naša reputácia a náš obchodný úspech
závisia od dôslednej produkcie ingrediencií
vysokej kvality.
Usmernenia
• D
održiavať príslušné predpisy a zákony
nielen v krajinách, v ktorých ingrediencie
vyrábame, ale aj v krajinách, v ktorých
ich predávame.
• P
oznať všetky príslušné normy týkajúce sa
bezpečnosti potravín a spĺňať ich.
• J asne rozumieť potrebám a očakávaniam
našich zákazníkov a riadiť ich
prostredníctvom jasnej a otvorenej
komunikácie.
• V
časným a efektívnym spôsobom
reagovať na obavy zákazníkov a problémy
riešiť podľa potreby.
16 TATE & LYLE Etický kódex
• R
ozvíjať vzťahy s dodávateľmi a s inými
obchodnými partnermi, ktorých produkty
a služby spĺňajú štandardy skupiny
Tate & Lyle.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie sú k dispozícii v našej
Kvalitatívnej politike (Quality Policy) na
Source-e v časti Politiky skupiny (Group
Policies). Ak budete potrebovať nejaké
ďalšie usmernenia týkajúce sa nejakej
otázky súvisiacej s kvalitou a bezpečnosťou
potravín, obráťte sa s tým na niektorého
člena nášho Kvalitatívneho úseku
(Quality Team).
• P
ohostinnosť/zábavu možno prijímať alebo
ponúkať len v rámci bežného vykonávania
práce a za predpokladu toho, že ide o
primeraný alebo striedmy rozsah, ktorý
neovplyvní kroky zainteresovaných osôb a
ani nevyvolá taký dojem.
• P
rijímaná alebo ponúkaná pohostinnosť/
zábava nesmie porušovať miestne zákony
a etické štandardy, ako ani etické zásady
organizácie druhej strany.
• P
rijímanie alebo poskytovanie
propagačných predmetov nepodstatnej
hodnoty je akceptovateľné. Väčšinou ide
o predmety s názvom skupiny, spoločnosti
alebo značky, ako sú napríklad perá,
kancelárske potreby, nejaké kusy odevu
a podobne.
Etický kódex TATE & LYLE 17
8. Časť Dary a pohostinnosť pokračovanie
integrita
• P
ri organizovaní nejakej akcie treba
zaobchádzať so všetkými obchodnými
partnermi rovnako a transparentne.
• V
šetky výdavky musia byť riadne a
podrobne zaznamenané, musia presne a
spravodlivo odrážať pravú povahu danej
akcie a ich výška musí úmerne zodpovedať
obchodnému účelu.
Čo je „primeraný“ a „striedmy“’
Zábava na športových akciách, divadlo a iné
spoločenské akcie (návštevy reštauračných a
podobných zariadení) sú akceptovateľné za
predpokladu tohto:
• S
ú primeraného a striedmeho rozsahu z
hľadiska hodnoty jednotlivej akcie alebo
celkovej hodnoty daných akcií za obdobie
jedného roka.
• N
emožno ich chápať ako nejaký úplatok.
Príklad: Prijatie alebo poskytnutie nejakého
daru alebo nejakého pohostenia v priebehu
procesu nejakého tendra, do ktorého je
skupina zapojená, by sa mohlo považovať
za pokus o ovplyvnenie jeho záverečného
výsledku, a preto to nie je v takých
prípadoch akceptovateľné.
• M
ajú relevantné obchodné/firemné
opodstatnenie.
• N
epriviedli by do rozpakov
zainteresovaných jednotlivcov ani
skupinu, keby mali byť zverejnené.
18 TATE & LYLE Etický kódex
Limity podľa krajín/regiónov
Červené vlajky
Akceptovateľná alebo primeraná hodnota
daru alebo pohostenia (prijatého alebo
poskytnutého) sa môže v jednotlivých
krajinách značne líšiť. Z tohto dôvodu
máme pre krajiny/regióny stanovené určité
limity, ktoré z času na čas prehodnotíme.
Prijímanie alebo poskytovanie darov
alebo pohostenia v hodnote prevyšujúcej
daný limit musí byť schválené priamym
nadriadeným a zaznamenané v príslušnej
evidencii darov a pohostinnosti.
Situácie, keď dar, pohostenie, zábavu
alebo niečo iné nejakej hodnoty nemožno
ponúknuť, poskytnúť alebo prijať:
Tieto usmernenia však treba brať
do úvahy zakaždým – bez ohľadu na
hodnotu darov alebo pohostenia, lebo
niekedy môžu byť dary alebo pohostenie
neakceptovateľné kvôli okolnostiam, za
ktorých sú prijímané alebo ponúkané.
