Všeobecné podmienky poskytovania
telekomunikačnej služby
vydané v súlade so zákonom NR SR č.610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
I. Úvodné ustanovenia
Tento dokument v súlade s § 40 a nasl. Zákona ustanovuje všeobecné podmienky
poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby (ďalej len „Všeobecné podmienky“)
zo strany Poskytovateľa. Vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi firmou R&S Computer,
s.r.o. a užívateľom, ktorý vzniká podpisom Zmluvy o pripojení a poskytovaní dátových
telekomunikačných služieb.
Spoločnosť R&S Computer, s.r.o., ako poskytovateľ verejných telekomunikačných služieb v
zmysle zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“), je v rozsahu licencií, poverení a všeobecných povolení
vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky oprávnený poskytovať verejné
elektronické komunikačné služby v oblasti verejného prenosu dát a sprostredkovania prístupu
do siete Internet.
II. Vymedzenie základných pojmov
POSKYTOVATEĽ - je spoločnosť R&S Computer, s.r.o., ktorá poskytuje alebo zabezpečuje
poskytovanie služieb v súlade s platnými právnymi predpismi, podľa Zmluvy a v rozsahu
vydaných licencií a povolení
UŽÍVATEĽ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorej je poskytovaná telekomunikačná služba
ZMLUVA – právny dokument, ktorým sa uzatvára zmluvný vzťah medzi poskytovateľom
a účastníkom
ZABEZPEČENÝ PRENOS DÁT - je taký prenos dát, pri ktorom sa vykonáva automatická
kontrola, či dáta medzi dvoma portami dátovej siete WiFi boli prenesené
KONCOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIE – toto zariadenie je pripojené ku koncovému
bodu siete určené k prijímaniu, vysielaniu, spracovaniu alebo uchovaniu informácii v súvislosti
s používaním príslušnej telekomunikačnej služby
KONCOVÝ BOD SIETE – je spojovací bod s technickým rozhraním medzi telekomunikačnou
sieťou poskytovateľa a pripojovaným koncovým zariadením
TELEKOMUNIKAČNÉ VÝKONY – telekomunikačné služby a zriaďovanie, zmena, obnova,
údržba a prevádzka telekomunikačného zariadenia
PORUCHA – je stav, ktorý neumožňuje alebo sťažuje používať telekomunikačné zariadenie
alebo službu obvyklým spôsobom
UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE – adresa: http:// klient.rscomputer.sk; tu sa užívateľ dozvie
všetko o svojich službách, fakturáciách. Zároveň môže poslať poskytovateľovi dotaz,
prípadne oznámenie o poruche či hocijakej žiadosti. Poskytovateľ informuje a upozorňuje na
všetky plánované výpadky, prípadne zmeny v Cenníku služieb či vo Všeobecných
podmienkach. Užívateľ je povinný sa pravidelne prihlasovať na toto rozhranie z dôvodu
informovania sa o nových skutočnostiach.
III. Popis služieb
1. Poskytovateľ umožňuje užívateľovi trvalé služby dátovej komunikácie, ktoré zahŕňajú:
a) prístup do dátovej siete WiFi rôznymi prenosovými rýchlosťami, ktoré sú zdieľané
a s využitím služieb uvedených v aktuálnom cenníku poskytovateľa
b) zaistenie prenosu dát medzi jednotlivými koncovými zariadeniami (bodmi) dátovej siete WiFi
c) prístup do siete Internet prostredníctvom dátovej siete WiFi
2. Poskytovateľ trvale zabezpečuje servis a prípadné opravy zariadení dátovej siete WiFi
dodaných užívateľovi.
3. Poskytovateľ môže dočasne prevádzku užívateľskej prípojky prerušiť pri prestavbách siete,
jej meraní, alebo pri odstraňovaní porúch. Berie pritom ohľad na záujmy užívateľa a pokiaľ je to
možné, vopred užívateľa upozorní.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za problémy za rozhraním dátovej siete WiFi smerom
k užívateľovi a to ani pri poškodení zariadení počas búrok či kolísaním el. energie.