•Znamenalo by to porušenie nejakých
predpisov alebo zákonov.
•Ide o hotovosť alebo o nejaký ekvivalent
hotovosti.
•„Niečo za niečo“ je súčasťou nejakej
dohody, podľa ktorej sa za dar (hoci aj
malej hodnoty) očakáva niečo na oplátku.
•Znamenalo by to porušenie nášho
Etického kódexu, našich politík a politík
organizácie druhej strany.
•Neboli by riadne zaznamenané v príslušnej
evidencii výdavkov a riadne zahrnuté do
účtovníctva.
Kľúčové otázky
Pri zvažovaní prijatia alebo poskytnutia
darov alebo pohostenia si treba vždy
položiť tieto otázky.
•
Nie sú dary alebo pohostenie, ktoré
chcem ponúknuť, určené na to, aby
niekto urobil niečo, čo by inak neurobil?
•
Neovplyvnilo by to moju objektívnosť
alebo objektívnosť druhej strany?
Nezdalo by sa to tak?
•
Neocitol by som sa ja alebo príjemca
v rozpakoch, keby došlo k zverejneniu
toho?
•
Neovplyvnilo by to moju schopnosť
alebo schopnosť druhej strany riadne
vykonávať svoju prácu?
Ak na hociktorú z týchto otázok možno
odpovedať „áno“ alebo „možno“ alebo
možno predpokladať, že tretia strana by na
ňu odpovedala „áno“ alebo „možno“, dary
alebo pohostenie by ste pravdepodobne
nemali prijať alebo poskytnúť. Ak budete
mať ohľadom nejakej takejto situácie nejaké
pochybnosti, mali by ste sa o nej poradiť
s priamym nadriadeným alebo s naším
Právnym úsekom (Legal Team).
•
Súviselo by to so skupinou? Neišlo
by len o moju snahu o nejaký osobný
osoh na úkor skupiny?
•
Nebolo by to považované za niečo
neštandardné alebo výnimočné?
Etický kódex TATE & LYLE 19
9. Časť
BOZP
bezpečnosť
BOZP je naša najväčšia priorita. Všetci nesieme nejakú zodpovednosť
za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj za bezpečnosť
a ochranu zdravia našich kolegov a všetkých ostatných ľudí, ktorí v
našej skupine alebo pre ňu pracujú v lokalitách na celom svete. Okrem
toho nesieme zodpovednosť aj za bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí
žijúcich v komunitách, v ktorých pôsobíme.
Daná problematika
Usmernenia
Dobrá politika BOZP vyžaduje viac než len
dodržiavanie pravidiel. Všetci musíme vedieť
o rizikách, ktoré pri našej každodennej práci
existujú alebo sa môžu kedykoľvek objaviť
v situáciách, v ktorých sa môžeme ocitnúť
v rámci skupiny alebo aj mimo nej. Pre
našu bezpečnosť je dôležité to, aby sme ju
neustále mali zafixovanú v našich mysliach.
• N
evyrábať, nepoužívať, neprepravovať
a nelikvidovať produkty nebezpečným
spôsobom a nemanipulovať a nepracovať
s nimi takto.
• Z
abezpečovanie bezpečného a zdravého
pracovného prostredia pre seba aj pre
kolegov a ochrana pred ochoreniami a
úrazmi súvisiacimi s prácou musia byť pre
každého záväzné.
• B
ezpečnosť je zodpovednosť každého
z nás bez ohľadu na funkciu alebo
pracovnú pozíciu.
Veríme v toto:
• Ž
iadna práca nie je až taká dôležitá, aby
sme akceptovali to, že je vykonávaná
nebezpečným spôsobom. Výsledky
dosiahnuté v tejto oblasti neustále
kontrolujeme a porovnávame, aby sme
sa v nej neustále zlepšovali.
Ďalšie informácie
• P
re identifikáciu a ovládanie rizík
súvisiacich s BOZP sú kľúčové audity
zariadení a konania a vystupovania ľudí
a podrobné skúmanie incidentov.
Kľúčové otázky
• D
obrá bezpečnosť je dobrým aktívom
skupiny.
Každý zamestnanec preto musí:
• Z
účastňovať sa všetkých príslušných
školení o BOZP.
• P
oznať všetky príslušné bezpečnostné
postupy, pracovné pokyny, štandardy
a normy, rozumieť im a uplatňovať
ich v praxi.