5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú užívateľovi, ak bola spôsobená nevhodným
nastavením Služieb alebo Zariadenia zo strany užívateľa.
6. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah informácií a údajov prenášaných prostredníctvom
Služieb a ani za škodu, ktorú ich obsah môže spôsobiť (čo znamená nelegálne sťahovanie).
IV. Vznik zmluvy
1. Zmluva nemôže byť uzavretá, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so zákonom, dobrými
mravmi alebo v rozpore so všeobecne zachovávanými obchodnými zvyklosťami. Zmluva
taktiež nemôže byť uzavretá, ak záujemca o uzavretie Zmluvy nepristúpil na podmienky
upravené v Zmluve, Všeobecných podmienkach, platnom Cenníku a v prípade, pokiaľ neboli
splnené ostatné podmienky pre uzatvorenie zmluvy podľa týchto Všeobecných podmienok.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá strana obdrží jeden, vstupuje
do platnosti dňom podpísania oboma stranami.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu podľa priloženej Objednávky, čo závisí od druhu služby a platí
od podpísania Zmluvy. Po ukončení viazanosti užívateľ naďalej bude odoberať
telekomunikačné služby od spoločnosti R&S Computer, s.r.o. bez akýchkoľvek písomných
dodatkov a na dobu neurčitú. Ak si po viazanosti užívateľ bude chcieť zmeniť rýchlosť podľa
aktuálneho cenníka, tak jeho viazanosť sa uzatvára na 18 mesiacov od podpisu dodatku na
zmenu rýchlosti.
V prípade predčasnej výpovede užívateľ uhradí pokutu vo výške 100 € s DPH, prípadne
dohodou.
4. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadi podľa povahy užívateľa
Obchodným zákonníkom alebo Občianskym zákonníkom a týmito podmienkami.
5. Zmeny zmluvného vzťahu sa vykonávajú zásadne písomnými číslovanými dodatkami
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
V. Zánik zmluvy
1. Zmluvný vzťah zjednaný na dobu určitú musí byť ukončený písomne s výpovednou lehotou
3 mesiace.
2. Obe zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedať za nasledujúcich podmienok:
a) Spoločnosť R&S Computer, s.r.o. je oprávnená písomne vypovedať zmluvu, ak:
- nemôže ďalej poskytovať službu v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite z dôvodov
technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovanie služby
- užívateľ využíva službu spôsobom, ktorý znemožňuje spoločnosti kontrolu jej používania
- užívateľ nezaplatil niektorý z peňažných záväzkov voči spoločnosti a to ani do 45 dní odo
dňa riadnej platby
- užívateľ opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah
umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti
- užívateľ poškodil alebo poškodzuje meno spoločnosti
- užívateľ opakovane porušuje podmienky zmluvy o pripojení
b) Užívateľ je oprávnený písomne vypovedať zmluvu bez sankcií, ak mu podnik:
- opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu podľa zmluvy o pripojení alebo ju
poskytuje s podstatnými vadami
- opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v určenom čase
- oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny
neakceptuje
- neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred, alebo
ho neinformoval najmenej jeden mesiac vopred o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení
bez sankcií
c) Užívateľ môže písomne vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu.
VI. Práva a povinnosti užívateľa
1. Užívateľ je povinný dodržiavať nasledovné body:
a) používať Služby v súlade so Zákonom, Zmluvou a týmito Všeobecnými podmienkami,
prípadne písomných pokynov a návodov spoločnosti a pritom dodržiavať princípy dobrých
mravov a verejného poriadku
b) naštudovať si Všeobecné povolenie TÚSR (Telekomunikačný úrad slovenskej republiky)
a oboznámiť sa s prípadným nahlásením na príslušný úrad za zariadenie, ktoré používa; za
toto spoločnosť čiže poskytovateľ neručí
c) platiť cenu za poskytnutú Službu a jednotlivé zariadenie ako aj všetky súvisiace náklady v
súlade so Zmluvou a Cenníkom
d) používať iba koncové komunikačné zariadenie, ktoré navrhne a dodá alebo schváli
spoločnosť
e) používať i dodatočne zavedené spôsoby ochrany Siete
f) dodržiavať a riadiť sa dodatkami k Zmluve, ako aj osobitnými dohodami o využívaní ďalších
produktov a služieb spoločnosti
g) poskytovať podľa požiadaviek spoločnosti všetku súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie
povinností spoločnosti vyplývajúcich jej zo Zmluvy, najmä pri vykonávaní zriadenia pripojenia
a umožniť spoločnosti prevádzku, údržbu, meranie a kontrolu zariadení v objektoch, v ktorých
sa vykonáva
Zriadenie pripojenia
2. Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má užívateľ právo na:
a) poskytnutie Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve a za cenu podľa cenníka
b) bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní Služby, ktoré nezavinil
c) obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na spoločnosť
d) sprostredkovávať poskytovanie Služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej
dohody so spoločnosťou
e) vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade jeho zavinenia
poskytovateľom v súlade so všeobecnými podmienkami; toto právo musí uplatniť
u príslušného poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby
VII. Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Spoločnosť R&S Computer, s.r.o. je povinná:
a) viesť evidenciu osobných údajov všetkých účastníkov svojej siete
b) poskytovať Služby špecifikované a dohodnuté Zmluvou
c) udržiavať Sieť v takom technickom stave, aby boli dosiahnuté požadované parametre
Služby
d) informovať užívateľa o zmenách ovplyvňujúcich ním využívané Služby
e) realizovať zmeny Zmluvy a ďalšie zmeny, o ktoré užívateľ požiadal, a to v rámci svojich
technických a kapacitných možností.
2. Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má spoločnosť právo na:
a) odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak:
- jej poskytovanie v požadovanom
technicky neuskutočniteľné
mieste
alebo
v
požadovanom
rozsahu
je
- záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je dlžníkom spoločnosti
alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním,
alebo vypovedal s ním zmluvu
- záujemca nesúhlasí so Všeobecnými podmienkami
b) dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie telekomunikačnej služby z dôvodu:
- jej zneužívanie, a to až do odstránenia
technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu
jej
zneužívania
alebo
vykonania
- nezaplatenia splatnej ceny za Službu v lehote upravenej v týchto Všeobecných
podmienkach, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku Zmluvy
- porušenia zmluvných podmienok zo strany užívateľa
c) za zneužívanie Služieb sa považuje najmä, ak:
- užívateľ použije Služby poskytované podľa Zmluvy na podporu, vytvorenie možnosti,
alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t.j. aktivity v rozpore
s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej
alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných
informácií
- užívateľ použije Služby poskytované podľa Zmluvy na narušenie Siete, vrátane akéhokoľvek
pokusu o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo Sieti
- užívateľ sprostredkuje Služby tretím osobám bez písomnej dohody so spoločnosťou
d) overiť identifikačné a iné osobné údaje záujemcu o uzavretie Zmluvy zákonným spôsobom
e) zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, ak je to potrebné z dôvodu jej ochrany alebo
ochrany užívateľa a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady zo
strany užívateľa
f) na nevyhnutný čas prerušiť poskytovanie Služieb bez predošlého upozornenia:
- z dôvodov závažných organizačných, technických alebo prevádzkových, napr. z dôvodu
štrajkov, havárií charakteru živelných pohrôm, z dôvodu výpadku elektrickej energie,
krízových situácií, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi za odpovednosť podľa právnych
predpisov Slovenskej republiky, alebo v prípade údržby, opravy a reštrukturalizácie Siete, ako
aj v prípade vykonania opráv, servisu a údržby Komunikačných zariadení
- v prípade, že k takémuto obmedzeniu alebo prerušeniu bude spoločnosť povinná pristúpiť
podľa rozhodnutia príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky
3. Spoločnosť nezodpovedá za vzniknuté škody a prípadné vypadnutie Internetu pri živelnej
pohrome a má právo škodu nahradiť v čase, ktorý mu to umožňuje.