• V
časne riešiť akékoľvek podmienky alebo
kroky predstavujúce nebezpečenstvo.
Ďalšie informácie sú k dispozícii v našej
Politike BOZP (Safety Policy) na Source-e
alebo v príslušných dokumentoch
dostupných v daných prevádzkach.
•
Viem o príslušných postupoch
zavedených na mojom pracovisku?
Poznám ich?
•
Myslím na BOZP kdekoľvek sa v rámci
skupiny Tate & Lyle nachádzam?
•
Keď niekde v rámci skupiny Tate & Lyle
vidím nejaké nebezpečné pracovné
podmienky, robím niečo pre nápravu
toho? Nahlasujem to?
•
Ako môžem zvýšiť bezpečnosť svojho
pracoviska?
•
Nahlasujem vždy „takmer nehody“?
• Úrazom možno predchádzať.
• B
ezpečné konanie a vystupovanie a
rešpektovanie pravidiel BOZP musí byť
podmienkou zamestnania.
• V
šetky druhy vystavovania pracovnému
prostrediu možno ovládať.
20 TATE & LYLE Etický kódex
Etický kódex TATE & LYLE 21
10. Časť
Zapájanie sa do politiky a prispievanie do nej
integrita
Tate & Lyle je globálna skupina, ktorá je preto súčasťou mnohých
rôznych spoločností. Politika zohráva dôležitú úlohu vo vzťahu k
jednotlivcom aj obchodným spoločnostiam všade, kde pôsobíme.
Preto sa zapájame do externých diskusií o témach, ktoré sa nás,
našich zamestnancov a komunít, v ktorých pôsobíme, z legitímnych
dôvodov týkajú, s cieľom chrániť a propagovať naše záujmy.
Práca so zamestnancami a
predstaviteľmi vlád
Daná problematika
Poskytujeme neveľké príspevky do politiky
v USA. Vždy to robíme v súlade s prísnymi
štátnymi aj federálnymi predpismi a
zákonmi. Všetko, čo s tým súvisí, riadne
zverejňujeme. V žiadnej inej krajine
príspevky do politiky neposkytujeme.
No zapájame sa do lobovania vlád vo
vzťahu k otázkam, ktoré sa našej skupiny
týkajú. Môže ísť o naše prevádzky, o naše
produkty, o označovanie zložiek a potravín,
o nároky na odškodňovanie, ako aj o iné
situácie súvisiace s našimi podnikateľskými
činnosťami. Okrem toho sa z prirodzených
dôvodov snažíme aj o to, aby sme mali
zastúpenie v priemyselných orgánoch a
asociáciách, ktoré komunikujú s vládnymi a
regulačnými orgánmi.
22 TATE & LYLE Etický kódex
• V
šetky politické aktivity korporácií vrátane
poskytovania príspevkov do politiky
a lobovania vlád a vládnych inštitúcií/
regulačných orgánov sú prísne regulované
a v mene skupiny Tate & Lyle a jej záujmov
to môžu robiť len jej zamestnanci, ktorí sú
na to z jej strany oprávnení.
Usmernenia
• K
aždý jednotlivec má právo zapájať sa do
politického procesu spôsobmi, ktoré sú v
jeho krajine prípustné a ktoré nevytvárajú
konflikty záujmov s jeho povinnosťami v
jeho zamestnaní.
• A
k sa zapájate do politickej činnosti,
musí byť z vašej strany jasné to, že
vaše politické názory a kroky sú vašou
osobnou vecou a že v žiadnom prípade
nereprezentujú skupinu Tate & Lyle.
• A
k sa chcete uchádzať o vykonávanie
nejakej verejnej funkcie alebo to chcete
prijať, vopred informujte o tom svojho
priameho nadriadeného a prediskutujte s
ním potenciálne otázky, ktoré v dôsledku
toho môžu vzniknúť.
• S
kupina Tate & Lyle nesmie za žiadnych
okolností najať nejakého zamestnanca
alebo predstaviteľa vlády na poskytovanie
nejakých služieb, ktoré by bolo v konflikte s
jeho záväzkami alebo povinnosťami, ktoré
by voči vláde alebo danej vládnej inštitúcii
mal, alebo ktoré by do nich nejakým
spôsobom zasahovalo.
• S
kupina Tate & Lyle môže najať nejakého
zamestnanca alebo predstaviteľa vlády
na poskytovanie nejakých služieb za
predpokladu toho, že poskytovanie
daných služieb bude určené pre legitímny
obchodný účel, bude v danej krajine
zákonné a nebude žiadnym spôsobom
zasahovať do jeho záväzkov a povinností,
ktoré by voči vláde alebo danej vládnej
inštitúcii mal. Toto sa vzťahuje aj na
bývalých zamestnancov vlády a vládnych
inštitúcií, keď príslušné činnosti priamo
súvisia s funkciami, ktoré vykonávali alebo
riadili, keď pracovali pre vládu alebo nejakú
vládnu inštitúciu.
• P
red najatím nejakého súčasného alebo
bývalého zamestnanca alebo predstaviteľa
vlády sa treba poradiť s naším Právnym
úsekom (Legal Team).
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie sú k dispozícii v našej
Politike vládnych vzťahov pre Ameriku
(Government Relations Policy – Tate &
Lyle Americas) na Source-e v časti Politiky
skupiny (Group Policies). Ak vznikne nejaká
situácia, ktorá bude zahŕňať politickú činnosť
nejakého druhu vykonávanú zo strany
našej skupiny alebo by ju mohla zahŕňať,
nepodnikajte žiadne kroky bez toho, aby ste
sa poradili s hlavným právnym zástupcom
skupiny alebo s príslušným právnym
zástupcom pre Ameriku.
Etický kódex TATE & LYLE 23
11. Časť
Pracovisko a ľudské práva
úcta
integrita
Vytváranie pracovísk stojacich na základoch obsahujúcich
esenciálne ingrediencie, ako je dôvera, čestnosť, spravodlivé
zaobchádzanie a rešpektovanie základných ľudských hodnôt, je
pre nás záväzné. Základ verejných a medzinárodných očakávaní
skupiny Tate & Lyle a jej obchodných partnerov tvorí globálne
uznávaná a prijímaná Medzinárodná charta ľudských práv.
Daná problematika
Usmernenia
Úspešné a udržateľné vykonávanie
podnikateľských činností a obchodovanie
vyžaduje to, aby sa so zamestnancami
zaobchádzalo vhodne a spravodlivo a
aby dostávali príležitosti pre osobný a
profesionálny rast a boli k nemu motivovaní.
Kľúčové princípy, ktoré musíme dodržiavať:
• D
etská práca: Za žiadnych okolností nie
je povolená. Dieťa je akákoľvek osoba
vo veku do 15 rokov, ak to miestny zákon
nestanovuje inak.
• N
útená práca: Všetky pracovnoprávne vzťahy musia byť dobrovoľného
charakteru. Využívanie nútenej práce za
žiadnych okolností nepripúšťame.
• S
loboda združovania: Uznávame a
rešpektujeme právo zamestnancov
na slobodu združovania, napríklad ich
členstvo v odborových zväzoch alebo
v príslušných závodných výboroch, a
nediskriminujeme tých, ktorí si uplatňujú
svoje práva na slobodu združovania.
• Z
amestnávanie podľa zásluh: Svoje
rozhodnutia o najímaní a zamestnávaní
prijímame na základe zručností,
schopností a výkonov daných jednotlivcov.
Tieto rozhodnutia pokrývajú rôzne
oblasti, ako sú napríklad platy, výhody,
24 TATE & LYLE Etický kódex
povyšovanie, zaškoľovanie a rozvoj,
disciplinárne konania a rozväzovanie
pracovných pomerov. Nediskriminujeme
na základe pohlavia, veku, zdravotného
postihnutia, manželského stavu,
tehotenstva, sexuálnej orientácie,
náboženstva, príslušnosti k národnosti
alebo etnickej skupine, genetických
vlastností alebo vojenského statusu.
• M
zdy: Platíme mzdy minimálne na
úrovni príslušnej zákonnej minimálnej
mzdy a poskytujeme všetky príslušné
zákonné výhody.
• P
racovný čas (riadny a nadčasy):
Zohľadňuje príslušné celoštátne a miestne
právne predpisy. Ak sú potrebné nadčasy,
snažíme sa minimalizovať ich dosah na
zamestnancov.
Od všetkých našich zamestnancov a
obchodných partnerov očakávame, že
budú žiť podľa našich hodnôt a navzájom
si prejavovať úctu.
• S
úkromie: Chránime právo našich
zamestnancov na súkromie tým, že
zabezpečujeme dodržiavanie všetkých
príslušných predpisov a pravidiel týkajúcich
sa ochrany údajov.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie sú k dispozícii na portáli
ĽZ (HR portal) na Source-e alebo si ich
možno vyžiadať od príslušného miestneho
oddelenia ĽZ.