VIII. Ceny a platobné podmienky
1. Cena za poskytovanie služby vrátane zliav, príplatkov a bezplatného poskytovania služby,
ako aj podmienky, za akých sa cena uplatňuje a za akých možno meniť jej výšku, obsahuje
tarifa, ktorá je k dispozícii v sídle spoločnosti R&S Computer, s.r.o.; užívateľ si ju môže žiadať
osobne v sídle poskytovateľa, telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mail).
2. Pokiaľ cena nie je dojednaná v samotnej zmluve, je určená odkazom na tarifu.
3. Za poskytovanie dátových telekomunikačných služieb zaplatí užívateľ poskytovateľovi
mesačný poplatok vo výške od 10 € do 22 € s DPH v závislosti od druhu služby; jednotlivé
služby sú uvedené v aktuálnom cenníku.
4. Spoločnosť navrhne a dodá, prípadne schváli potrebné zariadenie, aby bolo kompatibilne
s našimi zariadeniami s tým, že budú užívateľovi zapožičané po dobu, čo bude od spoločnosti
využívať služby za aktivačný poplatok podľa viazanosti, ktorý je uvedený v priloženej
Objednávke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
5. V prípade zmeny služby počas viazanosti je užívateľ povinný zaplatiť poplatok 50 € s DPH;
zmena sa uskutoční po ukončení mesačného fakturačného obdobia dovtedy používanej
služby.
6. Ďalšie povinné platby pri niektorých porušeniach sa nachádza v prílohe k Všeobecným
podmienkam, tzv. súhrn povinných platieb.
7. Užívateľ sa zaväzuje poskytovať úhradu za poskytované služby dátovej siete WiFi
poskytovateľovi v termíne do 14 dňa. Za každý deň omeškania platby sa pripočíta 0,05%
z celkovej sumy.
8. Úhrada mesačných poplatkov Užívateľom sa považuje za uskutočnenú pripísaním
príslušnej čiastky na účet v peňažnom ústave Poskytovateľa, a to najneskôr do dátumu
splatnosti, po odpočítaní bankových a manipulačných poplatkov. Pokiaľ Užívateľ uhradí
účtované čiastky neskôr, než je stanovené, bude sa to považovať za omeškanie platby.
9. Spôsob platby môže byť v hotovosti na sídlo poskytovateľa alebo prevodom na účet
poskytovateľa.
10. Faktúry budú užívatelia dostavať na tzv. „Užívateľské rozhranie“ klient.rscomputer.sk,
pričom každý užívateľ dostane prihlasovacie meno a heslo. Tu užívateľ bude mať každú faktúru
a prehľad o tom či ma zaplatené dané obdobie. Tiež sa tu budú nachádzať všetky potrebné
nahlásenia o prípadnom výpadku či prerábke siete.
11. V prípade záujmu posielania faktúr pozemnou poštou, bude k mesačnej platbe pripočítaný
poplatok 2 €.
12. Ceny za služby dátovej siete WiFi určuje poskytovateľ zverejnením aktuálneho cenníka.
13. Prípadné zmeny cien za služby dátovej siete WiFi oznámi poskytovateľ zaslaním
aktualizovaného cenníka užívateľovi minimálne mesiac pred začatím jeho platnosti a to na
Užívateľské rozhranie (klient.rscomputer.sk).
14. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať jednotlivým užívateľom zľavy.
15. Spôsob platby a zároveň i druh linky sa dohodne pred uzavretím zmluvy a doplní sa
objednávkou k príslušnej zmluve.
IX. Reklamácie
1. Užívateľ je oprávnený reklamovať správnosť fakturovanej sumy za poskytovanie Služby
vyčíslenej vo Faktúre a kvalitu poskytovanej Služby (z dôvodu Poruchy) v lehote do 30 dní
odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie (pokiaľ nebola porucha
vopred ohlásená a uverejnená v „Užívateľskom rozhraní“). Po uplynutí tejto doby právo
uplatniť reklamáciu zaniká.
2. Spoločnosť R&S Computer, s.r.o. je povinná reklamáciu prešetriť a výsledok svojho
šetrenia oznámiť užívateľovi do 30 dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne doručená
spoločnosti. Správa o vybavení reklamácie musí mať písomnú, telefonickú, alebo
elektronickú formu.