• Ú
cta: So všetkými našimi zamestnancami
a obchodnými partnermi zaobchádzame s
úctou a spravodlivo.
• R
ôznorodosť: Vážime si rôznorodosť
ľudí a pracujeme na tom, aby na
našich pracoviskách bola akceptovaná.
Rôznorodosť ľudí, ich pôvodu a ich
myšlienok prispieva k nášmu úspechu.
• O
bťažovanie: Netolerujeme žiadne
prejavy obťažovania ani šikanovania
našich zamestnancov ani iných ľudí
prichádzajúcich do našich priestorov.
Etický kódex TATE & LYLE 25
12. Časť
Ako dospievať k etickým rozhodnutiam
Niekedy vznikajú situácie, keď nie je celkom jasné to, ako
správne konať. Pri rozhodovaní o tom, ako konať, pomôže,
ak sa nad danou problematikou zamyslíte prostredníctvom
nižšie uvedených otázok (položených v uvedenom poradí)
a odpovedí na ne.
Áno
Spýtajte
sa sami
seba:
Je to
legálne?
Spýtajte
sa sami
seba:
Áno
Je to v
súlade
Nie /
neviem
Nepokračujte v
danom konaní
a poraďte sa s
naším
Právnym
úsekom (Legal
Team).
26 TATE & LYLE Etický kódex
s našimi
kľúčovými
princípmi a s
naším Etickým
kódexom?
Nie /
neviem
Nepokračujte
v danom
konaní a v
prípade
potreby sa
poraďte.
Niekoľko príkladov etických dilem a otázok týkajúcich sa
Etického kódexu je uvedených v časti Etika (Ethics) na Source-e.
Okrem toho majte na pamäti aj to, že prípadné dilemy môžete
vždy prebrať s priamym nadriadeným, s kolegami, s miestnym
veľvyslancom etického konania a vystupovania či s naším
Právnym úsekom (Legal Team).
Spýtajte
sa sami
seba:
Mohol by
som bez
hanby
alebo
rozpakov
vysvetliť
svojim
kolegom a
priateľom a
svojej rodine
to, čo som
urobil?
Áno
Nie /
neviem
Nepokračujte
v danom
konaní a v
prípade
potreby sa
poraďte.
Spýtajte
sa sami
seba:
Bolo by
to pre
skupinu
Tate & Lyle
v poriadku,
keby sa to
objavilo v
médiách?
Áno
Nie /
neviem
Nepokračujte
v danom
konaní a v
prípade
potreby sa
poraďte.
Spýtajte
sa sami
seba:
Je to
správna
vec, ktorú
treba
urobiť?
Ako
zamestnanec
medzinárodnej
skupiny sa
spýtajte sami
seba, akoby to
bolo vnímané
v globálnom
kontexte. Boli
by vaše
odpovede na
otázky vľavo
stále rovnaké?
Áno
„Áno“ na
všetky otázky
Nie /
neviem
Pokračujte v
danom konaní
Nepokračujte
v danom
konaní a v
prípade
potreby sa
poraďte.
Etický kódex TATE & LYLE 27
13. Časť
Upozorňovanie na znepokojujúce skutočnosti
Otázky? Usmernenia? Pomoc?
Ak budete mať ohľadom obsahu Etického kódexu alebo ohľadom nejakých
politík či obchodných/firemných postupov skupiny Tate & Lyle nejaké otázky,
obráťte sa s nimi na miestneho veľvyslanca etického konania a vystupovania,
svojho priameho nadriadeného alebo na niektorého člena nášho Právneho
úseku (Legal Team).
Rôzne politiky, postupy a usmernenia našej skupiny sú k dispozícii na prečítanie alebo stiahnutie
na Source-e. Ak nemáte prístup na Source, môžete sa obrátiť na ktorúkoľvek osobu uvedenú
nižšie a požiadať ju o kópiu danej politiky, daného postupu či daného usmernenia.
Propagácia otvorenej, zodpovednej a bezpečnej kultúry všade tam, kde
pôsobíme, je pre nás záväzná. Chceme, aby všetci naši zamestnanci
a obchodní partneri vedeli to, že nás môžu bezpečne a bez strachu z
nejakej odplaty upozorňovať na akékoľvek opodstatnené znepokojujúce
skutočnosti týkajúce sa skutočného alebo údajného protiprávneho
konania, ako aj to, že budeme vždy rešpektovať dôvernosť takýchto činov.
Všetci sme zodpovední za zabezpečovanie
toho, aby štandardy stanovené v tomto
Etickom kódexe neboli len nejakými
slovami v nejakom dokumente, ale tým, ako
každodenne pracujeme. Ak sa stretnete
s porušovaním týchto štandardov, musíte
reagovať. Nesmiete nad tým prižmurovať
oči, lebo aj to je samo o sebe zlé, keďže to
umožňuje pokračovanie neetického stavu.
Ako možno oznámiť znepokojujúcu
skutočnosť
•
Interne: Znepokojujúcu skutočnosť
možno vyjadriť priamemu nadriadenému,
niektorému členovi vyššieho
manažmentu, niektorému veľvyslancovi
etického konania a vystupovania alebo
personálu ĽZ. No ak je toto z nejakého
dôvodu ťažké, možno ju vyjadriť priamo
výboru Ozvite sa (Speak up Committee)
alebo službe dôverného oznamovania
znepokojujúcich skutočností Safecall.
28 TATE & LYLE Etický kódex
•
Službe Safecall: Zatelefonovanie
tejto službe dôverného oznamovania
znepokojujúcich skutočností poskytuje
každému zamestnancovi alebo
obchodnému partnerovi príležitosť dôverne
sa porozprávať o všetkých znepokojujúcich
skutočnostiach, ktoré môžu existovať
na jeho pracovisku alebo v súvislosti s
jeho prácou, s nezávislou organizáciou.
Služba Safecall predkladá nahlásené
znepokojujúce skutočnosti nášmu výboru
Ozvite sa (Speak up Committee), pričom
chráni anonymitu ľudí, ktorí ich nahlásili.
Každý zamestnanec dostal informácie o
službe Safecall a telefónne čísla, na ktoré
možno telefonovať, a tieto informácie
dostanú aj všetci noví zamestnanci. Ďalšie
informácie sú k dispozícii v časti Ozvite sa
(Speak up) na Source-e.
Robert Gibber
Pete Castelli
Executive VP and General Counsel (Výkonný
viceprezident a hlavný právny zástupca)
Group VP and General Counsel (Viceprezident skupiny
a hlavný právny zástupca)
Alyson Corrigan
Suzanne Anderson
VP Global Director, Ethics and General Counsel
EMEAA (Viceprezidentka, globálna riaditeľka
pre etiku a hlavná právna zástupkyňa pre Európu,
Stredný východ, Áziu a Afriku)
Corporate Counsel, Americas (Korporačná právna
zástupkyňa pre Ameriku)
Kingsway, Spojené kráľovstvo
Telefón: +44 (0)20 7257 2160
Mobil: +44 (0)7775 590271
[email protected]
Kingsway, Spojené kráľovstvo
Telefón: +44 (0)20 7257 2165
Mobil: +44 (0)7713 067544
[email protected]
Ben Woolf
Senior Corporate/Commercial Counsel EMEAA
(Vyšší korporačný/komerčný právny zástupca
pre Európu, Stredný východ, Áziu a Afriku)
Kingsway, Spojené kráľovstvo
Telefón: +44 (0)20 7257 2163
Mobil: +44 (0)7920 889327
[email protected]
Alena Kacelova
Manager, Support Services, Group Legal Team
(Manažérka, Podporné služby, Právny úsek skupiny)
Boleraz, Slovensko
Telefón: +421 33 556 1640
Mobil: +421 903 408699
[email protected]
Hoffman Estates, USA
Telefón: +1 847 396 7610
Mobil: +1 217 848 1507
[email protected]
Hoffman Estates, USA
Telefón: +1 847 396 7613
Mobil: +1 224 330 7774
[email protected]
Heidi Balsley
Corporate Counsel, Americas (Korporačná právna
zástupkyňa pre Ameriku)
Decatur, USA
Telefón: +1 217 421 2295
Mobil: +1 217 358 0189
[email protected]
Robert Roos
Corporate Counsel, Americas (Korporačný právny
zástupca pre Ameriku)
Hoffman Estates, USA
Telefón: +1 847 396 7602
Mobil: +1 224 545 9453
[email protected]
Sara Vinarov
Corporate Counsel, Americas (Korporačná právna
zástupkyňa pre Ameriku)
Hoffman Estates, USA
Telefón: +1 847 396 7505
Mobil: +1 224 325 9712
[email protected]
Etický kódex TATE & LYLE 29
Download

integrita - Tate & Lyle