3. Ak spoločnosť písomne neoznámi užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie do 60 dní
od dátumu jej doručenie, reklamácia sa považuje za uznanú.
4. Ak spoločnosť reklamáciu uzná z dôvodu poruchy jej zavinením, či neopatrením, poskytne
užívateľovi zľavu z príslušnej služby.
X. Príslušné právo a riešenie sporov
1. Pre vzťahy medzi Užívateľom a Poskytovateľom platia tiež ustanovenia Zákona č.
610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a ustanovenia Obchodného zákonníka v
platnom znení.
Užívateľ je oprávnený predložiť úradu spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej
služby najmä pri poskytovaní univerzálnej služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné
konanie a užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný. Poskytovateľ a
užívateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich
doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie prípadu. Úrad predložený spor
rieši s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi podnikom a užívateľom o predmete
sporu.
2. Právom Slovenskej republiky sa spravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a
Užívateľom aj vtedy, ak účastník nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na jej
území pobyt alebo sídlo, ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej
republiky.
3. Spory vzniknuté z právnych vzťahov podľa odsekov 1 a 2 budú zmluvné strany riešiť
najskôr rokovaním.
4. Zmluvné strany vykonajú všetko pre to, aby akékoľvek spory ktoré medzi nimi v súvislosti s
plnením Zmluvy vzniknú, boli vyriešené cestou zmieru.
5. Spory v obchodných veciach, v ktorých nebude nájdené riešenie bude rozhodovať vecne
príslušný súd podľa miesta sídla odporcu.
XI. Osobné údaje užívateľa
1. Poskytovateľ je oprávnený na základe zákona o elektronických komunikáciách o ochrane
osobných údajov zhromažďovať a spracúvať tieto osobné údaje účastníka
a) meno, priezvisko a akademický titul;
b) adresu trvalého (prechodného) bydliska;
d) výška pohľadávky za poskytovanú službu;
2. Údaje uvedené v odseku 1 je Poskytovateľ oprávnený zhromažďovať a spracúvať za
účelom:
a) uzavretia a plnenia zmluvy o pripojení,
b) fakturácie resp. vyúčtovania ceny a evidencie pohľadávok,
c) vypracovania zoznamu účastníkov,
d) spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách
3. Poskytovateľ zlikviduje osobné údaje bezodkladne po skončení zmluvných vzťahov.
Výnimky sú prípustné len na uskutočnenie vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a
vymáhania pohľadávok podniku za poskytnutú službu, na vybavenie podaní užívateľov alebo
na splnenie iných povinností uložených zákonom a na uplatnenie práv.
4. Užívateľ uzavretím zmluvy o pripojení udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním
osobných údajov v rozsahu týchto všeobecných podmienok.
XII. Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť bez súhlasu Užívateľa tieto
Všeobecné podmienky.
2. Poskytovateľ je povinný o zmene Všeobecných podmienok upovedomiť Užívateľa
najneskôr 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny Všeobecných podmienok a to
zverejnením na Užívateľskom rozhraní (klient.rscomputer.sk). V prípade, že Užívateľ odmieta
pristúpiť na nové znenie Všeobecných podmienok, je povinný Zmluvu vypovedať pred
nadobudnutím účinnosti nových podmienok. V takomto prípade platia pre Užívateľa do
uplynutia ukončenia zmluvného vzťahu pôvodné Všeobecné podmienky. V prípade viazanosti
trvania zmluvy je Užívateľ povinný navrhnúť ukončenie zmluvy dohodou. Poskytovateľ sa
zaväzuje po uspokojení svojich nárokov, vyplývajúcich zo zmluvy, na ukončenie zmluvy
dohodou pristúpiť.
3. Užívateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že si Podmienky pozorne prečítal, všetky jej
ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto podmienkam v celom ich rozsahu porozumel,
súhlasí s nimi na dôkaz čoho pripája v Zmluve svoj podpis.
Aktualizované dňa 02.01.2014
Download

I. Úvodné ustanovenia Tento dokument v súlade s § 40 a nasl